Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

KİMLER GİRDI? VEDAT (Bursa) ZEKERİYA (F. Köy) SAİM (Kadırga) DAVUT (A. Ordu) KİMLER GİRDÎ? SALİM (G. Birliği) NUNU'EİLLER (Romanya) CENAP (A. Ordu) KİMLER GÎRDt? MUZAhFER (D. Spor) VAROL (Altay) NİHAT (Beykoz) ALİ ^Dz. Gücü) I\fAZLUM (Dz. Gücü) 3 Büyükler aynı rüyayı görüyor 4t AJtay'ın tek gayesi Göztepe'ye rakip olmak Gündüz Kılıç «EVET» dedi İZMİR alatasarayın eski teknik direktörü Gunduz Kı lıç, bugün Altay ile mukavele imzalıyacaktır. Altaya teknik direktör olan Kılıça ayda 14 bin lira aylık verilecek, Kılıç, ayrıca prımlerden de faydalanabilecek, lig, tur atlama. Fuar Kupası Şampiyonluğunda da ayrı ayrı primler alacaktır. Kılıç, Izmirde Altay takımını yonettiği surece karısı ile birlikte Efes otelinde kalacaktır. Yapılan hesaplara gorc, Altay Kılıça 500 bin liBURSA (Enver Ayhan bildiriyor) Beden Terbiyesi Genel Müduru Ulvı Yenal, Genel Mu raya yakın bir para verecektir. Altayın transfer politikası dür Muavinı Orhan Bılgin ve Güreş Federasyonu Bu sezonda pek transfer yapmıBtşkanı Cemil Erkek dün Bursa'ya gelerek ber«yan. fakat sadece yönetid olfcrak berlerinde Bursa B.T.B Müduni Cîhat Demırdren büyük bir para karşılığında Gunolduğu halde Uludağ'a çıkmışlar ve Meksıka Olımdüz Kılıçı alan Altay, halen Izpıyatlan kamp sahasının tesbıtını yapmışlardır. Tetmirin en iyi takıraı ünvanına sakikler sonunda Ohmpiyat hazırlığının Biiyiik Otelhip Göztepenin karşısına iddialı de yapılması kararlaştırılmıştır. Bu aratfa Büyük çıkmaktadır. Altay, Izmirin en Otel civannda 14x40 eb'adında bir güres antrenman kuvvetli takımı olmak için bu yolsalonu ile atletlenn çalışması ıçın bır pıst yapılmada büyük bir çaba göstermektedir sına karar verilmiş ve hazırhklara başlanmıştır. LOZAN (a.a.) Uluslararası Olimpiyat Ko Göztepenin kadrosuna karşt gençOlimpiyat kampı 20 temmuz tarihınde Bursa'da mitesının (C.İ.O.) Lozan'da yaptığı toplantıda, lerden kurulu 25 kisilik bir kadPark Otel tesislennde açılacak, 20 ağustos tarıhinde önümüzdeki Olimpiyatlara katılacak atletlenn rosunun teknik yönetici Adnan ise Uludağ'a nakledılecektır. çok sıkı bır kontroldan geçmeleri kararlaştınlSuvarinin karsısına da teknik aBURSA STADI mıştır. Kontrol özelükle oinsivet ve doping kDdam olarak Gündüz Kılıçı çıkaran Bursa ikinci bır büyuk stada kavuşmak üzere nularında yapılacaktır. Altay taraftarlarmm gözlerini kaolup, ınşaat hazırlıklanna başlanmıştır. Bursa BeKomitenin aldığı bir karara göre. oyunlara maştırmış durumdadır. den Terbiyesı Bölge Müdürlüğü ile Merınos Müeskatılacak bütün kadın atletler muayeneye tâbi Izmirli otoriteler. şimdilik Alsesesinin karşılıklı anlaşmalan üzerıne Atatürk tutulacak ve «tam mânasıvla» kadın olmıyanların tayın bu gidişine cüretkârane bir Stadı'nm altında bulunan ve çim olan Merinos sadurumundan (C I.O ) Başkanhğı ve sporcunun gidiş demektedirler. Altay geniş hasında 2 aya kadar trıbun ınşaatına baslanacaktır bağlı olduğu ekip başkanı haberdar edilecek ve kadrosunu Kılıça emanet edecekatletin yerine başkasımn ikamesi istenecektir. tir. Kılıç, Halil Bıçakçı ve BayYanşmalara katılacak atletlerin doping yaram Dinsel ile birlikte bu kadropıp yapmadıklan tükrük ve idrar muayenesi tle yu çalıştıracaktır. 2 eski Altaylı anlaşılacak, muayeneyi reddeden sporcu diskafutbolcu daha doğrusu teknik yölıfiye edilecektir. netici Kılıça yardım edecekler, başka hiç bir işe karışmıyacaklarFerdi bir yarışmaya katılan sporcunun dodır. Gündüz Kılıç, Altayda tam ping yaptığı tespit edildığı takdirde oyuncu Oselâhiyetle isbaşına gelmiştir. limpiyatlardan çıkarılacaktır. Takım halinde vapılan yanşmalarda, takım elemanlanndan sadece bin veya bazılarının doping yapmış olduğu ortaya çıkarsa, o oyuncu veya oyuncular Olimpıyatlardan çıkanlacak, takımın geri kalan elîmanları ferdî olarak yanşmalara katılabileceklerdır. Olimpiyatlar için Uludağda salon ve pist yapılacak 6 O L İ M Y A Î U R A TAM MfJASİYLE KADIN OLMAYANUR GİREMÎYECEK ftlfınordu'fu Cenap, Allay'ın üzerinde kaldı Boskette Romanya ile ızmirde oynuyoruz İZMİR, Transferın ılk gununden itıbaren Cenap üzerinde duran Fenerbahçe kesenın ağzını açmayınca, Altmordu'nun bu yıldız oyuncusu son dakikada «açık arttırma»ya giren Altay'ın üzennde kalrruştır. Kulübü tarafmdan 120 bin lira ya satışa çıkanlan Cenap için bugün saat 14'e kadar talıpli kulüblerin pey yatırması ve fiatlarını bildirmesi gerekmekteydi. Bu maksatla, Fenerbahçe idareci Bü lent Gedeleç iddialı, fakat para konusunda az selâhiyetli olarak İz mir'e gelmiş ve bolge müdürlüğünde Cenap için 75 bin lira üzerinden pey yatırmıştır. Fenerbahçe'nin boylesine kısır bır niyetle İzmir'e geldiğıni haber alan Altaylılar Altınordu idarecıleriyle öğleden evvel yaptıklan gızli bir müzakareden sonra, açık artırmaya girmeye karar vermış ler ve Cenap'a 150 bin lira fiat biçmişlerdir. ECZACIBAŞI SANAYİ MUESSESELERI VOLEYBOL TURNUASI ŞAMPİYONU OLDU Mayıs ayından beri devam etmekte olan İstanbul Sanayi Müesseseleri Voleybol Tumuası sona errniş, Teknik Üniversite spor salonunda oynanan finâl maçında Eczacıbaşı takımı, Vinylex'i 31 yenerek şampiyon olmuştur. Resimde, Eczacıbaşı voleybol takımı görülüyor GALATASARAT Galatasaray Transfer Komitesi Başkanı Tnrgan Ecc, Sarıkırmmlı knlübün oynncn alma işini tamamladığını açıklamış ve «Türkiye'nin en guçlu kadrosunu kurduk. Yeni sezonda çok idcTiahyız» demiştir. BEŞtKTAŞ Geçen sene Karsıyaka'dan eski kulubü Beşiktaş'a gelen Şenol, Rize'ye transfer olmuştur. Beşıktaşhlar, halen antrenör kursunda bulunan ve yakında futbola veda edecek olan Suat Mamat'ın da mukavelesini feshetmeye karar vermişlerdir. Siyahbeyazh takımın idarecileri Zeki jçin yann Vefa'hlar ile goruşeceklerini soylemişlerdir. FENERBAHÇE Göztepe'li Ali'yi almak karannda olan Fenerbahçeliler, bn konnyu halletmek üzere idarecilerden Bülent Gedeleç'i îzmir'e göndermişlerdir. Gedeleç; cAli bize gelmek istıyor. Göztepe'nin bu konuda anlayış göstereceğini tahmJn ederim» demiştir. Ali ise «Goztepe dışında her takımda oynanm» demektedir. YÜZME Kapri Adası ile Napoli arasınrfa yapılan 18 millik yüzme yarışında, profesyonel Dünya Şampiyonu İtalyan Giulio Travaglio 8 saat 34 ile kazanmıştır. Ikinciliği Dünya Amatör Şampiyonu ttalyan Antanio Scamardella, 3. luğü ise B. A.C 'li Marvan Şadid almışlardır. BASKETBOL ttalya'nm Messina «ehrinde yspılan Avrnpa Kadınlararası Basketbol Şampiyonssı'nı Rusya kazanmıştır. Diğer dereceler sSyledlr. 2.A Yugoslavya, 3. Polonya, 4. Bu^caciatan» 1 KISA HABERLER Fransa Tnru'nun 16. etabında Sarı Mayo el değiştirdi AURİLAC Fransa bısiklet turunun Albi Aurillac arasmdalci 199 kilometrelik 16 ıncı etabının resml klâsmanı şöyledır: 1 Wolfshohl (B. Almanya) 5 saat 38'59" 2 Bitos (Italya) 5 saat 3909 ' 3 Godefroot (Belçika) 5 saat 40'14" 4 Janssen (Hollanda) 5 saat 40'14" 5 Vicentini (İtalya) 5 saat 4014" 6 Van Springel (Belçika) 5 saat 40'14" B. Almanya'h Wolfshohl ou etap sonuadâ wrı suyoyu dy İZMİR, (Çetin Gürel bildiriyor) 110 ağustosta Ispanya'nın Vigo şehnnde yapılacak Avrupa Gençler Basketbol Şampiyonasına katılacak olan Genç Millî Basketbol Takımımız bu gece saat 20 de Atatürk Spor Salonunda Romanya genç millî basketbol takımı ile bu şampiyonaya hazırlık mahivetinde bir karsılasma yapacaktır. Bu maça «Semih, Reşat, Fuat, Zeki, Nur» tertıbinde çıkacaktır Antrenör yardımcısı Turan Çelik. maç için «Romanyayı yeneceğiz> demi>!. Federasyon Başkanı Feridun Koray da Millî Takımımızın galip geleceğini ve Avrupada da iyi sonuçlar alacağımızı söylemi'tir. fstanbulda hazırlık karşılasmaları yapan Genç Millî Takımımızın kadrosu 22 kişiden 14'e indirilmıştir. Kadroda şu basketbolcular bulunmaktadır : «Cihat, Zeki, Firoz, Fnat, Nur, Necmi, Avdın. Semih. îzzet, Nadir, Resat, Ali, Serdar, Mehmet» Genç Millî Takımımız yarın aksam da Atatürk Spor Salonunda Romanva ile temsili bir karsılaşma vapacaktır. «Galea Kupası» için tenisçilerimiz bugün Romanya'ya gidiyor Bükreş'de yapılacak «Galea Ktıpası» Tenis Turnuasma katılacak tenisçilerimiz bugün uçakla Ro manya'ya gideceklerdir. 17 22 Temmuz tarihleri arasm da yapılacak turnuvaya Balkan Sampiyonası için Sofya'da bulu nan millî takımımız haricindeKi elemanlar kahlactktır. Bu takımd» Pemzı Aydın, Beyant Ambar utbolseverleri transfer son bulmadan düşündüren önemli soru. Başa güreşen üç takım transfere mılyonlar odedıler, hepsi görüşlerine gore uygun bulduklan futbolculan çektıler aldılar.. Sorumlu Teknik adamlanna göre eskiye nazaran kadrolan güçlenmiştir. Yürüttükleri hesaplara göre rahatça şampiyonluk için mücadele edecekleri kanısındadırlar. Acaba gerçek söyledikleri gibi midır? Üç ünlü takım transferden sonra sahaya nasıl bir tertiple çıkacaklardır. Işte transferin hızı geçtiğine ve her kulüp dilediğini aldığına göre en iyi onbirlennın nasıl olabıleceği sorusunu biz cevaplandırmaya çalışahm. F. BAHÇE: Şampiyon kulübün transfer politikasmı lüzumlu mevkilere yıldız futbolcu satın almak şeklinde özetlevebilirîz. Fenerbahçe kaleci, santrhaf, santrfor ve açık aramıştır. Bugünedek kaleci dışmda diğer eksıklikle rini gidermistır. Kaleci Ali almdığı takdirde ise transfer plânı tam uygulanmış olacaktır. Buna göre Fenerbahçeyi sahada şu tertiple gormemiz ihtimail kuvvetli dir Kaleci: Yavuz Şüknl, Levend Selim, Ercan, Nunveiller Cenap, Nedim, Salim, Yılmaz, Yaşar. Ali Özcan, Ziya, Fuat, Abdullah, Serkan. Erdinç, Raşit her zaman takıma girebılecek değerde yedek oyunculardır. RUSYADA OYNIYACAKLAB SporToto Turnuvasından çekilen F. Bahçelüer BEPİKTAS: toplu halde. Geçtiğimiz yıl resmi ve özel tur nuvalarda basan rösteremiyen Beşiktaş ümidinı İyi transfere bağlamıştır. Nitekim Temmuz ay\ sabahından itibaren yogun bir çalışma göstererek takımınm yıpranmış kabul edılen elemanlarını venilemek istenr tir. îzlenen politika çok pahalı şöhretler verine istidatlı futbolcu alınması şeklinde belirmiştir. Bu sınırlar içınde Sıyah . bevazlı yöneticil°r bek. ortahaf ve hücum elemanı aramıstır. Görünen boşluklar Vedst, Zekeriya, Davut, Saim. tbrahim, Turgay arasmda yapılacak tercihlerle doldurulacaktır. • enerbahçe 15 Ağustostan sonBu göruş sonunda Siyah be•ra Rusyada özel karşılaşmavazlı kadroda, alınan gençlerle es lar yapacaktır. Spor Toto Kukıler arasında takıma girme yöpasından çekildiklerinl açıklıyan nıinden çetin bir mücadele cereyoneticiler 30 Temmuza kadar 8» van edecektır. îu nedenle Siyah • zonu açacakJarını, İstanbulspor beyazlı onbiri çalısmalardan önce ile bir hazırlık karşılaşması yaptespit etmek kolay degildir. Bu tıktan sonra 11 Ağustosta Bulga9 nunla beraber son tertip şöyle > ristanda Spartak ile karsılaşacailabilir. larını söylemişlerdir. Sanlâcivert li takım yöneticileri Spor Toto Sabri Erkan, Saim Sami, turnuvasından çekilmelerine seSureyya. Kaya Vedat. Yusuf, bep olarak maçlann ÇO'.J kısa bir Ahmet, Sanlı, Faruk. tarihte yapılmasmı göstermişler Necmi. Fehmi. Cevdet, Yavuz, ve «İstanbulspor tnaçı 10 AğustosFethi. K. Ahmet. Zekeriya, TurAbdülkadir YÜCELMAN ta olsaydı o zaman turnuvaya k»gay, Davut. Ibrahim ilk onbirde tılırdık» demışlerdir. oynayanlar ayarında kuvvetli oyunculardır ünya üniversitelerarası Serbest Güreş Sampiyonası sona erFenerbahçeli yoneticiler futbolG. SARAY: di ve takımımız dünya ikincisi oldn. Belki bundan yıllarca da yine başa gtireşeceklerini, TürSan kırmızılı takırmn geçen sonra güreş tarihimizi inceliyenler Üniversite Takımınuzın kiyenin en kuvvetli kadrosunu yıl sonuç alamamasmın nedeni dünya ikinciligini takdirle karşılıvacaklar ama bngün almış olkurduklarını, şampiyonluklan hiç kaleci ve santrhaf eksikliğine bağ dnğnmnz ikincilik aslında bizi tatmin etmemistir. bir takım kendilerinden alamıyar lanmıştır. Böylece transferin baş cağını belirtmişleriır. Bnlgarlar çok iyi hazırlanmışlardı. Zaten hepsi de spor akaproblemi kaleci ve orta haf oldemisinde oknyordu ve bütün işleri sadece güreş yapmaktı. makla çözümlenmiştir. Nitekira Bizim bnrada belirtmek istediğimiz şnydo ki, güreşçilerimiz G. Saray yöneticileri Varol ve Nimüsabakalar sırasında kendilerinden bekleneni verememişlerdi. hat gibi iki ünlü kaleciyi yanm Bunun sebepleri ne olmalıydı? milyon liraya maletmiştir, santr0 üniversite Güres Takımımızı teskil eden güreşçiler kamp haf Muzaffer için de hiç de ucuz süresince Ankaradaki isyancıların davranışlarına paralel şekilde sayılmayacak bir ödeme yapmışbareketlere yeltenmislerdi. Antrenörlere karşı ayaklanmışlardı. lardır. Bunlann dışmda Muhlis, Hattâ ve hattâ güresçilerden bir tanesi her an Ankara'dan emir Tamer, Ahmet. Aydın, Beyhan, beklediklerini ve sadece kampı sabote etmek için kampa girdikHarun, Ali, Mazlum, Akın'ı translerini açıklamaktan çekinmemisti. fer etmişlerdir. Bu genç ve ıs• Takım teskilinde de gruplanmalar olmnş ve seçmeler sıtidatlı futbolculan hazırlayıp karasında kapris yapan güresçiler neticede isi şantaja kadar götürzanmağa bakacaklardır. Şimdilik me cesaretini göstermislerdir. tdareciler sampiyonadan 3 gün önılk onbir şöyle kurulması mümce yapılan bn bareketlere göz ynmmak zornnda kalmıslardı. kündür: Kamptaki bn hareketiere aslında müsamaha etmemek gerekirdi Varol (Nihat) Ali, Talât ama ne vazık ki, harekete geçmefc için vakit çok geçti. Ergıin, Muzaffer, Alan Atılay, • İlk defa mindere çıkanlan güresçilere daha önce yabanAyhan, Metin, Turan, Uğur. cı temas saSIanamamıs ve nitekim güresçiler ikinci gün ilk güne Yukardakilere ilâveten Erdal, nazaran dabs ivi giiresler çıkarmıslar, heyecanlannı yenebilmişBekir, Onursal, Ural, Mehmet, lerdi. Gökmen'den hangisinin ilk onbi• Snrası da bir gerçekti ki, Üniversitede spor sadece ve saErdal ACET re girebileceği idmanlardan sondece Üniversite bünyesi içinde yapıldıgı takdirde faydalı olacak(Varna yolcusu) ra belli olacaktır. tı. Toksa kalüplerdeki çalısmalar, otel köselerinde yapılan kamplar Üniversite güresine faydadan çok larar getireeefcti. * Ilk defa memleketimizde organize edilen Dünya Sampiyonası organizasyon bakımmdan bir fiyasko değildi. Olamazdı da.. 96 memlekete yapılan davetin içinde güresin (G) sini bilmeyenler de vardı. Üstelik sampiyona arifesinde ayaklanan dünya üniversite gençliği gerek Avrnpada ve Czskdoğnda, gerekse Güney Amerikada birçok haklar elde etmisti ama Üniversitelerin çoğu kapanmıs ve ne olmnssa bizim Dünya Şampiyonasına olmnştu.. Fakat her seye ragmen dünya güres tarihi ilk defa Türkiye taTürkiye Yüzme Maraton Şam rafından organîze edilen 1 inci Dünya Üniversiteler Güreş Şampiyonu Erdal Acet, ağustosun son piyonasında Türkiyenin diinva ikinciliğini ve misafirperverliginl haftasında Varnada yapılacak 30 yazacaktır. Bn da bize kâfi çelecfktir. kilometrelik uluslararası Varna maratonuna katılacaktır. Erdal Acet ile birlikte memleketimizin yegâne kız maratoncusu ve Türkiye kızlar şampiyonu Canan Ateş de Varnaya gidecektir. Sehrimizde yapılan Marmara maraton yarışında kızlararasında üTürkiye Gençler Srupe Sampiyonası dün yapılan iki müsabaka ile çüncü geien Canan Ateş bu yarısona ermış ve Fenerbahçe'nin Orhan Türererdin Öztokat ekibi şampisa 20 günlük bir çalışma ile hazıryon olmuştur. Iandığmı söylemiş ve şöyle konuşmuştur. «Santözlüğe başladıkİkmcliği Marmara Yelken Kulübünden Müfit Doğaner Haluk tan sonra artık yüzemezsin diyen^vunduk ekibi, üçuncülüğü ise Kalamış Yelken Kulübünden Can Eğilleri mahçup etmek için yanşlara Kadri Aynar ekibi kazanmışlardır. girdim. Varnaya kadar yanşlara hazırlanacağım. Sonra yine şantözlüğe devam edeceğim.» Daha güçlüyüz şampiyon olacağıı F F. Bahçe SporToto Turnuvasına katılmıyor Sarıiâcivertliler Bulgaristan ve Rusya'da özel kârşılaşmalar yapacak IPJÜ, Fi Güreşteki 2. ligimizin eleştirmesi... D Erdal Acet Varna'daki nlnslar maratonnna katılacak Türkiye Gençler Snipe Şampiyonası'nı F, Bahçe'nin Orhan Erdin ekibi kazandı İsfanbul Yeiken Birineiliği perşemhe giinü basiıyor Tozfcoparan Kupası Okçuluk Sampiyonası Okçuluk Federasyonu faalıyet programı gereğınce 30 31 temmuz 1968 tarihlennde Ankarada dünyaca ün yapmış meşhur Türk okçusu TOZKOPARAN'ın ısmine izafeten Okçuluk Şampıyonası ^ Doğn ' f c *?tot ^ f l ' l ROMANYA'YA KARŞI B'i gece İzrair'de Ropianva ile k»r?ıl»|«c»k ola basketbol Ctne t*ki y Catut tstanbul Yelken birineiliği 18 temmuzda Kalamış'ta baslayacaktır. 5 gün devam edecek sampiyona sonunda Türkiye Birinciligine işrirak edecek tstanbul takımı tesbit edilecektir. Dokuz sınıf üzerinden vapılocsk tstanhul Binnciligıre Dragon, Flyıng Dutchman, Finn, Snipe, 12 kadem dmgi 14 ltdderr rlingl, Pirat, Şarpi v» Starboat sınıfına dahü teknçıej isttrak edec«kur.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog