Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

£1 Tcmmnz 1968 C'UMHUKJl'KT 8AHÎFE ÜÇ AJANSLAR • I ii'iıiiiııı'ı ferkedecet Cenevre anlaşmalan 14,üneü yılına girdi HANOt: (a.a) uzey Vietnam cumhurbaskanj Ho Şi Minh, Vietnam hakJandaö 1954 Cenevre anlaşmalannın imzalanışımn 14.cü yıldönümü dolayısıyla Vietnam halkı ve ordulanna hitaben yaymladığı blr raesajda, Hanoi hukumetının banş içınde öne sürdüğü şartlan tekrarlamıs ve «Amerikan ordularının er geç, her ne pahasuıa olursa olsun baslan öne eğik olduğu halde Vietnam'ı terkedeceklerinden eınln bulnnduğnnn» Ho $i Mı'nlı: " I B 1 Saygon'lu lider teminat istedi Johnson ve Tiyö HONOLULU (a.a. Radvolar) merika Birleşik Devletleri Başkanı Lyndon Johnson ile Gfiney Vietnam Devlet Baskanı Nçuven Van Tiyö, Honolnlu'da, Pasifik'teki Amerikan kuvvetleri genel karargâhımn Amiral Ulyse Sharp'ın çalısma odaunda basbasa görüsmüslerdir. Bu sırada yandakı başka bır odada da ıki heyet uyeierı bajka bir toplantı yapmaktaydMar. Ikı devlet başkanının basbaşa goruşmelerine buyük önem verilmektedir. Honolulu toplantılannın esasını bu görüşme teskil etmektedir. Başkan Johnson' un bu konuşma sırasında Cumhurbaşkanı Tiyö'yü, Kuzey Vietnam bombardımanlarının sınırlandırılması gerektiğıne inandırmak içın çaba harcadığı sanılmaktadır. Sıyasi alanda ise, Güney Vietnam Ulusal Kurtuluş Cephesinin Güney Vietnam sıyasi hayatına muhtemelen katılması, Amerika içın en önemli konulardan biriyse de, Van Tiyö'ye yakın çevreler, Devlet Başkanının bu konudakı muhalefetinin kesın olduğunu, konferansa katılmayan Kao Ki' nin de aynı konuda çok hassas davrandığını ve Amerikalıların gerçek niyetlerinden şüphe ettiğini saklamarfığını belirtmektedirler. Güney Vietnam Cumhurbaşkatn Nguyen Van Tıyö, heyetleri bir araya getıren ilk toplantıda, Amenkalı muhataplarına, Vietnam'da «saldır^anlann taahbütlerinden ve imzalanndan baska teminatı olmayan bir barışa» karşı olduklarını kesınhkle belırt miş ve «Banşçı her çeşit çözüm, dostun düsmantn füvenebilecegi, etkili uluslararası teminat altına alınmalı» demis ve Başkan Johnson'un çu sözlerini tekrarlamıştır : «Suni bir çSzümfl kabol edip bnna bans diyemeyiz.» Genel toplantıdan önce yapılan ve bir saat süren başbaşa görüşmede ise Van Tiyö, Başkan Johnson'un isteğı uzerine, mevcut du rum hakkında görüşünü \tah etmiştir. Beyaz Saray sözcüsii George Christian'ın açıkladığına göre, Cumhurbaşkanı Van Tiyö'nün İ7ahatı, durumu bütün veçh&ieriyle kapsamış, Tiyö. Paris'tekl Amerikan Kuzey Vietnam göruşmeleri hakkında tfüşünduklerini de açıklamıstır. K Honoluluda görüştüler I r&k'ın yenl liderleri, «dakik» jhükumet darbesinden sonra, 'ülke ekonomisine çekl düzen Bağdat, (a.a.) Terebılmek için çahşmalanna baslamışlardır. Bağdat'lı iş adamlan, Albay Abdul Bezzak ElNayef hüadım kabul edılmektedlr. kumetinin radyoda açıklanan 26 üyeli kabinede aynca 4 Ba programından ümltli olduklarını as'çı bulunmaktadır. Geri kalanbelirtmektedirler lar ise, çeşitll milliyetçi hizipleri temsil etmektedlrler. Ordunun genç subaylan tarafından gerçekleştirilen hilkumet darOlayaruı içinde bulunan gözlemciler, çarşamba sabahı Bağbesi, bütün idtualann aksıne hiç dat ta patlamalar duyulduğu ve bir çatışmaya . o l açmamıştır. sokak çarpışmalan olduğuna dair Darbe sonrasında, Ulkenin kürt Tahran mahrtciyle vrilen haberazınlığına kabinede dört yer ve lerin asılsız olduğunu söylemisrılmesi de, kürt sorununun çozUlerdir. mü yolunda atılmış olumlu bir Darbe hareketıne on ayak olan Veni Irak rejimi desiek buluyor li hadiseler arasmda genç subaylara, askerl haber al ma servislerinin eski komutan yardımcısı Albay Abdul Rezaak ElNayef'in liderlik ettlği ortaya çıkmaktadır. Cumhurbaşkanlıgı sarayı muhafız alayı da, darbe hareketinde çok önemli bir rol oynamıştır. Niteklm bu alayın komutan: General tbrahim Abdul Rahman ElDa\oıd, Savunma Bakaru olroustur. Devrik cumhurbaşkam Abdulrahman AriTin oturduğu başkanlzk sarayı civannda, darbe sabahı. bir kısım bırliklerin ate$ açtığı sanılıyor. Saray, dün ellerinde otomatik siiâhlar bulunan askerlerce kordon altındaydı. Sarayuı bahçesinde de bir kaç tank göze çarpmaktadır. Bağdat'a gelen yabancı gazeteciler, ypni cumhurbaşkanı Ahmet Hasan ElBakr ile görtişmek üzere saraya gıtmişlerse de, üc saat beklemelerine rağmen, kendisiyle konusamadan geri dönmüşlerdir. Başkent Batdat'te, stratejik noktalarda rastlanan bir kaç nrhlı araç dışında. ııek (azla asker gorünmemektedlr. Dört kürdün kabineye alınması, yeni rejimln, kürtlerle uzlaşmaya çalısacagımn bir bellrtisidir. Kürt bakanlar şunlardır: Muslih El Nakşibendi (Adalet), îhsan Sirzad (Bavındırhk ve Mesken). Dr. Abdullah El Nakşibendi (Ekonomi) ve Muhsin Bazzari (Kuzeyin kalkınması). KabinedeM dört Baas'çı da şunlardır: Salih Mehdl Ammas (tçlsleri), Dr. Ahmet AbdulSettar ElCavarin (Eğitun), Dr. tzzet Mustaia (Safchk) ve Dab ElSlkavi (Gençlik sorunlan). Başkan Bourguiba rı unıu Cumhorbaşkajıı (II IJdostumu* değerli Arap Jl ayduıı ve inkılâbcısı re^™ is Bourguiba, beş on gün kalıtıak üzere İstanbula geldi, dtaleniyordu. Bu bir hususı ıkamet olduçu için kendisini gerek yan. gerek ziyaretle rahatsa etmeyl uvgun bnlmamıştık. Tunusu * i yil evvel gazeteci olarak zlyaret ettiğimiz sırada kendisiyle uzun uzadı göriişmek fırsatmı bolmus, gtçen yıl da Cumhurbaşkanımızıa maiyetinde Tunusa (fitti|inıiz zaman müîabadelerimizi takvıye etmek imkânmı elde etanişt*BlUyorsunuz, birkaç gün evvel Irakta bilmem kaçıncı ihtilâl, daha doğrusu bir hükumet darbesl oldu. Ve bir asken ihtılal komitesi idare>i ele aldı. Cumhurbaşkanı «Abdurrahman Arif 1 de bir uçağa koyup Londraya surgun ettiler. Gazetelere ve radyolara bakarsanız Irakta halk yenl idareden memnundur ve onu desteklemektedir. Bu doğru olabilir. Duşiirülen hükumet de aynı seyl söylemişti... İste bu hâdise îstanbuldakl iftirahati sırasmda bu yazımızla Baskan Bourguiba'nın sukunettu' Ihlâl tftmemize sebep oldu. Din kardeşlerimiz Arap devietlerinuı «gyısı maşallah Basra körfezi sahilindeki emirliklerle birlikte 14 15 i buldu. Dünyad* aynı kan ve dilden bu sayıda başka devlet kalabalığı yok gibi. Aranlar için sevtnilecek şey!.. GeUelelimAraplığuı belki de serazâtlığından olacak.. bütün bu Arap devletleri, ne Içlerinde, ne de hatti tek hayatî meseleleri olan Urail dâvasında blr tiirlü birlesememi?lerdir. Meşhur Arap birligi de bugün kin ancak bir hâtıra olarak bir kenarda durmaktadır. Çünkü Arap Birli?i, taal olduğu zaman Arap birligine faydalı olamamı«tır. Bu hlrlesememenin rürlü s e bepleri vardır. Ama başlıcası Arap âleminin bir lider «eçememij olmasıdır. Se*rmeyi blr tarafa bırakınız, evvelâ Arap âleml sahip olduklan hükümdarlık veya cumhuriyet Idaresi bakımmdan acıkça Ikiye ayrılmışlardir. Bunun tek istisnası Tunusrur. Tunus blr cumhuriyet olduğu halde Arap Kırallıkları ve prenslikleriyle het zaman Ivi münasebetler Idame ettirmiştir. Bu uyusmaıhk, Mısırtn Cumhuriyetçiler lehine Temen harbine ğirmesiyle, Suudî Arabistan KıraHığmm da Yetnen Kıral kuvvetlerine yardun etmesiyle daha da açıga vurmuftur. Ürdün Kıralı Hüseyinin de hayatına komşusu blr dost tarafından yapılmış olan suikasd teşebbüsiinde avn olarak «ah.ima karsı yapılan açık düsmanca proparandalann teslri hâlâ silinmemiştir. Bunun yanıbaşında petrolcu olan ve olmıyan Arap memleketlerl blrblriyle gecinemezJer. Vettghn» olanlar teterler H petroHular A raplık namına kendilerme ftetrol fellrinden pay versinler. Olacak şey değil; ama bu böyle. Ve ni hayet Amerika ve Rusyaya yaklasmak veya lkisi ortasında çatal oynamak politikası da Araplan ayn secime Itmiştir.. bunu bilen Araplar daima İsrail düşmanlıeını tek blrlesme noktası olarak e l l e rinde tutmuşiar ki, harb patlavip da Yahudiler sltı günde i;l birlrinee büsbfitün birbirlerine d ü ş müşlerdlr. fnkâr edemeylz ki bu 14 15 Arap devletinin liderleri arasmda akli selfan ve tedbir sahipleri yok deHIdir. Ve bhçok ifratlar ba zatlar sayesinde önlenmiştir. BunIann başmda işte bugünlerde İ»> tanbulda misafirimiz olan Başkan Bourguiba gelir. Arap memleketleri Içinde Istiklâlln) kansız ve tam olarak elde etmis, ve Fransızlarla bozusma dan onlan Tunu«tan. ve bilhassa Bizerta'dan cıkarmıs. memleketine kendilerine eröre sosyalist bir idare vermis. halktan eelmiş va halka kendini sevdirmis. Batı medeniye«nl Jylce hazmetmis olan ba zat sahsan blze Arap âlemimn zorluklannı ve bu zorluklarm asılması yolundaki çabalan strannda yaptıklan hatalan anlatmı«, bu âlemin zaaf ve kuvvetlerini ne suretle teltf ederek. meden" * alemindekl mühint roiünü na«ü hÜTnö «uretle ifa edeceğinl izah etmisti. Tunusu ziyaretlerimiz sırasmda kendisinin halk tarafından nasıl sevildiğini yakmdan gbrdü&ümüı Başkan Bourguiba, devlet idaresl mes'ulivefinl ciddî sekilde kavramış, devlet otoritesinin kıymetiBİ v e nasıl knrulacağmı iyi anlamış bir liderdir. Tunus, dört buçuk milyonluk, 155 bin fcllometrekare genişliein de bir memlekertir; Arap memleketleri arasmda 30 milyon niıfusIn bir milyon kilomrtreksreük Mısn, blr buçuk milyon nüfmlu faVat hir milvon 2flO bin •jilometrekarelik Libya, 6 milvon nühıslu ve 2 milyon kilometTekarp'ik Sundî Arabirtan ınbi nüfusça veya sahaca Tunustan çok hiivük devlefler vardır; bu memlototleri" çoğn maalesef nüfu« veva «ahalarma bakarak kendiierinl A raplann liderliğiBe lâyık savmakta, hattâ bazılan fiilen liderlik etmege kalkısmaktadır. tşte bu hodKâmlık yüzünden Ara» Birlifi bir Hder bulamamıştır. Eğer bu sahrf endişeleri ve ard düşiinceleri Wr yana Iterek Arap âleminl ciddî ve müsterek bir politikava sah*P kılmak Isteseler. Başkan Bourgniba"yı beynelmilel âlemde t a nmınış r e «evflmis bir lideri s e çerler ve kendilerini l">«»nekesten knrtanrlardı. Bu gerçeği IraktaH hükumet darbesinin »zl»ttfft sabık Cumhurbaşkanı Abdur»hman Arif menkuplok volnnda ıstanbnldan fecerken. Tıınııs Bas*«nı Bouremiba*nm da tstanbulda dinienmekte oluşu tevarüdünden faydalanarak vazmaktan kendlmlz) alamadık. Allah Araplann Tardnncisı olsun. Bizim duamıs budur ama; Sen kendine yardi" et kf; A!Iah da genln yardımem ol«un! dty* frenkee bfr s»ı raHir. HaMmanedtr. Ve Arspltno cofn frwtfi blllrler. B. FELEK Sosyalizmden kapitâlizme döniiş «Halkımız kahramandır. Tuttufumuz yol doğrudur. Adalet blzimle beraberdir. Mücadeleye devam azmindeyiz ve güçlüyüz ve kazanacağız. Bfitfln Uerici kuvvetJerin destek ve sempatisine sahlbiz» diyen Ho Şi Mınh, mesajının sonunda şöyle diyor: «Aroerikan mperyaUstleri hle süphesiz mafflup olscaktır. «Halkımız hlç «üphesiz muzaf(er olacaktır. «Yurttaşlar ve cengaverler, lleri. ye doğru azlmle yürüyün...» Ho Şi Minh, gayet uzun olan mesajının ilk tasmında, Vietnam hakkındaki 1954 Cenevre anlasmalannın gayesinl anlatmakta, Amerika'run, bu anlaşmalan «Kasten çigneyip Giineyde kukla blr bükumet kurduğunu ve Vietnam halkına karsı bir saldın savaşına firi?tiğini» Uert sürmektedlr. MÜKEMMEL BİR ORGANİZASYONUN ÖZELLİKLERİYLE OOLUOUR ISTANBU1ANKARA İŞTE BUNLARDAN BAZIIARI O Otobuslerde servisi hoslesler değil birinci sıntf garsmlar yapmaktadtr. QYol bovunca otobüsU dilediğiniz kadar meşrubatt bedava içebihrsiniz. %Bol kattklı.dilli, salamli ve peynirli sandviçler ucretsiz olarak ikram edilır ve yemek için ayrtca duraklama yapılmaz. Q koltuklu tuvaletli bu luks vasttalartia bir ytlda 5 gidiş donuş seferi yapttğmu lakdırde "Dövizi ve bileti dahil Avrupa'ya seyalıai"Kur'asına ıştirak edebıhrsmiz. BOSFOR TURiZNTi» oskova ve ortodoks müttefikleri, DUBÇEK rejimini «SosyaKzm yolundan ayrılmak» la suçlamaktadırlar. Prag ise. «Hayır» diyor, «Toldan aynlmıvoruz. Sadece sosyalizme demokraük, in•ani bir karakter kazandırmağ» palışıyoruz.» Ortodoks kotnünistlerin korku•u, Çekoslovakya'da bir çeşit muhalefetin kurulabileceğidir. Çünkü Marksizmde muhalefet partilerine yer yoktur. Komünist Partisi, ya da proleter diktatörMesajmm, dahs sonrald MIUlüğü her çesit rekabete karsı tahammülsüzdür. rnü. Szetle şöyle devam etmekteÇekoslovakyada sivaset tamadir: men serbest bırakılsa dahi bir «... Direnme sarası 1968 yümda, burjuva partisinin kurulabilecefuneydeki yurttaşlar ve cengaverfcini sanmıyoruz. Mavısta Prag'ı riyaretimizde, en hızlı reformculerin genel bir taarruza feçmesl larda aşın Uberallerde dahl, ve köyler ve kasabaiardaki ayakMarksiztnin temel ilkesinden ay. lanmalar ile yeni bir safhaya gtrnlma niyrti sezmedik. îstenen, mişfir. Bu genei taarr. , Amerikakapitalizme dönüş deçfl, siyasî ftzgürlük ve bağımsızlıktı. Temei yı temelinden sarsmıs ve bes ilkeden, iiretim araçlannın devtat'ayı beyecan içinde bırakmıştır. letin, ya da toplumun elinde ol«...TTlusal, demolmstik ve ban? ması şartuıı kastediyornz. kuvvetleri ittifakının kurnlması Bir burjuva partisi kurulsa ve da, ülke çapmdakj birlik politikaIktidara gelse bile, hiç defilse »uun büyük bir başansıdır. kısa sürede Çekoslovak sosvalist «... Paris görüşmeleriode lse, yapısının kapitalizme dönüşmesi Amerika, büyük bir utanmazlıkla bekleneraez. Buerün ÇekoslovakVietnam'dan karsı bir jcst talep yada bir burjuva sınıfı yoktur. ettnektedir. Görfilmektedir ki, ASermaye sahipleri 20 yıl önce, merika'nın saldın savaşından vaıya kaçmıs, ya sürülmüş, ya idam geçmeye niyeti yoktur. edilmis, ya da bugüne dek 81Nifanlandık «... Bu vahim dunım karsısuda, müstür. Devletin, ya da halkın Mutluyuı ülkemizin j^ineyindekj ynrttaslaeHııden alınacak üretira araçlan nn, direnme hareketini güçiendirBÜRCİN TÜZEX f<|Ç) kime devredilecek? Kapitalizme mekten baska vapaoaklan bir ser Dr. tZZET ABKAV » döıunek için önee bir burjuva yoktur. sınıfının yeniden doğması gerek. 20 Tem. 1968 ANCELO J ö «Vietnam ujasn, kurtnhıs 1çln DUBÇEK'in radikal iktisadî U. Amerika'b emperyalistlerle »onuberalizasyon programı özel tena kadar mücadele edecektir^» Cumhuriyet 8488 şebbüse sınırlı bir vaşama hakta tanımayı da 5ng5rmektedir. •••••••••••••••••»»•»•( '••••••••••••••••••••• Meselâ ana, baba ve çocuklannın birlikte çalışabilecekleri aiie tsletmelerine Izin verilecektir. • Lokanta. pansiyon, küçfik çiftlik, bar fibi. • Hizmet işlerinde ustalar, çıraklık devresinde azami iki işçi • çalıstırabilecekleri dükkânlar açabileceklerdir. Tamirat, bakım ve küçük sanatlar gibi. Çıraklar uzmanlasmca amme sektnrüne fCçeceklerdir. Altıyedi Iktisatçı, mühendis, Yazıh müracaatlarjı (P. K. 548 İsfanbul) adresine yapılman ya da avukat kendi sahalannda • Oıtisas ve dantşma bürolan aça• NOT : Müracaatlar gizli tutulacaktıp. bileceklerdir. Tukandaki 5zel tesebbüslerde çalışacak şahıslar, agir rergi ve Steld kısıtlamalara rağmen tasarruf yoloyla sermaye biriktirmeyl aağlar ve yatırunlara giderlerse, camanla burjuva smıfı yeniden doğabilir. Ancak, böyle bir olu • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••••••»»•»••••• sumnn olgunlasması yillar, kuReklâmcıhk: 2880/8470 saklar siirecektir. QDilediğiniz gunluk gazeteyi otobuste ücretsiz olarak alabilırsinU. Qâu luks servisin ücreti yabttz 40 T. L. 'dtr. BOSFOR TURİZM Yılın her mevsiminde Avrupa'ya devamlı olarak turistik ve özel işçi servisleri çalıştıran ilk Türk müessesesidir.Bu uluslararası işletmede petrol ofisi genel müdürlügünün iştiraki vardır.ve Alman Devlet otobüs işletmesinin de hat ortağıdır tstanbul Burosu: Taksinı Mete Cad. 14 Tel: 48 51 51 47 96 85 Ankara Burosu : Ihlamur Sok 10. FBKA Carajt Tel: 17 15 48 ACI BİR KAYIP Sevglll arkadsjunu Tflkaek Mtthendta Altan Duransoy beklenmedlk bir anda aramızdan ayrıtaıstır. Kederll allesinln ve oıkadajlaruiın scısını paylajınz. Tflrk Mıden Tflkack Miihendideri Cemiyetl Cumhurtyet: 8478 Curnhuriyçt 8436 ı! İPLİK MÜHENDİSİ ARANIYOR l| AKIN İEKSTİL A. Ş. Kayhan SAĞLAMER • • • • • • •• • • » • • • •»» • • «»» • I • • • • • • • » • • •• • • • «»• • •»»» 31TEMMUZ Amortİ8İz çekiliş: II Büyük Yaz Çekilişi ile | LO.VDRA (<j.) nlü sinema oyuncusu Elizabeth Taylor'un. bir Londra hastahanesinde, mahiyeti açıklanmıyan bir hastalıktan ötürö ameliyaf edileeeei açıklanmıştır. 36 yaşmdaki yıldızın rahatsız lığının ne oldufunn kimse bilmez görünmektedir. Film çevreleri Lîz Tavlor'un rahat'17'ıŞının e n dişe edilecek bir tarafı olmadısinı ileri siirerlerken. bir basm sözcüsü de, Liz'in basit bır «kadın rahatsıziığı geçirdiğini» söylemişmiçfir. Sözcü, Liz'in birkaç günl sonra hastahaneden taburcu edileceğini sözlerine eklemiştir. Elizabeth Taylor, eylui ayında Paris'te Frank Sînatra ile bera ber «The Only Gama in Town» filminde oynamava bsslıyacaktır. ••• ••• uI Mlllİ PIYANGO Yine cazip bir yenilik getirdi Güz Sonp üsinde • X X •••••• •••••• • • Adet Adet Adet • Adet i Adet Adet Takma kalbsyle yaş • ^L;nünü kufladı • 3.000 Adet PARIS: (a.a ) 6.000 Adet vrupa'nın takma >calple vaşa • • <• • •• •• van tfk hastası. rahip Jeanmana Boulosnp rlün 57 d yas eüniinü 'cutlamıştıı 70 glin önce T7 vaslanndakl blgÜTiriik memurunun kalbin* nlar rahip Boulofene en az iki ay da ha hastahanedp fcalaraktır Brous sais hastahanes! vetkılileri rah) bin. taburcu °dildikten sonra kı? kardesinln vanma eideceğini bfr Mrtmektedirler Rahibin saflık rturumunun fer kalade lyi oldufu belirtilmekte i 6 12 60 180 830 1 MİLYON Lira (00 BİN > 40 BİN > | | | tarihi:fl) gustos OOt Çehüişlnde Güz Çekilişine katılabilmek için Türkiye Iş Bankasmda en az 200 liralık bir hesap açtırmakta acele ediniz. Daha fazla kazanma şansına sahip olmak isterseniz tasarruflarınızın tamamıni Türkiye tş Bankasmda toplaraalısınız. 20 BİN 10 BİN BİN > » » » j| : 1 | : 2 BİN 400 lira 5 adet 100.000 lira 20 Apartman Dairesi 25 adet 10.000 lira 50 adet 5.000 lira 500 adet 1.000 lira aynca I5OO0 adet para ikrtmiyesl â 12 MilYON 140 BİN l liralık ve 10.089 adet servet yağmurun i dan size de büyük bir pay düşmesini i ; dileriz. i > » • • • • • • • • •• • • • • • • • • • •• •• • • • • • • • • » • • • • • • • • • • » TÜRKİYE $ BANKASI paranızın... i»tikbalinixin emniyetidir T«ni Ajaaa: 4082/S4» «r. (Baaıo: 21950/8442)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog