Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

YENİ ROMANLAR Benıardın de Saınt Pien* PAUL ve VİBGİNİE » Honore de Balzac VADİDEKİ ZAMBAK . E. R. Braithwaitha Ö&BETMENİME SEVGİLERİMİZZJE Max jShrlıch suçsuz Orijinal plâstik parlak kapaklarla Vâdıdeki Zambak 750, dığerleri 5 er liradır. İNKILÂP ve AKA umhuriyet KURUCUSU: rüNUS NADİ yayınlannın mara 5VRE x 2 ygni kitabı :RLEHİ/CİLT:1 12.5 tl 45. yıl sayı 1S806 Telgraf ve mekhıp adresi: Cumhunyet btanbul Posta Kutusu: İstanbul No 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 2 2 4 2 97 22 42 98 22 42 99 So/f 30 Temmuz 1968 CHP, tahrip ve tecavüı hareketlerinin kesin olarak karşısında bulunduğunu açıkladı İNÖNÜ VE ECEVİT C.H.P. PARTİ MECLtSl TOPLAYTISINDA Demirel, Yüksek iieçim Kurulu'na yine çattı: Polis'in tarafsız olm ası istendi Iki "Hükumet, cihad çağrıları önünde bile susuyor,, f * U D Parti Meclisi. İnönü'nün başkanlığında Vlll yaptığı «olağanüstü» toplantıda öncelikle görüşülen «konya» ve <vls<anbul» olaylan hakkında dün bir bildiri yaymlarmştır. Bildiride; son olaylar karşısında Hükumetin ve polisin takındığı tutumun vatandaş gözünde Devîetin itibarını yıkıcı bir durum yarattığı beliıtümiş, Polis'in tarafsız olması istenmiştir. ALMAN ÇEK SIMRINDA TANKLAR Konya olaylan ile ilgili olarak da, İçişleri Bakanınm soruşturma başladıktan sonra tcrtipcUer ve sanıklarla gizll toplanlıtâr yapfığı ifade Mrten bOTIrtde. «Hükuraetin takbih edıci bir açıklamadan kaçmması> yerilmektedir. Bildiride ayrıca. CHP'nin tah rip ve tecavüz hareketlerinin kesin olarak karşısında bulunduğıı açıklantnakta. AP Hükümetinin son gıinlerdeki >cihad» çağrıları önünde bile susma>a. âdeta bunları tasvip edici bir \aziyet aimaya devam etmesi tenkid oluntnaktadır. (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) "DUNYADA EŞI OLM A YAN BIR HAKSIZLIK VAR.. İSTANBUL HABER SERVİSİ Başbakan Süleyman Demirel, dün Ankara'ya hareket etmeden önce gaz'.teciîere, İstanbul seçimleriyle ilgili olarak «Ortada, dimyada ve Türkiye'de eşi olmayan bâriz bir haksızlık var» demiştir. «Seçim kazanmamıs insanlan, seçira kazanmış çibi gösterilme yolu açılmamalıdır» dıyen Başbakan Demır©l sozlerine şöyle devam etmıstır : «İstanbul seçimleri de ilgili olarak ortada. dünvada ve Tfirkiyede esi olmayan bâriz bir haksızlık var. Haksızlık büyük. Bu haksızlıgm tamir edilmesi dözeltilmesi, hakkın iadesi, hukukn yapanlara. gelistirenlere düser. Bu vazife yasama organına düser. Haksızlık karşısında eli koln baflı otnrulmayacafına ve haksızlık da bâriz oldutnna KÖre, Itayet tabiidir ki, hak aranacaktır.» komünist partinin politbüroları, gara yakın bir binada anlaşmazliğı ele aldı SovyetÇek görüşmesi başladı Doğu Almanya'daki askerî birliklerin hareketi, geniş ölçüde hızlandı (DIŞ HABERLER SERVİSİ) CİERNE NAD TİSOU (Çekoslovakya) Çekoslovakya'nın kaderini temelden değistirebilecek önemdcki Sovyet • Çekov lovak Komünist Partileri politbüroları Zirve toplantısı, gara yakın bir binada başlamıstır. Sovyet sınırına 2, Macar sımrına ise 6 kilometre uzaklıktaki Çek köyü Cierne Nad Tisou'ya trenle gelen Sov>et liderleri ile Çck liderleri arasında >apıian göriişmeler hakkında bugün ortak bir bildiri yayınlanacaktır. DIBÇEK «Aranan hak, 200 biuden fazla oydur» Başbakan Sülevman Demirel «Bn aranan hak, istanbnl halkının iptal edilen 200 binden fazla oyudur» dedikten sonra. özetle şunları nvlprmstır • «Yüksek Seçim Kurulu, iptal yetkisinın kendisinde bulan(Arkssı Sa. 7. Sfi. ^ de) gencin cenazesı kaldırıldı • Cenaze namazı sırasında sakallı bazı şahıslar genoleri yerdi ANKARA, (Cumhunyet Bfirosn) Arkadaşlann:n duruşmasını izlemek iizere "ittiğı Adliyenin önünde minlbüs altında kalarak olen öğrenci Atalay Savaş'ın dün yapılan cenaze töreni hâdisesiz geçmiştir. Emniyet gorevlileri gençlere, güler yüzle davranmışlardır. Cenaze namazına katılacak öğrencılerden bir kısmj ellerinde çelenkler olduğu halde Fikir Kulüolerı Federasvonu'ndan çıkirak. Kızılay ve S.hhıye yo!u il*î Savas'm cenazesınin bulunduğu Hacettepe Hastanesme gıfmişlerdır. Diger öğrenci kuruluşlanna mensup öğrenciler ie burada toplanmıslardır Cenaze srabasma alınan Savaş'ın naası Samanpazan. Anafartalar yoluyla Hacıbayram Camiine getirilmistir. Kortej yolda, Savaş'ın mınibüs (Ark~. Sa. 7, Sü. i de) Yeni ıl Genel Meclisi dün toplandı Yüksek Seçim Kurulunun iptal kararı üzerine seçilen yenı üyelerle dun toplanan 11 Genel Meclisi, çalışmalarına elektnkli bir hava içinde başlamıştır. Tutanakları iptal edilen AP'li üyeler, toplantıyı dinleyici locasmdan izlemiş, AP'Ulerm Meclisi basacakları soylentileri üzerine Vilâyet'te sıkı güvenlık tedbirlerinin almdığı gorülmüştür. Bölükbaşı: "Güvenlik Kurulu'nun kararlan açıklanmah,, ANKARA, (Cumhunyet Bürosu Mıllet Partisı Genel Başkam Osman Bölükbaşı dün, Mıllî Güvenlik Kurulunun tstanbul'da yaptığı olağan toplantı ve alınan kararlar konusunda bir demeç vermış ve bu kararlann nelerden ibaret olduğunun açıklanmasını istemıştır. Bölükbaşı demecinde: «Hâdiseler karşısında bir süre susan Başbakan, nihayet büyük teblikelerle karsı karşıya bulunduğumuz hissini veren ve bazı çevreleri suçlayan bir beyanatla ortava çıktıktan sonra Güvenlik Kurulu toplantısına katılmayı uygun mütalâa ettiler. Güvenlik Kurulu'ndaki müzakerelerin teferruatını ve toplantı sonunda mutad hilâfına açıklanan ve ittifakla alındığı itina ile belirtilen karann gerçek mubteviyatını ve alınacağı söylenen tedbirlerin mahiyetini bilmemekteyiz» demiştir. PRA(İ'DA HALK. SON GELİ^MELERE AİT HABER VE BİLDIRİLERİ, DUVARL\RA ASILI GAZETELERDEN İZLERKEN... istanbul'da hayat pahalılığı artıyor İstanbul Ticaret Odası tarafmdan yayınlanan ücretliler geçınme indeksinde geçen Mayıs ve Haziran ayları arasında hayatm % 1,5 oranında pahalılaştığı açıklanmıştır. Oysa, bundan önceki yıllarda Haziranda özellikle gıda maddelerinin fiatları mevsim değişikT ği dolayısiyle bir milrtar düşmekte ve bu durum indekslere etkı yapmaktaydı. Hal böyle iken, bu Televizyonda Çek Radyo Televizyonu, dün akşam, Sovyet hevetıni getiren trenin gara gırişinı gosteren kısa bir roportaj yayınlamıştır. Röportajda Brejnev, Podgorni ve öbür Sovyet hey'eti üyelermin birer birer trenden ındiklen gorülmüştür. Kendılerinı Çek yönetıcileri karşı2anuslar ve gelene»e uygun olarak, kucaklaşnuşlardır. Daha sonra îınıversileye gifiş sınovı sonuçlorı, posta ile bıldırılecek Ünıversıtelerarası Gınş Smavı Komısyonu Başkanı Prof. Haydar Furgaç, sınav sonuçlannın önümüzdeki Pazartesinden ıtibaren adaylara büdirileceğinl söylemistir. Prof. Purgaç, dün, konu ile ilglli olarak, şu bilgiyı vermiştir: «Bu yıl üniversitelere giris sınavlannın sonuçlan, adaylara daha defişik biçimde açıklanacaktır. Her adayın adı, soyadı, adav numarası ve sınav sonucu olarak aldığı puan bir karta yazılacak ve bu kartlar, zarf içinde adaylann adreslerine nostalanaraktır. Postalama işine, önümüzdeld Pazartesî günü ba*ianacaktır. Günde 3500 kişiye sına sonucn bildirilecektir. (Arkası Sa. 7, Sü. i de) Tehlikeli oyun New York'ta. Sheroton Atlantik Otelinin lS'inci katındaki odasının penceresine iliştirilmiş bir trampleden atlıyan Betty Fox, havadan bir takla attıktan sonra, tekrar eski yeruıe dönüyor. Betty ile babası Benny. gelecek ay Shea Stadyumunda açılacak olan Thrill Sirkindekl numaraları için çalışmaktadular. Sataşmalar Saat 15'de Valı Poyraz'ın başkanlığında toplanan îl Genel Meclisi, gundem gereğmce Meclis başkan Vekili ve Daimi Encümen üyelıkleri seçimini vipmıştır. Lutfi Onur'un Meclis Başkan Vekıllığine getirümesınden sonra, Daimi 3ncümen üyeliklerı seçimi yapılacağı sırada sbz alan AP Kartal Uyesi Sabri İş; «CHP'liler, halkın iradesi dışı, vekâletsiz a%ukat gibi buraya geliyorlar ve tütün seçimleri yenilemek istivorlar. Bu, doğru mu? Hukuk dışı bir davranış değil mi?» demiştir. Konuşman protestoyla karşılayan CHP'liler, «Saygısız, utanmaz; diktatörlük mü yaratmak istiyorsun? Tüzüğünüzü öğrenin, kanunlan okuyuh. Yoksa, böyle öğretiriir!» dıye bağırmışlardır. Her yıl Haziran uyır.rfa Mnjısa oranla hayatın çok kücük ça])ta lıile olsa ucuzlamasma rağmen, bu yıl istatisiiklerin aynı devrede ters yünde rakamlar gösterK»esi, ilgilileri de şaşırtmıştır. yıhn ajnı aylarında rakamlann ters yönde işlemesi bir «anormallik« olarak nitelendirilmekte ve bunun yıllık karşılaştırmaları büyük çapta etkileyeceği belirtil mektedir. Nitekim 1967 yılı Mayıs ayı indeks sayısı 189.3 iken Haziran sayısı 188'e düşmüştür. "Sağhk Sigortası,, için rapor hazırlandı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr. Vedat Alı özkan, dun, Genel Sağlık Sıgortasımn uygulanması konusunda bır rapor hazırladıgını açıklamıştır. Bakan, adı geçen rapora gelişmıs ulkelerdekme eşıt olarak Türkiye'de de Genel Sağlık Sıgortasınm uygulanabilmesı ıçm gereku şartlann mevcut olduğunu bıldırmıştır. Ozkan'ın bu konudaki izahatına göre, kanun tasarısı kısa zamanda hazırlanacak ve önümüzdeki dönemde Meclise sevkedılmesıne çalışılacaktır. Seçimler Poyraz'ın; sataşma ve tartıştnayı güçlukle önlemesinden sonra, seçımlere geçilmiştır. Çoğunlukta olan CHP Grupu, TtP'in de aday göstermesine rağmen. kendi üyelennden Cevat Doğanay, Ayhan Yetkiner ve Rahmi Erdem'i Daımî Encümen üyeliğine getırmıştır. Meclis, Aralık ayında toplanmak üzere, çalışmasına ara vermiştir. Konya olaylanyla îlgili sotuşturma tamamlandı KONYA 3 Temmuz gece?. olaylanyla ilgıli olarak Konya Savcılığı, sonışturmasını dün bıtırmiştir. Elde edilen bılgiye göre, Savcıhk. bugün veya yann 50 ılâ 60 arasındakı sanığı mahkemeye sevkedecektir. Sanıklar, vağma ve muessır fiill suçlanndan Sorgu Yargıçlığına gönderilecekler, ayrıca Toplantı ve Göstert Ytirüyüşlen Kanununa aykın hareketten dolayı da Asliye Ceza Mahkemesinde naklannda dâvs açılacaktır. Sanıklardan 18'i hâlen tutuklu buiunmaktadır. Karşılaştıımalar îstanbul ücretliler geçinme indeksi sayıiarı geçen bir yıl içinde şoyle bir seyir takip etmiştir: 1958 = 100 hesabı ile: 1968 Haziran 1% 6 1968 Mayıs 197.7 1967 Haziran 188.0 Toptan eşya fiatlarındaki yükselişler ise şöyledir: 1958 = 100 hesabı ile: 1968 Haziran 162,2 1968 Mayıs 160.0 1967 Haziran 1582 (Arkası Sa. 7. Sü. 3 de) KOStGİN perdeden görüntüler silinmiş (re spıker, «Protokol üzerindeki bir ön görüşmeden sonra asıl görüşmeler, saat 10'da başladı» demiştir. Prag Radyosu, bu arada, «Gorüşmelerin trende değil, gara yakın bir binada vapıldığını» da açıklamıştır. İlk haberlerde, Sovyet liderlerinin, trenden inmeyip, Çek liderleriyle trende buluşup görüşmelere başladıkları bildiriliyordu. OLAYLARIN ARDINDAKİ lstanbulda çençlcr yürüyüş ıtıbarlı kalması gcrekli. Ama inyaptılar, toplum polisi gerçekten saf edilsin; bir ülkede her çün kötü davrandı, bır kisi öldü. Bu Anayasa çiğnenir, her gün Anayüzden polise karşı haklı bir in vasanın temel kuruluşları olan fial oyandı. Infial, dolayısiyle Anayasa Mahkemesine, Yareıcan ve mal çüvenligini kisiliğin taya, Oanıstaya karsı hücoma de temsil eden polisin itibarını çeçilirse yürütmenin vasıtası o yürütmenin başı günlerdenbeıi yitirmekte ve ona karsı güven lan polis, hele tek taraflı kalla hücum balinde. sizliği artırmaktadır. nılan polis itibarını nasıl muhaTenkıdm otesine de giderek tktidar gazeteleri ve özellikle Taza edebilir? Her Allahın günü tebdit edıyor ve kurulu, ıtirazvargi organlan yerin dibine bayobaz gazeteler, son birkaç çünvıpratılırken elbettekı lardan önce baskı altında tutdenberi mal bnlmus mairibi gi tırılıp mak ıstiyor. Ne gariptir kı, Başbi bn konu üzerinde isliyorlar müesseselerın boznk para gıbı bakan bunu vaptıjı zaman, hem Hele azçın vobazlar fırsatı gani harcandıjı Türkivede sokak sa de bır temel organa karsı halkın met bilip polisi tenkid edenlere vasına eirisen, ısine gelenı cop husumetını çekıcı sekilde vaptıfı küfürleri yajdmyorlar. Bu lif layıp, taslavıp, isine gelenı bıra zaman kabahatlı olmuyor da, bir salataları içinde haklı taraflar kan polis. bn harcanmadan hi< avuc çenç. arkadaslannın nlümü var. hiçbir anlamı olmayan. de sesini alacaktır. üzerine polisle savastı diye kıli saçmaları da var. Biz vazılanBakınız Basbakanın, A.P. yet vamet kopuvor ve gençlerı tnların ve sövlenenlerin üzerinde kilileıinin son demeçlerine ve tan basının ne komünistliSı. ne dnracak değiliz. Talnız eürültii bakınız bazı gazetelerin Yüksek de anarsistlifı kalıvor. Gerçekler arasında gözdrn kaçan biriki Secim Knrnln hakkındaki tutnm ten tuhaf. daha dogru.su hazın noktaya temas etmeden de geçe lanna. Tüksek Seçim Kurnlu. bir göriintüdiir bu. Ve Türkıyemiyeceğiz. Anayasanın getirdifi. seçim gü nin çeleceji bakımından insana Bir ülkede halkın can ve mal venliğini «aflavan en yüksek korku vermektedir. emniyeti için yiipheıis polifia y*rgı orgamâiT. Bn knrnla karsı •*+ Milletlerarası Ticaret Kongresi için Sunay'a bilgi verildi 1969 Haziran'ında tstanbul'da toplanacak «Milletlerarası Ticaret Odası Kongresi» 1I2 ılgılı hazırlıklar, şimdiden başlamıştır. tşadamı Nejat Eczacıbaşı, Rahmi Koç \e Behçet Osmanağaoğlu'ndan kurulu bir hîyet. dün Cumhurbaskanı Sunay'ı, Florya Köşkünde ziyaret ederek kendısıne, kongre konusunda eenış bilgi vermıştir Milletlerarası Ticarer Odası Kongresinde. dünyanm bt^lıca eko nomik sorunlan ele alınacaktır. 2500 üyenın katılacagı toplantıda, ayrıea Oda'nın kurulusıınnn 50'nci yıldonümü de iutlanacakUr. «Mücadele Birliği» nin milingine izin çıktı Genel Merkezi Konya'da bulunan Yuksek Islâm Enstıtusu oğrer"ilerı tarafından kurulu «Mücadele Birliği» tarafından, 3 Ağustos Cumartesi günü Hükumet Alanmda bir mıtıng düzenlenmiştır «Millet Ordu elele Mitingi» ne Vılâyet izın vermıştir. Mıtıng gununde uzücü olaylar çıkmasından endışe duyulmaktadır. Çck kuru bir ifade Görüşmelerin başlangıcını Çek Hükumetı bır bıldıriyle açıklamıştır. Moskova Radvosu da. çok kuru ifadeli bir bildiri okuyarak. önceden varılan anlaşma gereğince gorüsmenin başladığını haber vermıstır. Prag Radyosunun yorumcusu ise. görüşmelerle ilgili bildirinin en geç bu sabah beklendiğini belirttıkten sonra. •>Görüşmelerin sonucunun olumlu olacağı» umudunu ilerl sUrmüftür. (Aıkau Sa. I, Sü. 1 de) DR. SÜKAN TEŞHİSt KOYDUM! SOL, SOL, SOL!.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog