Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

SAHtFE ALTT CTÜMHTJRrTET 21 Temmnz 1968 KOSMALAR Sellere Sellere Benim sevdifimin teni Benzer güllere güllere Mecnuna döndörür beni Salar çöllere çöllere. şlşıl öza OtKö OKUIU GÜNDÜZLÜ ve YATlLt 6 yaşmda birinci stnıfa ve ilkokul ara stnıflanna naklen öğrenci kayıtları hergün Saat: 9 1 arası yapılmaktadır. 7 Kaloriferli bina, her semte özel vasıta. yatılı öğrencitere itinalı bakım ve hergün yabancı dil öğretimi, en yetkiii öğretmenter. Adres : TAYYARECİ Ben yaklaştıra Allaha Gecem döndü sabaha Derdime bir dert daha Katma pişman olnrsun. ANA İLK Kuruluş: 1958 Cumhuriyel ' 21 Temmuz 1929 tarihli Cumhuriyettenj J CEMAL SOKAK No: 13 Telefon: 48 2347 Radar Reklâm: 728/8422 Of halkı dehset icinde Of'da heyelân devam ediyor. Halk korku ve dehşet içindedir. Of tüccar ve mebusları felâketzedelere 100 çuval un gönderdiler. Of ve Sürmene tarafına kara yolundan gidilemedigi için fazla tafsilât alınamams.ktadır. Bu yüzden ölü sayısı kesin olarak bilinememektedir. Şunlara bakınız!.. BunJar harbte de böyledir. Bu askerle hangi kuvvet boy ölçüşebilirT Tuttuğunu kopanr bu inatçx Mehmetçikler, demişîerdir. Sürtip gider bir ayrılık Demez çünah, demez yazık Vurnr içimdeki kınk Dertli tellere tellere. Bir sözüyle beni yıkar Türlü ateşlere yakar Geçip de karşıma bakar TJyar ellere ellere. Ceyhan Belediye Başkanlığından Onda bnlduk her seyl Diinya onanla iyi fçinden o sevglyi Atma pişman olnrsnn. Sanma çeker nazını Eller bovar gözünü Kanıp dıişman sözünfl Tutma pişman olursun. 1 2 Adet Fort Marka, 63 Beygir kuvvetinde, V tipi 4 slllndirll benzin motorlu, 2400 Kg. umuml yüklü ağırlıklı, asgarl 1 «an şasi taşıma kapasiteli mekanik devirme tertibatlı, Saç kasalı Komple çöp kamyoneti alınacaktır. 2 Muhammen bedeli 75.000. liradan ikisinin tutan 150.000. lira olup, muvakkat teminatı 0,i7,5 hesabı Ue 11.250. liradır. 3 Bu lşe ait şartname her gün mesai saatlannda T»mizlilı îslerinde görülebilir. 4 İhale kapah zarf usulü Ue 5/8/1968 Pazartesi günü saat 11.00'de Belediye Encümenin huzurunda yapılacaktır. 5 Teklif mektuplarınm en geç 5/8/1968 Pazartesi günü M&t 10.00'da Belediye Başkanlığında bulundurulması şarttır. Postadaki gecikmeler Nazan itibare alınmaz. (Basın: 21814) 8457 CAD. 387 Tel : 49 35 58 (Heriş: 389/8432) İngilizlerle yapılan ticaret muahedesi Ingiltere ile yapılan ticaret muahedesi müzakereleri bitmiştir. Hükumet bu muahedede de yerli mallarını himaye maksadıyli devletlere gümrük resminden indirme yapmamaktadır. Ancak, bu vergiler ithalâtın ve lhracatm miktanna göre azalıp çoğaldığı için miktara göre yüzde nisbetinde bir indirme yapılabUecektir. OX Limanda bir antrepo buhranı vardır. Gelen vapurlar hamulesini boşaltmadan gerl dönmektedir. Ankarada yangın Ankara, 20 (Telefonla) Gece yarısmdan sonra saat bir buçukta Tahtakalede kereste deposundan çıkan yangın rüzgârın sert esmesi yüzünden bir anda büyümüş, 100 ev, 500 dükkân yan dıktan sonra ancak söndüriilebilmiştir. Yangına hemeıı bütün hü kumet erkânı, hattâ Gazi Hazretleri de gelerek görevlilere gereken emirleri vermişlerdir. Bir ara Gazi Hazretieri, yangında dükkânlann üzerinde yılmaz bir gayretle çalışan askerleri işaret ederek: DOKTOR Mustafa özdiler Dahiilye Mütehassın Muavene saatı. Her gün 15 ten sonra Tel: 27 38 40 L&leli Mesıhpaşa Cad. No. 12 A k9ara 7 Geçer yıllar, geçer aylar Hiç demez ki âşık neyler Hamlar ile sohbet eyler Düser dillere dillere Şairim biter bo mihnet Heba olar bunca zahmet Kapılıp gideriz elbet Bir giin sellere sellere. Pişman Olursun Beni bir karanlığa ttme pişman olnrsnn Gözümde bnram hurara Tütme pişmaa olurson. Adım atma bir kere Batarsın derinlere Benden nzak bir yere Gitme pişman olursun Canım, özüm sevdiğim tki gözüm sevdiğim Dinle sözüm sevdiğim Etme pişman olnrson. ŞİMDİ BÜTÜN O M O KUTUURINDA Istonbul Korunmaya Muhtaç Çocukları Koruma Birliği Başkanlığından Cind Bakliyat Meyva Meyva K.Soğan, Patates, Limon, Yumurta Nebati yağ (margarin) Sebze Sebze Miktan 6 Kalera 8 > 8 4 1 17 17 > > > Tahmin bedeli Geçicl teminat İhale Lira Krş. Lira K r j . saati 59440. 33697.50 44502.50 80820. 61192.50 43710. 47551.50 4222. 2527.32 3337.69 5291. 4309.62 3278.25 356636 14.30 15.00 1510 15.30 15.45 16.00 16.10 TEŞEKKUR 167.1968 sah günü Ankarada ! Hakkın rahmetine kavuşan ve 17.7 3Pfi8 Çarşammba günü ebedl lstlrahatgâhına tevdi olunan kıymetli varlığımız, »evgili annerr.iz l'ltıhorlu'lu SANS BİLETLERİVAR kutulardan çıkan bu dört parçayı toplayınız, HAMDİYE KAHRAMANOĞLU'nun cenaze ve defin merasimine I$t1rak etmek. evimize kadar gelmek. telgraf ve mektup göndermek suretlyle büyük acımızı paylaçmak lutfunda bulunan vefnkâr akraba. hemşehri arkadas ve dostianmıza. Silâhh Kuvvetler. Toprak ve tskân Ulerl Genel Müdürlüğü ve Adliyecl mcslckdaslarımıza sonsur minnet ve sükranlarımırı »unarız. EvUtlan CumhuriyM 843S 1 Birliğimize bağlı Yetiştirme Yurtları ile Bakırköy Çocuk Bakım Yurdunun ihtiyacı için cins, raiktar, tahmin bedeli ve geçici teminatı yukarıda yazılı 7 kalem yiyecek maddesi kapah zarf,, usulii Ue eksiltmeye konulmuştur. 5 2 Eksiltme ve ihale 9 Ağustos 1968 Cuma günü her maddenin hizalarında yazılı saatte ayrı ayn, Sultanahmet Ticarethane sokak No. 31 deki Birlık merkezinde yapılacaktır. 3 Satın almacak maddelere ait eksiltme şartname dosyalan, tatil günleri dışında kalan hergün dairesinde görülebilir. 4 İsteklıler eksiltmeye girebilmek için, geçici teminat makbuzlarını 1968 malî yılına ait Ticaret Odası belgeleri i!e birlikte, usulüne göre hazırlıyacakları teklif mektuplarını her ihale için, hizasmda gösterilen saatten bir saat evvel Encümenimize teslim etmeleri şarttır. (Basın 218498453) MEVLİT 7.6.196<î tarihlnde Kayseride an! olarak ebedi>ete lntikâl etmekle bfzîeri sor.suz acılara garkeden deeerll ve çok kıymetli varlığımız Em. Dr. Alb. nıhuna ithafen. 21.7.1968 Pazar günü. Üsküdar Yeni Camide ikirıdi namazını rnütaakiben H. KFMAL TEZERGEN, H. AZİZ BAHRİYELİ. H. HÜStY/N TOP ve OUAHAN H. ÂDEM ERİM'in lstirakleriyle okunacak Mevlide akraba. dost ve dindaşlanmızın teşrillerl rica olunur. GÖKSF.L Allesl mmmK Cahit GÖKSEL'in Jzmir Levazım Âmirüği I No. lu Saf. Al. Kom. Bsk. Itzmdan: 1 Deniz Birlikleri ihtiyacı için 180.000 kilo 9 numara çekirdeksiz kuru üzüm kapal; zarf usulü ile saönalınacaktır. 2 Tahmini bedeli 540.000 lira olup geçici teminati. 25.350 liradır. 3 Eksiltme<=i 6 Ağustos 1968 salı günü saat 12 de Komisyonda yapılacaktır. 4 Teklif mektuplannın ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyona verilmesi sarttır. Postadaki vâki gecikmeler kabul edilmez. 5 Evsaf ve şartnamesi mesaî saatleri dahilinde Ankara, İstanbtıl Lv. Âmirlik'eri ile Komisyonda görülebilir. Sayı: 1223 (Basın: 21880/8460) Cunıhurlyet 8439 DOKTOB Z. Kırbakan Deri. Sa« »e Zflr«*vl Hastalıklan Mütehassım lstlklâi Cau HarmftKtepı NO. 88 Tel: 44 10 73 ANADOL'danbirini Anadollardan başka: KAZANINIZİ BÜYÜK BOY KUTULARDA NORMALBOY KUTULARDA O J Türkiye Süf Endüstrisi Kurumu Genel Müdiirlüğiinden: (6C80 Ade! Süt Güğiimü Satınalınacaklır) 1 25. 30, 40 litrelik 6000 adet madenl süt güğümü satın alınaoaktır. 2 Kurum merkezine gönderilecek tekliflerde fiatla beraber kullanılacak ham madde, imalât şekilleri ve teslim müddetlerinin bildirilmesi, 3 20.000 TL, muvakkat teminat mektubu ile birlikte teklifler en geç 5 Ağustos 196R pazartesi saat 17.00 ye kadar Türkiye Süt Endüstrsi Kurumu Genel Müdürlüğü Yenişehir V F Ç Sokak No: 72/3 Ankara adresine gönderilmiş olacakır. 4 İmâl edilecek güğümden bir adet nümune gönderilmesi, 5 Kurum 2490 savılı ksnuna tâbi olmavip ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir. (Basın: 21832 A. 9595/8449) SATILIK 1967 CHEVROLET İMPALA 6 silindir, düz vites Necatibey cad. 161 Karaköy, isUnbul Tel: 49 52 54 (Cumhuriyet: 8469) İSTANBL'L As. 2. HUKUK MAHKEMEStNDEN 968/145 Dâvacı: Benjamin Levi tarafmdan dâvalı: 1. Fevzı Başkentli aleyhine açılan 34 KS 364 plâkalı arabanın, dâvalı adma tesciline karar verilmesi hususundaki dâvada: Cihangir Pürtelâş sokak 21/6 da ikâmet ettiği bildirilen dâvalı: î. Fevzi Başkentli gösterilen adreste bulunamadıgından dâva dilekçesinin kendisine ilânen tebügine karar verilmiştir. Yukarıda isim ve adresi yazılı dâvalının duruşmanm bırakıldığı 8.10.968 günü saat 9.30 da mahkemede bulunması ve esas hakkındaki cevabını 10 gün içinde mahkememize bildirmesi, iş bu ilân ile tebliğ olunur. (Basın: 5173/8472) 100 ÇAMAŞIR MAKİNESİ Ku'ulardati cıkan bu dört parcayı toplayınız Bır camaşır makınesina sahip ŞANS BİLETİ VAR kutulann açılmamış olmasına DİKKAT EDİNİZ! 1 300 PHİLIPS RAOYO Kutulardan cıkan bu dört parcayı toplaymız. Bir transistoi"lu radyoya sahip Kazanacağtnıî hediyeleri gösteran basıimıj resimler dört ayn parçaya bölunmuştür Beher parça blr Hediyey gösteren dört parçayı tamamiayınca derhalbır mektupla, hangi resmı tamamladığınızı Isim ve acık adresinizle birlikte Samsun Orlaokulu Binasının Ocarım fşineAH llân • • r 1 OMO'nuıt O»kk»!ınııd«n bu «ıtl ikramiya kulalarıod» İMcfinit 1 Samsun Ortaokulu binasının 59.959,41 TL. keşif bedelli onanrn işi kapah zarf usulü ile 7/8/1968 çarşamba günü Samsun Ortaokulunda saat 15.00 de Komisyon huzurunda "ipilacaktır. 2 thaleye iştirak edebilmek için ihale gününden en gec üç sün ör.ce Samsun Bavır.dırlık Müdürlüğünden iştirak belgesinin ahîıması ayrıca Ticareı Odası vesikası ile 424757 TL. lık muvakkat teminat makbuzu veya banka mektubunun thale Komisyonuna ibrazı gerekir. 3 Takiif rnpktuplan ihale saatinden en geç blr »aat evvel Komisyon Başkanlığına makbuz mukabili verilmis olacaktJT. 4 Şartname, mesaî saatlerinde Samsun Ortaokulu Müdürlügünde göriilebilir. 5 Postada vâki gecikmeleT dikkate alınmaz. (Baam: 21767/8448) D O K T O R 0MQ ANADOL § < < 2 S J SÜREYYA ATAMAL Op Croloî Takslm Sıraselvıler 109/4 Tel: 44 n 44 KATff Beyazıt Meydanınd» dolmujta lçlnde kıymetli evrak ve tr&j) takımı bulunan slyah renkll blr çanta unutulmuftur. Bulanın tahek Paj« Caddesl N: 42'ye getlrmesl »nemle rics olunjr. T«l: 22 wl 34 MM ŞANS BtLETlDİR. Şans biletleri OMO kutularına rastgele jerpiştirilmistlr. 0M0 P.R. tieKınttyISTANBUl adresine bildiriniz. Tamamladığınız resml göndermayiniı y Kendlnlz muhafaza edınız. Bir me'nurumuz sizi zıyaret edec«t v* hediyenizj verecektir, 100 100 r 3
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog