Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

SAHtFE DÖRT 31 Temmıız 1968 CTJMJTURÎYET Miras şeriat üzre üleşilir Yörüklerde Kocalar göçtii mü çadırında neyi var neyi yok yıgılır Röponaj: EROL TOY Eğer düzen bizi böyle sıkıya çetirirse, siz beş yıla varmaz etsiz kalırsınız. Etsiz ml kalırız? Etsiz kalırsınız ya. Bu yapılan isler, hep bizi Yörüklükten cavdırmak içindir. Bir yere kapağı atalım içindir. Atınca ne olacak. Köy içinde nerde besleyeceksin malı. Tükenecek. Tümünü kasaplığa vereceksin. Belki bir yıl bol et yersiniz. Ama, ertesi yıl, gayrı Ecnebiden et alırsınız. Peki butiin bu zaran nasılsa koyunun üstüne yüklemiyor musunuz siz? Yüklesek ne. Biz toptan veriyoruz. Ortalama on beş kiloluk bir kuzu 115120 lira arasında gidiyor. 3010 kiloluk bir koyun da 180300 lira arasında. Bakırumak için atıyordur. mı dışırda biz sadece kışlık için Havır. Zehirdir bu. Ne bahçe hayvan başına 24 lira yaylak paye, ne tarlaya yarar. Sadece korası ödüyoruz. Bir de vollarda yunu öldürür. Daha dofrusu, otödedigimiz cezayı, kıyimı hesabetan yiyen tüm hayvanı öldürür. Geçen yıl, Denizli Aydın ili *ı dersen, kazancımızı anlarsın. Ben kendi adıma »öylüyorum. Eğer, nırlan icinde zararlı ot yemekten kırılan koyunun sayısı tam 1.000 malım yerleşmeye yetse. bir gün dir. Sadece benim iki yüz koyu durmayacağım. Tümünü satıp, bir tarla alacaŞım. Eker, biçernumdan 70'i Holidol'dan fitti. Bu sin üç ay sürer. Oysa bizim tşihesapça bir düşün. miz. yıl 365 pündür. Hiç aksat Peki başka zararlar var mı madan, hiç gözünü ardına çevir Olmaz olur mu? Yer darlıjp raeden uğraşıp didineceksin. var. Yani açlık. Geçen yıl tuttufumuz yaylakta, rahatlıkla 400 koyunu beslemiştik. Bu yıl aynı hesap üzere yine orayı tuttuk. Amı, 300 koyunu beslemedi otlak. O e k i yetmiyor mu paranız tarSıkıldı koyun. Kuzular gününde la almaya? dofmasına rağmen, el kadar. Oy Yetmiyor elbet. Devem, kosa otlak geniş olsa, bir aylık kuyunum bir hesaplıyorum. 12.000 zu on kiloyu a?ar. Şimdi yansını liralık malım var benim. Oysa tarbile bulmuyor. lanın dönünıü az biraz verimli bir yerde, 3.000 liradan başlıyor. Beş Yâni, öyle anlaşılıyor ki, altı bin liraya da arlalar var. Biz bütiin bunlar birleştiğinde, siz süo kadanna bakamayız bile. Elimrünün yansını yitiriyorsunuz. deki malı satsam, alacafım tarla Yarısı kaldığında dua ediyoruz. Sen ne diyorsun bey. Kaza, 4 dönüm yer. Yılda üç kez ürün alaan. 11 insan var benim basımdarlık, zararlı ot ve fazla yürfitmeyi yan yana getirdin mi, ya da. Nasıl geçindirirsin. nsından fazlası gider hayvanın. Öyleyse bırakamıyacaksınız Bas olarak gitmese et olarak %\Yörüklügü? der. Ve sana bir şey diyeyim mi? Bırakacajhc Bunca sünstırmaya dayanılmaz. Zaman zaman insanın riayatı bile tehlikeye giriyor. Geçen yıl, Çal yöresinde bir olay oldu. Seyit Köyü sınırından geçmekte olan Bizim Mahmut Karataş'm sürüsünün yanına köybekçisi geliyor. Sınır boynnca adım adım izliyor onlan. Tarr köy sınırından gecerken de. koyunlardan birinin bacağına yapışıynr. Buraya kadar korudum seni. Bizim bahşişi ver bakalım, diyor. Beş veriyor Karataş. On veriyor. Kanmıvor adam. Sonunda uyuşamıyorlar. Vermem. Sen beni korumadın, daha eziyet ettin malıma. kovarak sürdürdün, ziyanm var, diyor. Sen misin bunu deyen. Çekip vuruyor bekçi. Ve Seyit kövlüleri bile Mahmut Karataş'ın suçsuzlugunr tanıklık ettiler de, bekçi hapsedildi. Bütiin hunlardan sonra. kolay mı Yörüklük. Değil. Ama, dört dönüm tarlanın toprajını yese, doyamaz bu on bir nüfus. Bir rün tak ederse. Başımıza böyle işler çeldikçe iirküntümüz artıyor zaten. Bir gün iyice canını yakarsa kişinin. Ne yapacaksın. Satıp savıp ya yanaşmalığa duracaksın bir köyde. Ya kentlere inip, cnluk çocuk el kapılarında ınçat olacağız. Başka çaresi yok bunun. Devlet toprak vermiyor mu size? Toprak bir yana. Yaylak göstermiyor mu hayvanlanmz için? Ya'ya ya'ya... Bir kısmımıza Haymana ovasında yer verdiler. Geçen yıldı. otuz kişi dilekçe ile, toprak istediler. Dediğim gibi, Haymana ovasında yer gösterdi devlet. Ama. çöl... Bu yıl tümüne yakını bizim yanlarımıza çobanltğa geldiler. Neden? Toprak lşini yapamadılar mı? Bizde düzen üleşmek üstünedir, dediniz. Bunu biraz daha açıklar mısınız? Açıklayayım. Bir Yörük aşireti bir yaylak buldu diyelim. Şimtii parayla alıyoruz yaylakları. Olsun. Bakanz. Kaç koyun besler bu yaylak? Diyelim ki, iki bin. Benim ne kadar koynnum var? Bin diyelim. Haber iletirim başka bir Yörüge. Birlikte çadır indiririz oraya. Ve birlikte yavarız malımızı. Para verdik defil mi şimdi. Hayvan başına ne düşüyor, paylasırız. Hiç aykırılık çıkmaz aramızda. Sonra bak, on beş çadır var bnrada. Aksam göreceksin. Toplanır çadınn efeleri. Birlikte karar veririz. Tarın nereye ksdar yüriiyecegimize. Hangi otlaklarda raola vereceğimizi kararlaştırdık değil mi? Ben katarın başmda giderim. öteki[ler malın başına geçerier. Süreiriz hayvanlan. Köylüyle. Kaymakam, candarmayla konnşmak benim isimdir. Gerekli pazarlıkları yapmak da... Çobanlık, kardeşlerimin ve akrabalanmızın. Çadınn iç işlerinden kadın sorumludur. Sonra ne kazanılmış, ne yaratılmıs, kendi payı gereğince üleşir taerkes. Aynı ailenin içinde nasıl olur bu? Nasıl olması kolay. Biz yenilendik mi, tümümüz birden yenileniriz. Kadınlarımız, kızlanmız üç eteklerini hep yeni basmadan dikerler. Erlerimir, aynı hazır elbiseciden gidip giyinirler. Pabucurauz bir, şapkamız aynıdır. Geriye yemek mi kalıyor? Karnı acıkan yer bizde. Peynir açıkta, yoğurt. bazlama ortadadır. Temek pişti mi, tümümüz aynına kaşık çalanz. Bu ırgat, bu bey ayırmak yoktur. Çocuklar dışında Ijejkes Çaüsır. Herkes yer. '• • > Miras ayınmı nasıldır? Oğlan büyfidü mü, evlenirken çadın aynlır. Çadırı ayrılan Yörufün malı maşatı da ayrılıp katılır önüne. Sonra kocalar göçtü mü. çadırında neyi var neyi yok yıçılır. Eger vasiyeti varsa, ilkin o yerine getirilir ortadan. Sonra kalanı, üleşilir. Üleşme sırasında kavga, döğüş olmaz mı? Neden olsnn? Bn ayınmı yapanlar akl'erenlerdir. (önde gelenler). Kim çıkabilir onlann sözünden. Kimse Peki üleşmekte pay oranı var mıdır? Varsa nasıl? Vardır. Şeriat üzre Kadınlara sekizde bir, oğlanlar kalanı avnı ölçüde paylasırlar. Kadmlarımz bu ayınma itiraz etseler. Dâva açsalar kazanırlar. Medeni Kanuna göre pay alırlar mirastan ama... Elbet. Tasa ne diyorsa öyle olnr. Ama, gayrı aramızda tntmayız ki o'nn. Bir kez törelere karşı gelen, bizden sayılmaz. Ne oçul yüzfine bakabilir, ne efe. . Bir koynn fazla alacagım diye, hiç kimse gitmez bu yola. Töre ne dedi. koca nasıl buyurdn, öyle üleşilir. Bir haksızlık var gibi geliyor bana. Nerde? Kadınlar erkeklerden fazla çahşıyor. Sonra az hak alıyorlar. Hiç az almıyorlar. Kız çocnğu bizde üç yaşında çalışmaya başlar. Hiçbir iş olmadı. sürü yaylımında yardım eder. Sonra büyüdükçe işi artar. Senin anlayacağın, babasından yedigini öder. üstelik, ileride alacağı mirastan fazlasını başlık diye öder. Kendi ailesiyle ilişkisini kesmiş olur. Gayn başka çadınn işini îörecektir. Mirastan fazla alması gerekir değil mi? Dışarıdan hep öyle görürsünüz siz. Değil. Çünkü, dediğim gibi, o temel direktir. Yörüğün üremesi o'na bag lıdır. Bu bakımdan da. oftlan yıkım altına girer. Bir de esit miras aldı mı. büsbütün yıkılır. Çünkü, Yörük eri. evi ve kadını için çalışır ömrü boynnca. Ken Yetmiyor GEZER GEZER GÖÇERİZ... di için değil. Iş böyle olunca, bir düşün bakalım. Hangisinin hakkı fazladır. Ağır işi hep er yapar. Sonra koyun gütme gö'revi de o'nundur. Kadın çadınn sıcağında horuldarken, o koyunun başmda sabahlar. Sonra evin vönetimi... Çarşı pazar işleri. Bir hesaba vuracak olursan, kadın, işine karsılık fazlasını bile almaktadır. Çünkü o hem kocadan, hem babadan mirasa girer. Kocanın mirası ise, yok denecek kadar azdır. Çünkü, çocukları varsa, malı daha çok onlara kahr. beni olan koyun, öne geçenin izini sürdü. Koyunlar birbirine sokularak, çıplak toprakta uzanmış bir yeşil otun baçına tümü birden üşüşerek yürümeye bajladılar. Denizli asfaltım diklemesine geçtık. Gelen geçen araçlara işaret verip durdurarak koyunları öte yana aktardık. ileride kanal varmıs. Koyunlar oradan sulanacak. Yol kıyısmda telâşa kapılıyorlar. Dönüverirmiş koyun. Bir kez ürktü mü, giri verirmis aracın altına. Ve tümü birbirini iz,lediğinden, kıyıhyormus hayvan. Dönüşte bunu konuşuyoruz. Bir göç seferind'e. onlann bildiği 1.000 koyun kazaya uğrarmış. Buna diğerlerini de eklersek. diyorlar, hesabı akıl şaşırtır. Soruyorum. Anlatıyorlar. Eskiden, yaylak olarak belledikleri yerlerde, 24 saat konaklama hakkına sahipmişler. Bu hak şimdi de yüriirlükteymi?. Ama yaylak kalmamı? yol kıyılannda. Hattâ. yol kıyıltrında değil, uzaklarmda da... Elbet ya. Bizi tedirgin etmek için. Yol kıytsından tarlasına yaklaşmayalım diye yoldaki otlann üstüne «Holidol» atıyorlar. Zehirdir bu. Salt bize düşmanlık olsun diye yapıyorlar. Kt>yunu öldürür. Daha doğrusu, o otmış otu yedi mi, ertesi sabaha çıkmaz. Bir yıkılır. Kesmeye bile zaman bulamazsın. Hem kessen ne olacak. Bir derisini alır gidersin. Zehirli hayvam kime yedirirsin. Belkl tarlasını, bahçesini k o YARIN BİR DERT VAR... Hersev onlann Kocalar kansından miras almaz mı? Her bir şey çocukların değil mi? Bir yönetim erindir. Geri kalan ne... Kadınlar, ellerinde bakır bakraçlarla koyunların arasmda gezinmeye başladılar. Şimdi sağım mevsimi değilmiş. Kuzuya bırakılırmış süt. Ama, kendi yiyecekleri kadar alırlarmış yine de. Kuzuları bunun için ayırmışlar analarından. Sağım bitti... Kuzulan salıverdiler. Meleşerek, analanna koştu kuzular. Süserek. emmeye başladMar. Bir süre. kımıl kımıl oynaşan sürülere baktık. Sonra söyleşiye ara verıp, eline uzun bir çomak alan erkek. doğruldu yerinden. tstersensen de gel..9Wt.H~ varacağız, dediler. Biri bnüne geçti sürünün. Boynunda çanı, sırtında siyah bir İ S T A N B U L 06 25 06 30 07.00 07 05 07.30 07.45 07.S0 0800 08.15 08 43 09.00 09.15 09 35 09.50 10.00 10 03 10.30 11.00 10 40 11.45 12 00 12.05 Acıli"; ve uroeram Günaydın (I) Köve haberler Günavdın IIIı Haberler v e hava durumu Istanbul'da bugün İlânlar ve hsvfif müzik Htfif Eatı MüıiSi İleri Turk Musikıu Korosu F Eee Orkestruı Türküler cecidl Ev icin Vlvoloı:sel sololan Saz « e r l t r i Ara haberler Hafif Batı MüıiSi T Tıınceli'den sarkılar Sabah konseri Arkası varın S. Dizer'dçn sarkıljr Ara haberter vc ilfcılac Seha Okus'3an"türWler ' Kücük orkestra E. Derandan sarkıiar Haberler. Resmi Gazete R Birait'ten sarkılar Reklâm Dro«raml*rı O. Avsar Orkestrası Saz eserleri F Akel Orkestrası M. Cevhanh'd»n türküler Ara haberler Cocuk hahcesi Yaz okulu M. ToDerden sarkılar Yavlı Calsilar TODIUIUSU Solodan solova Ara haberler Solistle. eecidi Köv Odası Keklâm oroeramlarl Haberler ve hmva durumu Kücük llânlar Ovun havaları CeDheder. mektuolar Halk Müziâi TooluluSu Simdiki aklım olsavdı Haftanın sarkıcm 24 saatin olavları ve ilârjar G. KaMc:'dan sarkılar Sonat s?.ati Reklâm DrOEramları Haberler Plâklar araında Ö7Ctler oroeram ve kacanıs tSTANBUL İL RADYOSU Acılıs ve croeram Disknteiimizden Kücük konser Gcnclere müzik Senfonik müzik Hafif müzik Radvo ile Fransızca Aksanr. konseri Genclerle ber»ber Ooeralardar. secroeler Hafif müzik Gece kr.nseri Caz müzifti Hafif Batı M'l'iM Froeram ve kaoanll 123456789 Traktörler raktörler, otlak bırakmadı. Biçti geçti otları. Tüm tarla kesti her bir yan. Tarla olunca biz giremeyiz. Bir yol kıyısı kaldı. Çok zaman oralan da, ya Ormana yazıldı, ya da bahçe, tarla sahiplerinin insafına bırakıldı. Bahçe tarla sahipleri mi? Içine bayıltıcı kokulu bir madde Ege bölgemizdeki bir yerin atılmıs durumda, bir işaret sıfaadı belirir. 7 tı. 3 Bulgar parası, çok neşeli Oldukça büyük kişilerin sırtüstü yatıp tekrar etçapta, önümüze tikleri söz. 4 Küçük insan grupdoğru gelen saları (çoğuldur, iyi veya kötü bir ha. 8 Hoş kogaye için bir araya gelmiş insan kulu bir çiçek. lardır). 5 Dört düzineden iki 9 Üstüste çift fazla bilgin (iki söz). 6 Kusayıda kısımdan zularm bağırtısı, çevrilince vakibaret olan kotiyle ilk çağda «Keyhüsrev» ile nuta böyle de«Aliyat» arasındaki büyük bir nilir, bir ma savaşa sahne olmua bulunan Oflskfl bolmkeanın ve yakınmda bir de kale bulunan h»ll» lın satış değeri. Î SOLDAN SAĞA: 1 :'tki.ve dört ayaklı yaratıkların 3u«'\î{ çatısının ust tusaunm' teraeli (karma söz). 2 Dıjarıdan gelmiş yolculara mabsus misafir kabul etme müesseseleri (çoğul). 3 İspanya'da bir şehir. hiç de fena değil. 4 Bir toprak cinsi, bir renk. 5 Bir emir, Yunanistanda bir kasaba. 6 Bir çeşit madenden yapılmış araç üki söz). 7 Tersi eskilerin «yazlık gezinti yeri» karşılığı olarak kullan dıkları bir sözdü. 8 Çok kuvvetli sevgi ve tutkunluk. Kuzey Airikada bir çöl. 9 Bir çeşit hayvan hastahğı, son moda kadın etekliği biçimi. YUKAJUDAN AŞAĞrYA: 1 Şehir yakınlannda sebze ve yemiş yetiştirilmek üzere ayrıl mıs toprak sahalar (çoğul). 2 1225 Dişi Bond wm.iE.iiE y / a \%a DÜNKÜ BULMACANIN MALLKUlLMtö 5EKLİ NASIL HALLEDÎLECEK rukandaki rakaml) bulmac«da Mdece * tane anantat (ipucn) ve h tane sonaç »ardıı Boş kaUo 12 kareain içine 1 rien 9 a k»dar uypun birer rakam koyarak ve topUfflt, çarpma. çılcartma, bölme işarc<1ı>;ne rtikkat ederek sotdaa «ağa ve yukandao aşajhya bulınaraHa eösteriltr. «onuçlan buluniL». Biraı vmktinizi alır «ma. boa vaktinH hoîçu peçirmi) olursuuuv "PREIORİfl 73 Vatandaşlarıma karşı gilfth mı kullanacaksınız? dye sordu. Genç adam derhal tepki gösterdi: Furada sadece müsahit olarak bulundugumu unutuyorsunuz. Tarafsız mı? Evet.. Karımın İngiliz olduğunu ve pek çok îngi'iz dostum bulundugunu hatırlamaruz yeter. Sesinde bir çekikUk olduğunu sezen Patricia israr etti: Bir İngiliz ile evli olmasa idinlz böyle ml düşünürdünüz? Özür düer gibi hafifçe tebessüm eden yüzbaşr. Belki de hajar, diye cevap verdi. Çünkü gerçekten samimi olmamı lstiyorsamz, sempatim daha çok, ona karşı biri olarak gelen Maje^te Kraliçenin askerterinin ezmeğe çahştıklan zavaılı bir a\oıç Bcer'e gidiyor. Fakat Fransız Hükumeri, İngilter.'nin özel işlerine kanşmak niyetinde defil. Bu durı:r sade Kraliçe ve vekillerini ilgilendirir. Günün birinde imparatorluk kuruculan belki tarihe isternedikleri şekilde geçeceklerdir. Benim meiıileketim de aslmda bir imparatorluktur. Onun için tngiltere"yl bizim eleştirmemiz pek doğru olmaz. Fakat insan olarak ben böyle dıi$ünnüyorum. Thierry uzatılan çay fincanını aldıktan sonra devam etti: Dün akşam bana tısıldadığtnız bir cümle beni düşündürüyor. Buraya gelmenize sebep olan fâcia hakkanda beni aydınlatacaktınız. Nedir o kuzum? Neve ait? Klme ait? James'e. Guilledieuze önce hayretinl, sonra da endise: ni belirtti: Nasıl? Allahım. Savaş daha yeni başladı. Zavallı kayın biraderime bir şey olmadı defcil mi? Genç kız başım eğdi: Oldu maalesef.. dedl. Thierry kansırn ve ailesini düşünerek irkiHl Zavallılar oğullan ve damatlannı lcarşı karşıya cephelerde bildikten sonra bir de James hakkm da kötü biı haber mi alacaklardı? Savaş kor kunç ve acı dolu bir felâket Farketmeden sesinı alçaltarak: Yaralandı mı? diye sordu. Patrici; gözlerini kapadı, ıçini çekerek: Daha da fena.. diye fısıldadı. Guüledieuze'ün rengi uçmuştu Bu cevap tahmininden de .ötü idl. Yoksa. Başını salayarak sözünU kestl: Tanrıya şükür, sag. öyle İse? I Yoım: MAURICE DKKOBRA Annc Maricl Bu eser ONK CooYTiffht «Miraından nırın mınmıviıı A N K A R A Acılıs ve Droerara Günavdın (I) Küve haberler Günavdın (II* Haberler ve hava durumu Sabah füziSi Ankarada bueün Kücük ilânlar Sarkilar ve ovun havaları M. Türüne'den türküier Besinler Beslenme Aıkası varın Ara haberler ve ilânlar Türküler Albiıınlerden secmeler Cocuk bahcesl Kcnseri saati Ara haberler ve ilânlar F. Türkan'dan türküler K'brıs saati Kücük ilânlar Sarkılar Kaberler. Resmj Gaıete Hafif müzik Reklâm Droeramları H Tasan'dan türküler Ctsitli müzik . Saz eserleri Ara haberler ve ilânlar Piâklar arasında 15.30 N Dadaloğlu'dan türküler 15.45 M. Demirkıran'dan sarkılar 1605 Yaz Okulu 16 «b Cesitli müzik 17.00 Ara haberler v e İlânlar 17.05 Yurttar. sesler 17.30 Köv Odası 17.50 Reklâm Droeramları 19.00 Haberler ve hava durumu 19.S0 Kücük ilânlar 19 r>5 N. İnnaD'tan türküler 19.50 S. Kuvvetler saati 20.05 A. Yavasca'dan sarkılar 20.25 SDOT Dercisi 20.40 Kücük konser 20 55 Bir varmıs. bir vokmus 21.00 24 sa.'tin olavları ve ilânlar Casdas Türk Siiri 21.10 21.30 Erkekler topluluSu 2" 00 Ç'eşitli müzik 22.30 S. Can'dan türküler 22 *i Haberler 23.00 Gece konıerl J3.45 Gece varısına doSru 33 53 Özetler. oroıram ve k n t ı m ı Tiffony Jones Elâzığ Askerî Satın Alma Komisyon Başkanlığından: Askeri ihtiyaç için aşağıda cins ve miktan, muhammen bedel ve geçlcl temlnat miktan yazılı malzeme 249U sayılı Kanunun i\ ınci maddesi gereğince kapalı zart usuiü ile taşıttınlacaktır. tsteKliIerin usulüne uygun olarak tanzim edecekleri teklit mektuplanru ıhaie saatinden 1 saat evvel Komısyona vermelen şarttır. Posta'da vakt gecikmeler Kabul edilmez. Evsa! ve çartname ANKARA • tSTANBUL Lv. ÂmirUğinde ve ELAZIĞ As. Sat. Al. Kom. Bş. lığında görülebiür. C i n 8 i: Odun taşıması Miktan: 850 Ton Muhammen bedeU : 42.500 Geçicı Teminatı: 3187.50 thale giin ve 98iabö Saat Saati: 11.00 Uoktoı llp. Knlak Bornn. Bo|ax. Afı* Çene Orrahlst MBtfhassısı raksim Receppa?» c a a 6/1 releroot « (• W K UAH1UYK MOTKHA8SIS1 Zivaetün Maktav Dr. Kâmran Şenel Takslm BıramtTUer Cad. Ill/V r e l t H U 14 Het cflo «15111 Almao HammnMl fsnı) Saju; 1253 (Basm: 22083/887P) Bir gece evvelinden beri büyük sırnnı müstakbel kayınbiraderine söyleyip söylemiyecefini düşünüyordu. O Boer'lerin tarafını tutuyordu. Faüat sonra bir Fransız centilmeninin çirkin bir hareket yapmıyacağını düşünmüştü. Dinleyin. Fecl bir şey.. diye sözt başladıktan sor a. nisanhsımn başına gelenleri kısık, adeti işitilmer bir sesle anlattı. O konuştukça Thierry'nin yüz hatları geriliyordu. Sert bir tavırla: James böyle bir görevi nasıl kabul etti? dedi. Reddetmeli idi. Bu casus rolü utanç vericl bir şey. Sesinde öyle bir iğrenme vardı ki, genç kız ürperdi. Doğru ama buna imkân yoktu. Emirdi ou. Sevdiği adamı savunmağa çahşıyordu. Karşısmdakinin gözlerinde okudugu nefret onu fena halde üzmüştü James, Mrs. Sandra İle yolunu birleştirpn kötü talihine isyan ediyor. Demek, nişanlınızın sözde hainliğüu tesadüfen keştettiniz? Tamamen. Şimdi neden Londra'dan buraya en kısa zan.anda geldiğimı anlıyorsunuz degıl TII? James... ordu kaçağı. İmkânsız bir şeydi. Sir John'un ve benim bilmediğimız bir takım şeylerin iöndüğünü derhal anladım Babam da benim Köşemde bekliyemtyeceğimi anladı Gemilerir.den Dirir binmeme izin verdi Pretoria'va geldikten sonra gerçeği ögrendim. Bu fâciadan bahsederken bile Patricia'nın acı çektiği belli idi. Birden aklına fpna bir şey gelmiş gibi endişe dolu gözlerle Guilledieurzee baktı: Sözlerimden faydaianmıyacaksmız değil mî? Boersl'ere sizinle paylaştığım sırdan bahsetmiysceksiniz, değil mi? Tenç adam yerinden tırladı: Neler düşünebiliyorsunuz? Cynthia'nın k9rdeşine nasıl ihanet edebilirim? Onu burada görmek fırsatınız olduğunu tahmm ediyorum Evet. bir defa. Saadetlm kısa sürdü Ondan niç bir haber almadım. Knnsolnshaneye »elecekri. Pakat kırk sekiz saattir ses seda çıkmadı Dadım Transvaal nteline gittı Orarla 1a sörmemişler Genç adama bakan vüzde hüyük bir endt<=e okunuyordu Zavallının uykusuz geçırdiği gecel»r, ?özlerinin çöküklüğünden belli oluvordu Fran^ız suba>T üzüntü içinde idi. Patricia içinj çeKerek: Burada kimseyi tanımıyorum M. Apeldorn ^la gltt! C belki soruşturabilirdi James'in belkl özel bir görevle gittiğini öğrenebilirdl Thierry biraz düşündükten sonrs Beni dinleyin. dedi. Henüz geldim Genel Kurmayla ancak temas etim. rar)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog