Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

Sadece 1 idarecinin katıldığı •mr i' ; Olimpiyat kampı dün resmen Aşkın Tuna da Olimpiyat Kafilesinde eksika Olimpiyatlannın kampı dün resmen Bursa Parkote'.de açılmıştır. Akşam saatlerine kadar beklenen sporculardan hiç kimse kampa gelmemiş, sadece Güreş Federasyonundan bir idareci mutemet kampa katılmıştır. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü tarafından tebliğ edilmesine rağmen Olimpiyat Kampmın resmen açılmasından sonra ilk gün sacTece bir idarecinin kampa gelmesi gayet garip karşılanmıştır. AŞKIN TUNA OLlMPİYATLARA GONDERİLECEK Eşref Aydın: "Ali'den istifade edeceğiz,, 1 BURSA M *K J... avuz ve Alı Filibeli gibi iki kaleciyi elde tutan Fenerbahçe'nia Göztepe kalecısi Ali peşınde kosması Fenerbahçe camiasında huzursuzluk uyandırmıştır. Fenerbahçeh ıdarecılerden bir kısmı, «Zaten Göztepeli Ali seçen sezon en çok gol yiyen kalecilerden bir tanesi idi. Neden bu oyuncu üzerinde bu kadar ısrar ediyorac? Elimizde Tavnz ve Ali gibi iki kıvmetli kaleci vardır» demektedirler. Ali Filibeli'nın ise önceki gün gazetelerde çıkan beyanatı üzerine F.Bahçe Kulübü Genel Sekreteri Eşref Aydın, bir Cumhuriyet muhabirine şunları söylemiştir: « Hiçbir zaman bir futbolcumuzo bir başka kulübe vermeyi düsünmedik. Ve böyle bir teklif de yapmadık. Ali'nin neden böyle konustujunu hilmiyorum. Biz Ali'den her zaman istifade ederiz. Ali, Tavuz ile birlikte bu • sezon Fenerbahçenin file bekçiliğini yapacaktır. Konuşmalarının yanlıs anlaşıidıgını tahmin rdivornm. Eğer Ali'yi bir başka kalübe vermeyi veya bir baska fntbolcu ile takas etmeyi teklif etmişsek açıklasın.. Ali bizden, biz Ali'den istifade edecegiz.» ALİ FİLİBELİ NE DİYOR? Ali Filibeli ise «Ben Fenerbahçeliyim ve Fenerbahçe camiasından da ayrılmak istemiyorntn. Feryad edisim bn yüzdendir. Yoksa hiçbir kimse ile çatışmam olamaz» demi.stir. ^^ r Ali "Ben F. Bahçe'den ayrılmam,. Yüzme Şampiyonası devam ediyor ANKARA, ± Ankaradan yapılan bir açıklamaya göre Olimpiyat'.ara tsmail Akçay ve Hüseyin Aktaştan başka Aşkın Tuna da götürülecektir. Atletizm Fecferasyonu Başkanı Jerfi Fıratlı. Aşkın Tu < , na'nın Genel Müdürlük listesin < > de olduğunu sriylemiştir. 3 ATLETİMİZ ROMANYA'YA GİDİYOR 28 temmuzda Romanya'da yapılacak uluslararası atletizm mü, , sabakalarına Muharrem Dalkılıç, < > Şükrü Saban, Nurullah Candan J ' EÖnderUecektir. Bu üç atletimiz Olimpiyat barajını aştıkları tak J | dirde Bursa'daki kampa alınacaklar ve Meksikaya götürülecekîerdir. BURSADAKİ KURS Bursa'da 41 antrenör ve eski < > atletin katıldıkları ve Macar ant] [ renör .losef Kovacs'ın yönettiSi kurs 26 temmuzda sona erecek J | tir. Kurs sonunda tesbit edilecek 15 kişiden Antalyadaki kursta da başarı gösterenler Avrupa'ya staja gönderileceklerdir. Roksan Okan serbest ve sırtüstünde 2 Türkiye rekoru kırdı ürkiye Kulupleıarası Pttanlı Yüzme Sampıyonannın ıkincı aiin'i cekl«meli müsabakalara sahne olmuş'ur. Burgaz Adalar SusDoriarı Kulübünün yüzme havuzunda yapılan yarışlarda Ruksan Okan 200 metre serbestt» v? sırtüstünde iki Türkiye rekoru kırmıstır. Okan'ın gençlerde ^:raı|ı bu rekorlara bayan büyüklerd» ula>;an da olmami'j'ır 200 METRE SERBEST ERKEK BÜYÜKI.FR 1 Kim Otto (Orta Doju) 2.20.4 T Transfer dün sönük geçti! \ Ender Esk. Spor'a döndü 196$ Şampiyonu Rod tavcr'/ 4ize getıren Holândclı TOM OKKER Tnrkiye'ye gefmek I Heybcliada B. Ada \\ futbol maçı I bugün oynanıyor Yaz sezonunun en idriialı futbol maçı bugün Hevbeli"ri* sahasında Büvükada il» Hevbeliada karmaları arasınds oynanacaktır. Saat 17.30'da rtaşlavacak olan maçtan galip çıkan takıma r>üvük bir kupa venlecektır. Heybeliada'Ha büvük Hir Heı uyandıran bu maçta, B'ivüksdaTı taraftarlar takımlarııu yalnız bırakmamak için »arın 'abahtan itibaren rakip Adaya akacaklannı söylemişlerdir. Bu karşılasmadan önce saat 1.5 00'de iki Ada'nın amatör lakıtn'.an. saat 16.30'da da tekaütlpıı kar»ı kareeleceklerdir. Naci KOKTAN HAARLEM (Holânda) enüz tenis kortlarında benım borum öter demek için pek genç (24). Fakat yılmak bılmiyen bir azimlı çalışma ve enerji sarfı ona yukarıdaki sözu ergeç söyletecefctir. Tenıs karıyeri de peit eski değil, bir elin parmakları kadar. Tom Okker geçen senelerini kısaca şöyle özetliyor: «Uzan seneler değil ama uzun. pek nzun saatler.. Hele son sene knsacak kadar antrenman.. Hobby mobby kalmadı. Burada yagmurlar yüzünden son bir senemi korsmus gibi Avustralya'da geçirdim ve her gün mııntazam çalıştım. İşte neticesini siz de biliyorsunuz. VVimbledon açılış turnuvasında Rod Laver'i yendim. ESKİŞEHİK (riaşmet tnön»epe Bildiriyor) Fenerbahçemn transfer listesinde bulunan Ender Eskişehirspor Genel Kaptanı Aydın Begiter ile birlikte dün saat AŞKIN TLNA MİLLÎ BİR MÜSABAKADA 18'de Eskişehir'e dönmüş ve tanışma yemeğine katılmıştır. ''endisi ile görüştüğümüz Ender Eskişehir'e dönme kararını şu şekilde Rmı •••••••••••••••••••••••••I nuon izah etmiştir: «Ögrenimime daha iyi şartlarla Ama talihsizlik beni esas turnuİstanbul'da devam etmek istiyorvaların ilk sekizlerinden sonra dum. Bunun için de Fener'ıahçe'de oynamayı çok arzu ediyordum. • Ç e k t i ald' Yoksa rahat yarı fiFakat buna nza göstermeyen Es J nallerde veya finallerde idim» kişehirspor'un sevgisi beni bir • diyen Okker, geçen senenin Wimb ledon kahramanı Santana'yı dize mıknatıs gibi tekrar kendisine getirmiştir. çekti. İşte gördüüünüz gibi yine F.skişchirspor'luyum.» Türkiye hakkında ve tenisçileOSMAN HAKKINDA SON IİArimiz hakkında büyük bir maRARI ANLAŞMAZLIK KOMİSlumata sahip olmıyan Okker, YONU VERECEK «tşittiğime göre ikliminiz AvusANKARA Beşiktaş ve Mer Abdülkadir YÜCELMAN tralya iklimi gibi imis. ama desin t Idman Yurdu ile ayn ayn iki • niziniz ve tstanbul. sanıyorum ayn sözleşme yapan Osman hakçok şahane güzel ve manzaralı , elâl Atik'üı tayini ve 100 deni cesaret gösterip «Evet ben kında son kararı transfer anlaş ^ imis. Davet alırsam tabiî gelmek, bin liralık çekin hikâyesi» de o toplantıda vardım, benim mazlık komisyonu verecektir. Mer• eörmek ve tenisçilerinizle karşıve «Güreşimiz el altından adımı ortaya koyarak bütün bunsin İdmanyurtlu Osrasnm duru laşmak isterim. Ben amatörüm idare ediliyor» başhğı altmda ya ların doğru olduğunu yazabihrmu hakkında. Futbol Federasyonu yınladıgımız yazı 24 saat sonra siniz» demesini arsulardık. MeBaşkanı O. Seref ADak. söyle ko J bu sporu da simdi zevk iein vaBu zevkimi Türkiye bir yıldırım harekâtı üe tPkzipe deni cesaret sahibi hiç kimse çık• Osman'ın mukaveleleri ile ^ pıyornm. uğradı.. Tekzipe ugroyacağımızı madı. Neden çekiniyorlardı, nediğer evraklan Federasyonumuza • gibi güzel yurdunuzda da tatmak bildiğimiz halde koyduk bu yazı den ürküyorlardı? Yılmaz Güintikal edince durum. Transfet An^ ve duymak isterim» demesiyLe, yı.. Biliyorduk memleketimizm müşbaş'a beyanat veren Mcrkez laşmazlık Knmisyonunda müzake ^ Tom Okker gibi klâs bir raketin Başkanı neden 24 ortamını... Güreşçilere H J rsn li Ceza Heyeti H re edileceklir. Ancak, bundan son • elini sıkarken içimde tenisseverralık çekin verildiği doğmydu. saat sonra 180 derecelik dönüş ra Osman'ın hanei kuliibün malı ? lerin Okker'i seyretmelerinden Rauî Meleksoy"un Celâl Alik'e yapmış ve «Ben böyle söylemeolduğu anlasılacaktır. Bu konuda & ötürü duyacakları memnuniyet söylediklerinl ınkâr «2500 lira Ue seni Spor • Toto'ya dim» diye son karar ve söz. Transfer Anlaş x ve zevk vardı.. aldırınm» dediği de doğmvdu. etmişti.. Çünkü düzeni yıkmağa maTİık Komişxomınun olacaktır.• Bunu kimlerin önünde söyledigi teşebbüs etmişti ve beyanatının ni de biliyorduk. Hangi topiantı çıktıgının ertesi günü işinden olarda kimlerin hangi sözleri sar lacağını biliyordu. fettiğini de biliyorduk. Fakat biUmmanda bir damla zimde bir meslek şerefimiz varBu ufacık bir misaldi. Kosdı. Haberi verenler «Aman bikoca spor ummanında bir zim ismimlzden bahsetmeyin, damla gibiydi. Merkez Ceza sonra işimizden otnruz» dcmişHeyeti Başkanı.. Bir ufak sılerdi. Verdiğimiz şeref sozünü zıltı vermişti sadece.. Hemen tuttuk ve şahıslardan bahsetmesusturulmuştu.. den sadece olaylan aksettirdik sütunlarımıza.. Ve yıldırım hare100.000 lirabk çek kâtı Ue 24 saat sonra tepeden Ankara spor temsilcimiz Yıîinme tekzip Cumhuriyetin Kapı maz Gümüşbaş, dün 100 bin 1 1 sıru tık tıkladı. ralık çekin peşindeydi. Herkes böyle bir çekin olduğunu biliyorDüzen kurulmuştu... Sporumuzu gerek resmen, du. Fakat kimse de çıkıp «Evet» gerekse saman altından idare diyemiyordu. Daha önce diyenleedenler bir düzen kurmuşlar rin derhal kızağa çekildiklerine dı ve bu düzenin de değişme bizzat şahit olmuşlardı. sinl arzulamıyorlardı. Onlar İhtilâl yakındır kurduklan düzene hiç kimseSporumuzun yülarca btr nin ihanet edemiyeceğine inaadım ilerlemediğini biliyor ve nıyorlardı. Çiinkü herkesi ekbu düzen lçinde de bir adım mek parası ile bağlamıslardı. atmamızın mümkun olanuyaÇünkü emirteri altma aidıkcağma tnanıyoruz. Bu düzenin lan kişiler de zayıftı. bunu değişmesi için mücadele edeDÜN YAPILAN YELKEN YARIŞLARINDAN BİR AN GÖRÜLÜYOR biliyorlar ve bu düzenin hiç ceğiz ve sporumuzu kemlrenkimse tarafından yıkılamıyaleri teker teker açıklayacağız. cağını biliyorlardı. Ancak zamanını bekliyoruz. Telefonlar.. telefonlar Tekzip edilmeyecek, daha doğYazmış olduğumuz yazıda birrusu edilemiyecek haberleriçok olaylar birbiri ile bağlantımiz olacak. Mücadelemizde salıydı. Ve birçok şahıslarla ilgidece meden! cesaret sahibi inliydi. Dün «Tekzipe uğrayan hasanlann yammızda olmasını berlerinizin, biz dogru oldnruna arzuluyoruz. Bu mücadele stanbul Yelken Şampiyonası ci gelmiştir. Bu smıfta çekişmeli inanıyoruz» şeklinde gelen okuTürk sporu adına olacaktır. Kalamıs koyunda çekişmeli yarışlar cereyan etmektedir. Hanyucu telefonlan yüreğimize su Türk sporunda ihtilâl yakınbir şekilde devam etmektedir. gi ekibin birinci geleceği henüz serpiyordu, ama biz olaylara şadır. Finn stnıfında bu sezon tzmir' bilinmemektedir. hit olanlardan birisinin de meden Istanbul'a gelen ve t.Y.K. Flying Ducthman sınıfmda ••••••••nnııııııı transfer olan millî yelkenci Haluk Gürkan Türker Haluk Arıcan Kalkış önde gitmektedir. ıF.Bahçei ekibi dün iki birincilik Kalkış'ın bu smıfta birinciliği birden almıştır kat'ileşmiştir. Dragonda: tbrahim Horoz ekibi Pirat'ta Ali Bengisoy Talât a.Y.K.) ile Nur Ökten (K.Y.K.) Hepaydın ekibi de iyi bir şekilde çekişmektedirler. yarışmaktadırlar. Bengisoy ekibi Şarpide: Korhan Tegül Ata Anin de bu sınıfta şampiyon olacalerdir. Saat 11 30'da baslayaeak tıl (GSaray) birinci n1mu5<uı. ği söylenmektedir. «Zeki Ersidsr» Kupssı müsabakalara jüidemlilcr Sn:pe'H« sabahki yarı?>rd» Ay»rı».arı bugün Kartai'da yapıYarifların senuçları ancak bu ler v« bayanlar iıtiıak «dectklacaittıı. sab P^ykai • O n a a A^pala gfla b*İU olacaktır. H Türk sporundaki bu düzen değişecektir! IPJPf «C İSTANBUL BİNICİLIK ŞAMPİYONASI BU YIL DAHA KAUTELİ GEÇECEK stanbul Binicilik Şampiyo I nası 3 4 Ağustosta Ayaz ' ağa Süvari Okulu manejinde yapılacaktır. Saat 15 te başlıyacak olan yarışmalar gençler (1.10 metre), kadınlar (1.20) İlk sınıf (120), Hafif sınıf (1.20), Orta sınıf (1.30), Yüksek sınıf (1.40) kategorilerinde yapılacaktır. Yanşmalara 100 e yakın at ve 40 binici katılacaktır. Kadınlar arasında Melâhat Aksel, Melis Hotin, Yaprak Çağlar, Iro Kaplangı, Gülümser Kermenin çok çekişmeli müsabakalar çıkaracakları söylenmektedir. Di ğer sınıflara ise Türkiyenin en ünlü binicileri ve atları iştirak edeceklerdir. Istanbul binicilik ajanı Vedat Türkkan îstanbul Şampiyonası mn Türkiye ve Balkan Şampiyonaîannın bir denemesi olacağını söylemiş ve müsabakaların A baremi kronometresiz barajh olacağını belirtmiş ve böylece müsabakalann daha heyecanlı ve çekiş meli geçeceğini ifade etmiştir. >• •• • • » • • • • • • • • • • » • » • • •• • • • • • • • • • 200 METRE ERKEK BÜYüKLER 1 • Ümit Oğuzoğlu (Adılar) 2.16.0 200 METRE SERBEST BAYAN GENÇLER 1 . Roksan Okan (l.Yİ.) 2.50.9. Y.T.R. 200 METRE SERBEST BAYAN BÜYÜKLER 1 • Nilgün SSkmen (İ.YJ.J 2.5R.9 300 METRE KELEREK ERKEK • GENÇLKR 1 • tsmail Koçak (Antalya) 2.48.2 200 METRE KELFBEK ERKEK BÜYÜKLER 1 • Panayot Stilyanoputoı (A* dalar) 2.51.4 200 METRE SIRTÜSTÜ ERKEK • GENÇLER 1 • Kim Otto (Orta Dogu) 2.45.1 200 METRE SIRTÜSTÜ BAYAN • GENÇLER 1 • Roksan Okan (1 Y t ) 2.58.T Y.T.R. 200 METRE SIRTCSTO BAYAN • BÜYÜKLfcR 1 • Nilgün Sökmen (l.Yİ ) 3.14.1 I Büyük Fransa Turu bugün sona eriyor AUXERRE Fransa Bisiklet Turu'nun Besancon ile Auxera arasında dün koşulan 242 kilometrelik 21. etabını Belçika «B» takımmdan Laman kazanmıştır. Etabın tasnifi şöyledir: 1 Laman (Belçika B) 6.50.22 2 \Vright (İngiltere) 6.50.32 3 Loperz rispanya) 6.50^9 21. etap sonundaki genel ferdJ klâsman ise şöyledir: 1 Van Springel (Belçika A) 128.34.11 2 San Miguel (İspanya) 128.34.12 3 Janssen (Hollanda) 128.34.18 22 etaplı 4665 km. lik Büyük Pransa Turu bugün yapılacak son etapla bitmektedir. Genel ferdl klâsmanda yarışçılar arasında çok az bir farkm bulunuşu dolayısiyla birinci ancak bugünden sonra belli olabilecektir. BOLU STADININ BLGÜNKÜ HALİ Basketbolun parası giireşe verilmiş! ANKARA Türkiye basketbol liğine iştirak eden 15 kulüp, ikinci devrenin hasılâtından hisselerini alamamı^ lardır. Basketbol şubeleri olan kulüpler, paralan olmadığı için trans fer yapamadıklarını, giiç durumda kaldıklarmı söylemişlerdir. Ancak haber aldığımıza göre. basketboldan elde edilen hasılât. Güreş Federasyonuna sktarılmıştır. Finn'de Haluk Kalkış birinciliai garantiledi Bolu nun deprem bölgesi olduğu unutulmuş! BOLU (Erkan TÜZÜN Bildiriyor) Bundan bir yıl önce ihale edilip, sporla birlikte deplâsman tabaşlanılan, 500 kişilik Bolu stadkımlannın da çok zarara uğrayaoaklan endişesi rıâkimdir yumu açık tribünlerinin inşaatı Beden Terbiyesi Genel Müdürlü BOLU STADIMN BOZULAN ÇİMLERt JENİDtN ğünce durdurulmuştur. Gerekçp TAMİR EDlLlVOK olarak da Bolu'nun deprem böl Türkiyenin en güzel çim sahagesi olduğunun sonradan düşil sı olarak nitelendınlen üolu stanüldüğü ilert sürülmektedir. Pro dı çim sahasının bozulan verleri Jeleri yeniden yapıldıktan sonrp veniden tamir edilmektedir. Liginşaatma devam edilecek trublir. lerln başlamasma Kisa bir süre lerin bu yıl da açılamıyacağı tah Kalmı? olması, çalışmalan nızlan min edilmektedir. dırmıştır. Yetkililpr saharun kısa Liglertn başlıyacağ] şu günler öir Eamanda hazırlanabilecesinl de açık trübünlerin hâlft bitirile ?e Uglere vetiştirilecegini ,fade memiş olması ve bu yıl da açıl:ı etmektedirler. Bilindigi gih sahamaması, Bolu'da günün fconustı nın çimlenmesi Beden Terbiyesi olmaktadır. 1200 kişilik trübUn*; (Jenel MUdürlügüntln de vardımı olan Bolu stadında bu vıi d» hs İle Bolu halkı tarafınrisn sılatm düşük olaoagı ve Bolu lestirilmisti. Şehir stadının tribünleri yapılamıyor 9 1. koşu : favori: Yıldmm Plâse: Güleç, . Nurden, Sürpriz: 2. koşu : Favori: Oyvar. PlâseZehra Emektar, Sürpriz: Çi&. dem. 3. koşu : Favort: Kimo, PlâseMelek. Sürpriz: Cıragan. 4. koşu: Favort: MkıS. PISSB: Doldur Sen, Sürpriz: Pmar . Ummuhan. 5. koşu : Favori: Verones Plâse: April Flower, Sürpnz: Hotspur 6. koşu: Favort: Saffet PlâseAlkuruş • Antika. Sürpriz Doruhan 1. koşu: Favort: Oovely Prince. Plase: Noces • Nilhan, Sürpriz: UPrya. » koşu: Favort: Rockv Mon• tagne. Plâse: Tandlord, Sürprla: Kanatlı. 9. koşu : Favort: Nesnn Plâse Parkar Gece sürp'iz M J U gân • Cuma. İüksel tKÜÇ i «Zekî Ersidar» kupası kürek miisabakaları bugiin Kadınlararası Dünya 800 metre rekoru kırıldı LONDRA, (a a) Yugoslav Vera Nicolic, Londra Kristal Palas'ta yapılan atletizm yarışmalarında dünya bayanlararası 800 metre rekorunu kırmıçtır. Kicolic'in ztkotu 2'00" i/lü'dur.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog