Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

Kemal Tahir YORGUN SAVASÇI YUNVJS NADİ ARMAĞAN1 KAZANAN ROMAN Generalden astsubaya, Harb Okullan öğrenciJerinden bütün yedek subaylara, gediklüere kadar bütün askerlerir. severek, duygulanarak, haklı bir gurur duyarak okuyacaklan Türk edebiyaünın Uk gerçekçi ASKEK romanı. Fiatı 10 Lira. REMZİ KİTABEVİ îlâncıiık: 6987/8379 1968 umhuriyet KURUCUSU: YUNUS NADİ 45. yıl soyı 1S79S Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet tstanbııl Posta Kutusu: îstanbu] Vo. 246 Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 22 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Cuma 19 Temmuz 1968 İSTANBUL Adliye Saravının zemin katuıdaki Savoılık Burosunun önündc, dongömlek ve pijantalı bir gurup genç vardı. Çoğu yalmayak olan, sakallan uzamış bu jtençler, Polisin T. Üniversite yurduna yaptığı baskın sırasuıda kendilerine karşı koydukları için, yakapaça yakalanan yüksek öğrenim öğrencileriydi. Resimde, 29 saat nezaret altında tutulduktan sonra. Adliyeye sevkedilerek ievkif olunan öfrenciler, ifade vermek için sıra beklerken... (Fotoğraf: S. AYBATARj İSTANBUL'DA DÜN GECE 32 GENÇ TEVKIF EDILÜİ TRKNİK ÜNtVERSÎTE REKTÖR,DEkANveSENATO ÜYELEHİ ISTİFA ETTILER Washington, bir muhtıra iie İstanbul olaylanndan endişe duyduğunu bildirdi IEDELENEBRİR ANKARA'DA AMERİKAN BtNALARI TAŞLAND1, CAMVE VİTRİNlERt KIR1LDI üzerine dün FİLO,birERKENyapan Amerikan 6. Filo Son olaylarAmiral Geis, GİTMİYOR Vali Poyraz'la 1,5 saatlik özel görüşme Komutanı toplantıdan çıkarken... Amiral, gazetecilerin bir sorusun» karşılık olarak, «Ziyaret proğramımızda hiçbir degişiklik» yapılmıyacaktır» demiştir. " stanbul'da dün, Amerikan 6. Filosunun ziyareti dolayısiyle çıkan olaylar soııucu 32 genç tevkif edilir ve Teknik Üniversite Rektöır, Uekaıı ve Senato ÜYCIeri tcptan istifa ederken, Ankara'da, Amerikalılara ait binalar taşlaııınış, cam ve vitrinleri kınlmıştır. TffllELİNDEN .. ANKARA, (C'tmıhuriyet Bürosu) Amcrika Birlcşik DevletJcrinin Ankara Büyükelçiliği maslahatgüzarı, VYJIliaın Iîurdett. dün Dışişleri Bakanlığı Genel Sckrctcri Zeki Kuneralp'le bir çörüsme yaparak «İstanbul olaylanndan ötürü Washirgtonun endişe duyduğunu» bildirmiş ve t>. Filoya mensup Amerikan donizcilerinin can emniyetlenni sağlıyacak daha geçerli tedbivler almmasını resnıen istemiştir. Genel Sekreter Kuneralp'e görüşme sırasında olaylar konusunda Amerikan hükumetinin şikâyet ve dileklerini kapsayan bir de muhtıra sunan Burdett, «Dâvetli filonun ziyaret ini kısa kesmesinin ve denizcilerin karaya çıkmamasının söz konusu olamayacağinı da» belirtmiştir. Öğrenildiğine göre, Burdett, konusması sırasında Amerikan denizcilerinin başma gelebilecek bir olayın çok vahim sonuçlar dc^urabilecegirje de dikkati çekerek böyle bir olayın Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkileri temelinden zedeleyecegini bildirmiştir. Burdett, ayrıca. olaylarla ilgili olarak alınan tedbirlerin yeterli olmadığından söz etmiş ve bu tarz olaylan önleyecek geçerli tedbir alınmasını istemiştir. Amerika hükumeti adına dün yapılan bu teşebbüs memleketimizde zaman zaman meydana gelen Amerikan aleyhtan göstfrilerden bu yana yapıian ilk ciadî ve sert anlam tasıyan teşebbustür. Göfüşmeden sonra masiahatgüzar Burdett, gazetecilerin soruları nı cevaplandınnaktan kaçınmış ve «Yonım yok, yonım yok» demiş, Genel Sekreterle yaptığı görüşmenin tstanbul olaylan üstüne olduğunu doğrulamıştır... I İstanbul'da tevkifler Polisin, Teknik Üniversite yur duna yaptığı baskın sırasınria kendilerine karşı koyarken yakaladıkları 30 genç, 29 saat nezaret altında tutulduktan sonra, dün geç saatlerde tevkif edilmiş* tir. Ayrıca, bir Polis memurunu dövdükleri iddiasiyle de 2 genç hakkında tevkif kararı verilmiştir. Sabaha karşı yataklarından d"on gömlek ve pijamalı olarak alınan gençler, elbise ve ayakkabılarını giymek fırsatı bırakılmadan Savcılığa verilmışlerdir. Yüksek öğrenim gençlerinin perişan bir şekilde, tek tek Savcılığa girıp ifade verişleri dikkati çekmiş ve bu arada Adliye ve sorgulan yapan Savcılık bürosunun önü Toplum Polisince kordon altına ahnmıştır. Adliyenin zemin katındaki özel büroda ifadelerı ahnmadan önce, sanık öğrenciler hep bir ağızdan ıshkla «Plevne» marşını söylemişlerctir. (Arkası Sa. 7. Sü. S da) Olayların tepkileri unün notıorı Tahrikler ve çapul Amerikalılar için de, Avrupalılar için de karşı gösterilerin garipsenecek hiçbir yanı yoktur. Siyah boya atılmış, çürük yumurta yağmuruna tutulmuş, böyle şeylere aldırroaz onlar. Ancak davranışlar, tecavüze, yaralamaya hattâ denizde bojmaya kadar %iderse iş degişir. Zira fazla heyecanın sonucu da olsa, yakıp yıkmak, yaralamak vandalizmdir, kişisel plândan çıkıp devlet münasebetlerinin sınırına kadar çiren çapul hareketleridir. önceki akşam Teknik Üniversite yurdunda başlayan olaylar maalesef tahriklerle, araya çapulcuların da karışmasiyle bu hale dönüşraüştür. 6 ncı Filo'nun tstanbulu ziyareti ilk değildir. Filo, önceden hasırlanan bir program gereğince ziyaretlerini yapar. Tıllık program Akdenizdeki ilgili ülkelere bildirilir, tarib ve süre üzerinde matabık kalınır ve gemiler gelir. Açıkçası, Filonnn ziyaretinin davetle ilgisi bulunmamaktadır. Sadece NATO üyesi olan veya olmayan ülkelerin, ziyareti kabul edip etmemeleri söz konusudur. Amerikan Filosu Türk limanlarına zorla girmediğine göre, Türkiye devlet olarak, kendi vatandaşının güvenliğini, hayatını her türlü tecavüzden nasıl korumak meeburiyetinde ise, yabancı bir devletin ziyaret maksadiyle gelmiş vatandaşına da aynı güvenliği vermek ve her halde onu korumak zorunluğundadır. Teknik Üniversite yurdunda Poüs, hislerine mağlup olmns, tahriklere kapılmış, sonunda olay büyümüştür. Polisin davranışını dünkü yazımızda bu bakımdan kınadık. Ama hemen söyleyelim ki, olayın, devam eden sonrasını kepazelik olarak vasıflandırmamağa irakân yoktur. Çiinkü : 1 Dolmabahçe'deki hareketler mâsum heyecan çerçevesini pek aşmış. hangi ülkenin vatandaşı olurlarsa olsunlar, insanların esnına kastedilmiştir. Üstelik. vasıtalar yakılmış, yoldan geçen yabancı plâkalı arabalar bile çevrilip içindekiler tartaklanmıştır. Hele Amerikalı eri taşıdı diye taksilerin lâstiklerini patlatmak veyahüt otellere hücum etmek kimsenin hakkı ve haddi olmamak lâzımdır. 2 Hareketlerin heyecan çerçevesini aşması ve çapnla dönüşmtsi sebeplerinin başında tahrikler geliyor. özellikle Devrimci Ijçi Sendikalan Konfederasyonunun önceki çün yayınladığı bildiriden sonra olaylar büyümüş, inisiyatif öğrencilerin elinden çıkmıştir. Tapılan iş taksimine göre Dolmabahçe'deki iskeleyi korumakla ebrevli askerî inzibat erlerinin sayısı saldırıları önlemete Tetmemistir. Nitekim dün çabah herkesin gözü önünde bir yabancı plâkalı araba tahrip edilmis, içindeki yabancı, saldıncıların elinden güçlükle kurtulabilmistir. 3 Bir işçi örgütünün emperyalizm. yabancı sömürücülük, ve bnnlara bağlı olarak NATO konularında belirli bir görüşe sahip olması normaldir. özgürlCk düzeni içinde her örgüt veya kişi gibi DİSK de kendi görüşünü elbette savunur. Ancak savnnma, görüş sınınndan çıktığı v e halkı eyleme doğru itmege çalıstığı takdirde, davranışı tasvip etmek imkânsızdır. tmkânsızdır çünkü; DtSK, bu davranısiyle kamu düzenini bozucu bir tutnm göstermekte, kendisivle aynı füiirde. anlavısta olmayan milvonlarca kişiyi hnzursuzluğun içine soktuktan başka hakkın kötüye kullanılmas) yü ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Istanbuldaki olaylarla ilgili olarak İçişleri Bakanı Dr. Faruk Sükan dün •kanunî icapların soğukkanhlık ve sükunetle yerine gctirildiğini» söylemiş, tabii senatör Suphi | »rUJ«.ı ^ > . Sii ' ıip Filo'nun kara sulorımızı lerketmesi Istendı TEVKİF EÜILEN ÖĞRENCİLERDEN 3't VE BIÎNLARDAN BİR1NİN S1RTINDAKİ COP İZLERİ IRAK'TA DURUM NORMALE DONDU İhtilâlcilerin, yeni h ükumet kurulmasında anlaşmazlığa düştükleri bildiriliyor IlAlîERLER SERVİSİ) Darbe hareketının üzerinden neredeyse ıkı gün geçmış ve hayatın Bağdatta normale dönmeye başlamıs olmasına rağmen, Cumhurbaşkanı Abdülrahman Arıfı devırenlerden sadece ıkısınin kımliklen açıklanmıştır. Bu gerçek, yenı liderler arasındakı bir anlaşmazlığın ilk belirtisi kabul edilmektedir. Darbenın ikı lıderi, Cumhurbaşkanlığına tâyın edilen General Ahmet Hasan ElBekr ile Hava Generalı Hardan Abdül Caffer ElTakrıtı'dır. Gerek ElBekr ve gerekse Takritinin tanınmış Baas'çılar olması, darbenın Baas Partisınce hazırlandığını göstermektedır. Baas Partısı. beş yıl kadar önce, Irakta iktidardan uzaklaştırılmış ve daha sonra kanun dışı ilân edilmışti. Irakta olup bitenlerin tek haber kaynağını teşkıl etfen Bağdat Radyosu, sokağa çıkma yasağı süresinin kısaltıldığını, devlet daırelerinde normal mesaıye başlandığını ve sivil trafiğin eskı düzenıne kavuştu£unu bildırmiştir. (Arkiuı Sa. 7, Sü. 3 de; T. Üniversite Senatosunun bildirisi tstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Ord. Prof. Bedri Karafakioğlu, Dekanlar ve Senato üyeleri, dün ^ece görevierinden topluca istifa etmişlerdir. Senatonun 5 saat süren toplan tısından sonra yayınlanan bildıride, istifaya sebep olarak, önceki gün İstanbul Teknik Üniversitesi Öğrenci yurdunda Hektör, Dekanlar ve öğTetim üy^lerine yapılan saldırılar gösterilmiştir. Karar, Senato toplantısına katı lan 20 üyeden 19'nun oybirliğiyle ahnmıştır. Karafakioğlu, hasta olduğu için toplantıya gelemiyen Kimya Fakültesi Prof' "rü Ertuğrul Ayca'nın görüşlerine katılacagı ümidini belirtmiş, çeşitli soru lara karşılık olarak da, «Birkaç (Arkası ba. ı, Su. i dej B EYRUT Önceki gün kansız bir hükumet darbesıyle işbaşına geçen yeni Irak liderlennin, yenı hükümet kurulmasında anlaşmazhğa düştükleri tahmin edilmektedir. ANİBAL'IN KABRİNİ ZıYARET EDEN HABiB BUROİBA AGLADI » Ziyaret, eski bir cinayeti de meydana çıkarmış oldu Tunus Devlet Başkanı Habib Burgiba, dün Gebze'de Kartaca kahramanı Anibal'ın kabrini ziyaret ederken, gözyaşlarını tutamamıştır. Konuk Devlet Başkanı ile beraber bulunan Devlet Bakanı Seyfi Öztürk, Gebze'ye Anibal'in bir anıdının yapılacağını vaadetmiştir. (Arkası öa. 7, Su. 1 de) O1.A\1..\K UULAY1.SIYLE. DLN ÇOĞL Sl\ IL OLAR4K I^TANBLLL HIX)SLNA MENSUP ERLER... GEZMEĞE ÇIKAN AMERIKAN ü. (Fotofraf: İbrahim KÖSEOĞLU) AP, Yüksek Seçim Kuruluna başvuruyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) AP Genel ldare Kurulu dün İstanbul Belediye Meclisi ve ll Genel Meclisi seçimleriyle ilgili Yüksek Seçim Kurulu kararı konusunda bir açıklama yapmıs ve AP tarafınci'an «Şikâyet hakkının kullanılacağı bundan hir sonuç alınrıazsa Yasam Organının bu hale bir yare bulacağı» bildiıilmiştır. Bu arada, dün Başbakan Demırel'in başkanlığında toplanan AP Genel İdare Kurulu, konu ile ilgili olarak, 4 kişilik bir komisyon kurmuştur. Komisyonun hazırlayacağı bir yazı ve belgelerle birlikte, en geç yarına kadar Yüksek Seçim Kuruluna başvurulacaktır. (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) ECVET GÜRESİN (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog