Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

DÜNYADA HÂDİSE YARATAN İKİ KİTAP J. J. Servan Sehreiber BtR TOPLUMUN TTVAVT^J MayuHaaran 1968 Gençlık Rareketlerı Çevb«n: Needet S«ndw TJ U r t J. J. Serran Sebreiber AMERİKA MEYDAN OKUYOT Çevıren: Necdet Sander 15 Lıra SANDER KİTABEVİ Galatasarayİstanbul llancıhk 790E 8727 umhuriye KT7RUCUSTJ: TUNUS NADİ ' a E R ROMAîttAR ırdm cte Ssınt Pıerre AULve VİRGİNİE 500 Kurus Öğret Max » ^ ^ |£AMBAK ^ s 45. yı/ sayı 1S802 Telgraf r e mektup adresi: Cumhurıyet Istanbul Posta Kutusu: İstanbul No 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 99 Cuma 26 Temmuz 1968 Lüks p'âfik' k»p3H0?' INKaİP ve AKA^Ş Saat 13 sularında C'ağaloğlu kavşağı bir savaş alanııu andınyordu. Saldıran Tolis, cgrencilerin karşı koyması sonunda gcriledi. Bir janda gençler, bir yanda Polis birbirlerini taş yağmuruna tutuyorlardı. Havadan tas yağıyordu. Sonra Polis takviye alarak tekrar hücuına kalktı ve alamn cevresine dîiğılmış gençleri kovalamaya başladı. Polisierin ellerindeki cop ve kalkanlarla meydaıt Orta Cağ savaş alanı haline gclmişti. (Fotcğraf: Tulay DIVİTÇİOĞLU) Sü1e>man Bcy Nasılsm shbap, «jşbirlipi» mizden mcmnun musun? İMÖNU "Felâket gelebilir KONYA OLAYLARININ SORUŞİÜRMAS1 DEVAM EDfYOR İstanbulda tatilini ge çirmektt olan CHP Gencl Başkanı İsmet Inonü, dun «.Konya olavları» uzerine verdiği bir demeçte: tKonva olaylanhm mâhıyetine dojrru bir teşhıs konmazsa, mendeketin huzuruna tâmirı artık mumkun oÎTavacak felâketler ge>bılır» demişlir. Öte jandan Konya'dakı tah np, yagma \e tecavuz olajlarının kovusturmasına devam edıl mektedır Cağaloğlu'ndaki arbedede 20 po//s, 30 genç yaralandı ÎNZÎBAT Voli'nin POLÎSLE ÇATIŞTI ERLERI isteoı uzerine P ojovo 2 tobur osker müdohaie etti ISTANBUL HABER SERVİSt Son olaylarla ılgılı olaralc Inönu'nun verdığı demeç şoyledır. «Istanbul gençlık hareketlerinın acıklı neticesı uzerine Konya ola\ları ekJenmiştır. Kon\a olavlarının mabjyetine doğru bir teşhis konmazsa, rnenıleketin huzunına tamin artık mumkun olma\acak felâketler gelebilir. Konya olavlarına. doğru, sorumlu \e memleket huzurunu sağlayıcı bir teşhis kovtnak lâzımdır. Konva olavian sun'i olarak beslenip yetiştirilen derneklerin, örgutlprin Istanbul'da \e Bursada şahlanışından sonra kendıne gu\enerek taarrnza geç(\rkası Sa 7, Su. 7 de) İnönü'nün demeci Arife Mnıt bılıncıne erısmemıs ulkelerde kitle hareketlerı tahripçldir. \ e bu e\lem sadece >ıkıp \akma amacma, oldurme amacıns da^anır. Turkııe, Cumhurı\et donemınden once de. sonra da buMik kıtle hareketlerı gordu eeçırdı. Tarıhımız kaldırılan Teniçeri k^zanlarının hıkâ\elerıt !e doludur. Bu hıkâvelerın arasında yobaz a^aklanraaları >a da kıskırtmaları onemlı >er tutar. Tarmmatla baslavan ıkilesme. bir vanda romantik hayalci bir dc\let dusuncesını, ote >anda ?rrı\e donük istemleri karsı karsıya jftırdı. Bırıncı iMesrutnette bu ıkılık bıraz daha belirli hale geldı. tkıncı Mesrutnet ıse hurrıvet sarhoslufo ıle karısıp düsman kıtleler \arattı. 31 Mart arkasında kımler olursa olsun gerive dönuk. tobaz kıtlenın hareketı ıdı. Cumhnrı>et donemınde Enurnmlu hocaların ayaklanısı (1925), Rıze de «dını kurtarmak» amacıvla eırısılen Naksıbf ndî isvanı (1925), Maras'ta sapka alevhındekı gosterıler, Menemen olavı (1930), yıne Bnrsa'da Kozanlı lbrahım'ın çıkardığı avaklanma (1933), Surt'te Se\h Halıl isvanı (1935), tskılıp'te Ahmet Kalaycı'nın manfetı (1936), Atatürk'e rağmen gerıye donük kıtlenın ve elebasıların harekete geçtıklerını, dın kısvesi altında vakıp yıkmağa, öldürn\e|e eittıklerını gosteren olaylardır. Çok partilı donemde de Naksıbendî, Ticani hareketlerı olmus, bir kısmı gösteriden ileri geçmtmn, fakat bir kıstnı lahrıp amacını az da olsa gerçekleştırmiştir. 6 7 Eylul ola^ları da bir kıtle hareketidır. Ancak hareket bu defa dınî deçıl. Kıhrıs gibi hissi sebeplere dayandınlmış ve tstanbul talan edılmistir Kıtle haroketlerının kamu düzenını altust eden tabrip amacından, ve hele ıkılesmeden en cok yararlananlar da fasistler olmuşlardır. ttalya'da sol kanadın sınıf bilirci içinde \e o zamanki anlavışa gore sınıf ıktıdarını knrmak ır.ı gırıstıklerı hareketler karsı kitlenın ısıne varamıs, çarpısmalarla >e lasist sürülerinin tatarıplerıyle artan hnzursuzlnk. sonunda Mnssolinj ve bempalannı Romaja getirmıstır. Trrkıyenın ortamı bngun bövle ^Ir tehlıkeyi yaratmaktadır. Konva'dakı Tohaz avaklanısı köçüra<îen'eek bir oiar degıl. Siitemlı şekılde kışkırtılan jrn\t dnnuk kıtle, fura «komurnt» 6\jt olisin, İTtT Ögrenci Yurduna ynptığı baskın sîrasında ağır yaralanan Hukuk Fakıiltesi öğrencisi Vedat Den'ircioğlu'nun ölümünden sonra ortay.'ı çıkan olaylar, diın daha da siddctlenmiş ve Cağafojlu'nda Polisle Gençler ara suıda bir saat 15 tiakika süren cop, tas ve ^opalı bir çarpışma olmustur. Kanh sokak çarpışmaları sara«ında, İnzibat Lrleri ile Polis ve, yer jer cop ve .Mimrukla birbirine »ırmiîlerdir. Bu arada. Emniyet Müdür Mua\inlerinden İbrahim ITral basta oimak üzere. 9'u ağır 20 Polis ile 30 dan fazla öğrenci yaraîannn^lartiır. Sokaklarda felişen oiavlann yarattıçı gergin ha\a. bütün gün ••• devartı etmiş bu arada Ankara'dan uçakla sehrimîze gelen Millî Savunnıu Bnkanı Ahmet Topaloğlu, saat 16.30da Vijjyefe Rİderek. Gürnizon Komutanı Korîjeneral Zeki İlter vc Vali Vefa Poyraz la bir görüşme \aprnıstır. Polisiu. o)a>a lıakim olamaması karşısında 66. Tıinıenc bağh iki tabur, Rami'den İstanbul'a getiribniş ve ViJâycl, tmnİAet kordonu altına aünmıştîr. Koryeneraî İller, «Benden kanunsuz yürüyü^e karşı devletin nizarram korumak için yardım istediler. liiz de geldik» demiştir. Omuzlarda boş bir tabutla gençler, Adliye'den Cağaloğlum geldiltr, Toplum Polisi, onları coplarla karşıladı. Ve cılgtnca bir çatışma oldu. Fakat gençler. ölen arkadaşlarınm Tiirk bayrağına sanlı sombolik tabutunu PoUse vcrmediler. [OLAYLARLA İLGİLİ Dİ ĞER RESIMLER, 8'inci SAYFAMIZDADIR.] önce sessizlik.. Vedat Demırcıoğlu'nun naaşırun oncekı gece gızlıee, Konya'ya gondenlışınden sonra dun sabah oğrencıler Umversıte bahçesınde, Rektor Egelı, Hukuk Fakultesı Dekanı Porov ve dığer oğretım uvelerının de katıldıklan bir toren duzenlemışlerdır Yapılan konusmalardan sonra oğrencıler, Turk bayrağına sarıh sembolık bir tabutu, Ataturk Anıtı onune getırmıslerdır Burada he\ecana gelen ogrencıler, «Kardes, kardesi vurur mu? Kahrolası diktatorler, Turkiye sıze kalır mı?» dıve bağırarak yuruyuse geçmıs'erdır Gençler, omuzlarında sembolık tabut olduğu halde Çemberlıtaş uzennden Adlıye'ye kadar gelmışler ve hıçbır engelle karsılasmamıslardır. Oğrencıler, yol boyunca Başbakanı, tçışlen Bakanını, Ataturk duşmanlarını ve Amerıkayı yermış, hukumetın ıstıfasını ıstemışlerdır. Pilotun "îmdat,, mesajı uzerine THY uçağındaki silâhlı 6 yolcu yakalandı DİYARBAKIR'DAN ANKARA'YA GETİRİLDİKLERİ İLERİ SÜRÜLEN MEÇHUL .KİŞtLER, KİMLİK TESPİTÎ BİLE YAPILMADAN SERBEST BIRAKILDILAR (Yszuı 7. Polis ortaya çıkıyor Adlıye onune gelen gençlerin, «Kaatiller, kaatiller! Adalet istlToruı!» diye batrısmalanndan sonra buradan aynlmalan sırasmda, bınıdmn Toplum Pohslen çıkmıs ve bunun uzerıne tekrar gerı dontrek, «K*»tiller:» dıyt tempo tutmuslardır. Ancak, \uru\u; oncu(Atkası Sa. 7, Sü. 1 de) ECVET GÜREStN (Arkası Sa. 7, Sfl. » de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog