Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

Teknik üniversite Girig İıntihanlarına Hazırlama 12 Ağustosta Başhyor Kayıüara başlanmıştır. Broşür İsteyiniz. Kurslan Güven Dershanesi Osmanbey Halâskârgazi CatL No. 200 Telefon: 47 46 68 İlâncılık: 7441/8845 umhuriyet KÜRÜCUSU: rüNÜS NADİ Törk opedisi Mevudu t&jfEnjft/ota Türk Ansiklopedisinin I. abr^asikntoıyeniden basunlmıştır. Millî Eğitim Baki^jğt YayHjvleriyle bütün kitapçılarda 10. lira fiyVa satılmaktadır. (Basın: 2219İJŞ14) 45. yıl sayı 15804 Telgraı ve Telefonlar: mektup «dresi: C u m h u n y e t 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 IstanbuJ Posta K u t u s u : Istanbul N o 246 22 42 97 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 99 Paıar 28 Temmuz T968 «Anayasa ve Kanunlara Uyma Mitingi» yapıldı, Reddedilen şikflyel MTTB'nin dilekçesi Yüksek toplantısında ise Seçim Kuruluna Genç/er yerildi yeniden verildi Cumhuriyet Bürosu ANKARA AP Genel Merkezi, İstonbul Belediye ve İl Genel Meclisi seçimleı iyle iifcili olarak Yüksek Seçim Kurulu tarafından reddeciüen sikâyet dilekçesini dün yeniden ve ayneıi Yüksek Seçim Kuruluna vermiştiı. Şıkâyet dılekçesı gene Genel Başkan ve Başbakan Süleyman Demırel ve Genel Başlcan Yardımcısı Sadık Pennçek tarafından ımzalanmıştır. Bu konuda AP Genel Merkezınce yayınlanan basın bultenınde şoyle denılmektedır: «Bilindiği gibi Yüksek Seçim Kurulu, AP nin bu çok haklı ve verinde dilekçesini esasa girmeden ve tetkike almadan (Yuksek Seçim Kurulunun kararları kesindir) gerekcesi ile reddetmişti. Yine hatırlanacağı gibi avni Yük sek Seçira Kurulu ayni gerekçelerle AP nin Istanbul Belediye Başkan adayına vapılan itirazı (Adavlığın kesinleşmesinden sonra artık bir itiraz sebebi vapılmasına kanunen imkân düşünülemez). (Siyasi parti seçime katıldığı takdirde aldığı ovlan iptal etmek kanuna aykın bir uygulama olur) demek suretiyle İl Genel Meclisi ve Beledive Meclisi üyelikleri içi" vermiş olduğu kararımn da kanuna avkın olduğunu kabul etmis bulunmaktadır.» GÜVENLİK KURULli ŞALE KÖŞKUNDE TOPLANT1 HALİNDE Yargılar J S çıslerı Bakanı sayın Sükan'ın | f Konya'da verdiği talihsiz deJ l meçten sonra gözümüzü ve '•"kulağımızı Basbakana çevırmıştik. Adalet Partisinin değil Türkiye Cumhuriyeti Hükumetinın bas sorumlusu olarak sayın Demirel olayları daha tarafsız, daha objektif bir açıdan değerlendirebilir, yurdumuzda hızla çığırından çıkma eğilimleri gösteren bugünkü dunımu yatıstırmaya çalısabilirdi. C.H.P. Genel Başkanı sayın tnönü bu konuda kendisine daha önce yardımcı olmak istemiş, basına verdigi bir demeçle anarsiyi önlemenin ilk sartı olaylara doğrn teşhis konmak olduğunn açıklayarak Hükfimeti uyarmıstı. Son olaylar bakkında Basbakanın düsündüklerini gazetelerde üzülerek okudnğumuzu söylemeliyiz. tktidara geldiği günden beri kısır bir politika çemberınin içinde yuvarlanıp duran sayın Demirel, ne yazık ki hâlâ oradan kurtulamamıs görünmektedir. Demecinde sayın Sükan'ın talihsiz sözlerini düzeltmeye yaravacak tek cümleye rastlavamadık. Tersine, bütün söyledikleri ile sayın Demirel, tçislerı Bakanının yanında yer almakta ve içinde yuvarlanıp durdufu kısır politika çemberinden hiç de kurtulmaya niyeti olmadığını göstermektedir. Basbakana sorarsanız «Bu hâdıse'er bir zincırın halkalarıdır. Aylardanberı vurdumuzun muhtelıf yerlerınde tertıplenen mıtınglerı, bu mıtınglerdekı konuşmalan, çıkarılan bıldırılerı, Meclislerde cereyan eden munakasaları, seçim kampanyasında kullanılan sloganları bir kenara ıterek bu hâdıselen doğru değerlendırmek ımkânı yoktur... Kanunsuz.luğu tpşvik ve tahrik eden mıhraklar vardır Devlet ve mesru otorıte düsmanhğına kanat geren mehafil mevcuttur.» Kimlermis bu memleketi tedırgin edip devlet ve mesru otorite düsmanhğına kanat çerenler? Beğenmedikleri toplantıları basıp cam çerçeve indiren azılı partizanlar mı? Söz hürrivetine tahammül edemedikleri için Meclis salonunda bile adam döven silâhsor milletvekılleri mi? Ellerine geçen her fırsattan yararlanarak Müslümanlan cihada çağıran, yânı vurdumuzda vatandas kanı akıtmak için çırpınan gözü dönmüs yobazlar mı? Anayasa'yı bir köseve itip Danıstay kararlarını uvgulamavanlar mı? Anayasa Mahkemesine surat asanlar, Yüksek Seçim Kuruluna açıkca kafa tutanlar mı? Demecinde oldukça kapalı bir dil kullanmaya dikkat etmis olmakla beraber Basbakanın yukarıda sa\dığımız rejim düsmam davranıslardan hiçbirinı kastetmediği meydandadır. Nasıl kasteder ki. örneklerini sunduğumuz davranıslardan bir kısmını A.P. himave etmekte, hattâ bir kısmını Başbakan kendisı benimsemis gdrünmektedir. Zaten, sözlerinin bir yerinde «mesru yollarla iktidara gelme umıdım kavbetmış olanlar. mesru ıktıdarların basına her gun me^ele çıkarmak hevesı v e gavretı ıçıntfedırler» demek suretiyle o devlet ve rejim düsmanlarına kanat gerroekten kimleri suçlu saydığını hiçbir kuskuya ver vermiyecek biçimde ortava kovmaktadır. SeçimleTİe iktidara eelme umudunn yitiren partinin C.H.P. olduğu yıuardanberi A.P. destekçisi yazarlar tarafından ilân edilmekte değil midir? Ama Başbakan aldanmaktadır. Kendi felsefesı açısından izlediği politikayı sakat bir tabana oturttuğn için olavları değerlendirirken ters vargılara varmakta, bunun sonucu olarak da vönrttiği hükumeti yanlıs ve tehlikeli yollara sürüklemektedir. C.H.P.'nin seçimle iktidara gelme umudunu yitirmis olabileceğinı biz sanmıyoruz. Bizim görvArkası Sa. 7, Su. 5 de) ANKARAda POLÎS'ÎN ENGEL OLDUGU PKOTESTO OTÜRUŞU'NDA BİR GENÇ YARALANDI .»Cumhımyet Bürosu) ANKARA Son olayların förüşülmesi için Millet Meclisi'nin hemen taplanma«ını iıtemek amacıyla Ankara Üniversitesine baflı 8trenci derneklerinin dttn Meclis önünde yapmsk istedikleri «Prote«to Oturuşu»na Polis engel olmnş ve 5'i öğrenci derneği baskanı olmak üzere 16 genç. nezarete alınmıssa da, mahkemece serbest bırakılmışlardır.. Bu arada, gençlerin durusmasını izlemek istiyen öğrencilerden biri, Adllye önünde ağır yaralnmıştır. Saat 10'dan iübaren Meclisin Atatürk Bulvarı üzerindeki giri şınde toplanan gençlere polıs önce engel olmamış, fakat sayıları artmaya başlayınca mudahale et(Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) • Kurulu SOD olayları görüştii Demirel: "Kanunsuzluklara son verecek olan bütün tedbir lerin ahnması ittitakla kararlaştırıldı,, İSTANBUL II4BER SERVİSt illî Güvenllk Kurulu. dün Şftle Köskünde, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın başkanlığında 9 saat süren bir toplantı yaparak, «6. Filonun gelışınden bu yana İstanbul, Ankara ve Konya'da patlak ve ren olayları enine boyuna» incelrrois \e «Bu tarz olaylar karşısında daha sert, daha geçerlı tedbırler alınmasını» kararlaştırmıştır. Başbakan Süleyman Demirel, toplantıdan sonra gazetecilere, «Milli Güvenlık Kurulu, kanunsuzluklara son verecek tedbirlenn alınmasını ıttıfakla kararlaştırmıstır» demiştir. sıralarında başhyan yürüyüşle laksirn Cumhuriyet Alanmda sona enniştir. Çok c ıkı »üvenlik ti'dliıleri altmdr geçen miting ve > ürüyüşte, herhangi bir olay çıkmamıştır. Ancak, mitingin başladığı saatlerde Cağaloğlu'ndaki IVIillî Türk Talebe Birliği Genel Merkezi salonlannda, «Kahramanlık Günü» ismi altında karşı bir toplantı düzenlenerek, mitinge katılanlar yerihniştir. Pencerelere konan hoparlörlerle dışanya verilen yaymlar, MTTB'nin önüne yüzlerce vatandasuı toplanmasma sebep ohnuş, bu sırada sık sık vapılan konuşraalarla vatandaslar. yürüyüşe katılaıı genrlerin aleyhine kışkırtılmıştır. Î yasa ve Kanunlara Uyma Mitingi ve "Vürüyüşü», dün yapılmıştır. Hürriyet Alanmda sııat 14.20"ae başhyan miting, 18.30 ürkiye Millî Gençlik 'jpşkilâtı tarafuıdan diizenlenen «Ana Miting başlıyor Türkiye Millî Gençlik Teşkilatı tarafından dun Hürriyet mey danında duzenlenen «Anayasa \e Kanunlara Uyma Mitingionde konuşan Istanbul Ünıversıtesı oğretim üyelerınden Prof. Ismet Sungurbey, «tktidar Anajasayı paspas gibi çiğnemektedir» demiştir. Başbakan Süleyman Demirel 'ın olaylarla ilgıli sözlerini cevaplandıran Prof. Sungurbey, konuşmasma şöyle devam etmıstir: (Arkası S». 1. Sü. 1 de) Maymun karaciğeri ile insan kam temiziendi (DIŞ HABERLER SERVİSt) CAPETOWN C»petown'daki Groote Schuur hastanesi doktorları ilk defa olarak bir bastamn kanını \ücut dışı dolaşım sistemi ile temizlemekte, mayınun ka racigerinden faydalanmışlardır. 1965 yılında ilk defa olarak Prolesor Eıseman tarafından uygulanmış olduğu ıçm bu «Vücut dışı karaciğer teknifi» nispeten yenıdır Bu teknığın uygtılanmasında genellikle domuz karacığerınden faydalanılmaktadır. Bununla birlikte domuz karacığerin den faydalanılarak gırışılen bütun teçebbusler şımdiye tkadar başansızlıkla sonuçlanmıştır. Uy Rulama şu şekılde yapılmaktadır: Hay\an karaciğer rahatsızlığından komaya girmiş olan hastanın odasına yakın bir salonda ameli.vat edilmekte, çıkarılan karaciğeri fizyolojik serum içinde temizlendikten sonra koma halin deki hastanın yatağuıın vakınına Retirilmektedir. Hastanın kanı uy luk kemiği hizasındaki damara kadar boşaltılarak hayvanın karaciğeri içinden geçirilmekte ve burada temizlendikten sonra veniden hastaya nakledilmektedir. Sistem Fransada da Profesör Caroli ekibi tarafından uygulanmıştır. M Konya'da tevkif edilenlerin sayısı 16'ya yükseldi KONIA Konya olayları dolayısıyla tutuklananların sayısı 16'ya çıknuştır. Üç gun once Sulh Ceza Yargıçlığınca serbest bırakılan Mehmet örnek, Fevzi örnek ve Abdurrahman Alkıs Savcıtığın ıtırazı uzerıne, Aslıye Ceza Yargıç lığmca dun tutuklanmışlardır Bundan başka, 3 kışi daha tutuklanmıs bulunmaktadır. Sanıklar. 30 Temmuz Salı gunu Adalet huzuruna çıkarılacaktır. (Arkası Sa. 1, Sü. ( da) MtTlNGTEN SONRA BEYAZITTAN TAKSİM'E KADAR TÜRÜYÜŞ YAPAN GENÇLER KÖPRt'DE(Fotoğraf: Selâhattın GİZ) Hazırlılc Dün gazetemize telefonla bir ihbar yapıldı. thban yapan ismıni veriyor ve bir öfrenci teşekkölüne (M.T.T3.) kamyonla sopalar getirildiğini bildiriyordu. Olayı, ferek ıhbarı yapan zattan, gerekse öğrenci tesekkülünün karşısında bulonan esnaftan tahkik ettik, dofruydu. Bir kamyon dolusu gazete kâğıdına sarılı tornadan çıkmıs sopa gelmisti. Hepsi M.T.T.B.'nin deposuna yıgılmıstı. Bir arkadasımızı Birli|ın merkezine gönderip yeniden kontrol ettirdik, olayın balonla, söylentiyle ilgisi yoktn. Biz önce ihtimal vermedigimiz böyle bir silâh yığınafının tahkikini yaparken telefonla yeni ihbarlar da alıyorduk. Efer Beyazıt'taki mitingten sonra gençler yürüyüşe geçerlerse, o sırada zaten toplantı yapan M.T.T.B.Iiler ve salondaki dinleyiciler sopalarla donatılıp karsı saldırıya giriseceklerdi. Bn ihbarları bir yandan gazetecilik ölçüleri içinde degerlendirirken öte yandan ilgilileri uyanyorduk. Su satırlar yazılırken M.T.T.B.' nde toplantı başlamıştır, ve vatandaslar tamamen kardesi kardese düsman edecek bir hava içinde tahrik edilmektedirler. Belki bir seyler olur, belki de olmaz. Ama ınsaf ediniz. Güpegündüz bir kamyon dğrenci tesekkülüne öldürücu âletler tasır da fstanbul gibi bir sehirde buna nasıl göz yumulnr? Ve ilgililer böyle bir silâhlanmanın sorumluluğtınn nasıl yüklenirler? tstanbnl 6/7 Eylül olaylarını vasamıstır, görmüstür, O zaman da tahrik edilen azınlık once harekete geçmis ve bu yolla Rnmlara, Yunanlılara gözdağı verilebilecegi sanılmıştı. Arkasından OLAYLARIN ARDINDAKİ SURİYEDE REJİME KARŞI QİR KOMPLO BASJIRILDt • Başbakan Dr. Zuayen, samklarm Amerikan ve İngiliz çîzli servislerinden yardım çördüğünü söyledi ŞAM (a.a.) Surıye Başbakanı Dr. Yusuf Zuayen, gurbette yaşı İ6 yan bir kısım Surıye'lılerm, Ame 8 nkan ve îngıliz gizlı servıslennin '• yardımıyla Şam'dakı rejımi de 'li (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) <İ ellerinde muntazam kesilmis sopalarla kalabalık gruplar ortaya çıktı ve olay kısa sürede çapula dönüstü. Bu bakımdan 6/7 Eylül olaylarını hatırlatarak ilgilileri uyarı>oruz : Istanbulda tehlikeli bir oınn oynanmaktadır. Hazırlıfın, sonunda çıkacak olaylar 5M 1000 öğrenciyle polisin çatışmasından çok, hem pek çok tehlikelidir. 5001000 öfrencinin gürültülü hareketi nihayet huzursuzluk verir geçer gider. Ama bir çapul, bir vandalizmin hem lekesi silinemez, hem de meydana getirecegi sonuçlar fecî oiur. Amerikan 6. Fıloıunu protesto ; eden gençliğe karşı olan Milii Türk Talebe Birliği, dün, muhtemel olayiarda kullanılmak üzere, Genel Merkezi sopa deposu haline getirmiştir. Saat 11,30 sıralann Ş da, MTTB Genel Merkezinin arka \ kapısına yanaşan 4 tonluk bir kamyondan 3000'den fazla, tomadan çıkmış sopalar indirilerek, içerde istü! edilmiştir. 70 santim uzunluğunda, 45 santim çapındaki bu sopalann gazetelere sarüarak dısarı çıkarılacağı ve gençliğin protesto yürüyüşleri sırasında kullanılacağı ıhbar edilmiştir. (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) • binasıno İ sopa islif İ edildı NÎTB DENİZDE TATİL Bostoniu Kaake ailesi, tatillcrini denizde geçirmek istemişlerdi. Ve Bayan Kaake, kelimenin tam anlamıyla «denizde eeçirdi» tatilini.. Kıyıdan 1,5 mil açılmışlardı ki, (yukarda) bir balina göründü geçti yanlanndan... Arkasından da motöre çarpan bir balina yüzünden, Bayan Kaake Atlas Ok^anusunun serin sularma yuvarlandı .. Kocası ve yardıma gelenler, kadıncağızı (asağıda) denizden güçbelâ rıkardılar. CHP Parti ••• CHP Parti Meclisi, bugtın saat 10'da, Kartal llçe Merkezinde, Genel Başkan Ismet İnönü'nün başkanlığında toplanarak, Konya ve Istanbul'daki son olaylan gorüşecektir. İki gün sürecek çalışmalar sonunda alman kararlar, bir bildıriyle açıklanacaktır. Bu arada, CHP Merkez Yonetim Kurulu, dun saat 17.45'de, Kartalda Genel Başkan înönü'nün başkanlığında toplanmış, Konya ve Istanbul'daki olaylarla ilgili ola ş rak, kurul üyelerinin yerinde ha • zırladığı raporlan göriişmüştür. ; Toplantı, 2Oİ5'de sona ermıştır. '. MeclisJ bugün Istanbulda toplanıyor NADtR NADİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog