Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

PETER WEİSS MARAT Çeviri: Seniha Bedri Göknil Fransız öıtilâli'nin ünlü kişilerinden Jean Paul Marat'nın takip edilmesi ve öldürülmesitıi gösteren bu oyun Uk defa Charenton Şifa Yurdu tiyatro grubu tarafnıdan, Hans Martin Majewski'nin müriği retakatiyle De Sade idaresinde sahleye konulmuştur. Fiatı: 3 Liradır. İNKTLÂP ve AKA KİTABEVLERİ İlâncüık: 7440,8335 umhuriyet KURUCUSU: NADÎ Ünlü yazar ACI ÇIKTl Bütiin kita ALFRED HİTCHC 1. ci kitabı 45. yıl sayı 15794 Telgraf ve m«ktup »dresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: tstanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Perşembe 18 Temmuz 1968 Pek vakında çikıyor. ARAT KİTABEVI: Ankara Cad. No: 45/10 Günçer Han İstanbul Reklâmcıhk: 2834/8310 I V A M Pİ R TEKNİK ÜNİVERSİTE YURDUNU POLİS BASTI Amerikalı erler dövülüp Catsmalarda 53öjjrenci4polis y aralarah Aluharebe m e y d a n ı h a l ı n e g e l e n D o l m a b a h ç e rıh t ı m ı n o a , A m e r i k a l ı d e n ı z c ı l e r i t a ş l a y a n gençler... denize atıldı, arabaları taşlandı Önceki prece, sabaha karşı, Toplum Polisi tarafmdan basılan Teknik Üniversite Talebe Yurdu'nda olanlar, daha sonra şehir içinde gittikçe büyüyen olaylara başlangıç teşkil etmişlerdir. Gece yansındsn bir kaç saat sonra baslayan ve Toplum Polisi, İnzibat ve Öğrenci arasır.da geçen olaylann saatleri ile gelişişi şöyle olmuştur: bahçesi öğrencilerle dolmuştu. Alacakaranhkta. Üniversıtenın karşı kaldınmındaki Toplum Polisi dizisinin, Opera Bınası önüne kadar uzadığı göruluyordu Öerencilerle polis arasında ise 40 kisilik tnzibat grupu, bahçe parmaklıkları önüne, arkasını duvara verıp yerleşmisti. înzibatlar. başlarında Albayları ile yüzleri Toplum Polisıne dönük Üniyersitelileri ardlanna aldılar... O..I f l l * M . Karanhkta, S Saat 01.110; ÜNIVER SÎTE'DE DURUM: Üniversite M • Mi M TEKNÎK roplumPo lisi ile tnzibatlann arasmdan, caddenin tam ortasından, Ame(Arkasi Sa. 7. Sü. S del Saat 01.30: . Alâeddin BiLGi İstanbul Teknik Üniversite Talebe Yurdunu dün sabaha karşı basan polis, kendiferinc karşı koyan ve henüz uyanmış bulunan bğrencileri jop ve yumrukla kıyasıya dövmüş ve bu arada aJtısı ağır olmak üzere 53 öğıenciyi de yaralamıştır. Örğveııcilerle polis arasındaki carpışma sırnsındn da bir Emııiyet Amiri ile iiç polis ynraianmış iki polis vasıtası da tahrip cdilmLştir. Şişli Hastahanesine kaldırılan iki öğrencinin gözlerine kan inmiş, İlk Yardımda koma hu öğrencî icln de kan isteiinıiştir. IRAKTA IHTILAL Askerî bir darbe sonucu Hükumet devrildi Istanbul'dan geçerek Londra'ya giden Arif'in yerine ElBekr getirildi (DIŞ H/VBERLER SERVÎSİ) ir subaylar grupu dün sabah kansız bir hükumet darbesiyle Irak'ta Cumhurbaşkanı Abdurrahman Arıf ve Başbakan General Tahır Yahya'yı devirerek iktidarı ele geçirmıştir. îsraılli çevrelere gore, ihtılâlcı subaylar, kanun dışı Baas Partisinin sağcı bölümüne mensuptur. Amerikan AP ajansına bakılırsa, hükumet darbesı, bir sol hareketidir. Anadolu Ajansı ise. OrtadoŞu uzmînlarına atfen yeni rejimin orta bir yol ızliyeceğini ileri sürmektedır. Bağdat Radyosu. devrik Cumhurbaşkanı Arif'in, özel bir ul%0 yıluidan önceki çakla menfaya, Londra'daki aile Millctvekillerinin borçlann. sinin yanına gönderildiğini açıkkaldıran k^nnnu. lamıştır. Arif'in eşi. 10 gün önce Londra'da yatinldığı bir khnikte fıtık ameliyatı geçirmiş ve sıhhî durumunun iyi olduğu bildirilmiştir. Bayan Arif'in yanında oğlu da bulunmaktadır. Arif dün akşam üzeri Irak Havayoltarına ait özel bir uçakla Londra'ya gitmiştir. Irak Devrim Komutanlığı KuCumhurbaşKam Cevdet Sunay, rulunun, dün aksam Bağdat Rad10 devre mılletvokiU^nnın T. C. yosurıda yayınlanan 11 numaralı Ziraat Bankasından aldıklan borç bildirisinde. eskı Başbakanlarlann düşük faizle taksitlendiril(îan General Ahmet Hasan El mesı, 11. dönera alilletvekillerıBekr'in Devlet Baskanlığına genin borçlannm rla kaldınlmasıru tirüdiği açıklanmıştır. sağlıyan kanunu veto etmiştir. General Abdurrahman Arif. aBelırtildığine gore, Cumhurğabeyi eski Cumhurbaskanı Ab baskanı, 12 sayfa kadar tutan vedüsselâm Arifin güney Irakta bir to gerekçesınde bu kanunla Hahelikopter kazasında ölmesinden zıne'nın zarara sokulduğunu besonra 1966 nisanında Dcvlet Başlirtmiştır. kanı olmuştu. Cumhurbaşkammn, tekrar göIrakın bütün dünya ile bağlanrüşülmesi ıçin Meclise iade ettitısı kesilmiştir. Sınırlar, limanlar ği kanun şöyledır : ve hava alanları kapatılmış, tüm «444 sayıh Kanunnn 1. ve î. ülkede 24 saat süreyle sokağa çıkmaddelerinin dejistirilmesine da ma yasağı ilân edilmiştir. Tek hair kanun teklifi : ber kaynağı Bağdat radyosudur Madde 1 Onnncn dönem T. Bağdat radyosu üstüste yayınlaB.M..M. üyelerinin ödeneklerine riığı bildirilerden birinde. Gene) müstenıden T.C. Ziraat BankasıKurmay Başkanı General İbrahim na bakiye borçları ba kananun ElAnsari'nin de azledildiğini beneşri tarihinden itibaren °ai faizlirrmiştir. İhtilâlin liderleri de hele 10 yıllık takside bağlanmıştır. (Arka>:ı Sa 7 «ii S del Borelnların bn tarihe kadar yapmıs oldukları bütün ödemeler (hangi natn ile tabsil edilmis (Arkası Sa 7 Sü ' del B ul.<.vlar sırasında dövülen bir öğrpnci. çıplak halrtr polise bağırırken.. Şehrimizde bulunan Amerıkan 6. Fılosu ile pulısın tutumunu protesto araacıyla saat 13te Taksim'e yürüyüş yapan üniversiteliler, rfaha sonra Dolmabahçe Rıhtımına merek, burada bekliyen Amerikan erlennı taslıvarak. kaçırtmısiar ve çene Amerikalılara ait üç SUNAY VETO EÎFİ Gençler, Oolmababçe rıhtımında . unün ıtötiflrı Yine mi? Dün sabaha karşı teleionum çaldı. Heyecanlı bir «es : « Teknik Cniversitevi polis bastı!» diyordn. «Toplum Polisi bastı, arkadaşlarımızı dövüyorlar!» Doğrusunu isterseniz söylenenltre inanamadım. ln»nam»dım, çünkii; Araerikalı askerlere boya atmak veya onları yohalamak yüzünden polisin bir üniversiteyi basacak, öğrencileri coplayacak kadar akıldan uzaklaşabileceçini sanmıyordum. Fakat, arkadaşlardan tahkik edince, olayın doğru olduğunu hem hayretle, hem de dehsetle öğrendim. Gerçi basılan yer üniversite binası değildi, Toplum Polısı, Anayasanın özerklik İlkesine ve Üniversiteler Kanununa aykın hareket etmemişti. Gerçi bir ekip şefi'nin yurt binasına alınıp tartaklanması olayın büyümesine ve Toplum Polisinin saldırısına sebep olmuştu. Ama Emniyet kuvvetlerinin gözü öylesine dönmüştü ki, yüılerce öğrenci coplanmıs; kimisi ağır. kimisi hafif yaralanmıştı. Hattâ kendini kavbeden Polis, yine kendisi gibi kamn düzenini kornmakla görevli askerî inzibat erleriyle bile çatışacak hale gelmişti. Hangi akh kıt. hangi aklı bozuk saldırı emrini verdi, bilmiyoruz. Ve tahmin ediyoruz ki, böyle bir emir, Polisi yönetmekle görevli yiiksek kademelerden çıkmış değildir. Zira bir Emniyet Müdiirü her halde kanlı olaylann, düzeni korumak, Polis'in otoritesini korumak yerine, ortaiığı altüst edecegini bilir. Yine bilir ki, 27 Mayıstan bu yana iade edilmesi için çalışılan Polis'in itibarı bir kalemde eskiye dönüşecektir. Nitekim öyle de oldo. Teknik Cniversiteli gençler olayın hemen sonrasında yiirüyüşe geçtiler, Amerikalıların irtibat biiroları yerle bir edildi ve bütnn bn kanşıklık)ar sırasında Polis değil sörev vaptnak aksine 5fkeli gençlİRİn gSliinden saklanmağa çalıştı. tşte otorite zaafı budnr. Ve iste Polis'in güven kaybetnjeşi b6yle olur. Gece yarısı vurdu basarsın, ögrencileri coplarsın, bir bardak suda fırtınayı yaratırsın. sabah ise düzenin kornnması %trekirken ortadan silinirsin. kaçacak delik ararsın.. 28 nisanda tstanbulda, 29 nisanda Ankarada da olaylar böyle ba^lamıştı ve eçer 2829 nisanda Polis. halkın gözü öniinde, bnlduğnnn içeri tıkmak. öniine seleni coplamak aptallıgını jöstermeseydi, belki S5ü K olayı tneydana. gelmeı, belki Harn Oknlo vüriiyü«e {eçmezdi, Sauaha karşı Tpknik Üniversite öniinde yakalanan Ekip er Âmiri Necati Karahasanoğlu, öğrenci Yurduna gütürüterek kıyasıya dövüldü. araba, bir otobüs ii e iki irtibat bürosunu da tahrip etmişler, yakaladıkları Amerikalı erleri de kıyasıya döverek denize atmışlardır. Ayrıca, üniversitelilerin arasma karışmış bulunan bir sıvil polis de, tabancası alınarak cfövülmüştür. Gençler rıhtımda kendilerini sükünete davet eden Merkez Komutanı General Selâmi Pekün ile Emir Subayım omuzlara alrmş, «Ordu, ordn, çok yaşa» diye bağırmışlardır. (Arkası Sa. 7, Sü. S da) ARÎF, YEŞİLKÖY HAVA ALAMNDA Oemirel Yiiksek Seçı'm Kurulu karan için "Haksız,, dedi BİR " DAKİKA: " FCVF.'I (İÜREStN (Aıkan Sk. 1, Sft. 1 de) ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) AP Genel tdare Kurulu, dün oeş saat 45 dakika süren uzun bir toplantı yaparak, Yüksek Seçim Kurulunun İstanbul Belediye ve tl Genel Meclisi seçimleri konusunda verdiği iar\nn gerekçesini incelemiştir. Toplantıdan çıkarken Başbakan Süleyman Demirel Yüksek Seçim Kurulu kararının «Haksız ve seçim emniyetini ihlâJ edici olduçnnu» söylemiştir Öte vandan AP Genel Başkan Vardımcısı Talat Asal. Genel tda re Rurulunun bugün de saa» UI.'Ml ıia toplanacajrını, Yüksek Seçim Kurulu kararı ile ilsrili olarak bu rün ren'i hir açıklama yapılaca tını bUdirmistir. Misâli var Gazetede başlık: Istanbul'un ve Ankara'nın sı derdi halledi liyor. Nasıl halledilivnrmus hu dert? tstanbul, Ankara v 100 binden fazla nüfuslu chirlerin su îs leri Devlet Rahaya devrolun muş. Allah. Allah Bu «halledili vor» nın demek? Rahmetli .iitn Kırdar'uı bas ladığı, bizim m^shur. Opera bi nasını F. K. fî. Milli F<ptim Ba kanlıeına rievTPtti Ktti de nc oluu «ankı? O S'
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog