Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

JASIN AHLAK TASASINA UYMAY1 TAAHHÜT EDEB MAZtMZ NADI ft G«nd TayiB MBdflrt VCVZT GflSHrt»"' SommlU YaM t | l a i U M M : KA7HAN SAÖLAJfia Buao T* T a y u CTJMHURÎYET MATBAACIIJK *• G«»teeulk T. A. 8 • Caialoglu Halkav! «okak No. »41 UÜNEİ* Itrydanı Edlrn» Hanı ABANA Telefon 4350 * ANKASA Ataturk Bulvan Ap. • YtDİftiU Teleftm: ö 08 20 13 09fi«• 12 9S 44 l ' B » # IZltfR: fcvzrpasa Bulvan, Afjarojlu tghanı 10410S. Tel: 31330 • 24709 BUROLAR ABONE Sanelfk 8 ayhk 3 aylık ve Türkly» 75.00 40.00 22 00 İLÂN Harld 198 00 99.00 49 50 BasUk (Maktu) «M U « t « 4 İ Z M . «httelerd* («Btknt) 50 • 1 • 7 nel tfh*** ** 49 * Nijan, Nlkâh, Evletuna. Dojum (Maktu) 85 • Ölüm Mevlit, TejekJcüı n kayıp aranu t a n 100 • Ölum Mevlit. Tesekkıır 123 cül 3 cro 150 t SA71SI 25 KURUŞ Bir genç, kız kardeşini, eniştesini ve 2 akrabasmı öldürdü BASTIN Askerden dönen bir genc, kızkardesi ile başhk parası vermeyea enıştesi ile eniştesinin •nne ve babasını tabanca ile dl dürmüştür. Kız kardeşini kaçırıp evlenen «nıştesinden ıstedığı 100 lıra başiık parasmın verilmemesı üzerine Demırcıler Koyunde 4 kışiyı olduren 20 yaşındaki Ahmet Balık, yakalanarak tevkif edılmıstır. Kaatıl, once eniştesini. sonra kız kardeşmı, daha sonra da enıştesiBİıl annc ve babasını vurmujtıır. Protesto olayları (Baştarafı I İnci sayfada Bakanlar Kurulunda avrıca yatırun organlarının icraatı ile ilgili çalışmalar incelenmiştır.» Ote yandan, öğrenıldiğıne göre, Îstanbul ve Ankara'da son günlerde çıkan olaylarn benzer durumlarda daha sıkı tedbirler alınması kararlaştınnmş ve son olaylar enine boyuna nedenleriyle birlikte incelenmiştır. Bakanlar Kurulu, aynca, Bakanlann, 1 ağustos tarihine kadar 10 gün dıledikleri yerlerde tatil yapmalannı da kararlaştırmıştır. kuk Fakultesi ö'ğrencisi Vedat Demırcının durumu dun krıtılcleşmış ve yedi Joktorun katılması ile öğrencıye ılrl buçuk saat suren bır konsııltapyor. yapılmıştır. Prof. Dr. f ev>a* Berkay, Prof. Dr. Sadı Sun. Op. Dr. Ay sıma Altıok, Op. Dr. Nermi Taaatan, Op. Dr. Beyhan özden, Op. Dr. Suphi ve Dr Şevket Kaya'nın ıstirakleri ile îlk Yar» dımda yapılan KonsültarvoD «onucunda. Vedat Üemircınin derhal beyin amelivatı yapılmasın» karar verilmıştir. öte yandan, vine Üniversite vurdunun basılması sırasında gÖ7İerınden varalanan Yasar Bavsal ve Hikmet Kücük"ün du rumunun iyılestıği ve görmt kabilıvetlerini yeniden kazanmalannın kesinleştıği büdırilmı»tır. Evet, Saygılı Olunuz! (Basmakaledeo devam) aeçimlerl kaldırıp yerine tiyin müessesesini getinnek olduğn ileri sürülmektedir. Kimi A.P. yazarlan daha da ileri gitmektedirler. Haval güderi pek sınırlı oldugv anlasılan bo yazarlar son üniversite olaylarından kopya ettikleri bir metodn aynen kendi partilerine tavsiye ederek Belediye Meelisinin ilk toplantısında fiyelikleri iptal edilmis A.P.' lilerin Meclisi iSRal altına almalarını istemektedirler. Düsiinünüz bir kere : Tnrdıımnzda kannn otoritesini hâkim kılmaktan sorumln bir iktidar takımı, be|enmrdigi bir karardan ötürü, kendi iradesiyle hnkuk kurallarının dısına çıkacak, kannnu tepeliyecek ve sonra da muhaliflerinden kanuna saygı bekleyecek ! Bu epeyce komik, k*mlkliği Slçüsünde de tehlikeli gidise A.P.'nin bir an önce son vermesini umot etmek istivoruz. Sandıktan çıkmış olmakla Sviinen iktidarlann çok dikkat etmeleri gereken hnsuslar vardır. Bunlann basında da sandıktan çıkmanın huknkî sartlarına nymak %tJir. Demokrasilerde oy sandı^ı dedigimiz kutunan anlamı büvüktür. O sandıjı Profesör Zati Sungnr'un hokkabaz sandıfeı ile karıştırmamak çerekir. Atılan ovların da, sayılan oyların da geçerli olması için belli kurallann uvçulanması kannnca önsörülmüstür. Böyle \apılmadıgı takdirde seçim müessesesi biitün anlamını yitirir ve kimsenin inanmadıSı bir kataknlH halinl alır. 1946 seçimlerinde millet bnnun arısını çekmi; ve canı yandıfı icin de «her seyden önce dürüst seçim» diye yıllar yılı tnücadrle etmiştir. Kanunlarda göze çarpan aksak taraflara bugün de, yann da rastlanabilir. Runları cidermenin yolu, yüksek bir kaza organına gözü kapalı saldırmak olmamalıdır. Serim cüvenliğinin birinei davanaeı olan tarafsız seçim kunıllarına dil uzatmak bize yakısmaz. Hele iktidar partisinin bas sorumlusuna biç ! Çek Komünist Partisi (Baştarafı 1. Sayfada) Dubçek, partı merkez komıtesi b'nünde yaptığı konuşmasında, Çekoslovakya'nın hükümranlığına saygı gösterılmesi ve eşit haklara sahip olmak şartıyla sosyalist ülkelerle sürekli bir işbirUğine gırisebilecekleri hususu üzerinde yeniden durmuştur. Bu arada Çekoslovakya'nın Var şova paktından doğan taahhütlerine sadık kaldığını bir kere daha ifade ettikfen sonra müttefik ülkelerle sivasi ve ıktisadi alanlarda işbirhğınde bulunmak arzusunu da tekrarlamıştır. Dubçek, Çekoslovakya'nın «beş»lenn mektubuna verdığı cevabı. Sovyet • aleyhtan tahrıklerde bulunmak üzere kendjlerine dayanak yapmak istıyenlere de ihtarda bulunmus, «biz Sovyet ve Çek halklan ve komünist partileri arasında eşitlik ve karsılıklı say^ı esasına dayanan derin dostluiu gfiçlendtrmek için kendimize dfiseni yapacağız» demiştir. sandr Dubçek'in, "»ovyetler Birlığl ve dığer Doğu Avrupa ülkelerl ile yuz yüze gorüşme tekliıinde bulunurken, bu göriişmpnın Çek topraklannda cerevan etmesini şart koştuğu hatırlard. dır. Kremlın'ın bu teklıfl, bır bakıma Dubçek'e bır taviz olabılır, diğer ıhtımale göre ise, sabrı taşmak özere olan Kremlın, Dubçek'e ya Rusya'ya gelmesını veya kesm bır kopmanın cîoğurabıleceğı sonuçlan kabule hazır olmasını ıhtar etmiştir. Kremlın uzmanlanna göre, Moskova'nın ikiU görüşme teklifı, cidd! bır uzla$ma teşebbüsüdür. Miting «Amerika'yı ve emneryalizmi protesto» mitıngi dün, Beyazıt Hürrıyet Meydanında yapılmıştT. l.T.Ü.Ö B., l.T.Ü.T:Ö:B., t:Y:T: Ö.T.B. ıle F.K.F. tarafından düzenlenen mitinte, yapılan konusmalarda, Amerikanın emperyalizmi ile polısın son olaylar sırasuıdaki tutumu yerilmıştir. Üniversite trahçesinde toplanan bır grup. Şenlik bombası» atarak ve «Şiddet», «Kavga» diye tezahürat yapmış ve daha sonra toplu halde Beyazıt Meydanındakı «Tnrhan Emeksiz» büstüne gıderek saygı duruşunda bulımmuş, Amerika ve emperyalıstlen sert bir dılle yermiştir. $ıddet taraitan olan gençler, daha sonra Ünıversıte kapısının örune gıderek mıtıngı ızlemişler ve şiddet kullanılmasını istemıslerdir. «Uyan toplum polisi sen de bizdensin». «NATO ve CENTO Amerikanın bir oyunudnr», «Ges tapo bozuntulanna ihtar», «Sükan seni polislerin bile kur^nramaz» ve «Emperyalistler ve onlann uşakları kovalacaktir» do vızlerinin gbruldüğü mitmg mey danında toplananlar, zaman zaman çesitli şiirler ve sarkılar söylemışler, Amenka'ya çatmıslardır. Hepbir agızdan soylenen «Tanklan Ue, toplan Ue gelseler dahi sosyalist olacak Türkun ülkesl» sloganı ise tezahürata yol açmıştır. Yakubovski Prag'dan ayrıldı öte yandan. Varsova Paktı Sllâhlı Kuvvetleri Baskomntanı Sovyet Maresah İvan Yakubovski'nin uçakla Praf'dan Moskovaya bareket ettiği öğrenilmıstir. Yakubovski, Varşova Paktı manevralannın sona ermesmi taklben 19 gun daha Çekoslovakya'da kalmıştır. Bu arada Çek gtivenlik ankamları, batı sınınna yakın bır yerde Batı menseli bır kasa sılâb butunduğonn doğrulamıslardır. îçışlerı Bakanlıgının bir bıldirisını yayımlıyan «ÇTK» Ajansı, geçen hafta Karlov Vary'nın 25 kılometre çünevbatısında Sokolov bölgesınde makmeli tüfekler ve Araenkan yapısı olduğu sanılan rfığer sılâhlar dolu bir kasa ele geçirildıgmı açıklamıştır. Özel paslanmaz çelikten imal edilen PERMASHARP ıle beher tıra^ın maliyeü 6 ılâ 7 kuru=tur. Çunkü PERMASHARP ile en az 10 defa tırnş olabilırsınız.» hem de yuzunuz tahrış olmadan ve sınek kaydı cınsınden... PERMASHABP Cenel OistrıbütörO Krom Ç.eu'k A. Ş. rüUÜH Pülümür'de halk depremden gece sokağa fırladı PÜLÜMÜR. ( ı ı ) Tunceli'ye bağlı Pulumur ılçesınde, dun taat 20 14 sulannda. dıpten gelen ve suresi tesbıt edılemeyen zararsız bir deprem, ılçe halkını heyecanlandırmış, evlerınde bulunanlar, sokaklara çıkmıslardır. Depremden sonra, halk heyecan içıntfe beklemeve başlamıs ve ulun muddet kapalı >er'ere gırememıştır. Bucaklarla vapılan tema«lardan sonra, zarar olmadığı anlasılrnıstır. Koylerden henuz bir haber alınamamıştır. Genel Eğitim Konseyi kuruldu ANKARA, (Cumhnriyet Bürnsn) Üniversite sorunlarını ıncelemek, çdzum yollarını arsştırmak, özellikle eğitim. aa?tırma ve topluma yönelen hizrr.etlen plânlamasım vapmai dmacıyla, Hacattepe Üniversitesı hünvesın de bir «Genel Etitim Konsevi» kurulmustur. Bununla ilgili olarak hazırlanan vönetmeliğe <»ore. E2ıt:m Kon'eyinin Fakülte Konseyi, Yuksek Okul Konsevi, Ünıveuite Konseyi ve TemMİcıler Kurulu adları altmda .Inrt avn organı bulunacak, ogrenü ve asittanlar bu organlaıda ve Gene! Eğitim Kon«eyıııde üve ve löı «ahibi olacaklardır. Cevap Bu arada Çekoslovakya'nın antiStalın'ci liderlen, Moskova'run ikili gortisme tekhfine, son Bus askeri Çek topraklarını terkedinceye kadar bır cevar venlmemesıni kararlaştırmışlardır. Bununla beraber; Praşr'ın, müzakere teklifini kabul ettiği bildirilmektedir. Partı merkez komitsrtnln 11 dşilik prazidyomu, Sovyetler BırIigi komünist partisi PoUtbürosunun, Kief veva Lolov'da, pazartesı veya salı gunü ikili bir görüşme yapılması teklifıne verilecek cevabı hazırlamak Uzere gece geç vakitlerde toplanmıs. tır. Hazırlanan cevabın pasartesı'den önce Moskova'ya iletilmlyecegi sanılmaktadır. BillDdiği gıbi, son Rus askeri, 31 temmua f gıinü Çek topraklannı erketmi5 olacaktır. Rus birliklerinin hareketl hakkında bır açıklama yapan «ÇTK» haber ajansı, Bohemya'dan hareket eden RJS birliklerinin geç vakıtlerde Moravya"ya vardıklan nı bildirmistir Moravva'dan Dkrayna sınınna daha bir hayli yol olduğu İçın, bu vskerlerln 21 temmuz günü Çek topraklarını ter kedebileceğine pek lhtimal verümemektedir. Yeni Ajans: 4079/8419 Kimya Yüksek Mühendisleri Aranıyor Kurulmsktı olan tzmir Rafınerisınde îsletme Personeli olarak yetıştınlmek üzere, askerlığını yapmış KİMYA YÜKSEK M C H E N D İ S L E R Î N E ihtıyaç vardır. Lısan bılenler tercıh edilecektır. Taliplerin 1 Ağustos 1968 tarihine kadar mektupla, 110 Ağustos tarihlerı arasında sahsen, Mithatpasa Caddesı 19/6 dakı Rafinen Müdürlüğüraüze müracaat etmelen nca olunur. Amerikan Bankasına (Baştarafı l. aahirede) Bankada sadece bır cam kırılmış ve Polıs, yoldan geçmekte oJan 2 kişıyı yakalamıştır. Bunlann, olavla bır ilgısı olmatfığı bıldırılmektedır. Toplum Polisi, daha sonra, bankayı çepçevre emniyet altına almıştır. Dış yardım (BasUrafı 1 incl aayfada Çağlayangil yurda döndü Dıjişleri Bakanı Ihsan Sabri Çağlayangıl, dun gece Belçıka'dan uçakla yurda donmuştur. Sa at 22'de Yeşılköy Havaalanmda bir saat kadar dınlenen Dışıslerı Bakanı, gazetecılere, Hollanda Dışişlerı Bakanının dâvetı uzerine yaptığı gezının, ikı memleket •rasındakı karşılıkh ılışkıler yonunden, çok faydalı olduğunu »oylemıştir. Çağlayangil. ayrıca Bruksel'dV, Belçıka Dışişleri Bakanı ile gorüştuğunu de belırterek, «Belçika'mn geçen yıla nisbetle daha faıla miktar ve daha elverişli sartlarla bu yıl Konsorsiynma katılma kararı aldığını» bıldırmiştır. Bu arada, Avrupa Topluluklar Komısyonu Başkanı Jan Rey ile de göruştüğünu soyliyen Dışişleri Bakanı, Altılar Komisyonunun; Avrupa Ekonomık Topluluğu ıçınde Türkiye'nın hazırhk devresınden intıkal devresine ittifaİBİa^kabuleUığıni bildirmlstir. ' """**'"^ Dışişleri Bakanı, saat 22 4O'da uçakla lstanbul'dan Ankara'ya fitmıştir. Çekişmeli ihalede posta nak/iyesi 5 liraya düştU KİLtS Kılıs Gazıantep pos ta maddelerını taşıma ıhales) ön eeki gun yapılmış ve çekışmelı geçen ıhale, aylığı beş lıradan ökkeş Yllanoğlu idıııdakl sah»ın üzennde kalmışıır. thaleye 29 taksi sahıbi katılmış, geçen yıl !)95 lıtajj vepılan naklıye isi, çekışme yüzünden 5 liraya kadar düşmüştur. PTT Baş ınüdürlüğü yetkilılari. yolcuların posta maddelerini taşıyan vasıtalara Ttıbar ettıkleTim, ıhalenin çekişmeli geçmpsmde bu hususun da önemli ıoiü bulunduğunu ifade etmislerdir. F. Yılmazipek toprağa verildi BIRSA, (aa) Çanakkale ve Galıçya cephelerınde çarpışırken bir sarapnel ısabetiyle omuzundan ıkı kolunu bırden kaybeden Atatürk'ün yakın silâh arkarfaslarından 1946 1950 Bursa Mılletvekili Gazı Faık Yılmazipek, vefat etmiş ve cenazesi, dün askeri bir törenle ebedî ıstırahatgâhına tevdı edilmiştır. Bursa'da çeşıtli kurumlara yap tığı hayırlanyla buyük ün yapan Yılmazipek, bırçok da okul inşa ettirmiştır 1 3 Robert McNamara'nın Genel Mudurluğe gelışı ile Dunya Bankası bonolarının d e ğ e n duşmuştur. Tehlıkesı olan projelerın finansmanı yolunu seçen McNamara'nın bu davranışı taahhüt Miting başhyor edılen bazı projelerın fınanse edılmemesı ihtımahnı yaratmışSaat 15 de, tstlklâl Marşının tır. Bununla beraber McNamara' sbylenmesi ve milli mücadelede nın Turkıyeye gelışino!e bazı taölenler için yapılan bir daktkalık ahhutlerde bulunduğu öğrenilsaygı duruşundan sonra, mitingl mıştir. düzenleyen kuruluşlar adına birer konuşma yapılmış ve son oQ Amerıkan kredilerinin kısınlarak TÎP tstanbul Mıllftvekili tıya uğraması Avrupa kredileriÇetin Altan ve tktısat Fakültesı nın faızlennı yükseltmıstir. TürÖğretim üyelerinden Idris Kükıye'nın Konsorsiyum kanalı ile çükomer söz almışlardır. almakta olduğu Avrupa kredilellk konuşmayı. Siyasal Bilgiler rınde ise, miktar olarak bır azalFakultesi Talebe Cemiyeti Başkama, faız bakımından da bır yuknı Murat Kovacıoğlu yapmış, «flme beklenmektedir. «Amerikalılann memlekrtimizl daQ Amerıkan yardımlannın kıha fazla kirletmesine müsaade etsılması ve bırtakım tasarruf tedmiyeceğiz. Geldikleri gibi değil, bırlerının alınması sonucu AİD 1 rezil olarak fideceklerdir» demis.nın Ankara'dakı kuruluşunda tir. yuzde 15 oranında personel taTürkiye Millt Gençlik Başkanı sarrufunun uygulanmasına basKâzım Kolcuoğlu, Fikir Kulüplanmıştır. Büyükelçilık ile diğer leri Federasyonu Îstanbul SekAmerıkan kuruluslannda persoreterlığı adına Osman Safnel ıçın uygulanan tasarruf orafet Arüat. Orman Fakultesi Talej> ise^ s ü z d e 10tfujr...• * ^ . torÖJmTyetı Başkan» Fahri Aral; | £ | TürkTyenın dış fınanSman ih•TÜTkiye'nüı er geç bağunSM hala tıvacının azalması ve Amerıkan gelecetini» ifade ederek, .Bunun yardımlannın kısılmasi sonuicin her türlü mücadeleye hanr olcunda, AİD'nın gorevı 1972 yıduklannı» söylemişlerdir. lmda sona erecektır. Gerıde kaMıtinge sazı ile katılan Türk lan bazı ıslerı yüriıtmek içın Ozanlar Derneğı Başkanı Asık FerBüyükelçilık ıçınde küçuk çapta mant, şövle demiştir: bır grup kalacaktır. «tşçi, köylü. fenç hep berabet 1 inci BEŞ YILDA Î A R D I M L A R Ankara'ya A.B.D 'nın bırıncı beş yıUık Onlar atlı. biz yayan: Yeter etılplân döneml içınde ve 1968 yılı diğin yeter!» içinde Türkiyeye verdığı «ProgTeknik Üniversite Talebe Birlıgl ram Kredilen» şoyle bir seyır Başkanı Harun Karadeniz. konuşgostermiştir (Mılyon dolâr) : masma başlarken, mitingciler «Kana. kan!» diye bağırmışlardır. KaAnlasması Kullaradenız, iktidann gençliği bölmek Yıllar Taahhflt yapılan nılan ve halkla arasını açmak istediğini ileri sürmüş ve sözlerini. «Gençllk, 1963 63 63 58 82 bilbıçlidlr. Yaptıgını bilmektedir. 1964 70 75 88 76 08 Düzeni değiştirecektir. Düzen. na1965 75.8 74.86 79.89 sırlı elin yararma olacakta» diye1966 70 70 70 82 rek tamamlamıştır. 1967 65 65 68.27 îstanbul TİP Mılletvekili ÇetİB 1968 40 43.50 53.30 Altan ise, «Kamu düzeni üzerinde Bu tablodan çıkan sonuçlar durmuş ve .Meclisin ve universite Szetle şoyledır : yurdunun basıldiKi. polls'in gelisi (D 1965'ten bu yana A.B.D.'nin Ifüzel saldınlarda bnlunduğu memtaahhut ettığı program kredi'elekette düzenden bahsedilir mi?» n n d e devamlı bır azalış varcîır. diye sormuştur. Aynı dururn, anlaşmaya bağlaAltan, 20 bin askerle limanımıza nan krediler ıçın de söz konusugelen 6. Filonun «Misafir» kabul dur. edilemiyeceğini ifade etıniş ve Tek(2) Kullanılan kredılerde de nik Üniversite Rektörünün, öirenbir azalış vardır. ( B u n l a n n , ancileri savunmasız bıraktığını ileri laşmaya bağlananlara kıyasla fazsürerek. •Böylelerinin pesfaıden gitla oluşunun nedenı, bır dncekı nıpyin» demiştir. yıldan ya da yıllardan ku'lanılîktisat Fakultesi Öğretim üyelemıyan kredılerin o yıla devririnden Prof. ldris Küçükdme de, dır.) .İktidann mutlaka defiseceiini» A.B.D.'nin aynı dönem tçinde sövlemiş. şöyle devam etmiştir: Turkıyeye verdlğı proje kredıleri •Diişme korkosu, iktidardakllerin ile ilgili rakamlar ise şoyledır icfne düşmüştur. Düsmeyi. çaltşa(Milyon dolâr) : rak hulandınnız ve hızlandırmaTıi Taab Anlat Knlla Oevrenın veziri olun.» lar büt nı nılan den TÜRKİYE PETROLLERİ A. O. (Basın: 21854A. 9559/8459) Yumuşama.. Moskova'daki Batılı gozlemciılere gore, Sovyetlerin Çekoslovakya'ya karsı tutumu yumusamıştır. Zıra, Sovyet liderlerinın, Çekoslovakya'ya herhangi bır şekılde mudahale tasarısından vazgeçerek reformıst Çek Liden Dubçek'le onun ıstetfıği şartlar ıçınde muzakereyi kabul ettıklerı anlaşılmaktadır. Irabzon'da 10 öğrenci Mahkemeye verildi TRABZON Amerıkan aleyhtan gosteriltr sonunda, Radar ussune yurüyerek Polısle çatışan Karadeniz Teknik Üniversitesı öğrencilerınden 10'u, dun mahkemeye veri'miştir. öte yandan, gece yansı Vall Çelâl Kaya Çan ve Savcı Huseyin Aksakal. Emniyet Müdurlügüne gelerek, kapıda binken öğrencılerı vatıştırmaya çalısmış. 1 arkadaşlanna karakolda ezıyet L edılmeyecegıne daır teminat ver 1 jnislerdJr. Fakat bu temlnata ] ragmen «Arkadaslanmızı almadan buradan aynlmavız» diye bağıran öğrencller. saat 24 e kadar Emniyet MUdürluğü öntlnde nöbet tutmuşlardır. Vali CelâJ Kaya Çan, olaylardan büyUk U zuntü duyduğunu bildirmis, bğrenciler ise, polısin hasın dsvranışlannı şıddetle yererek esarettin Türkmen adlı bir polisın ken dılerine «Siz komünistsiniz!* dediğınl ilen sürmuslerdır. ÖSrencıler, 24 den sonra kefaletle serbest bırakılmıslar ve dun sabah mahkemeye sevkedılmıslerdır. Mahkemeye sevkedilen öğrenciler şunlardır: Ternel îılmaz, Fikret Ersezer, Faruk Kurdoğlu, Rcmzi Kumru, Hüdaver Göner, tlhami Küçükçınar. Kayacan Sümer, Mehmet Afşar. Ferhat Bozdağ, Mehmet Erbayar. öğrenciler, önceki gece yansından sonra toplanarak serefl) eylem kararı almışlar ve yann Trabzonda, Amerikan alevhtan büyük bir miting düzenleyeceklenni açıklamışlardır. • Sümerbank Yiinlii Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden: EyiipŞehir 1 Defterdar fabrikası Jşej lokantasmdan btr setıe !çlnde çıkacak yemek ve ekmek artıklan ile sebzelerden ayıklanan ekle salih olmavan kısımlar ile gübrelik döküntü sünriintüler 26.71968 günü saat 14 de açık ırhrma Ue taiibine satılacaktır. 2 Yemek ve ekmek artık!*rı. gübrelik döküntO süpröntüler ve sartnameleri en geç 26.71968 günü saat 14 de kadar satıs servisinde görülebilir. 3 Müessesemiz sctısı yapıp yapmamakta ve dilediğine satmakta serbesttir. (Basın: 21423/8444) NADtR NADİ KUQÜIC (Bastarafi 1 ınci «avfada Sozlerine, Türk Milleti'nin Kıbrıs Turk Cemaatme yaptığı yar.ltltn)«WgWW>trffWW<tııı)^rFT'Tr «EgW,tnr yaraimlar olmasa^dı, şimdi Kıbrıs'ta Yunan bayrağı dalgalanacaktı» dıyerek devam eden Küçuk, Denktas Klerides göruşmeleri hakkmda st'nlan söylemıştir: «Bu konuda faıla bilri vermek mümkün olmavacak. Gdrüsmeler. büvük bir gizlflik içinde geçmektedir. Ild taraf, karsılıklı sondajlar yaparak. banşçı bir çözüm volu bulmaya çalışmaktadır. Mücahitlerin ve halkın korudugn hürriyetler, masa basında verilemeı. On gün sonra, görüşmelerin ilk safhası bitecektir. Mutabakata varılaa konular varsa, bunlann deSerlendirilmesi yapılacaktır. Ikinci safhada ise, görü* ayrılığı olan yerler müzakere edilecektir.» Demecmde, Türklye'den Ki">rıs'a yapılan yardımlann arttırılmasını da isteyen Dr. Küçük, Denktaş ıle arasında bır anlaşamazlık olduğu iddıalarını reddetmiş, «İşbirligi içinde, problemlerimiri çözümlemeye çalışıyoruz» demiştir. Dr. Pazıl KUçük. bu sabah Devlet Başkanı Sunay'ı Florya Köskünde ziyaret edecek. akşam ise Tunus Devlet Başkanı serefine Dolmabahçe'de verılen kabul resminde bulunduktan sonra, yarın saat 9'da Ankara'ya gidecektir. Rom iya, Çeklerin yanında Romanya Devlet Başkanı Nicolae Ceausescu, Çekoslovak Dev let Başkanı Ludvık Svoboda'ya bir telgraf göndererek, «Liberal eğilimli yeni Çek Liderlerinin tarafında oldngvnn» açıkça belirtmiştir. Makina ve İnşaat Mühendisleri Ahnacak.ır Izmir'delri is yerimirfe çjdıstınlmak üzere tngili»» bilen MAKİNE VE İNŞAAT MUHENDİS VEYA YÜKSEK MÜHENDİSLERİNE ih<(yaç vardır. Ücret tatminkârdır. İlgililerin, referanslan ile birlikt» sahsen veya dilekçe ile «İzmir, Cumhuriyet Bulvan No: 136» daki iş yerimıze muracaatlan rica olunur. Greçko alelacele Moskova'ya döndü Sovyetler Bırlifei Savunma Bakanı Maresal Andrei Greçko Cesayir'e vapmakta olduğu resrai ziyareti yanda kecerek dün gec« Moskova'ya dönmüşt^. Taa* *• jansı, pazar eününe kadar Ceza> yir'de kalması gereken Maresal Greçko*nnn zivarptüıi yanda kesiş sebebini acıfelamamıştır. Gozlemcıler İse, Greçko'nun Çekoslovakya olaylan sebebıyle gen çağnldıgını ve bakanüğını ılgılendıren bazı öcemli sorunlann muzakeresi sırasın'ia Kremlin'ds bulunacagını sanmaktadırlar. Çekoslovakya soru.ıuna Uiskia Keltsmeier, Dofu Avnıpa blotnınun Beriin duvannın inşaasındna bu yana en kritik bir dönemi vaşadığını göstermektedir, o kadar ki. siyasî cöclemciler, bu hafta sonunu, 13 ağusto» 1961in haft» sonu ile muka/ese etmekte ve dnrumun. o zamanki kadar gerfta olduğunu belirtmektedirler. Sovyetler Bırlığı, Çekoslovakya'ya ıkılı goruşme UHf ederken. Ukrayna'daki Klef şehrt tle Çfek sınınna 130 km mesafede bulunan Lvov sehrinden birinl tercih etrnesiru bildirnıiştır. Ancas, Çek komünist partisi lideri Al«!k. TÜRKİYE PETROLLERİ A. O İZMİR RAFİMERİSİ TESİS BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (Basın: 21852 A. 9558/8455) Adana Belediye Başkanlığından 1 (15.945,50) TL. kesif bedelli ve (1.19551) TL. geçici temınatlı Sucuzade Mah. 54 sokağa font boru dösenmesi lşı kapalı zarf usulüyle eksiltmesı yapılacaktır. 2 îhale tarıhi 8/8/19«8 Salı fünü saat 10.00 da Belediye Encümenınde yapılacakttr. 3 2490 sayılı Kanun gereğinee hazırlanacak teklif mektuplan ıhaleden bır taat önce Eneümene venlmış olacaktır. Postada vâkı gecıkmeler nazarı ıtıbare alınmaz. * tsteklilenn 3 gün evvel Beledıye Baskanltğına müracaatla şımdlve kadar vaptıklan ıslerı gösterecek vesıkaları ıbraz ederek belge almalan sarttır. (Basın: Ç 1007 • 21834/8450) İzmir'de tZMİR (Cumhuriyet Bürosu) Amerikalı denizciler ile gençler arasında önceki gün sabaha karşı çıkan olaylar ile ilgili olarak Fıkir Kulüpleri Federasyonu IzmuSekreterlıği dün yayınladığı bildiride, Doğacak müessif olayların teşvikçisi, tahrikçisi» olmadıkla nnı belirtmiştir. Bildiride Amerikalılann Izmirde meydana getırdikleri olaylar foyle açiklanmaktadır: • Sarhoş Amerikalı denizeller, kücük yaştaki kız çocuklanna tenasül ozuvlanm göstermişler. bir Türk subayına ve aynca Samsun plâkalı bir arabada kocalariie bir. likte oturan ailelere tecaviize yeltenmisler ve işportacılar Ue kavga etmişjerdir.» • AP (Bastarafı 1 inci «Tfada Aynı yetkililer, YUksek Seçim Kurulunun son mercl olduğunu belırterek bu «tasbihi karar» sısteminden bllyük bir sonuo beklemediklerinl ifade etmektedirler MUracaatı herhangı bir kanun madestne dayamakta güçlükle karşüaşılmıştır. öte yandan, Yüksek Seçim Kurulu AP Genel Merkezmın tashihi karar isteminı reddettiğı takdirde, tstanbul Beledıye ve tl Genel Meclısı seçimlerı, ya da, buna benzer bır durumla karsılaşan yerlerın seçımleri ıçuı Meolısten bır kanun geçirmek de şımdılık uzak bır lhtımal olarak gorünmektedir. Ancsk Meclisler 30 eylül tarihınde toplandıktan sonra, Seçim Kanunlannda yapılacak değışiklıklerle birlikte, Yük sck Seçim Kurulunun son karan ile ortaya çıkan durumun bır daha mevdana gelmemesı için tedbir düşünülecegi bildirilmelcte dır. Tedbirler Lâle Festivali NEVŞEHtR Nevşehır Lâle Festıvalı dun saat 8'de Valının konuşmasıyle açılmı^'.ır. Genel Kurmay Basksnlığ; Meh ter Takımı. çeşıtlı ı!lerırni7in foîklor ekıplerının öe kttıldığı Festıva! ıkı gun «ursck. vetıştılâleler teşhır edılecektır. Miting münasebetıyle emniyet kuvvetlerl genlş çapta tertibat al mıs ve bu arada Emniyet Müdürü dün yayınladığı bir bildiride. emniyet mensuplanndan basın mensuplarına yardımcı olmalannı istemiştir. Bildiriler, tepkiler öte yandan Teknik Üniversite yurdunun polıs tarafından basılması ve oğrencılerın dovulmesı, dun de çesıtlı kuruluslar tarafından protesto edılmıştir Devrımcı Isçı Sendıkaları Konfederasyonu (DtSK). yayınladığı bıldınde, «Milli kurtnlus hareketinden tedirgin olan çevreleri.1 kurmak istedikleri baskı rejimine Türk isçi sınıfı müsaade etmiyecektir» demıs, «Kıskırtılan kitlelerin varhtını vesile ederek sömürücü «ınıfların tek baslarına ve zora dayanarak iktidarda kalma eftilimlerinin «erçeklesmesine asla imkân bırakılmıyacajtmı» belirtmıştır. tstanbul Devlet Mımarlık ve MuKendıslık Akademılen Yıldız Talebe Bırligı ise, polısle öğrenci arasındakı çatışmalar konusunda yavınladığı bıldırısınde ise şövle denmektedır «Biı, ilerici Türk çenelifci olarak il^iii makamları bn vanlıs hareketinden dolayi nvarırız. Empervalist bir dost kazanalım derken. kendi vatanımızı ve balkımızı kaybetmek korknsu, politikacılarımınn knlaîında olsnn.» Teknik ÜnıvetMt» vurdu nun Toplum Polısı nrafından ba«ılma«;ı sıra«ınria opla rtovülerek ağır surette yara'.anan Hu Aksaray'da (Baştarafı ITJCI Sayf»d») Sâneağı»na bağlı oldukları bıldırı'en gruplarla, Fıkır Kuluplerıne mensup gençler arasında çıkan kavga sonunda, ıkı oğrencının yaralandığı goruimuştur. Gece, ellerınde sopa olduğu halde Fıkır Kuluplen Feo*erasyonu bınasını beklıyen gençlerin verdıği bilgıye gore, «Mücadele BirliğUnın son olaylarla ılgılı bir bıldınsinı bir satıcı çocuğun yırtması, hâdı^enin bas'amasına sebep olmuştur. Satıcı çocuğu, bildıriyı yırttığı içın döven bazı kışılere karsı cıkan bir öğrencının dovulmesı, Fıkır Kulüpleri Federasyonunda bulunan genç'erın mudahale<;ıne yol açmış ve boylece taraflar. bırbmne gırmıçtır Saat 19'a dogru bastırılan olavdan sonra. Polı« suçluları aramava Daşlamıştır. Yaralı gençlerden Halıl Rifat özba$ı Guraba Hastanesıne yatırılmıs. dıgerinın tedavısı a>akta yapılrnıştır. 1963 3.35 3.35 70 163.71 1964 60 00 62 32 29 60 97.6 1965 60 00 28.60 40 40 129.78 1966 60 00 70.90 35.37 116 18 1P67 69 90 50.02 31 95 151 71 1 1968 15.00 52.20 47 28 186.90 : Bu tablodan çıkan sonuçtar ise , şövle özetlenebılır : ! (T) Bırıncı Bes Yıllık Kalkın j ma Plânında yılda ortalama ola \ rak 60 mılvon dolâr cıvannda do I lasan proje kredıleri taahhudu tkıncı Beş Yıllık Plânın llk yılında 15 mılyon dolâra duşmüştür. f?) Kredılenn kulIanJması bırkaç yılı kap«adığı ıçın bır sonraki yıla devreden meblâğlar büvüktür Ancak bu buvükhik Türkıye'nın bu kredıleri gereğı gıbı kullanmacfığı sonucunu da ortaya çıkarmaktadır Amerikan üsleri (Baştarafı 1 tnci sayfada Tesislerin onanm, personel ve hizmet ihtiyaçlannın kar. sılanması için gerekli Insaat Türk Hükumetinin ilgi ve movafakati alınmadan yapıiamaz.» öte yandan Türtc Hükumetinin verdığl bu tzne dayanarak Amerıkah'lar, tncirlik ve Çiğlı üslennde onanm ve ek inşaat lçtn 1 milyon dolar. Karamürsel Hava tstasyonunda nıteliği açıklanmayan bir tesıs için 276 bin dolar avırmışlardır Bu ödenekler Amerıkan Temsilciler Mecllsinc» onaylanmıştır. Yunanistan'da yapılacak teslsler ıçın avnlan odenek ise, 855 bın dolardır. Sağmalcılar Belediye Başkanlığından Isin yeri Kâmıl Cad. Kenar Sk. Cinsi K.bedeli M.teminatı thale tarihi Saatl PJtaplarn» yol 146158 90 insaatı . . 6241156 8.8.1968 15.3U Toplam 2O8570 46TL. 11678 50 TL. Yukarıd» cins v« 2HK.Ü46 TL. kc«ıf bedelı granıt parke kaplama yol inşastı 2490 sayılı kanun hükümleri gereğinee kapalı zarf usulu ihaleye konmuştur thaleye gırecekleı 1968 yılına ait Tıcaret Odası belgesi, aynı önemı haiz en az 200.0(10 TL. parke yol uışaatı yapmış belge veya C. gurubu müteahhitlik k»me<! geçıcı teminatiyle yeterlik belgesını ihalenin yapılacağı günü bir saat evvelinden komisvon başkanlığına vermeleri yeterlik belgesi muracaatinin ihale Urıhinden 3 gün evvel Fen tşleri Müdürlüğüne yapılması şsrttır. Basın 218488452 Burdur'da BURDUR Sehrimizde bulunan Üniversite öğrencileri, Altıncı Filonun tstanbul limanını zıvaretini protesto amnoıvla yaruı bir miting yapacaklardır. Amasra'da protesto BARTfN Amasrada tatillerini geçirmekte olan bir grup Üniversiteli genç. önceki gece caddelere ve şehir plâjmın muhteüf yerlerine ddvizler yazarak. Altıncı Filoyu protesto etmişlerdir. •Ne Amerika. ne Rusya, bağımsız politika, • Altıncı Filo defoi». •Kahrolsun emperyaiizm» döviz lerini yazan gençleri polis tesbit etmeğe çalı«mısss cla herhangi bir ipuçu ele geçırpTiemiştir. • VVASHlNGTON, (a a) Baskan Johnson'un kongreye sunduğu atesli «ılâhların tescılı ile ilgili kanun tRsarısının ıkı maddesinde tadilât yapılması teklifını Amerıkan Temsılcıler Meclısı. retfdetmıştır. Teklıtler; mektupla tufek, tabanca ve mühımmat satısı ile tabancalaıın tp«cı1ı\ le ı'gılıdır Ate.şli silâhlarla ilgili teklifler reddedildi IL A N Ardahan Devlet Haslahanesi Başfabipliğinden: 1 AHahan Devlet Hastanesi eski binasının onanm işi 2490 savılı kanun hüküm'erine göre kapalı zari usulü ile eksılfrrifve konulmusfur 2 İşin kesıf bedelı 29 153 00 lira olup ihaîesi 8/8'96?1 perspmbe eünö saat 15 00 de hastanede yapılacaktır. 3 Ne ait sartname ile diğer evrak her gün aynl yet kaleminrlp eörülphilir. 4 thîileve girecpk isteklilerin eeçici teminat olan 2 300 lirayı vatırmalan ve kanunî beleeleri ibraz etmeleri. postada vâki gecikmelerin kabul edilemiveceği ilân olunur. (Basın: 218S6'8443) Ist. Dz. Tek. Mlz. Sat Al. Koms. Başkanhğından: 1 Kapalı larf u"^ılü ile bes kalem muhtelif kahnlıkta krom nikel çelik levha setın alınacaktır Muhammen bedeli 103100 lira olup geçici teminan 6405 iiradır. îşbu malzemelpr kalem, kalemde avn isteklilere ihale edilebilir. 2 Şartnamejler. Komisyonumuzda K.K.K Ankara ve tzmir Lv Âmirljkterinde bcdelsiz görülebilir. 3 İhalesi 12 A&ustos 1968 gunu saat 11.00 de Kasımpaşa'daki Komi"=vonumuzda yapılacaktır. 4 İsteklüsrin 2490 savılı kanunun hükümleri dahilinde hazırlayacaklan teklif mekrıiDİarın) ihale günü saat 10.00 a kadar Komisvonumuza vermeleri. Eskişehir'de ESKtŞEHtR Amerıkan 6 fılosunun tstanbul'u zıyaretını pro testa amacıyla Eskışehır tktısadi Tıcarî tlımler Akademısı öğrenci Cemivetı de, yarın bir sessız yürüvüs vapmavı kararlastırmıştır. öğrenci Cemiyeti, bir bildiriyle, Îstanbul olavlarıni protesto ettiSini belirtmiştir Bildiride. «Vatanımızın sömürillerden temizlenmesi «avasında Teknik 0niversiteli kardeslprimizle aynı safta oldu(umuzn haykırıyornz» denilmektedir. Beyin ameliyatı Ctımhurlye» Ke«at Hamit Azu Nppolyon 24 ij»r külçe 132. 1595 IKi.JO 113.75 181. 182. 134 13i. 128. 121. 133. 1700. (Basın: 21663/8445)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog