Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

Yeni Yayınlar Madame Bovarv (G. Flaubert) 10,TL. Vadideki ZambaK ,H. de Balzac) 10, Köy Hekimi (H. de Balzac) 10, Ekmek ve Şarap (1 Sılone) 10, Benim Cnıversitelerim (M. Gorki) 5, Ekmefimi Kazanırken > » 10, Sıkıntı » » 7,50 Verter (Goethe) 5, REMZİ KİTABEVİ (llâncıük: 7437/8808) umhuriyet KURÜCUSü: FUNÜS NADİ 45. yıl sayı 1S80S Telgraf v e mektup «dreâ; Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: İstaabul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 2 2 4 2 97 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 99 Cumartesi 27 Temmuz 1968 Başbakan, sıkıyönetime lüzum olmadığını söyledi Baro, son olaylan leVin etti. Gençler, Devletin hâkimiyetini boğdurmavacağız, Cuiühutiyet Bitrosu lardır» demiş ayrıca herkesin kesin tavnnı takmmasını ve sokagın dümen suyuna kapılmamasını istemiçtir. Başbakan. bu arada, sıkı yönetim ilân edilıniyeceğini de söylemistir. Demırel'ın demecı şoyledır : «Son günlerde umumî efkârımızı mcsgul eden çesitli hâdiseler, bunların basınımızdaki akisleri ve muhteljf çevreler tarafınd a n Amerika dış yardımı biraz daha kıstı tstisna hakkı kaldınlan Türkiye, Jet uçaklarını ancak peşin para ile satın (OIŞ alabilecek HABER1.ER SERVİSİ) ANKARA. Başbakan Süiejman Demirel, son bugün olaylarla ilgilı olaıak riün verdiği bir denıeçte, «Dehukıtk devleti etini sokağa boğdurmıyacağız. bunalanlar vardır. tstanhuVda mokratik düzen veHürriyctlertleıı hâkjmh olamıyacakArzuladıklan hüıriyetlerin kaîlhıe şahit WASHtNGTON Anıcrikan Senatosu Dış İlişkîler Komisyonu, «1969 cöncmi dış yardım programmda yeni bir kısıntı yaparak, yard:mm tümünü 1 milyar 945 milyon 900 bm dolara» indirmiştir. Komisyon, yardunm kullanjimasiyle ilgili şartları da sertleştirmiştir. miting, Ankara'da protesto oturuşu yapıyor Zincirin halkaları tstanbul Barosu dün bildiri yayınlıyarak, son olaylan «nefret ve siddetle tel'in» etmiştir. Bugün ıçm bir miting düzenleyen TMGT Genel Baskanı yaptığı basın toplantısında, rejimı kurtarmak için hükumeti istıfaya davet etmiş ve bir koalısyon hükumeti kurularak genel seçimlere gidılmesini istemistir. Ankarada ise öğrenci örgütleri, Devlet ve Hükumet Başkanma ortak bir telgrai çekerek Meclisin toplantıya çağrılmasını istemişlerdır. İstanbul Barosu, son öğrenci polıs çarpısması olaylan üzenne, dün bir bildiri yayınlıyarak, pohsin tutumunu yermıs ve görevlilerin vatandasa saldınlarını «tel'in» etmiştir. Baro Başkanlığının «karon oyuna» bildirisi şöyledir : «Vatandasla Emniyet görevlileri arasınds, sleni snrette cereyan ve tevali eden hâdise ve dayak olaylan sebebiyle. vatandas güvenligini kornmakla görevli olanların. hnkuka aykırı tutumlarını asla tasvip etmediğimizi, (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) «Tiirk gençliğinin sorunlârı diğerlerinden cok dahavahim» Avrupa Konseyı Kültür Komısyonu Başkanı Kahn Ackerraann' ın başkanlığında dün sabah yapılan basın topıantısında gençlik sorunları uzmaüi Belçıkah Prof. Marcel Hıcter «Türk gençliginin somnlarının diçerlerinden çok daha vabiın oldugnnn» söylemıştır. Gazetecıler Cemıyetinde düzenl^nen toplantıda ıîk o!ar;ık konuşan Komısvcn Başkanı F. Almanya Mılitvekılı Ackermann ozetle şoyle denjiştır«Bugün Avropa ülkelrrindeki eğitim sistetnlerı tam mânâsıyla küflenmis. eskimis sistemlerdir. Avrnpa Konseyine üye ülkelerdekı ba eski eğitim sıstemini degistırmek icin hazırladıgımız raporu v.tUında ilgili bnkumetlere sanacazı/,. Hükömeılere vaparağımız tel kınlfrııi başında HükurnetGençlik nnlasinazlıklann.ı bir <,özüm olu bnlanraası trelecektir. Ziıa bugünün «tençlifci yasından çok önce olgnnlasmakt:» ve bir takım sosyal problemlerle Karsı karşıja kalmaktadır.» (Arkası Sa. 7. Sü. 5 de) Baro'nun bildirisi J^P1'»" tefsirlen, üzerinde «erınlifine tasıraaktadır. bir mahivet durulması gereken Şnrasını evvelâ ifade etmekte bir tarnret vardrr: Ba hâdise\rr bir zincirin balkalaridır. Aylardan beri ynrdumuzun mabtelif yerlerinde tertıplenen mitin(Ieri, bu mitinglerdeki konntmaları, çikarılan bildirileri, meelislcrde cereyan eden miinakasaları, seçim kampanyamnda knllanılan slocanları bir kenara iterek ba hâdi^eleri dojrn değerlendirmek imkinı yoktur. (Arkası Sa. T, Sü. 2 de) AJDA PEKKAN VE SEVİNÇ TEVS ATİNAT>A Komisyon, aynca eKlediği yeni bır madde Ue Turkiye, Yurjanıstan, İsraıl, tran, Milliyetçı Çın, Guney Kore ve Fıhpınlere tanın makta olan tstısnai oaklan da tasandan çıkarmıştır. Buna göre, Türkıye de, «yardjm lonlarının füze ve let uçağı glbi modern savaş araçlannın fınansmanında kullanılmasını yasaklıvan maddenin» kapsamına gırmıştir. Tasan senatoda kabul • • dilirse, Türkiye, 1969 dönemind?, Amerika'dan alacagı jet savaş uçaklan ıçm peşir para ödemek zonuıda kalacaktır. Türkiye'nin durumu Prag, Moskova'ya tâviz veriyor Çek Komünist Parlisi, Dubçek'in bir PRAG Çek • Sovyet KomBnist Parti yöneticileri arasındaki görüşmelerin başladıçına dair haberler gelirken, Çek Komünist Parti Başkaubk Oivanında, havanın Dub;ek aleyhine döndüğü anlaşılmaktadır. Başkanlık Divanı, Sovyet baskısı altında ikiye bölünmüş; 11 üyeden 6'sı Moskova'ya taviz verilmesini bngoren bır tutum benimsemiştir. Dubçek, en az 5 Kızıl Ordu tümenınin Çek topraklarında üslenmesı gibi ıstekleri taşıyan Sovyet muhtırasınm reddedilmesinl istediğı vakit, Dıvan'daki 6 arkadaşı, kendisine cephe almıştır. Kuşa döndü Baskan Johnson'un 2 milyar 961 milyon 400 bm dolar olaraK teklil ettlgl dıe yardım prcgramı, temsılciler meclisı komisyonu, genel lnırjlu ve son olaratc da senato komisyonunda uğradığı kesıntılerle adeta kuşa dönmuş ve 1 milyar 945 milyon 900 bin dolara lndirümıştir. Senato «tomisyorıunun yaptıŞı kısıntı ile askerî y:.rdım fonunu da 390 milyondan 365 milyon dolara indirmiştir. reddelli Işportactlarla Zabıta çatıştı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Son günlerde işportacıların çok sıkı takibi sebebiyle, dün Anafartalar Caddesindeki Beledıye Zabıta Merkez Müdürlüğü önünde bir grup işportacı ile Zabıta Memurları çataşmıştır. Kalabalığın toplanması üzerine olay yerine gelen Toplum Poliâ, Zabıta Müdürlüğünün etrafını kordon altına almıştır. Bu arada, mallarına el konduğunu ileri süren bazı işportacılar ile zabıta memurları arasında, müdürlük binası içinde de itişip kakışmalar olduğu, bazı pencere camları ile telefon ve daktılo makinalarının kırıldığı bildirilmiştir. Bina dışmda toplanan kalabahk da, bir gencin içerde dövüldüğü söylentileri üzerine. Zabıta Memurlarını yuhalamıştır. Olay yerine daha sonra toplum polisi gelerek zabıta müdürlüğü cevresini kordon altına almıştır. İşportacılar bu defa, zabıta müdürlüğünün karşısında bulunan Belediye onünde toplanarak Belediye Başkanı aleyhinde gösterilerde bulunduktan sonra dağılmısiardır. İ İ Morg raporu Savcılığa verifdı İlkyardım Hastanesinde sekız gun komada Aaldıktan sonra üç gün once oien Hukuk Fakultesı oğrencısi Vadat Demırcıoğlu hakkında, Morg Mudürluğu, otopsı raporunu, dün Savcılığa vermiştir. Polısın öğrenci yufduna yaptığı baskın sırasında çeşıtli yerlerinden ağır surette yaralanan öğrencinın ölümüyle ilgili olarak sorustunnaya başlıyan Savcılık, Morgun otopsı raporu hak kında sadece, «Olümün travma(Arbası Sa. 1. Sü 2 de) Selmi Andak'ın «Ve Ben Yalnız» isimli parçası yarın dinlenecek Me/odı Yanşması,, Atina'da başladı Yardımlar nereye gidiyor? öte yandan, Oııcago Tribune gazetesj de, dış vardımla İlgili olarak yayınladıgi btr yorumda, «Amerikan dış yardımının önemlnl kaybettigını. yanli' dış politl. kanın, yardımın etkislni azaituğınıs belirtmış ve «yardım faklr ülkenin yaralannı sarmıyor, btr avuç zenginln cebinc ginyor» dftmişür. ATtNA, (K. Daponte Bildiriyor) Appollonia Melodi Festivali, yan finale kalan iki Türk'e ait bestenin de katılmasıyla dün gece, 80 bin kişilik Olimpiyad Stadında başlamıstır. Dün gecefcl, yanşmanın ilk bölümunde 16 parça çalınmış, Ajda Pekkan taraundan soylenen, Selçuk Başar'ın «özleyiş» isimli şa' kısı ilgi toplarmştır. Dün gece finale kalan beş şarkının isünleri, gazetemız baskıya verildiğı sırada henüz belli olmamıştı. Gazetemiz Sanat yazarı Selmi Andak'ın «Ve beı Talnız» isimli şarkısı ise, dün geceki programda yer almamıştır. Sevinç Tevs'in okuyacağı «Ve Ben Yal nız» ın, bugün ya da yarın gece yanşmada dinletilmesi beklen mektedir. Bu arada yanşmanın jürisinde bir değişiklik yapılmış, Türkiye Müzisyenler Sendikası Başkanı Şerif Yüzbaşıoğlu, jüriden çıkanlarak yerine Muammer Yeşil a hnmıştır. Yüzbaşıoğlu'nun çıkar tılmasma sebep «Öıleyiş» şarkısının aranjmanı ile bizzat uğraşması ve provalarda şarkıyı çalıştır masıdır. GALİBA TÂKİP EDİLİYORUZ! Konya Komiiniımle Mücadele Derneği Başkanı, Yargıca hakaretten de sanık | Tutuklulardan birinin dıikkânı tabrip edildi KONYA. (Sofn lujrul bildiriyor) Konya olavlarının elebas'.larından olduğu gerekçesıyBLVtK vapta döviz kaçakçılığı yaptıkları iddiasiyle le tutuklanan Komümzmle Müyakalanarak Mali Polis tarafından nezarete alınan sanıklar cadele Derneği üyesi helvacı Âsım Sözbir'in dükkanı, öncekı Eece saldırıya ağramış ve vıtrın camları kırılmıstır Ote yandan, hâlen tutuklu ola rak Konya Devlet Hsstanesınde >atan aynı hastansnın operatorlerınden ve Komümzmle Mucadele Derneğı Başkanı Dr Ahmet Sait Uğurlu hakkında, sorgusu sırasında Ikinci Sulh Yargıcı Kemalettin Erdem'e ve AdaYurt dısında çalışan işçilerden topladıkları kazanç belgeleri üzelet teşkilât'na hakarette bulundu rinde tahrifat yaparak Türkiye'ye kaçaU araba sokmak suretiyle ğu iddiasiyle ikinci dâva açılmıştır. kazançlaT temin eden bir seb«ke yakalanmıstır. Sebekenin, ynrda 5 bin araba soktuğu ve 50 milyon liralık döviz kaybına sebep olduYeni tevkîfler ğu bildirilmektedir. Elebaşılardan ayrancı ve tostçu Merkez Bankası Müfettişleri ile Mali Polisin ortak sorusturma Mustafa Sayın, Demirci Hafız Mussonunda sebekenin şefi oldnğn iddia edilen O han Veziroğlu, Mertafa Ünal ile boş Hezerlerden Şerakez Bankası Kambiyo servisi eski görevlilerinden Tnrhan Yılmaz, fettin Aksoy ve tbrahim Özvö ik Mete Aktürk, iki noter kâtibi Süleyman Gündoğdu, Turhan tçli ile de dün tevkif edilmiş'eırlir. Tukomisyoncoluk yapan Küçük Yalçın, Bahattin Bahar ve tsmail Kotuklananlarm sayısı, boylece 10'a ral nezaret altına alınmıslardır. (Arknsi Sa. 7. Sü. 1 de) yukselmiştir Güveniik Kurulu foplanırken lı vargılara bağlanacak gibi degildir. önce sunu kabul etmek gerekir : Türkiyede milyonların doldordafu kasalariyle, yayın organlariyle gerici örgütler gerçeği vardır. Bunlar devlet dairelerine çirmisler, Plânlamaya girmişlerdir. Odalar Birliğindeki Genel Sekreterlik çürültüsü henüz anutulmadı. Bir zamanlar kendisini o makama getiren Hükumet bile sonunda eski Genel Sekreteri uzaklastırmak için çaba göstermek zorunluluğnna duydu. Gerici örgütlenme yalnız devlet dairelerine sızmakla kalraadı, öğrenci tesekküllerine el attı, Yeşilay'a el attı ve onlarla da yetinraiyerek Komünizmle Mücadele, v.s. gibi isimler altında, hattâ Atatürk'ün ismini bile kullanarak birtakım dernekler knrdn. Daha çok para vurmak için derlenip toplanan maceraperestlerin kurdukları bn tesekküller, yayın organları masum vatandaşın dinî hislerini sömürmekte, ve Türkiyeyi sol s a | çatışması içine sokmak için elinden geleni yaprnaktadır. Gerici örgütlenme sadece bunlarla da kalmamıs, aydın din adamlannı bir yana iterek çesitli din görevlileri kuruluslarını da ele geçirmiştir. Aslında görevlilerin çıkarlarını OLAYLARIN ARDINDAKİ Sahie doktor, stajını yaparken ele geçirildi Sahte permiyle yurda 5 bin araba sokan bir şebeke yakalandı Milli Güveniik Knmln bugün toplanıyor. Haberlere jöre ba toplantıda ele alınacak önemli konu, geçen hafta başlayan olaylar ve Konya'da gerici ayaklanmasıdır. Güveniik Kurulu bilindiği gibi Başbakan, bazı Hükumet üyeleri, Genel Kurmay Başkanı ve Kuvvet Kumandanlanndan kuruludur. Bu Kurula gerekirse Cumhurbaskanı katılır ve başkanlık eder. Kurula, her zaman oldnfn gibi, Hükumetin polis ve Millî Emniyet vasıtasiyle yaptırdığı, olaylar hakkındaki tahkikatın raporu snnnlacak. Ba arada alınan bilgiler deferlendirilip, füvenliğimizi koromak ANKARA, (a.a.) Kendisini için ne gibi tedbirler alınması doktor diye tanıtan bir genç, sahgerekiiği tartışılacaktır. te evrakla Gülhane Hastanesinde stajını (!) yaparken yakalanmışGerek Istanbuldaki hareketler, ür. gerekse Konyadaki gericilik olaTI konusunda verılen demeçler, Iddiaya gbre, Halil Ibrahim Bökonulan teshislerden anlaşdmaklükbaşı takma adını kullanan J'ehtadır ki Hükumet, olayların tümet Başa Tuğrul, hastanedeki sözmünü bir sebebe baflamak istide stajı sırasında Dr. «R. E.» e teyor. Bu sebep, sol tahrikler ve daviye gelen «E. Ş.> adındaki kızsolculann tstanbulda, baska yerlarla tanışmış ve kendilerine ayrı lerde çıkardıklart kargaşahklarayrı evlenme teklifinde bulunmuşdır. Sebep tek'e irca edilince tedtur. Kızlar, önce olaya inanmak birinin de bu tekliğin ortadan istememişlerdir. Tuğrul'un, haskaldınlması üzerinde olacağı tanedeki bazı tıbbî âletleri de satsüphesiz. Sol akımlar önleneeek, tığı iddia edilmektedir sol akımlar önlenince gerici tabAdapazarı'nda bir doktoru da dorikçilerinin çabalan kendili|inlandırdığı öne surülen sanık Tu?den duracak.. Oysa Türkiyedekı rul. Ankara Polisinin 'kendisini sü * durum hiç de böylesine tek yanrekli ızlemesı sonucu ele geçiril " miştir. l DUBÇEK Yetkili Çek kaynaklanna gö'6 Dubçek, Dıvan toplantısında azınlıkta kalmasına rağmen, yine ie üst kademelerdeki bütiln arkadaşlarının desteğıne sahıptır. koromak için çalısması gereken bu kurulnslar hem belirli bir siyasi görüşnn, bem de gericilik akımının orçanları gibi faaliyet göstermekte, vaazlarla. konfeTanslarla mütemadiyen irtica tahrikçiliğı vapmaktadırlar. Gerici örçütlenmelerin yanısıra bazı siyasi partilerin de Türkiyeyi birbirine düsman iki kampa ayırmak yolunda gayret sarfettiklerı inkâr kabul etmez. Her Allahın günü memleketin komünizrae dogru gittiğini haykıran ve «Kalkın ey ehli vatan» çıflıkları atan ba politikacılar, dinî hislerı sömürmüyor gibi görünmekle beraber asiında gerici akımların destekçısidirler. Amaçları ise, onlar vasıtasiyle hem masum vatandaşlann oylarını çekmek, hem de örgütleri kendi çıkarları için kullanabilmektir. Görülüyor ki, ârazı ber gün biraz daha başveren Türkiyedeki hastahtın sebebi tek degildir. Bn bakımdan Millî Güveniik Kurulumnz meseleyi sadece bir açıdan değil. çok genis açıdan ele almalı, ona göre degerlendirmelidir. A^dmların çağrısı Çekoslovak aydınları, dun Komünist Parti liderlerine bır mesaj göndererek, Sovyet yetkilileri ile yapılacak görüşmelerde Liberal programın kararh bir şekilde savunulmasını istemişlerdır. (Arkası Sa. 7 Sü. 4 de) Silâhn 6 uçak yoıcusunun esran çöıülemedi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Diyarbakır'dan Ankara ya gelirken, uçak pılotunun lıavada çektiği «İmdat mesajı» üzerine oncekı akşam Esenboğa Havaalanında vakalanan ve dana sonra kımlik tesbitı bile yapılmadan serbest bırakılan sılâhlı b meçhul sahısla ılgılı olaydakı esrar, dün de çözülmemıştır. En azından uçağa sılâftiı bindiklen ıçın haklannda ışlem yapılması gereken meçhu) şahıslarla ilgili olarak Ankara polıs yet(Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) •••
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog