Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

SAHİFE tKf r t\ Temmm 1968 CTJMHURÎYET TEKE1I B YAYIN •••• •••• •••• Osman F i k r e t Kayalı • KadıkSy C. Savo Y«rtımcw ^ Avukatlık Kanunu ile İlgili Mevzuat ve Türkiye Baroları Ücret Tarifeleri 386 Sahıt» diklsli »• renkll kartan kapakh citt datı 17.60 T L ISMAİL »KOÜN MÜESSESELKH* • M»K K l T » « t » l Ank«r« C«dde*l No. 4 IsUnbul T«l«fol» : 82 O» •• OOGAN NADI Dr. M. Cemal AYGEN lr Anayasa kurnlnşn olarak organık kannnnnan bazırlanıp da, çalışmalarını bn kannnun gerekleri içerısinde yerine getirmeye basladığından bu yana, TRT'nin türlıi faalivetleri, gerek kamn ovunda ve gerek siyaıi kuruInşlar içinde ve arasında tartısma konusn olmus ve almakt» da devam edegelmiştir. Kâh, TRT'nin taraflı yayın yaptığı. kâh knllandıfı dilin anlasılmaz oldngu, kâb yayınlarında şo Veya bn akıma yer verdigi tartısılmıs ve sornmln sayüan kimseler bu ve benzer sebeplerden raabkemelere kadar sevkedilmistir. Alınan beraet kararları, TRT'yi tartısmayı mutad bale fetirenleree dikkat nazarlarına alınmamıs ve palemikler devam etmistir. hüküm sevk etmistir. Bununla beraber bn kannn, istisna olabilecek iki hali, birbirinden kefin olarak ayırmış bnlunmaktadır. t > n istısnalardan bırıneısi, 359 sayılı Kann•* nnn 35'inci maddesınde yer aîmaktadır. Bu birinci istisnaya göre. 3222 sayılı Telsiz Kanununun Z'nei maddesınde, «Iıse, yuksek okul ve üniversitelerde ders aracı niteliğinde olan radyo ve televizyon ıstasvonlarının» yayın yapabileceğinden bahsedilmektedir. Ancak bSyle bir yayın istisnannın da, bir denetime tâbi olması gerektigi de ayrıca maddede belirtilmış, ve bn gibi igtasyonların yapacağı yayınların, TRT Knrnmn ile Millî Eğitim Bakanlığınca biriikte düzenleneceği açıklanmıştır. Kannnnn getirmis oldnğn istisnalardan ikincfsi, 359 sayılı Kannnnn 30'nncn maddesindedir. Bn maddeye göre TRT Knrnmn, amaçlara nygnn olmak sartivle ve özel huknk hökümlerine tâbi olarak, mahdnt mesuliyetli ortaklıklar knrabilir. Bo ortaklıklar, yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişilerle olabilir. Ve aynı zamanda bn oHaklıklar, iktisadi devlet teşekkiilü niteliğinde elsalar bile, iktisadi devlet tesekkülü sayılmazlar; yani. denetimleri, Yüksek Denetleme Knrnlnna tâbi değıldir. Gene aynı maddeye gSre, ortaklıklar tarafından knrnlacak radyo istasronlannın vavınları, Knrnmnn denetim, gözetim ve sommlnlnfn altında yapılır. sayılı Kannnnn yayın tekeli koyan maddesinin bn iki istisnasında da açıkça belirli olduÇn gibi, vavın tekelinin bir leabı olarak yayın sorumlulnğn, devietin resmî knmlusları olan Millî Eğitim Bakanlıgı ile TBT've verilmis bttlnnmaktadır. Ancak memleketimizde, eğitim aracı olarak yayın yapmakta olan radyo istasyonlannm dısında, Anayasa ve 359 sayılı Kannnnn yayın tekeli ibdas eden 35'inci maddesi dısında kalan radyo istasyonlan vardır ve devamlı sekilde yayın yapmaktadır. Bn sekilde yayın yapan radyo istasvonlan, milli olmaktan nzak oldnğv kadar. ber tiirlü devlet denetiminin dısında da kalmayı saflatnıslardır. Kannnlarımızın tesbit ettlfi esasiar dıgınds kalan ve millî nitelikte olmavan radyo veriei istasyonlarının adedi küçümsenmiyecek blr dereceye ulaşmıştır. Birlesik Amerika Knvvetleri Radar tstasvonn Radvolan adı altında Karamürtel. Trabzon, Satnsnn ve Divarbakır'da yayın yapan radyolann yanında, tzmir ve Adanada faaliyette bnlnnan iki NATO üssti radyosn bnlnnmaktadır. jjji ÇEKECEGİMİZ VAR Sabretmeyen dervişler Boyları kısa ama... Alırken karga, verîrken şahinKeyif değil intiharBir muamma çözüldü |it havadis baslıklan, hep böyle petle, öyie hafif kalıvor ki, esnafın tertipleniyor. buna için için nil'p geçtiğine Canım, aceleniz ne? Senenin blt süphe yok. mesüıe daha çok zaman var. Bu Mahallede 4uyduğumuza göre, radan oraya neler olacağını nereden bizim manav, ikinci apartırnanı biliyor, bizim arkadaşlar? almak, veya, dikmek özereymiş. Alır da, diker de. Hattâ bu ıriSiteklm bu «senenin en...» II bajlıfından çok (eçmeden, âdeta ya disle, toptan bütttn mrhaUeyl de n? edercesine, bir evvelkinden, ci alsa şasmamak i&zun. nayctse daha korkuncu, kaza ise daha fecii, sıcaklıksa daha fazlası oluyor. Bence biraz sabırlı olmalı. Mutlaka lâzımsa, sene sonunu bekleyip, fstanboi'urnurun dertlen bitmez bilânçoları gözden geçirdikten son •ve değişmez. Hcp ayni seylerra, bir karara varmalı, ve «senenin dir, mevsim mevsim basgösterirler. en...» ini ona göre ilân etmeli. Şimdi deniz mevsimtndeyiz. HerÇünkü memleketimizde, mâsaallah birçok bakımlardan her gekes denize giriyor. Ama, tstanbul çen giin, bir evvelkini gölfeda bı kıyüarı. baştan aşagı, mikrop nıvası, koli basili dolu. rakır oldu. Bu koli basili denan nesne, bi İlâncılık: 7840'8464 >••• •••• İKİ MÜHENDÎS VEYA MUADÎLÎ ARANMAKTADIR Biri Tavsanlı'da manyezit kalsinasyon fabrikasuMİa dlğori maden sahalarında istihdam ediletektir. 1 Bakım şeflıği yapacak ELEKTBO MEKANİK mühendisi veya muadili. Vasıflar: Tecrübe, idare, tesfcilât, Fransızca v«ya Ingilizce ve mümkünse montaj. Yaş 30 ilâ 45. 1 Maden Mühendisi, yas 25 ilâ 35. Fransızca veya Ingilizee. İstekiüerin geçrüîj hizmetleri ve istedikleri üereti bildinr ve son fotoşrafların'n ekli olacağı el yazüarile yazılmıj i | talepnamelerini, COMAG ConHnen^l Magnerit LimHed Şirketi, Büyükdere Caddesi 125/2 Ünlü Apt. Dair» 4. LEVENT İSTANBUL adresine göndermeleri ve «ahst ziyarett» bulunmamalan riea olunur. Cumhuriyet 8475 Istisnalar özerkliğin hududu n tartısma ve polemiklerin başlıcaları, TRT'nin özerkliji hndutları fizerinde baslamıstır. Tnrizm ve Tamtma Bakanlıfı müfettislerinin TRT'yi denetliyebilecekleri iddiası, Banıştay tarafından bertaraf edildiginde. bn kez de, Maliye Bakanlıfı müfettisieri knrnma gönderilmis, ve özerkliği, hiç değilse zedeleyebilecek bir denetimin yapılması talep edilmistir. Ancak ne var ki, Danıstay bu sefer de. MaHye Bakanlığınm da TRT'vi denetleyemiyeceğine karar vermis ve mesele bn sçıdan da, kazai bir karars baglanmak snretiyle balledilmiş•Jr. Tartışmaların bn sekiide devam ettigi süre lçerisinde TRT Knrnmn. 359 sayılı TRT Kanflnn ve 440 sayılı tktisadi Devlet Tesekkülleri kannnlannın tesbit ettiti vetkili orçanlarca daima denetlenraistir. Çünkü bn kanunlar, bir iktisadî devlet teşekkültt nitelifinde olan TRT'nin Yüksek Denetleme Kurulunun, idarî, malî ve teknik alandaki denetimine tâbidir. Bn knrnt, bir ara TRT'nin baber ve proçram yayınlannı da denetlemek istemis ise de. Anayasanın teminat altına almıs bnlnndnfn SzerklljHnin hndutIan dışında kaldıgı çerekçesi ile, böyle bir denctlm yapılamamıştır. •*•• •••• •••• •••• :::• Cekeceğimiz var Keyif değil inlihar B Ancak r» yer verebflir endtsesiyle, TRT'nin tekelinde bnlnnan yayın sornnn fizerinde durnlmamıstır. Anayasa ve 359 sayılı Kanunun tesbit ettigl esasiar difinds kalan ve böylece kannnlanmıla aykın bir tntnm içinde bnlnnan radvo istasyonlarının mevendiyeti, ttzerinde Snemle dnrulni«ı rerekli bir sorilndur. Anayasammn 26 ve 121'inci maddelerl, ba•m dıtı hsberlesme araçlanndan bahsederken yayın tekelinin Tiirkive Radvo ve Televizyon Knmmnna ait eldugnnu bildirmistir. Anayasanın 121'inei maddesi. €radyo ve televizyon istasyonlannın idaresi, kamu tüzel kısıliği halinde» yapılır demektedir. Şn halde. bn maddenin açıkca ifade ettiiine g6re. radvo ve televizyon tstasyonlannın idaresinin temel sartı. «kamu tüzel kisihği halinde kanunla tanzıtn edilmis» < '•fmasındadır. Kamn tüzel kişiliii halinde tan." ttm edilmenif bir radyomrn yayın vapması, bir '»andan Anayasaya ve bir yandan da 359 sayılı TRT Kannnnnnn tekel ibdas eden 35'inci maddesfne aykırıdır. 359 »avılı TRT Kannnnnnn 35'incl maddesi, «•Itktromanyetik dalgalar vasıtasıyle ses, ışaret ve resım vermeye yarayan tesıslerden, radyodifizyon ve televizyon niteliğinde olanların kurulması ve işletilmesi hakkı, yalnız Türkıye RadyoTelevizyon Kurumuna aittır» diye bir neak, TRT'yi ve A 4» denetlemesiidarî, maligiyasiteknik alanyanında, tartışmala Sonuç »avılı Kannnnn yayın tekeli koyan 35'inci maddesinin dıjında kalan bn radyo fstaıyonlannın hnknkî dnrnmları ciddî bir tartısma konnsn oldnğn kadar, siyasi miinakasalann atırlıtının da zaman zaman merkezini teskil etmektedir. TRT'nin knrnlusundan bn yana, kannn dısı yayın vapan bn istasyonlann dnrnmlan iUililerce tetkik konnsn olmnş ise de, bngtine detin herhanri bir netice alınamamıstır. tfcj^j |nla«m»ların btinyesi içerisinde dttsönülen hıit tawları, btr ne sekilde olarsa olsnn milli kannnlarımm*h, millî budntlarımızın içerisinde, sahıs ve kurnlus farkı gözetmekslzin tam bir tatbikını rerektirir. Rnknknn temel prensipierinden biıi, bir devietin kannnlarının, millî sınırlan içerisinde eksiksiı olarak tatbik edilmesidlr. Bn, sadece bir hnknk prensibi defil. fakat aynı zamanda, milli iradeye dayansn bafimsız devlet olma nit l i Ç i i de tabiı ve kaçmılmaz bir «onnendnr. • ••• :::: •••• •••• •••• :'::: •••• •••• •••• **•• iii! doğrusu, hâpek iyi aniıyamadun. Listcyi geç mi vermişler? Yoksa, iki üç değisik liste mi yapmıjlar, nedır? Sökemedim. Fakat Yüksek Seçim Kurulunun iptâl karan üzerine, Adalet Parti!i üyeler, toptan Meclis dısj kaldılar. Yerlerini muhaiif partiliier doldurdu. Şimdi yalnız Belediye Baskanımız A.P. li, Meclis tüm muhaiif. Bizim bildiğimiz çok partili memleketlerde, partiler, seçimle • merika'da yayınlanan «Tic»ret re girerken, böyle bir tongaya *• Dergısi» Japonya'nın pek va> basznamak için. ;ekle, yani for kında, Amenka'daı sonra dünyamaliteye, en ufak bir pürüz bı nın ikinci büyük ekonomik gücü olacağını yazıyor. Japonlar, çimrakmıyacak derecede, azaml dikkatle uyarlar. Koskoca bir siyasi diden, Almanlarla atba?' beraber partinin idarecileri bunu nasıl ih gldiyorlarmış. öyledir. Biz gıttik gördük. Amal ederler? Kolay kolay akıl aladamlar. tam m&nasiyle, geceli güncak şey değil. Geçen seçimlerde de sayın Nu düzlü. cumalı pazarlı. çalısıp duri Eroğan dostumuz, böyle bir dal ruyorlar. Yalnız balıkçılıklan lnsaru tıaygınlığa (baş>a kelime bulamadım) kurban gitmisti. Hem seçilmisti, rette bırakmaya Scafi. Bizim «lükı» hem de baçkınlık koltuguna oturamamıjtı. Üstelik Nuri Eroğan hukukçudur. avukattır da. Eğer bu garip durum, bir sekil bulunup düzeltilmezse, zavallı tstanbulun önünde çekeceği bir dört sene var demektir. Reisin yapmak istedi|ini Meclis bozscak. Meclisin kararlannı Reis askıda tutacak. Gelin de çıkm isin saydığımız tstskoz gibl, karideı gibi deniz mahsullari orada kuruiçinden. fasulya gibi venlyor. Her sofrada var. Açık denizlere ıriaen. özel terribatlı, yüzlerce baJılci gcmısl gıirdük. Inanıhr sey degil. Âdeta resırii geçit yapıyor gibiydiler. DUnyarun en çok balık tutan milleti, azrtelerimlzbı, bizhnkl de Japonlar. içinde, bir ruhaf aceleciliHattâ. bir ara, lçine konserve ği var: Bir dnayet işlenlyor. S e fabrikası da yerleştirdlkleri blr nenin en korkunç cfaıayeti. Bir trafik kazası oluyor. Senenia balıkçı gemisinl Akdenize göndermişlerdi. Tuttuklan balıklın korv eafeci ; serv« yapıyor, meselâ. ^alya'yan eatıyorlardı. Belki de halA devam edayorlardır. Çalışkanlığa, dısipllne, blr da akıllüüc ve açıkgözluk eldenince, neden olmasın Japonya, dıinvanın İkinci btlyük ekonomik gücü? tkınci de olur. birinci de. * * * Rava ısıniyor. Stnenln «n sıcak {riınii. Bir tecavüz vak'ası. Senenin en iğrenç tecavüzü. Uzatmıyalım, gazeteierâe bu çe N lâ, F p L A J I , YÜZME HAVUZU ve DİSKOTEGİ ile Boyları kısa ama... Turizm Bankası BOĞAZİÇl MOTELİ gibl, tnsan pisllgindekl mlkrop. Çesltl) hastalıklara sebep oluyor. Eh. tstanbul denizinde de, balıktan çok. l&ğım borusu rsr. Aynca, yagmur sulannuı akıp (ri^ Tel: «2 4» «1/125 raesi İçin vapılan kanallara da, gizlice, ev abdeshanelerinin lagım(Basın: 21731/8424) larını aktanyurlarmıs. Durura böyle olunca çu hall • • » • • • • • • • • • • » • » » • • • • • » • »» • » • • • • • • • •» »»• • • • • • norma) saymak \tuım 100 santi KARAMÜRSEL metreküp deniz suyunda koli basill 8.400 U asınca hayat! tehlike do£uyormus. Halbukl, resmt tan2 Kişilik OdaUr 2 0 2 5 Lira. : Hllere göre, mesela Ataköyde 100 Yemek hariqrir Tel: 55 ve 117 santlmetrekftp suda "5 bin, Kadı »•••••••••••••••••••••••»•»»••' »••••»»•••»• köv sahillerlnde 9 10 bin arası, Cumhuryiet 8438 Kalarms koyunda 25 bin mikrop »••••••••••••••••••••••••••» bulunrauş. Milyonla tnsanın pisledigl toyı Bütçe İdaresini Geliştirme Projesine «ulan, elbette. »öyle olur. Zemzem gibi temiz olscak degi] ya... Personel Alıncak GUzelim denizleri ne hale sokMaliye Bakanhğı Bütçe ve Mall Kontrol Genel Müdürlüğfi muşuz. tşin ktttUsii çaresl de vok bütçe idaresini geliştirme projesine bütçe analizi, organizasyon gaüba. Mesele tsl bu duruma Eave metot, arastırma ve çevin ışlerınde çalıştınlmak ve yetiştirildar getirmemekteydi. Bu dereeemek üzere sınav ve mülâkatla personel alınacaktır. tsteklilerin. ve peldikten sonra ne çare buluidart ilimler, siyasal bilgiler, iktisat, hukuk, iktisadi ve ticari oacak?. bılımler, mühendislık «ahalannd'a yüksek (tercihan ünivertite Ben denize gfrecek olsam, suraüstü) öjrenıro ytpmıj ve askerlik görevlerini tamamlamıs olmatıma, gas maskesine benzer bir sey • ları, tercihan 30 yasmın altında bulunmalan ve çok iyi tngilizce uydurur, öyle (rirerim. Oküyucu J bilmeleri gerekmektedfr. Proje çalısnaalannda başan gösterenler, lar arasında. denize glrenter var • • Butçe ve MaJi Kontrol Genel Müdürluğü'nüri devamlı Icadrolansa, hallsane tavsiye ederim. • na aünarak akadetnık ve meslekl eğitim görmek üzere yabancı J * * * ^ ülkelere gönderileceklerdir. * • tlgililerin en geç 15 ağustos 1968 gününe kadar adı geçen Ge • Y nel Müdurlüje basvurmaJan gerekmektedir. Duyurulur. J X Tel : 10 54 60/825 • Vcuz ve Nefis Yemekleriyle Her Zaman BMRINIZDBDIR SEPET KAMP'da Sabrefmeyen dervi$l«r G Bir muamma CÖziildü •• • • • • • » • • • » • • • • • • • • • • • » • • • • • •• • • •• • • • • • • • • • • (Cumhuriyet 8434) » • •• « • • • • • • • • *«• • • • • « •• •• • • • « •• • • • • • • • •»« • • • • •• * • * • Alırken karga, verirken şahin fktisadi tutumumuza. bilhassa *çarşıya pazara, bir türlfl çekidüren veremiyoruz. tsler, bayret edilecek bir başıboşluk içinde çidiyor. tki kaçfik örnek: Domatea Halde 50 ile 75 kurtıs arasında satılıyor. Manavda 250 trunış. Kayısı Hal'de 150 knnıs, manavda 350400 arası. Bu, hep böyle. Bütün UgUUertn gözleri önünde, hattâ kendilerl de dahil, Allahın günü bile bile kaukianıp durnyornz. |nıriltere'de locnk elbiselerl » • * "isından veı^j atmmazmış. Bonun tesbitl için de bir Ukım il İ Pık döküm ve istihsal plâniama işlerinde çalışnuş, askerliğini yapmi| çüler koymuslar. Meselâ, kadın elbiselerinde etek bvju 60 sau İ | j • • TEKNİK ELEMAN Yüksek Makine Müheodisleri aranmaktadır. Müracaat: PANCAK MOTOR SANAYİİ ve TİCARET A. Ş. Yasslviran asfaltı üzerinde Gaziosmanpaga İstanbul. Telefon: 21 21 39 21 53 58 İlâncılık: 7786/846» E.G.A. PRESDÖKÜM SANAYİİ A. Ş. MUHASEBE EL€MANI ALAGAKTIR FINANCIAL ANALYST Expanding Manufacturing Company has an openlng in the Financial Analysia and Control Department We requirc the employee we are lookıng for to have the following qualifications: University degree in Business Administration and Economics or Qualificatıon in Cost and works accountancy. Enthusiasm and drive to learn a new method of financıaJ eontrols. Fluent command of English Applicants are invited to submit their etırrieulum vitae salary requirements, sarnple handwriting and a photograph to P.K. 53, w Kadıköy Istanbul. Moran: 1645'8467 KartaJ Maltepedeki Şirketin Muhasebe Servisi icin. 1) Ticari Defterfer 2) Maliyet Muhasebesi 3) Daktilo ve klâsman mevruJarında istihdarn edilmek üzere asgart Ldse mezunu bay ve bayan elemanlar abnacakhr. Taliplerin el yaıih biyogrofilerini havi bir mektupla eE.C.A. PBESDÖKÜM SANAYİİ A.Ş. (Muhasebe) K. Maltepe» adresine çok acele mürac?&tlan rica olunur. ;; ••••••••••••»•••••••••••••»••• •••••••••••••• Cumhurivet 8437 Doğru dürüst kontrol yapılamıyor. Koskoca sehir tnemur kadrosn dar. Kontrol vapılabiidiçi kadar da, verilen ce^alar, gecende de yazdık, elde edilen kârlara als timden uztm oldo mn «atış vergiaine tâbi tutuluycrmu». Gel gelelim, mru etek'i çıkardılar ortaya. Mini • etek dediğiniz 35 santim, vallab vallah, M santim bir sey. fani verginln dışmda. Bn moda da salgın halinl almca, simdi. hemen bemen hiç bir kadın elbisecisisi kırk para vergi vermez olmnş. Londra Maliyeai. tel&$ içinde, bu işe bir çare ar.yormuş. Biz de. o muhafazakâr İnciltereden nasıl oldu da. böyle bir hafiHik modası çılrtı. ve börün diinyajı sardı. dive düsünüp duroyoduk. Şimdi anlasıldı. Meğer, o da. bir vergi dalaveresiymis: 1 Adet Döner Kule Vinci Mübayaa edilecektir Ereğll Kömürleri İşletme Müessesesi Müdürlüğünden 5artnamesine göre kapalı zarfla teklif almmsk suretl»le 1 adet döner kule vinci mübayaa edilecektir. Teklif zarflan 12/8/1968 Pazartesi günü saat 12'ye kadar E.K.Î. özel Büro Şefliğine verilmiş olacaktır. Şartname Zongulrfak'ta Eregli Kömürleri tsletmesi Müessesesi Tiearet ve Matervel Müdürlügünden, Ankara'da Türkive Kömür tsletmeleri Kurumu Genel Müdürlüjunden. tstanbul'da BevoSlu tstiklâl Caddesı Deva Çıkmazı Sumer Han Kat 5 te Türkive Kömür lşletmeleri Kurumu İstanbul Satınalma Müdürlügünden temin edilebılir. Isletmemiz, Artırma ve EksiJtme Kanununa fâbi olmavıp. ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen veya tamamen dilediğın» yapmakta terbesttir. (Basın: 21863/8447) •AAOET ERDCM (ERMİŞ) Ue NtHAT EROEM (GolkBy C. Savcısı) Bvlendller Afsanistan'da Tıp Fakültesine Öğrelim Üyesi Alınacaktır Afşanistan'da Nangarhar Üniversitesinde Pediatri, O r rahi, Anatomi. Bakteriyoloji. Parazitoioji. Hemşire ve Ebe Eğitimi daüannda öğretim görevi yapabilecek elemanlara ihtiyaç vardır. Adaylann yııkanda belirtilen dallarda vurt Içi veya yurt dışı teşekkullerde öğrerim üyesi veva uzman olarak vazife yapmış olmaları ve İnpilizce dilind» tedrisat vapabilecek niteükte buluhmalan esastır İsteklilerin 15 Apustos 1968 farihine ksdar hâl teroümeleri ile Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Dekar.lığma müracaatlan duyurulur. Eğitim sürtsi önümiizdeki Eylül ayından başİamak suretiyle asgajl bir yıldır. Cnmhariyet: 8441 Trabzon Belediye Başkanlığından İlân 250 Attat Badana Fırçası Alınacak Son teklif vermp rrüddeti 2'?/1968 akşamına kadardır. Şartnameleri Malzeme Mjd'irlüğü veznesinden temin edilebir. Sıpariş No: 1202 DENİ7.CİLİK BANKASI T.A.O. fiimiz Doğu Karadeniz Fuarı 25 Ağustos 1968 tarihinde açılıp 25 Evlül 1968 tarihinde kapanacaktır Şartnamesi gereğince Lunapark sahası 25 000 lira üzerinden aylık kirası açık artırmaya konulmuştur. İhalesi 30.7.1968 salı günü saat 15 de Beiediye Encümeninde yapılacağından isteklilerin yeterük beİReleri ve % 7JS teminatları ile biriikte müracaatlan Uân olunur. (Basın: 21850/8454) Ayancık Belediye Başkanlığından: Bildiriimişlir 1 İstihkakj Belediyemiz bütçesine konulan 2250 lira ayhk ücretli sözleşmeli personel ödeneğinden tedıye edilmek üzere bir İnşaat Mühendisi veya Tekniker »lınacaktır. 2 Avrıca 365C sayılı kanuna göre miinhal 675. lira aylıklı kadrova yapı kalfası veya yapı enstitüsü raezunu inşaat kalfaçı alınacaktır. Bu ksdroda müktesep bakka göre 1080. liraya kadar aylık verilecektir. 3 Talıplpıin belgeleri il« biriikte Belediye Başkanhğına müracaatlan ilân olunur. (Baasn: 21811/8458) (Basın: A. 9418 21695/8428) HTCDBET CKNGtZ ile Teknik ÖğTretraen GÛRTEKtS TÜRKÖZ KvleodUer Ahn»njm İ L  N Yalova Belediye ReisliğİBden: 1 Senelik tahmini icar bedell 12.000. lira olan Belediye Deniz Gazinosu 24.90 savıh kanun hükümlerine göre 10/7/1968 tarihinden ıtıbaren blr ay «üre içinda pazarhk suretivle kiraya verilecektir 2 Şartname ve diğer evrak Belediye Fen Iflerlnde re Gelir Şefliğind» bedelsiz olarak görfllebillr. 3 Teklif S8hiplerinin 24% «ayıli kanuna |8r» gnçer11 aayılan kaff teminstı vatirmslan gerekdr. (Bmuu Cumhuıijrct: 8471 ^ ^ it EBTAN Ankara a» rrisv KUNTKE 8ıcak h»valırda ciit terlemo•i elektrikli t r a ; mıkineai kullanmayı zorlaştınr. LECTRICSHAVE Bu engeli yok ederek elektrikli traş makinenlzin çalıjmtsını kolaylaştmr vs randımanını iki mi»lln»eık*nr. LectrıcShave williams (Basıa: A. 950821738/8429) Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden Üniversitemiı Sağlık Merkezi için ekgörevU 1) Gdz Mütehasam alınacaktjr. Aranan aartlar t •) Askerlik gSrevbıl yııpm* olmak, r*) 45 yasından fazla olnuunak, e) W U s c « bflmek terdh sebeMdlr. tateklilerin Ünivenitemls Personel MOdOrUJgftnd'en alaeaklan mflracaat ^ormlanıu doldurarajt « geç 31 Aguato« 1988 cumarteri H*t 13.00 e kadar Ude etmeleri riea (Baam: A. 861720873/842») tUneıiık: 7418/8463 J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog