Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

SAHİFE DÖRT 11 Tcmmt» 196* CTJMHURfYET Jfletle kestlğlnl arkada?lan söylüyorlardı... BUtün bu ya şayan olulerın a v n a y n «kriz g« çırme» tarzı vardı Tınıarhanedp 3 4 ay tedavı goruyor arslan gi bı çıkıvor avru muhıte donuncp jenıden tutuluyorlardı zehıre Zaten dunyanın her yerınde va pılan ılmi tartışmalann sonucun da uyuşturucu madde tutku?n olanlara suçlu degıl hasta gozüv le bakıldığı takdırde ıvı netıce a lınacağı ortaya çıkmıştı Toksıkomanı ıle 'gılı suçlar Içın verılen cezalar toplumun bugun kll anlayışına, gerçeklere u y m j yordu .. Bazı hastalara doKtorun fcon trolu altında az mıktarda ılâç ve rılmesı kabul edıldıgı takdırie kaçakçıhk bnlenebılırdl Yoksa, para bulup «mal» almak Içın toksıkomanlar her tiırlu su çu ışleyebılırlerdı Butun bunların ^anında mTjş fumcu madde '^açakçılanna, ımRİ cılere satıcılara agır cezalar verılmesı luzumluydu .. KızÂlfdedi ki: Kokoin sosyeie de içilir... Biz nereden buiocoğn? asında siyah yünlü frumaçtan bir kasket vardı.. Donnk bevaz vuzündeki hafif kınşıklıkJar kartal gagasını andıran bumunun iki yanından asağı iniyordu... Elinde salladığı san kahveci asfcsınm içinde, demli çavlar fıncanlanndan dışanva taşmıştı.. 4rkadaki odalards vatanlara göttiriiyorda bonlan.. *abah kendine gelmeye çalışan afyonculara... Kız AU bee.. ild tane de bize silkele bakalım!... Boguk bır ses O'nu boyle çagınrken, ıçerden şıkâyet edenlerin homurtusu duyuluvordu . Adam hâlâ datgada... etrafınıgördüğü yok ki.. vahu. burada ıU insan evlâdı vatıvor.. basun çevirip baksana bir ken'.... Kız Ali hepsine koşnyor.. çaylan dağıtmaya çalısıyordu... Boyle bır iş saatınde tanıdım onu Canla başla koşuşup burnundan soludugu bir sırada Donuk beyaz yuzunde hiçbır hareket gorulmüyordu konuşurken.. En acı olayları, heyecansız bır ıfade ıle anlatıyordu Ne kadar zamandır uyuşturu cu maddelere tutkun var Alı? . 32 yıl.. bfr .miır boyu.. içtim, çektim devamlı olaralt, eroin, esrar, afvon kulandım.. 6 ay öncesine kadar beyaz buluyord'tm ne yapıp yapıp.. Sonra fizerimrie afyonla vakalandnn. Tımarhaneye vatırdılar beni.'.. Anu bu haçm cı bir bilseniz!.. fnşallah son ohır!. Artık röcndnnmn tahanunulü kalmadı.. Davanamıvorum.. Bir h*fta oldu çıkalı.. aramıyorum zehiri şimdilik.. Son.asını bUmem.. AUah kornsun... YILMAZ ÇETİNER B td.. HasUlık bu.. teilecek sey mı eroin, afvon.. gorirrorstuı şn pejmurde vaziyetimizi... Ama napahm? Bir defa aklımızı almış!.. Irade zayıf irade.. Irademizi yeniyor velhasıl... Onlorı suçlu değil, hosla olarok kabul etmeli B Kokain sosyelenin malıdır!.. Kız Alı boynunu buktü bu sözume karşı.. Çaresız bir Uvırla ellerını açtı ikı yana.. Doğru ama dedi... O bize mahsus içki değil.. Kokain sosyetenin malıdır. tçerler, sonra bersey yaparlar!... lınin söylediklerl dogruvdu . Kokain hiçbir zaman duşmemış, zengınlenn içkısı olarak elden ele dolasmıştı. Şımdı pek az kimse kullanıyordu cennet tozunu. Fakat onun yennl esrar ve LSD almıştı. Şışhde, Nışantaşında bırçok ozel dâvetlerde atekke» usıı lu ftlemler yapıldıgı sık sık bıldinhyordu pohse Bühassa genç erkekler ve kızlar bu Amerıknn modasuun kurbanı olmaya başlamıştı. Evet . yalnız geçen yıl 250 bm Amenkalının LSD kullandığı, 1967 yılı içinde 675 mılyon «esrarlı» sı gara ıçıldıği tesbit edılmıştı ÖSrencıler arasındaki salgın Turklyeve de atlamışü artık. îlk olarak «Sandoz» fabrıkaU nnın ılâç olarak pıyasaya surduçtf LSD nın korkunç etkısi biraz gcç anlaşılmış, ve satışı onlenmişti . Ama, îsvıçreden Amenkaya süratle sıçrayıp yayılmıştı sihır'i ılâcın tutkusu LSD akla hayale gelmeyecek çılgınlıklara sevkedıyordu gençleri.. Bazı doktorlar ılmi yonden bunun tartışmasını yaparlarken, â Nasü bir zevk alıyorsun Ali; eroınden?... Kız Alı, bütün yumuşaldığına rağmen ısyan eder glbı yüzüme baktı. Ne zevkl oe abi dedi.. ne zer tlk defa nasü içtin Alı' Kira ahstırdı' 10 vasında.. Fatihte 56. tlk. okıdda okııvordam, sımfın btiyük çocuklanndandım. O nunanlar Vefads satıhrdı eroin.. arkadsşlardan biri getirdi. «Gel bir nfak çek, neşe vapar, nese yapsr!» dedi... başladık boylece... 34 yıl kiro se farketmedi.. sonra koruldnm okuldan.. Eskiden eroıni yutardım ben.. «imdi knrdan ocn aJsanı «alettrik» pbi çarpıyor!... Kız Alı UskuplU bır aılenın ço cuğuydu.. Babası o kuçuk yaştavken olmuş . Ann»si lse oğlunun bu durumuna dayanamamıs, go çüp gıtmıştı . Evlenmeyi hlç düşünmedin mı Alı' . Adam acı acj b«sını salladı vs Umıtsız, plsman bir sesle cevap verdı Bu içki kan kız duşundürmü yor abi.. zürriyetlııi kesiyor insaıun!... Fakat kokain öyle değıl!.. fazla mıktarda alınmazsa zararlı olmadığını iddıa edıyorlardı aına, bır insanın tutkusu başlayınca mıktarınj kendısmın tayın etmesı herhalde pek mumkun değıld '. Esrann başka bır çeşıdi olan LSD Istanbula saçlı sakallı dilen ci turistler tarafından getınlıyordu Resml kayıtlarda bır takım olaylar yoktu ama, tsveçlı, Alman, Ingılız ve Pransız tunstlerı »kılları sıra îstanbulda LSD'yi, esran serbetçe bulabıleceklerini zannedıyorlar, ellerındekını bi zunkılere verıyor . sonra yenlsini aramaya başhvorlardı. Sultanahmettekı oteller hep bu tıp yabancılarla doluydu .. Hattâ. yapılan aramalar sırasında, enJektorlerını bıle yanlannda t«aıdıklan goruluyordu.. Onları suçlu değil hasta kabul etmelidir ız Ali ıle konuşurken yanımızda oturan dığer «müş terıler» dikkatle bızı dın'ıyor ve sık sık Ilaveler y»parak konuyu daha da açıyorlardı . Hepsı hastaydı bunların.. Hepsinin hakiksten yure.tler acısj ıstırabı vardı Eczahaneden hap da alamazlarsa nasıl knze gıreceklenm duşundum bir ara.. Sı r tımdan soğvüc blr ürperti geçti.. Kız Alının vaktıyle ıçmeyınce. alatlı guz«>l Nacıye re onun hayatında yer aJan suçlu portrelen teker teker gozlerımın onüne geldı. Eroın knzi geçıren Durdane ile Leman, afvon lu çorabı emen Izmırlı Nurten, Aksaraylı Melek hanım . Zeynep hepsı hepsı yme canlandılar kaşımda . O zıncırın son halkalanvdı şim di karşımda oturanlar. Fakabas maz Hamdl. Selim Kız Alı. Muhıddın. hıçbınni suçlamaya ha< kımız yoktu Çunkü, bız onlaT once tedavi edıp, sonra tekrar mıkrop çukurunun ıçıne atan bır garıp toplumun sorumlularıydık'. îçım ezıldı aralannda oturup konuşurken . Karşılıklı duygulandık o hasta ınsanlarla. İtifallah bir daha içmez hırakırsın, A dedim . Inşallah heU piniz vazgeçerainiz bu tutkudan'.. Alının gozlen doldu. dığerleri de başlannı havaya ksldınp, ıld ellermi yana açarak tnşallah dedUer... AUah .. in$allah... Kurban olayun sana .. Kurtar bizi bu zehirden, bu sufii hayattan! BİTTİ Takalanan iki af\on imâlrisi a Mal» lan ile birlikte HAFTANjN 5ffiT53 BULMACASI Soldan sağa: 1 Kotuluk etmek ıçın el atmak (iki kelıme), Canm yongası olan 2 Üzünrü • Her vakit Mekanık enerjiyi elektnk enerjısine çevıren makina. 3 Kendımızl üşuttufümuz zaman oluruz Bazı cısımlerın yapımında kullanıhr • Bır harfin okunuşu • Bır cismın durdugu veya geçtıgi verde bıraktığı ışaret. 4 Bır goz rengi • Madenlenn oksıde olmasından meydana gelen şey Bır kadın adı tki cısmı birbınnden ayıran mesafe 5 Hayv'an ayak kabısı Bır renk Anadolu Ajansının sıragesı • l l e n gelenler. 6 Vılâyet Huzur Mevkı sahıbı fcışıler. 7 Kuçuk çay • Bır kadın adı 8 Yetıştınp çogaltan • Bır cıns ba^lık Proteını bol bır besın maddesi. S Para ıle ılgılı • Dıızenlı. 10 Memleket • Bır nota Asünda. 11 Baş • Bır harfin okunuşuBir cıns denız aracı. 12 Bır harfin okunuşu • Bır nota • Maderu ıp. 13 Bura koyununun oyunu sonra çıkarmış • Benekli kırlı 14 Bır renk • Aldatmaca oyunu Ünlem Bır harfin okunuşu 15 Bulgar para bınmı Bır kadın adı • Renkler. 16 Bır haylı Duadan sonra soylenır Ölu. Tukandan aşağıya: 1 Geveze (ıkı kelıme) • Burçlu mazgallı genış yapı 2 Başlangıcı olmayan • Çoğul takısı • Agzına kadar 3 Bır kadın adı • Cısımler tarafından yansılanan ışıgın gozde meydana getırdığı duyum (çogul) halı) • Beraber oluş anlamını bıldırr 4 Sayı Yabancı Bır kımse fle etlenme. 5 Terbıvelı Vahşı hay'van evi Isımler 6 Bır nota • Mevki sahıbı kışıler • Gen verme 7 Ancak suhınde var olan şeylenn dışta dusünülebilen şeklı Uyarma • Buyüme. f 8 Faka Esası alımınyum sıhltatı olar> suyun geçnıesıne eîverışlı olmayan yunıusak toprak 9 IO 1112131418.1^ K Dişi Boncf MOOESTY BLAISE 06 25 Acı 115 \e oroeram 06 30 Turkuler eecıdı 07 00 Kove haberler 07 0ı Beraber sarkılar 07 30 Hfberler ve hava durumu 07 45 Istanbul da bueuu 07 50 Kucuk ılânlar ve muzlk OSOO Ovım hava!arı 08 15 Cesıtlı muıik 08 " T u r k 1711121"! 09 30 Cocuk sa<it 12 00 12 05 12 30 13 00 13 15 15 00 15 05 15 20 15 30 16 00 16 30 16 45 17 00 17 05 17 20 17 50 19 00 19 30 19 40 20 00 20 30 20 40 2100 21 10 2' 25 2' 4i 22 0(1 22 45 23 55 23 00 Garfh Ara haberler ve ilanlar Melodıler arasınd» Bırı dınler mısınız? Ecrabcr ve solo sarkılar Pazar ovunu Sevılen sesler Esjntiler Ara haberler ve llinlar Pazardan razara Yurdur sesı kadınlar koroıu Kıborlar , Reklirı riroeranılaTi ' Ara haberier ve ilitılar Cocuk bahcesi Cocuk korolarından Konserlenmızden secmeler Sol stler Eeçıdı Hafıf batı muzıSı C C Ckck'ten turkuler Ara haberler ve ılânlar M P«\das Orkestrası Cesltlı Turk müzıeı Kekları DroCTamları Haberler ve hava dururau Ilaııla ve hafıf muzık Bu h»fta neredevız? Haliı Batı muzıâı Pazar sohbetı Bır konuk sanatcı 24 saatır olavları R Lrten den sarkılar Soor Dereısı Ahmet Ustun'den sarkılar Reklan crceramlan haberler Ozetler Drotrram ve kaoanlS Plâklar arasında ISTANIiLX IL RADYOSU Acılı* ve Drocram DKkoteeımızden Karısık sololar Peffffv Lee sovluvor Los Paraauavos toolulutu Sarkılar Koncerto ssatı M Falthfull ve J San soloları Chad Mıtrhcll üclusıl Sonaf saafı Caz muzıcı GenOer icin Pazar konserl Tav saatı Kucuk konser Genclere muzıV S»ntonık muzık Mouloudı 'ı ve Claud* Coat^ den sarkılar Ak=am konserı Genclerln se\dıkleri San ReDertuarından Dtmvanın Dort BueaSından Mchel Be'îam Gılb»rt Grenier Mıchel Amaud'» dan Sansonlar Cece Kcnserı Caz Saatı Hafıf Batı muzıfl Proeram \ e kapanıs JOPCS dan «ark'tar 16 • Proteini bol bır besln maddesı GUmüs. 9 Büyük ta? parçssı • Manastır rahıbi • Yaban« • Nıne'nın y»r»aı. 10 Avuç içl • Su • Herkesm gözü önünde 11 tsım, Havada patladığı zaman etrafa mısketler saçan top mermisi • Bir kelimeyl veya bır cumleyi turlu ılgılerle kendınden sonra gelen cumleye bağlar. 12 Eskiden tahıl olcusü olarak kullanılırdj . Kınlan (ıkl kelime). 13 Soru zamıri Acar'ın ilk yansı • En büyük • Eskiden zengınlerın çocuklarma bakmak ve onları yetıştırnek Jçın tutulmus adam. 14 Su Kuru soguk Sınırli • Vaha'nın ilk yansı. 15 Deni« pasası • DU ve dudaklann yardımı ıle Içıne çeken • Bına temelınde kuUanılan katı madde. 16 f«vıçrede bır şehir (Turkçe okunuşu) • Dıkkat eden (ıkı kelıme). DÜNKO BULMACANIN HALLEDİLMİS SEKLİ NASIL HALLEDİLECRK TukandaH rtkamlı bultnaeads M dece 4 tane anablat (ipucn) ve 8 tane sonaç Uını, çarpma. çütartma, bolme Buıu vaktimzi alu ama, bofl tsaretierine rardu Bos kalan 12 aikkal ederek toldaa karenİD içine 1 deo > • kadar avrun birer rakaro koyarak ve t«psağa ve vukandan aşağıya balıoarada pösterılen sonuçtan boJunns. olursuuu». vaktinizl hos^a feçırmıg Tıfffonv Jlones .TIFFANY JONES OZ. 0'Z PAPrrA. SÜEE. "PRETORİfl flîLISI 63 M Apeldorn çok rıca ederım Sıze bır iki kelıme toylemek ıstıyorum. Benımle gelebı7 lır mısını? dıye sordu Beraberce kondora geçtıler' Mıss Dunham ıle sert bır tartışmada bulunduk. Ümıtsızlık içındeyım. Hakımda yanlış şeyler bılıyor. Onu tekrar gormera şart Bana yardım edebılır mısınız' Heyecanlı sesinde yalnız samımıyet vardı Afnkander, bılınmeyen bır facıanın kurbanı olan bu adama el uzatmak ıhüyacmı duyuyordu. Memnunıvetle, dıye cevap verdı. Size nasü yar* dım edebılırım' Mıss Dunham'dan benim için bir randevu Ut«rsenız reddedeceğmden emmım. Mrs. Sandra'yı gormesı bu aksam onu altuıi ettı sanıjorum. Mıss Dunham nerede oturuyor' Burger parkı vanında, Harrvshıt otelındevız Neresı olduğunu anladım Nasıl yaparsımz bılıtıem ama, bızı karşılaştırmak ıçm ne şekılde hareket edersenız edın Apeldorn biraz duşundu Sonra cevap verdr Her oğleden sonra, mısafırlerım çaylarını benım odamda ıçıyorlar Yarın beş buçukta gelın. Dadıyı uzaklaştırmak ıçm bır çare bulurum Odaja gırer ve Mıss Dunham'ı yalnız bulursunuz Boylece, onunl» ıstedığınız gıbı konuşmak fırsatınız olur. Teşekkur ederım M Apeldorn 27 numarah odamn yanında koridorda heklersinız 5ımdı aynlalım Beni beklıyorlar. Beraber görurlerse bir şeyler hazırladığımızj sanırlar Veda ettiler Patrıcıa ioluk bır renklt onu bekli\ordu Mıss Dunham, galiba artık bu balonun sizi ılgilendıren bır yonu yok sanıyorum. Hayır vok Adı Schroeder olan adamla gtri d5nulmez şekılde konuştum Lutfen bizı otele götünir •nusunuz' Yoksa daha kalmak ıstıyor musunuz' Kat'ıjen Genç kızın yüzö övle ıstıraplı idl ki, Apeldorn: Onu tekrar görmek îstemedığınlzden emın mUİııî' dıye sordu Belki konuşmakta fayda vardır Başını arkava attı Akmak uzere olan goz yaşlarını aklamağa çalılarak: Seh'oeder Sandr* çıftini gordum Hukmümü ı.erdım, dedi Israr etmek doğru olmıyacaktı tkı hanımla beraber 'çıraiadığı arabava bındiler Patrıcıa otelın merdıven'ennı sağlam adımlarla çıktı Bırıncı kata varıncka\ahesme bakarak Yarın Sğleyin kâlkan Dtırban treninde yerltrlmlzi ayırabÜir misuuz? daye sordu. MALRICE DEKOBRA Annc Mariel Bu eseı ONK Ooorrletıt Alansınaan «tın tunmıstu Apeldorn bu teklıfı beklemıyordu. Duraladı Bu ânî karar Mackenzıe'nın plânlarını da bozacaktı. Fakat tartışmak ıstemedı. ertesı sabah o ışle me$gul olacağını soyledı *•• Sabah, saat tam dokuzda Mıss Weeds Patricia'yı uyandırdı Genç kız vataktan zorla kalktı Rengı soluktu Sışmış gozlennden gecevı ağlavarak geçırdığı belh oluyordu Oyle penşan bır halde ıdı kı, bır akşam once Mackenzıe ıle aralannda geçen konuşmayı bılen Mıss Weeds. ona umıt verecek kelıme bulamıyordu Ah Weeds dıye ınlıyordu.. Pretorıa'da artık kalmak ıstemıyorum Dün James'ın halını gordukten sonra, bu şehrın havasını ıçıme çekmek ıstemi>orum Bır an evvel Durban trenıne bınmek, Capeton.n'a varmak, oraddh da kalbımde ufak bir umıtle avrıldığım Londra'ya gerı donmek ıstıyorum Telâsla valızlerın yapılmasına yardım ettı Tek dılegı en kısa vakıtte bu memleketten kaçmak olduâu halınden bellı ıdı Bu avrılık, tımıtlennı sondurmek ruvalannı vok etmek, Londra kışının 3isıne donmek icın olacaktı Onda aşağıva kahvaltl etmek ıçın ındıkierınde Apeldorn yaniarına geldu 4 Daha sğzını açmadan eenç kız atıldı Saat tam kacta hareket ediyoruz' Mı^s Fiunham çok uzsunum Fakat bır tek bo| jer \ok Uç pun brklemek gerekıvor.. Üç e\m m u ' Bıırsda dsha uc gvn Davanamam.. Patncıa buzdan bır gomlek eıvmış gıbı ıji Ürperdı Apeldorn'un hilha^sa yolcukıklannı gecıktırdıiınden haberı vokfu. Butun gun, tatsız. renksız. karanlık gecti Weeds, vgkıt oldurmesı ıçın Patricıa'va eski bır kjtap bulmuştu Fakat aenç kız koltuĞunda harpketsız, cansız kımıldanadan oturuvordu Gözien duvardaki çıçeklj kâğıda takılmiîtı N'pve baksa çırkın gelıyordu.. Yemekten sonra Aoeldorn işlerî içın sokaea çıkmıştı Beste ger\ donH"*:r^e ıkı kadını oHanna, çaya dâvet eüi O da eenç kızı tesel'ı "tmekten vaz «•çmistı Be« bucukta genç ndam avafia kslktı ve bır valızın k=> hnM"9imu ^ühane eHe °k, Miss Weeds ıle beraber odadan eıktı Jame' koridorun ucunda beklivordu Ar>»ldorn belİ! etmeden ona bır Işaret yaptı James V numarnh kapıya vaklaştl. Vurmadan. birden açtı Mı«c Dunham onu gorunct h*yre*le bagırdı A NK AR A Acıhs \e croeram Turkuler Ko\e haberler Cesitlı »eslerden «arkıUr Haberler ve hav« durumu Sabab muzı« Ankara'da bueün Kucuk ilânlar Z Ta^kent ten sarkılar Dınlevıcı ısteklerı Ovün lıavaları Hafif Batı nıüzl*ı Ara haberler ve ılânlar M Turun«'d«n turkuler Maeazin Turk muzıö Bızı oırJer mısıniz? Cocuk bahcesı Levleâın omru Dınlevıcl ı«.teklerl Kucuk ılânlar Vurttan sesler Haberler Hafıl muzık \ Sarkılar Ovun havaları Reklan troeramlan Ara haberler ve ılânlar Paiarın olâkları Saıkılar U Vorukoglu'dan Turkuler Pazar konserı Ara haberler ve Uânlır Ineesaz Tarla donosu Reklim DroEramları Haberler ve ha\ a durumu Kucjk ılânlar O Turen aen turkuler Cesıtlı muzık Sakıiar Fransa dan mıizik Bıleı kosesl 24 saatın olavları M Akeun'den turkülo SDor Dereısı M Bırtan'dan «arkılar Muzık dunvasından Sevılen sesler Haberler Gece konserl O«e* varııın* doiru nzet'er Kilis Kız ilköğretmen Okulu Müdürlüğünden Grup 1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 CİNSI Lirg Kr. Lira Krş 450 00 1350 00 1350 00 630 00 270 00 225 00 270 00 225 00 1035 00 247 50 3324 00 Seklı K Zarf Tarıhi 1281968 Saat i 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 6000 00 Keten lâstık Kondura sıvah 18000 00 Kundura bej az 18000 00 Kombınezon 840 00 Kaçkorsa 3600 00 Kılot 3000 00 Sı\ah çorap 3600 00 Bsvaz çorap 3000 00 13800 00 Orlon bluz Havlu 3300 00 Manto 44320 00 1 Başmuhendıshğımızce aşağıda uç kalemde \azılı satınalma ışı, 2490 sa>ılı kanunun 31 maddesı gereğınce kapah zarf usulu ıle eksıltmeye konmujtur. Fiatı Tutarı C l n l l Mlktan Blrlml Lira Krş. Lira Krş 2 15 21 500 00 3 75 24 000 00 80 00 56 000 00 Y ek un 101 500 00 2 Bır kalemde ıhalesı japılacak olan saünalma ısının, muhammen bedelı (101500 000) lira olup, geçıcı temınatı (6 325 00) l ı radır 3 Işe aıt şartname ve dığer evraklar mesai saatlerı içinde hergun ıdare bınasında goruiebılır 4 Talıplenn bu ışle uğraştıklanna daır Esnaf Derneklerinden alacakları belge ıle 1968 yıh vızeh Tıcaret Odası vesıkalarını 2 81968 gunu mesaı sonuna kadar Belge Komısyonuna ibraz ederek ıhale\e ışttrak belgesa almalan lâzımdır. 5 îhale 6 81968 Salı günu saat (10 CO) da Kızılay» alt Bajmuhendıslık bınasında yapılacaktır 6 Irteklılerın usulune uygun olarak hazırhyacaklan kapalı zarflannı ıhale saatınden bir »aat evve! makbuz mukabilinde Komısyon Başkanlığına teslım etmelen, postadaki gecıkmelerın v» yapıUcak müracaatlann kabul elunmıyacajı llan olunur, ( B u m tlTTSM» Yerlı betonarme demin 10000 Saç kapak 6400 Tarla bajı au »lma kapağı 700 Kılo Kılo Adet Hayat Topraksu Ekibi Başmühendisliginden Okulumuzun 1968 malı vılı ıhtıjacı o'an jukarıda cınsi, muhammen bedel muvakkat temınat eksıltmenuı şeklı, tarıh ve saatı belırtılen maddeler gruplar halınde eksıltmeye konu'muştur Eksıltmelerde 2490 savıh kanunun 31 ıncı maddesıne uygun olarak hazırhvacaklan zarf lan eksıltme saatınden 1 saat evvel makbuz karşılıemda Komısyon Baskanhğına ^erılmış olması şarttır l^teklı'er her grup ıçın bır teklıf verecek, şartnameler hergun mesaı saatlerı içinde Okul Mudurluğunde gorulebılır. Postadaki vâkı gecıkmeler nazara alınmaz thale, okulda toplanacak Komisyonc» y»pıl«c«kür. HM8A9SM545) 16 "S0 17 00 17 05 17 30 17 50 19 00 10 00 19 35 19 50 20 05 20 35 20 55 2100 10 20 10 40 11 10 11 15 11 30 11 55 12 25 12 30 13 00 13 15 13 30 14 00 14 15 15 15 15 20 15 50 16 ıo 2110 21 25 2145 22 05 22 25 22 45 23 00 23 45 xvın Teîekkörler.. James'ın ânfden ksrsısına çtkmaMna o kadar ja« şırmiîtı ki bir sure konuşamadan kaldı Genç adam «ort bir haıek»t!e kaoıvı kaDadı onune geldi, v% cevap verme fırsatı bırakmayan bır sesle. (Arkası var) rro*r«m ve lr»o«mı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog