Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

Yeni Yayınlar Vadideki Zambak H. Balzac 10 TL. Köy Hekimi H. Balzac 10 Madam Bovary G. Floubert 10 Benim Üniversitclerim M. Gorld 5 Ekmegiml Kazanırken M. Gorki 10 Werther Goethe 5 Ekmek. ve Şarap İ. Silon» 10 REMZİ KİTABEVt tâncıhk: 7437/8461 umhuriyel KURUCUSU: TUNUS NADÎ 45. yıl sayı 15797 Telgraf v e m e k t u p a d r e s i : C u m h u r i y e t I s t a n b u l P o s t a K u t u s u : î s t a n b u l N o . 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 2 2 4 2 97 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 99 Pazar 21 Temrnuz T968 Hükumet, protesto olaylarını aoruştu Avrupa'da kredi faiz«eri yükselmeye başiadı Dış yardım kısmtısı Amerikan üslerinde yapılacak ek inşaat icin Türk Hükuımeti izin verdi ANKARA (Cumburiyet Bürosu) Amerıka'nın İncırlık ve Cığlı uslerınde ek mşaat ıçn 1 mılyon dolar. Karamürsel ussa^ö'i nıte lığı açıklanmavan bır tests ıçın 276 bın dolarlık yatınm vapıtacağı ve bu amaçla gereken .znın Türk Hukumetı tarafından venldıgı açıklanmıştır Dışışleri Bakanlıgının bu konuda yaptıgı açıkla:na şovledır«TUrkivedeki müsterek savunma tesisleri Türkiyenin mülkivetinde ve denetimindedir. ylüşterek savunma tedbirlerine istirak maksadıyla ABD personelinin müsterek savunma tesisleıinde eörev almasına Tiırkıve Cumhuriveti Hü kumeti anlaşmalar çerçevesinde müsaade etmektedir. { \rkası Sa. 7. Su. 5 de) Türkiye'de de güçlükler yaratacak ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) A B D dıs yardım programında onemll oranda kısıntı yapılm»sının, Amerıka'nın Turkıye'ye vertnekte olduğu «program ve projo kredılerı» nı buyuk olçude olumsuz şekllde etkılıyeceğı ogrenılmıçtır. A.İ D 'nın Ankara'aakı kuruluşunun da «bu kısıntıya ve Turkıvenın dış fınansman ıhtıvacımn azalmasına» paralel olarak 1972 yılında gorevının sona ereceğı tesbıt edilmistir. A B D dış yardım programının kısılmasının Türkıye uzerındekı etküerı şoyle sıralanmaktadır : D Program kredılerınde buyuk olçude azalmalar mevcuttur. Bu azalmalar 1969 da daha buyuk oranda olacak ve 1972'ye doğru tamamen ortadan kalkacaktır 1 3 Proıe kredılen ıse Turkıye'nın A.İ D 'ye vereceğı projelere bağh olarak değısecektır Turkı>e ne kadar fazla proıe verır«ıe, bu kanaldan kredı sağlaması da o olçude mumkıın olacaktır Ancak, projelerın A t D tarafından «eçımınde daha çok tıtız davrarn'acaktır Q Konsorsıyum kanalı Ue verılmekte olan AtD yardımlarının dısında, yapıtmalctı olan askeri yardımUrda da buyuk olçude kı«n»tı olaesktır Q Dünva Bankasma bağlı bir kuruluş olan tDA'nın kredılerınde de azalma olacaktır ABD., bu kurulus emnne verdığı fonları kısmıstır Turkıye'nın bu kanaldan almakta olduğu kredı'er de bu kısıntıya dayalı olarak azalacaktır (Arkıto S«. 7. Sü. î de) BAZ1 mitingçüer, ellrrinde taşıdıklan pankartlardan başkm rücutlarıns vazdıklan cıunlrlerle de protestoya katılmışlardır. Öğrenciler, dün Beyazıt'ta Amerika ve emperyalizm aleyhtarı miting yaptılar J stanbul'd» dün gençlerin «Aırerika ve Empfntliımi Protesto MlI tinri» devam ederkeıı, Ankara'da Bakanlar Kurulu toplanarak, son • protesto olajrlannı fürüşmüştür. Küçiik, îstanbuVda "iRctidar dec|işecelctir,, Hürriyet Meydanmda dün, çesitli gençltk kuruluşlanmn ertaklaaa düzenledikleri miting, kalabalık bır toplulugun katılmasıvla yapılmıstır. Mitingte bir konusma yapan Iktisat Fakültesi ögretim üyelerinden Prof. tdris Küçükdmer, «tktıdarın mutlaka deçıseceÇini» sovlemiştir. Prof. Küçukbmer, gençlere: «Defcismeyi. düsmevı çalısarak hızlandınnız ve hızlandırmanın veziri olunuz» demiştir. Resimde, dünkü mitingten bir an görülüyor. (Fotoğraf Ibrahım KÖSEOGLU) Bakanlar Kurulu ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Bakanlar Kurulu, aaşbaknn Süleyman Demırel'ın başkaniığında uzun bir toplantı yaparsık son gunlerde Istanbul ve Ankara da meydana gelen olayları tncelemış ve bu konuda, /çışlen Bakanı Sukan'ın uzun ızahatını dınlemıştır. Toplantıdan sonra Başbakanhktan aynlan Bakanlar, gazetecilenn sorulannı cevapsız bırakmışlardır. Hukumet Sözcusü Seyfl öztürk ıse şunları soylemıştır: «Bakanlar Kurnlunun bugünkü seçimleri ile ilgili toplantısında, iç ve dış meselet Haziran bır siıru şikâyetler ve ıti ler gözden geçirilmiş, son birkaç razlar oldu. iüksek Seçim gunden beri tstanbul ve AnkaKarnİD, igne ile kuyu kara'da meydana gelen olaylar Ü7erinde durulmustur. Çalışma Bazar gibi titiz ve dikkatlı çalışmakanımız. dış ülkelerdeki isçilerilar sonunda bunların her birini mizin vaziyeti hakkında Bakanlar avrı ayrı karara bağladı. AçıklaKuruluna bilgi arzetmiştir. nan kararlar arasında çesitlı par(Arkası Sa. 7, Su. 2 de) tilerın lehinde ve aleyhinde olanları vardı. Yuksck Seçım Kurulınnn kesın olduğu bilınen yargılan önunde btttün siyasi partilerimiz savgı ile eğildiler. A.P. «müstesna» ! Muhalif partılerın takdıre de| e r davranıslanna karsıhk A.P.' nin takındıfı sinırlı tutum hâlâ devam etmekte ve demokratık hukuk devletini yurdumnzda köklestirme çabalannı tehlikeve düşürür bir nitelik tasımakta Evet, Saygılı Olunuz! «Denktaşi'e aramızda bir ihtilâf yoktur» Kıbrıs Türk Cumhurbaşkan Yardımcısı ve Geçici Türk Yönetimi Vürütme Kurulu Başkanı Dr. Fazıl Küçuk, dün askeri bir uçakla Istanbul'a gelmiş, Cumhurbaşkant Sunay tarafından askeri törenle karşılandığı Veşilköy hava alanında bir demeç vererek, «Kıbrıs Turk ve Rum "eıaaatlen liderleri arasında devam eden ıkılı goruşmelerde, henüz prensıp ıtıbanyle, bır anlaşmaya varılamamıştır» demiştir. Küçük. bu arada, «Denktaş ile aralarmda bır ıhtılâf olmadıgını» söylemiştir. ı Arkası Sa. 7, Su. 4 de) Çek KomOnisl Porlisl "cesaret,, bildirisini onoyladı (Dış Haberler Servisi) PRAG Çekoslovak Komünist Partisi Merkez Komitesinin dünkü toplantısında, Partinin refoımcu sekreteri Dtıbçek'in tutumu büvıik oy farkıyla onaylanmışttr. Oylamaya, Merkez Komitesinde sayılan :i0 u bulan Novotni'ci 22 üye katılmamıstır. Bu arada. i>i haber alan kavnaklara gore, Çek Komünist Liderleri. sijasi goriiş ayrılıklarını müzakere etmek üzere Sovvet liderleri ile gorüşmeye hazır olduklarını bildirmişlerdir. Parti Prezidivumunun, bu konuda bir açıklama yapması beklenmektedir. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Istanbul Belediye ve II Genel Meclısı seçimleri Konusunda, Yuksek Seçim Kurulunun aldıgı karara karşı AP Genel Merkezının yapacağı ıtırazı hazırlama'tfa olan komısyon, çahşmalanna dun de devam etmış, ancak Seçım Kuruluna müracaat yapılamamıştır. Yüksek Seçim Kurulunun çalışmalarıyla Ugili kanunlarda boyle bir müracaat ıçln herhangl bır huküm olmamakla beraber, APTİ yetkıhler, bu müracaatm «tashihi karar» istemi şeklmd" olacagını bıldırmektedırler. lArkası Sa. 7. Sü. 4 de) AP, dün de şıkâyelni yopomodı Moskova'nın müzakere teklifıni Prag'ın kabul ettiği bilrlıriliyor İIT. Aksaray'da genç/er çatıştt, 2 fcîşı yaralandı Tuzla Porselen fabrikasında çalısan 836 ısçı, âün 4,5 saat süren bır «Oturma previ» yapmıştır. Oturma grevı, Kartal Kaymakamının olay yerinc gıderek «1sçi temsilcilerüıe. aracı olacağını ve varına kadar ihtilâfı hailetmeye çabşacagını» bildırmftsi uzenne sona ermıştır. tfc ışçı temsılcısınin ışten çıkanlması ve Fabnka Genel Müdurünün işçilerle ılgılı tutumunu protesto amacı ile vapılan oturma grevlnın sona ermesıyle 856 tşçl, tekrarjşbaşı yapmıştır. Porselen fabrikasmda 856 işçinin oturmcr grevî Tazık ki, bu tatsız durnmun bas sornmlusu, hukuk devletı karallarına herkesten daha saygilı olmasını bekledığimız Başbakan Süleyman Demirel'dır. Sayın Demırel, Yüksek Seçim Kurulunnn bütün kararlar\nı kotulemıs değildir. Hosuna çıdenlerin hepsını vürekten benimstmistir. örneğin, Ankara Beledi\e Baskanlıgı seçımlerinde C. H.P. adavına verilen oylardan binlercesinin asulsüz olarak çeçersiz sayıldıgma dair yapılan itırazın reddedilmesını sevinçle karsılamıstır. Gene Trabzon Beledive Baskanlığına seçilen C.H. P.'linin Baskanlıfı iptal edilmekle mejdana gelen değisiklikten mn derece memnun olmustur. Zıra her ıki halde de Yüksek Seçim Kurulunun kararı A.P. lebine sonnçlanmıs bulunuyordu. Eger Tüksek Seçim Kurulunca alınan kararların bepsi sayın Demirel'i hosnut kılacak bir nitelik taşısaydı ortsda hiçbir anlasmazlık Vonusu bulunmayacaktı. Aksilite bakınız ki, Yüksek Seçim Kurulunun sldığı kararlar arasında tstanbul îl Genel ve Belediye Meclisi seçimleriyle ilfili olanı A.P. aleyhine sontıçIandıgı için sayın Demirel asabiyete kapılmış, bu yüzden kararın gerekçesini bile beklemeye lüzum görmeden vüksek vargı organına karsı savas kampanvasının ilk Uaretini vermistir. Baskan isaret verir de, arkadakiler dnrur mu? Onlar da derha) kolları sıvamıslar. hep bırd>n vaylım atesine eeçmiile rdir. Tnksrk Serim Kurtılunun taraf «uttuSu iddia editm*ktf> bıı davranısm millî iradeyı tanımamak Aksaray'da Fıkır Kuluplerı Federas>onu bınası onunde, dun akşam gençler arasında buyuk bır kavga çıkmış, Fen Fakultesı oğrencılennden Halıl Rıfat Ozbaşı bıçakla sırtından, Rahmı Saltık da sopayla basından yaralanmıştır. Saat 17.30'da Hurrıyet Meydanmcfa duzenlenen mıtıngten donmekte olan Fıkır Kuluplen Federas\onuna bağh gençler, Aksaray'dakı bınalarına geldıkten kısa bır sure sonra, ıddıaya gore elı sopah bır grupun. bın» onunde toplandığmı gormuslerdır. «Mücadele Birligi tstanbul (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Kocosın» öldürdükten sonra oiutup yedi! KAMPALA (tganda), (a.a.) Ugandanın kuzeyındekı Madı koyunden yaşlı bır kadın, kocasını oldurup yedığı ıçın mahkemeve verılmıştır. «Yamyam Kadın», duruşmada bu davranışını şoyle ızah etmıştır • «Her ıkimiz de yaşlanıyordnk. Ben onu yemeseydim, o beni yiyecekti.» Dubçek konuştu Toplantıda fconuşan Dubçek, Merkez Komıtesı uyelerıne turu munu yenıden anlatmış ve reformculuktan gerı donulmeyeceğını ızah etmıştır Merkez Komı tesı, «Cesaret ve Kararlılık» teması uzerıne ışlenmış bır bıldırıyı onaylamıştır. (Arkası Sa. 7. Sü. 5 de) AMI A C M A V f l V Cumhurbaskanı Sunav tarafından karsılanan Dr. Fazıl Küçük, H l l L H O n i n I U A ""Tesilköy'de gazetecilerle gorüsurken Türk Rum cemaatleri arasındaki müzakereler için Küçuk, «Henüz prensip anlaşmasına varılamadı» demıştir. \ ANDRE MALRAUX Derleyen: EMINE UŞAKLIGİL Olaylar nasıl çıktı? Yarın Cumhurıyet'te Amerikan Bankasma patloytcı maööeler atıldı Trabzon'da 10 genç mahkemeye verildi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Ataturk Bulvanndaki Türk • Amerikan Bankası'na dun akşam, bazı patlayıcı maddeler atünuştır. Saat 19.20'de Bankanın sol tarafmda bır patlama sesı duyulmus ve kapı onunde beklemekte olan polıs memurlarının olay yerıne yonelmelerı uzerıne bazı gençler, bu defa aksı yonden, e>'lerındekı patlsucı madrielpn bankaya fıı iatmışiardır (Arkası Sa. T, Su. « d » • KALBIMIZI IYI TANIYALIM Halcsızlılc Oevlet Penonel Kanununun çıkısından önce verilen demeçler, bütün memurlann yeteneğine göre haklannı alacakları, ayrıca sosyal esitligin eksiksiz uygnlanaca|ı yolunda idi. Kanun çıktı, fakat uygulama yarım yamalak Türütüldügü, tüzükler hazırlanmadıği, daha doğrusu hükumet bütçe gerekçesiyle malî uygulamayı her yıl geriye attıgı için. dag, doğura dogura fare doğurmns oldo. Şimdi bütün ümîtler mart ayına kalmıstır ve memurlar seçim öncesinde belki taviz için de olsa, iktidaı partisinin bir şeyler yrpacagını sanmaktadırlar. Kanunun topal kalışı memurlann tek bir statüye kavusamamaları yalnız malî bakımdan birtakım hsksızlıkların sürüp gitmesine sebep olmakia kalmamıs, avnı zamanda sosval haklarda da esit«izlıkler hfiıhntiin artmıstır Esitsizliklerden biri genel ve katma bütçeli idarelerde çalısan maaslı memurlarla ücretli memurlar arasındaki yıllık izın bakkıdır. Kanunun 102 nci maddesinden faydalanan roaaslı memurlar yılda 40 günlük izin haklannı kullanabilirler, fakat yekunu 90 bini bulan ücretli memur için izin ancak 15 gündür. Aynı dairede çalısan ve konu olarak aynı ısi gören söz gelisı ıkı sekreter hanımdan birisi ücretliyse, yılın yorçunluğunu 15 ;ün içinde çıkarmağa mecburdur; diğeri ise maaslı olduğu için 40 giin irin yapacaktır. Dahası var: Maaşlılarda doğum sonrası istirahati, çocuğun saglıfı gerekçesiyle, 3 ay kabul edilmistir. ücretlilerde bu süre 20 sündür. Avnca raaa$lı memur hastalanırsa iki vıla kadar tedavi ve bakım ıçın izin verilebilir; nrrrtlide iif, hastanın İTİlegme OİAYLARIN ARDINDAKİ NADIR NADÎ (Arkası Sa. î, Su. 4 de) Yarın Cumhonyet te si içiB 60 gunlük bir Sure yeterli görüimüstür. Bu, gerçekten haksız ve adaletli olmayan bır uygulamadır ve böyle bir esitsizligin savnnma imkânı da yoktur. Eger Personel Kanunu yine kör topal yürürliikte kalmağa devam edecekse ki Syle görünüyor hükflmetin hiç degilse sosyal haksızlıktan ortadan kaldıracak tedbirleri alması gerekmektedir. Gerekmektedir, zira haksızlık bir vandan sosyal huzursuzluklan artırdıfcı gibi ötevandan devlet çarkının icleyisini ak'satmaktadır. VAHDETTtN ÎAZ1N!.. BL PROlfcsdOLARlN BAGlMMZLIK DUTGL'SU tLE İLGtSİ YOKTUR.. MtSAFİR, DOST AMbRtKAN FİLOSUNA KARŞI Ç1KANLAR VATAN HAİNtDtRLER!...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog