Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

pŞAHESER ROMANLAR^ £n Büvük Yezarlnr.n £ „ f îazan: KENYON ALEV ALEV Yeni I 2 S L 12 S L l r < Çeviren: V. Gfitoskia jngiliı Şoiri Byron'on Sonot, A*k, lhf.ro» Içind. AUv Alav Yonıp Tutujon Hayatı Bu Romando Butün Hey««onıyW Anlatılmiftır. umhuriyet KURUCÜSTJ: rUNTJS NADİ 45. yı/ fayı Î5799 Telgral ve mektup adresi: Cumhtınyet [stanbul Posta Kuhısu: tstanbul No H6 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 «2 S» Salı 23 Temmuz 1968 Dr. Küçük: "Amaç, azınlık durumuna düşmemek,, ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Kıbrıs Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Pazıl Küçük. Türk Hükümetı yetkilıleri ıle görüş mek üzere dün geldiği Ankara'da «Biz topluluğumu7un bütün emniyetini sağlavacak "ıir anlaşmaya mutlak «surette varacağiz. İstedijjimiz. topluluğumuzun vaşayabilmesi için gereken hakların sağlanması .P kativen azınlık dururauna düşmemektir» demıştır. | Esenboğa hava alanında Başbakan Süleyman Demirel ve eşi, Dışışleri Bakanı Ihsan Sabri Çağlayangil ve eşı ile dığer yetkilıler tarafından askeri 'örenle karşılanan Küçük, basına vprdiği demeçte şunlan soylemiştir: «Bu dörtbuçuk yıllık 2,rılıktan snnra hükumet erkânı ile anavatan ile burada görüşınek ve zaten bilinen dertlerimizi bir daha anlatmak Ozere geldim ve bunları tekrarlamaktan başka bir gayemiz de yoktur.» (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) ANKARA, Cumhuriyet Burosu Bu cümleden olarak CHP Genel Sekreten Bulent Ecevitin oy verrae yasının 21 den 18 e indirılmesi yolunda yaptığı teklif Ankarada sıvası çevrelerde ilgivle karsılanmıstır Dinçerin isteğıyle ılgılı olarak AP Genel Baskan Yardımcılanndan Sadık Perinçek baskanlığında bir kurul, AP Genel Merkezınde AP'nin seçim kanunlarında ıstıyeceği değisiklikleri tesbit etmeve baslamıştır Çalışmalar henüz tamamlanmamıs olmakla bırlıkte AP'nin hukumete yapacağı teklifler arasında şu husus'rın ver alacağı öğremlmistir : y | rtn seçimierin veni bir dSne sokulması. E] Parti teskilitlanrtın ilçe ySnetim kurula seviyesinden daha i^ılara indirilmesi. CJ AdaylıkUnn ve aday listelerinin seçimlerden Snce kfsinlrsmrsinin. ıdsylara yapılan itirazların seçimlerden önce bilirilmesinin sailanması. (Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) Adalet Bakanı Hasan Dinçerin siyasî partilerde seçim mekanizmasmda yapılması islenen deçisikliklerle ilgili olarak yaptığı çağrı iizerine partilerde çalışnıalar başlamıştır. AP, Y. Seçim Kurulundan kararın tasbibini istedi Önseçim,, yeni bir düzene sokuluyor Dün verilen şikâyetnameye belojeler de iliştirildi ANKARA, Cumhuriyet Burosu AP Genel Merkezı, Yüksek Seçim Kurulunun Istanbul Belediye Meclıs. ve tl Gensl Meclisı seçımlerı Ue ügili ka ran konusunda hazırladıŞı «Şikiyetn»me»yi, dun akşam saat 17.30'da, Başbakanm in> zasiyle, Yüksek Seçirn Kuruluna vermiştir. Verilen şıkâyetnaıuede, Yük sek Seçim Kurulunun îstanbul Belediye ve tl Genel Meclisi tç:n aldıgı kararlan tashih etmesi 1» tenmekte ve su hususlare degirul mektedir: (V> AP'nin aday listeleri UgiH Secim Knrullanna AP yetkilileri tarafından zamamnda verilmi*tir. T) Yüksek Secim Knrulunnn adav listelerinı iptal etmeye hakkı voktur. Tutanaklanna itiraz edilen adaylann ise savunmalannı almak serekir. Yüksek Seçim Kurulu bu vola başvurmamıştır. (3) Yüksek Seçim Kurulu daha Snce aldıjb bazı kararlara aykın bir sonııca varmı^tır (T) Yüksek Seçim Kurulunun bu kararı Anayasara avlandır. (S) Yüksek Seçim Kurulunun bir partinin kazandığn üyelikleri başka oartiler* datltmava vetkjsi voktur Sikâvetnamede aynca bu göruşlerle ilrili belgeler de yer ilmısur. Şikâyetnamenin bir bxtü bujfün basına acıklanacaktır. Hyde Park'ta savaş! AmeriAanın Vıetnam politikasını yermek amacıyla. önceki fün Londra'da başlayan gösteriler, gece de devam etmiş ve çıkan olaylar sırasmda 23'ü polis olmak üzere, 37 kişi yaralanmıştır. Aynca, Japonja'da An.erikaıı üslerinin bulunuşunu protesto eden öğrencilerle polis arasında çıkan çatışmada 16 polis yaralanmış, 24 öğrenci de tutuklanmıstır. Resim, İngiltere'deki gösteri ve çatışma sırasmda polislerin, nümayişçi bir kızı karakola götürüşleri sırasmda »lınmıştır. [Bu konulardaki genis habenmız, 3'uncü sayfadadır.] (Radyofoto: THA/tTPt> Depremin zararlannı azaltma konferansı başladı ANKARA, (Cumlıuri>ct Bürosu) CENTO tarafmdan duzenlenen «Deprem zararlarının azaltılması. konulu konferans, dün İmar ve tskan Bakanlıgı salonunda başlamıştır. CENTOya bağh ülke temsilcilerinin ve Turk teknısyenlerin katıldığı toplantıda bir konuşma yapan Imar ve lskan Bakanı Haldun Menteşoğlu, son zamanlarda artan derrem felâketlen karşısında dost ulkeler arasmda daha yakm üişkiler kurulması gerektığıne değınmış ve özetle şunlan soylemiştir: «Lzak ve vakın zanıan içinde cereyan eden olaylar hizleri deprem konusunda işbirliçine, yardımlaşmaya ve davamşmava sevketmektedir. Depreme dayanıklı inşaatuı esaslarını ortaya koyacak olan deprem vönetmeliklerinin hazırlanması ve uygulanması, hayati bir problemdir. Çünkü bu şekilde depreme davanıklı bir inşaat yapılabileeektir.» YENİ HÜKÛMETİ TAMIYACAĞIZ llıiülıiıvd'riiB'ııılfli Irak Dısislcri Bakanı, dün ye ni rejimin Türkiye ile özel ilişki lerini sürdürmek istediğini açık larken, Türkiye Dışişleri Bakanı ÇaÇlayangil de, Ankara'nın Bağdat Hükâmetini tanıdığinı baçün ilân edece|ini bildirmiştir. ttak refimi, lürkiye ile özef ilişkilerinl geliştirmek amacmda Trabıon'daki dünkü miting hâdiseli geçti: 4 yarah var TRABZON AmerikalUan pro testo amacıyla daha once yapılan yürüyüşte çıkan hâdiseleri kınamak amacıyla Karadeniz Teknık Üniversitesı Öğrenci Derneği taTafmdan dün saat 16'da duzenlenen mıtıng, bazı kışilerin afır tahrikleri yüzünden, hâdiseli geçmiştir. Mitingte, öğrencüerin Vali ve Emniyet Müdurünün ehri terketmelerini istemelert üzeruıe, iddiaya gore, öğrencileri ağır şekilde tahrike girişen baza AP'liler, olayların başlamasına sebep olmuştur. Meydana gelen çatışmada, halktan ve öğrencilerden 4 kişi yaralanmıştır. Olaydan sonra polıs, halktan ve üniversite öğrencilerinden bir grupu nezaret altma almıştır. • loprağında teklifini kabul efti (DIŞ HAlîERLEK SERVİSİ) «Kosica» Irak Dışişleri Bakammn demeci (DIŞ HABERLER SERVlSt) BAGDAT Bağdat Radyosu, Irak Dışışleri Bakanı Doktor Nâsır El Hani'nm, hükumetinin sıyasî programını açıklıyan bir demecıni ikı kere yayınlamıştır. Demecin bellibaşlı noktalan şunlardır: (Arkası Sa. 7. Sü. 4 At) Tunus Deviet Başkanıf inönü ile görüstü Tunus Deviet Baskanı Habib Burgiba, dün sart 17.50'de CHP Genel Başkanı Inonü'yü, Şâle Koşkunde kabul ederek goruşmüştur. Eşi ile bırlıkte Koşke gelen İsmet İnonü, köşkun ıkıncı kat merdivenı başında ..abiBurgiba, Bayan Burgiba ve oğlu Tunus Dış:v işleri Bakanı Hab > Bursiba Jr. tarafından karşılanmışlardır. Fabrika yongını 2 sinemada birden panik çıkardı Beşıktaş Sinanpaşa Camii ile Suatpark ve Gürel sinemalan arasında bulunan bir yün iplik fabrikası, dün gece yanmıştır. Karagümrük Kulübü eski Başkanı İbrahim Sevik'e ait olan 20 • 30 işçinin çalıştıgı fabrikanın kadınlara aıt soyunma dolaplarında başlayan yangın, çevredeki her ikl sinemada da panik uyandırmıştır. Olay yenne gelen itfalye ekipleri, boşaltılan Gürel ve Suatpark bahçe sınemalanndan, yangını kontrol altma almıştır. Comi kapısında lurisllerin etekleri öiçüldü A MİNI LILKLI 1LRU>1LLR. Sl LTAN'AIIMET CAMÜNİN KAPISINDA Aynca, güvenilır bir kaynak, Sovyetlerle Çekoslovakya'nın bu görüşme tarihini 25 Temmuz olarak tesbit ettiklerini bildirmişür. MOSKOV'A Moskova Radyosunun dün akşam bildirdiğine göre, Sovyet Konıünist Partısi Siyasî Burosu, Çekoslovak Komünist I'artisi Meıkez Komitesi Başkanlık Divanmm, Bi'ejnef Dubçek görüşmesinin Çek topraklarında yapüması yoiundAki teklifini kabul etmiştir. Zeynep AVCl «Beni de unutmayınız» Saat 18.25'e kadar devam eden gorüşmeden sonra, Tunu3 Deviet Başkaru Burgiba, tnönü ile elele tutuşarak koşkün merdıvenlerinden ınmışlerdır Oışışlen Bakanı Burgiba Jr. da. koluna gırerek kendisine refakat ettigı Bayan Inönü'yü, Tunus'a dâvet etmiştır. (Arkası Sa. 7. Sü. 6 da) k sakallı hoca, urtdıkta var olmayan bir «Vılâyet karan» nı Muftüıuğun «enjri ile» uygulamak üzere. elınt eteğı dızlerinden bıraz yukarıda olan tunst kızın bacsğına yaklaştırdı. Turıst kız, önce hocaıun elıne sonra da eteğinın bo\una baktı, kıpkırtnııı oldu Yanın dakı Türk rehbere döndu. gozlerinı hayretle pçarak, «N'oluyor?» lercesıne b.iktı. tvızarma sırası hu *efer de rehberde ıdı. Ellerim artı «Ne yapalım?» der gıbı. Ve, görevlı hoca kararı tuıistlere teblığ ettı: «Etekleri dizlerınin üzerınde olan turistler camilere gire> mez. Vilâyet karan. Müftulük emridir!» J grup. eteklerının boylarına baka baka gerı donerken, ak sakallı hoca bu «pfer de yeni gelen bir başka grupun etek boylarını olçmek üzere gözlerını dızlere dıktı.. Bu arada, sadece cteklen kısa olan hanımlar deği! şort gıy raiş genç bir erkek grupu da ıçerı sokulmadı. Onlar da «nâ mahrem» di... Dün, Sultanahmet CamiinİD yan kapısında. vukarıdaki sahne belkı yüzlerce kere tekrarlandı. Kapıyı ikı klst tutmuş, gelen oütün bav&n turistlerin eteklenni inceden ınceye kontroldan Bfçiriyor, ondan sonra biri genç. cteki yaşll iki kafa inatla sallanıyor: «Kteü dizinin fiç parmak fi> tünde... GTREMEZ!..» Tunst çekmek İçin d;s ülkelerın turizm nürnİ!<rına boy boy resımlerı gooaerılen Sultanahmet Camüni. ünlu •Blif Mosque» u görmek ıçın kapıya toplanao genç turist kızlardan hepsi geri çev rildi. Çok Urar edealcr, *r> kek »rkâclıjlanndan ecket (Arkan Sa. 7, »tt. S At) 1UTUKLU ÖGRENCİLER HAKKINDA DÂVA AÇILDI Polıs'ın. Teknık Üniversite Yurduna yaptığı baskın sırasmda yakalanan ve ilk sorgularından sonra tevkif edilen 30 öğrenci hakkrnda dün, 4. Sorgu Hâkimliğinde, dâva açılmıştır. «HürriyetL tahdit», «Müessir fiil, Hükumetin emniyet kuvvetlerini tahkir ve tezyif. suçlarından sanık öğrencüerin tutukluk halinin kaldırılmasına, dün de avukatlan tarafından bir üst mahkemeye itiraz yapılmamıştır. İtirazın yapılmamasma sebep, öğrencilerin avukatlara henüz vekâletnamelerini vermemiş olmalarıdır. Gozlemcüere gore, buluşma yerinin Doğu Slovakya'daki «Kosica» şehri olması, çok muhtemeldir. Sovyet Komünist Partisi Merkez Komitesi Polit Bürosu 11 üyeden meydana gelmektedir ve başlarında, Parti Genel Sekreten Leonıd Brejnef, Başbakan Aleksi Kosigüı ve Deviet Başkanı Nikolai Podgorni vardiT. (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Sovyet donanmasına karşı NflTO, flkdeniz'i takviye ediyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Sovyet Donanmasının Akdenizde artışı karşısında tngiltere hükumetinin Kıbnstaki üslerını atom bombası taşıyaa «Vulcan» tıpi 16 uçakla takviye ettiği öğrenılmiştir. Ortadoğu ve Akdenızdekı kuvvetlerını azaltma saranna aykın olarak Jngiltere hükumeti, Sovyet donanmasının Amerikadan sonra Akdenızde ıkıncılığe yükselmesı üzerıne, ^kdenızdeki kuvvetlennı takviye karan almıştır. Bu kararlar ozetle şu noktalarda toplanmaktadır: O Kıbnstaki tngiliz iisleri atom bombası taşıyan 16 «Vulcan» tipi uçaği ile takviye edilmiştir. O CENTO içindeki askeri işbirliğıni artırmaktadır. (Arkası Sa. !. Sü 4 de) Macaristan Dışişleri Bakanı Ankara'ya geîdi | Janos Peter, Çek olayları hakkında konuşmak istemedi Hâlâ komada Polis'in baskını sırasmda copla aâır yaralanan Hukuk Fakultesi oğrencisi Vedat Demırci'nın koma hali devam etmektedir. (Arkası Sa. 7. Sü. 3 de) ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Türkiye'yi ilk defa ziyaret eden Macaristan Dışişleri Bakanı curumunda olan Janos Peter, dün saat 16.15'te Ankara'ya gelmış ve Dışişleri Bakanı Çağlayangil tarafından karşılanmıştır. (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) CAMİYE AUNMAYAN K1SA PANTALONLU TURİSTLER KAPmA BEKLEŞİYOR nomı üirkiye ekonomısınüe garıp ÇK lişmeler var. Bir yandan piyasanın bazı kesimlerinde görfilmemiş durgunluk hüküm sürüyor. Genel olarak borç ödememe oranltn yükseliyor, öte yandan bazı kesimlerde tüketimle birlikte is haomi gelişiyor. İktisatçılann bir kısmına göre bunlar, ekonomütıMn sıhhat ne> Urtisidir. İ» hacrainin gelistigi kesim daba çok iç tüketime mal ara yapan kesimdir. Varaul *e yan mamul maddeleıi imâl eden sanayi kollandır. Buna karsılık meselâ insaat «ektöründekt dur irunlak ise sermayenin ve Usarrufların donan yatınmlan dejil. verünli yatırunlan tercih ettiğini >e pıjasadaK, ısiıkrdra güvenıldiğini göstermektedir. Böyle söyleyen iktisatrıLar olduğu gibi aksini ileri sürenler de var, hem de çoğunluktalar. Onlara göre Türkiye ekonomisinde iyiye değil, hızlanan bir tempo ile kötüye gidisten söz etmek gerektir. Gizli bir enflâsyon başlamıstır. Döviz rezervlerinin azalmaSL transfer zorluklarının ortaya çıkmaii. spekülâsyon eğilimVrini arttırdıeı jrihi. montaj sanayii için gerekli ham ve yan mamul madde ithalâtını tehlikey« sokmaktadır. Cstelik iiretim mallan fiatlannın sâbit tutalması ketim temposunun yavaşlamasi sonaeann dofurmakta ve tehlike OLAYLARIN ARDINDARI Başbakan, iki tesisi açtı bir camiin temelini attı \NKARA, (Cumhunyet Burosu) Başbakan Süleyman Demirel oncekı gun, berdOoıırıoı» eşı ve oâzı Bakanlar oldugu balde Al'ındağa bağh Karapürçek. Yenımahalle'yp bağlı Osn.anbey ve Erkeksu köyleruıe gıdetek 2 elektrik tesisinı ıîletmeve »çmış. bir çesmenin ıgıl:s tdrenınde hazır bulunmus v» bir canoıDİn temelini attnıstır. Saat 16.30'da, 10 otomobıllik bir konvovla evınden Sarekel eden Başbakan Demirel. SıUler'e bağlı Hüseyın Gazı Mahaltesinde balk taratındao davulzurna v e mahallenın fatbol takı mı tarafından ltarşılanmış, «Ben »öylemeye degil, dinlemeye geldim. konnsnn bakalım» demijtır. Bunun üzerıne halktan binsi, «Süleyman bey» dıve başlayan uzun bir yakınma konuşması vapmış, okullannıo uzak olduğunu, çocukların okuıdan dönene kadar öjrendiklerinl unuttuk (Aıkası Sa. 7, Sü, < de) Sandıktan eıkmünız nâfi dcğil Süleyman bey, lutfen usulüne uygun çıkııı!.. canları calmağa haşlamaktadır. Gerçi ekonomide bir bünye değişikliğinin sikıntıları çalkantıları vardır. Ancak bu değişiklifin arkasından devam etmesi gerekli tedbirlerin bir arada alınmasına bağlıdır. O: sa tedbirler hem alınamamaktadır. hem de meselâ dış yardımların kesilmesi. veni emekliyen sanavii nlumsuz bir yöne dojrm TOtürmektedir. Fazla iyimser, veya f»zla karamsarlann ileri sür *•* (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog