Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

SAHtFE ALTI CüMBTÜRİTET 16 Temmuz 1968 Yeşilırmağın kıyısında dinlenebilirsiniz Turizm Halufc DURUKAL I Dünyasından Kısa Haberler 9 fngiliz Thomas Caok Seyahat Şirketi, BEA Havayt ılları ile bn yıl müsterek çeşitli tnrlar hazırlamıstır. Bn tnrları satabilmek için Cook «Silver Ving Holidays» ismini taşıyan kalın bir broşür bazırlamış ve bundan 1 milyon 250 bin tane bastırmış ve dagıtmıştır. İlk alınan neticeler, yapılmış olan 6.250.000 liralık çeşitli reklâm kampanyasının bosa gitmediğini gelecek yıl için 8 milyon tngiliz liralık 200.000 tnrist sağlandığını göstermektedir. Simdi, bn turistler için mnhtelif memleketlerde oteller bnlmak veya vaptırmak eibi yeni problemler dogmaktadır. • Alman, Fransız, îngiliz Havayollarının muşterek bir proje ile cA300., 300 yolcu taşıyabılecek «Hava Otobüsü» ismı verilen uçaklarının seri imalâtı konusu maliyet unsurunun, beher uçak için 1,5 mılyar Îngiliz lirasını bulması sebebiyle tehlikeye düşmüştur. Ingiltere ve Fransa yüzde 75, Almanya 25 ile bu projeye dahüdir. Projeyi tehlikeye düşüren diğer ve önemli sebep ise; 3 senedenberi üstunde çalışüan bu teşebbüsün Amerikalıların süpersonik uçakları yakında seferlere sokma suretiyle beliren rekabet ihtimalıdır. 0 Alman Havayollan Lnfthansa nçaklariyle Türkiyeden ilk defa bir saglık tnrn tertiplenmistir. Almanyamn Frankfurt şehri yakınındaki dünyanın sayılı kür merkezlerinden «Bad Hombnrg» a önümüzdeki ağustos başında yapılacak bn gezi hem tnristik brm de sağlık kontrolü vaptırmak isteyeD ve lisan zorlnğn çekenler ıçln doktor veya tercüman refakatinde olacaktır. Geıl 21 gün snrelidir. • Cumhuriyel 16 Temmuz 1929 tarihli Cumhuriyetten Amasya; sadece elma'sı İle dağil «Amasyanın bardağı...» sözü İle de günlük hayatımızm konuşma tarzımızın lçındedir. Fakat tu haftır, Amasyada elma vardır da; «bardak» sözünün oradan nasıl çıktığını anlamak zordur. Buna mukabil Amasya tarilıimizin bnemll kisilerini yetiştirmis ve önemll kişüer Amasyada görev almışlardır. îkmcl Murat, Yavuz Sultan Selim orada doğmus, Yıldınm Beyaat, Çelebi Sultan Mehmet, Fatib. Sultan Mehmet, îkinci Beyazıt Amasyada Valilik yapmışlardır. llk kadın şairimiz Mihrl Hanım Amasyada yetişmiştir. Şehir; Yeşilınnağın asırlardan beri süre gelen aşmdırması ile açtığı, «ert kayaların yol verdiği bir boğazda kurulmuştur. Kızılırmağın kollan «Gökerek» ve «Teksan» çaylannın geçtiği, suladığı bu belde ve vâdi tamamen gözdoyuran yeşillikler Içerisindedir. Ziraat ve meyvacüık h^ıinnıt) başlıca meşgalesidır. Amasya Ferhat ile Şirinin aşk efsanesinden pay alan bir şehirdir. Amasyanın meş 1 hur Ferhat su v^r "''; burada yaşamış bir hükümdann Şirin adın daki kızına aşık olmasıyla Fer ferhat ile Şirin'in şehriAMA&M hat'ın kayalan oyarak 39 günde ona getirdiği rivayet olunan suyun kanalıdır. Turistlere kanal, bu hikâye anlatılarak gösterilir. Osmanlı şehzadeleri için yaptırümış saray yenne de «Saray Düzü» derler. Yeşilırmağın sağ tarafındakl bu Saray Düzü mahallinde bugün sadece saraym harnamlarmdan iz olarak yıkıntılar kalmıştır. Turistler buralan gezerken de çok şeyler :.ayâl ederler. Şehrin 65 km. güney doğusunda çam, kestane ve salkım söğütlerle süslıl 900 metre uzunluğunda M m. derinliği olan Boraboy Gölü vardır. Bu bir krater gölüdür. Alabalığı ile şöhret'idir. Gölün kenarında üçer yataklı banyolu dınlenme evlerl vardır, bunlar günlügü 15 TL. ücretle kiraya verilir. Golde saati 250 kuruştan kiralıi sandal da mevcuttur. Amasyada; Beke, Terziköy, Hamamözü kaplıcalan iç turizm b3r kımından onemhdır. Terziköy kaplıcasında bu yıl 30 odalı liiks bir otel yapılmaktadır. Hâlen bu kaplıcalarda giinlüğü 5 TL. sına kalınabilir oteller vardır. Ankaradan 342, Samsundan 128, Sinoptan 252 km. uzakta bulunan A masya, Anadolu gezisine çıkaulann mutlaka görmelerl icabeden bir ilimizdir. Amasyanın şehir nüfusu 29.000 civarındadır. Camileri, medreseleri, darüşşifası İle hakikaten tarih bakımmdan büyük değer taşır. Bilhassa; Beyazıt Kütüphanesinde bulunan papirüs yapraklan üzerine kufi yazı ile yazılmış ilk Kuran nüshalan şaheserdir. Turıstik Şehir Oteli 30 yataklıdır, tek 12.50, çift 10 TL. dır. Özel Apaydın Oteli modern hamamı bulunan iyi bir tesistir. 62 yataklı bu otelin hamamı da yeni yapılmıştır. Tek yatak 12.50, çift 20 TL. dır Şehir Kulübü, Bahar Restorant, Çiçek, Çağlayan, Kristal Lokantaları iyıdır; 7 8 TL. arasında rahatça doyulabilir. Mahalli yemsıs Şehiı Knlübü Te Tnristik OteUn g«ee «Amasya bamyası» ile «Tandır kebabı» tavsiye edılebılır. Özetle; Amasya güzeldlr, tarih ve tabiat sevenlerin hoşlanacajslan turistik bir değerdır. Ne yazık ki; malını satmasını bılmeyen yahut beceremeyen acemi tüccar gibıyiz... Gazi hazretleri Başaklar arasında Harbte cephede, sulhte iktisadiyatın kahramanı, Buyuk Gazi şimdi tarlalarının başmda ve san başaklar arasında bir çıftçi gibi çalışmaktadır. Gunun herhangi saatinde çıftlığın onünden geçenler O'nu beyaz keten elbisesi, açık yakalı gomleği ve Panama şapkası ile d*aıma çahşırken gdrecektir. Sabahın serinliğinde, öğlenin yakıcı sıcakhğında, ve akşamın alacakaranlığında bı!e O, traktörü başında mesguldur, o kadar ki, kızıl saçları ile hâlelenen çehresi altın başaklar arasında yana yana tunçtan bir heykel olmuştur. Gazinın şimdı en büyuk zevki burada çahşmak ve daha sümullü tâbiriyle bütun millete tarla başında asri vasıtalarla çalışmak zevkini üflemektedir. kararlar almışlardır. Bu kararlara gore Turk oğrencilerınin hangi yer ve zamanda olursa olsun vatanî duygulanndan hiçbir şey kaybetmiyeceklerinin bilinmesini istemişler ve daima tekvücut halinde hareket edeceklerıni bir defa daha tekrarlamıslardır. Yine aynı karara gore Talebe Birlıği Başkanınm gorevm» son vermışlerdir. Rize seylâbı Rize, 14 (özel) Son günlerde arahksız yağan yağmurun tah« rıbatından muteessir olmayaa koy hemen hemen kalmamıştır. llçede 12 ev yere batmıştır. Civardaki bir dağ ortao"an ayrılmıştır. Of'da Pir köyu tamamen sular altında kalmıstır. Yalnız Rize çevresinde 2 milyon liradan fazla zarar tahmin edilmektedir. • Afgan Kırahnın kaymvalidesi Resmiye hanım dun Gazi Hazretlerınin huzuruna kabul edılerek Amanullah'ın mektuburu kendilerine sunmus ve huzuda iki saat kadar kalmıştır. • Hukumet değiştirmek v« Gazi'ye suıkast suçu ile Bursa'd» muhakeme edılmekte olan sanıklardan Cemal 15, Evliya ve arkadaşları dörder seneye mahkum edılmişlerdır. Turistler develeri ve mezarları beğendiler Uzun süredcnberi durgun giden turizm hareketi son günlerde memleketin guncy kesimlerinde biraz canlanmıştır. Yunan adalarına giden turistler çeşitli vasıtalarla Turkiyeye de kaymaya başlamı^lardır. Bilhassa Fethiye'ye gelenler kenditerini karsılayan milli kıyafetti kızlarımıza iltifat etmekte sonra develere binerek M.Ö. 4. cü yüzyıla ait buiunan Kumandan Amintas'ın aile mczannı büyük hayranlıkla seyretmektedirler. Deniz seviyesinden 58 metre yüksekte Makedonya Kıralı Aleksandros'un kumandanına ait bulunan kayalardan oyulmu; bu mezarlar dünyada eşi bulunmayan âbidelerdendir. Üniversiteler arasında Yüksek tahsil gençliğinden bir grup, son zamanlarda gençlik arasındaki bir yanlış anlaşmayı ortadan kaldırmak amacıyla tertiplediği toplantıda Talebe Birliği Başkanı Ferruh beyin durumu tenkid edılmış ve Tıp Talebe Cemiyeti Başkanı Talât bey ve cfiğer oğrencıler de söz alarak heyecanla konuşmuşlar ve bazı AMASYADAN BİR GÖRÜNÜŞ Resmi tatiller: 2526 Aralık, 1 Ocak, 2 Ocak; 1 Mayıs. 1 Ağustos (1 Ağustos İstiklâl Bayrarru olduğu için her taraf tamamen kapalıdır). Bankalar : (Pazartesiden cuma akşamına kadar) 08.00 12.00 ve 14.00 17.00 arası, cumartesi gunleri bütün bankalar kapalıdır. Banka saatleri Zürich'de 08.00 16.15 arası devamlıdır. Dükkânlar: 08.00 12.15 ve 13.30 18.30, cumartesi gunleri 17.00 ye kadar bazüarı da 18.30 a kadar açıktır. Ancak 18.30 a kadar açık olanlar pazartesi öğlene kadar k^pahdırlar. İSVİÇI' " • r o , Dış turizm için faydalı bilgiler Resmî tatiller: 1620 Ocak; 19 Mart; 1 Ni•an; 15 Mayıs; 2429 Haziran; 1825 Temmuz; 15 Ağustos; 24 Eylül; 12 Ekim; 825 ve 26 Aralık ve aynca tarihleri her sene değişen beş tane dinî tatil vardır. Bu tatiller yer yer şehir şehir tatbik edilir. Bankalar. Kışm (9.0013.30 ve 16.0019.00) Yazın (8.0014.00) arası açıktır. Dükkânlar: 913.00 ve 17.0019.00 arası, ancak bazı büyük mağazalar yazın 0814.00 arası açıktır. tatiller: 1 Ocak, 1013 Ha15 Ağustos, 5 Ekim, 1825 Aralık ve tarihleri değişen 3 tane dinî bayram. Benkalar: Her gün 09.3012.00 ve 14.0016.00 cumartesi 09.3011.30. Dükkânlar: 09.0013.00 ve 15.0019.00. İCVOI" R e s m î tatiller: 16 Ocak, 1 Mayıs, I S f C V c 2426 Aralık aynca değişik tarihlerde 6 tane dinî bayrami. Bankalar: Büyük şehirlerde 09.3015.00, ban şehirlerde 10.0014.00 ve cumartesi gunleri 9.30^ 13.00. Dükkânlar: Pazartesi gunleri 09.0020.00 salıdan cumaya 09.0018.00 ve cumartesi gunleri ise 09.0014.00, bazılan 16.00. IİAnfAf" R e s m î tatiller: 1 Ocak, 1 Mayıs, R U l V e C , 1 7 M a y l s > 2526 Aralık ve 7 tane ta rihleri değişen dinî bayram. Bankalar: Her gün 10.0015.00, cumartesi 10.0013.00. Dükkânlar: 08 3017.00, cumartesi 08.3015.00 cuma gunleri bazı dükkânlar 19.00 a kadar açıktir. BİNİYORLAR. (>fZIYORLAK Avrupada son günlerde yayınlanan bir istatistık haziran, temmuz ve ağustos aylarının bütün Avrupada korkunç bir turist keşmekeşi yarattığım göstermektedir. Bunun sebebi ise; îsviçre, lsveç ve Fransada okul tatillerini yaz aylanna inhisar ettirmemek için tatbik edilen kısa devrelı tatiller konusunda diğer memleketlerin henuz bir teşebbüse geçmemiş olmalarıdır. Böyle olunca; fabrikalar ve işyerlerinin yaz tatilleriyle okul tatilleri birlesmekte, aile turizmi meydana gelerek turistik bölgelertfe yon ,, ğunluk artmaktadır. Bu sebepten de turıstler harcadıkları paranın karsılığını konfor olarak alamamaktadırlar. Aynı zamanda bu durum turizm yatınmı yapanlar için de kıs aylarında tesislerine müşteri bulamamak tehlikesini doğurmaktadır. Yapılan hesaplar sadece Almanyadan bu üç ay zarfında dışarıya 20 milyondan fazla Almanın turist olarak gittiğini göstermektedir. 0 Otomobilli tnristlerin, dfinya otomobil endüstrisinin daba süratli ve seri imalât devrine çirmesi sebebiyie fiatlan düsürmeleri yüzünden arttığı müşahede edilmektedir. Otomobilli tnrist adedini artıran baska faktör de; işçi ve insaat malzemesi ve arsa fiatlannd^Ki artış sebebiyle dünya otel fiatlarındaki yükselmelerdir. Bu sebepten çadırlı turizm ilerlemekte, otomobille ailece yapılan geziler otomobil fiatının mühim bir kısmını dahi amorti etmektedir. Bn realite karşısında otellerden kaybedeceklerini kampinglerden saglamak istiyen memleketler otomobillileri cezbetmek için karayollarında büyük yenilikler yapmaktadırlar. Almanya bn konnda başta çelen memleketlerdendir. Halen Almanyada araba Iâstiklerini daha az asındıracak, patinaj tehlikelerini azaltacak plâstik satıhll yollar üzerinde çalısmalar yapılmaktadır. Bn yollann bir başka özelliği de süratten doğan sarsıntıyı yok etmektedir. resmi tatilleri en çok mleketlerdendir. Hattâ Türkiye'den dahi çoktur. o l a n me İsp ya an Adem ile Havva... GÖRÜTORLAR VE GİDİYORLAR Burası Londra... Bajta moda olmak üzere bütün orijinalliklerin başladığı bu aSwing;ng City» dedikleri sallanttdaki şehirde dün caddede herkesi hayretler için bırakan Âdemle Havva kıyafetine bürünmüş iki kişi şehrin altını Ustüne geürmişür. Billy Bailey ve Maria Adams çok yakında Londra'da bir piyeste Âdem ile Havva rolünü incir yaprağı olmadan oynayacaklardır. (Foto: THAPİU) Eîttlânilhiaı rinialinlfaı R e s m î x May tatiller: 1 Ocak, 6 Ocak, ı S 62526 Aralık ve Alışveriş, dükkân gezme uraumıyet turızmu. «yrıbnaz parçasıdır. Hatta İngilizce «Window Shopping» şeklinde bir kelimesi dahi vardır. Ijte memleketlerinde herşeyi bulabilen iki Amerikalı kadın turist gene vitrinlerden aynlamıyorlarl... 7 tane değişik tarihte dinî bayram. Bankalar: 09.301530, cumartesi 09.0013.00. Dükkânlar: 08.3017.00, cumartesi 08.3016.00. l l a m m a r l r a ı R e snti tatiller: 1 Ocak, 5 U a m l T I d n i d . H a z i r a r i ı 2526 Aralık ve 8 t a ne değişik tarihte dinî bayram. Bankalar: 09.3015.00 salı ve cuma günlerl ( 16.3018.00 e kadar açık ve cumartesi kapalı. Dükkânlar: 09 0017.30, cuma gunleri 9.0020.00 cumartesi 09.0014.00. ' Biyük mağazalar: 09.3017.30 (her gün) cumartesi 09.0014.00 e kadar açiktır. (Devam Edecek) YÜKSEK ÖGREKİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU Ankara Yurtlar Miidürlüğünden: 1 Cebeci Plevne Caddesindeki Atatürk Öğrenci Yurdunun 350 Kg. lık kül asansörü işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 2 İşin keşif bedeli (47.386.52 TL.) 3 Geçici teminatı (1895 50 TL.) dır. 4 Eksıltme ayru adresteki Müdürlüğürnüz İhale Komisyonunca 26 Temmuz 1968 cuma günü saat 15.00 de yapılacaktır. 5 Eksiltme şartnamesi ve diğer evrakları Müdürlüğümüz Yurt İdare ve İşletme Şefliğinden görülebilır. 6 Eksiltmeve girebilmek için isteklilerin: a) 1895 50 TL. geçici teminat makbuzu veya mektubunu, b) 1968 yılı tasdikli Ticaret Odası belgesini, c) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri, (Eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) teknik personel beyannamesini ve en az bu işin keşif bedelinin yarısı kadar bir işi başarmış ve kabulünü yaptırmış olduklanna dair belgeyi ibraz suretiyle, Yapı İşleri 5. Bölge Müdürlüğü iştirak belgesi komisyonundan alacakları iştirak belgesini, teklif mektuplan ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 7 İstekliler teklif mektuplannı 26 Temmuz 1968 cuma günü saat 14.00 e kadar makbuz karşıhğında İhale Komisyonu Baskanlığına vereceklerdir. Telgrafla müracaat ve postadaKİ vâki gecikme kabu] edilmez. 8 İştirak belgesi alınması için 22 Temmuz 1968 pazartesi günü mesaî saati sonuna kadar 5. Bölge Müdürlüğüne müracaat edüecektir. 9 Xumumumuz 2490 sayılı kanuna tâbi olmadığından, ihaleyi yapıp, yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir. (Basın: 21527 A. 9289/8247) . ' # Holland • America vapur şirketi Amerikadan Avrupaya gelecek yolculara özel programlar sunmaktadır. Bu prog ramlarda 9 gün süreli uçakla çeşitli şehir gezileri de bulunmaktadır. • 1968 yılını Amerikanın «Tnrist yılı» olarak ilân etmesl üzerine Avrnpa ile Amerika arasında çalısan transatlantik fiatlarında gidipgelme bi letlerde yüzde 20 tenzilât yapılmaktadır. 9 Uluslararası sivil havacılık anlaşması «İATA» teşkilâtında; büyük hava şirketlerjnin kontrolü ellerine geçirmeleri üzerine çözülme başlamıştır. Meksika Havayollan bu ayın başındanberi teşkilâttan aynlmıştır. Büyük şir ketlerin birbirlerine rakip olmamalan lçin hava nakliyeciliği şartlanm, fiatlarını kontrol eden bu teskilât küÇük şirketlerin de rekabet imkânlarını ezmektedir. RESMİ AKADEMÎLER VASIF YE SEVİYESİNDE ONLARIN BÜTÜN HAKLARINA SAHİP BAŞKENT İKTİSADİ VE TİCARİ İLİMLER UZEL YüKSEK OKULU (Gündüz ve akşam ögretim süresi dört yıldır) Müdür: Prof. Rıfkı Salim Bnrçak (Eski Milli Eğitim Bakanlanndan) 1 NAMZET KAYITLAR1NA 1 TEMMUZDAN İTİBAREN BAŞLA.MIŞTIR. 2 KONTKNJAN MAHDUTTUR. <t BROŞÜR İSTEYİNİZ. Adres: Ankara Cebed Dörtyol Dnmlupınar Caddesi No: 24 Tel: U 03 47 U 78 21 (HAS; 2705/8242). DOKTOR * Muslafa öıdiler DahJHye Mütehassisı Muayene saati: Her gün 13 ten sonra Tel: 27 88 40 L&lell Mesihpasa Cad. No: 12 A k ı ı t ı ;
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog