Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

B. TRAVEN Pamuk Işçileri Çeviren: Adalet CİMCOZ 17 eserinin baskı sayısı Batıda 25 milyonu asan büyük yazar B. Traven'in dilunize çevrilen ikinci eseri. Meksika'daki pamuk, lokanta, fırın, petrol ıgçilerinin, büyük baş hayvan sürücülerinin ve bütün ezilmiş insanların acı maceraları. 213 Sayfa 7,5 Lira. BİLGİ Yaymevi Yenişehir, Ankara Cumhurıyet 7638 umhuriyet KURUCUSU: YUNUS NADİ 45. yıl sayı 1S778 Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: İstanbul No. 246 Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 224296 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 99 Çarşamba 5 Temmuz 1968 Yordan hayatmdan mışbr. Barışçı dar güçlü anlahşıyl zanan Yovkov'un Bulgaristan Türklerini yeleri Nıhal Onol Varlık Yayınları arasında 4 liradır. (İlâncüık: 7439) Fakülte Genel Kurulları kabul ederse Oğrenciler yaz dönemi hakkını Eylül a/ında kullanabilecek Şükran SONER İstanbul Üniversitesi Eektörii Egeli, İşgal ve Boykot Komiteleri Merkez İcra Konseyi tarafından ileri surulen, «Yapılaraayan Yaz suıavlannın Temmuz ya da Eylül aylarında olmak iizere seçime bırakılması» yolundaki isteği, olumlu kaışılarnjştır. Öğrencilcrin boş bıraktığı binalara girnıeden once personel ve müstahdem bir siıre kapıda beklemişlerdir Makarios ve Ynnanistan karşısında Türk politikasmın ana hatları tesbit edildi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Büyükelçiler arasında Ankara'da yapılan son toplantıda Kıbrıs soruııu ile ilgili görüş ve temaslarda, Türkiye'nin «Kantonal bir sistemi» savunması kararlaştınlmıştır. hılms için kantonal sistemi savunacağız Yrimaz Çetiner'ın Yeni RSportoj Dizisi Zaier Veya hiç eneral De GauUe'ün kazandığı seçim başarısını çoğn dünya gazeteleri «görülmemiş zafer» olarak niteliror. Bana sorarsanız «Tanrı böyle >ir zaferi düşmamma göstermejn» derdim. 23 30 Haz.ran günleri Fransız lalkı normal koşullar altında sanlık haşına giderek oyunu kullannamıştır. Seçim sonuçlannı bu ıçıdan degerlendirmek çok aldaıcı olur. Fransız halkııun yaptığı, anını tehlikedc gören bir kala>ahğın «polis!» diye imdst ar*nasından ibarettir. Mayıs ayı boyunca ortalarda tek gorünmiyen polis işte nihaet 30 Haziran günü sandıktan ıkmrak Fransanın başına geçmişir. Ama unutmı>alım ki yeryüunde hiç bir iktidar «sandıfctan ıkma» bir polis kadar göze baıcı olamaz. Hele Fransa gibi her ürlü otoriteye karşı oldum olası edirginlik duyan bir filke için bu onucun uzun boylu istikrar sağıyacak bir durum yaratabileceğite inanmak çok güçtür. Sinirler yataşıp da ortalık dnıılduğu zaman, öniimüzdeki aylar >oyuoca, 30 Haziran başansının rt>neral De Gaulle hesabma hiç le gıpta edilir bir yanı bulunmalığı yavaş yavaş anlaşüacaktır. Fransa, Imparatorluğunu tasfiye •den kapitalist devletlerin başınla gelmektedir. Bu itibarla yennek zorunda olduğu güçlükler dala ziyade demokrasiyi ayakta tuan kurullann iç yapısı ile ilgililir. Fransız solunun uğradığı son enilgi de bunu açıkça göstermektedir. Emperyalist bir ortamda ;elişen ve ulusal kapitalizmin tâizlerinden çiaıleı.e çimlene rahat jir yaşantıya kavuşan bu sol, şimli yeni emperyalizmin verebilecerf tâvizlere omoz silkemediği içinlir ki önemini yitinnekte ve buıalımdan bunalıma sürüklenmekedir. De Gaulle yönetimi 10 yılda "ransanın üretim gücünü büyük âlçüde artörmıştır. Ulusal geUr le aym oranda yükselmiştir. Buıa karşılık Lşçiler ı payına düşen jelir artışı yetersiz olmuştur. "ransız solunun genel tutumu ise levlet sektöründe olsun, özel sekdrde olsun, bugünedek ahşılageen bir zam isteminden öteye pek jeçememiştir. Ojsa kimin sırtuıian çıkacaktır bu zamlar? Sömürjeler elden gitmiş, ucuz ham madie kaynaklan, tekel halinde mamul madde siırüm bölgeleri yok lenecek kadar azalmıştır. Ortak Pazar çerçoesi içinde ve dünya piyasalarmda çetin rakiplerle çarpışmak gerekmektedir. Maliyet lesaplan vönünden Fransa bunlara karşı çok kez avantajlı durumla değildir. Son grevler sırasmda Pompidou hükümetinin sineye pekmek zorunda kaldığı zamlar, Fransız dış satımlannı şimdiden bir ölçüde tehlikeye düsünmiştür. Oğrenci gösterileri ve grevler yüzünden Turizm gelirinin de bu yü yüzde 6070 oranmda azatacağı hesaplanmaktadır. Zamlardan sonra fiyatlar arttığı, dış satunlar frenlendiği, işsizlik başgösterdiği takdirde Fransanın durumu nice olacaktır? Memleketinin sonınlannı şüphesiz iyi bilen, ama ne de olsa g"> leneksel Büyük Fransa tutkusuna bağlı Sayın De Gaulle, bu sorunlan hangi yöntemle çözmeye çalışacaktır? Atlantik'ten Urallara kadar barış içinde bir uluslar mozayiki hayalinin ne Fransaya, ne de öteki uluslara yararlı olabileceği şüpbelidir. Çağımızın dâvası, insanın insam ve devletlerin başka devletleri sömüremiyeceği bir düzeni kurabilraek dâvasıdır. Generalin zaferi. daha doğrusu Fransız solnnun yenilgisi böyle bir düzenden henüz çok uzaklarda bulunulduğunu çnstermektedir İşgal ve Boykot Komiteleri Merkez tcra Konseyının bir kısım oğrencılerın memleketlerme donmuş olabıleceğını goz onunde bulundurarak yaptığı teklıf uzerıne Egelı basına bir demeç vererek şunları soylemıstıi" «Biz bu teklifi prenaip olarak kabul etmistik. Fakülte Genel Kurulları, Fakültelerin durumlanna göre bu dnrumu uygularlar.» Bu duruma gore oğrenciler, ya Temmuz ayında yapılacak sınavlara gırecekler ya da Temmuz hakkını kullanmayarak Eylulde tesbıt edılecek bir tanhte sınavlara katılacaklardır. Ankara'da 3 öğrenci tevkif edildi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Haziran ayı içinde Ankara tniversitesine bagh bazı fakülte ve yüksek okullarda vukubulan işgal olayları uzerine Sa\cılık. Dil ve Tarih Coğrafya, Hukuk, İlâhiyat Fakülteleri ile Olgunlaşma Enstitusü ve Iktisadî ve Ticari İlimler Akademisi Boykot ve Isgal Komiteleri yöneticileri hakkında tahkikat açmıştır. Ote yandan oncekı gun duzenle dıklerı yüruyuş ile ılgllı olarak Ankara Yüksek Teknıker Okulundan uç ogrencı dun gece tevkif edılmıştır. Öğretım uyelerının ve oğretmenlerın, gorevlerını yapraalarına engel olunduğu gerekçesıyle açılan tahkikat genişletılmekte, ışgal >e r boykotu yuruten komıtelerde gorevh oğrencılerın kımhklerı tespıt edılmektedır. Ankara Savcısı, haberi doğrulamış, gazetelerde çıkan haberl^r uzerine re'sen harekete geçtıklerinı ve soruşturmanm devam etüğını soylemiştır. Suçlu oğrencüer hakkında Ceza Kanununun «Memuru cebren vazifesini yapmaktan menetmek» hukmune gore ışlem yapılacaktır. Işgolciler hakkında fahkikal yapılıyor Bugun içın rEnosis» fikrinden \'azgeçmış görtinen Makarios ve Yunanıstan karşısında, Türk poütıkasının ana hatlan şu şelrilde tes bıt edılmıştir: A Kantonal idare sistemi, A Cografî bölünme, 4^ Bağımsız bir filke. Öte yandan Türkiyeve müdahale hakkırun yanısıra B. M. Guvenlık Konseyının ya da büyük devletlerin garantisinın sağlanması ve bu noktanın yeni bir anlaşma ile hükme bağlanması da oenımsenen gorüşler arasındadır. Kıbnstaki yabancı üslerin mevciddıyetini tartışüabilir bir konu goren Büyükelçiler, adada Türk birliğınm mutlak surette bulunması gorüştindedirler. İIİA'da durum öte yandan İstanbul Iktisadî ve Tıcari llımler Akademısı Başkam Prof. Nıhat Sayar, ertelenen yaz donemi imtıhanlarınm 15 Temmuz ve 15 Eylul tarıhlerınden başlayarak ıkı ayrı bolumde yapılmasının uygun gorulcfuğunu, ojrencılerın bu ıki bolumden birıne gırmeyi teıcıh etmek suretıyle yaz donemi ımtıhan haklarını kullanabıleceklerını soylemıstır. Abana Botkurt Kanun Tasansı Senato'da tartışmalara yol açtı ANKARA, (Cumhurijet Burosu) Cumhuriyet Senatosund» dün Bözkurt ve Abana'mn iîç« yapil" ması hakkındaki kanun tasarısı gorüşülmüştür. Senato dun Mehmet Ünaldı Ba;kanlığmda toplanmış, Tabii Senator Ahmet Yıldız. Ataturk Enstıtüsü ile ilgili gündem dışı bir kunuşma yapmak istemiş, Önaldı sö/ vermemiş. Yıldız direnince AP'lılerin ovlarıyla konusma istemı reddedilmiştir. CHP'h Lutfu Bilgpn. \az mesaısı uvmlsınan illerde, Cumartesı gunu çalısmalarının saat 09 ile 13 arasmda değıl, saat 07 ile 11 ara^.ıda olmasım istemiştir. (Arkası Sa. 7 Sü. 1 de) u SOHTE tlt Dünyamn en kaliteli eroinini imâl eden güzel Naciye hayatını anlatıyor Yüzbinlerce lirayı reddedip, işçilik yaparak ayda 250 lira kazanan kadın... Esrar ve LSD İstanbul'da, Anadolu'da korkunç bir âfet halinde... İstanbula esrar var diye gelen Avrupah genç ve güzel kızlar... Kambur Muhiddin... Kız Ali... Boksör Tank ve bazı tanınmış sanatkârlann uyuşturucu madde kullanma iptilâsı... İTÜ'deki işgal de sona erdi 0 İstanbul Üniversitesinde öğrenim süresi bir ay uzatıldı 0 ^ % 0 ^ 5 yıl hapis Türk Ceza Kanununun bu suça tekabul eden 234. Maddesmde, suçun toplu halde ve damşıklı ışlenmesı halinde verılecek cezanın, 5 yıl hapıs cezasından az olamaya cağı belırtılmektedır. Bu konuda kendısıyle goruştüğumuz Ceza Hukuku Profeso.na Ugur Alacakaptan oğrencüere 254. Maddenin uygulanıp uygulanam.ıyacağı şeklındekı sorumuza «Evet uygulanabilir» cevabını vermiştır. İstanbul Teknık Unıversıtesi ve Teknık Okulunda 15 gunden berı devam eden işgal dun sona ermıştır ITİA'dakı boykot da öğrenci ısteklerüun çogunun kabul edılraesı uzerine kaldınlmıştır. istanbul Üniversitesi Senatosu ise daha once almış olduğu prensıp kararlannı onaylamış ve üniversıte'de oğrenım suresıni bir ay uzatmıştır. îstanbul Teknik Üniversitesi blnalannı oğrenciler sabahın erken saatlerinde terketmlşlerdlr. Teknık Universite Rektorü Bedri Karafakioğlu odasına girdikten sonra basın mensuplanna yaptığı açıklamada, Senatonun bugün im(Arkası Sa. 7. Sü.fida) Celâf Bayar'a şeret Uyeliği verilmesi profesto edildi ANKARA (Camhuriyet Bürosu) Devrımcıler Guçbırlığı adına, dun bir bıldırı yaymlayan Tabıî Senator Kadrı Kaplan ve Prof. Bahrı Savcı, Halkevleri yonetıcılerı tarafından eski Cumhurbaşkanı Celâl Bayar'a şeref üyelığı verilmesıni şıddetle protesto etmışlerdır Guçbırlığının bıldırısi'şoyledır: «Atatürk ve Atatürkçülük hakkında ne kadar arastırma yapılsa yina az oldnğnna, böyle bir arastırmamn milli ve evrensel niteli ği bulnnduğnna kaniiz, Ancak, Atatürk bilim haysiyetinin ebliyetinin ısık tuttu|n tarafsız bir yolla araştınlmalı ve (Arkası Sa. 7. Sü 5 rtpı Kektor Bedn Karatakıoglu, ışgalın kaldırıldıgı Lnıversıte binalanm dolaşıyor... İstanbul'da Şehrımizde bulunan Adalet Bakanı Hasan Dinçer dun kendısiyle goruşen gazetecılere Ankara ve İstanbul'da ışgalcı oğrenciler h&&kında tahkikat açıldığını doğrulamıştır. (Arkası Sa. 7, Sü. S 4e) Avrupayı kavuran sıcak dalgası Türkiye'ye kayıyor [Dış Ilaberler Servisi] ARİS Butun Avrupa uzerine bir sıcak hava dalgası çokmüş ve bu mevsim içın rekor sayılacak ısılar kaydedılmiştır. Bunaltıcı sıcaklık yüzünden trafık ükanıkllkları, bayılanlar, hattâ olenler olmuştur. Meteorolojı uzmanları. sıcak dalgasının batıya, Türkiyeyı de kapsayan bir alana doğru kaymakta olduğunu belirtmışlerdir. Madrid'te •Cehennem atesi» dıye adlandırılan yazm ilk sıcak giınleri çok bunaltıcı geçmiş, Barselona'da hafta sonunda ısı 48 dereceye yükselmiştir. Butun yarımada uze rınde bunaltıcı bir sıcaklık hükum surmektedır. Plâjlar ve yuzme ha \uzlan tıklun tıklrm dolmuştur. Federal Almanyada Bavyera, Hes se ve Bade Wurtemberg'te ısı bölgede 33 derecedır. Yüzme havuzlan buralarda da ağzına kadar dolu dur. Alkolsıiz içki saüşları, istekleri güçlükle karşılayabılecek bir se (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) YTL&IAZ ÇETİVER ba korkanç salgının kurbanlan, yapıcısı. satıcısı, alıcısıyla günlerce konusarak bir yaza dizisi hazırladı... YARIN CUMHURlYETte Eski DP'liletle ilgili kampanya devam ediyor ANKARA Yüksek Adalet Dıvanınca mahkum edılen eskı DP'lılere bazı sıyasi hakların ıadesı amacıyla YTP ve bazı AP'lı Mılletvekıllen tarafından açılan kampanya devam etmektedır. Dun bir açıklama japan YTP Genel Merkezı, bu konuda hazırlaaıkları Anayasa değışıklığı kanun teklıfını, şımdıye kadar 30 Parlâmento uyesının ımzaladığını bıldırmıstır. Ote yandan AP'nın açtığı ımza kampanjasına 99 kısı katılmıştır. P Sağlık Bakanı: "Doğu sürgün yeri değildir,, Konuk Bakan Arşad Hüseyin, Yesilkoj de karsılanıyor . BITLİS. (a.a.) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr. Vedat Âli Ozkan, dun, burada sağlık tesislerıni gezerken, Doğuda sosyalizasyonun oturacağını belirtmiş ve özetle şu konuşmayı yapmıştır: «Doğu sanıldığı gibi bir sürgün bolgesi değildir. Doğu, korkunç bir yer değildir. Sağlık teşkilâtumzda gorev alan personelimize vermekte oldoğumuz ücret çok câziptir. Bilhassa yarduncı sağlık personellnden Doğuda çalışmak için devam lı istek gelmektedir. Sadece sıkmhsı duyulan mütehassıs doktor İse Sİmdılık mımavphe suretiyle burava eonderilmektedir.» Polis, artık Ruben Asa'nın nasıl kaçmldığını öğrenmeye çalışıyor 0 İzmir Polisi, olayla ilgili olarak Sülün Osman'ı nezarete . aldı Ruben AsaŞt yurt dışına kaçırdığı ileri sürülen ve 13 gun önce cezaevinden tahliye edilen İsvicreli Jiirg Diezi, polisçe aranmaktadır. Resimde, Diezi'nin mahkemece saklanan pasaportu gdrülüyor. sından çok. kim tarafından, hangı isimle ve nasıl yurt dışına kaçtığıdır. Sinirleri bozuk bir şeker hastası olduğu bildirilen 41 yaşmdakı mahkumun izini tesbite çalışan po lis, önceki gün eski sâbıkalılardan bilgi toplamaya başlamıştır. Cezaevınde iken Ruben'le sıkı bir dostluk kurduğu ve onun kaçışını plânladığı iddia edılen Abdullah Yazıo adındaki sâbıkahyı iki günlük ara madan sonra yakalıyan polis, bu şahıstan da, olumlu bir sonuç elde edememiştir. Ancak Abdullah, esrar kaçakçıhğından cezaevine konulan ve bundan bir süre önce kefaletle tahliye edilen «Jürg Diezi. adındaki bir İsvicreli turısün pasa portu ile Ruben'in yurt dışına kaç mış olabileceğini bildirmiştır. Yapılan kısa soruşturma ile. İsvicreli nin tevkif edildiği sırada elLndeD alınan pasaportun, hâlen 3. Toplu Ashye Ceza Mahkemesindeld dosya sında olduğu tesbit edılmiş ve bdy lece Ruben'in kaçışı gene esrar per desine burülü kalmıstır. Ruben'in kaçışındaki esrar perdesini ortadan kaldırmak için, dün(Arkan Sa. 7. Sü. 4 de) Polis, beş gün önce cezaevinden hastahaneye sevki sırasında kaçan 34 yıl hapse hahkum dovız kaçakçısı Ruben Asa'nın ya kalanmasından tamamen ümidı kesmiştır. Müdüründen, dedektıfıne kadar tüm arama ve yaka lama ile görevli emniyet mensupları, «Artık Rnben yakalaaa maz. O çoktan yurt dışına çıktı, sırra kadem bastı!» demektedir. Ancak, polirin üzerinde durduğu konu, Ruben Au'nın yakalanmt r DAKİGİA: > Darısı bas'nnza «ATINA Yunan Asayış Bakanlığı, Atına sokaklarmda ayı oynatmayı yasaklamıştır. Aym yasaklama kararına gore Atına sokaklarmda at ve eşek arabalan ile seyyar satıcılar da dolaşamıyacaktır.» Şu hale bakm! Seneler senesi yazar dururuz da kimseciklere dert anlatamayız. Siz Avrupayı, Amerikayı bir tarafa bırakın. anlaşılan, dönüp dolaşıp. nihayet Yunanlı komşulanmızdan da ders ve ibret alacak duruma gelmişiz! D. N. Pakiston Dışişleri Bakanı geldi Pakistan Dışışle ı Bakanı Arşad Huseyın, bu goreve atanışından sonra ilk yurt dışı ziyaretini yapmak uzere dün yurdumuza gelmiştır. önce Yeşılkby'e men konuk Bakan daha sonra Ankara'ya geçmıştır. Yolda arabasının arızalanması ve ayrıca uçafiın da normal saatinden önce Havaalanma inme=>nden RtSrü raglayaneî'. Arşad Huâeyin'i k»~ı^Tia^g vetişeme(Arkası Sa T Sıl 1 de) NADIR NADİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog