Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

jŞAHESER ROMANLAR* £" Buyuk Yazarlarm £n Gutel Estrltn GERMİNAL Onltf yazer. bu romonındo «I* oldığı kohramanlarının bufun ıstıraplarını sevinçlerini, •mellerını gerçekçı uslubuyla ifkyerek sanatımn şaheserinı yaratmıstır Emile ZOLA umhuriyet KURUCÜSU: rüNUS NADİ 45. yıl tayı 1S778 Telgrai ve mekrup adresi: Cumhurıyet Istanbul Posta Kutusu: Istanbul No. 248 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 2 2 4 2 97 2 2 4 3 0 9 2 2 4 2 99 YENİ ÇIKTI V A Y l EN E VI So/ı 2 Temmuz 1968 Dünya Ünl soyleauj ve sozleri, yararlı üren bu kitap Ülkü tenip Varlık Yayınevın ar serısinde ikinci defa ;ok yararh kitabın uyatı 5 Hârn SENATONUN KARARI Üniversite açıldı Imfifıanlar 15 Temntuzda başlayacah J • T» ? •! T 7 " J i s\i i Boykot kıncılar Ankara'da Öğrencileri zorla imtihana sokmak istedı ANKAKA, (Cumhuriyet Bürosu) Dil ve Tarih Coğraiya Fakültesi Felsefe Bölümündeki boykot'un beşinci günundc ortalık kanşmış, Fakulteden bazı öğrencilerle bıınların dışardan getirdiklcri bir grup, boykotcu i öğrencileri zorla sınavlara sokmak istemiştir. Bunun uzerıne taraflar arasında kavga çıkmış, boykot kıncılar sopa ve bıçaklarla bazı oğrencılerı yaralamışlardır. oğrencılenn ıddıasına gore kavga sırasında karşı gruptan bır şahıs, elındekı tabancayla ıkı el de ateş etmıştır. Felsefe Bolumundekı boykotçu oğrencılerin verdığı bılgıye gore olaylar gece sabaha karşı baslamıs, AP ve CKMP'lı bazı oğrencılenn onderlık ettıklen 1015 kısıiık bır grup, bınanın gıns kapısındakı camları kırarak Fakulteye gırntıışlerdır Bu «>rada saat 4 e vaklastığından bınanın ıçındfkı az sayıda boykotçu oğrencı \enı gelenlere karsı kovamamış ve Enstıtuvu bo«altmak zorunda kalmışlardır Ancak olaylar sabah da devam etmıs, boykotu surdurmek ısteven öğrencıler, gecekı olavların etkısı altında sabah Fakulteye gelen Dekan Emın Bılgıç'ı yuhaladıktan sonra, En^tıtunun kapılarını tutan boykot kırıcılarla mucadeleye başlamışlardır Bu olaylar cerevan ederken oğrencılere gelen bazı Fakulfe vonetıcılerı, öğrencileri sınavlara şırmeve zorlamış, oğretım uvelerının kendılennı beklpdıeını so^ lemışlerdır Fakat oğrencıler dıretmış, bunun Ozerıne karşı grup 7or kullanmava te^ebbu' etmıştır O anda patlavan ka\ ga yarım saat kadar devam etmıs, oğrencılerle çoğu oğrencı olmavan bovkot kı(Arkası Sa. 7 Sü * de) POMPİDOU Eskı: 199 • Yenı: 293 d'ESTAtNG Eskı: 43 • Yenı 64 OUHAMEL £skı 42 Yenı: 37 MİTTERAND Eskı: 120 Yenl: 57 ROCHfcT Eski: 73 • Yenir 2fl MENDES . FRANCB Eskı: 3 . Yeni: 1 Eskl ve yeni Mecliste sandalyelerin dağılışı. De Gaulle'cüler ve Bağımsız Cumhuriyetçiler müttefiktir. izmır leknık luksek Okulunu da öğrenciler Dün toplanan Istnnbul Üniversitesi Senatosu, Ecişgal etti zacılık Fakıiltesi hariç, Universitenin açılmasına ve imtihanlara 15 Tcmmuzdan itibaren devam edilmesine karar vermiştir. Sabah saat 10 30 da toplanan Senat^, geç saatlere kadar aralıksız çalışmalanna Jevam etmış, ara ka ran olarak şu bıldmyi yayınlamıştır. •Senato, 1 TemmDZ 1S6S, saat 10.30 da yaptığı toplantıda, fiili durum gosteren Eczacılık dışındaki fakültelerin açılmasına ka rar vermiştır De Gaulle görülmemiş bir zafer kazandı Sol muhalefet ezilirken Millî Meclis'teki sandalye sayısım 104 antırdı (Dış Haberler Servisi) ARİS Ülkeyl oüyük bir keşmekeşın lçıne atan son genel grev hareketi ve şlddete meyleden ogrenci göstenlerinl tasvıp etmedığl anlaşjlan Fransız ulusu, Beşıncl Cumhunyetl Savunma Bırliğlne, va nl De Gaullecul'ere, cumhuriyet Fransa.sı tanhınde hıç bır partrye nasıp olmıyan nwaz zam bır seçım zafen vermiştir P ma teşebbüsü karsısında tabil bir savunma reflefcsi gostermiytir* 6» mlştır. Fracsız aşın solunun llderl eskl Başbakan Mendes Frsnce milletvekılı seçilemeıruşttr. Sembolik muhalefet Komünlstlerln önderllglndeM sol muhalefet partilerl ezilerek buyük bır yenılglye ugrarken, Da Gaullecül'er, kendilerinin dahl umut etmedigl büyüi bir zafer kazapmışlardır. Fransız seçmenlerin seçtiği yeni Parlâmentoda, komünıst ve sol mubalelet artık, sembolik bir muhalefet olmaktan 11»rl gıdemlyecektlr. 487 üyeli Mill! Medis için yapılan genel seçimlerin ltand turonua 481 bölgeden alınan kesin sono> (Arkası Sa 7. Sfl. ( da) Ugalcı oğrencıler, okulun onundekı «Yıldız Teknık Okulu. durağını cAkademi» durağı şek lınde değıştıriyorlar. Yanda kalan Hazıran dönemı ımtıhanlarına 15 Temmuz, 1368 Pazartesiden itibaren fakültelerce hazırlanacak progTamlara göre devam olunacaktır. <\rkası Sa. 7, Su. 2 de) leknik üniversite ve leknik okul işgali kaldırma karan aldı Istanbul Teknık Unı\ ersıtesı Rektoru Bedrı Karafakıoğlu'nun Senato uyelerı ıle yaptığı temaslar sonunda, «Oğrenolenn, komısyon çalışmalanna fıkırlen alınmak ve teklıflerını açıklamak amacıyla katılabıleceklerını» dun sabah bır bıl dırı ıle açıklaması uzerme, tstanbul Teknık Ünıversıtesi ve Teknık Oku lunda konseyler prensıp olarak işgaiı kaldırma karan almışlardır. Seçmen tabakası, De Gaulle'cfl lerın feshedılen Mılli Meclıstekı 242 (lyesinl 4em yenlden Parlâ, raentoy» sofcmuş. hem de bu rakama. 100 U aşkın yenı bır çogunluk daha eklemıştir. Sonuçlan yorumlayan Baçbakan Pompıdou, Colombey • des deuz • Eglises'dekj köy erlne gıdıp Devlet Başkanı De Gaullee' mujdeyi bizzat verdıkten sonra, "tansız ulusu, totalıter bir komunıst rejim kor Yılmaz Çetiner'in Yeni Röponaj Dizisi Bojkot\e işgal ola>Jarı bazı oğrencılerin sinirlerini yıpratmaktadır. Fotoğratta, ka\ga eden ıki oğreaci gorulmektedir. Yurt dışına mı kaçtı ? Mılyonlarca lrralık dovız kaçak çılığı suçıından 34 yıl hapse mahkum Ruben Asa'mn, cezaevınd"n kaçışını organıze ettıgı ılen suru len eskı sabıkalılardan Abduilan Yazıcı, ıka gunluk aramadan «son ra dun, Cınayet Masası dedek'.f len tarafından vakalanmıştır Polıs tarafından «\ ezne sovguncusn» olarak ısım yapan Abdullatı Yazı cı'nın Sultanahmet Cezaevınde ıken Ruben Asa ıle dostluk kurda gu ve onun kaçışını bundan ÇOK evvel plânladığı ıfade edılmek1.» dır. Ancak, Abdullah Yazıcı, Ru ben'ın 'aklandığı yerlerı bıhr umıdıjle, polıs tarafından «arama\a» goturulduğunden, bu konuda ge nış bılgı almak mumkun olma mıştır. (Arkası Sa 7. Su 6 da) Bölükbası: «Seçimler gayrimeşruluk lekesi ile kirletildh) ^ Seçimlerde baskı yapıldığı îddiası ile ilgili gensoru önergesi Meclis'te tartışmalara yol açtı Karafakıoğlu'nun açıklaması Istanbul Teknık Unıversıtesı Rek toru Ord. Prof. Bedrı Karafakıoğlu nun oğrencılenn ısgah kaldırma ka ran almalarmda onemlı rol oynayan bıldırısi ozetle şoyledır: «Çeşıtlı komisyonlann normal şart lar altında yapacakları çahşmaîara oğrencıler fıkırleri alınmak ve (Arkası Sa. 7 Su 1 de) Ruben Asa'yı yakalama umıdı zayıfladı Profesörüöldüren öğrenci dün yargılandı Istanbul Teknık Unı\ersıteı Makına Fakültesi Dekam Prof. Saffet Muftuoğlu nu bıçakla oldur mekten sanık, oğrencı Erdıl Koçak, dun yapılan duruşmasında, kendısmde ruhi değısıkhk oldu ğunu ılen surerek, «Hâlâ bir sıs ' perdesi altında \aşı\orum.» demıştır Öldurulen Prof Muftuoglu'nun babası A Taiat Hulusı nın de ılk defa mudalııl olarak katıldığı dumşmada, sanık Erdıl hakkında Adlî Tıp Musahade Mudurlugun (Arkası Sa. 7. Sü. S de) • Kapalıçarşı ve Bâbıâli yangın lehlikesi allattı Sehrımızde dun gece çıkan ıkı yangm sebebıyle Babıâlı \e tanhî Kapalıçarşı buyuk tehlıke atlatmıştır Kapalıçarşmm Mahmutpaşa kapısı yakınlarındakı Akgun tuhafıye dukkânı gece saat 22 35'de yan maya başlamış ancak ıtfaıyenın za manında yetışmesıjle yangın Ka palıçarşıya sırayet etmeden kont rol altına alınmıştır Ote jandan Vılâjet yakmlarmda Ankara Caddesındekı 43 Noiu Artın Balcıj'an'a aıt Onaran Han' da bılınmeyen bır sebepten once (Arkası Sa. 7. Su. 5 de) RUBEN ASA'YI KAÇIRDIĞI TODtA EDILEN ABDULLAH YAZICI ANKARA, (Cnmburiyet Bürosn) Mıllet Meclısınde dun, oğretmen nakıllerı konusu AP Iıler ıle CHP'hler arasında tartışmalara sebep olmuştur Gazıantep Mıüetvekılı Alı Ih< a Goğus (CHP) gundem dışı =n bır konuşma yaparak Gazıantepte Kız Ortaokulundan dokuz oğretmenın nakledıldığını bıldırmi', bu hususun AP Merkez llçe Baskanı ıle Kız Ortaokulu Mudıresı olan esı tarafından, «bir on seçım pazarhğı neticcsi» gerçekle>fırıldığını one surraus, «Bo, oğretmenlere yapılan ağır bır zulümdür. Temelinde znlflnı bulnnan bn bına çokmeve mahkumtinr. öğretmen kıyımı ile memleket kalkınmaı» demıstır Goğus'un bu sozleri uzerıne, çoktandır Meclis'te bulunmayan ve Meclıs'e geldiğıni hatırlatmak î'tedıği anlaşılan «Hamıdo» namıyla maruf, AP'lı mılletveküi (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) Kabotaj Bayramı Turk limanları arasmda yabancı genıilerın yuk ve yoicıı taşımasının > asaklanmasının yıldönumu dun yurdun çeşitli yerleruıde vapılan torenlerle kutlanmiştır. İstanbul'daki Kabotaj Bayramı torenlerine Taksim Anıtına çelenk konularak başlajunı^ daha sohra Beşiktaş'taki Barbaros anıtı onündeki gbsterilerle toren sona ermiştir. Bu arada çeşitli eğlenceler ve vanslar yapıbnıştır Dünyanın en kaliteli eroinini imâl eden güzel Naciye hayatını anlatıyor 0 0 0 Yüzbinlerce lirayı reddedip, işçilik yaparak ayda 250 lira kazanan kadın... Esrar ve LSD İstanbul'da, Anadolu'da korkunç bir âfet halinde... İstanbula esrar var diye gelen Avrupalı genç ve güzel kızlar... 0 Kambur Muhiddin... Kız Ali... Boksör Tank ve bazı tanınnuş sanatkârlann uyuşturucu madde kullanma iptilâsı.. De Gaulleün De Gaalle buyük bır zafer kazandı. New York Times'in dedığı gıbı «Fransa aynaya baktığt zaman anarsıyı görmuş \e geri dönmüstür». Son oğrencı ayaklanmaları ve onn izleyen grevler, rabata alısmış, ıstikrarlı düzenden memnıın Fransız seçmenmi büyük bir tedırginlık içıne sokmnstn. Bn tedirginlik, yıllardan sonra yenı bir kaos'a diişüleceğı belırtilerının ortaya çıkmasından geliyordn. Sol Federasyon kendisinı dev aynasında jörüyor. lapabileceklerinı değil, yapatnıyacaklannı vaadediyordn. Aslında bn vaatlerin çoğn seçmenin ıstikrarlı duzenini bozncn mahıvetteydi. Üstelik son olaylarda öğrencilerin Sorbonne'n isfali, yflrilyüşler, çarpısmalar ve Mao havranlıklan Fransız solunu Fransavı öğTencıler yoluyla bır ıhtılâle göturduğü kanısını kamn oyona yerlestırmışti. Hele rcformların daha vaad halindeıken fiatlara yaptığı in'ikâs sade Fransız seçmenmi çileden çıkarmıstı. Bütün bnnlar dondu dolastı, De Gaulle'cülerın ısıne yaradı. tlk fünlerde mütereddit Rorünen Fransa Cnmharbaskanı, kamu ovonnn nabız atısını kısa sürede dinledıkten ve orduyu arkastna a!dıktan sonra hficuma geçti ı e kesin zaferı kazandı. Genera) De Gaulle'un bn başarısı kendısine ve partisıne uzun bır iktidar dönemi saflamıştır. Gorünüşe göre eğer şartlar değismez, ve General birtakım istekleri de yerine getirirse yalnıı bn dönem sonnna kadar OLAYLARIN ARDINDAKİ CHP'nin itildirisi : "Önümüzdek/ yıl AP'nin son iktidar yı/ı olacaktır,, ANKARA, (Cumbunyet Bürosu) Sona eren CHP lıler toplantısınm dun yaym lanan bılriın^ınrie «*P Turk halkının gu\enını kavbetmektedır. önumuzdekı yıl ıktidsrlannın son yılı olacaktır» demlmektedır. Bildiride AP nın «Artık çogunlu|n temsil eden bir partı nlmaktan çıktıfia, secımler sıra(Aıkası Sa. 7, Su. 3 de) ıstedifi takdirde • belki 51ünceye kadar da koltnğunda kalabilecektir. Bn dnrnmds afır yenilsiye afrayan Fransız solu ne yapacak? Sol, sonnçlardan tam bir saskınlık içine düşmüstür. tlk çıinlerin seknyla Komünistler bir vandan isbırliği tekliflerıni reddeden Sol Federasyonn, ote yandan De Ganlle'cüleri snçlandırmaktadırlar. Sol Federasyon ise yine De Ganlle'e •** (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) VILMAZ ÇETİVER ba korkunç salgının karbanlan. yapıcısı, saöcısı, abcısıyla günlerce konujarak bir yazu dizisi hanrlmdı... Perşembe günü CUMHURİ VET'ts
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog