Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

r ŞAHESER ROMANLAR, En Süvüfc Yaıarların En Güıel Eserleri ALEV ALEV Yazan: KENYON Çemm ¥. Gultekifl Ingiliı Şoiri Byron'on SoiMt Afk, I M f m Içind» Akv Al«v Vonıp Tvtvfan Haytrti Bu Remonda Butun H«y«canıyU Aniatılmiftır. J& ^ Yeni çıktı U5 Ln @ CUVEN IMIMVI umhuriyet KURUCtJSU: rüMJS NADİ Her anne ve ba evde bulı sı ve her Ereken titap Çocu beslenmesi. Eğitimr 300 sayfa, clltli 15 1 Tazan: Dr. REFET t Zeynepkâmil Hast Çocuk 1 Genel dağıtım: Cumhuriyet; 8909 TEKİN Y: \ tlâncılık: 7438/8869 45. yı/ sayı 75805 Telgrai ve mektup adresi: C u m h u n y e t Istanbu) Posta Kutusu: tstanbu] No 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 «6 2 2 4 2 97 2 2 4 2 8 8 2 2 4 2 »9 Pozorfes» 29 Temmuf T968 314 milyon Dolarlılc isteğimize karşı ANKARA Iktisadî İşbiîliği \e Kalkınma Örgütü (OECD) tarafmdan bazııiaııan pizli bir rapordan öğrenildiğine göre, Tüıkiyeye yardım konsorsiyomu. 1968 yılında Türkiye'ye 165 milyon 800 bin dolarlık kıedi taahhüdünde Lıılunmuşi ur. ' ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Yuksek Seçım Kurulu, AP Genel Merkezının tstanbul seçımlenyle ılgılı ıkıncı şıkâyet dılekçesım de dun reddetmıştır. AP Genel Merkezının ıkınci Sikâyet dılekçesl Istanbul tl Genel Meclisı seçımlenyle ılgılı bulunuyor, daha önce Beledıye seçımleriyle ılgılı olarak verılen ve reddedilen hususlan ıb tıva edıyordu. Yüksek Seçim Kurulu, AP'nin şiköyetini ikinci defa reddetti Konsorsiyom, Türkiye'ye 165 milyon dolar veriyor Örgtn ACAR Oysa, 1968 programımn dış finansman ıhtıyacı 214 mılyon dolan program, 100 milyon doları da proje kredisi olmak üzere 314 milyon dolar olarak ongorulmuştu. Bu durumda, konsorsıyomun taahhut ettığı mıktar, Turkıye' nın ıstemının ancak yuzde 53 udür. Konsorsıyomun 9 uyesı, aradan yedı ay geçmış olmasına rağmen taahhutlerinı hâla bildırmemışlerdır. Bu fark, 1968 kalkınma hızını olumsuz vonde etkıleyecektir. 1968 yılı prograrnının 75 inci sayîasmda Turkıye'>e «196» yılında 100 milyon doları proje kredisi, 214 milyon doları program kredisi olmak üzere 314 mil yon dolarlık dış finansman kaynağının çerektiği» belırtılmektedır. Bu ısteğe karşılık bugune kadar taahhut edılen konsorsıyom kredilerinin üyeler arasında dağıhşı (milyon dolar olarak.) şoyledır. Üyeler ABD Inönü: «Sorumlu insanlar olarak elbirliği ile selâmet tedbirlerini alalım» iNömî Askerî Personel Kanununa bir madde ekleniyor Generaller, 1970'den önce emekliye aynlabilecek Sait TERZIOĞLU ANKARA Sılâhlı Kuvvetlerimizdeki general ve amiral sayısinın her yıl biraz daha anmasını onlemek amacıyla 926 sayılı Turk Sılâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa bazı değışiklikler geüren bvr kanun tasarısı Millet Meclisine verilmis ve Millî Savunma Komisyonuna sevkedilmiştir. Yıne öğrenildiğine göre. kuvvetlerdeki general ve amiraller arasında bu yıl 30 Ağustosta pek az terfi olacaktır. Bılindiği gibi. Türk Sılâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 49 maddesinin a fıkrasında general ve amiral kadrolarının barış ve sefer hallerinde ayrı olmak üzere Genelkurmay Başkanlığınca tesbıt edıleceği ve toplamlannın da Sılâhlı Kuvvetlerdeki muvazzaf subay sayısınm yüzde 1,5'unu aşamıyacagı dngo'rülmuştür CHP Parti Meclisi olağanüstü toplandı | t | I M Partı Meclisı Ismet Inonü'nun başkanlığında yaptığı olaI f l ^ P ğanustu toplantıda Konya ve Istanbul olaylarını ınceleV I İ S mış, bu arada Inonu, «Hnzuru saflıyacak, huzursuzluktan memleketi knrtaracak tedbırler vardır ve tesırlidir. Teter ki, sorumlu insanlar olarak elbirliği ile selâmet tedbirlerini görelim ve tatbik edelim» demıstır Seçım Kanununda yapılması duşunulen değışıklıkler ıçın toplanan Partı Meclisı Konya ve tstanbul olaylarını one almıs, Hukümetın tutumunu derınlığıne gorusmustur Çekoslovakya'da büyük heyecaa Program Proje tecUi 40 00 Uorç 24 17 O.L'9 0.24 0.25 1.67 2.00 ANKARA'DA Dayamlan gerekçe Yuksek Seçım Kurulu, bu ikin cı dılekçeyı de reddederken, bırıncı dılekçenın red karannd»kı gerekçelere dsyanmıştır. Yuksek Seçım Kurulu, AP'nin ikıncı şıkâyet dilekçesını de usul bakımından reddetmış ve red karannda «Yüksek Seçim Kurnlo kararlannın kesin yargı kararlan nlteliğinde olduğu, kanunlarm yargı kararlarını düzeltme kapılannı kapadıgı, sikâyet yoluna bas\nrnlmasına kanunen imkân bulunmadıgı* behrtılmiştır. Almanya ıo.ou 0.80 Avusturya Av. Yat. Bank. Belçıka 7.29 Fransa 6.0QL lngıltere Italya Toplam 64.09 15.00 10.00 35.00 7 29 6.00 73.29 YARALANAN DÜN ÖLDÜ Konya olaylan CHP Genel Başkanı tnonu'nun isteğı uzerine once Konyaya gıden Merkez Yonetım Kurulu uyelerınden Hudaı Oral ve Kimu* ran Evlıyaoğlu «Konya olayları» nın nasıl patlak verdıgını ve gelıştığını anlatmıslardır Inönü, aldığı bılgılerı havretle karşılamış, konuşucuların sözlerını sık sık «Nasıl olur?» dıyerek kesmıstır. Konya olaylannın gorüşültne"=ı saat 10'dan 14'e kadar devam etmıstır (Arka«ı sa. 1. Sü 2 de) Ancak. bugünkü durumda, general ve amirallerin sayısı 'ol,51uk kontenjanı tamamen doldurmu? durumdadır Bu bakımdan 30 A ğustos'ta general ve amiral terfisi pek az olacaktır Özellikle korgenerallikten orgeneralliğe terfi sıraları gelmiş olan subaylar içın orgenerallik ve oramirallik kadrolan zorlanacak veya korgenerallık bekleme süresi kendiliğinden bir yıl uzatılarak dört yıla çıkarıla caktır. RUS CEK ZıRVE TOPLftNTISI YAPİUYOR ..ÖĞRENCİ ANKARA, < Cumhuriyet Burosu) Arkadaşlarınm duruşmasını izlemek üzere önceki gün Adliyeye gittigi sırada çıkan bir kargasalıkta, bir minibüs tarafından ezilerek basından agır yaralanan Atalay Savas sdındaki ötrenci, dün yapılan beyin smeliyatına ragmen komadan kurtulamıyarak, ölmüstür. Ankara Erkek Xüksek Teknik ögretmen Okulu öğrencisi Atalay Savaş, saat 13 30'da Numune Hastanesınden Hacettepe Hastanesı acil servısine kaldırı'mış ve burada kendısıne, bir beyın ameliyatı yapılmıştır. 17.10 da sona eren ameliyata rağmen Savaş, komadan çıkamamış ve saat 19'da olmustur 28.42 ERTELENDİ Bu tabloda göruldügü üzere 214 milyon dolarhk program kredisi ısteğine karşılık 64 milyon 90 bm dolar, 100 milyon dolarlık proje kredısı ısteğıne karşılık 73 milyon 290 bın dolar kredi taahhüdünde bulunulmuş ve bu arada geçmiş yıllardan 28 milyon 420 bin dolarlık borç ertelenmıştır Öte yandan, rapordan ogrenıldığıne gore konsorsıyomun dığer iiyelermden Kanada, Danımarka, Hollânda, Lüksemburg, tsveç, lsvıçre, Norveç gıbı ülkeler ıle Dunya Bankası ve alt kuruluslan ıle Avrurja Para Anlaşması gibı uluslararası kuruluşlar 1968 vılı ıçm herhangi bır taahhütte bulunmamışlardır. Kredı taahhüdünde bulunanlardan ttalya ve Belçıka da sadece borç tecılı yap mışlar. 1968 yılı ıçın herhangı bır kredı vermemışlerdır. Bu durumda 1968 yılı dış finansman ihtiyacının karşılanma(Arkası Sa. 7. Sii. 3 de) Kok kömürU tek fiyattan saiılacak ANKARA, (a.a) Kok kömürü dağıtımı yapılan illerde bu yıldan ıtıbaren tek fıyat uygulanacak, depoda ton satış fıyatı her yerde 215 lıra olacaktır. Geçen yıllarda tonu, Istanbul v e Ankara'da, 200, Ağrı da 260, Kars'ta 225. Erzıncan" da 214 40, Erzurum'da 215 ve Sıvas'ta 211 lıradan halka ıntıkâl ettırılmışti VIDA PEKKAN, BIR YLNAN SANATÇIStYLE... Ajda Pekkan, Melodi Festivali'nde 49üncülüğü kazandı Kosta DAPONTE bildiriyor ATİNA Üç gun surer. Aiina Bırinci Uluslararası Şarkı Ohmpiyauı'mn kesm sonuçları, dün gece belli olmuş, birinciliği Eo.'çikalı televizyon yıldızı Ijouis Neeis, ıkirciliği İtalyan Jimmy I'ontana. uçunculuğu de Ingjliz Clamdagh Rodgers kazanmişlardır. ÖnKIZ ÖGRENGISINE ceki gün Şelcuk Başar'ın b?slesi <ÖzleyişKİ6 finale SARKINTIÜGA kalan Ajda Pekkan ise, cordüncü olnıustur. KALKIŞAN OKUL Ajda Pekkan Fınallere. Belçıkalı sarkıcı Louıs Neefs'ın ardınd'an ıkıncılıkle gıren temsılcımız Ajda Pek kan, Selçuk Başar'ın bestesıiîi son derece basarılı bır sekılde okuduğu ve sarkısı takdırlennı kazandığı 40 bin seyırcı tarafından yer >er alkıslarla kesıldıği halde, uçunculuğu 1,5 puan farkla Ingılız kadın sarkıcı C'audagh Rodgers'e kaptırmi"=tır. (Arkası Sa. T. Sü 4 de) Tanıklar ve Ankara Valiliği ne diyor? Olayın tanığı öğrencıler. Savas'ın Polıslerden kaçarken mınıbusle çarpışarak ezildığıni; Ankara Vahlığı ıse. dun yaptığı bır açıklamada oğrencınin, telefon ettikten sonra Adliyeye donerken normal bir trafık kazası sonuntfa varalandığını ılerı surmus'erdi. Ameliyatı yapan doktorlar, yaralanma ve ameliyatla ilgılı geçıcı raporlarını, bugun Savcılığa vereceklerdır. Kesin rapor, Adli Tabiblıkçe haziTİanacaktır. Savcılık, kovuşturmaya devam etmektedır. ünün Gençlerin kararı Kadro zorlanmasının önlenmesi için Genelkurmay Baçkanlığı, özellikle Dauntay. Genel Kurulunun, «nekliye stvkedllen iki general in gorevlerınin ıadesini sağlayan karannı da dikkate alarak Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun geçici ikinci madde sine bir fıkra eklenmesini kararlaştırmış ve bu konudaki bir tasarıyı hazırhyarak Meclise sev kettirmiştir. Hatırlanacağı üzere, Danıştay Genel Kurulu, askerî Yargıtayda emekliye sevkedilen iki generalin emeklilık ıslemini durdururken aldığı kararda, 926 sayılı kanunun emeklilikle ilgili hükmünün an cak 1970 yılında işleyebileceğini hükme bağlamıştı. Bu defa düzenlenen yeni tasan ile yalnız «generallerin» 1970 yıhndan önce emekli edilmeleri imkân dahiline girecektir. Geçici ikinci maddeye eklenecek ANKAJtA, (Cumhuriyet Burosu) fıkra Parlâmentoda kabul edil TtP Altındağ Kongresınde diği takdirde. emekliye ayrılacak bır konuşma yapan TtP vönetıgeneral ve amiraller, 926 sayılı cılerınden Prof. Sadun Aren kanunun 49. maddesine göre e «Emperyalizmle mücadele için mekli edilecekler ve bumaddenın yapılan gösteriler halkı uyandır (f) fıkrasmdaln hukme gore tazmanın bir yoludur. Ancak bunminat alacaklardır. Kadrosuzluk ların dozu demokrasiyi iâğvetsebebiyle terfi ettirilemıyerek etirecek sevı\eye gelirse bu bi mekliye sevkedilen general ve afim aleyhimize olur. Demokramirallere emekliye sevkedildik siyi savunmamız lâzımdır» deleri tarih ile bulundukları rütbemıstir. ı nin yaş haddine kadar olan süreAren, konusmasında Toplum nin her yılı için, rutbesi maaşmm Polısının Devletın bır zâbıta bir aylığı tazmmat olarak verilekuvvetı gıbı değıl, Hükumetın cek ve bu miktardan vergi kesılemrınde bır kuvvet gıbı çalıştımiyecekür. Bu suretle verılecek ğını sovlemıştır. tazminat iki aylıktan az, sekiz ayhktan fazla da olamıyacaktır. ı Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) | Cek Gençliği, beş dakikalık dayanışma £.rcvi teklif etti PRAG Sovyet ve Çek Komunıst Partılerı zırve toplantısı başlarken, Dubçek'ı desteklemek amacını guden beş dakıkalık bır genel grev yapılması, Çekoslovakya Gençlik Federasyonu tarafından teklif edılmıjtır. «Cekoslovak Komünıst Partlsını ve yeni politikasını desteklediğimizi gösterelim» şeklındekı çağrıya, henuz Sendıkalar Federasyonundan cevap gelmemıştır lyı haber alan bır kaynaktan öğrenıldığıne gore. tarıhi gorusme, bugun başlıyacak ve sâdece bır gun sürecektır (DIŞ HABERLER SERVİSİ) Prof. Aren: "Demokrasiyi savunmamız lâzım,, dedi Tarihî görüsme.. Çekoslovakya Komünıst Partısı Merkez Komıtesı Prezıdyumunun 11 uyesı, dun oğleden sonra i Arkası Sa. 7. Sü 2 de) m Asağı yukarı ikı aydan lazla zamandanberı Türkivede gürültüler, dozunu artırarak, devam edıp gitti. önce seçim kampanyasının hararetli nutukları kulaklarımızı doldurdu. Seçım bittı, tam oran tartısmaları tapılırken, boykotlarla ısgaller basladı. Sıcakların bastınsına yakın o meseleyi hallettik. Fakat bu defa da basımıza bir 6 ncı lılo olayı çıktı. öğrencıler harekete geçtiler, Toplum Polisı hünerinı gösterdi, bir genç öğrenci bu arada öldii gitti. Onun oldüğü gece Konya'da yobazlar 31 Mart denemesine giristiler. 1908 kafasından bır milim öne geçememis yeni Dervis Vahdeti'lerın tahrikı ve 1968 modeli Delibas'ların gayretiyle, sürüler, ufak çapta bır vandalizm örneji verdiler. Vedat Demırcıoğlu'nnn olümiı gençlik arasında elbette reaksiton nyandıracaktı. Nitekim de uyandırdı. tlk günkü \ürüvüs sokak savası halinı aldı. Kalkanlarla donatılmıs Toplam Polısi, polıslıfinı anntup, öğrencilerle tas muharebesine girısti. öğrencilerin daha çnk Toplnm Polisı üzerinde vogunlastırılan gösterileri devam ederken yeni Vahdeti'ler bos durmuvorlar, ba sefer Istanbul'daki masum vatandasları «Din elden ^ıdecek» yaygarasi\le kıyama tes\ik edıvorlardı. (iazetelerınde sabah namazı ve namazdan sonra cihad kampanyaları. ele geçırdikleri çençlik brgütlerinde «kâfirlere olıim» söylevlerı. camilerde vatandası birbirine düsürmek için yapılan telkinler çercekte tirisilmesi düsünülen oyonun hazırlıkİarıjdı. Ve açık apık bu ovun, halk adına sahneye konulmak istenı\or, halkın gençlere ders \ermesi çerektiJinden ve verecejinden söz ediliyordu Ovsa halk 1960'tan once \e sonra süregelen gürültnlerden yorulmus, bıkmıstı. Istedisi, su sıcak yaz aylarında olsun, biraz sükunete, biraz hozura ka\usmak, boznlan sinirlerinı dinlendirebilmektı. Halk, sokak sosterilerini sevmiyor; hele sokakta kan akmasından boslanmı>ordu. Fakat onun yanında yobazın çapul histerisinden de nefret ediyordu. Zıra tiiliyordu ki. kalabalıklar bir kere gokağa dökülürse. onları durdurabilmek güçtiir ve kitle hareketlerınin bası, ortası ve sonu TUrkiye'de daima kanlı olmustur. Buna rağmen yeni Dervis Vahdeti'ler günlerdenberı sokak gösterilerıne karsı halkın tedirgmliğını krndı oyunları içın kullanmağs çalıstılar. Aslında bu oyunu bozmak gerekiyordu. Oynnu hemen bozup, onları histen nöbetlerivle halkın karsısında dımdızlak bırakmak en dojrusuydu. Gençler gerçegi sonunda gördiiler ve kararlarını verdiler : Bundan böyle miting vapmıvacaklardı. Şimdı, oyunlarını sahneye koymak ıçin «Bolsevik veletleri sokaga döküldüler, dın elden gidiyor» yaygarasını koparan yobazlık tüccarları halkla karsı karsı>* kalmıslardır. Sokak gürüitüsö ke silince. onların çığlıklan kulakları daha fazla tırmalıyacak ve masum \atandas Türkivede kimlerın ne marifetler yapmağa çalıstıklarını daha iyi anlavacaktır. Bravo gençlığe :„ Kesin rapor MÜDÜRÜ LİNÇ EDİLİYORDU İSPARTA (Bayram İleri bildiriyor) Senırkent ilçe«i ortaokulu mudürü Nurettin Doğan, '3 yaşındaki kız öğrencisi P S 'ye sarkmtılık ettiği ıddiası ile lınçedılmek istenmiş. hakkmda adli ve idarî soruşiurma açılmıştır. Ortaokul birînci sınıf öğrencisi P S 'nin babasi tarafından Savcı hğa şıkâyet edilen okul müdürü N. Doğan iddiaya göre. ikinci sınıfa geçmek için butunlemeye kalmıs olan otrencisi P.S 'yi okula çağırıp derslere çahsmamasını, eylulde sınıf geçireceğini söyle miştir. Bu komışmayı öğrencisiyle başbasa makamında yapan o kul müdürü bir ara kıza sarkın tılık etmiş neye uğradığını şaşıran öğrenci. müdüründen kurtulduktan sonra doğru babasma kosaıak durumu anlatmıştır Olayın ılçede duvulması üzerine yüzlerce kişi müdüre karşı harekete gecmis, linç etmek üzere evine yürümüşlerdir Öfkeyle saldıran ilçe halkıyla ortaokul öğrencilerini, polis ve jandarma kuvyetleri giıçlükle durdurmuştur. Önceki gündenberı Emniyet kuvvetleri ilçe sokaklarında devriye gezmektedır. Olayı doğrulayan Senirkent Sav | cısı, soruşturmanın devam ettıgıni, ' degıbilecek v*h>m nlayUrıa ÖO , lendiğiııi loylemiıür. i Sükan, yarah polisleri ziyaret ett'ı Içişlerı Bakanı Dr. Faruk Su kan dun beraberinde Istanbuı Emniyet Muduru Muzatfer Çağlar olduğu halde t'k Yardım Ha* tanesıne giderek son oğrencı olaylannda yaralanan Emnıyei Mudur Muavını tbrahım Ural ıle dığer polıs memurlarını zıyarei etmıs, kendılerıne âcıl şıfalar riı lemıstır. ADEN, (a^.) Guney Yemen Cumhurıyetı Hukumetı, ulkenın iki eyaletınde, rejıme karsı bır ayaklanma başgostermesı uzerine, orduda butun ızınlen kaldırmış ve Ulusal KurtuLuş Cephesıne kayıtlı herkese sılah dağıtma\ a başlamıştır. Durumun, çok vahım olduğu bıldırılmektedır. Aden Radyosu, Radfan eyaletinın başkentı Habılay ıle Ukeylı Seyhlığının başkentı Saıd'de, «Suudî Arabistan ve Amerika'lı emperyalistlerden >ardım çoren yıkıcı unsurların silâhlı bir ayaklanmaya teşebbüs ettiklerini» açıklamıstır AJen'e gelen haberlere gore asıler, Aden'den bu eyaletlere inen butun kara yollarını kesmış lerdır. Hukumet kuvvetlerıyle bu unsurlar arasında sıddetli çarpısmalar olduğu haber alınmıştır. Güney Yemen'de sifâhlı ayaklanma hareketi başladı KAYINVALDESİNİ ÖLOÜRÜP. REHİN KARISINI ALDI BİR " DAKIKA: ECVE1 ÜÜRESİN StDNEÎ, (a.a.) Kaj ınvaldesını tufekle oldurdukten sonra esı ve altı aylık çocuğunu rehıne olarak tutan ve polıslerı e\ ıne yaklastırmayan 21 yaşındakı muzisyen Kenneth Freeman, dun teslım olmak zorunda kalmıştır. Polısler, gözyaşartıcı gaz bombaları atarak eve koşmuş, Fre eman'ın eşı ıle çocuğunu dışan çıkarmışlardır. Bunun uzerine 200 kadar polisı dldürmesine yetecek mermisı olduğunu soyli>en Freeman, ellerıni başınm üzerıne koyarak teslım olmustur. Geçen ay da boyle bır olayla karşılaşıldığı ıçın polıs, Sıdney'ın 38 kılometrc uzagındıki ıvm civarııu bojaiünııU, CHP Mılletvekilı Kudret Bt suter, son Konya ve Istanbul olayları uzerine dun, TBMM Baskanlığına bır telgraf çekerek, Meclıs'ın olağanustu topSa. 7. Sü H ^ Sükan için gensoru açıhnası isteniyor Yukarıya bak Devlet Bakanı sayın Seyfi Özturk, Konva ve Istanbul olayları için, kendisine sorulan suallerin topuna birden şu cevabı vermiş: Siz onları bırakın da buhar ve petrol işine bakııı! Hani şehir mevdanına seyyar bir cambaz gelmiş. Adam ip üstünde türlü numaralar yapıyor Halk da. dolmıış. seyrediyor. Bu arada. kalabalık arasına kanşan biri de, önüne aldığı bir kadına münasebetsiz hareketlerde bulunurmuş. Kadın hidd°Me arkasına dönüp bakınca, beriki, gayet soğukkanlı: Hanım. sen beni bırak, cambıza bak. camhaza! demiş. Biraz ona benrivor. D . N. SUNAY. DEMİZEL'LE 2,5 SAAT GÖRÜŞTÜ Cumhurbaskanı Su.^ı. taraîından dün saat 16'da kabul edılen Başbakan Demırel, saat 18 30'da Koşkten aynhrken gazetecılere •Sayuı Cumhurbaşkanımızla n t m leket lç ve dı? meselelerini «öniştük» demıştır. IHmıru, bujün Aakan'ya doSerratçı bir gazetenin, üç günlük namaz'a ve cihad'» dâvet kampanvası uzerine, dün sabah binlerce vatandas, Sultanahmet Camiinde toplanmıstır. Gün ısımava başladığı saatlerde Anadoludan, Trak.vadan ve tstanbul'un dörtbir tırafından otobüs, minibüs \e çesitli araçlarla Sultanahmet Camiine gr en vatandaslar, saat 04'te sabah namazını kıldıktan sonra, dafılmışlardır. (rotoğr»f: tbr«hım KÖSEOĞLU)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog