Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

I SAHtFE ALTI CUMHURÎYET Sl Temmua 1968 Geçen mevsimden kaianlar. Sinema kulüpleri olumlu çabalar gösterdi Atillâ OORSAY Ursula Andress ve Bclmondo «Bana Kadınlığunı Duyurdu» Geçtigimiz sinema mevsiml boyunca gerek kısıı tartışmaların içinde, bir iki çıkış dışında butün yozlu ğunu sürdüren Türk sineması, gerekse kötü filmlerın ortalığı sardığı yabancı Iılm piyasası içinde bunalan sınemasevere umut veren ban kıpırdamşlar, sinema kulüp ve derneklennden geldi... 3. yılım dolduran Türk Sinematek Derneği'nin gosterileri ilgi toplarken, îstanbul'daki diğer sinema kulüpleri, Türk Film Arşivi, basta Robert Kolej ve Darüşşafaka Lisesi sinema kulüpleri olmak üzere okul sinema kulüplerinin olum lu çabaları yanı sıra, yurt çapında çoğalmaya başlayan sinema kulüpleri de, bilinçli bir sinema seyircisi yetişmesi olayının ağır, ama sağlam adımlarla gelış Eiscnslein'in «Potemkin Zırhlısı» yılın en önemli tiğıni ortayt koyuyordu... destanının nnutulmaz tiplerinden biri... fjTT Cumhuriyet 31 Temmuz 1929 taıihli Cumhuriyetten Kadriye hanım dâvası Çocuk Esırgeme Kurumuna sı ğınmış çocuklardan 8 yaşından buyük olanlannın Maarif VekâOf Vilâyeti letınce şehır mekteplerıne dağıRize ve Of havalisindeki su tılması istenmiştir. baskını yuzünden aç ve açıkta Belediyenın açtıgı kimsesizler kalarak dağlarda penşan bır yurdu ıçın, Beledıye Meclısınden halde bulunan vatandaşların Kı tahsısat ıstenmiş ve gereken tahzılay tarafından yardımına ko sısatm verılmesi kararlaştırılşulmaktadır. Burada yaşayan hal mıştır. Yurdun eksikleri tamamkın başka yerlere göç ettiği bıl landıktan sonra, buralara bazı dinlmektedır. Of'ta 49 koy tama kimsesiz çocuklar da yerleştırüemen hasara uğramıştır. bılecektır. t • Istanbul Defterdarlığında mukemmel bır banka tarzında gışeler yapılmıştır. Bu inşaat Atina, 30 (özel) Yunan Ha arasında, memurlar için dıvş ve riciye Nazırı M. Venizelos ile gö banyo dairesi de yapılmıştır. Sırüştükten sonra Ankara Elçisi caktan bunalan memurlar, dusM. Papa'ya talımat vermiştir. tan istifadeye başlamışlardır. Izmir, 30 ( u ) Suikast zanlısı olarak Ağırcezada yargılanan Kadrıye hanım ve arkadaşlan bugün tnüdafaalarını okumuşlar ve neticede Cumhuriyet hâkimlerının adılâne kararı ile beraet etmişlerdir. Tutuklular hemen serbest bırakılmışlardır. Bütün meselelerin Birleşmij Mılletlere havalesi için Türk Hu j kumetinm de muvafakati istea • mıştır. i Kimsesiz çocuklar Kadınlor çirkin erkekleri beğeniyorlar Sinema dünyasının «Tataşıklı erkeği» Alain Delon, yerinı Jean Paul Belmondo'ya, Alman sinemasmın «Güzel çocuğu» Thomas Fritsch, yerini Udo Jurgens'e kaptırdı. Bir zamanlar kadınların kalbini yerinden oynatan Amerikah Rock Hudson ise Hollywood'da «Eskimiş bir aktör» sayılıyor artık. Bütün bunlar göstermektedir ki, güzel erkek artık kadmlar tarafından beğenilen bir erkek tipi değildir. Güzel kadınlar şimdi kendini befenmiş kasıntılı tipler yerine, çirkin fakat mütevazı ve sempatik erkekleri tercih ediyorlar. Bu şekilde çirkin erkeklerle evlenen veya bir arada yaşayan kadmlar bunun sebeplenni şöyle açıkhyorlar. Ursula Andress, «Belmondo'yu tanımadan ewel hep yakışıkb erkekltrle dolastım. Şimdi ne çok sey kaybettiğimi anlayabiliyorqm. Kadınlığımı bana Jean hissettirdi. Güzelleşmek için ben den daha çok zamana ihtiyacı olan erkeklerden nefret ediyorum »rtık.» May Britt (Sammy Davis Jr. un eski karısı), «Dünyanın en çirkin erkeği ile eviendiğim zaman herkes bana hilkat garibesi imisim gibi bakıyordu. Fakat saadeti ancak onda bulabüdim. Şimdi beni terketmis olmasma ragmtn onu hâlâ seviyornm. Bana çok laymet verirdi ve benliğimi hissettirirdi.» Sophia Loren, «Carlo Ponti He evlendiğim zaman acabs yanlış bir iş mi yaptım diye çok düçündüm. Fakat bugün yeniden seçme fankânım olsa yine Ponti' yi seçerim. Taslı ve çirkin bir Yuuanistan Birleşmiş Afilletlerde sinema olayıydı. İşte bu devrim Toplu gösteriler Maria Callas ve Onassis erkek a m ı dünyanın en iyl insanı.» Maria Callas (Onassis'in sevgilisi), «Onassis'in kalın gözlükleri ardındaki miyop gözleri ve kocaman burnu, ona olan aşkımı hiçbir zaman azaltmadı. Bana gösterdiği yakın Ugiyi hiçbir zaman unutamatn.» Türk Sinematek derneği, geçtigimiz yıl içinde özellikle düzenledigi «toplu Köstrriler»le ilgi toplamasıDevrimci ve nı bildi. llk olarak yapılan fsveç filmleri toplu gösterisinde özellikloplumcu sinema le İngmar Bergman'ın 2 filmi, «Gezçincilerin gecesi» ve «TabanSinematek, 3 yülık faaliyetiyle ÇUekleri» bu yılın en önemli film çalışmalarına h&kim olan ana llkeleri arasmdaydılar... Türk filmleri leri ve düşünceleri ortaya koymuş toplu gösterisinde, Muhsin Ertuğ bulunmaktadır. Bu düşünceler, ge rul, Baha Gelenbevi, Faruk Kenç' nellikle toplumcu ve devrimci niin filmleri gösterildi. «Yeni ger telikleri ağır basan bir sinemanın çekçilik sonrası ttalyan sineması tanıtılması amacıyla özetlenebilir. topln gösterisi» ise, en azından 3 Sinema sanatırun hemen her ülkebaş eser, «Orgosolo'dald haydut de inanılmaz ilerlemeler gösterdilar», «Dilenci» ve «Cepteki yum ği ve hemen her ülkenin, ulusal niruklar» ile büyük önem kazandı... teliklerinden yola çıkarak yaptığı Sovyet sineması toplu gösterisii kendi sınemasıyla bu sanat dalode, klâsikler («Cengiz Hanın to da uluslararası çapta soz sahibi nınu». «Çapayev», «Gorki'nin ço olmağa başladığı düşünülürse, yılcukluğu») ilgi toplarken, Çek si lardır hemen yalnız Hollywood neması toplu gösterisi de, «Gece Cinecitta yapımlarının en aşağılık nin elmasları», «Bir sanşının aşk örnekleriyle şartlandınlmış olan lan» gibi önemli filmlerle büyük seyircimize bir İtalyan yahut Çek, yankı uyandırdı... Antonioni toplu Romen yahut Hint sinemasını tagösterisinde bu ilgi çekici yönet nıtmanın önemi kendiliginden ormenin 6 filmi sunulurken, Romen taya çıkar. «Batı bizi ilgilendinnez, sineması toplu gösterisinde de Dogu bizi ilgilendirmez. Biz bize bu sinemadan 6 film gösterildi. benzer, bize yeteriı... Doğuyu BaMevsim sonuna rastlayan Hint si tıyı bırakalım, kendimize bakanemasından örnekler gösterisi ise, lım...» demagojilerinin ortalığı haksız bir ilgisizlikle sessizce ge sardığı bir zamanda, öğütlenen bu çiştirildi... yazması» ve Çek sinemasmdan Jiri Trnka'nm kukla filmleri üzerinde durulmağa değer niteUkler taşıyorlardı... devekuşu politikasımn hele hele sinema gibi en yaygın, en etkin, en evrensel bir sanatta ne denli komik kaçtığı besbellidir. lyi örnekler gönilecek, üzerlerinde düşünülecek, tartışılacaktır elbette... Bu örnekler nereden, hangi ülkeden gelmiş olurlarsa olsunlar... Diger yanda ise sinemateğin belirli ilkeleri uygulamak uğruna ihmal ettiği diğer ba2a öğeler dolayısıyla, bu kuruluşun cnUmüzdeki mevsim bazı sarsıntılar geçireceğinl söylemek kehanet sayılmamalıdır. Sinematek, çalısmalannı, yasayan bir kültür kuruluşu olarak, ülkemizin bugün içinde bulundugu siyasal ve iktisadl ortam ve gelişim açısından en yararlı bulduğu biçimde yürütmektedir. Ama sinemateğe örneğin Greta Garbo'nun veya Bette Davis'in filmlerini veya günümüz sinemasının dedikodulu filmlerini («Blow • up» veya «Persona» gibi) görmeğe gelenler aradıklarım 3 yüdır bulamamış olmanın etkisiyle bu yıl önemli kopmalar meydana getirecek gibi göriınmektedirler. Bu gibi seyirciye hiçbir taviz vennemekte israrla direnen sinematek, herhalde bu kopmaların yerini yetişmekte olan devrimci bir kusakla doldurmağı dUşünmektedir. Ve bu ümlt de haklı çıkacağa benzer... ... Ve «Türk Film Arşivi» Bu yıl gösterdiği «Hoşgöriisüzlük • Intolerance» adlı şaheserle önemli bır sinema olayı yaratan ve aynca «Vampir», «Son Adam», «Korkunç Ivan» gibi klâsikler gösteren Türk Film Arşivi ise, çalışmalannı daha çok Türk filmleıinin negatiflerini toplamak ve arşivlemek çabasına yöneltmiştir. Arsivin elinde bugün çoğu negatil 250 film toplandığı açıklanmıştır. Böylece arşiv kurma konusunda önemli çalışmalar yapan ve çalışmalarıyla Sinematek ile bır denge kuruluşu haline gelebüecek olan T.F^., ne yazık ki bu fırsatı kaçırmış görünmektedir. Sinemateğin Türk sinemasına karşı olduğunu ve bu sinemanın zaranna çahştığını iddia eden yönetmenleri etrafma toplayan T.FA., kısa samanda bu çevrenin tamamen etkisi altma girmiş, özgür bır kurum olma niteliğini yitirmişe benzemektedir. Sinemateğin Türk sinemasına gerçekten ağır ve haksız hucumlarda bulundugu söylenebilir. Bu hücumlar çürütülmeğe çalışılabilır, mantık ve bilim sının dahilinde tartışmalar açüabilır. Ama T.F.A. böyle yapmamış, bozuk yonleri olduğunu herkesın kabul ettiği Türk sinemasmı toptan korumak, bu sinemanın kapkaççı ekonomik düzenini bile savunmak gibi bir aşın yolu seçmiştir. Yeşilçam anlayışına karşı gözüken herşeyi, sinema klüplerini ve kısa film yarışmalannı bile bu kuruluşun mahkum etmesi ilgi çekicidir. Halbuki Türk sinemasmda bugün eleştirilen yönetmenler hâlâ söz sahibidirler, yıkıldı yıkılacak denilen düzen hâlâ ayaktadır, ve örneğin bir Hisar kısa film yanşmasında kendini gösteren sanatçılann veya daha başka amatör gençlerin bu sinemada sesini duyurması bugünden yanna olacak bir şey değil, ancak geleceğe dönük bir harekettir. T.FJV. Türk sinemasının gerçekten iyiliğini istiyorsa, bu gibi geleceğe dönük hareketleri ancak desteklemesi, Türk sinemasının bugünkü durumunu kendince ve samimiyetle eleştirmesi gerekir. Sinematekie «düşman kardeş,>çilik oynamak. birkaç yönetmene körü körüne bağlılık ömekleri vermek, yeniye, hamleye, iyiye, güzele karşı çıkmak, gerçek ve ciddi bir sinema kuruluşuna (hele adı «Güzel sanatlar» olan bir okulun kuruluşuna) hiç yakışmayan, ve ne kimseye, ne de korunmak Istenen Türk sinemasına yarar getirebilecek bir davramştır... Klâsikler Sinemateğin bu gösterilerin dışmda gösterdiği klâsiklerin sayısı 8'i aşmadı. Açılış filmi olarak gösterilen ünlü «Potemkin zırhlısı» yılın kuşkusuz en büyük sinema olayı idi. Pransız klâsikleri bu yıl programlarda önemlice bir yer tuttular. Rene Clair'iı. «Sükut altındır • Le silence est d'or», Jean Vigo'nun «Hal ve gidiş sıfır • Zero de conduite», Jean Renoir'in «Bir kır gezintisi Une partie de campagne», «Ayak takımı arasında • Les basfonds» ve «Büyük aldanış • La granda illusion», Jean Cocteau'nun «Korkunç ana baba Les parents terribles» filmleri gösterildi. Aynca Rus dokümanteri «Tiirkiye'nin kalbi Ankara» ve Amerikan sinemasmdan tek örnek olarak nasılsa programa giren John Ford'un •Kılavuz»u bu seriyi tamamlıyorlardı. Riıe Valiliğinden Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve Imar Işleri Reisliginin: 1 tMmlzin Pazar îlçestne bağlı Hemşln Bueagında yapılaeak olan Ortaköy Ortaokui 12 dersllk tlâve pavyon lnsaaü 2490 sayılı fcanun hUktimlerine tevfikan fcapab sarf usuliyle eksiltmeğe konulmuştur. 2 îşJn keslf bedell (507 858.S0) llradır. 3 Eksiltme Rizede Bayındırlık MüdürtUğü binasmda Ihale komisyonunca 15/8/1968 perşembe günt) saat 15 de vapılaralttır 4 Eksiltme sartnamesn ve diğer evrak Bayındırlık MüdUrlUğünde görülebilir. 5 Eksiltmeğe girebümek lçln tsteklllerden: A (24 064.35) Uralık geçici teminatını B 1968 yılına alt Ticaret odası belgeslnl, C MUracaat dilekçelertyle blrllkte vereeekîerl (efcsfltme şartnamestnde b»Urtilen ve usulüne gör hazırlanmış olan) plfla ve techlzat beyannamestnl, Teknlk personel beyannamesinl taahhütnameslnl. mall durum blldirtstni, Bayuıdırlık Bakanlıgından almış olduklan (C> grubundan (reştt bedeli kadar tştn eksiltmesine Kirebileceklerini gösterlr MUteahhitlik Sarnesinı ibraz suretiyle Bayındırhk MUdürlügünden alaeafclan yeterlik belfcestnl teklif mektublariyle blrlikte rarfa koymalan Iftzımdır 6 tstekliler tefclif mefctublannı 15/8/1968 persembe günu saat 14. de kadar makbuz karşılıgında lhale komlsyonu Başkanlığına vereceklerdlr 7 Yetertik belgesi alınması ıçln son mOracaat tarihJ 9/8/1968 pazartesi günO mesai saati sonuns sadardır Teigrafla müracaatlar ve postada vaM müracaatlar fcabul edilmez. Keyfiyet Uân oiunur. ROBOT İNEK Texas'ta bir kovboy okulu açan Harris isminde bir Amerikalı, kovboylan inek siirülerinin sevkine alıştırmak için icat ettiği bir robotla günün konusu olmuştur. Bunun için Harris'in bulduğu çare şu: Lâstik tekerlekler üzerine oturtulmuş bir inek maketi batarya va çalışan bir radyo cihazı vasıtasıyla harekete geçiriliyor. Bu cihaı vasıtasıyla robot'un bir ineğin tabiî süratiyle ve zikzakb hareket etmesi sağlanabiliyor. Böylece hakikl hayvanlarla çalışmanm tehlikelerini bertaraf eden Mister Harris'in Kovboy Okulu şimdi merakLlarla dolup taşlyor. Gürıümüzden örnekler Bu türden önemli filmler ne yazık ki pek azdı. îtalyan sinemasından Gillo Pontecorvo'nun «Cezayir savaşı», günümüz sinemasından gösterilen en önemli film ve bir büyük sinema olayıydı. Aynca Pransız sinemasmdan Jean Pierre Melville'in «tkinci soluk Le deuxieme souffle» ve Alain Resnais'nin kısa filmi «Guernica», Belçika sinemasmdan Andre Delvau*'nun «Kafası kazınmış adam • Vhomme au crane rase"», Japon sinemasından Kobavashi'nin «Kwaidan», Polonya sinemasmdan W. J. Geçen yıl gösterilen çok ilginç Çek filmi «Gecenin Elmasları» ndan Has'ın «Saragosada bulunan el bir sahne gorülüyor... DENİZ KU^WLERİ K0MUTANUG1 Seyir ve Hidrografi Dairesi Başkanlığmdan bildirilmtştir. DENİZCİLERE VE HAVACDuARA 80 SAY1U BİLDİKİ 13 ilâ 15 Ağustos 1968 tarihlerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında aşağıdaki noktalan birleştiren saha lçtnd« seyretme, demirlerne, avlanma ve bu sahanln 3200 metreye kadar olan yüksekliği can ve mal emniyeti bakımından tehlikelidir. AKDENtz İSKENDEBIJN KÖRFEZİ GİRİŞİ A 71 SAHASl 1 inci nokta : E. 5916 No. lu Akıncı fenerinden 270 d«rece ve 12 mil mesafede enlemi 36 derec« 19 dakika Kuzey, Boylamı 35 derec» 32 dakika Doğu. 2 n d nokta : Enlemi 36 derece 04 dakika Kuzey Boylamı 35 derece 32 dakika Doğu 3 üncfl nokta : Enlemi 36 derece 04 dakika Kuzey Boylamı 35 derece 08 dakika Doğu 4 fincü nokta : Enlemi 36 derece 19 dakika Kuzey Boylamı 35 derece 08 dakika Doğu. DENİZCİLEBE VE HAVAC1LARA ÖNEMLE DÜTÜBULTJB. ••»••••»»»»»•»•< AVIIUAII'A.VA T İ Y A I I! II X >••••••»•••••••»••••••••••••••••»•••••••••••••< (Basm: 21816/8962) 4.400 Ton Sun'i Gübre Naklettirilecektir HAYDARPAŞA'dan muhtelif Teşkillerimize 4.400 ton suni Gübre sevkettirilecekttr. Bu lşe ait Naklıye Şartnamelert ANKARA, ESKİSEHtR Bölge Müdürlüklerimiz Ue Istanbul'da GALATA RIHTIM CAD. No. 7 YOLLAMA Servislmizden temin edilebilir. Tefcttf verme müddeü 2/8/1968 Cuma günü saat 14'e fcadardır Kurum 2490 sayılı kanuna tâbl olmadıgmdan fhaleyl yapıp yapmamakta veya dile«iğine yapmakta serbesttir TÜRKİTE ZtRAt DONAT1M KURÜMU tstanbul Bölge Müdürlfiğü AVKUPA TURNESİNDEN DÖNMÜŞTÜR | YARIN AKŞAM SAAT 21.15 TEN İTİBAREN • ANEARA MİTBATPAŞA TİTATROSÜ ! GENÇLİK PAREIAÇIK HAVA TİYATROSUNDAİ CEVAT FEHMİ BAŞKLTUN EN GÜZEL KOMEDİSİ <• BUZLAR ÇÖZÜLMEDEN } Yöneten : YALIN TOLGA $ BİLETLER : Her gün saat 10 dan itibaren Gençlik Parkı trafik kapısmda ve Kızılay, Kalaç apartmam + girişinde (Şekerci Hacı Bekir yanı) • Telefonlar : 17 09 70 17 22 17 • Saat 18 den sonra Açık Hava Tıyatrosu gişesinde satıhr. (Basın: 22347/8969) İLÂN 1 tzrair Emrüyet Müeürlüfune bagli 5. Şube MtidUrlügü. Karsıyska Emniyet Âır.lrliği, Süvart mvlası btnalan Ue 7 adet Karako! binasının eskımis olan tç Sıva ve Badanalan 2490 Sayılı Karmnun hükümlerine göre açık sksiltme sureöyle thale olıınarak vaptınlacaktır. 2 Muhammen b«Mi 19499 Ura 95 kurus Olup geçid teminatı 14R2 !1re 49 (curuştur 3 Bu tşp ait shrtna?re hergün mesat saatl dühllinde Emnlyet Müriürlttgf! 7 Sube VH)dUrlü«inde rMllebiHr 4 thale 16/Aj»usto«/19fiS Puma günü saat 11.00 de Ernnlyet Mörrarl;(«lr,rlp vanılacsktır » tsteklflerin mezkur gün ve saatte Bayındırlık Mfldllrlüğil ve Ticar»ı Odasındap alacaklan Belgelenyle Olrlikte müracaatlar Uan olnnıır (Basın: t 338121860/8973) PARtS Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ekim ayınm son günlerinde Fransa'da konserler verecektir. 272829 Ekim 1968 tarihlerinde Parısin ünlü Gaveau salonunda verilecek konserlerde Adnan Saygun'un üçüncü senfouisi, Ferit Alnar'ın prelüd'ü ve Ulvi Cemal Erkin'in piyano konçertosu icra edilecektir. Avrupa turnesinin son etabını teşkil eden Fransa turnesinds senfoni orkestrası, Paristen baş ka, Lyon ve Saint Etienne sthir lerinde de konserler verecektir. Profesör Lessing ve Hikmet Sımşek'in vönetimınde verilecek konserlere fdil Biret ve Ayla Erduran solist olarak katılacaklardır. Cumhurbaşkaalığı Senfcni Orksstrası Fransa'da konserler verecek (Basın: 22171/8977) Kütahya Valiliğinden 400.221,18 lira keşif bedelli Simav Talebe Yurdu înşaatı 1969 malî yılına sirayetU olmak üzere sartnameleri gereğince ve kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarılraış olup geçıci teminatı 19760 liradır. Eksiltme ve ihale 14.81968 çarsamba günü saat 15 de İl Makamında toplanacak olan Daimî Encümende yapılacaktlr. İsteklilerin olân ve teçhtzat, teknik personel beyannameleri malî durum bildirisi ve bu keşif bedeli kadar Insaatı •aptıklsnn^ dair belgelerini dilekcelerine ekliyerek engeç 10/8/1968 gününe kadar Vılâvet Makamma müracaatla bu 'ş için yeterlik belgesi almalarl. çeçici teminat, yeterlik Mgesi ve 1968 yılı Ticaret veya Sanayi Odası belgelerini havi usulüne eöre hazırhyanaklan kapalı zarflannı en (?eç 'hale saatinden bir saat evveline kadar Encümen Başkanlığına makbuz karsılıgi vermeieri şarttır. Yeterlik belgesi için telgrafla veva mektupla rrüracaat kabul edilmez; postada vâki gecikmeîpr nazan itibara almmaz. Keşif ve «artnameler Encümen Kaleminde görülebilİT • • • • • • •• » » • • < • • • • • • » ••• • • > • • • • ••» • • • • •• • • • • • • • » »• • • • • » • • • (HERÎS 3056/8974) , Ankara Lv. Âmiriiği ( I ) No. luSat. Al. Kom. Bşk, lığmdan: Aşağıda cinsi, mlktan, muhammen bedel ve geçid temtnatlan vazılı (bir) kalem (Bulaşık yıkama) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalanndaki gün ve saatlerde Komtsvonumuzda vapılacaktır. Kvsaf ve şartnamesi çalışma saatlertnde Komisyonda ve tstanbul Levazım ÂmtrliSinde görülebüir. Isteklilerin kanuni şekilde hazırlayacaklan teklif mektuplannı thale saatınden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığma vermleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. C i n s t Bulaşık yıkama makinesl paslanmaz çelikten (3000 tabak kapasiteli) Miktan 1 adst M. bedeli Lira Krş 22.000,00 G teminatı Lira Kr$. 1.650,00 GOnü t ba I e Saatl Renk körierine ntüide 15 AğustOS 1968 11.00 Perşembe Sayı: 1249 (Basın: 22087/8965) TORtNO Dalton hastslığı olanlar, bundan böyle kırmm Ue yeşıli kolayhkla ayırt edebileceklerdir. dalton hastahğı bulundugu için bundan 2 vıl ön ce ehliyeti eünden alınan Torino'lu bir müteşebbis, kendıyini trafik lâmbalarının ışıjı önünde takılmaktan kurtaran özel bir pözliik yapmıstır. 46 ysşindaki Pietro Sulis bu gözlüSun patentım Torino Ticaret Odasın dan almış. sımdi rie «iSlık Bakanhğı'^ın bir kpmısyonundan geçırmege çalışmaktadır. (Basın: 22119/8963)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog