Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

YAŞAYAN ÜNLÜ TÜRK MASALLARI Cilt : 3 7 den 12 yas çocuıclar için <Jzel ya»l»rla, bol resimli 22 Tiirk masalı. NefU bir cilt Orijinal resimler. 15 Lora. Not : YAŞAYAN ÜNLÜ MASALLAR'ın ! ve H ciltleri Dünya'da yaşayan ünlü ;ocuk masallannı taşır: 15 er liradır. CUtsiz 30 kitap 100 er kunıştur. İNKILÂP ve AKA tGNÂCZ KITNOS umhurive KURUCUSU: YUNTJS NADİ L Üâncılık: 7449,8414 45. yıl sayı 15796 Telgrai v e tnektup a d r e s i : C u m h u r i y e t UtanbuJ P o s t a K u t u s u : î s t a n b u i N o 246 Telefonlar: 22 42 9 0 2 2 4 2 8 6 22 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2242 99 Cumartesi 20 Temmuz 1968 Çözümleri ile birlikt* jlise Fen Kolu için AMERİKA İMTİHANLARI Matematik soruları ve. Çözen: Ahmet BAŞ İktisadî ve Ticart îlimler Matematik Öğretmenl yatı: 17.50 TL. İİTE VE DIŞ tİLKE in cîddî bir yardımcıdır. lâp ve Aka Kitabevleri Kitabevi Kitabcvi inden ödemell lebilir. Amerikan yardımı 1 milyar dolar daha kısıldı / * \ \ i 1 Sükan: "Anarşistlerin emellerinin tahakkukuna imkân verilmiyecek,, MİLLİ ÇEKOSLOVAK KOMİTESİ, TEHDİT MEKTUBU ÜZERİNE, DR. FRANTİSEK KRİEGELİN BAŞKANUĞINDA YAPTlGl BASIN TOPLANTKINDA., Savcıhk, Polisler hakkmda kovuşturma yapmağa başladı (Şehir Hahorleri Servisd) avcılık, lstanbul'daki protesto olayları ve Teknik Ünlversitesl Talebe Turduna yapılan baskın sırasuıda öğrencileri cop ve tekmeyle yaralayan polisler hakkında da soruşturma açmıştır. Öte yandan İstanbul olayları ile ilgili bir demeç veren Içişleri Bakanı Dr. Faruk Sükan, Kotu niyetliler, anarşistler. bozguncular gıizel yurdumuzda emellerinin tahakkukuna imkân verecek vasatı asla buiamayacaklardif demiştir. vuşturma açmıştır. Halen hastanede tedavi görmekte olan 3 ağır yarah öğrenci ile, İstanbul Savcılığı, Amerikalılara olay sırasında llkyardım Hastanesi yapılan protesto olayları ve Teknik polikliniainde tedavi gören 53 öğÜniversite Talebe Yurdunun sabarencinin verecekleri ifadelere göre ha karşı basıhşı sırasında öğrencitesbit edilecek olan sanık polisler leri cop, yumruk ve tekmeyle yaralayan polİ5İer hakkında da ko hakkında, Türk Ceza Kaıvnunun 245. maddesine göre, 3 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istenecektir. Gazetelerde yer alan haberlerle önceki gece tevkif edilen öğrencilerin ifadelerini ihbar kabul ederek polis hakkmda taVıkikat açan savcılık: ayrıca, coplanan ve yaralanan öğrencilerin alacakları raporlardan da vararlanacaktır. Görev sırasında öğrencilere cehir ve kötü muamelede bulunan polisler hakkında uveulanacak TCK'nun 245. maddesi söyledir (A' <!a. 7. Sü. 4 de) z 1.5 U ı feb (DİŞ HABERLER SERVİSİ) WASHİNGTON TerosilciUr Meelisi Genel Kurulu, Başkan Johnson'ın 1969 nıalî yılı için kongıeden talep ettiği 2 milyar 900 milyon dolaıhk ödenekte bir milyar dolara yakın kısıntı yapmıştır. Genel Kurulun onayladığ* dış yardım ödenegi 1.993.925.000 dolar olup, son 20 yılın en düşuk dış yardım proğramını teşkil etmektedir. Karar, 184'e karşı 228 oyla ahnmışür. Temsilciler Meclisi Genel Kurulu, programı bu şekilde «iyice budadıktan» sonra, Senatoya göndenniştir. Temsilciler Meclısınm Dış Meseleler Komisyonu, proğramda, dahft önceden 600 milyon dolarlık bir tndırim yapmıstl. Genel Kurulu ise, odeneği 367 milyon dolar daha budamıştır. Başkan Johnson, 600 milyon dolarlık budamadan sonra Kongereye gönderdiği mesajda, «Dış yardımın daha fazl» kısıntıya tahammülü olmadığım, aksi halde Amerikan dıs styasetinin tehlikeye Itireceğini» ikaz ermişse de, ıtirkiye'de Amerika'yı eleşivürkiyede AmeriKa yı eıeşTemsilciler Meclisi Genel KuruItirmek '•I IVItirmek yasak degildir. hj umursamamıstır ,1 \ Türkiye'de Tiirk taükuhükuU k metlerinin Amerikancı nn»!„.!„;„ A n ,. r i b>nr. poOylamay» geçllmeden önce, <hs litikalannı eleştirmek de yasak yardım proğramının bir yıl içtn deçildir. Bir zamanlar tabn sadurdurulmasını öngören bir tayılan konulara bugün rahatça san 48 e karsı 115 oyla reddedUdeginebiliyornz. Amerikanın yalmiştir. nıı bize karşı üzel değil, dünyaGenel Kurul «7110» bmakaa lCurul daki genel tutnmunu dilediçimiz Johnson'un dış yardırn programt Itibi yerip durnyoruz. IJlusal çını şu şartlara bağlamıştır: karlanmız ve dünya barışı açı(Atkan Sa. 7 SO. 1 4«) gından yeni emperyalizmin sakıncalarını açıklamaya yarayacak her tiirlü olanaklar buçün elimizde. Gazetelerimize yazıyoruz, derçilerimize yazıyoroz, sokak dnvarlanna, asfalt caddeler fizerine yazıyonız. Hızımızı alantadık mı mitingler, gösteri yürüyüşleri düzenliyor, cigerlerimizi sisirerek bütün gücümüzle halkı uyarmaya çalısıyoruz. Moskova, müdahale S edebileceğini Praga bildirdi Dubçek direniyor: «Reformcu yoldan bir santim dalıi sapmayacağız» [Dış Haberler Servisi] MOSKOVA Moskova, Prag' daki reformculara sert bir ihtarda bulunarak, sosyalıst sıstemın tehlikeye duşmesı halınde Çekoslovakyaya müdahale edebileceğini bildırmiştır. Sovyet Komunist Partisimn organı «Pravda» gazetesi, bu ihtarı şu şekilde kaleme almıştır : «Çekoslovakya komünistleri ile çahsan sınıfı, sosyalizmin savnnnlmasında, Sovyet Komünist Partisi, Hükumeti v e halkının gerekli bütün yardımı yapacaklanndan emin olmalıdırlar.» «Pravda» da çıkan yazılar ve diger beürtiler, Rusyanın Çekoslovakyaya müdahale için bahane ve îemin aradığını göstermektedir. Buna mukabıl reformcu lider Dubçek, 5,000,000 Çekoslovak vatand^ımn izlediği dün gecekı tarihî konuşmasında, Çekoslovakyanın, reformcu yoldan «bir santim dabi sapmıyacagım» belirterek demiştir ki : «Çek stili sosyalizmin, halkımıSin zihninde yerleşmesini istiyoruz. Bağunsızlığınmdan en ufak bir taviz daht vermiyeeeğiz. Geçmişin hatalarını a|ır bir sekilde ödedik. Sosyalizm, insani çehresine tekrar kavnsmalıdırj» Polisler hakkında açılan kovusturma Trabzon'da radar üssüne yürüyen öğrencilerle Polis çatıştı TRABZON tki gün önce tstanbul'da başlayan Amerikan gösteriler, dün Trabzo a l e y r ı t a n Karadenız Teknifc n ad a s l c r a m ] ş Üniversıtesıne mensup 70 kadar oğrencı, Boztepe'dekı Radar ussune yurumuştur. «Amerikalı it, eviötf git!» diye bagıran gençlerle Emrtiyet Müdüru Salıh Bora'nın emrindeki kar labahk bir polis grupu arasında şıddetlı bır çatışma olmuş: öğrencilerden Temel Yılmaz Ue Metln Aydoğan, fecî şekilde dogulmüştür. Bu arada polis, Istiklal Marşı söyleyen öğrencılerden 15 kadarım jeeplere doldurarak, Emnıyet Müdürlugune geUrmıştır. Kumar Harcadıiımız bn çabalar elbettf bosa gitmiyor. Bosa gitmedifci İçin de bir kısım çevrelerin fena halde sinirine dokunuyor. Sömürü düzeninin sürüp gitmesinden yararlanan ve bn düzenin elestirilmesini durdurmak isteyen çevreler uzun süredir pusuda fırsat kollamaktadırlar. özgürlükleri adamakıllı kısabilecek bir dikta reiitnî kurabilirleT»e onların keyfine doynm olmayacaktır. Dikta Tejimi knrabilinenin en kestirme yolu da ynrdumuzda diktavı halkoyuna «ehveni ser» gösterecek bir anarsi ortamı yaratmak, vatandasa «Aman biri çıksa da su fearsasahğa son verse..» dedirtmektir. tnutmayalım ki, tarihte fasiım çok kere halkın buzur ve sükun özlemine dayanarak âdeta oybirliğiyle iktidara gelmis, eeldıkten sonra da gene o özlemin ısığında ülke dttzeyine baskı a|ını korkusuzca gerebilmiştir. tleriei güclerin, özellikle gençligin atabileceii yanlıs bir adım, yapabileceçi kanunsnz bir hareket, pnsııda bekleyen dikta he\eslileri için bulunmaz bir nimettir. O nimeti elde edebilmek o|rnna gençleri kıskırtmayı, gerekirse «sureti hak» tan görünüp onlarla kolkola vürümeyı de deneyebilirler. Maksat. aradıkları ortamı yaralmak olduktan sonra hedefe varmak için her çareyi neden mübah saymasınlar? Son olaylar üzerine çençlerimıze, bildiklerinden şüphe etmedıtitniz bu basit üerçekleri bir daha hatırlatmayj çörev saydık. Heyccan güzel seydir ve gençlıtin hetn baslıca ögesi. hem de varatıcı gücudür. Yaratıcı çuc İse ancak bir ülküden sbzedıldıçı zaman bir anlam tasır. Bizi ulküye yaklastıracak olan hevecanımızı her an kontrol edebılmeliyiz. Kontroldan kaçtı|ı zaman, ne kadar masnm olnrsa olsun, heyecanın doguracağı sonoç bir kaostan ibarettir. îlerid Türk gençlifi, kendi temiz ve sonsuz heyecanı üzerınde birtakım hesap oyunları ile nğrasan knmarbazlar bulundugtınu nnntmamalıdır. Her bıri belli bir çıkarın adamı olan bo knmarbazlar, nmduklarını elde edebilmek ugruna çençUğin beyecanını so ya da bu biçimde sömürmeye çalısmaktadırlar. Bnnlann oynnuna gelmemek Te yüregindeki temiz heyecanı yalnız mutln Türkiye ülküsii yoİnnda. gerekirse son damlasına kadar harcamak asîi Türk eençliginin ödevidir >İAI1IR \AI>İ CHP, APyi kanun tahrifçiliği ile suçladı Ankara'da Amerikan 8. Elçiliği dâvacı oldu | îzmir'de de dün, gençlerle Amerikan denizcileri arasında bazı olaylar çıktı Amcrikahlar aHoşhyor Bunun Uzerine öğrenciler, arkadaşlarını almak için, polıslere saldırmışlarsa da, coplanarak gerl puskürtülmüşlerdır. Bu sırada, Radardaki Amenkalılann, ögrencileri coplayan polısleri lkışladığı görülmüştur. Gençler, daha sonra, marşlar söyleyerek, toplu halde şehre inmiş ve Emniyet Müdürlüğü önünde toplanarak, arkad.aşlarınm gen verılmesını istemişlerdlr. Müdürıyet önünde bır süre oturan oğrencıler, «Amerika'yı kovacagız!» diye bağırmışlardır. (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) CHP Merkez Yönetim Kurulu dün şehrunizde olağanüstü bu toplantı yapmıs ve AP Genel îdare Kurulunun İstanbul îl Genel ve Belediye Meclis seçimleri ile ilgili bildirisini gözden geçinnistir. CHP Merkez Yönetim Kurulunun yayınladığı karşı bildirid» «AP yöneticilerinin kanundan h«bersiz olduklan veya kendi örjriitlerini ve seçmenleri aldatmak kasdiyle kanunu tahrif eUikleri» belirtilmiştir. (Arkası Sa. 7. Sü. 7 de) Alkışlayanlar VARSOVA TOPLANTISINDAN SONRA. 5 KOMÜNlSr MEMLEKETTEN YOLLANAN TEHUU \1LKTUBU, Gayet sakin bır eda ile konuPRAG'DA HALK TARAFINDAN OKUNUTOR... şan Dubçek'ı televızyonları başında izlıyen bınlerce Çekoslovakın, arada sırada heyecana kapılarak alkısladığı görülmüştur. Parti lıden, konuşmasının ıki yerinde, Kremlın liderlerıne, vaki baskıya boyun eğılmiyeceğını kesinlikle bildirmiştır. <Arkası Sa. 7. Sfl. 1 de) 4 asit kaçakçısı, toplam olarak 102 yıl yardımlar kuşa hapis yatacak A. BİLGİ Başkan Johnson'un ıstediğı 23 milyar dolarlık dış yardım önce Temsilciler Meclisinin Dış tlişkiler Romisyonnnda 600 milyon tntarında kesintiye uğramıstı. Dün bn kesintı bir milyarı buldn ve böylece 1^93 milyar dolâra kadar indi. Şimdi merakla beklenen Senato'nnn ne yapacağıdır. Amerikan yorumcutarı ve dış meselelerle ilgili çevreler, seçim ayı vaklasırken senatörlerin kamu oyonda çittikçe atlerji uyandıran dış yardımı büsbütün budamak ıste»eceklerındrn. hattâ bir ihtimal de olsa seçmene taviz için, tamamen durduracaklanndan söz ediyorlar. Binnci ihtimal eski yıllara oranla zaten bayli kısıntıya ağrayan dış yardımı kuşa benzetecek, ikinci ihtimal ise yatırımlarını Amerikan yardımına göre hesaplayan ax gelismiş veya gelismekte olan ANKARA, (Cnmhnriyet Bürosu) Ankara'da; Amerikalılara aıt bınalann camlannı kırmak iddiasıyla önce nezarete alınan daha sonra Adlıyeye sevkecfllen gençlerden Amerikan Buyukelçıliğının «Şikâyetçi ve dâvacı» olduğu, gençlerın duruşması yapüırken, hâkim tarafından açıklanmıştır. (Arkası Sa. 7, Sü. S de) Bugün gençler miting yapıyor OLAYURtN ARDINDAKİ öğrenciler, ıstifo eden Refctör ve Senato üye/erînl ttham ettiler tstanbul l'ekııik Üniversite Rektoru, Dekaiıldrı ve Senato uyelerının tootan ıstıfaları u/erıne dun ortak bır bild^n yayınlayan İTÜ Öğrenci Birliği ile ÎTÜ Teknik Okul Talebe Birlığı Başkanları, «Bizler, Senatonun kendilerine karşı yapılmış küçük bir taşkınlık sonucu değil. öğrencilere karşı yapılan ve hukuk devleti anlayışına sığmayan korkunç olayın sonucunda istifa etmesini beklerdik» demişlerdir. Sahte beyanname ve sahte ısün altında 400tonayakın asetik asiti kacak olarak yurda sokmaktan sanık olarak 1,5 yıldan beri yargılanan ithalâtçı ve komisyoncu Besalet Barım ile Hayim Alhadef, dün yapılan duruşmaları sonunda 36'şar, suç ortakları Hayim Azoı ile Fazlı Dedebaş da, 15'er yıl ağır hapse mahkum edilmişlerdir. Duruşmada bulunan sanıklardan Hayım Azoz ile Fazlı Dedebaş, karardan sonra tevkif edıl miş, mahkemeye gelmıyen Hayim Alhadef ile Besalet Banm hakkında da gıyabi tevkıi karan verılmıştır Bırincı Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan "e toplam olarak 102 yıl ağır hap se mahkum olan 4 sanık ayrıca, 1 milyon 278 bın 226 lıra para cezasına da çarptırılmışlardır. Kacakçıhk, nasıl yapılmıştı? Son yılların en enteresan kaçakçılığı sayılan olay, su şekilde meydana çıkarılmıştır: Adapazarı'nda, Türkiye'nin tekstil sanayiinin bütün asetik asit ihtiyacını karşılayacak olan bir mılli (Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) 2O/Mayıs/I968 tarih ve 15735 sayılı gazetenizde neşrolunan (Kayseri de basılan Tip loplanlısında bayrak ve fılâmalar vırtıldı) Başlıklı haber tamamen yanlıs ve maksatlıdır. Cumhnrıvet a'anın(Arkası Sa. 7, Sü. I de) fllkelerin bn hesaplannı altüst edeeektir. Vem kesıntinın en razla etki yaptıgi bölüra destek yardımlarıdır. Başkan Johnson teklifinde komünistlerle bıtisik sınırlı ve bn yüzden kalabalık ordu besleyen nlkelere 595 milyon dolarlık yardım yapılmasını öngörmüstü. Dıs lliskiler Komisyona bu miktarı 475 milyon dolâra düsürdü ve son kısıntı avnı tasıldan 55 milyon dolâr daha eötürdü. Senatoya gelineeye kadar 175 milyon dolarlık kısmı kesilen destek yardımını alan ülkeler arasında Türkiye de vardır ve bu yardım yıllık hesaplarimııda önemli bir yer tntmaktsdır. Anlasılmaktadır ki, Senato. destek yardımlarını yeniden bndamasa dahi. sadece iki kısıntı vüzünden Türkiye'ye yapılan destek yardımı • *• (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Bügünkü Miting Bu arada, Hürriyet Meydanında bugün saat 14'de «6. Filoyu ve Emperyalizmi Protesto» amacıyla bir miting düzenlenmiştir. İTÜ, İTÜ T. Okulu Yıldız Teknik Okulu, Osmaniye îktisat Fakülteleri Öğrenci kuruluşları ile FKF istanbul Sekreterliği tarafından tertiplenen mitingte, yürüyüş yapılmayacaktır. Ortak Bildiri Senato üyel. "!rr,!i *^erçekte işlediklerı hâtaya örtü bulma çabası ıçınde ı.laııMaıuun da» ıddıa edıldıği ortak bıldırıde, ozetle soyle denılmektedır: (Arkası Sa. 7 Sü 2 de) aı POLISLE PAZARLIK Bir cinayet olavı ile ilgili olarak polisçe aranan Ralph Goodvvin, polisleri kar$ısında görünce, karısı Marilyn'in alnına 22 kalibrelik tabancasını dayaınıştır New Hempshire'deki cinayetle ilişkisi olduğu sanılan Goodwin, evine given polisleri bir süre bu durumda oyalamış, fakat polisin kendısini tevkif ermek üzere harekete geçmesi ile. karısını vunıp kaçmak istemi^tir. Evin içindeki mücadetede. bir polis tarafından vurularak yakalanan manyak kaatilin, cinayette suçlu olduğu tesbit edilnıiştir. Resirade. 28 yaşmdaki Goodvrin, karısının başına tabaneayi dayamış, polisle pazarlık ederken görülüyor. (Foto: A P.) • • • • • • • • « • ••• NIUIIIMIMIUIIIifUHIIIUUUHIIIIIU • • • • • ? • • • • • • • •• ••••• MARAŞ OLAYLARI İLE İLGİLİ OIARAK 7 K/Şİ TEVKİF EDİLDİ MARAŞ Beledıyenln, (Şeyn Âdıl Devletlu) mezarlığı bıtışı ğmdekı buğday pazannı genışletmek amacıyle vaptığı ınşaatı yıkarak nümayış yapan ve «Yaşasın islâm bîrliği> diye Dağıranlardan 23 kışi 3ün 2. Aslıye Ceza Mahkemesındp vareılanmış, buniardan 7'sı hıtıkiPTnıştır (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog