Bugünden 1930'a 5,466,546 adet makaleKatalog


«
»

CumhurİYet BASEJ AHLAK TASAStNA DYMAYI TAAHHÜT EDER ' SahlMt NAZİME NADI 9 Genel Tayın MTldOrO ECVBT GÜRESÎN 9 Sorumlu Vaa İ&leri Müdüril EROlı HAT.T.T • Bano r» Yayan CUMHURİYIT UATBAACIUK ve # GatatecllUc T. A. 5. • CıialoCIu Halktrl aokak No. M41 r Kfleuksaat Meydanı EdLrne Hanı ADANA Telrfon 4550 * ' ANKARA Atatürk Bulvarı ' Tener Ap. Yenlgehir Telefon: 1 3 0 9 2 0 1 2 0 9 8 8 U 9 S 4 4 17 57 35 • İZMİK: Fevzipaja Bulvarı, Aisarojlu tshanı 104103. Tel: 31230 24709 BUROLAR ABONE Smellk Saylık 3 aylık ve Türkly» 75.00 40.00 22.00 İLÂN Harlel 198.00 »9.00 49.50 Başlık (Maitu) 325 Ura 2 S 4 5 Incl jahifelerde (santtaü) 50 > « 7 nd cahlfeler 45 > Nl*an, Nikfth. Bvlenm*, Dojum (Mıittul 85 » Ölüm. Mevlit, TeseUcOı •n kayıp arama I cm 100 . Ölüm. Mevlit. Tesettkıir (23 cü) S cm 150 » SAT1S1 KURÜŞ 25 sessiz yürüyüş yaparak lşverealeri protesto etmışler, Fırın, Unlu Maddeler ve Gıda Sanayii tşçileri Sendikası yöneticileri de yürüyüşle birlikte bu fırınlarda greve baslantfıgım açıklamıslardır. Ellerindeki dövizlerle Atatürk Bulvannda yürüyen ve Atatürk Anıtına çelenk koyan isçıler, işverenden hafta tatili, yıllık izin, dınl ve resrai bayramlarda tatil, yılda bir ikratniye, fazla mesai gıbı haklar ıstemektedirier. Sessiz yürüyüş ve grev kararı sebebıyle Sakarya Belediye Başkanı Selâhattın Gürdırama, her turlü tedbırın alındığını, ekmek sıkıntısı olmıyacağını, gerekirse civardan ekmek temin edeceklerini soylemistır Fırın işçileri sessiz [ M ıığla yangrınında Film yapîmcısmı öldüren kaatil yürüyüş yaptı i zarar 50 milyoo lira ADAPAZARl Sakaryadaki ' ANKARA (Curahuriyet Bürosu) yargrılandı 9 fırında çalışan 65 ışçi, dün bir Bir süre önce Muğla orman bölgesinde çıkan yangından ormanlarımızın 50 milyon liralık zarara uğradığı açıklanmıştır. Muğla bölgesinde çıkan yangı nm sebeplerini yerinde incelemek üzere Orman Genel Müdürlüğünden bir ekip bölgeye gitmiş ve incelemelerini tamamhyarak Ankaraya dönmüştür. Tahkik heyeti yangınla ilgili bir de rapor hazırlıyarak Genel Müdürlüğe vermislerdir. Yangın konusunda yapılan açıklamaya göre, yangının çıkışmda bir kasit tesbit olunamamıştır. Ancak, orman bölgesi civarmda tarla açmBkla meşgul olanlann dikkatsizlikleri yiızünden yangının meydana geldiği, ilgiliierin adalete teslim edildiği belirtilmiştir. Yangın, bölgede takriben 2 bin hektarlık bir orman sahasının yanmasına sebep olmuştur. Bu nun maddi karşılıgı 50 milyon lira civanndadır. Aynca yangın, yeniden ağaçlandmlmasına çalı şılan bölgeye de sirayet ettiğinden, burada da 2030 yıldanheri yapılmakta olan çalışmaları heba etmiştir. Böylece, yangının maddi zararı ölçülemiyecek kadar bü yük olmuştur. Çekoslovakya (Baştarafı 1 inci sayfada hberalleştırme hareketinin ele alındığına muhakkak nazarı ile bakılmaktadır. Çekoslovakya'da bulunan Sovyet birliklerinin, vaad edildiği gibi birkaç gün içinde ülkeyı tamamen terkedecesme kimse ihtimal vermemektedır. Tahliyenin gecıkmesi «Yofun trafik şartlaruıa» bağlanmışsa da, gerçek sebebin bu olmadığı, Rusya ve «Müttefiklerinin» Çekoslovakyaji bir süre daha baskı altmda tutmaya karar verdikleri anlaşılmaktadır. Trieste Başpiskoposu Efes'e geliyor ÎZMİR Efes'i ziyaret etmek tizera Trieste Başpiskoposu Santın, 72 din adamı lle birlikte cuma günü îzmir limanına gelecektir. îtalyan bayraklı San Gergto g«ıtıisi ile îzmir'e gelecek olan din adamlan, Efes'te o gün büyük bir ftyın düzenleyeceklerdir. Verilen bilgıye göre, dtlaenlenecek ayine tzmir'de bulunan bütün Katolikler katılacaktır. Emirgânda, film yapımcısı milyoner Halil Kâmil'i evinde balta ile öldürmekten sanık Arif Korkmaz, dün başlayan duruşmasında, «Patronum nişanlıma göz koymustu. onun için öldürdüm» demiştir. îkinci Agır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmada. maktül patro nun, daima nişanlısının güzelliğinden bahsettigini, mini etek giydirmelc istediğinl, böylece kendisine olan borcunu bdiyeceğini söylemesinin «namusuna dokundufunu» iddia etmiştir. Öte yandan maktülün eşi Remriye Kâmil İle baldızı Sevim de tanık olarak dinlenmişlerdir. Her ikl tanık da cinayetl görmediklerini ifade etmişlerdlr. Duruşma, diğer tanıklann dinlenilmesi için başka bir güne bırakılmıştır. DtSTOVER AMERKTA fKSSKMT Zecrî müeyyideler Varşovadaki zirve konferansının sonuçlan üzerınde henüz bir tahminde butunulmamaktadır. Bununla beraber, iyı haber alan bir kaynaktan oğrenildiğine göre, Sovjetler Bırlığı, Doğu Almanya, Polonya, Bulgarislan ve Macaristan temsilcilennin Prag' daki reformculara karşı bazı «Zecri müeyjideler» uygulamaya karar vereceklen sanılmaktadır. Geçen ay, Varşova Paktı manevraları içın Çekoslovakva'ya gi ren Kızüordu birliklerinin buyük bir kısmı hâlâ ülkeden ayrılmamıştır. Bazı birliklerinin cumartesı günü, sınırlan aşarak Doğu Almanya ve Polonyaya geç tıkleri öğrenilmışse de, pazar ve pazartesi günleri tahliye harekâtı, güvenilir bır kaynağa gore, tamamen durmuştur. Çekoslovakya televizyonu, tahhyemn «Kara yollarındaki yoğun hafta sonu trafiği sebebiyle durduğunu. bîrliklerin. gece yansından itibaren ülkeden aynlmaya devam edeceklerini» haber vermiştir. Ancak, dün geç vakitlere kadar, soz konusu «Yabancı birliklcrin» Çekoslovakyadan aynlmaya devam ettığine dalr hıçbır açıklama yapılmamıştır. Hükumet sozcusu ile sınır muhafızları, herhangı bır şey söylemekten kaçmmışlardır. «Mlada Fronta» gazetesi, Çe koslovak halkına bır uyarrnada bulunarak «Varşova toplantısinda, Çekoslovakya'j a karşı bazı tedbirler alınmasının mümkün olduğunu» yazmış*ır. «Svobodne Slovo» gazetesi de, aynı uyarmaJT tekrarlayarak «Kardeş sosyaîist partilerin, sadece anti sosyalist \e sağcı kuvvetlerdeo çekinmekle kalmayıp, Çekoslo\akya Komünist Partisi liderliğine karşı da güvensizlik duyduğu kanaatindeyiz» demiştir. Lübnan şileıbindeki yangın söndürüldü KiV'OS açıklannda bulunan «Palome» adlı Lübnan şilebinde, Uç gün önce çıkan yangın, dün «Alemdar 2» kurtarma gemisl tarafmdan söndurülmüştür. 850 gros tonluk Lübnan şilebi, yardıma giden kurtarma gemimiz tarafından Biiyükdere açıklanna çekilmiştir. Gemideki vansınla mevdana gelen maddi zararın tesbitine çalışılmaktadır. îzmir bölgesinde tZMİR Bergamanuı Zeytindağ Devlet ormanlannda önceki gün öğleden sonra çıkan yangın, 100 hektarlık bir sahada çam ağacı ve fundalık yandıktan sonra, jandarma ve orman ekipleri ile köylülerin yardımı ile söndürül müştür. Yapılan tahkikatte yangının, tarla açmak isteyen köylüler ta rafından kasden çıkanldığı anlacılmı; ve suçlulann aranmasına baslanmıştır. Öte yandan, Karaburunun Mordoğan bölgesinde önceki gün başlıyan yangın, yetişen ekipler tarafından baglangıç halinde söndürülmüîtür. 1 hektarlık bi. sahada 100 den fazla çam ağacımn yanmasına yol açan yangının, tarlasında tütün kırmakta olan Asiye Ok isminde bir kadının attığı sigara izmaritinden çıktığı iddia edilmektedir. tZMlR, (Cumhuriyet Börosu) Sağlık tş Sendikası Bölge Temsilcisl Çetln Kaya, dün yayınladıgı bir bildiride. îzmir Gögüs Hastalıklan Hastanesinde toplu sözle$me hükümlerine uyul madığı gerekçesıyle işçilerin hastaneyi i$gal etraek istediklerinl, bu harekete sendika olarak gilç lükle mâni olunabildiginl açıklamıştır. Bildiride ayrıca, Sosyal Sigortaltr Kurumunun Nurhan merkec dispanserinde de toplu söslesme hükümlerinin uygulanmadıgı açıklanmaktadır. îşçiler hastaneyi işgale kalktı (Baştarafı 1. SahiTede) «Bu belediye anormal bir belediye.. Normal sekline girmezse belediye bicbir şev yapamaz. Her işi hükâmetledir. Böyle bir bele.iiyeye hükumet yardım etmez. Ortada kalır!..» AP'liler BU HUSUSİ KLM PASAPORTU İLE AMERİKADA TENZİLATU FİATLARDAN İSTİFADE EDEBİLİRSİNİZ Amerika'ya turistik bir seyahat yapmaya hazırlamyorsanız KLM'ın hususî pasaportu i!e bırçok faydalar sağlayabilirsiniz A/ıs, Hertz. Natıonal gibi şirketlerden Otel fıyatlannda % 40'a kadar tenzılât, otomobil kiralarken buyuk tenzılât, New York, Las Vegas ve Mıamı gıbı Tenzılât11 şehır turları, şehırlerde alışverışte hususî ındınmler. New York şehrınde • Amerika içinde yapacağmız uçak seyahatlerinde ucuz fiyatlar, Türkıye'den Amerika'ya KLM ile uçmanın sağlayacağı başka kolaylıklar da vardır Amsterdam'dan 205 kişılık dev Super DC • 8 Jetlerle uçuş, Amsterdam havaalanmda aır • condıtıon tertibattı ruzgârdan mahfuz tüneller vasıtasıyle uçaktan doğruca alan bmasına geçerek hiç zahmetsiz aktarma, New York havaalanmda KLM m hususî karşılama servısi • • Bütün bunlar hususî KLM pasaportu karşılığında temin edilebilir. Amerika'ya gitmek üzere uçak rezervasyonunuzu yaparken seyahat acentenizden veya KLM ofislerinden hususî KLM pasaportunu istemeyi thmal etmeyiniz. KLM'in yeni Kuzey Atlantik aile tarifesi hakkında bilgi alınız. Bu tarifeye göre yolcunun eşi ve çocukları gidiş • dönüş Myahat için yalnız gidiş ücreti öderler. Moran: 1604/8251 Asal, «Gerekçesi bilinmeyen karar münaka.şa edilmez» dedi Adalet Partısı îstanbul tl Divanı toplantısında bulunmak uzere şehrimıze gelen AP Genel Baskan Yardımcısı Talat Asal, dün garetecilerle yaptığı konuşmada. «Yüksek Seçim Kurulu kararlarının gerekçesi heniiz bilinmiyor. Her kararın hüküm fıkrası gerekçeye davanır. Yani hükmü gerekçe meydana getirir. Bilinmiyen bir gerekçeye rajmen kararı tnünakasa imkânı yoktnr.» demıstır. Saat 16'da AP îl Merkezınde toplanan tl Dıvamna başkanhk yapan Asal, daha sonra sözlerini su şekilde tamamlamıstır: «Mnhalefetin beyanını mesnetsîz bnlnyorum. Yalnız bilinen ve çelisen nokta ilk nalarda ?udnr: Kanuna göre, il seçim kumllannın kararları kesindir. Bu kesinli|e ratmen yapılan müracaatları Yüksek Seçim Kurnlu önce reddetmistir. Fakat bllâhare müzakere ve karar konnsn yaptnıstırj» öte yandan, AP İl Dıvanı toplantısı geç vakte kadar devam etmistır. Şehnmizdeki Belediye v e tl Genel Meclısı üvelıklenne seçılen ve daha sonra mazbataları iptal edilen AP'li üyelerın konusu görüsülmüştür Asal, top lantı ile ilgili olarak bugıin bir açıklamanın yapılacağını bıldirtnistir. (Baştarart 1 «ahffede) ögrenciler f»eee Gümüşsuyundaki ÎTÜ binasından kalabalık bir grup halinde Taksim'e doğru yürüjüşe geçmis, ancak Toplum Polısi bunlardan 15 kadannı «Toplantı ve Gösteri Yüriiyüşleri Kamınuna Muhalefet»ten polis arabalarına bindirerek Beşiktaş karakoluna götürmüstür. öfrenciler, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmıştır. Bundan baska Beyoğlu'na eğlenmeye çıkan Amenkah denizcılerin uzerine, oğrenciler tarafından T»iVfE>rl[pp atılmiftıt» Amerıkalr askerlerirr şikâyeti üzerine 4 oğrenci Beyoğlu karakolunda nezarete alınmıştır. Bunlar arasında Î.T.Ü. Öğrenci Birhği eski Başkanı Hasan Yalçın da vardır. Bu arada Gümüşsuyundaki î. T.Ü. binası önüncTe toplanan oğrencilerden bazıları da, Beyoğlu'ndan gemılenne dönmek için Dolmabahçe'ye ınmekte olan Amerikalılara ait iki minibüsü t*$lamı$lardır. Olavda. minibuslerin camlan kmlmıştır. Polis, Î.T.Ü. çevresinde geniş eroniyet tedbirleri almıç. gece yansından sonra TaksimGümüşsuyu yolu trafiğe kapatılmıştır. Genç/er Başbakan (Ba«tarafı güidürücü bır mantık oyunu yaparak verdiğı cevap doğrusu çok hafıf olmuştur. Bağımsızlığımız ve tnillî savunmamıı içın oldukça hayat! önemi taşıvan bir konuda Basbakandan daha ağır başlı bir cevap beklenirdı. Kimler katılıyor? Polonyarun resmi ajansı PAP, Varşova'da yapılan komünist liderler zırve konferansı dün şu bildıriyi yaymlamıştır: «14 tommuzda sosyalist ülkeler liderleri arasındaki toplantıya ka tılmak üzere su ülkelerin parti ve hükumet tçmsilcileri Varsova'ya gelraişlerdir: Bulgaristan, Macaristan, Alman Demokratik Cuınhuriyetl. Bilindiği ph'ı Sovyet parti ve hül(iıme^ie«sUc»leriU temmuzda Varşövaya gclmiş bulunuyordu. Toplantı dün haşlamıstır. Heyetler su kimselerden meydana gelmektedir: SovyetJer Birliği: Komünist Parti Genel Sekreteri Leonid Brejnev, Nikolai Podgorni, Aleksi Kosigin, Piotr Selest, Konstantin Katuşev. Bulgaristan: Komünist Parti Birinci Sekreteri \e Başbakan Todor Jivkov, Staııko Todorov, Boris Çev, Penço Kubadinski. Alman Demokratik Cumhuriyet: Komünist Parti Birinci Sekreteri ve Devlet Konseyi Başkanı «alter Ülbricht. Başbakan Willy Stoph, Herman Axen. Macaristan: Komünist Parti Birinci Sekreteri Janoş Kadar, Başbakan leııoe Fov. Polonya : Komünist Parti Birinci Sekreter \\latlislaw Gomulka, Devlet Konseyi Başkanı Marian Spychalski, Başbakan Jozef Cyrankiewic, PolitbUro üyesi Zenon Kliszko.» Üniversîte meselesi d £ x w Basın toplantısının Omverttte ıle ilgili kısmına gelince, burada çelişiklik daha büyüvor. Evvelâ suç ve cezadan baht»le Ünıversite gençlıgine bir göz (Baftarafı 1. SahUede) Tunus Cumhurbaşkanı Habıb Burgiba, bugün Sunay'ı Florya Köşkünde ziyaret erfecek. yann ise Gebze'den başlıyarak Derınce, Gölcük, Yalova üzerınden Bursa'ya giderek kaplıcalan görecektir. Türkiye'de 24 temmuza kadar kalacak olan Habib Burgiba, bu arada tstanbul'da şerefine verılecek kabul resminde hazır bulunacaktır. Tunus Devlet Başkanrnın Turkiye'yi zıyaretı sırasmda, kendısine Hükumet adına De>let Bakam Seyfi öztürk refakat edecektir. Tunu» Devlet Başkam'nın Istanbul'a gelişinden dort gün önce şehrimıze gelen Bayan Burgiba ise, dün karsılama törenine katılmamıs ve kendüerine ayrılan Şale'de esı Habib Burgıba'yı karsılaroıştır. Tunus Devlet Baskanı Burgiba, eşı ve ailesi tstanbul'da buluncfuklan süre içmde Şale'de kalacaklar, heyetın diğer mensupları ıse Hilton Otelinde aâırlanacaktır. Burgiba î t y ı karn», 43 ay'ı da tek ba. «ma iktidarda olan AP hükümetlerinin 4 yılı aşan bİT rür* içinde ünıversitp konufu ile hiç ilgilenmedıgi anlaşılıyor. 4 yıldır iktidarda olan AP nlo cıddî bır Ünıversite ve yüksek öğretım polıtıkası voktur. îsMhdam ımkânsızlığı diplomalı ıssU lerin sayisını her cecen gün art tırmaktadır. AP tktıdarının ıkl büyütt zaafı vardır Bırı refnrmlara ve riolayısivle bozuk dücntn dejistirılme istegıne karsı riuvduklan aller]i, diğeri de tutucu olan zıh nivetlerl dola/ııivle her llerıd düsünce ve hareket, karşı aşın sol psikozu tçmde rea'si'ivpn gös termeleridlr. Aslınd» bu temcl zaaflarıdır ki Türkived<* ı<m solun ekmeğine vaS jürmektedir.» KAYfP tTÜ Mımarlık Takültcnr.den «ldıiım febekeyi kaybettim. Hukumsuzdur 20İ98 VJĞUR AKAR Cumhuriyet: 8257 KAYIP Pasomu kaybettim. Hükumsüzdiir. t>t. Telefon Bsjmfld. İsmsU Onartan ciMM Şoför/er (BMtamfı I. İçin verilecek kredilerin ise, 5'er bın lira olacağıru soylemışlerdlr. Hukuk ve Dil Tarih (B&sUrafı I ıncı sayfada tihan harcını >atırmak mecburiyetindedir. Bu şartı yerine getirmeyen ögrenci, yaıılı imtihanların başlamasından bir önceki işçününe kadar imtihan harcını 50 lira fazlası ile ödediği takdirde o dönem imtibanlarına kabul edilir. Her öğrenci, ancak bir ders yılı devam ettiği sınıfın imtihanlarına girmek hakkını haizdir. Girdikleri dönemde başan göatenniyenler, müteakip dönemlerde tekrar imtibana girebilirler. Ancak birinci sınıf öfrencileri fakfilteye kaydoldttklan taribten itibaren üstüste üç ders yılı içinde imtihana girmediklerı veya girip de geçmedikleri takdirde kayıtları silinir. tmtıhanları başarmış sayılmak içın her dersten en az altı numara almak sarttır. Butün sınıflarda ımtihanların tümünun, imtihan hakkı kazanıldığı tarıhten itıbaren bırbirinı izleyen iki yıl içinde başarılması gerekır. Bırbirinı ızleyen iki yıl içinde bir üst sınıfa geçemiyenlerin, aynı sınıfın bütün imtihanlarına yeniden gırmelerı ve yıne bırbırını ızleyen her iki yıl ıçınde bunlan başarmaları gerekır. Fakülteye kayıtlan tanhınden itibaren bırbırını izleyen üç yıl içinde üst sınıfa geçemıyen birınci sınıf öğrencilennın fakülte ile ilişkileri kesılır. Güz dönemı imtihanlarında bir dersten kalanlar için aralık ayında bir imtihan açılır.» Dil ve Tanh Coğrafya Fakültesi öğretim ve imtihan yönetmeliklerinde yapılan değişikliklerde ise özetle şöyle denilmektedir : «Haziran, ekim ve subat aylarında olmak üzere her yıl üç imtihan dönemi vardır. Yıllık imtihanlar yalnız yabancı dil kürsülerinde birinci yılın sonunda yazıh ve sözlü olarak yapıhr. Yardımcı yabancı dil bitirme imtihanları 4. sömestr sonunda yapıhr. Bu imtihanı başaramıyanlar esas 8. sömestr sonuna kadar daha bes defa bu imtihanlara girme hakkına •sahiptirler Bu ımtihanların esas mezunıyet imtıhanlarından evvel verilmesi lâzımdır. Böylece yardımcı yabancı dil ımtıhanlanna altı defa gırıp de başaramıyan öğrencilerın kayıtları sılınır. ögrenciler yardımcı gruplar ve esas lısans ımtıhanlanna, devamlarını tamamladıkları yılın hazıran dönemınden itibaren, öğrencılık ımtıyazlarından faydalan maması, kayıtların yeniletilmesi ve arka arkaya imtihanlara girılmesı şartıyle sınırsız olarak girebilirler.» Îstanbul Üniversıtesi Edebiyat Fakültesınde, bir aydan beri devam eden «boykot» dün sona ermış ve ögrenciler sınavlara gırmıştir. Boykot Komitesi tarafından yaymlanan bildiride, «halka dönük efitim» in ulkemizde gerçekleşmesine kadar direnileceği ve bu konuda her türlü çabanın gösterıleceği ifade edilmistir. Öğrenci isteklerinden çoğunluğunun Dekanlıkça kabul edilmest üzerıne boykotun kaldırıldığını belirten Boykot Komitesi, aynca bildirilerinde kabul edilen şartlan ve edilmesi gerekenleri de svralamış, bundan sonra elde edilecek sonuçlann öğrencilere duyurulacağını bildirmiştir. Necdet Uğur (Bastarab 1. Sahifede) ten Necdet Ugur. bu sonucun eleştırmesinl söyle yapmıştır: «AP yöneticilerinin memleket meseleleri üzerindeki görüşleri ve işleri yürütüş tarzlan, bir süredir seçmenlerinde ciddî tereddütler uyandırmaktaydı. Bu seçimlerde, içlerinde, halk hizmetine dönük olmayan ihtiraslann yer kapısma kavğalan, her türlü görevi ihmal ettırecek dereceye gelmiştir. Seçim yasalanmn gereklerini yerine getirirkcn göstermeyi itiyat edindikleri umursamazlık, sorumsuzluk ve ciddiyetsizlik, kendilerini son umutla tutan sevgili halkımızm bu tered dütlerini güvensizliğe dönüştürmüstür. Kisisel Uıtiras duyduklan alanlarda işlerini böyle yürütürlerse kimbilir, daha çok feragat ve titizlik isteyen Devlet işlerini nasıl yüriitüyorlar, diye, vatandaş kendi kendisine sormaktadır.» Seçimlerin kesin sonuçlarının ortaya çıfcışından sonra, AP nın «Kendi başansızlıklannı yükleyecek bir suçlu arama çabasma giristiğini» de bu arada ifade eden CHP tl Başkanı. «Son karartn her iki parti için de sürpriz olmadığım» söylemiştir. CHP Îstanbul II Seçirn Komitesi baskan ve üyelerinın daha önce bütün seçim yasalannı dıkkatle inceiedıklerini, fiteki partilerin de yasalara uyup uymadıklanna baktıklanm ve uvulmavan yerlerdekl durumu kademe kademe Yüksek Seçim Kuruluna götürdüklerini de ifade eden Necdet Uğur, «Aldığımız sonuç CHP olarak bizde sorumluluk duysusu doğurmustur. Sevincinıiz, demokratik rejim adınadır» demiştir. AP li yönetıcı ve yazarlann, Yüksek Seçun Kuruluna, son kararlanndan sonra hücum etmelerine de deginen CHP İl Başkanı Uğur, «Yüksek Seçim Kuruhınu rahat hırakalım» demiş ve bu konuda şunlan söylemiştir: «Bağımsız kurullann ard düsüncesiz, hiçbir etki altında kalmadan gnrevlerini vapmalanm görmek, AP dahil olmak üzere bütün siyasi partilerin saygı duymalan gereken bir nlavdır. Bugün iktidar partisi olan AF, yakın geleceğin muhalefet partisidir. Tannlarının teminatı oiaıı bağımsız Anayasa kurullanna sa hip çıkma öneöriirürlüeünü göstermeleri çerekir.» Son olarak «AP nin halk iradesini ve yasalan ciddiye almasını bir türlü öğrenemediklerini» ileri süren Necdet Uğur. «Hata üzerine hata yapmaktadırlar. Sonra da başkalarında suç aramağa kalkmaktadırlar» demıstır. Parti merkezlennden venlen bilgiye göre. Yüksek Seçim Kurulunun kararuıdan sonra üyelıklen tptal edilen AP lilerın verine seçilen Belediye ve tl Genel Meclıslennın yeni üyeleri, dün, tlçe Seçim Kurullarından mazbatalarıru almaya başlamışlardır. Yeni uyelenn bu haftanın sonuna kadar mazbatalannı almaya devam edecekleri % önü' e müzdeki hafta Mecllslerin ilk oturumlannın yapüacaklan da öğrenilmlsüt, KJmler yararlanacak? özel fondan verilecek donatım ve onarım kredilerınden en az 5 yıldanberi profes\oel şoförlülc yapmakta olanlarla, ağır vasıta kullanan kımseler yararlanacaktır. Bunlardan aynca, alacakları kredinın karşılığı bir teminat gos termeleri ıstenecek ve krediye hak kazanan şo.örler, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonuna baglı mahalli derneKleı tarafından seçilip, tavsıye edıleceklerdir. Kredi almak isteyenlerde bunlarm dışında, ıyi ahlâk sahibi olmalan, en az 5 yıl aynı yerde ikamet etmiş olmalan ve borçlarına sadık bulunmalan glbi şartlar da aranacaktır. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Genel Sekreteri Turan Altınoğlu'nun verdigi bil giye, hâlen Federa. ona bağlı der neklere üye olan 475 bın şoför ve otomobilciden, halihazırda otomo bil sahibi olanlar dışında ve kredı şartlannı haiz, 200 bine yakın soför, istedikleri takdirde donatım ve onanm kredisi alabilecefelerdir. 100 liralık (Baştararı 1 Inci «arfada halledilemiyeceğini ileri sürmüş, >üksek okullarm yeni bir statüye kavuşturulmasını istemiştir. Yüz liralık burs artışını bir «sus payı» olarak niteleyen Galip Alün, bunun 450 liraya çıkarılmasmı istemiş, Bakanlığın öğret • men kıyımına değinerek, «ögretmeae köşe kapmaca oynatıp. sonra da ondan fedakârlık beklemek gülünç olur» demiştir. Öârenci Derneği Başkanı «Batakhaneler» olarak nitelediği özel yüksek okullarm devletleştiril mesini de istemiştir. üestekleyenler «PAP» Ajansının kısa Bir bildirisıne göre Varşova konferansı çalışmalan devam edecektır. Komünist liderlerin Çekoslovakyaya karşı ızleyecekleri yeni sıyasete bır yön vermeğe çalışhiclan anlaşılmaktadır. Romanya, kardes bir sosyalist tilkeyi ilgilendiren, daha doğrusu bu ülkenin içişlenne doğrudan dofruya bir müdahale kabul edılecek böyle bir toplantıya katılmayacaguu daha önceden bildirmiştir. Öte yandan, Yugoslav ve tnglliz Komünist Partileri Çekosloi'akyayı destekledıklerini açıklamışlardır. (Torumumuz üçüncü sahifede «Dünyada Bugün» sütununda) Merhum Hüsnü Gök ve merhume Yümniye Gök'ün kızı. Hacı Macide Taylan. Hacı Şefika Özbek ve tüccardan Tahsin Gök'ün kıymetli kardeşlerı. Hacı Doktor Hilkat Aktan ve Hacı Avukat Nükhet Recoviç ıle Yüksek Muhendıs Ahmet Özbek ve Ömer Özbek'in çok sevgili teyzeleri, Yüksek Mühendis Yunus Gök ve Mehmet Gök'ün halâlan mühendis Hacı Rıza Özbek'in baldızı. tüccardan Kâzun Reçoviç, Deniz Albayı Aslan Aktan ve Rahşan Gök'ün yakınları merhum Doktor Operator Adana'lı Ahmet Erzinin kjymetli eşi, ACI KAYIP Protokol imzalandı Kredl dagıtımıyla tlgili hususlar, Sanayi Bakanlığı, Halk Bankası ve diğer ilgili kuruluşlar arasında imzalanan b protokolla tesbit edilmiştir. Bakanlık henüz kesinlikle tesbit edilmeyen kredi karsılıgını Halk Bankası'na transfer edecek, Banka Esnaf ve Kefalet Kooperatiflerl aracüığıyla kredilerl aranan şartlan haiz şoförlere dagıtacaktır. VEFAT Merhum lsmail Hskkı bey ve Dıllerip hanımm oğlu, Neriman Vumakcglu ve Fazilet Tekelfnin babası. Car.an ve Cenan Yumafcoğlu'nuıı cici babası; Azrni Yumakoğlu ve Celâl Tekeli^nin kayınpederi; Rami, Numan UTuer ile Semire Yurdatan'ın amcası; Necmettin ve Nihal Özyurt'un, Nevvare ve Ömer Ok'un eniştesi. Tartm Bakanlığı Muşavirliğinden emekli: Ankara Ticaret ve Sanayi Odası eski Genel Sekreteri, Tıırk Sttndsrtlar Enstitüsü Muşavirl (Başurafı 1 Inci sayfada Dört Turk motorundaki Marmaris'lı ve Bodrum'lu sungercılerın d'un gece saat 20.30 da Meıs'ten kalkan ufak bır gemı ıle Rodos Adasına gonderıldiğı oğrenılmıştır. Kaş Kaymakamı Ayhan Ozkan, «Türk denizcilerinln henüı hangi saUrda avlandıklarııun tespit edilmemesine rsğmen, olayın bir misilleme olarak kabul edilebileceğini» soylemıştır. Bilindiğı gıbi, bundan dört gun önce, Kaş sahülerıne 70 kilo kahve ile 70 adet dinamit lokumu sokmaya çalışan kaçak bir Yunan motoru yakalanmıştı. Ancak Yunanlı kaçakçılar, gecenın karanlığında ormanlara sığmmış, daha sonra da motora aıt bır sandalla kaçmışlardı. Yunanlılar Hanımefendı Rahmeti Rahmana kavuşmuştur. Cenazesi 16 Temmuz 1968 Salı günü ikindi namazım müteakip Şışli Camiinden kaldınlarak Feriköy aile mezarhğına defnedilecektir. Allah gani Rahmet eylesin. Çelenk gönderilmemesi rica olunur. (Cumhuriyet: 8262) Ilamit Aziz HACI HIKMEI ERZİN O L UM 114.5* 182.50 134. Taşçıoğlu ne diyor? Konuyla ilgili olarak dün konuş tuğumuz Halk âankası Genel Mü dürü Halit Taşçıoğlu, özetle şunlan söylemlştir: «Şoför ynrttsşların sosyal bfinyemizdeU geniş fonksiyonlannı düşönen hükumet. bunlan donat mak kararı almıştır. Yapılmabia olan çalışmalar v ir hafta içinde tamamlanacak ve ağustos ayından itibaren 1e kredilerin dafcıtımıns başlanacaktır. Bu hizmet için aynlacak fon henüz kesinlikIJ belli değiidir, ancak ihtiyacı ksrşılayacak miktarda oUcaktır.» N.ıpolron 24 âyar kiılçe 119. 13J. 173S. Mahmut Celâl Uluer müsab olduğu hastalıktan kurtulannyarsk 15 Temmuz 19S3 Pazartesi sabahı vefat etınistir. Cenazesi 16 Temmuz 1968 Salı günü 8gle namazını müteakip Hacı Bayram Camiinden kaldınlarak; Asrl Mezarlıktaki aile kab ristanına defnedilecektir. Tanrı rahmet eylesin. Cumhuriyet: 8253 Nahıde Bilirer ın eşi, merhum Nermi ve Şermi Bilirer ile Aylâ İskefj'eli'inin babalan, Aü Şükrü İskefyeli'nin kayınpederi, Oya ve Ömer İskefyeli"inin dedeleri Eoıekli Albay Doktor NIYAZİ BİLİRER 14 Temmuz 1968 günu Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 16 Temmuz sah gür.ü Kadıköy Osmanağa Camiinden öğle namazım müteakip kaldınlarak Karacaahmet mezarlığına tevdi edilecektir. Mevlâ rahraet eylpye. AİLESİ (Basm Organizasyon: 68.357/8258) Sema ve Texeı OLCAYTO kızları EBRV'nnn dcgumunu müjdelerler. tstsnbul 10.7.1968 TESEKKÜR Kızım Ayda Çelikten'in beyin ameliyatını yaparak hayata kavusturan, kendisine ailece mlnnet ve şükran borçlu olduğumua çok kıymetli Sayın Profesör Prof. Dr. Sebahattin Kerimoğlu, Prof. Nedim Zembilci, Doçent Dr. Nazmi Özler, Dr. Hayrünissa Denktaş, Dr. Feridun Denktaş, Dr. Kemal Bayülgen, Dr. Ayhan, Baş Hemşire ve Hemşire Necmiye hanıma Cerrahpaşa Hastanesi Nöropsikiyatri Kürsüsü personeline teşekkUrlerimizi arzederiz. Oda No. 2S Anne ve babası Tasvir, Hallt Çeliktetı ^ iCumüurlvet; U8Û1 •••••••••«•••••«•••••* Cumhuriyet: 825« TEŞEKKUR Piyade Albayı Milletvekili (Baştarafı 1. SahUede) larak da açıklayabiliriz.» Feyyaz Köksal, DP'lilerin sıyası haklannın ıadesi konusunda GP'lilerden de destek göreceklerinden umutlu olduklannı belirttikten sonra sözlerinı şöyle bıtirmiştir : «Gerek Senato ve gerekse Millet Meclisinden 217 arkadaşımın Imzasını almıs bulunuyonım. Imza koyanlann hepsi AP'lidir. Ba konuyn gerçeklrstirdikten sonra da Demokrat Partililerin parlimentova jirmelfrt İçin ça VEFAT Hayatı boyunca bulunduğu hiznıetlerde yüksek tnsanlık ve feragat bssletleriyle cevreslndekl arkddaclarının saygısım; sev gislni kazanmış; gerçek insanlık ömeği sayın kaybetmekie Türk Standardları Enstltüsimdekl biz arkadaslan elem içinde bulunuyoruz. DegerU bizmetleri il« Enstitümiizün unutuimaz bir hatırası olarak aramızda daima yaşayacaktır. Tanrıdan kendislne rahnaet d i l f i e n »llîslnln acüarmı d a payleıtıjımiîi arzederir. Cumhuriyet: «2M M. Şevki Coşkuner (1942 196) kaip krizl neticesinde vefat etmış. 13 Temmuz 1968 gunü ebedi istirahat.gâhı olan Buraa'daki aile mezarlıgına tevdl edllmistir. Tesellısiı büyük acımıza yardımlarını eksik etaneyen; cenaze terenlne katılan evlmizs geİEnj telgraflarla buyük ıstıra • bımızı paylaşan; dost ve yakın S tarımıza ve sınıf arkadajlarına ; sakranlarımızı (unarız. I Ctytraner ATIesl Cumhunyct: 8552 Feyyaz BERKAYA motel restaurant plâî 212 «*mrınızdedır Pelrazlcaian oöa rezecvasyonları jcin Teir53 4801 7 PendiR » 8259 Mabmut Celâl Uluer'i ba föıtermej'i ttıtt bilece|ün>
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog