Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

Sl Tcmmuz 196R CUMmJRİYET SAHİFE Asit kaçakçılcmndan ikisi bulunamıyor 36'şar yıla mahkum B. Barım ile Hayım Aihadef in yurt dışına kaçabilecekleri samlıyor Asetik asit kacak?jlığmdan önceki giin, 1. Ağır Ceıça Mahkcmesince 3<i'şar yıl ağır hapsc mahkum olan vc haklarmda giyabj tevkif kararı verilen Besalet Barım ile Hayim Aihadef, dün Polisin bütün aramalarına rağmen, yakal.mamanjişlardır. Mahkumiyet ve tevkif kararırın Emniyet'e bıldirilmesinden sonra Polis, mahkJmları aramaya başlamıs, telsiz^e sınır kapılannı da durumdan haberdar etmiştir. KAÇTILAR MI? Polis bu arada, Besalet ile Hayim Alhadef'in, «Ellerinde pasaportiarının bulundugıınu ve aradan geçen nzun süre içinde yurt dışına kaeabilecefini» bıldirmiştir. Nitekim, Emniyet Müdürlüğü Pasaport Kısmından edlnilen bilgiye göre, Besalet Barım'ın 1970 yılına kadar geçerli bir pasaportu v&rdır ve henüz kendilerine, yurt dışına çıkabileceği konusunda herhangi bir tebligat yapılmamıstır. Baz morfin kaçakçısı bir şebeke yakalandı tZMtR (Cumhuriyet Bürosu) Yurt dışına eroin evsafına yakın «8« derece» baz morfin kaçıran dört kisilik bir şebeke, Interpoll ile Izmir Mali Polis Şubesinin ilbirliği sonunda yakalanmıştır. Şebekenih elebaşısı olan Burhan Kaya ile kardeşi Fahrettin Kaya, sebekeye mensup Ismail Topel ve Hayrettin Güç ile birlikte, bir milyon lira degerinde 25 kilo eroin evsafındaki baz norfin alıcı hüviyetine giren Mali Polis ile !nterpol ajanlanna Giimüldür'de deniz ortasında teslim için anlaş mışlardır. Gümüldür'e 10 kilometre mesafede bir dere içindeki minibüste görülen kaçakçılar, polisin baskınına uğradıklannı anlayınca ti lâhlı çatışmaya girişmislerdir. Uzun süre devam eden çatısmadan kurtulamıyacaklarını anlıyan kaçakçılar, ellerindeki baz morfin ile birlikte polis* teslim olmuşlardır. Yurt dısına devamlı olarak baz morfin kaçırdıkları tesbit edilen ve Interpolün işbirliği ile yakalanan kaçakcılarm yakalanması için polis ile Interpol kovu|turmayı fenişletmistir. KÖY KALKINMASIÇALIŞM41ARI İRAN ŞAHININ ANNESİ iki gelini SüREYYA ve FARAH DiBA'yı anlatıyor Liseyi Birinci, İkinei, Ücüncü Olarak Bitirenlere HaceHepe üniversilesi Konfenjan Ayırmıştır. 1968 Üniversitelerarası Giriş tmtihanı Rehberinde de belirtildiği gibı h'acettepe Üniversitesine alınacak ögrenci kontenjanı i!e ileili açıklamadır: 1 19681969 öğretim yılı içir Üniversite Giris tmtihanı ile ahnacaklar dışında. her bölümün yüzde virmi kontenianını aşmamak üzere, ikmâlsiz olarak liselerden birinci. ikinei ve ücüncülükle mezun olanlar icin 200 kişılik bir kontenian avrılmıstır Bu kontenjan 196719tı8 öğretim yılında Lise Fen ve Edebivat kolunu birinci. ikinei veya ücüncülükle bitiren ösfrenciler içindir 2 Yukardaki şartlan haiz bgrercilerin mezun olduklan Lise MüdiirHiklerine basvurarak. o lisenin Mebiyat veva Fen Kolunıı Vıirincilikle ikincilikle veva üçüncülükle bitirdiklprini eöstprir fotoâraflı ve tasdikli nelıreîeri. Lise Müdürliikleri kar.alı ile ve po<rta ile «fîacpftTip Üniversiresi Rektörlü5ü fÖerenci İ$leri Müdür'üğüi Ankara» adresine Böndermeleri gerekir. 3 Liselerin Fon Kolundan rnezun olup. vnkardaki sartlan hsiz ohn adavlar. Üniversitemizin (tiris rehbprind^ Fen nuan'na ngırlık veren bölümlerinfi. Edebivat Kolundan merun olan sdavlar Ise. aynj r*hbeHe Sosva! ve Yabanrı Dil puvanına ağırlık veren böiümlonne tnün oİpSiîirler. 4 Lise. Fen veva FHebivnt *folu birincisî fldndsi vev« ücüne'hrı adsvların ITniver'itelerarası ffiris gınav puanlanri bskılmadan srlav kavitlan vapılır Ajıc?k Sir höİMTn» aviilan korıtprtiandan farla mürae*at olduâıı tskdirde. eini sı^pvındaki D"anlar eöz öriîndp fııtTilur ve sıra ile birinci ve ikincilere öncelik tanınır. 5 Bu kontenian h?r üsenin 19671968 vllı Haziran dör nemi ' en vnvp Edebivat Kolu menınlan arasından, > «on vılrta a'rtıöı not or*a1amasına pörp secil« cek birinci, ikinei vp iirün'"ii o!ap ö&rpnriler icindir (Basın: A. 943621702/8430) şesinde «Türk Kövcülüglh ile i!»ili olarak avdınlararası çıkan bir tartışma sonumla, Afyop iline baeh Mallıca köyiinün sorunlan ele alınmıştır. Vali Muzaffeı N. Çere/li köyün kalkındınlması yolunda genif çapta ralışınalara geçildiğ;ni büdırmiştir. Çerezci, ayrıca, Orman köyflnün iktisndi yönden ile kalkmabilmesi için bir haiıcılık kiırsu açılacağını söylemiştir. Türk Donanma Cemıyeti tarafından düzenlenen 2. Mıili Sanayi Sergisi, dün Spor ve Sergi Sarayında açılmıştır. Törende, Cemıyet Genel Başkanı Emekli Koramiral Rafet Arnom, Istanbul ll Başkanı Kemal Ülergin, Kuzey Deniz Saha Komutanhğı Kurmay Başkam ve öteki dâvetliler bulunmuşlardır. Sanayi Sergisinin amaeı ve sag ladığı faydalar.la ılgili elarak yapılan konusmatardan sonra, bir ay süre ile açık kalacak olan sergi gezilmiştir. Millî Sanayi Serglsi açıldı BESALET BARIM (Bulunarruyor) Firari bir kaatil kendisini ele verdi Adanada cinayct işledikten sonra Istanbula kaçan Mustafa Mercimek adındski bir kaatil. dün Eminönünde üzerinde bıçak ara ması yapan polise, farkında olmadan yaptığı itirafla kendisini ele veımiştir. Bir hafta önce Adanada park içinde, 50 yaşında Bekir adındaki bir ?ahsı yumrukla öldürmekten tamk Mustafa, olaydan sonra îstanbula kaçmışîır. Eminönünde fezerken durumundan şüphelenen bir sivil polis de, üzerinde bıçak araması yaparken, Mustafa Vılla öldürmek için vurmamıstım» deyince. büyük bir suç işlediği anlaşılmıstır. Derhal Emniyet Mü dürlüğüne götürülen kaatil zan • lısı, burada verdiği ifadede Adanada yumrukla işlediği cinayeti anlatmıjtır. ANKARA, (Cumhnriyet Bürosn) Halkı yaylalara çıktığı içın, Eruh'un Soran, Dudurın ve Gansani köylerinde, 2 haziranda muhtar ve köy ihtiyar heyetleri »eçımleri yaptlamamıstır. Siirt ll Seçım Kurulunun miiracaatı üzerine durumu ınceleyen Yüksek Seçim Kurulu, bu üç köydeki muhlar ve ihtiyar heyetleri seçiralerınin halkın yayla d'önüşünde yapılmasına karar vermistir. ANKARA, (Cumhnriyet Btirosu) Adl! tatil dün başlamıs ve mahkemeler, Yargıtay ile Darn?tay tatile başlamıslardır. Adll tatil b eylule kadar sürecektir Bu arsda, Anayasa Mahkemeal liyeleri de, yaa tatillerinl Reçlreceklerdir. Bu sure içinde, Adliyeierde ssdece nöbetçi mahkemeler çahs»eaklardır. Üç köyde yayla dönüşü seçim var Türk Hava Yolları'nın kargo nakliyatı için Ingiliz firmalarından kiraladığı DC/7CF kargo uçağı, bugün Yeşilköy hava limanına gelecektir. 16 ton yükle 2500 mil ve 10 ton yükle 3500 mil mesafe yapabilen DC/7CF kargo uçağının hızı. saatte 250 mildir. Tazyikü kabinleri de bulunan uçak, 56 mil yüksekte uçabilmektedir. 3500 beygir gücünde dört motorla mücehhez uça{ın diğer bir öSerinlemek için surülerini zelliği de, canlı hayvan tasıyabırakarak denize gıren 11 ve bilmesidir. 12 yaşlarında Feridun Fıçıcı ile kardeşi Osman, Silivri DC/7CF kargo uçağı arfeta açıklarında boğulmuşlardır. uçan bir ağıl gibi, bir «eferinde Kavakh Köyü civannda sürü320 canlı koyun naklıdtbilmeklerini otlatmakta olan kardes tedir. çobanlar, bir ara denize gırmiş, lakat yüzme bilmediklerinden bogularak ölmüşlerdir. Arama sonunda cesetlerı bulunan iki çocuk, hazın bir torea'.e toprağa verilmiştır. THY'nm "Uçan Ağılı,, bugün Istanbul'a geliyor 2 Çocuk deniıde boğuldu Yarım milyon lira d*ğ*rinde tatlhi kaçak eser ele geçirildi MANtSA Yarım milyon lira de|«nnd* tarihl eser kaçakçılı| ı meydana çıkanlmıs, bir kişi tutuklanmstır. Tırihl Sart şehri civannda yapıUn kaçak kazılarda ele geçirilen Krczüı paralan ve o devirden kalma çesitli heykeller, uzun süren takipten sonra, bir evde ele geçirilmi$tir. Sarpmustafa Köyünde oturan îsmet Karakoç'un, tarihi eser kâçakçılığı yaptıfının tespıt edilmesinden sonra dün eve baskın yapılmış, 274 parça tarihi eser ele geçirılmiştir. Büyük bir sebekeye mensup olduğu sanılan Karakoç, tutuklanmıstır. iran Sarayının dünya çapında Hava Harb Okuluna Oğrenci Almacaktır. 1 Hav» rlaro Okulun» ksbıu edilmek tsteyen «treneiler: gerekH bileiîeri ve miıracaat formlannı: okullarından. askerlik «ubeleri. hava birlik v» mQ«sseselenndeı> t«nuo edeMlirler 2 Hava Harb Okuluna «irmek tstevenler; Yukanda belirtiien yerlerden alacaklan müracaat formlannı eksikıic olarak dolduracaklar ve avnca formla beraber su belael«ri de aşafrda belirtilen tarihe kadar aöndereoeklet veya otctıl müdürlüklerince Ronderilmesıni safilıyacaklardır a. İki adei vesiknhk fntoSral. b. Fotoiraflı nürus idaresiriden weya noterdeD onayb oüKıs kavdi mreti, c Oiploma veja mezuniyeti bildiriı belge Bürünlemeli veya üniver'itelerden müracaat edenlerden öğrenln» durumların! belir'en bir belaevi okullanndan birinci. ikind veya uçünnüükle mezun olanlar okul idaresinden alacaklan bir helsevi de ilâve edcceklerdır d Üzerinde Hl0 kurusluk posta pulu vapıştırılmıı »• açık adre1!) varlrrış bir adet zarf 3 M"ır«paatlann kahuı erlilerefi tarihler: 1 TemmJ7 31 Temmuj l%!> 31 Temmuz tarihine kadar müracaat etmis olmak şarrür. 4 Müracsat adreırl: Hava Haı b OKÖdfc^omutanlılh r ^ğ ? fe 4 .<jp < YejiTyurt İstanbul. Duyurulur. H» egiflm K lıti fBasın: t 232418707'84311 Adlî tatil başladı Kartala bağlı Şıhh köyünde, Selçuk Öztop'a ait havai (i?ek, mantar ve çocuk oyuncağı imalâthanesinde dün, infilâk olmut. 40 yaışmda Zühre Çokbilen adlı işçi. yanarak ölmüştür. Bütün köyü aarsan infilâk sırasında imalithanede bulunan ve kendilerini dı güçlükle atabilen ışçilerden cg»rı Ğülsüm Yıimaz ile Salim Erkim de ağır surette yaralanmıstır. InGazeteci arkadaşlanmızdan Türfilâkın meydana gelis sebebi tesbit edilememiştir. Olayla ilgili kân TÜRKER, Sigortacı Ciineyt ÖRS Ua rusanlanmıştır. TebıiK soruşturmaya devam edilmekte dir. ederiz. Mantar imalâthanesinde infilâk oldu, bir işçi öldü, ikisi de komada Kızılay kursunu bitirenlere diplomaları verildi Türkiye Kızılay Demeği tarafmdan düzenlenen ilk yardım kurslannı 35 kişi daha bitirmiştir. Kursu bitirenlere dün, diplomalar ve rozetleri verilmiştir. Törende konıışan Kızılay Dernegi Genel Başkanı Rıza Çerçel, İlk yardımm önemi üzerinde durmuş, çeşitli bölgelerde kurs açımmın devam edeceğini söylemiştir. kaprisleri, davranışlan; Şahın annesinin ağzından YAKINDA bu iki gelininin özellikleri, 21 TemmmRebiürâhır 25 CENTO bursunu E. Öngel kazandı ANKARA, (Cumhnriyet Bürosn) CENTO'nun bu yılki bur'unu, Sosyal t'.irnl^ ^Vkarfçnıisı öğre .,tim üyeleHnden Erkan öngel kazanmıştır. Öngel, Amerika'da Pittsburg Üniversitesinde sosyal ilimler alanında çalısmalar yapacaktır. Türkân*Türker nişanlandı * ılîllhli V. ] 4.44|13.30jlgI»U9.3e3130| 2.37 Cumhuriyet: 8477 UNIROYALIastiklerine nehava verdik, ne havasını bosalttık. Yolculugumuz cok rahat gecti." • ••••;: :•*:.:•::•• r : ^ : ^ "Binlerce kilometrelik yolculukta Yanda fotoğrafı görülen 13 yılhk şoför Hamdi Okten Hac yolculuğundan dönüşte buntan söyledi. Evet, her yıl olduğu gibi bu yıl da, kızgın çöllerin, bıçak gibi keskin kayalarla kaplı yolların geçildiği Hac seferinde, UNIROYAL lâstiği şoför arkadaşların bir kere daha kalbini fethetmiştir. UNIROYAL, gövde yapısı takviyeli lâstiktir. Meselâ harika birleştirici CVC sayesinde taban ve gövde kısımlarmın ayrılması ihtimali katî olarak bertaraf edilmiştir. İmalâtta kullanılan çelik kadar sağlam naylon iplikler, UNIROYAL lâstiğini ağır yüke, uzun yola, darbelere karşı son derece mukavim hale getirir. Birkaç defa sırt geçirilmesine imkân verir. UNIROYAL lâstiklerinin "üç ömürlü" ismi buradan gelmektedir, Mesleğinin erbabı olanlar şimdi vasıtalanna hep UNIROYAL lâstiğini takıyor. Tecrübelı şofor Hamdi Okten |32 AD 622 UNIROYAL ÜÇ Yaman joförlerin iercih ettiği ömürlü lastik Manajans: 2064/8425
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog