Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

P. Souveıtr» M. Allıta Hiçbir polisiye kitabının raklp olaraıy»c«4ı maceraları I • FANTOMA 2 • Jüvt kaKi » Intikunı 4 • Casu» 5 Aıılıyor * Kızı 7 Arabatı 8 Kruv»z6ru 9 Yakalandı 10 HbUed II Jüvtt «ldürüvor 13 U bMind» 13 Fandora ksrjı 14 Düfünü 15 Ajkları 16 Haydut polis 17 Evleri aeyan h4Wm 18 Hapsetti ği kıral 19 Kurbarjarı 20 ölür.ün fyakkaln ları 21 Yine Fatoma 22 Kaybolar. tren 23 GJhı Her blri 5 lıradır. ye AKA KİTABEVLER/ İlâncılık: 7440 862S FANTOMA SERİSİ umhurıye KURÜCUSU: YUNUS NADİ r, Follsler. Öğretmenler, Öğreneiler kuvveüi, olnıak isteyen AREKETLER n eğy^HByanlara. okullara ve • ^ ^ ^ • ^ aklara ej. rehfieri.. lin. ikisini siparişlere 5 45. yı/ soyı 15800 Telgraf r e raektup adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: İstanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Çaışamba 24 Temmuz 1968 14 yaralı ı ar Yeşil sarıklıların yönettiği kalabalık, öğretmenler lokalini, Konya Gazetesini, TİP merkezini, kitabevlerini ve pavyonları tahrip etti KONYfl DA GERİCİER AYAKLONDI (YURT HABERLERt SERVİSİ) Dün gece tahrip edilen Yeni Konya. gazetesinin binası... «Yeni Konya», büyük bir bölge gazetesi olmaya çalışıyordu.. Karayolları Trafik Kanunu Tasansı hazır Şikâyetname açıklandı ORDUEVINE YAPHMAK IS1ENEN SALDIRI ONLENDI Giinde g kişi ölüyor, Sait TERZIOĞLU KONYA Konya'da emperyalizmi tel'in için bugün yapılması karartasttrılan mitinge karşı olan kalabalık bir topluluk dün gece ellerinde sopalar ve haşlannda yeşil sarıkhlnr ohluğu halde yürüyüşe geçmiş ve Öğretmen Derneği Lokalini. TtP tl Merkezini, üç kitapçı dükkânını, «Yeni Konya» gazetesi binası ve ınatbaasını, Yeni Kitap basımevini, bazı pavyonJarı, Alâeltin Tepcsindeki bir gece kulübünü ve iki içkili lokanlayı basarak tahrip etmiştir. Olaylar sırasmda 14 kiginin yaralandığı bUdirilmektedir. Yaralananlar arasında ilti gaıeteci Ue öğretmenler de vardır. Başlannda Esnaf Dernekleri yetkilileriıün ve bazı sakallı kimselerin bulunduğu tahripçi kalabalığın şuursuz bir hal alması karşısıncta, şehre askeri bir likler çağnlmıştır. Askerlere zaman zaman süngü taktırılmıştır. A Y ı 1 Kaza mikUn Olü adedl 6 yılın trafik kaıalmı Yaralı ( AnrHafit Maddi zarar I Orgeneral Karakoç konuştu KONYA Kendisiyle telefonla konuştuğumuz II. Ordu Komutanı Orgeneral Nazmi Karakoç, gece saat Ol'de olaylar hakkında şunlan söylemiştir: «Olaylann mahiyeti tam anlamıyle tespit edilemedî. Olayın muharrik ve müşerrikleri hennz belli değildir. Ancak, olaya kanşanlar arasında yeşil sarıklı kişiler görülmüştür. Bu kılıktaki kişilerin, özellikle sol eğilimli yer(Arkasi Sa. 7. SO 3 de) 1961 1962 1963 1964 10309 11770 12609 14035 14815 16485 1821 2086 2416 2484 2373 3475 10325 11666 14330 13236 13615 16061 1.590.000 2.331.000 26 096 211 24.907.000 29.000.000 33.000.000 yaralanıyor Kaçırılan Israil Hava Yolları'nm «ATA» isimli Boing 707 nçağı ve uçagın Kaptan Pilotu Oded Abarbanel.. 44 emniyelı edilmişlir Cumhuriyet Bürosu ANKARA Yüksek Seçim Kurulunun İstanbul Belediye ve ti. Genel Meclisi seçimleri konusunda aldığı kararla ilgili olarak AP Genel Merkezlnin Yüksek Seçim Kuruluna verdiği «Şikâyetnaınes. dün açıklanraıştır. Olaylann nedeni Konya Yüksek Öğrenim Gençliğinin bugün düzenlemeyi tasarladıkları emperyalizmi tel'in mitinginin hazıriıklarına karşı dün toplanan Konya Esnaf Dernekleri, Ticaret Odası, Mücadele Birliği, Komünizmle Mücadele Derneği ve Yeşilay Dernekleri Başkanları, Vali Muavini Mustafa Tütüncü'ye bir muhtıra vererek bu mitınge izin verilmemesini, izin verildiği takdirde çıkacak olaylardan Valinin sorumlu olacağını bildirmişlerdir. Bu arada miting için çağrı dağıtan bir genç, dün gündüz saatlerinde ağır şekilde dövülmüştür. Tel'in mitingini (tüzenleyen komite, dün akşam saat 19.30'da Valiye giderek bir dilekçe vermiş ve mıtingten vazgeçtiklerini bildirmiştir. ANKARA Binîerce kişinin ölmesine se'oep olan trafik kazalarını öııliyerek bir ciüzen kurmak amacıyle İçi^leri Eakanlığınca yeni bir cKarayolları Trafik Kanun Tasansı» tazır'anrpıştır. Tasanda, kazaların önüne geçmck için özellikie; «Para cezalannm artnıası, üzel mahkemeler kurulması, ehliyet verme işlcminin yeni ilkelere bağlanması Millî Eçitim Bakanlığına bağb Şöför Okıülavı ycilması» önGörülmekte ve «yayaların da trafik kuiüllarma uymasını sağlıyacak tedbirler» RetiriJmekteöir. Sikâyetnamede Yüksek Seçira Kurulunun İstanbul seçimleriyle ilgili karanm yeniden incelemesi, tutanaklan iptal edilen AP11 Belediye Meclisi ve ll Genel Meclisi üyeleri, tutanaklannın iadesi istenmektedir. Şikâyetnamede özetle şu hususlar öne sürülmektedir: SİKÂYETLER «O Yüksek Seçim Kurulu, savunma hakkını tahdit etmiştir ve ihlâl etmiştir. Tutanaklan iptal edilenlere savunma hakkı tanımamıştır. Oysa Ankara Belediye Başkaahğı seçiminde de C. (Arkası Sa. 7, Sü, 4 de) Tesirini kaybeden kanun Tasannın gerekçesmde 6 1 5 18 Sayılı Trafik Kanununun 14 yıldanberi yürürlükte olrtugu, iki defa değişikliğe uğracığı ve bugün bâzı hükümlerirtin nıüessıriyetinı kaybettiğı, bâzı hükümlerinin de zamammızm ihtiysçlarına cevap vermakien uz&k bulunduğu belirtilmektedir. Demhel, Macaristan'a dâvet edtldi Olayîar başlıyor Öğrencilerin Vilâyet Konağma girdiğini gören bir kalabalık, başlannda Esnaf Dernekleri yetkilileri oldukları halde Vilâyetin önünde toplanarak bağırıp çağırmaya ve «Kahrolsun komünizm» diyerek gösterilerde bulunmaya başlamıştır. Gösteriler bir süre daha devam ettikten sonra kalabalık büyümüş ve bir grup ellerinde bayrak ve sopalar olduğu halde yürüyüşe geçmiştir. Kalabalığın başında yeş'l sarıklı bazı kimselerin bulunduğu ve sağa sola emirler verdiği görülmüştür. Ka,!abahk, önce Öğretmen Derneği lokalini basarak cam çerçeve indirmiş, bu arada 4 öğretmen, fect şekilde döğülmüştür. Buradakı olaylarda. ayrıca bir bekçi ve bir polis yaralanmıştır. Kalabalık, gittikçe şuursuz bir hal almaya başlamış ve Alâettin Caddesi üzerindeki «Güngör» «Yeni» ve «Biziro» Kitapevlerinin camlan kırılmış ve kitapAar tahrip edilroiştir. Korkunç rakamlar Gerekçede ayrıca, Tüıkiye'de son beş yılda trafik kazalarımn vüzde 54 oranında bir artı» gösterdiği, resmî «avıtlara göre, yıl da ortalama 1516 bin trafik ka£ası olduğu 1966 yılmda 16.485 trafik kazasının vukubulduğu ve bu kazalarda .İ475 kisınin öldüğü, 16.061 kişinin de yaralanıp •îakat kaldığı ifade olupmsktadır. Ortalama olarafc bir gün de 9 kişi ölmekte 44 kişi de yaralanmaktadır. Bir İsrail yolcu uçağı Cezay/r'e kaçmldı (DIŞ HABERLER SERVİSİ) İSPARTA $enıımiz Yayla mahallesinden "JÜ'e yak'.n ev kadını. evlerının istımlâkinde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla, Belediyeye baskın ya parak Belediye B?.şkanını hırpalamışlardır. Kadınlar Belediye Başkanı Fuat Uyar'a imtiyazlı kih'lerin arsaları, metrekaıesı bin liradan istimlâk cdılirken, kendilerininkinin nıçin 50 liradan istimlâk edıldiğinı sormuşlardır. Erkeklerinden habersiz olarak Belediyeyi basan kadınlar, istimlâk işlemi düzeltilmediği takdirde Ankaraya kadar yaya yürüyeceklerini ve haksızhğın .»iderılmesi için uğraşacaklannı bağırarak söylemişlerdir. Nedenleri Son on yılın ortalamaiarına göre trafik kazalanmn sebepleri şöyledir: ŞofSr (sürücü) hatası Yuıde 10 Yaya batan 21.7 Araç kusuru 6.6 Yol kasnm 1 Difer knsarlar 7 ŞÖFÖR HATALARIN1N DAĞILIMI Sfirat 37 T. Knrallarına nymama 30 Hatalı dönüs 10 Işaretlere nymama 7 Dikkatsizlik 8 Ehliyetsizlik 6 Uygnnsnz dnrnş 2 GECE GÜNDÜZ DAĞILIMI Gttndüz 64,2 Gece 35,8 ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Macaristan Dışişleri Bakanı Janos Peter, Başbakan Süleyman Demirel ile Dışişleri Bakanı Ihsan Sabri Çağlıyangil'i Budapeşteyi resmen ziyarete dâvet etmiştir. Dışişleri Bakanlığında yapılan dün kü görüşmelerde kjnuk Bakan «Kıbrıs sorununun bağımsız bir Kıbns içinde iki topluluğun âdil ve barışçı bir çözüm yoluna u lasmalan dileğinde bulunmustur. Dün sabah saat 9 da başhyan görüşmelerde her iki Dışişleri Bakanı •nükleer silâhlaruı yayılmasuıı önlcme çabalarma» katıldıklarını, OrtaDoğu sorununun Güvenlik Konseyi kararı çorçevesind» çözümlenmesi gerektiğini belirt mişlerdir. SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE ÇEKOSLOVAKYA"DA PRESOV SEHRİ Y4KINLARINDA DOGU'YA DOĞRU YOL ALAN SOVYET ASKERl AKAÇLAKI. (Fotoğraf: Türk Haberler Ajansı/UPI) <Yeni Konya »ya hücum Bundan sonra tahripçiler, «Yeni Konya» gazetesine yönelmişler ve gazetenin dört katlı binası ile baskı ve entertip makinalarını tahrip etmişlerdir. Nöbet tutmakta olan Nejat Seçen ve Cihat Yazıcı adındaki iki gazeteci de yaralanmıştır. «Yeni Konya» gazetesinden baş ka, «Yeni Kitap Basımevi» de, saldırıcılar tarafmdan tahrip edilmiştir. Üçdört bin kişi tahmin edilen kalabalık, bu defa Alâettin Tepesindeki «Torrance» gazinosunu basmış: camlan, masa>!arı tahrip etmiştir. Saldırıcılardan bir kısmı, bur*da viski icmişlerdir. (Arkası Sa. 7, S0 2 de) Sovyet Ordusu, Çek sınırında manevra yapıyor (DIŞ HABER1JIR SERVİSİ) vakya sınırına askerî yığınak yapmak için bir örtü olarak kullanılabileceğine dikkati çekmişlerdir. Aynı gözlemciler. böyle bir hazırlıSin. Çek Sovyet konuşmaları bir sonuç vermediği takdirde Çekoslovakya'nın işgali için kullanılabileceğini de ileri süi"mektedîrler. Sürpriz acıkiam?^». tatbiksta ka(Arkası Sa. 7, Sü. 3 dej MOSKOVA Sovyetler Birliği Savunma Bakaolığı, dün beklenmedik bir açıklama yaparak, Rus Silâhlı Kuvvetlerinin, Çekoslovakya'ya sınır olan bir bölgeyi de içine alan Batı Avrupa topraklarında bir askeri tatbikata başUdıgını bildirmi;tir. Gözlemciler, tatbikatın Çekoslo Tasarmın özellikleri Yeni tasanda 6085 sayılı Kara yollan Trafik Kanunundaki bazı hükümler aynen bırakılmış, kazaları önleyici bir trafik düzeni sağlıyacak hüküm ve ilkeler getirilmiştir. Tasarıda yer alan yenilikler 6zellikle şu noktalarda toplanmak tadır: A Ehliyet imtlhanı, teknik muayene islemleri, teknik oluşu açısuıdan polisten alınmıstır. Şoför ve sürücü ehliyetleri, uluslararası trsfik kuraliarına gö(Arkaa Sa. 7, 84. 1 de) Çekoslovakyadaki olaylar hakkında herhangi bir görüş açıklamıROMA Roma'dan Tel Aviv'e gitmekte olan tsrail Hava Yollarına yacağını belirten Macaristan Dışiş(El Al) ait bir uçak. 38 yolcu ve M kişilik mürettebatıyla Cezayir'e kaleri Bakanı «bölgede sulb, sükün çırılmıstır. Cezayir Hükumet Sözcüsü. dün akşam bir açıklama yaparak, ve ahengin hâkim olması. dileğinuçaktaki bütün yolculann Marsilya, Paris veya Roma'ya gönderileceğlni de bulunmakla yetinmiştir. ve yo! masraflarınm hükumetçe karşılanacağını söylemiştir. BİT ttalyan Ka'Tiağ' «Boeing707» uçagında yüksek riitbeli bir Israil sahsiyetinin bulunduğunu» ileri sürmüştür. Kaynak, uçağın, silâhlı iki Filistir'li tarafından kaçınldığını Ilâve etmiştir. Diger taraîtan Israü'de zantedilen bir telsiz mesajmda, uçağı kaçıranlara atlen, «Biz Filistin'lıyiz, uçağa el koyduk ve adını Filistin'in Kurtulu^u olarak dcğiştirdik» denmektedir. «Elal» Havayollan'nın açıkladığı uçak manifestosuna göre, •TOFAŞ» TESISLERİNDE 2Î AY SONRA YAPIMINA uçakta 12 tsraini, dokuz îtalyan. BAŞLANACAK FİAT 124 MODELİ BİR OTOMOBİL.. çeşitli milliyetlerden 7 yolcu bulunmakta idi. Diğer taraftan, Cezayir makamları. uçak hakkında herhangi bir açıklamada bulunmamaktadırlar. Cezayir'den çelc baberlere göre, kaçmlan içak havaalanında görünmemek»edir. Gözlemcîler, uçağın askerî hataalanına indiğini zannetraektedirler. Beynıt'takl bir Arap Gerilla kuruluşu ise, uçağın kendileri tarafından kaçınlf'ığtnı ileri sürmiısler ve «ElAl Hava Şirketi, (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) Viski sefası Habib Bnrgiba Ttirkiye'den aynldı Cumhurbaşkanı Sunay'ın özel dâvetlisi olarak bir haftadanberi yurdumuzda bulunan Tunus Devlet Başkanı Habib Burgiba, dün saat 17.15'de özel uçağıyla yurdumuzdan aynlmıştır. Cumhurba?(Arkau Sa. 7, Sü. 3 de) Fiat otomobili imali için Ankara'da anlaşma imzalandı (Cumhuriyet Bürosn) ANKARA Îtalyan Fiat firmasının da iştırakıyle B'trsa Gemlık yolu üzerinde, yıllık kapasitesi şimdilik 12.500 olan yeni bir otomc'ıil tsbrikası kurulacaktır. lArkası Ss. 7 Sü. 3 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog