Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

Teknik üniversite Giris İmtihanlanna Hazıılama 12 Ağustos'ta Başbyor Kayıtlara başlanmıştır. Broşür İstcyiniz. Knrslan Güven Dershanesi Osmanbey Halâskârgazi Cad. No. 200 Telefon: 47 46 68 Üâncıllk 7441 8484 umhuriye KURÜCUSU: YTTNUS NADÎ 45. yıl sayı 15798 Telgraf ve raektup adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: tstanbul Vo 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Pozarfesf 22 Temmut 1968 Titonun bugiin Prag'a gitmesi bekleniyor Dubçek Moskova'ya Çek topraklarında buluşmayı teklif ettiECEViT: BÜLENT EGEVİT (DIŞ HABERLER SERVİSİ) BELGRAD Belgrad'da bir Doğu Avrupa kaynağından öğrenildiğıne göre, Dubçek, Moskova, Kiev ya da Lvoy gibı bir Sovyet Kentinde ikili görüşmeler yapılması yolundaki Sovyet Komünist Parti Siyasi Burosu teklifini reddetmiştir. Çekoslovak Komünist Parti Merkez Komitesi Başkanlık Divanı, şimdi Moskovaöan başka bir teklif beklemektedir. Çekoslovakya, ikili görüşıneyı değU. görüşmenin yerini uygun görmemektedır. Rusya Türkiyede hakkında görüşlerini açıkladı hazır ev yapacak fabrika kuruyor GP ve TIP öğrenci olayları «OY VERME HAKKI 18 YAŞINA İNDİRİLSİN » Ecevit CHP Genel Sekreteri Bülent Ecevit, verdiği demeçte, «Oy kullanma hakkının 21 yerine 18 yaşmda başiamasını» istemiştir. Gençliğin bu takdirde. demokratik mekanizma çinde daha etkin duruma geleceğini, politikacıların da onlann iitei ve ihtiyaçları ile gereğince ilgileneceğini belirten CHP Genel Sekreteri, sözlerine şöyle devam etmiştir: «Tek ba.şına bu tedbir. elbctte. Eençliğin bunalımını gidermrğe ve demokrasivi korumağa yetmez. Ama bu yolda atılmış ileri bir atlım olur. Demokrasimize canlılık ve güvenlik, gençliğe demokratik sorumluluk, topluma huzur kazandırır. ' Biz inanıyoruz ki, gençlik, siyâset alanında veya toplum düzeninde şikâyetçi olduğu her şeyi (Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) •••% FİLİ1REU SiGARA SATfŞJNt KANSER YAYINLARI AR11IRMIŞ ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Gümrük ve Tekel Bakanı tbrahim Tekin dün filitreli sigara daıiığı konusunda verdiği demeçte, son zamanlarda filitreli sigara içimine doğru halk arasında büyük bir kayma meydana geldiğini bildinniş, bunun sebebini kanser konusunda yapılan yayınlara bağlamıştır. tbrahim Tekin, filitreli sigaralar konusunda özetle şunları söylemiştir: • Son zamanlarda filitreli sigaraya karşı talep büyük ölçüde artmıştır. Filitreli sigara içimine doğru büyük bir kayma oldu. Bunun sebebinin kanser konusunda gazetelerde, radyolarda yapılan yayınlar oldugunu tahmin ediyoruz. Nitekim kanser tehlikesi karjısında Amerika ve Avrupada da aynı kayma olmuştu.» Gümrük ve Tekel Bakanı devamla, filitreli sigara sıkıntısının kaçakçıhktan ileri geldiği yolundaki iddiaların ilgisi olmadığını, bayilere veri'.en sigaraların belli oldugunu, kaçakçılık için bayilerden sigara toplamının güçlüğünü belirtmiştir. Yugoslav «Tanyug» ajansının Prag muhabiri, bir haberinde, «Merkez KoıuHesi Başkanlık Divanı Ue Dubçek'in Parti olağanfistü koogresinden önce ülkeden avnlmama yolunda verdikleri karan Prag'ın bozması ihtimal dışıdır ve vaz geçmek için ortada bir sebep de yoktur» dıyordu. Yugoslav basını ve televizyonu, yorumlarmda, Prag'ın cevabının, Sovyet Büyükelçisine pazartesi gününden önce verileceğini tanmin etmemektedir. ehnmız siyasi bakımdan dün nareketli bir gün geçirmiş, CHP Genel Seurereri Bülent Ecevit, «Oy kullaama hakkının 21 yerine 18 taşında başlamasını» ıstemiştir. Güven Partisi Genel Baskanlığı, İstppjuldr\ yayınladığı bildiride, ögrenci hareketlerinin «Kanun h & kimiyet:n> zayıflattığını» ileri sürmüştür. Bunun yanı sıra Beşiktas tlçe Kongre'rıde konuşan TİP Genel Başkanı Aybar, ögrenci hareketlerinıa «AP nin trerçek yiizünii ortaya çıkardığını» açıklamışttr. S • • Başka bir güvenilir kaynak da, Yugoslavya Devlet Başkanı Mareşal Tito'nun, Çekoslovakya'yı ziyaret etmek için, Dubçek'in hafta başında yenilediği dâveti (durumun gelişmesine göre) tekrarlamasmı bekledigini ve cevap olumlu olduğu takdirde altı IriştHk bir heyetle bugün Budapeşte üzerinden Çekoslovskya'ya harekete hazır oldugunu söylemiştir. Tilo Çekoslovakya'yı ziyarete hazır Ankara İstanbul yolunda fecî trafik kazası: ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Gecekondu ve konut sorununun çözümlenmesi amacı ile «Fabrika yapısı hazır evler» konusunda Emlâk ve Kredi Bankası Genel Müdürü Hayrettin Seçkin ile Sovyetler Birliğlnin Technoexport Firması Başkan Yardımcısı A. A. Gorbachevich arasında bir ön nrotokol imzalanmıştır. Bu protokola göre, Sovyetler Birligi. Türkiye'de yılda 2000 adet «Hazır cv» yapan bir fabrika inşa edecek ve Emlâk ve Kredi Bankasına bu amaçla kredi verecektir. Ataköy'de yapılacak olan hazır ev fabrikasının nitelikleri özetle Sövledir: •M Fabrika yaoacaktır. yılda 2000 adet Aybar ko ıu$uyor Belgrad Moskova kopmasının dosyası Aynca, Prag ile Mareşal Tito'nun yazın kaldığı Brioni arasında temasın hemen hemen daiml olduğu ve Tito'nun, 1948 de Stalin Rusyası ile ülkesi arasında bağlann kopanlması ile ilgili dosyayı Prag'a gönderdiği belirtilmettedir. Mareşal Tito'nun «Moskova Prag gergjnliğine siyasi, doktriner ve şahsi bakımlardan çok önem verdifi, zira 1948 olaylarının tutumnylsı bugünkü olayları tasvip eder görünmesine ragmen kendisinde çok derin izler bırakmış olduğn» iiade edilmektedir. Bazı Yugoslav yöneticileri de, yabancı büyükelçilere, Çekoslovakya bunahmıncfan duyduklan endişeyi gizlememislerdir. Bu endişelerin kaynağını şu iki nokta teşkil etmektedir : # Sovyet kuvvetlerinin Çekoslovakya'yı terketme işlemi tamamlanmış olmaktan ozaktır. • Novotni taratlısı unsurlar, Slovakya Komünist Partisi içinde henüz kuvvetlidirler. (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) ITU Yurduna girme emrini Faruk Sükan'ın verdiği iddia ediliyor îzmir Türk Amerikan Dostluk Derneğinin camları kırıldı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) 10 910 00 yaralı K l Yapılacak evler en az dört ve en fazla dokuz katlı Uok apartmanlar şeklinde olacaktır. IÇJ Normal yapılarn nazaran bu hazır evlerin fiyatı yüzde 1520 f^nınüa daha ucuz olacaktır. m Kvierin tip protoieri banka taralından seçilecaktır. tmzatanan protokola göTe, Soryetler Birligi fabrika için bir proje hazırlayacaktır. Bu projelerin seçımi Ue ilgili temaslarda (Arkası Sa. 7. Sü. 3 de) ANKARA, (».».) Ankara • İstanbul yolunun 33'inci kilotnetresinde dün akşam meydana gelen bir trafik kazasında ilk alınan haberlere göre 10 kişi ölmüş, 60 kişi de ağır ve hafif olmak üzere yaralanmıştır. Yaralılar Ankara'nın çeşitli hastanelerine getirilerek tedavi altında a'ınmışlardır. Olay saat 21 sıralarında plâkaları tesbit edilemeyen iki yolcu otobüsünün çarpışrnası sonucu meydana gelmiştir. Cumhurbaşk anı, Dr.Faz'l Küçük'ü kabul etti Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, dün sabah beş yıldanberi ilk defa Türkiyeye gelen Kıbrıs Cum hurbaşkan yardımcısı ve Geçici Türk Yönetimi Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Fazıl Küçük'ü kabul etmiştir. Dr. Küçük, yanında eşi olduğu halde saat 10'da Sunayın kaldığı Florya Köşküne gitmiş ve bir ihtiram kıt'ası tarafından selâmlanarak karşılanmıştır. Su nay Küçük görüşmesi 1 saat 45 dakika sürmüştür. Dr. Küçük daha sonra, Orduevinde, Trakya ve Ege'deki denet lemelennden dönen Ciene! Kurmay Başkanı Tural'ı, Vılâyelte de Vali Poyraz'ı zıyaret ederek bir süre görüşmüstür. Küçük. vılâyetten ayrılırken. Türkıye'yı zıyaretımn ıktısadi yardımla Ugılı bulundujunu. görüşmelenn henüz ıstisari mahıvettp nlriuSu(Arkası Sa. 7. Sü. 3 de) KALBIMIZIIYI TANIYALIM Audrey Hepburn Kuşodosına gıltı irlik rarlis: Genel Başkanı Ankara Milletvekili Hüseyin Balan, İstruıbul Teknik Üniversitesi Öfrenci Yurdunun polisçe basılmas: ohıyı ilt ilgili olarak Hükumet ve tçişleri Bakanı hakkında gensoru aç'ınıasır.ı istemiş ve bu konuda hazırladığı önergeyi Meclis BaşkanUğma sunmuştur. Önergede Balan: «İstanbul Teknik t'niversitesi .vatakhaı.psıpe saat dörtte girip öfrencileri copla dövme emrini birzat İçişleri Bal.anı Faruk Sükan vermiştir.» iddiasını öne sürmüştür. Baiaii, önergesinde, Teknik Üniversite yurdunun polis tarafından basümasıınn «haksız ve tahrik edici» oldugunu belirtmiş ve özatle şöyle devam etmiştir: «Gençlerin Amerika Deniz Kuvvetlerinin ziyaretlerini protesto etmesi tabii hakları ve milli görevleridir. Ancak bunu ileriye götfirüp şiddete başvurmalan fcendilerini suçlu durumuna düşürmüştür. Bu durumun polisin seıt ve tahrik edici davranısından doğduğu açıktır.» Balan. önergesinde gençlerin «Vatanperver. Milliyetçi. şuurlu ve uyanık bir tu'um içinde» olduğunu, Amerika'nın Kıbrıs konıısunda «saman altından su vürüttüğünü», Arap îsrail harbinde «Tiirkiyede tüneyip İsrailde vumurtladığını» ddia °tmış, Amerikalılardan «kalleşlik» gördüğümüzü ileri sürmüştüı. Balan, önergesinde aynca şu hususlan öne sü •müştür: «Simdi bir olay oldu. bir suçlu aranıyor. Buna da bir çare bulunuyor. Solcu anarşîst gençler suçlanırsa Amerikalılara da güzel bir yağ çekilmiş jlur, suçluların da yaptıği örthas edilip vanlarına kaltnış ılur. Ne âlâ ırıem(Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) B Şile yolundaki bir kazada, uc kışı oldu Şile yolunda önceki akşam meydana gelen otomobil taksi çarpışmasında, 3 kişi ölmüş, 2 kişi de ağır şekilde yaralanmıştır. Tekstil fabrikatörü M. Ali Koç yönetimindeki özel otomobil. kar şıdan gelen bir aracı geçmek isterken, Burhan Bozacı'nın kullandığı 34 FA 716 plâkalı taksiye çarpmıştır. Şiddetli çarpma sonunda. fabrikatör ile sekreteri Nazmiye Karabulut ve arkadaşı Banka Müdürü Bekir Gün ağır şekUde yaralanmış ve hastaneye kaldırılırken yolda ölmüş Ierdir. Aynı otomobilde bulunan Nazmiye'nin 17 yaşındaki arkadaşı Mefharet Şengül ile taksideki volculardan Halit Uzun da ağır şekilde yaralandıklarından Nümune Hastanesine kaldırılmışlardır. Soruşturma sonunda, evli olan milyoner fabrıkatör ile beraberindekilerin Şile'den döndükleri ve alkollü oldukları anlaşılmıştır. Minibüs şoförü Burhan Bozacı, ilk sorgusundan sonra serbest bırakılmıştır. Yurt dışma çıkan doktorlardan 898 milyoD liıa zarar ediliyor Türkıye Bılımsel ve Teknik Araştırma Kurumunca (TBTAK) yayınlanan «Bilim ve Teknik» dergisinde yer alan bir araştırmaya göre, «yurt dışında görev alan 3248 Türk doktoru yüzünden simdiye kadar Türkiye 838 milyon liralık bir milli gelir kaybına» uğramıştır. Yurdumuzdakı üniversıtelerde öğrenimlerını tamamladıktan sonra yaban» cı ülkelere kaçan doktorlarımız dan doğan bu zarara, dışarda çalışan 245 bılgin, 1170 mühendisten doğan milli gelır kaybı dahil edilmemıştir. Yapılan hesaplara göre, «doktor, bilgin ve raühendislerin yurt dışına kaçmasiyle memleketin milli gelir kaybının 1 milyar lirayı aştığı» ileri sürülmektedir. Aynca «Bilim ve Teknik» dergısındekı «Beyin Akımı» başhklı yazıda, TBTAK'nun Bilim Kurulu Başkanı Ord. Prof. Cahit Arf ile Orta Doğu Teknik Ünıversıtesı Rektörü Kemal Kur(Arkası Sa. 7. Sü. 3 de) Denize girmek için güneşi ve bunaltıcı havayı beklemeyen çocuklardan başka. dünkü Pazar tatili İstanbul'luları denize koşturacak kadar cazip bir hava ıtinde geçmedi Bir kaç baftadanberi devam eden ve nefes almava dahi imkân bırakmavacak kadar yiikselen sıcaklann birkaç gün için azalmasından istifade edenler, plâjlardan çok. kırlara ve pıknik yerlerine akın ettiler. Oniimüzdeki giinlerde yeniden sıcaklann artacağım bildiren meteoroloji raporlan ise. bu rahatlanamn {azla sürmeyeceğini gösteriyor. Resimde. dün oldukça boş olan plâjlarda, çoğunluğu çocukların teşkil ettiğî deniz meraklıları. 2 (Hava ile ilgili tafsilâtlı haberimiz S. sayfadadır.) ! • • • • • • • • • • • « • • • • • • •• • • •• • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • « • • • « • • • • • • • • • • • • « • • > • • • • > " Gesrıçiiğe oy halclcı Her kuşak kendinden öııcekilerden daha yenidir, daha ileriye donüklür. Bu yenilik ve ileriye dönüklük eskiler tarafından çenellikle hoş karşılanmaz. tenkid edilir. Meselâ bugun gençliğin bunalımını yaşlı kuşak anlıyamıyor. Hele eskilerin önünde titreştikleri imtihan odalarının işgal edilmesi, hocalarla sert tartışmalara girişilmesi, bir belli yaş dışında kalanlann havsalalanna sığmıyor. Aslında tkinci Meşrutiyet sonrasında Oarülfünun talebeleri yfirüyfişe geçtikleri, nntnklar attıkları. hattâ Babıâli'ye yürüdfikleri zaman günün yaşiıları o gençleri pek ayıplamıslardı. Daha sonra Yataklı Vagonlar olayını yapan kuşaklar ise Babıâliye yürnyenler tarafından verilmistır. Kısacası belki de insanoğlunnn yaratılısmdan beri kuşaklararası ilişkiler böyle gelmiştir ve böyle gitmektedir. Ancak dünyad& teknolojik gelişmeler hızlandıkça ona paralel olarak haberlesme ve niaştırma A P şikâyetnameyii 4 Dr. İhsan ÜNLÜER w^* Bugün S. Saytamızda İZMtR, (Cumhuriyet Bürosu) Ünlü filrn yıldızı Audrey Hepburn, Bahama bandalı «Ca,listo» isimli yat ile önceki gece tzmir'e gelmiştir. Beraberinde arkadaşları da bulunan Hepburn, gece saat 22.00'de yat'tan çıkmış ve Kordon Boyunda bir baloncudan balon almıştır. Yat'taki kıyafetiyle fotoğrafçılara poz vermeyen «Roma Tatili» filminin unutulmaz yıldızı, giyindikten sonra gazetecilerle görüşmüş, Türkiye'yi çok sevdiğini söylemiştir. Akşam yemeğini Kordon Boyundaki lokantalardan birinde yiyen Audrey Hepburn, dün saat 11.00'de Kuşadasına gitmistir. hamıı oyıına acıhlayacak ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) AP Genel Sekreteri Nizamettin Erkmen, dün bir demeç vererek, İstanbul Belediye ve tl Genel Meclisl seçimleri konusun da Yüksek Seçim Kurulunun karan ve AP den bu karara gelen tepkilerle ilgüi olarak CHP Merkez Yönetim Kurulunun öne sürdüğü görüşleri cevaplandırmış, «CHP nin vatandaş oyuna mazhar olamadığı zamanlarda türlii tertiplerle sonuç alma çabasına Sİriştiğini» öne sürmüştür. Erkmen, özetle şunlan söylemiştir: «AP, Yüksek Seçim Kurulunun kararını haksız ve mesnetsiz bulmuş. Anayasaya aykın saymıştır. AP merknr kurulıın (Arkası Sa. 7, Sü. i de) tzmir Kordonunda ımkânları arttıkva eençliğin yenilenme iste^i artıyor, hızlanıyor. Ve bunalımlar birbirini kovalıyor. Şüphesiz istekler ülkelere göre, ülkclerin şartlarına göre değişmektedir. Türkiyede de bugün gençlik yenilik ve ilerilik istekleri içindedir. Çeşitli Denilebilir kî, yüksek ögrenim sornnlara çare bulunmasını isti yapan kaç kişi var? öğrenim yor, Türkiyenin daha mutlu bir yapmıyan 18 21 yaş arasındaki ülke haline kısa sürede gelmesi milyonlarca genç aynı olgnnluni istiyor. Fakat isteklerini açık gn gösterebilir mi? Hemen cevap açık ortaya koyan, dfişünen, oku verelim: Teni knşagın en okuyan ve yarınlara hazırlanan genç mamısı bile dinliyerek, görerek liği biz siyasal hayata katkıda eski kuşaklardan daha erken olbulunmaktan nedense menetmi gunlasmaktadır. Kaldı ki, rüst sizdir. yaşı da Medenî Kanuna göre 18' Seçim Kanunnna göre oy ver dir. O halde oeden biz sadeee siyasi hayata katkıda bnlunmak me yaşı 21'dır. Demek ki aşagı yukarı 18 yaşında liseyi bitiren için genci 3 yıl daha bekletiyornz? bir gence 3 yıl sonra ancak oy hakkı veriyoruz. Oysa bu 3 yıl Böyle bir soruya cevap verebiliçinde genç eger yüksek öğrenim mek gerçekten güçtür. Sayın Büyapıyorsa, ögrenci örgütleriyle lent Ecevit'i yerden göğe kadar siyasi hayata. dolaylı olarak ka haklı görüyoruz. Kanun degişiktılıyor, ülke gorunları hakkında tiğine gidilirken bu konn heristeklerini ileri sürebiliyor fakat halde ele alınmalı ve halledilbunun yanında oyunu kullana melidir. mıyor. ••* OLAYLARIN ARDINDÂKİ Oerleyen: EMİHE UŞAKUGİL Bugün 4 Saytamızda
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog