Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

ARİF AKÇABAY Ortaokul III ve Lise I. örnekleriyle Gebir Problemleri F. 750 Kr. MATEMATİK CEP KİTABI Akla gelen bütün matematik sorunlarını çözen en mükemmel anahtar kitap F. 600 Kr. REMZİ KİTABEVİ İlâncılık: 7437/8679 umhuriyet KÜRUCUSU: TÜNÜS NADÎ I 45. yı/ sayı 7580 r Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: Istanbul No. 24<5 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 S 9 J 25 1968 Konya öğretmenlerl Sunay'dan can emniyeti istedi Tevkif edilen 7 kişi arasında, Kcmünizmle Mücadele Dernegi Birinci ve Ikinci Başkanları da var SONKADAN BÜYÜK TAHBİBATA GİRİŞEN KALABALIK VİLÂYET ÖNÜNDE İSTANBUVDA PROTESTO ÖĞRETMENLER, YURUYVŞU YAPT1LAR Sükan, olaylann tepkiden doğduğunu ileri sürüyor Özgen ACAR bildiriyor Komadaki genç öldii ** •• ve... İçisleri Bakanı Sükan, Konya'daki incelemelerinden sonra bir demeç vermiş. .Olaylann tepkiden doğduğunu» ileri sür müştür. Konya'daki öğretmenler de, Cumhurbaşkanı Sunay Ue Baş bakan Demirel'e telgraflar çe kerek, «Can emniyetlerinin korunmasını» istemişlerdir. Olaylar sırasında yaralanan 23 kişi arasında bulunan bir komiser ve bir öfretmen hastanede bulunmaktadır. Tahrip olunan 19 işyerindeki zara> nn tesbitine çalışılmaktadır. t Sa. 7. Sü. 4 de) TOPLANIKKEN... «TORKANCE» GAZİNOSUNUN İÇİ TAHRİP EDlLDİKTEN SONRA VF. TAHRİFÇİLERDEN BAZILARI (Fotoeraflar: EROL İLDAY) ÖLEN öGRENCt VEDAT DEMİRCİOÛLU KONYA Tahrip, yağma ve tecavüz olavlannm koğuşturraasına baslaiimış. 7 kişi tevkif edilmiştir. Buıüar; Komünizmle Mücadele Demeği Başkam ve Konya Devlet Hastanesi Operatrirü Hacı Ahmet Sait Uğurlu, II. Başkan helvacı Hacı Asım Özbir, Kıınduracılar Demeği Başkam Hasan Ağalar, Berberler Derneşi Başkanı Ahmet Kazan. Mücadele Demeği Başkanı Mustafa Ekici ilc Kecep Korkmaz ve R. Erdem'dir. Diktaya Işık örünen köy kılavuı istemez derler, bu gidişin bu , yola döküleceği çoktan belli idi. NATO'yu protesto etmekten başka bir suçu olmayao genç üniversiteliyi yatağında uyurken bastırıp ölesiye coplayan Sükan'ın polisi önceki akşam Konya'da gözü dönmüş bir gericiler kalabalıgının ortalıgı altüst etmesine, matbaalara, yayınevlerine saldırıp makineleri kırmasına, kitaplan parçalamasına, sokaklarda rasgele adam dövmesine engel olamamıştır. Bütün olan bitenler kendiliginden öyle bir anda patlak vermiş degildir. Bu. 27 Mayıs'tan ders alamayan bir iktidar takımının, iktidarda tutunabilmek için oy deposn sandığı 27 Mayıs düşmanlarına verdiği tavizlerin beklenen bir sonucudur. 27 Mayıs düşmanları dedigimiz gerçekte Atatürk düşmanlarıdır. uygarlık dnşmanlarıdır, Türkiye'de yapılmak îstenen halktan yana her türlü yeniligin karşısında olanlardır. Halkın uyanması, olusal çıkarlarımızın nerede oldugunu, nasıl kornnacagını anlayacak bir fikir düzeyine yükselmesi bunlan şiddetle tedirgin eder. Onun için bunlar demokrasiyi, gerçek anlamının tam tersine, bir çoğunluk diktası olarak ele almışlar, vurdumuzda başarılan her özgürİük hamlesini daima kısa zamanda soysuzlaştınnışlardır. Tanzimatı soysuzlastırmışlardır, Birinci, tkinci Meşrutiyetleri soysuzlaştırmışlardır, Atatürk'ten sonra Cumhuriyeti soysuzlaştırmışlardır ve bir süredir 27 Mayıs'ın getirdigi ilerici düzeni oİanca gayretleriyle soysuılaştırtnaya çalışmaktadırlar. Çağımız büyük bir değişimin sancılarını çekmektedir. Yeni emperyalizm adı altında sömürü düzeni sarsıntı geçirmektedir. Kimi yerde kanh savaşlar, kimi yerde politik kaynaşmalar olmakta. yeryüzü bir cadı kazanı gibi fıkır fıkır kaynamaktadır. Bu hengâmede, emperyalizme karsı ilk kurtuluş savaşını zafere ulaştırmış olan Atatürk Türkiyesi ne yapı.ıalıdır? Atatürk Türkivesine düşen, süphesiz ilkin Atatürk devrimlerini dimdik ayakta tutmak, sonra da o devnmlerin ışıgında Polis'le öcjrenci çatıştı, 49 kişi nezarete alındı Çatışma İLKYARDIM Hastanesinde 8 günden beri komada kalan öğrenci Vedat Demircioğlu'nun dün sabaha karşı ölmesi üzerine, İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesine mensup öğrenciler, Vilâyete doğru protesto yürüyüşü yapmış ve her defasında Toplum Polisi cop kullanarak gençleri dağıtmıştır. Bu arada öğrencilerden 49 kişi nezaret altına alınnuştır. ~ 17 Temmuz günü sabaha karşı Teknik Oniversite Yurdunu basan polisler tarafından dövülerek 3. kattan aşaği atıldığı iddia edilen Hukuk Fakültesi öfrencisi Vedat Demircioflu'nun ölmesi üzerine. saat 10'da Î.T.Ü.'ne mensup 100 kadar öğrenci, üzerine «Kaatüler» yazüı siyah bir çelengi Vilâyetin önUne bırakmak istemişlerdir. Ancak Emniyet Müdür Muavini Yaşar Okçuoğlu'nun emri ile Vilâyetin yan merdivenlerinde gizİenmiş olan Toplum Polisi genç lere copla saldırmış ve çelengi allerinden aldıktan sonra 15 ki$iyi de yakalıyarak polis arabasına doldurmuştur. Az sonra İstanbul Üniversitesi bahçesinde toplanan bir grup öğrenci de Vilâyete doğru yürüyü^e çıkmıştır. «Kaatil Sükan», «SatılBHS Demirel», «Kardeş kardeşi vurnr mu?» sloganlanyla yürüyüşe geçen öğrencileri de polis karşıla mıs ve gene copla dağıtmıştır. Saat 13.30'da ise, Fikir Kulüplerı Federasyonunun flâmasını taşıyan bir grup öğrenci, Vilâyet önüne kadar gelmis, fakat Toplum Polisi bu sefer de müdahalede bulunarak ellerindeki flâma, bayrak, pan kart ve ölen öğrencinin polis taralından yerde sürüklenirken çekilmiş bir fotoğrafmı aJmıştır. Bu olaylar sırasında da 06 genç yaka(Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) KAPKARA BİR LEKE Softı Tuğrul KONTA Her şey bir anda oiup bitmişti o gece.. Ne istediğini bilmeyen, hangı amaca hizmet ettiğını takdirden yoksun bir sürü mütecaviz, yılların geri getıremıyeceği çok kıymetli âbidelerin üzerine kapkara bir leke olarak bulaşmıştı. Sebep neydi? Ne elde edeceklerdi? Ne istemişlerdi, ne olmustu? Bütün bunlara kendileri bile cevap veremezlerdi. Her şey göz açıp kapayıncaya kadar bitmişti bile... Olaylar serısı, birkaç kişinin Vilâyet önünde toplanmasıyla başlamıştı, amaç bir gün sonraki «Atnerikan emperyalizmini tel'in» mitingini baltalamaktı. îlk anda buna ulaşmışlardı. Bazılan için iş burada biterdi, ama geceler daha pek çok şeylere gebeydi. (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) YAKALANANLAR, NEZARET ALTINA ALIMTOR... (Fotoğraf: İbıahim KÖSEOĞLÜ) POLÎSÖğrenci çatışması, 6. Filonun gitmesinden sonra sona ennişti. Fakat komadaki öğrencinin ölihnü, tekrar çatışmalara yol açtı. İstanbul'un Beyazıt Çemberlitaş Türbe ve Cağaloğlu semtleri, ^amaıı zaman muharebc mcydanıııa döndü. Polisin copu durmadan işledi. Yüksek Seçim Kurulu, AP'nin şikâyetini reddetii ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu Yüksek Seçim Kurulu, dün, AP' nin İstanbul Belediye Meclisi Ü yeleri ile ilgili şikâyetlerinin kesin olarak reddedilmesine, oybirliğiyle karar vermiştir. Red karannda, «EanunlanmK. Yüksek Seçim Kurulunun bir şikâyet veya itiraz üzerine verdiği kesin yargı kararlanna karşı sikâyet ve düzeltme yollarını kapa mış bulunmaktadır» denilmekteCılT. FILO GELDI9 FILO CITTI, olaylar devam ediyor... 15 Pazartesi Amerikan 6. Filosuna bağlı 5 destroyer. 1 uçak gemisi 8 gün. lük bir ziyaret için İstanbul'a geldi. Saat 13 sıralarnda 100 kadar genç Dolmabahre'deki gönderlere yarıya kadar Türk bayrağı çekerek, filoyu protesto etti. Gece de devam eden olaylarda Amerikalı denizcilerin üstüne mürekkep atıldı. 30 genç tutuklandı. Amerikabların iki minibüsü tajlandı. r • DAKIKA: > Çocuğun adı yok Batı Avrupa gençliği. ikidebir, ayaklanıror. Devlet idaresinde, sosyal hayatta «yenl bir geyler» istiyor. Doğu Avrupa gençliği de, fıkır fıkır kaynıyor. Onlar da sosyalist idarelerinde «yeni bir jeyler» istiyorlar. Böylece, dünyanın. birbirine tamamen zıt iki ucu, bu «yeni bir geyler» istemck konnsanda tamamen birleşiyor. Şimdi bütün mesele, galiba •yeni bir şeyler» in ne olduğunn kestirmekte. Onu bir derleyip toparlıyan çıkıncaya kadar. bc kargajalık sürüp gidecege benzer. D.N. 16 Sah Adliyeye sevkedilen gençlerin sorguları sırasında, koridorlarda öğrencilerle, polis çatlstı. Sorgusu yapılan gençler serbest bırakıldı. 17 Çarşamba Sabyı çarşambaya bağlıyan gece Teknik Üniversite önünden geçen sarhoş Ameıikalı askerleri protesto eden ve eğlendikleri oteli taşlıyan öğrencilerle Toplum Polisi arasında çok sert bir çatışma (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) Konya'da gericiler ayaklândı GAZETELER NADİR NADİ (Arkası Sa. 7. Sü. 3 de) TAVUK MTJ YU1MIJRTADAN, YliML'RTA MI TAVUKTAN? «Konya olayları» ile ilgili diğer resimler 6'ncı, «İstanbul olayları» ile ilgili diğer resimler ise, 8'inci sahifemizdedir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog