Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

SAHİFE ÎKİ '31 Temmm 1968 CUMFIURÎYET NEYVA SEBZE İHRACATI Hasan lohsm EROL MtLLÎ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ TARIM ŞUBESt MÜDÜRÜ Beş YUhk Kalkınma Plâmnda nisbi ola* rak sanayi kesiminin önemi tarım kesimıne nazaran bir gelişme göstermekte ise de üretım ve diğer alanlarda olduğu gibi ihracatta da toplurn sal yapıdan ileri gelen tarımsal karakter muhafaza edilraektedir. 1. Beş Yıllık Plânda ihracat yönünden önçörülen hedeflere ulaşılmış battâ ilk dört yıllık ortalama ile • t 13 nisbetinde bir artışla geçiüniştir. Bunda tarımsal ürünler ihracatının büyük rolü olmuştur. Bir yandan Ortak Pazar ülkelerine vapılan geleneksel tarımsal ihraç ürünleri kontenjanlarında artışlar olurken öte yandan bilbassa narenciye, şeftali, yaş üzüm ve diğer bazı sebxe • meyve gibi yeni ihraç firünlerinin dış ülkelerde taleplerinin arttırılması yanında gerek ımbalaj gerekse bizzat ürün kalitelerinin diğer rakip üikelerle boy ölçüşebitecek duruma gelmelerl rol oynamıştır. Pencere NATO, Amerika ve 1ÜRKIYE rit« • • • • • • •••••••••••••••••••••a Hakikat nerede? Yazının baslığına özel olarak «hakikat» kelimesini yerleştirdim.Bazı saf vatandaslara seslenebıleyim diye . Çünkü Türkiyede iki çesit insan var: Biri cgerçek» peşinde koşuyor, öteki «hakikat» . biri «Tanrı» diyor, öteki «Cenabı hak».. biri «durum» diye «konuşuyor» öteki «vazıyet» diye «tekellüm» ediyor. biri «yorum» yapıyor, öteki «tefsır» . Bu iki insan diyalog kuramıyor bir türlü.. Diyalog karsılıklı konusma demektir. Yalnız bir taraf konusur ve kendi konustuçunu dinlerse; karsı taraf konustuğu zaman es geçerse. söylenen bütün sözler nafiledir. Türkiyede böyle bir durum var. Üstelik son günlerin heyecanlı olayları çoçu kisinin sinirlerini bozdu, agizlarını köpürttü Hemen herkes, ölüm, tehdit, ayaklanma, ihtilâl, isyan, kıyam üstüne bir edebiyatla neler de neler döküyorlar. Gazeteler insanın tüvlerini su yaz sıcafında diken diken eden nutuklar ve demeclerle dolu.. tstanbulun Babıâlisinde yayınlanan varaklarda neler okuyoruz: Solcular aŞızlannın gemini sıkı tutsunlar! voksa Moskof kanı helâldır, denilerek gebertılmek de var haritada... Yalancılar, düzenbazlar, martavalcılar leşınızi çığneyıp çam a s r ıpme a=acaeız. komünıst maske'i sosyalistlerın sonu geldı Konvada dağıtılan bir «beyanname. de ise şunlar yazılı imiş: « Bu memleket ne Amerika'nın genelevlerı, ne de Rusyanın kolhozu, ne de Almanyanın damızlıgı olmıyacaktır. Analannı, bacılarını önüne gelene satan sarhoşların, devyusların. zanıye çocuklarının it gıbı uluyan ağızlan elbet bir gün miUetçe kapanacaktır Sultan Alpaslan Gszi'nin. harblerde sehit düşen azız atalarımızın ideolojisine toptan daha sıkı sarılahm » Vallahi bütün bnnlar. insanı derin derin düsündürüyor. Ashnda bütün bu yazılanları bir ruh doktorunun, veya sinir hastalıklan hekiminin önüne sererek «muharnrlen» hakkında teşhis ve tedavi istemek gerekir. Ama bunları okuyan saf vatandasların da aklı ivice karısıyor. «Hakikatı» arayıp da bir türlü bulamıyor. Adres övlesine çetrefil ki elinde mektupla yol ortasında kalmıs acemi posta müvezzii gibi kendi kendine soruyor vatandas: Hakikat sağda mı, solda mı? Aşırı sağda mı, aşırı solda mı? Ortanın solunda mı? Sağın solunda mı? Solun solunda mı? Yoksa ortanın göbeğinde mi? Hakikat nerede? Acaba Konya'nın yeşil sarıklı kıyamında mı? CHP Meclisinin bildirisinde mi? Demirel'in sözlerinde, Sükan'ın demeçlerinde mi? Sağcıların yazdıklarında mı. solcuların söylediklerinde mi? Vatandas elbette kafası kazan gibi oldukta aklını kepçe gibi kullanıp «hakikat» i araştırmaya başlıyacak, ama arıyacak anyacak bulamıyacaktır. Amma velâkin işte bütün bu gürültü ve toz duman içinde gazetelerin sütunları arasında b.ızan «hakikat» görünüverir, acı suratıyla ortaya çıkıverir. Nitekim. gazetelerde yazıldığına gore son günlerde Cumhurbaşkanı bir hükumet kararnamesini imzalamamış. Bu kararname Ziraat Bankasının üç genel müdür muavinini değiştiriyormuş. Bu genel müdür muavinlerini niçin değiştiriyormuş Süleyman Demirel hükumeti? İşte bu sorunun cevabında yatıyor hakikat... Ve bakınız şimdi hakikate: Antakya'da 19531954 yıllarında 12 milyon lirayla kunılan Akiş lplik Dokuma ve Çırçır Fabrikası iflâs halindeymiş, batmamak için Demirel Hükumetlnden yardım istemiş. Akiş kumpanyasının, İş Bankası, Akbank. Ziraat Bankasına 10'ar milyondan 34 milyon lira borcu varmış. Aynca devlete vergi ve sigorta borçlan da İt milyonu bulmaktaymış. Buna rağmen fabrikanın sahipleri sirketten 17 milyon lira çekmişler. tste ahval böyle iken fabrika sahipleri yukanda adı geçen bankalara: Biz hisselprimizi size 1 lira üzerinden devredelim. bankalar şirketi ele alsın, durumu düzeltsin, sonra bizim hisselerimizi birer liradan geııe bize satsın... demişler. Devletin malı deniz. milletin malı Okyanus olduğundan, banka genel müdürleri de: Evet. demişler bu işe.. Evet demişler. ama itiraz edenler olmuş arada, ve arabanın tekerine çomak sokan «muterizlerin» icabına bakmak için bir kararname çıkarıvermiş Demirel Hükumeti, üç genel müdür muavinini degiştirivermiş... İş Sunay'ın imzasma bakıyormu; şimdi... tşte sevgili okurlar ve sayın vatandaşlar, «hakikat» buradadır. •gerçek de burada: bnnun gibi nice haberdedir. Yukarıdaki işlem milletin bankalara yatırdığı paralarm deve yapılması teşebbüsüdür. Bu usulün ne başlangırıdır, ne de sonudur yukarıdaki olay... 27 Mayıstanberi 10'dan (azla banka batırılmış ve batan paralar devlet hazinesmden ödenmiştir. ödenmektedir. Böylesine azgın ve p<>rvasız sömürüler memleketl şirazesinden çıkardığı içindir ki toplunıda calkaııtılar başlar. Yüzcyde birbirine zıl göriinse de temelde »yıjı nedenlerle doğart elaylar dut ağacı gibi silkeler .tojüumu., O zaman oıemleketi alabildiğine somüren çevreler ortaya çıkıp, perdc kurar şera'a yakarlar: Toplumun huzuru bozuluyor. aşın sağın ve solun kıskırtmaları demokrasiyi tehlikcye düşürüyor... derler. Amaçları düzenin disiplinin devamıdır elbet... Ama «sömürü disiplini» devamıdır, «soygun düzeni» devamıdır... Bu hırgür, oyuna paydos deninceye kadar sürecektir. \iniiiiriirii onuç olarak, geçmişte CHP' nın Amerika ile ıttıfak aramış olmasının, DP'nın NATO' ya gırmesinin v e şımdikı iktıdan n NATO'da kalacağını ilân ederken, ana muhalefet partisinın de «ıslah edilmiş» ya da «mahzurlan giderılmiş» bir NATO'da ka'mak istemesinin asıl nedenı askeri düşünceler değil, ekonomık ve siyasal tercıhlerdir Türkiye'yi geliştınp kalkındıramamış olan yerli burjuvazi ülkenin kapılannı yabancılara, yabancı sırketlere, dıştan gelecek kredilere ve yabancı devletlerin siyasal ve askeri nüfuzlanna ardına kadar açmıştır. Içtekı egemen sınıflar, yani toprak ağaları ve komprador ticaret ve endüstri burjuvazisi, dıs destek yok o'ur olmaz icte iktidarı süratle kavbedeceklerinı bilmektedirler. Bu yuzden, NATO'yu. ikilı anlaşmaları, üsleri ve vabancı askerleri sermayeci dünya ile bu denlı ıhskilerin askeri cephesı olarak mutalâa etmektedırler. NATO'da kalma tercihi egemen sınıflann Batı'ttaki emperyalist burjuva Ue ittifak etmiş olma gerçeğinin bir ifadesi oluyor. 2 •'• 77 nisbetinde yer alan 391,3 milyon dolarlık tarım ürünleri ihracatının 1973 yılında nisbî bir azilına ile fakat yine % 67 gibi büyük bir rakamla İ81 milvon dolara çıkarılması öngörülmektedir ki pamuk hariç talebi aşağı vukarı sabit bulunan geleneksel ihraç ürünleri *ıariç tutulur;a, artış imkânlarının bilhassa vaş sebze meyve satlanarafı düşünülebilir. Yine bo arada meyve ve sebze ihracatında yıllık olarak ortalama 6 milyon dolarlık bir artışın meydana geleceği hesaplanmıştır. mev\e • sebze ihracatı konusunun pazarlama kanallannda rastlanılan fonksiyoucl hatâ ve noksanlıklann giderildiği bir an için dü?üıüJse. diğer bir deyimle, yaş sebze meyve ihracatına ilişkjn ürfinleıin hasaitan başlıyarak standardizasyon, depolama, tasnif, işleme, ambalajlama. ^aklanıa. soğnkta muhafaza, soğuk h<tva tertihatlı vasıtalarla nakliye. talep yaratma, pazar enformasyonu ve satış gibi hizmetleri gayet normal bir şekilde müteşebbisler tarafından ayn ayrı jerine getirilse bile, bir elden sevk vc idare edilmiyecek bu kabil faaliyetler zaman »aman muayyen yerlerde tıkanıklıklar ve dar boğazlar âsıl edecektir. Neticede, bilhassa konsinye satışlara bağlılık yüzünden bunların hatâ ve noksanları, zarar ve ziyanlarının reperküsyoniarı ireticilere intikal edecek ve üreticiler nezdinde menfi tosirler yaratacaktır. ' reticilerin meııfi bir ekilde etkilenmesi sonucu. bu kesimlerde ;ereken vatırımlann ıngulamava konulması güçleşecek ve dolayısiyle prodüktivitede düşüşler olacaktır. Bu ise kaliteli, toplu mal arzına imkân vermiyecek ve neticede bir fasit daire içine girilerek gerek tarımsal üretim, gerekse tanm ürünleri ihracatı tehlikeye girecektir. 'Doç. Dr. Türkkaya ATAÖV S len u'usun çıkarlan bir olamaz. Aksını söylemek değersiz bir propagandadır. Daralan alan apıtalızmın somuru alanı gıttikçe d'arlaştıgından, Amerika saldırgan bır sıyaset güduyor. lkinci Cıhan Savaşınuı sonundanberi bırçok bölgeler kapitalizmin ham madde kaynağı, mamul madde ahcısı ve sermaye yatırımı alanı olraaktan çıkıyor. Bu çıkış son zamanlarda daha da süratlendi. Gelişmemiş ulkeler somuren sömürülen çelişnjesini kendi yarar'anna çözüyor ve sonra kapitah^t olmayan bir yöne eğiliyorlar. Amerika'da bu gidisi durdurmak ıçın Vietnam'a, Lâtin Amerika'ya mudahaleler yapıyor, yeryuzünde Çan KayŞek gibi geri ve bozuk yönetimlerı destekliyor K 6 milyon dolarlık bir artış bekleniyor alkınmanın gerçekleştirilmesi büyük çapta • yatınmların realize edilmesine bağlı bulunmaktadır. Yatınmların arttırılması ise ithal hacminin vükseltilmesine dolavısiyle ihracatın ve bu arada bilhassa 2. Beş Yıllık Plânda da öngörüldüğü üzere tarımsal ihraç ürünlerinin çrreb miktar gerekse değer bakımından arttırılmasına bağlı bulunmaktadır. thraç kalemlerine baktıgtmız zaman, muayyen talep hacmine malik geleneksel ihraç ürfinlerinden pamuk. tütün. fındık, kuru üzüm, incir yanında yeni yeni gelişme totidadı gösteren yaş sebze meyve çeşitlerine rastlamaktayız. Ancak bir yandan nüfus arttıkça ve fert haşına gelir yükseldikçe ve öte yandan beslenmedeki alışkanlıklar yerine gıda maddeleri çesitlendirilerek bu anda meyve sebze ttiketimi vuğaldıkça yaş sebze • meyveye olan talep yurt içinde de yükselecek ve üretimden Uıracata ayrılacak miktarlarda nisbî bir azalraa olacak, yahut da artan ihracatı da karşılıyabilecek kadar daha 'azla üretmek gerekecektir. Bu sebeple 2. Beş Yıllık Plânda tanm sektörü için öngörülen ortalama yıllık •'• 4,1 lik artış hızı ile GSMH'daKi ortalama yıllık 1 4 milyar TL. lık artışın mutlaka realize edilmesine büyük zorunluluk vardır. Bu /üzden tarımsal prodüktivite artışlan için yapılacak her türlü uygulama ve tedbirin öncelikle ele al'nmasmda bir nevi mecburiyet bulunmaktadır. Nitekim, 1967 yüında toplam ihracat içinde • ••ı *••! • •İl • ••I • ••I • ••I • ••I merika ıle Türkiye'nin stratejisı tabiî bır olamaz. Sadece yurt savunmasına yönelmesı gereken Türk sılâh'ı kuvvetlerinin stratejısı de, bunyesı de, donatımı da, tabıi. bambaska olacaktır. Bu sebepten, Türkiye bugun kesın bır tercih yapmak zorundadır: Ya başka bir Bıiyük Devletin üssü, aracı ve ılen karakolu olacak, ya da hassas bir bölgede baska bir devletin dünya stratejısınin bır parçası olmavı reddederck, kendi savunmasım ön plâna alacaktır. Ulusçu davranış ıkıncı sıkkm izlenmesinı gerektırır. Türkıye deneme tahtası değıldır; pazarhk konusu da olmamalıdır. Her türlü saldınya karsı koyabilmemiz için ulusal kurtuluş <ava>;ları stratejisine dönmek zorundavız. Vıetnam'da da ispatlandığı gibi. bu savaslar yenılmek tanımayan tıptedir. Sonuç L l ı ı sebepten, yaş sebze meyve ihracatının •**veya ayrı ayrı üriin cinsleri itibariyle tanmsal ürünler ihracatının, Batı Avrupa, bazı Afrika ve Lâtin Amerika ülkelerinde olduğu gibi Bord'lar şekünde bütün hizmetleri kapsamına alacak tarzda bir elden örgütlenmesi ve bu arada tarımsal prodükthitenin arttınlmasına ilişkin her türlü tedbire başvurulmasi bir nevi zorunluluk olmaktadır. Aksi takdirde yine hava şartlarına baglı istikrarsız bir üretim ve desteklenmeden gelişigüzel yapılacak b: ihracat netinede tarımsal prodüktiviteyi menfi yönden etkileyecek ve plânın hedefine ulaşmasında arzu edilmiyen sonuçlar ve komplikasyonlar yaratacaktır. •••*!•>••••••••••< ı«»aa«BBaı >•*••••••< !*••>•*•••«• •••••••*••«•«••»•••••>*•••••••>•••*•••••••••' Bovle bir Amerıka'nm ısteyerek uydusu olmak gibi kbkü 6V sarda bir felsefeye temelinden kırşı olmak zorundavı? «Bir küçük devlet ya Amerikan ya da Sovyet uydusu olur; iyisi mi, Amerika'nın nydusn olalım» çıbı bir düşünceyi reddedıyoruz. Türkiye'nin güvenliği ve ulusal çıkarlannı Amerika'ya bağlı olmakta görmek Türk ulusunun j albukj, yeryüzüne yayılmış bağımsız yaşama hakkını hiçe I bir sermayeci devlet olan Asaymak olduğu gibi, uluslararamerika ile gelişmemiş bir sı politikayı da anlamamaktır. Bir gerçekçilik eserı olmayan bu devlet olan Türkiye'nin çıkarları görüs günümüzün olaylanna kartemelden apayndır. Çağdaş topşıt bir yönü gösteriyor. Fransa' lumda su ana çelişkilerin varlının ve bağlantısız olan Üçüncü ğını kabul etmek zorundayız: Dünya'nın gittikçe artan ağırlıSermaye ve emek çelişmesı, söğını hatırlayalım. NATO'nun asmüreeci ülkelenn kendi aralarındaki çelişkiler, kapitalizm * sos kerî bölümünden ayrılan Fransa nükleer bir güctür. Daha 1958'de yalizm çelişmesi ve sömüren Amerikan Bihmler Akademısının sömürülen uluslar çelişmesı. Ayaptığı bir tahmine göre, on ıkı merika ile Türkiye iki a y n tip ulus bağımsız nükleer silâh progtopluluktur. Bu ikısinin çıkarlaramını çok yakında geliştırebilerının bağdaştırılabileceğine dair cek ve bunlan hemen sekiz başiddia eşyanın tabiatına aykın düka ulus izleyecekti. Küçük devşen bir görüş, bilimdışı bir efletlerin de bağımsız yaşayamıvasanedır. Sömüren ulusla sömürücakları görüşu yavan bir irfdtadır. Cezayir Fransa'ya, Arap ulkeleri tngiltere ve Fransa'ya, Kuba Amerika'ya. kırka yakın Afrıka ülkesi Ingıltere, Fransa, Belçika ve Italya'ya. ve Güney Asya ülkeleri Ingıltere ve Fransaya başarıyla karşı koymus olup burv'ardan Vietnam şimdi de Amerika'ya "karşı" koymaktadır. ' Düny'ayi sâflecV^ikjJre bÖtünmüş sanmak bılimin doğrulamadığı bir görüştür. Gelişmemiş ülkelerle kapitalist ülkeler arasında, tabiî, esastan bir çelişme vardır. Bu gerçeği bilmemek ya da gormemezlikten gelerek gelişmemiş ülkelerin çıkar ve haklarının kapitalist ülkelerin yanında olduğunu söylemek ciddî ve ulu«cu bir görüş olmaz. NATO örgütü içinde uç buyuklerden birı durumunda olan Fransa bıle esit imkânlara kavuşamadığınrfan. KATO'nun askeri çalısmalanndan tamamen avrılmıstır. Türkiye'nın NATO içinde esıt hakka sahıp olabileceğinı sanmak bır ham hayal ya da Amerika'nm NATO içinde yarattığı muhtevasız ortaklık görüntülerıne kapılma safhğıdır. Her ikı davranış da bu memleketin ulusal çıkarlarıyla bagdaşamaz. Sonuc î H arihte endüstrıleşmiş empervahst ülkelere karsı ilk ulusal kurtuluş savaşını basarıvla vermıs olan Türkiye ıkinci bır savas da verebilır. Türkiye bır saldınya uğrarsa bu saldırıva Vietnamlaşmadan, yani ikiye bblünmeden karşı koyacaktır. Ve Türkıve saldırının herhangi bır yönden gelecegini de hesaba katmak zorundadır. Türkiye yalnız saldınya uğrarsa savasacak. başka devletlerin janrfarma kuvvetınin bir parçası olmayacaktır. Bu sebepten. Türkive NATO'dan çıkmalı, üslerden arınmahdır. SON M EVLİT Feci trafik kazası neticesi kaybettiğımız Hacettepe Üniversitesi ogrencilerınden bıncik kızımız FERİDE GÖNCCOGLU nun ebediyete intikalinin 40. J gününe rastlayan 1 ağustos Perşembe, ikindü namazını müteakip, Ankara'da Maltepe Camii Serifinde, Istanbul'da Suadiye Camii Şerifinde, Karadenız Ereglisinde, Bartın'da aziz ruhu için dua edilecek ve mevlüdü şertt okutturulacaktır. Arzu eden herkes gelebilir. Annesi Babası (Cumhunyet: 8975) vrîlliams Sıcak havalarda cılt terlems* sı elektrıklı tr»ş m&kıneıi kullanmayı zorlastırır. LECTRICSHAVE Bu engelı yok edorek elektnklı traş makinenizın çalifmasını kolaylaştırır ve r»ndımanını iki mısline çıkanr. %••••••••••••••••••••••••••••••••••>••••.••••••••••••••••,•••.••,.. LectrıcShave CEM ^ YAYINEVI \ <; AĞUSTOS I YENİ YEN KITAPLAR1N1 SUNAR. Edebiyat Ödülünü alan AmeriIŞIĞI: kalı yazar Faulkner'in zenci sorununu ele alan büyük romanı. Çeviren: Murat Belge. 12,5 Lira. î ; Ş A I R B A B A Ve Balaban'm Bursa Cezaevini ve Nâzım Hikmet'i anlatan anı romanı. 12,5 Lira. 1 DAMDAKİLER 1 < GÖKCEPHESİ • Avrupa'da ve Türkiye'de yayınlanan ilk Kuzey Vietnam romanı. Vietnamb yazar Dinh Thi'nin Vietnam Amerika savaşını anlatan «BestSeller» i. Çeviren: Cemal Süreya. 7,5 lira. Genel Dağıtımı: Cem Yayınevi, Cağaloğlu. Istanbul Ulusal I 60.000 adet ekmek alınacak Devlef Domir Yolları İşlelmesi Sifkeci 7. İslelme Müdürlüğü 1 îşletmemizJn Yedikuledekl laşe merkezinin üç aylık lhtiyacı için alınacak 60.000 adet ekmek lşı kapalı zarfla eksıltmeye konulmustur. thaleye yalıuz ekmek fabrikası sahiplerl lştırak edebilir. 2 Muvakkat temınatı 2100 Ura olup eksiltme 15/8/1968 Perşembe günü saat lVde Sirkeci G a n yanındaki 7. ci îşletme Müdürlügü bınasındakl Komisyonumuzda yapüacağından teklıflerin engeç eksiltme saatinden y a n m saat evvel komisyona venlmesi veya gelmış olması lâzamdır. Bu saatten sonra verilecek tekliîlerle postadaM g e c i t meler nazan itibara alınmaz. 3 TCDD ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya tercih ettiği talibe yapmakta tamamen serbesttır savunma Ilâncılık: 7418/8979 DUKTOK Istanbul Korunmaya Muhtaç Çocukları Koruma Birliği Başkanlığından Cinrf Bakliyat Meyva Meyva K.Soğan, Patates, Lımon, Yumurta Nebatî yağ (margarin) Sebze Sebze Miktan 6 Kalem 8 > 8 > 4 1 17 17 > > » Tahmin bedeli Geçici teminat thale Lira Krs. Lira Krs. saati 59440.33697.50 44502.50 80820. 6119250 43710. 47551^0 4222.2527 32 3337.69 5291. 4309.62 3278^5 3566^6 14.30 15.00 15J0 15.30 15.45 16.00 16.10 urkiye, artık, bu ortaklıkiarı bır kenara koyup bir «ulusal savunma» politikası üstünde düsünmek zorundadır. Türkiye eşıt ımkânlara da, bağımsız dış politikaya da, ekonomık kalkınma yörüngesine girmeğe de NATO'dan çıkmak v e ikılı anlaşmaları feshetmekle kavuşabilir. Dunyanın üçte ıkisini nüfuz bölgesinde sayan emperyalist bir A AÇIK^ÇAĞRI • • • • • • •• •••»» CEM YAYTNFVİ'NİN KİTAP VE KIRTASİYE MAĞAZASI 1 AĞUSTOS PERŞEMBE GÜNÜ (YARIN) SAAT 18 DE AÇILACAKTIR. DOSTLARA. KİTAPSEVERLERE DUYL'RULUR. ADRES: BABIÂLİ CADDESİ, HASAN RASİH HAN. (Hürri $ ABIÂLİ (Hürri yet Gazetesinm karşı sırasında, Istanbul Kız Lisesinin karşısında)* Feza Reklâm: 3405/8983 Tartk Z. Kırbakan Uerl £•« n Zflhren HasUlıklan MBtehatsısı tstıkJai Cad farmakkapı N a M r « : 44 1 1 19 1 Kars Valiliğinden YAZTO FAZLA OONEŞTR DCRMAKTAN ILERI OELEN BAŞ AÛRI1.ARTNA KARŞI Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Reislicinin 1 Iğdtr İlcesi Veteriner Sağlık Merkezi idare binası, iki otoluk garaj ve ikili konut inşaatı 527 sayılı kanuna göre ertesi yıla sarî mukaveleye bağlanmak üzere 2490 sayılı kanun uyarınca ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmustur. 2 İçin keşif bedeli 326.512,50 liradır. 3 Eksiltme Kars Hükümet Konağı içinde Bayındırlık Müdürlü§ü İl İhale Komisvonu tarafından 13/8/1968 salı günü saai 15 00 de yapılacaktir 4 Eksütme do?vasını istekliler Bayındırlık Müdürlüğünde görüo tetkik edebilirîer. (Basm: 21502/8968) Sivas Belediyesi Encümen Başkanhğından: 114 122.50 llra tceşif bedellı Slvas Şehn tçme ve Kullanma suyu Şehir İçı ek tsalt hattı tnşaası şartnamesı ve proieleri dahılinde kapalı zarf usuliyle yaptınlacaktır. thalesi 13.Agustos. 196S tarihıne tesadüf eden Salı günü saat 15.00'rte Beledıye Sitesı'nde Beledıye Encümeni huzururda yapılacaktır. Taliplilen n 2490 Sayılı Kanun hükümleri daireslnde hazırlayacaklan tekîil zarflannı ıhale saatmdan bir saat öncesi olan saat 14.00'e kadar Encümen Baskanlığına vermeleri şarttır. Muvakkat temınatı 6.956.13 liradır tsteklilerin thaleye gırebUmelen tçln Ticaret Odası'ndan almmış olan vesikalannın ıbrazlan şarttır. Muvakkat temınat nakit olarak vatmldıgı takdirde Sivas Ziraat Bankasındakı Işletmemizin 991 NoJu hesabı cârislne vatırüacaktır. Alınacnk makbuzlar kapalı zart lçersinde bulundurulacaktır Şartname ve buna bağlı evraklar her gün raesat saatien dahılinde tşletme Muhasebeslnde görülebılir. Posta İle efinderıleceK zarflardak1 gecikmelerden biçblr mesulivet kabul ecülemez Buna ait dellâliye gazete Uân Ucretl pul mukavele masrafl*rile kanunl vergi vesaır masraflar yüklenicisine aittir. (Basın: 22112/8972) 1 Birliğimize bağlı Yetiştirme Yurtlan ile Bakırköy Çocuk Bakım Yurdunun ıhtiyacı için cins, miktar, tahmin bedeli ve geçıci teminatı yukanda yazıh 7 kalem yiyecek maddesı kapab zarl usulü ile eksiltmeye konulmustur. 2 Eksiltme ve ihale 9 Ağustos 1968 Cuma günü her maddenin hizalarında yazılı saatte ayn ayn, Sultanahmet Ticarethane sokak No 31 deki Birlık merkezinde yapılacaktır. 3 Satın alınacak maddelere ait eksiltme şartname dosyalan, tatil günleri dışmda kalan hergün daıresınde gorülebilir 4 lsteklıler eksiltmeye girebilmek için, geçici temınat makbuzlannı 1968 mal! yılına ait Ticaret Odası belgeleri ile birlikte, usulüne göre hazırlıyacakları teklif mektuplarını her ihale için, hızasında gösterilen saatten bir saat evvel Encümenimize teslim etmeleri şarttır. (Basın: 21849/8966) 5 Eksiltmpve iştirak icin isteklilerin, a) b) c) 16 810.50 liralık gecici teminat, 1968 yılı Ticaret Odası vesikası, Müracaaf dilekceleri ile birlikte şartname v e usıı'.üne göre hazırlanmış maH durum, teçhizat, personel, taahhüt beyannamesi, banka maH yeterlik belgesi ile işin keşif bedeli kadar (C) erupundan müteahhitlik karnestni ekliyerek Bavındırlık MüdüHüeü istirak belge komisvonlugtmdan veterlik belgesi alarak zarfa kovmaları. belge için son müracaat 10/8/ 196S rnesa! sonu clup. telle müracaat kabul olunmaz. Eskisehir Hv. Sal. Al. Kom. Bşk. lığından: Muhammen bedeli 71875 Lira, Geçici teminatı 4845 Lira olan 11500 Kilo Peksimet ahmının kapalı zarfla lhalesı 14.8.1968 Çarşamba günü saat 16.'da komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve Şartnamesı Ankara, Istanbul Lv. Âmlrliklerl ile komisyonumuzda gorülebilir. Teklif mektuplan İhale saatinden bir saat öncesine kadar komisyonumuza verilmelldlr. Postadakl gecikmeler muteber detildlr. (Baiin: 22091/8967) OPON faydalıdır OPON, bas. <Sa. adale. tiniıiT lumbago ve romalızma ağzüanıu teslan edez OPON, baraıüann muarreo zamcmlardala sandlansda ba»an üe kullanüu OPON, gunde 6 tablet* Kl 6 fsteHi'er teklif mektuplarmı ihale günü saat 14.00 de kadar makbuz mukabilinde İhale Komisyonu Baskanlığına vermelerl şartbr. Postadaki gecikmeler kabul olunmaz, Keyfiyet ilân olunur. (Basın: 22114/8964) .Yeni Ajans: 4105/8885
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog