Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

i? I jr umhuriye KURUCTJSTJ: TUNUS NADÎ niküniversite Bazırlama ta Bsshyor. . Şrosür İsteyini*. Knrslan anesi Cad. 68 No. 20« âneılık: 7441/8293 45. yı/ soyı T5795 Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet İstanbul Po«t*.Kutnsu:'!MaBba» No, 248 T e l e f o n l a r : 22 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 22 4 2 » Î ~ 2 2 4 2 W « 3 4 3 0 9 Çarşamba 17 Temmuz 1968 GEREKÇE AÇIKLANDI Yüksek Seçim Kurulu, Partilerin konuni sonuca katlanmaklo yükümlü olduğunu bildirdi PRAG Hükumetinin israrlarına rağ men Çekoslovakya' dan aynlmakta hiç acele etmeyen Kızüordu birliklerinden biri Polonya'ya geçiyor. tptal kararının sebebi Yasalar dışı davranış DİNÇER, PARTİLERE ÇAĞRIDA BULUNDU: SEÇÎMLERDE MEKAMZMA DEĞİŞİYOR Ankara (Cumhuriyet Biirosu) îstanbul Belediye Meclisi üyeliğine seçilen AP'lüeriıı mazbatalarının hükümsüz ve AP'li adayiara verilen oylann geçersiz sayılması hakkındaki Yüksek Seçim Kıırulu kararının gerekçesi dün açıklanırken; Adalet Bakanı Dinçer, siyasî parti liderlerine, birer mektup yazarak, <>Seçim Kanunu mekanizmasında ,! değişiklik yapılmasnm öngören bir rıda bulunrauştur. Gerekçe S. DEMİREL 1. SEZGtN N. BAYAR Bükreş, Belgrad ve Prag Moskoya'ya karşı birleşfi Sovyetlerin içişlerine müdahale metotları yerildi Çekoslovakya, Varsova Paktında esitlik istedi (DIŞ HABERLER SERVİSİ) RAG Çekoslovakya dün, Varşova Pakünın yapısını takbih etmiş, teşkilâtta eşitlik ve komuta sisteminde köklü bir değişiklik istemiştir. Romanyanın •kuvvetll adamı> Çosesku da, Pragdaki liberal eğilimli Dubçek rejimini tamamen desteklediğini açıklamış, Rusyanın Varşova Paktını, diğer ülkelerin içişlerine müdahalede bulunmak için kullanmamasını ihtar etmiştir. Yugoslav Federal Parlâmentosu Dı?işleri Komisyonu ise, açıkça Prag lehinde bir tutum benimsemiştir. Dıjişleri Komisyonu adına yapılan açıklamada, «Vaktiyle Stalin ve Kominform tarafından Yugoslavyaya uygulanmış olanlara benzer baskı ve eğemen devletlerin içişlerine karışma metotIarı» yerilmektedir. Doğu Avrupanm üç ılımlı ko münist rejimi Çekoslovakya, Romanya ve Yugoslavya ilk kez (Yurt Haberleri Servisi) Moakovaya karşı âdeta sözleşII ık ve yağıjlı nava, Avrupanm mişcesine aynı günde resmen başkentlerini birar serinletmiş cephe abnışlardır. Böylece, Scvyet ken, yurdumuzun bütün bölgeleblokunda ılımlı ve sertlik taraîrinde sıcaklıklar yükselmektedir. tarı komünist rejimle» arasındaki Bir süre önce, Paris, Londra gibi bölünme derinleşmiştir. büyük şehirlerde hayatı felce uğReform dalgası ratan sıcak hava dalgası, yurdumuzu iyice sarmış, meteorolojistleÖte yandan beş Doğu Avrupa rin. «Türkiyeye uğrarsa serinleülkesinin (Rusya, Doğu Almanya, riz» dedikleri nemli hava atamı Polonya, Macaristan ve Bulgarisise memleketimizde etkisini göstan) Çekoslovakyadaki reform termemiştir. dalgasını yeniden gözden geçir mek üzere Varşovada düzenledikDün yapılan gözlemlere göre, leri Zirve Konferansı önceki geAvrupanm bütün şehirlerinde sıce sona ermiş ve komünist liderler caklıklar 20 dereceden yukan çıkdün ülkelerine dönmüşlerdir. Beş mazken, îstanbulda 33, îzmirde lerin, Dubçek rejimine muhtevi41, Adanada 42, Ankarada 35 deyatı son derece gizli tutulan bir receye kadar yükselmiştir. mektup gönderdikleri öğrenilmi;(Arkası Sa. 7, Sfl. 1 de) tir. Çekoslovak Komünist Partisinin Savunma Dairesi Başkanı General Prohlik, Sovyet askerlerinin kısa bir fasıladan sonra yeniden Çekoslovak topraklarını terketmeğe başlamaları üzerine dün bir basın toplantısı düzenlemijtir. P Geçen yıla göre, daha sıcak günler yaşıyoruz Yasaya Saygı j yeliklerin toptan. iptali iizerine A.P. çatısı altında başlayan sinirli hava, beklendiği gibi daha artarak sürüp gitmektedir. Önceki gün il merkezine hücum eden partililerin birbirlerini suçlamalaTI, o arada bir kısım ünlü yöneticileri istifaya dâvet etmeleri de son olayın A.P. iç yapısını tıasıl sarstığını açığa vurmaktadır. Bu olayla ilgili oiarak geçen Rİin yazdığımız bir yazıda biz iptal yüzünden meydana gelen duTumun acaipliğine değinmiş, fakat bu sonuçtan ötürü ortada kusurlu kimselcr varsa. bunları daha ziyade A.P. bünyesi icinde aramak gerektiğini belirtmiştik. Gencl Başkan yardımcısı Talât Asal'ın gazetecilere söyledikleri de bizim düşüncemizi doğrular niteliktpdir. İl merkezindeki kapalı toplantıdan sonra basın temsilcilcri ile konuşan sayın Asal: • Yüksek Seçim Kutulu kararlarınm gerekçesini henüz bilnıiyoruz. Her kararın hüküm fıkrası gerekçeye dayanır. Yani hükmü meydana getiren gerekçedir. Bilinmeyen bir gerekçeye rağmen karatı münakaşa imkânı voktur» demiştir. Ne yazık ki. iyi bir hukukçu olan sayın Asal'ın bu uvarnıası biraz gecikmişe benzemektedir. Galeteciler önünde yaptığı tavsiyeyi daha önce, iptal kararı alınır alınmaz dile getirseydi, sayın Asat yardımcısı bulunduğu Genel Başkana gcrçekten yardım etmiş ve A.P. nin şimdi içine düştüğü keşmekeşi belki de önlemiş olurdu. Zira, iptal kararından sonra ilk sinirlenen A.P. li Genel Başkan Süleyman Demirel olmuştur. Hukuk bilimi ile herhangi bir ilişkisini bilmediğimiz sayın Demirel, iptal kararından sonra hukukçu olan yardımcısına damşacak yerde kapıldığı •tehevvür» ün etkisi ile ne yaptığını şaşırmış ve rejimimizin kuvvetler ayrılıği ilkesini unutarak basın toplantısında Yüksek Seçim Kuruluna dolu dizgin hücuma geçmiştir. Yanlış anlaşılmasın, biz yurdumuzda tenkid edilemez kişiler ve makamlar vardır demek istemiyoruz. Böyle bir düşüncenin her zaman uzağında kalmışızdır. Yürütme organının icraatı gibi, yasama organının kanunları da. kaza organının kararları da pekâlâ eleştirilebilir. Anıa her şeyin bir yolu yordamı •vardır. 2 haziran seçimlerinden sonra, bu seçimlerle ilgili olarak Yüksek Seçim Kuruluna yapılan itirazların sayısı sekseni aşmıştır. Kurul hunlardan çoğunu dayanaksız bulduğu için geri çevirmiş. sadece onüçü üzerinde durarak bozma, iptal, yenileme eibi kararlar (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) Gerekçede, durumdan sorumlunun AP Genel Idare Kurulu olduğu, AP Genel îdare Kurulunun ve onun görevlendirdiği kişilerin AP'li ad'aylann tesbitinde kanunlara ve AP tüzüğüne aykırı davrandığı öne sürülmektedir. Yine gerekçede, seçimlerden m önce AP Genel Idare Kurulu ve AP tstanbul İl Yönetim Kurulu yetkilerinin Genel İdare Kurulu üyeleri lsmet Sezgin ile Nuri Bayar'a devredildiği, böyle bir yetki devrinin kanunsuz olduğu belirtilmektedir. Ayrıca siyasi partilerin kanunlara uyma zorunluğuna temasla «Bunu yapmayan siyasî partiler, seçimden sonra bir itirazın vukuo halinde Adalet Partisi Genel Başkan kanuni sonuca katlanmakla yüYardımcısı Talât Asal, Yüksefc kümlüdürler» denilmektedir. Seçim Kurulunun İstanbul seçimleri ile ugili olarak aldığı karan İtiraz eleştirmek üzere bir «Hukuk Ko Gerekçeden anlaşıldığına göre, mitesi» nin kurulduğunu ve koCHP İstanbul İl Başkanı Necdet mitenin gereken itiraz ve şikâUğur, olağanüstü itiraz hakkını yetleri yapacağını açıklamış; «Ya kullanarak Yüksek Seçim Kurupüan haksızlığı hazmetmiyeceğiz. luna başvurmuş, Istanbul'da AP Bu memleketin sahibi aslisi varteşkilâtının iki aday listesi verdır. Gerekçeyi gördfikten sonra diğini, ilçe seçim kurullannca gereğini yapacağız* demiştir. edilen aday listelerinin kabul (Arkası Sa. 7. Sü. i de> yetkili kimseler tarafından duzenlenmediğini, AP Genel İdare Kurulunun İstanbul AP İl Yönetim Kurulu yetkilerini zamanmda kaldırmadığı, AP Genel 1dare Kurulunun yetkilerini baskalarına devredemiyeceğini öne sürmüştür. AP. "Hukuk Komiiesi,, kurdu diterleri ö^rencidir. Yusuf Baha Gürcan'ın mürekkep, Nuri Yaııcı (Avukat), Kemal Ortaç, Yusuf Güven ile Saadettin Güven'in ise mavtap atmaktan «anık olarak ifadeleri alınmıştır. (Resimde, önceki gece 6. Filonun protestosu sırasında üzerine mürekkep dökülen bir Amerikan eri, Polis'te ifade verirktn görülfiyor.) (Fotoğraf: Selçuk AYBATAR) Beyoğln'nYİNEnezarete alınmıştır. VE MAYTAP görülerelt Beyofln yine mürekkep ve maytaplar avnkat, MÜREKKEP Polis tarafından ATILDI Amerikalı denizcilere, dün gecebiri atılmif, da, S ki«i Merkezine götüriilenlerin 6'NCI FILO'YU PROTESTO EDEN ÖĞRENCİLER SERBEST BIRAKILDI Adliye'de Gençlerle Polis tartıştı lstanbnl'da bnlnnan Amerikan 6. Filosn'nn «Protesto» etmek amacıyla önceki gece Gümüssoyu'ndan Taksim'e yürüyüş yaparken polis tarafından yakalanan 16 üniversiteli gencin Savcıbğa sevkedilişleri hâdiseli geçmis, dnrngmalan yapılan gençler, serbest bırakılmıştır. . Amerikan erlerine boya atmak ve bu arada kaldıklan bir oteli de taşlamaktan sanık olarak yakalanan diğer 14 kişi ise, Adliyede, Üniversitelilerle Toplum Polisi arasında olaylann patlak vermesi üzerine, geç vakte kadar mahallî karakollarda bekletildikten sonra Adliyeye gönderilmiştir. ANKARA, (Cnmhııriyet Bürosn) Başkentteki bazı vergi miktarlan söyledir: Büyük memnunluk 30 haziranda sona eren Varşova Paktı manevralanna katılmış olan Sovyet birliklerinin, en geç 21 Temmuzda, tamamen Çek toprakla rmdan aynlmıs olacağı tahmin edilmektedir. (Arkası Sa. 7. Stt. 1 de) İnceleme Yüksek Seçim Kurulu, yapılan itirazı usulune uygun bulmuş ve (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) Audrey Hepbum Istanbul'a geldi Ünlü sinema yüdıza Audrey Hepburn, dün uçakla Istanbul'a gelmiştir. Uçaktan blrkaç dostuyla birlikte inen aktrist, Havaalanından doğruca Dolmabahçe'de demirli bulunan «Calisto» adlı yata binmiştir. «Calisto»'nun, önce Karadeniz'de, sonra da Ege denizinde geziye çıkacağı, bu arada Kuşadası'na uğrayacağı öğrenilmiştir. Gregory Peck ile oynadığl «Roma Tatili», Gary Cooper ile çevirdiği «öğleden Sonra Aşk» filmleriyle tanınan Audrey Hepburn, büyük Ingiliz artisti Rex Harrison ile oynadığı «My Fair Lady» ve «Harp ve Sulh» adh filimlerle ününü pekiştirmiştir. Aktör Mell Ferer ile evli olan Audrey Hepburn'un son filmi, «Two For The Road»dur. MECİDİYEKÖY'DE dün garson Şevket'in tabanca Ue öldürdüğü 16 yaşındaki Leylâ Mazlum (solda).. Adalet Bakanmın siyasî liderlere yoUadığı mektup ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Adalet Bakanı Dinçer, TBMM' nde temsil edilen siyasî parti Ge nel Başkanlanna dün bir yazı gön dererek «Seçim Kanunu mekanizmasında değişiklik yapılmasuu» öngören bir çağrıda bulunmuştur. Seçim Kanununun uygulamasmda ortaya çıkan aksaklıklan düzenleme amacıyla bir kanun tasansının hazırlanacsğı belirtilen bu yazıda, siyasi partilerin konu ile ilgili düşünce, görüş ve önerileri istenmektedir. Adalet Bakanlığınca açıklandığma göre, bu konuda ön çalışmalara başlanmıştır. Açıklamada; tasannın, yasama organının bu kış döneminde ele almacağı ve bunun kanunlaşması için çalışılacağı da belirtilmektedir. • Ankara'da kim ne kadar vergi ödedi ? Şirketler Eski nişanfısmı öldüren genç, intihar etti Mecidiyeköy'de 20 yaşında bir garson, eski nişanlısım öldürdükten sonra, intihar etmiştir. «Seni çılgmca seviyorum; beni terkedemezsin.!» diyerek 16 yaşmdaki eski nişanlısı Leylâ Mazlum' 'a barışma teklifinde bulunan garson Şevket Kapıcı, «Defol, seninle (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) tŞGAL EDİLEN EKMEK FABRİKASI ÖNÜNDE EKMEK İÇİN BEKLİYEN BOŞ KÜFELER VE AKKADA İŞGALCİ FIRINCILAR (Fotoğraf: Ibrahim KÖSEOĞLU) Bir ekmek fabrikasını işçiler işgai efli Ekmeklş Sendikasına bağlı 30 ışçi, «Haklarının verilmediği ve bir aydan beri baftalıklarını alamadıUları» gerekçe;] Ue dün, Şişli Gürsel Mahallesindekı «Ekmek Fabrikasını» ışgal ederek ımalâtı durdurmuşlardır. Bir kaç günden berı ekmek fabrikasının içine, «Patrona Ihtar» mektupları yazdıklannı ve bu mektuplarda, «Hakları verilmeyecek olursa, fabrikayı i«gal edeceklerini» bildirdikle rini söyleyen işçiler, «Gece gündüz fabrikada yatıp kalkacağız... tstediklerimiz veri linceye kadar işgale devam edeceğiz» demişîerdir. Haftahklanmn bir süreden be n düzgün olarak verilmediğin' belirten işgalciler, «Aynı zaman da yıllık izin, bayram ve hafta sonn tatillerinden de yararlanmak istlyoruz» demişlerdir. «Va(Arkası îsa. 1, Sü Z de) Başbakan, Anoyosa organlanna saygı/ı olmaya çağnldı ANKAKA (Cumhuriyet Bürosu) CHP Merkez Yönetim Kurulu üyesi Hüdai Oral, Akçakoca'da yaptığı konuşmada, Başbakan Süleyman Demirel'i, «Anayasa organlanna müdahale ve tecavüzü itiyat haline getirmek» le suçlamışür. (Arkası Sa. 7. Sü. t de) Devlet Yatınm Bankası : 60.360.745 lira (Kurumlar Vergisi) Etibank: 71.370.199 (Kurumlar Vergisi), Devlet Malzeme Ofisi : 7.566.936 (Kurumlar Vergisi), Mobilr 2.569.489 (Kurumlar Vergisi), (ayni şirketin 2.141.476 Gelir Vergisi), Turkiye Petrolleri: 9.172^77 (Kurumlar Vergisi), Gima : 692.340, Bfiyük Ankara Oteli : 123.465 (Kurumlar Vergisi; 16.810 Gelir Vergisi), Petrol Ofisi: 1.095.768 (Kurumlar Vergisi)» TRT: 5.344.224 (Kurumlar Vergisi), Makine Kimya Endüstrisi Kurumu: 11282.679 lira, Anadolu Knlübü: Zarar. Bir gece, Emniyet 1. Şube Müdürlüğünde nezaret altında bekletildikten sonra sabah saat 10 da Adliye Sarayına sevkedilen 16 üniversiteli genç, «Toplantı ve Gösteri Yürfiyüşleri Kanununa ay• kın hareket ettikleri» iddiasıyla mahkemeye verilmiştir. (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) Usul tstanbul Belediye ve İl Genel Meclislerindeki AP li üyelerin mazbaatalarının iptâli ilk bakışta seçmen iradesine karşı girişilmis bir hareket olarak görülür ve dcnilebilir ki, seçime fesat karışmamtştır, sadece bir partinin yaptıgı usulsüzlükler vardır. alan da razı, veren de razı nlduguna göre seçilmis olanlardan edinilmiş hakkın geri alınması mantıfa aykırı gelmektedir. Bütün bnnların hattâ yine mantık yoluyla yapılan seçimleri iptâl tekliflerinin aslında hnkakla hiç bir ilçisi voktur. Zira seçim gibi, âmme düzeniyle dojrudan iliskili faaliyetlerde tanzlm cdici hnkuk kn şekil gider ralları, sekli, usulü birinci plâna alan kurallardandır. Dnlayısiyle bu kurallara aykın davranışların karşılıgı da, seçilmiş dahi olsalar, seçilenlerin mazbatalarının iptâli, ya da seçimlerin tamamen yenilenmesidir. İstanbul olayında usulsüzlük tek taraflıdır. Genel İdare Kuralu, tüzüfe aykırı olarak yetki devrinde bulunmus, asulsüz yetki alanlar da tl Yönetim Kuruluna işten elçektirmislerdir. Ayrıca verilen listelerdekl degisiklikler yine usule avkın olarak yapılmıştır. Yâni usulsüzlük seçimin tümüyle değil. sadece A.P. kanadıyla ilgilidir. Bn bakımdan seçimlerin OLAYLARIN ARDINDAKI Gayriraenkuller lsmet înönü: 116.135 lira, Celâl Bayar: 83.531, Süleyman Demirel: 24.740, Yusuf Azizogln: 13.768, Turhan Feyzioğlu: 27.440, Nasır Zeytinoğlu: 71.266, N'ihat Erim: 32.390, Ibrahim öktem: 31.490, Melâhat Gedik: 1.025, Neriman Ağaoğln: 9.925, Turhan Kapanlı: 265, Ahmet Ihsan Kırımlı: 10 268, Şevket Raşit Hatip oğln: 14 244. Tarık Ziya Ekinei: 16.541, Tekin Arıhnrun 14.769, Sa(Arkası Sa. 7, Sfl 2 de) NADİR NADt yenilenmesi ve Stekl partileri de yeniden seçime zorlsmak herhalde sö* konusu olmamak gerektir. Ancak akla şn gelebilir; Mademki yalnız AP. lilerln mazbatalan iptâl edilmistir, o halde iptâl edilen üyelikler için yeniden seçim vapılsın, her parti girsin kazanan kacansın. Akla eelen bu formül belki mantıkîdir. Fakat msntıki olmasina ragmen Seçim ••• (Arkası Sa. 7. Sü. f da)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog