Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

SAHÎFE BES 31 TemmttT 1P6S CÜMITDRTTET Şeker fabrikalarında 315 işçi ve memura yer değiştirildi Değişikliğîn sendikacı faaliyetlerini önlemek için yapıldığı ileri sürülüyor Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şiıketinde çalışan 315 memur ve işçinin yeri değistirilmiştir. Türk Şeker Sendikası Genel SekTeteri Şakip Hiçerimez; «Degişikiiğin sendikal faaHyetlerin önlenmesi için yapıldıgını» ileri sürmüstür. tsçi ve memurlann hakiarını korumak üzere dün Şeker Pirke tine giden Sendika Sekreteri Hiçerimez. kendinin de Burdur' a atandığım öğrenince saşırroış tır. Atanmaları durdurmak ü/ere harekete geçilmistir. Gümrükçüler, iki bavul sahte mücevher ele geçirdi Kaçakçılarla daha tesir.ti şekilde mücadele edebilmek için Gümrük Sivil Muhafaza memurları, Tahtakale ve Sirkeci piyasasında devriye olarak gezmeye ve tanınmış kaçakçıları kontrol etmeye başlamışlardır. Dün sabah Tahtakale «üz " " demir Han» önünde takip edildiğini anlayan hüviyeti teşhis edilemeyen bir şahıs iki bavul dolusu sahte mücevheratı bırakarak kaçraıştır. Sonradan yapı lan tesbitte, bavullarda 190 dizi kolye, 550 adet taşlı. 300 adet taşsız yüzük 6 kilo sahte »nci, 2350 adet vaka iğnesi, 800 adet bilezik olduğu görülmiişlür. Kaçak mallar müsadere ednmıs, kaçakçıların aranmasına başlan mıştır. iki pikap FIRSHTÇiLAR Havalann sıcak gitoıesi dolayısiyle me"ba sularınm isteyen baz. fırsa.çılan ortay. çıkarmıst.r. K.ynagı de traktör üzerinde «Halis ve temiz içme .uyodur» Hasan Dülgeroğlu v.k.l«»*>Stır. Be,i»de, kendısıne traktörlü su satıcısı förülüyor. fazla belli d.ye para rağbet olm.yan „. satarak ™ « ^ * " V ' 1 ™ c Y h ğ a s e v kedilen cezası vertlen ~ Z ™ * ™ ™ ' ^ ^ ^ ) 100 yataklı dogumevi, 7 aylık hamile bir doktora kaldı corpıştı. Üç hektara kadar uçılmış yerlerin orman sayılmaması isteniyor KAHVECİLEB DERNEGİ KONGRESİ ÜYELERİ, DÜN ERTELENEN KONGREDEN SONRA DIŞARI ÇIKMIŞ VE BAŞKANLARI K\A AĞACAN Y I K S E L E N İ OMLZLARA ALARAK, LEHTE TEZAHtRATTA EULL'NMUŞLARDIR. İZMİR Izmir Ziraat Odası. üç hektara kadar açılmış yerlerin orman sayılmaması yolundakı Ziraat Odaları Birligi tasansına katılma karan almıştır. Oda Başkanı Rüstetn özdemir, köylüler ve çiftçiler tarafından orman tarifi içine giren ban yerleri açmıs ve ziraate elveris1 hale getirrniş olmalan halin1 de, bu yerlerin orman savılmaktan çıkanlması yolunda bir hazırhk içinde bulunduklanm bildirerek İHnir Ziraat Odasının gorüsünün tesbit edildigini sbylemijtir. Zirmat Odasının kabul ettlği görüse göre. üç hektara kadar yerlerle birlikte uzun süre bu çiftçtlerin Uzerlnde ziraat vapmakta olduklan sahalann orman sayılmaktan çıkanlması yolundadır. yaralı var ERZtlRUM Erzurum • Pasinler asfaltı Uzerinde önceki gece 25 AF 455 ve TX C 755 plakalı pikaplar, yolun 30 uncu kilometresinde çarpışmış, fazla sür'at ve farlann kapatılmadıgından meydana geldigi tahmin edilen kazada. birisi Amerika tabiyetinden di6erleri Türk 3 kisi derhal ölmüş. 9 ki^i de ağır şekilde yaralanmışlardır. Kazada ölenler sunlardır: Ednay Kean, Emine Başkan, Feride Kobal. Ağır yarahlar îclal Kobal. Nertman Elitür, Rabia Göçmen, Adtla Ab. Ahmet Kobal, Hatice Halu*. Memduha Kobal. Ayşe Dülger ve David Oçonnor'dur Amerikalı turistlerden Ednay Kean. aynı zamanda pikabı kullav maktaydı ve ateş alan pikabın içinde yanarak ölmüştür. Yaralılar Erzurum NUmune Hastahanesine kaldınlarak tedavi *1tına ahnmış, kazs ile llgili tahkikata başlanmıştır. EHLtTETSİZ ŞOFÖR ADAM ÖLDÜRDt) 3 ölii 9 Kahveciler Kongresi IS'ınci defa ertelendi Bundan önce kavga, hlzip «e çoğunluk sağlanaması yüzünden bir türlü yapılamıyan Dernefc Kongresinin 15 inci defa ertelenmestne, gene, bazı Uyelerln muhalefet grubu tarafından salona sokulmayışı ve çogunluğun böylece sağlanamavışı sebep göstenl HülyaSelim Soydan çilti için Savcıhk tahkikat açtı İSTANBUL DABER SERVİSt Yerli film yıldızlanndan Hülya (Koçyiğit) Soydan ile Fenerbahçenin as futboîculanndan Selim Soydan çifti hakkında Savcılık <*döviz kacakcılığından» soruşturmn şür îstanbul Kaçakçılık Şavcıhğınca soruşturmanm açılmasına, Hülya Selim çiftinin balayı seyahati için Avrupaya yaptıkları gezi sonunda «yüıblnlerce Hra hatcadıkUrım» söylemiş olmalarıdır. Dış geziye belli bir döviz ahnarak gıdildiği için, Savcılık, Soydan çiftinin gazetelerde yayınlanan demeçlerini ihbar kabul etmiş ve Kambiyo Müdürlüğüne yarı yazarak. Hülya ile Seüm'in ne kadar döviz alarak yurt dııına çıktıklannı sormuştur. GAJ5İANTEP Merkez ilçeye baglı Mahraman köyünde okul inşaatında çalışan llyas Dokumacı, Hüseyin. Tevfik, Sefik ve SUleyman Sağlam kardeçler arasında iş anlaşmaz'.ığı yüzünden çıkan kavgada llyas Dokumacı, Süleyman Saflam'ı tabanca ile öldürmus tür. Kurum köyünden Ali Ank, tüfeğini temizlerken ansızın patlayan tü/ekten çıkan kurşunlar, kız kardeşi Gülsen Ank'a isabet ederek ölümüne sebep olmuştur. Kilis'in Musabeyll bucağına baglı Tokat Kesrefi köyünden Nuri Somuncu, kadın yüzünden hasım olduğu ajTii köyden Şevket Gök'ü pusuya düsürerek av ttifegiyle öldiirmiiştür. Sanıklar yakalanarak ada lete teslim edilmişlerdir. GAZtANTEP Gaziantep çev resinin ihtiyaçlarına cevap vermek üzere kurulan 100 yataklı doğumevinin iki doktorundan biri. yıllık izne aynhnca hastane, yedi aylık hpmile bulunan bir bavan doktora kalmıştır. 100 yataktan 96 sının dolu oldu§u hastahanede bir süre önce doktorsuz kalan çocuk servisinin kapısına vurulan kilit, bu defa da poliklinik kapısma vurulmuştur. Maras, Adıvaman, Urfa, Gaziantep ll ve llçelerinin ihtîyaçlarına cevap vermesi gereken hastahanede bir yıldan beri giden doktorlann yerine yenileri atanmamıştır. Seyff öz'ürk, sigaraya zan dOşünUimedığınl açıkladı «Kahveci ve Gazinocular Esnafı» Derrıcğüıin genel kongresi, dün de, nisap temin edilemediği için tehir edilmiştir. te» demlslerdir. Kongrenin 16 ncı terplantısının ne zaman yapılacagı dah» tetbit edilecektir. YEFAT Merhum Süvarl Blnbjtjm O«man beyln est C. Süvari Albayı Salm Polaütın; E. Gtntral Sallh PolatKan: ÖJretmen Rcjide PMatkan: öfcretmen MtUh a PoUtkanın ann»l«ri miştir. Erken saatlerde kongrenin yapılacağı salonun önünde toplanan Uyelerden kimlikleri sorulmuş ve lçeri girmek için de özel kartlar verilmiştir. Iddiaya göre, muhalefet grubu. bu kartlan lstediğlne vermiş ve böylece 4500 Uyesi bulunan Derneğin Kongresine, ancak 322 kişi girebilmiştir. Gazatelere verdiği tlanlarda kongreye iştirak edecek üyelere ucuz kahve takımı vaadeden Dernek yöneticllermden bazılan, «Ne yapalım kimae gelmiyor İ9 Bir açıklama 25 Temmuz tarihll gftzetetmzta besinci sahitesinde, «Bir assubay yaralandı» baslığı ile yayınladv ğımız haber için Burdur Vallsi Şevket GUres yaptıgı acıklamad», assubayın yaralanmadığını. olaydan muğber olan alle eocuklanmn attığı taslardan birtnin karaen başçavusa geldiginl, fakat bir yaralama vuku bulmadıgını. aynca jandarma ekipleri ile çarpısm» olmadıgmı belirtmiştir. . IIACER POLATKAN müptelı olduğu haıtalıktan kvır tblamıyarak 2771968 filnü TOKAT «Batmantas'da» vefat etmistir. M«rhum«yt AHahUn rahmet vt majfiret dllertz. Coenkian Cumhurlyet: 8*84 « ^ Fabrikalardaki giriş çıkışlarda işçilerin aranması proteslo edildi Lastik İş Sendikası. bütün özel ve kamu kuruluşları işyerlerinde, işçilerin üstlerinin fabrikaya giri? ve çıkışlarda aranmasını protesto etmis ve yayınladıSı el ilânlannda «tşçilerin üstlerini aratmamalannı» lstemlştir. Bu konurfaki Sendika bildirf" sinde de, Lastik • tş ko'unda çalı?an işçilerin de üstlerinin aran dığını ancak, sendikanın ikazı üzerine i$çilerin Türkiye'de ilk defa topluca direnerek bu hareketi yaptvrmadıkları belirtilmektedir. tşçilere dağıtılan «Cstünü aratma» el ilânlarında da, «Çoluk çocuk sahibi, temiz Türk işçiıinin üstü, bir hırsız gibi aranamaz. l»çi, hırsız değildir» denilmekte ve Yargıtay kararına dayanarak «Royal» işçilerinin de üstlerinin aranamadıgı hatırlatılmaktarfır. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Devlet Bakanı Seyfi öztürk, gazetecüerin yönelttikleri bir soruya cevap olarak «Stgsraya zanunın düşünülmediğini» açıklamış ve «Sigara yapımının oıel sektöre devri» hakkında da «Devletin yaptığı Maltepe sigara tabrikası bu yıl sonunda bitecektir» demiştir. İktisadi Devlet Teşekkülleri Koordinasyon toplantısı hakkında bilgi veren Üztürk, Yargıtaym memur ve işçi kavramlarını tanımlaması ile ügili kararının bütün iktisadi Devlet teşekküllsrinde uygulanacağını ve farklı ADANA, Cumhuriyet Bürosu) durumlann önleneceğini söyleMustafa Terzin adında ehliyets'.z miştir. bir şoför, Yumurtahk ilçesindfin öztürk, iktisadi Devlet teçekminibüsle yolcu getirirken, yol küllerinin iç finansman isteklekenannda vaya olarak gitmekte rinin yüzde 95 inin Devlet Yaolan Adnan Yuvan ile oftlu Kaptırım Bankası tarafından karşılan Yuvan'a çarpmıs. Adnan Yulandığını. stoklarının süratle erivan derhal ölmüş. oflu Kaplan i a tildigınl de sözlerine eklemiçtir. ağır yaralı olarak hastahaneye kaldınlmıştır. Kaçan ehliyetsiz şoför aranmaktadır. tyuıiunuıuuiıııuııuıınıuıııııııııııııııııııııııııııuııııiMiıınıınınııııııııııııııııııııııııuııııııııııırııııııııiHiııu Gerze'Iİ "Bu iş olacak» diyor 1956 yıhndakl bfiyflk yanpnıyla herkestn llglstni toplayan Gerse Kanabası, 12 yıl sonra bufün, yepyeni bir girtşim OrneJHyle, ylne bütün dlkkatlerl üstüne çekmeye adsy görünmektedir. Topnjh engebell ve verhnsiz olan llçede gectm sıkintm çeken halk. gurbetçiUkten kurtulmak için. (abrika kurtnay» karaı vermistir. Gerze'nln bütün köylerinde, pazar. kahve ve evlerinde «lmdi hep aynı karar konuşulmaktadır. Kasaba caddelerine gerilnıiş bezlerde, vitrin camlartna, duvariara Tapı?tınlmı» kartonUrda bu büyük karar, «İssiz Gerze'den İşveren Gerze'ye», «Şîrin Gerıe'den • Zengin Gerze'ye», «Hedcf 1 Mîlyon Lira», «Fabrikavâ Ortak Ol», «Başaracagız». «Bu t s Olacak» gibi 8 ı s&zlerle dilt gelmektedir. Karar ve cylemin öncö yürütücüsü Kaymakam Taşar Cankoçmk. amaçlannı, «Kfiçük tasarruflan degerlendirmek, işsizf 1 iş yeri göstermek, halkır dayanısma ve kendine güven dnygiılarını gelistirmek. devlethalk Işbirlitinin önemini bir büyük örnekle kanıtlamak» biçiminde özetlediktetı »onra, açılmıs kampanyanm iki evreli olduğuna anlatmıştır. Cankoçak'a göre ştmdikı evrede ortaklık trurma hazirlıgı yapılmftktadır. Konu her yerde Hlentp, küçük tasarruflar, bilezik ve bosiz altınlan Ziraat Bankasımn "500 numaralı hesabma yatırtılnaktadır. Konu her yerde Islenip, küçük tasarrunar, bilezik ve boğaz altınlan iraat Bankasımn "500 numaralı hesahma yatırtılmaktadır. Kaymakam da Emekli Sandı&indan aldıjh 2000 lirayı bn hesaba yatırmıştır. Kurulacak fabrikada işçi otabilmenin önceliğı. eylemi simdiden desteklemeye bağlı olduğundan. düvesini, koi • saatini «• tıp ortaklıV. payım yatıranlara raslanmaktadır. 5 haftada 250.000 hra biriktirilmiştir. Bîrikim 1 nülyonu bulunea ortaklık kurulacak. böylece de kampanyamn 2. döneml ba;ılayacakrır. Bu nöncmde. bir yandan ortaklık geliîtirilip güçlendirilirken, öbür yandan da devletle ortak olup bir fabrika vaptmın» baslanacaktır Kaymakamı önctleıi «Komünist!» suçlamasıyl» yildınnava yeltenen küçük bir azınlık, halkın içten destefi karşısmda şaşkın» dnnmüştür. Gerzelilerin haçarısının yurd çapmda ilgi toplayacafı ve birçok Uçeye örnek olacagı umulmaktadır Gerzelilerden bir grup iiiiliii HAVA SICAKLIOI ARTACAK Üç günden berl eskl sıcakhğını kaybetmeye başhyan havalann, önümüzdek) günlerde yeniden ısınmaya baslıyacafı ve ısının 8 dereceye kadar çıkacsgı, dün Meteoroloji tarafından büdirilmiştir. Öte yandan, bugüııUn de. dünden farklı olmıyacagı sıcaklıgm 2627 derece arasıuda degişece^i öğrenilmiştir. Havanın parçah bulutlu, rüzgarlann ise Poyru'dan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği ifade edilmiştir. «Trenlerde Bir ; Üçiineü Mevki > i Afganİ8tan Veliahdı başhklı yazıya tzmir'e pitti Memleketimizin konuju olan cevap Afsanistan Veliahdi Altes Prenı Kâğıthane içme suyu tetisleri bir ay içinde hizmele giriyor Îstanbul Valisi Vefa Poyraz, geçen yıl yapımına başlanan Kâğıthane içme suyu tesi&lerinin. en geç önümüzdeki bir ay içinde bitirilerek hizmete gireceğini bildirmiştir. Dün. Kâgıthane'ye giderek incelemelerde bulunan Vali, hizmete girecek bu tesislerle Îstanbul Belediyesine bağlı Talâtpaşa, Gürsel ve Okmeydanı mahallelerinin de içme su ihtiyacının karşılanacağmı ve 150 bin vatandaşm bundan faydalanacağı ' nı föylemiştir. Kâğıthane içme su tesislerinin 11.5 milyon liraya mal olduğu da. bu arada, belirtilmiştir. | | İ MuMerem gazetenizin 28/5/ Şah, eşi ve beraberindeki mai1968 tarihli nüshasının «Cumhuyetle dün uçakla Izmir'e gitmisriyete Mektuplar» sütununda tir. (Trenlerde bir üçüncü mevkî) başlığı altında Muharrem Karahan imzası ile yaymlanan yazı 31 Temmu/. C. Evvel 5 tetkik edildi. Şikâyet yazısında. seyahat edildigi tarih ve tren belirtilmediginden durum genel olaTak V. 1 4.53 12.20 ia.:S'I9.27;21I«! 2.53 mütalâa edilmiştir. III. mevki E vaeonlanmızm tahta olan konv T. | 9 25] 4 52| 8 48 12 001 1.49| 7.25 partman döşemeleri üzerine (pantozat) kaplanmaktadır. A . dapszarı Vagon Fabrikamizda • peyderpey yapılmasına devaro : edilmekte olan pantozat döseme : li vagonlardan hâlen 105 adedi • yolcu trenlerinde serviste bulun • maktaâır. Yakm bİT gelecekte : 17.7.7988 Carîarr.ba r'lnü ebeücüneö vagonlar tamamı pan : diyyen aranıızdan ayrılan s*vgili kocam tozat dösemeli olacaktır. Yolcu : trenlerinde uçüncü mevkî vaDANİŞ İSVAN'm goniann yolcu Ctüliıasyonu haıtalifl eırasında yakından a»'(i 5095 arasmda degi«mektelakadar olan Prof. Dr. Fahir KIKKLARELİ Şehre 9 kidir. Yolcu izdihamı olduğu takGökîel'e: Dr Nevzat Akbaş'a ve lometre mesafede Kavaklı KöAnkara televîzyonu henöz çok riirrîe. garlarda bulunan yedek Dr. Nedim Serim'e; cenaze töyünde 70 yaşıncTaki bir adamla renine iştirak etmek lütfunda I Yüksek öğrenim yapan biz yenidir. Deneme yaymlan yap» ücüneü nnevkî vsgonlar. lokomo 2 çocuklu dul gelininin gizli asktîfin çekeri oranmda taVvive obulunan; mektup; telefon: teli lere kredi ve Yurtlar Kurumu maktadır. Hiçbir programını eleşlart sonunda bir çocuklan dünpra! ve bizzat gelerek başsağlıİp'ok vPrilmektedir. ; Fakülte konteniar.lanna ve özel yaya gelmiştir. Bu gayrîmeşru tirecek değilim. Yalnız bütün progğı dlleyen; akraba: dost ve ahÜcüneü mevk! vagonlara nu• durumumuza göre kredi verir çocuğun, helâ çukuruna atıldığı baplarımıza; bir an yalnız £>ı'• Anlaşmada öğrenim süresi bo ramlanmn yanında Türk müziği maralı bilet satışı, kısa mesafeiddia edilmektedir. rakmıyarak duydu&ıım derin a: yunca bir kez sınıfta kalma hak ne ancak bir damlacık yer ver lerde binen, inen yolculann fazcıyı poylasan yakın arkadaşlaİhbar üzerine olaya, Savcılık lalıgı ve yolcu trenlerinin her • kı tanmır. Sâyet öğrenim nor mektedir O da folklor adı altınrıma; candan tesekkiir ederim. elkoymuştur. durak v P istasyonda dıırmalan ; mâl son bulursa (Bir kez sınıf70'lik ihtiyar, ge,!ini ile ilgisi Gt'ZİN tSVAN : ta kalma dahil) verilen paralar da: üç dört halk türküleri sanat »ebebi ile bueün için mÜTnkün olmadığını söylemiş, helâdan çı: mezuniyetten iki yıl sonra 125 çısını dinleyebildik yedi sekiı ay t;örülememektedir. karılan çocuğun cesedi, Adlî Dr. SaadetUn BtLGtÇ ; lira taksitlerle ödenir. danberi. Tıbba gönderilmiştir. Cumhuriyet: 8986 Ulaştırms Bakanı ; tkinci kez sınıfta kalırsanız Buna karşılık Cumartesi GeceZ durutn çok değişir Şöyle ki: 1 E kinci defa sınıfta kaldığınız ta si adlı bir programları var ki, 30» Bayındırhk Bakanbğı Karayoîları Genel Müdürliiğü 5 rihten bir yıl sonra aldığınu 35 dakika sürüyor. Biran önce bitBirinci Bölge Müdıirlüğünden: S kredilerı 250 lira taksitlerle ö sin diye ailece veya misafirim gel demek mecburiyetindesiniz. Me mişse hep birlikte saatlerirmze ba1 Kırklareli 15. Şube Şefliği anban için çelik profilU E selâ; ikinci defa sınıfta kaldıranza kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. E ğınızdan bir yıl sonra sınıfi kıyoruz. Bol bol caz müziği. Bu2 Tahmini bedeli 18838.00 lira geçici teminatı 1412.85 na paralel olarak yine her ya~ geçmiş ve öğrenime devam ed) liradır. Memleket Vülrürüne hizmet ve ; = yorsunuz. Bu durum hiç dikka ymda eğlenceli müzik filimleriy okuyanı çogaltmak amacı ile ku ; 3 Eksiltmesi 13 Ağustos 1968 s«Iı günü saat 11.00 de îsH 'e alınmaz. Aldığınız paraları !e batı müziğini bizlere fazlası ile rulan ve üç yildanberi faaliyette ; E 250 ser liralık taksitlerle tnuttanbul Küçükyah'daki Bölge Müdürlüğünde yapıiabulunan merkezimiz taratından : laka ödiyeceksiniz. Kredi ve dinletiyorlar. caktır. Bu işe ait şartname Ankara'da Karayollan GeNe olur? Yaymlarda onar da köy öiretmenlerine. k5y ve kass • E Yurdlar Kurumu bu şekilde biznel M.. ' .'.ügü Maizeme Müdürlüfünde İstanbul'da E leri maddi ve mânavi olarak ce kikacık da olsa Türk müziğine yer balarda oturan vatandaslarımıza • Bölge Müdürlüğünde görülebilir. kitap. dergi. brosür hediye edile '• Ş zalandırmaktadır Kurumdan ve verseler de biz orta yaşlılar bir 4 İstekli'erin 1968 yılı Ticaret, Sanayi Odası veya escektir Ktiven lerin «nııl eSndern»» ! = vetkilı kimselerden istedi2imiî nai belgesi ile usulürse göre tanziro edecekleri kapalı S: öŞrenımımizı tamamlayana ks iki sarkıcıkla veya saz eserleriy den» Posta Kutusu No. 617 An ; zarlarır.l Oıale saatinden bir saat evveline kadaı KoE dar borçlarımızın tehir edilme le gönüllerini hoç etaeler. Bunun kara adresimize mektupla müramisyon Başkanlığma teslim etmeleri lâzımdır. S sı. Böylece sınıfta kalmanın acı İçin Ankara Radyosunda değerli caatları rica olunur. Turkiye Kltap Dnjhtrm Merkezt sı yanında bir de maddi acı çek çanatçılar vardır herhald*. Postada vftld gecikrneler nazan itibare almmaz. MüdttrlUffl S memiş oluruz (Bsnn: 22037/8971) Saat Teker "IT TEŞEKKÜR Kredi ve Yurtlar müzigine daba fazla Kurumunun yer verilemez mi? verdiği ceza Televizyonda, Türk Yaşlı adamla dul gelini, doğan çocukfarını hefâ çukurvna atmışlar ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Son iki ay içinde Başkent Ankara'da hırsızla' kol gezmeye başlamış, Bahçelievler semti Ue Bakırköy Osmaniye asJaltı üKuçükesat Kavaklıdere de bir zerinde önceki gece ölümle soçok ev soyulmuştur. nuçlanan bir trafik kazası olKonu ile llgili olarak malum»mustur. Plâka numarası ve so tına müracat etfğimiz Emniyît förü tesbit edilemeyen meehul tZMtR, (Cumhuriyet Bürotn) Genel MüdUrlügu vetkilileri, hırotomobil. tahminen saat 24 sıra Bekçiyı öldürdükten konra sızlık olavlannın yaz ayların^a larında Bakırköy çimento fabriNaldöken'deki benzın istasyonu çoğaldığını doğrulamış ve şöyle kası amele çavuşu Saban Aydm'a nu soyan ve paidiarı diskotakkonusmuşlardı r : kemıkleri lerde harcayan «Dıskotek kıa çarpmıştır. Kaburga «Her ne kidar vaz aylannda, kırılan ve kafatası oatlayan amelı» Yılmaz Çaycı. maktul oekbirçok Ankaraiı sâkinin sayfiye le çavuşunun cesedi. ancak saat çının oglu tarafından mahkeme şehirlerine ıritmesi sebebile boa 00,1 de devriye polisler tarafınde duruşma sırasında tabanca kalan evlerde hırsızlık olaylan dan görülmüş ve henüz soğuile vurulmustur. meydana eelmls ısc de. Rtçen vılmak üzereyken hastaneye nakleBabasmın kaatılı ile ügilı dulara nazaran hırsızlıklarda önemdilmiştir. ruşmayı dün saban dınleyiciler 11 bir artış olmamıştır.» r arasında ızleyen Fah ettiu ZenOlayla ilirili olarak bir polis Ancak, iddialara göre. Başkentginoğlu, kaatilin «oekçı ırzıma yetkilisi, «Meçhul otomobil ameteki hırsızlık olaylan hem şehrin geçmek ıstedi, onun için oldür le çavuşuna çarptıktan sonra yaboşalması hem de öğrencı nümaraladıjı kişiyi almadan son sü yişlerinden sonra belirli şekil<ie düm» diye ifaade vermesi üzeratle olay yerinden uzaklaşmıs. rine, blrden sinirlenmıs ve baartış göstermiştir. Bunu ceşitli delillerle ortaya batına ait olduğu tesbit edilen Zira, Emniyet MüdUrlüğünde gö koyduk. Kazada yaralanan kişiyi tabanca ile .jand«rmalar arasınrevli poliEler. asll görevlerinin dıalmadan kaçan meçhul otomobil daki kaatile iki el ^fjş etmistir. şında tşlerde kullanılmaya başile şoförünü anyoruz» demiştir. Kaatili koltuk altındsn ynralalanmış, Toplura Polislerile birlikyan ve Mahkemede panik yara te tecavüze uğraması ihtimali otan Fahrettin Zengmosilu eiınlan Amerikalılara ait binalann deki tabanca ile polisler tarafın korunması işine sevkedilmişlerdan yakalanmış v e yaralanan dir. Bu arada, mehalle bekçilerl kaatil tedavi için nastaneye kal de koruma işlertnrte kullanıldıIzmirli merhum Dr. dırılmıştır. Yaralamadan «anık ğından hırsızlar geceleri daha fa Enver, Ethem ve Mediha Fahrettin ilk «orgusundan sonrahat çahşmak imkânına kavuşBirgi ile Profesör Tevfik ve ra tutuklanmıçtır. muşlardır Emma Taylan'ın torunu. Sıtkı ve Saime Balkan'ın damadı, Kenan Balkan'ın eniştesi, Adnan, Setume, Mustafa ve Ute Birgi ile Ferzan ve Leylâ Baydar'uı yegeni. Şehap ve Münire Birgi'nin oğlu, N'esrin Birgi'nin eşi. Ali BirAksaray Ahmediye sokak 27 gi'nin babası numarada oturan Irfan Uyanık tSKENDERL'N Itsyhanlı Emadında bir genç annesi ile anniyet Âmirüği kadro^unda poOsman Birgi nestnin nikâhsız yaçadıgı kocalis memuru Mehmet Cansov, 71 bir trsiık kazası neticesinde sıru bıçakla agır yaralamıştır. kişiye tabanca ruhsatı verecevefat etmiştir. Cenazesi bu. önceki gece saat 21 sıralarında gini söyleyerek rüşvet î.lr.ığı gun Moda Camiinde öğle navukua gelen olayın samğı yakaiddiasıyle tutuklanmıştır. Vamazını müteakip Karacaahlanmış ve nezaret altına alıntandaşların şikâye'i üzerine dumetteki a'te kabrine defnedimıştır. rumu inceleyen Pn'.is Müfettişi lecektir. Irfan verdiği ifadede olay ge«pul parası» adı al'ında rüşvet cesi eve geldiği zaman annesi alındığını tesbit etmiş. ahnan AtLESİ Şadlye'yi, Yalçm Sanbeyoglu rüşvetin 3350 lira olduğu anlaile birlikte Rörmüştür. Annestni şılmıştır. V Reklâmcıllk : 2H81Z8994) Yalçmdan ayırmak isteyen lrfan, kendine yapılan hakaretlere dayanamamış ve bıçağına sarılmıştır. tki yarah hastaneye götürülmüşlerdir. Babasmın kaatillni mahkemede yaraladı Ameleyi öldüren ıtıeçhul araba bulun amadı Ankara boşalmca soyulan evlerin adedi de arttı r VEFAT Bir genç, annesini ve dostunu bıçakladı Rüşvet aldığı iddiasiyle bir polis tutuklandı Öldürmeye teşebbüsten 12 yıla mahkum oldu Taksimde geçen yıl, Hasan Ispir'i bıçakla öldürmeye tam teşebbüsten sanık Fuat Onaylırak'ın yargılanması, dün 2. Ağır Ceza mahkemesinde sona ermiştir. Suçu sabit görülen Fuat Onay hrak, 12 yıl ağır hapis cezasına çarptırılmıştır. Kilan hediye edilecek \ \ Üç gün önce Gaziosmanpaşa' da işlenen cinayetin faili Salih Tiryakl. dün sabah Ekipler tarafmdan yakalanmıştır. Cinayet masasmın devamlı şekilde aradığı kaatil bilindiği gibi komşusu olan manav Saban Özcan'ı alacak jrüzünden tabanca ile öldürmüstü. S«nık tlk ifadesinde, «Benlm azertme saldırdı ve tahrik ettl. Korlrutmak isio a t e | et(Jamüatlı. Manavı öldüren kaatil yakalandı Teiefon feknik kursu bitti santraUarının montaji "" Memleketimizdeki telefon ve bakımlan için yabancı teknisyenlere ödenen binlerce lira dövlzi tasarruf etmek amacı ile Türk Telefon Şirketi» nin hazırladığı 6 aylık bir teknik kursa. bir çok resmi ve ötfl sektör elemanı katılmıştır. Bunlar, teknik pfernan olatak vetişmi? ve yauılıın stnavlar sonunda ba^an gösterenlere ihtis»» dlplomalnrı. Ankara TÜRK İS FH<ras}onunda torenle verUtnUtlr. Keaim, mezun olan öğreacüeri gosterljor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog