Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

16 Teramuz 1968 SAHİFE Poliste, dayaktan OOLEYE KADAR BELEDIYEDB öldüğü iddia edilen tüccarın esrarı çözülemedi S. GÜLER Emniyet Mudurluğü Ikinci Şube>e bağlı Ağır Suç Masasmda falakaya yatırılıp sopa, tekme ve yumrukla doğülerek boyun kemıği kırılrnak suretiyle öldurülduğu ıddıa edıien yağ tüccarı Celil Özdemir olayı ile ilgıli Savcılık soru^turması devam etmektedir. Bu konuda polıs yetkilileri, «Şimdilik hiçbir şey bilmivoruz» demekle yetınmektedirler. Üzerinde 6.35 çapında bır tabanca bulunduğu için apar topar Emnıyet Mudürluğune göturulerek nezaret altır.a alınan ve ertesi sabah da sopaya yatırıldığı soylenen Celıl özdemir, oğleden sonra fenalık geçirmi<tır. Dayak faslından sonra sık sık komaya girdıği ve başını tutamayacak hale geldıği ileTİ sürülen 32 yasindaki yağ tüccan, akşama doğru kendinı kavbetmistır. îşte bunrfan sonra olay büyumeğe ba'lamış, Ağır Suç Masası ilgilileri telâşa kapılmıslardır. Olay günu Ağır Suç Masasınm bulunduğu odaÇanakkale Belediye Başkanlığını, 22 yıl sonra CHP aldı. Seçimi kazanan Başkan ya çıkan görevli birkaç polıs muhabiri, Celil özdeResat Tabak, tam anlamı ile bir «Halk çocuğu» dur. 1 Temmtızdan bu yana uygnmır'ı sandalye üzerinde yığılmış bir halde gormu«lanan yaz mesaisinden yararlanan Tabak, Saat 14.30 a kadar B«lediyede, öğleden lerdir. Bir gazetecinin. «Ne oldu bu adama? Kendisonra da kendi atelyesinde çalijmaktadır. Resimde, iyi bir tornacı ve oto tamircisi olan ni tntamıyor» demesi üzerıne, ılgıhlerden biri, «Sar' Reşat Tabak, atelyesinde bir parçaya kaynak yapaıken gorülmektedir. ası tattn, teskin olmaja çalışıyor» demiştir. Celil'in (Resim: Turhan Narler Çanakkale) bu halini daha baska gazetecıler de görmüşlerdir. Azılı sabıkalılara dahi uygulanmayan bir metod uygulanarak Morg Müdürü, olayla ilgılı, «Bofeci şekilde dövüldügü ve bu dayun kemiği kırılarak öldüğü söyyak sırasında boyun kemiği kıleniyor. Otopsi 5 apabilmenüz irılarak öldüğü iddia edüen Ceçin önce boyun ve kafatası kıslil, komaya girdıkten sonra, 1mının rontgenini çektirmemiz kinci Şube Müdüni Vedat Sogerekmektedir. tki güne kadar so kullu'nun otomobili ile hasranenucu alırız» demıştir. ye götürülmüştür. Bakırköy Akıl Hastanesinden «Bovun ketnigi tkinci Şubeyl bir daha kanştıkırılarak ölmüş» kanaati ile Morran korkunç iddianın ayrıca polis pa kaldmlan Celil özdemir'ın, müfettişlerince de tahkık ediledun de otopsisi yapılmamıştır. cegi belirtilmiştir. SALİH GÜVENLÎ Samsun Fuarı, altı yılda dört misli büyüdü Olay büyüyor SAMSUN Bu yıl 6. defa açılan Samsun Fuarı, altı yılda tam 4 mislı artış göster miştir. 1963 te 40 bin metıekare üzerıne kurulan Fuar bu yıl 150 bin metre karelık bir alanı kaplamaktadır Bır çok eksıkleri de her yıl tamamlanmış, bugün artık bir «Enternasyonal Fuar» vasfmı kazanmıştır. Değıştirilerek modern bir hâle getırilen Fuar kapısından ıçe rı girınce gözünüze muazzam bır âbide çarpar (Anıt kabınn küçük bir örneği): Atatürk Muzesı... Muzenın önünde gençlik ve hürnyet sembollerı.. tçınde Ata'nın resimleri, eşyaları ve eserlerı. ziyaretçileri etkileyici biçımde yerleştirilmıs.. Modern bir şekilde ışıklandırılan Fuarda ınsan bir renk cazibe^i içinde kalıyor. Katılan fırma^arın hepsı bırbirinden gozalıcı vitrinler düzenlenMj. KATILAN FÎRMALAR VE PAVYONLARI tşte Karadenızın şen ve kıvrak (Gemi geliyor, gemi, bacası ben olaydım, Güzel, güzel kızlann kocası ben olaydım) hava sıyle meşhur olan Rizenin çayı, bunun biraz ilerisinde yine jirin bır ilimız olan Giresunun çeşıth fmdıklan Fisko Bır'.ık tarafından teşhır edilmis. Her iki pavyonun önünde de halk kuyrukta.. Pavyon müdürü bır basın toplantısı yaptı, ve gazetecilere tabak içinde fındık ıkramında bulundu. Cimri buldu gazeteciler, pavyon Müdürünü Fuarda başlı basına bir kose kaplayan Sümerbank Pavyonu.. Bu pavyonda neler yok ki.. (lğneden ipliğe kadar) tâbinni kul lanalım. Diğer bir köşede Fuarın âdeta bir sanayi çarsısını andıran Ziraî Donatım. CamPorselen Fabrıkası, Otomobil ve Lâstik Montaj Fabrikalan ile diğer ganavi fabrikası pavyonlarından sonra bir âbide halinde yükselmış 14 fabrikası, 14 bin personelli MakineKimya Sanayii Endüstrisı.. Pavyon baştan başa Türk işçiliğinin, yüzde yük Türk isçismin eserleriyle doluÇeşitli silâh ve savunma mühimmatıyle, roketler, uçaklar ve el bombalan, tabancalar, av tüfekleriyle teçhiz edilen kısmı halk seyretmek için dakikalarca »ıra beklemektedir. OGLEDEN SONRA ATELYEDE Iki trafik kazasında 14 kişi öldü SAMSUN FLARINDA ATATURK MUZESİ Bır diğer kısmında sanayia aıt çeşıtlı makineler. Tornalardan başlayıp Bütan gazı depolanna kadar 25 çeşit malcine.. Tarım ve tarım savası İçin yaptığı makineler, kuluçka tn»kıneleri ve diğer tanm alanında kullanılacak ber türlü makıneler. şehir içi otobüsleri v« saır bütün makineler insanı «evındiriyor. lşte Samsun Fuanndan bir kaç çizgi. Bunt benzer büyüklu küçüklü 300 ü aşkın firma halkımıza kendilerini takdım et mektedır. FUARIN ETKtSİ Fuarın Samsun piyasasmda et kısı buyük olmuştur. Samsun en ölgün ayları olan Hazıran, Temmuz aylarında piyasaya yt nı bir ruh vermiş ve piyasa h«reketini yüzde üçyüze çıkartraif tır. 1963 yılında kurulan Samsun Fuarına 80 firma katılmıstı. Bugün katılan firmaların tayısı uç yüzü aşmıs ve birçok ittekler karsılanamamıstır. Geçen yıl Fuan 800 bin klîi ziyaret etmişti. Bu yıl Fuann onuncu gününde ziyaretçi «ayı sı 400 bini bulmuştur. Fuann ticarî, iktisadl vönün» den baska dinlenme ve eğlence yerlerı de çok artmıs, denız kenarındaki muhtelif gazınoları, sazlı bahçeleri, açık hava tiyat rosu zıyaretçilerın ilgısini toplamakta ve ayni zamanda hprkesın zevkıne cevap verecek bır durumdadır. yirmi iki kişi yaralandı ^IIIIIIIIIIIIUIIIIIhillllllllliillIllllllllllllllllllllllllillllUimiinilllllllUrilllllllllllllllllllllllllllllllllllMIIIIIIII'i Iki Bakanlığa da sözüm var! 1922'de 400 knnışla Bgretmenlik görevime başladım. 37 yıllık hizmetimin 20 senesi mahrnmiyet yeri olan köylerde jeçti. Altı çocuğnm doktorsnzlak ve ilâçsızlık yüzünden ölüp fittiler. Bunun karsılıfı olarak 16 senelik bizmetim kadrosuzluk yüzünden dikkate alınmadı. Böylece de terfi ettirilemedim. 1958'de hakkım olan 125 lirs asli maaşdan değil. 80 liradan emekliye aynldım. $imdi sizlerle ayrı avn meseleyi tahlil edelim. Sayın Milli Eğltira Bakanı; 6213 sayılı intibak kanvnn, kadrosnzlnk yüzünden ma|dnr olan biz eski öğretmenlerin baklannı vermek İçin tizin »Iradi bakanı bnlandnfunnı teskilât tarafından bazırlanmıştı. Ama kannnn yanlif tatbik edenler yüzünden baklanmız tara olarak verilraedi. Bn ytizden Danıstaya dâva ıçtım. Ve divayı kazandım. Aynca T.B.M.M. Dilekce Komisyonn da müracaatım iirerine hakkımı tasvlp etti. Her iki karan Bakanlığmıza sordnra. Yaptıgım bötün sifahi ve yazılı mfiraeaailerime avntncn cevaplar verildl. Bn iş bakanlıgınızda böyleee nnntvldn. Gelen hiçbir bskan da bvnn vazife bilip ele almadı. .Şimdl sffzüm size sann Mallye Bakanı: Devlet hazimainin hizleri aeneleree fc«k1etee«k *adar paraya mnhtaç oldngnna inanmıyornm. Millî Efitim Bakanı oldnğunnz zamanda sizi makamınızda ziyaret edip bn hakkımızm ne taman veıitecetini sordafnmda, b« meseleyi tetkik için bir komiiyon knrdnfrırmzn, meselenin üzerinde dnrdnfunuzn sövlemistiniz. Demek ki davayı benimsemistinir, fakat Maliye Bakanlıtım ikna eimek kalıvordn geriye. Bnna inanmı» ve güvenralstim. Şimd! iıe Maliye Bakanısınız. Kanaatlerinizin dejişmedi|ine de yine inanıyor ve fuvenivonım. Şimdi 1968'i düsanflnfif. Eski bfitçenln ytiz mtıiinden daha fazla. Ama bnna rafcmen hakkım verilmevecekıe, bir maaşımı kabul edilen haklanmla beraber Devlete vermeye bazınm. Sayın T.B.M.M. Üveleri: Tnkanda bahsettijhm haktanmız edindijim bilciye r«re mnbtenelen 1964 yılında Senato Millî Egitim Komisyonnnda kabul edildi. Fakat Maliye Bakanlıjhnca reddedildi. Sizlerin bn mevkilere (relisinizde ilk harcının nıtan olan fimdiki emekli Sgretmenlerin tanınmış olan faaklannın aranmasi ve tabakknknnn sizlerden rica ediyornm. 75 yasmdaki emekli Sjrretmenin bn rican, »izlere iesleneraeyen yahot hakkım bekleye bekleye dünyadan fSçflp Kiden öcretmenlerin tomnlannın da sizlerden ifaıını b«kledikleri bir şevdir. Sayfilanmla. Zfihlfl GANtoCLTJ Emekli öfretmen cumhuriyeie Hilli | | | İstanbul Trafik Müdüriüğiinden riealarımız Bakırköy» lşliyen minibüsler, = Aksaray, Kemalpaşa caddesinin E lnkılâp sokağına müntehi köşe ba = şını kendiliklerinden durak yap = rr*5lardır. Sabahın saat yedisin = den gecenin yirmi üçüne kadar bu s minibüslerln çığrrtkanlan «Bakır E köy Ataköy. diye bangır bangır = bağırmaktadırlar. Evlerimizde bu =j gürültüden huzurumuz ve sinirle rimiz bozulmaktadır. Da2 basında E bile böyle bağınlmaz, Bir defa = bu minibüslerin bu köşe başıru ş durak yapmalarına haklan yok ~ tur. Bunlar lâübali, nizam üstü = hareket ediyorlar. Trafik kuralla Ş nna riayet etmiyenleri cezalandır E maya idarenizin elbette ki hakkı Ş ve yetkisi vardır. Bu hale bir son = verilmesi için i?e ciddiyetle el koE nulmasmın teminini Trafik Mü E dürü sayın Münir Daldal'dan bek S liyor ve önemle rica ediyonız. Ve ş rica ediyoruz ki yasaklar, yinni E dört taatlik bir ömür taşunasın. Ş R.N. Evrimer = İZMİT Bır sure bnce Trafik Kazalarını önleme Cemiyetmın «ölüm yolu» olarak ilân ettiğı tstanbul • tımtt Devlet karayolunda dün meydana gelen otobüstanker çjrpıçmasında 9 kişi ölmuş, 18 kişi yaralanmıştır. tstanbul'dan Sakarya'ya gitmek te olan 09 AD 608 plâkalı otcbüs, Tütünçiftlikte karşı yönden gelen Refik Üstunbaş yönetimindeki 06 AF 810 plâkalı tankerle çarpışmıştır. Kazada, tanker soförü Refik Üstunbaş, ikinci şoför Hüseyin Doğan ve muavin Yılmaz Tan ile kimlikleri tespit edilemeyen 6 otoblis yolcusu hemen ölmüştür. Beşi komada olmak üzere 18 kişi de yaralanmıştır. tlgililer, kazanın aşın sürat ve dikkatsizlik sonucu meydana geldiğini açıklamıştır. tzmit hastanelerinde yatınlan ağır yaralılar şunlardır: Abdullah Murat, Şevkı Göbek, Ayhan Turgut, Turan Güllap, Niyazi Arslan, Havva Atmaca. Hadiye Albayrak. İlk üç ayın dış licarel açığı 250 milyon lira tZMİR, (Cumburtyet Bürosu) 1968 yüının Uk Uç ayında OJS ticaret açığırruzda 250 milyon liralık bir artışın tesbit edilmesi üzerine ihracatın artınlması için özel sektör yeni pazarlar aramaya başlamıştır. 5 ölü 4 yaralı DtYARBAKIR Haydarpaşa'dan Kurtalan'a fitmekte olan 19U numsrab Güney Ekspresi, önceki gün saat 17.30 sıralannda Bismil Uçesinin Darlılt köyü yakuılanndalti geçitte Abdullah özbay yönetimindeld traktörle çarpışmıstır. Kazada 20 metre sürüklenen traktörün römorkundaki 9 Mflden 15 yaşında Zeynep Ülkü, 20 yaşında Gönül Kahraman, 16 yaşında Peter Kahraman, 7 yaşında Kudret Özaydın ve 20 yaşında Fatma Ülkü derhal ölmüş, 18 yaşında Sultan Kahraman, 10 ya şmda Fatma Kahraman, 17 yaşında Seydi Ülkü ve 20 yaşında Azize Altın adlı kızlar da ağır surette yaralanmışlardır. Yaralılar Diyarbakır Devlet Hastahanesine kaldınlmış, şoför Abdullah özbay ise nezarete alın mıştır. KAMYON nÜKKANA GtRDÎ: 1 ÖLÜ Z YARALI VAR KONYA Konya'dan Afron' a gitmekte olan şoför Yakup Remzi yönetımindeki kimvnn, Akşehir ilçesinde bir Scasap dük kânına girmistir. Dükkânda bulunan Mustafa Yalçın derhâl ölmus. Hiipvın Boz ve Ali Pıskin aŞır surette yaralanmnlarHır. Sıcaklarla beraber boğulma olayları da arttı Sıcaklık hızını kaybetmeden artmaya devam cderken, halkm plâjlara «Itını ile birlikte boğulma olayları da fazlalaşmış ve 24 saat ıçtnde beşi tstanbulda biri Izmır'de, biri de Germencık'de olmak üzere yedi kişi denizde boğulmuştur. Istanbul'da denizde, boğulan beş kişiden dördünün kimlikleri tesbit edilmış. bunların Ruınelihısan'nda vapur ^sKelesin'ien denize girip bır daha su vüzune çıkmayan Aziz Avdogdu, Sanyer'de yüzme bilm'diji ıçın akıntıya kapıiarak Doğulan 18 ya »ındaki Neset Yürü ve Kutıbur gaz'da ayafiına kramp girince yü zemeyip boğulan ?î va*ınrtaki Saadet Elma oHuîu anlafilmış tır. Kadıköy Kalamış sahilinde de Ali Parlar adlı 14 yasmdaki çocuk, yüzme bilmediğinden boğularak ölmüş. kendisinden bir yaş v; icük arkadaşı Hasan Kolcu da fazla su yuttuğundan Hastahaneye kaldınlmıştır. îzmir'de ise Selcuk'un Pamucak sayfiye verine giden Nedim Çetin adında bir üniversite öğrencisi. sahilden fazla açılmış ve bir daha geri dönmemiştir. Germencik'de ise, eşi ve iki çocuğu ile Knsartasrna gi.Jpp Nevmı Çetin adında 29 vasında bir vatandas vüzme l)ilmodiğ!nden boğulmuştur Balcova temti halkı, dun Vali' ye gıderek narencıyelenn «uyu mıslerdir. Buna karsılik oarennun Balcova'va vert'me«inı ıste cıye üreticileri ise suyun hallc tarafınrian kullanılması lU üriinün kuruyacağını bildırmijler ve Balcovalılara «Türkiyenin A nemli roikUrda dBviz kaybına nğramasını istemiynrsanı*. bıraz susuz kalıp disinizi sıkın» d«mışlerdır. IZMtR, (Cumhuriyet Bürosu) Geçen yıl Ege bölgesinde 7565 ton hububat alımı yapan Toprak Mahsulleri Ofisi, bu yıl daha alım mevsirnini kapamadan 65*00 tonluk atırrida butaınılıBgur. Hububat alımlannda üretlciye büyük kolaylütlar saglayan Toprak Mahsulleriıün. bu yıl Kge bölgesinde rekor seviyede alım ya pacagı ilgililer tarafından açıkİanmıstır. Toprak Mahsulleri bu yıl Ege'de rekor seviyede alım yapacak Macef Sergısî 7 Eylülde Milanoda açittyor MACEF bergı Korrutesı Baskanlığı. bu yıl açılacak olan <Ev eşyası, kristal, seramık, hedıyelik eşya, hırdavat ve avadanlık» sergısının eski Milano Fuar sahasında, 710 eylul tarihlerinde açılmasuıa karar vermiştir. Daha önce oldugu gibı. ev e$yası sektörünün zengin çeşitleri 34 nurnaralı pavyon ile 29 numstralı pavyonun bır kısmında sergılenecektir Diğer eşyalar ise, 28 ve 3ü numaralı pavyon lards teşhir edilecektir. öte vandan 5. MACEF sergi sa hası, geçen yılkı sahaya nlsbetle daha da genışletılmıştır. Bundan önceki MACEF Sergısme, Dünyanın dört bır tarafından gelen 1050 den fazla iştirakçi katılmış ve senrı 4 binden fazla U tüccar tarafından getilmiştı. önümüzdeki sergiye ise. 1200 kadar ttalyan ve vabancı iştiraitçinin katılacagı sanılmaktadır. özel bır sergi olan MACEF'e genellikle lştirak hakkı ilgili sektör tüccarlanna tanınmıştır. thraçatımjzm artınlması için hUkümetçe yapılan çalışmalar ya nında, özel sektör kuruluslan, ihraç mallanmızın dış piyasalara daha iyi tanıtılması gayesıyle 15 adamları için dış ülkelere geziler dUzenlemlştır. Türkıye Odalar Birliği tarafından düzenlenen bu gezilerin ilki lspanya Ue Afganistana yapılacaktır. Aynoa, Arap ülkelerina geniş çapta ihracat yapabilmek gayesiyle de Arap ülkelennden memleketimize ış adamları ile birlikte hükumet yetkilileri de dâvet edilecektır. İ Hasfane Uluçayır Yolumuz ne İköyü'nevapılamazmı? zaman yapılacak? Biz DirriJH ilçesinin Mursal Bucagı köylüleriyir. Bucagımızm Bahtiyar kövüne bir hastahanenin vapılacağını memnunivetle ofrendik. Ne var kl. Bahtiyar köyü Bucak köylerimize en azından 15 km. daha uzakta. Avni zamanda DivriSive riaha vakın bulunrnakta. Halbuki Bucak kfto lerimizin merkezî durumunda bulunan Uluçayır kövü bu mutlu kurulus için daha elverisli. Hem de adı geçen Ulucavır kövünde. kömür ocagı calısmaktî», elektrik ve temiz su bulunmaktadır. Bu iş için Sivas Valili»1 ve Divri« kavmakamli»ına müra caat ettik. Fakat tatmin edid bir netice alamadık. Hastahanenin yapıîmasmdn lâzim olacak arsavı hazırladik. Elektrik ve kömür isini taahhüt Pttik, yine de bize vnrdım eden olmadı. Bu isle ilsrili büvüklerimizin temiz vicdanlann« seslenivorux: 15 haneli bir köve hastahane yapilırken 300 haneü Mıırsal bucagı. »1 han»1i fTriik. 55 "laneli Gökcebel ve 35 han«>li Uiuçayır kövlennin zavailı kHv'ü'eri hlç dusünlilmedi mi? Bid bu acı ve eerr»k Huni"ir'nn kurtaracak hastahanenin Ulncavır köyüne alınması için savın büvtiklerimizden i m dat işareti bekUyoruz. Mursal . Ürük • CluçaTw • Gftkçehel kövlüleri GüneyVöy, Çamlıdere, Benll ts? ve Korucu kövlerinin sakinleriyiz. Mahallin Beledivesi. 1955 senesinde bu dört kövü de Akcaabsta baShvan yolumunı yaDacağını plân altms aldı. Gel gör ki aradan 13 sene geçmesine raftmen yolumuz el'an yapılamamıştır. Köylü olarak başvurmadıSımız yer kalmadı. Fakat derdimirle il(rilenen olmadı. Ancak secimden secime vapılacaV dendi. Tabit netice malum. Nihayet fakir köylümüz disinden tımağından elli bin lira tooladık, yolu acmaea bssladık. Fakat hu para yol eîİ7er«(âhındaki istimlâke ancak yetti v tahiî ki volumuz da açılmadı. Biz fakir köyi'ilerıV. ar+ık takatimiz kalmadı. Bu dört k5v en az on bin niifus eder. öl'im derecesindeki ha'stalsnmızı «"•+'mi7da ta1^mak zorundayız. Tutün balyala rımız akla Kelen yüklerimizi sırtımızda tasımak zorundayız. Yo lumuz olmadıîh için bu kövlere doktor da gelemez. Biz bu vatanın evlâdı deSl mivİ7. Bizdpn valnız rev almaea ve yalanlarını dinletmeeemi gelirler. Biz. !âf değil. derdimize çare anyoruz Yolumuz hâlâ yapılmıyacak mı? îlgililerden bunun cevabını ve yolumu zun yanılmağa başlandığı haberini dujmak istiyoruz. Adı treçen dört köy adına Salim oğlu Cemal Dil Akcaabat Güneyköy Gazetenizin 4.4. 9fiS tarthli nüshasında çıkan KfîttztepeMe fosseptik taşmalan saSlıftı tehdit edivor» baslıklı vazı 'le<Hler taraftndan Incelenmistir: Sik&vet konusu olan Göztepe Tanzimat sokagındakt tasan fosseotikler devamb 7idan)8r eönde rilmek surptivle tahlive ettirilmis. avnca veraltı s<iıannın mahalle sakinlerinin de vardımlan İle direne edilerek mahzurun giderilmesine baslanmıstır.» RAKTM ZtYAOGLD Basın Yavın ep Turizm MUdlim Tekel maddelerinin bayilere E dagıtılışında bazı usulsüzlükter s olmaktadır. Müsterilerin istediği = bazı Tekel maddelerinden, kimi = bayilere çok, kimisine de az ve E rilmektedir. MUsterilerin devam = h tazyikine maruz kalıyoruz. Ve = linimetimiz olan müsterilerimize E karşı çok zaman mahçup duru E ma düsüvor, hattâ müsterileri = mizi kavbediyoruz. Bu ise zara E nmızı mucip oluvor Belli eelir E sağlayan Tekel maddesi alırken. = baska ihtivacını da slscak olan E müşterilerimizin eli ayaSı dükkâ E nımızdan kesilivor. B'zler. bu = vüzden aile geçindirivoruz. Dola E vısivle müsterisi bulundtıgumuz E Tekel tdaresi de elbette bizim = mağdur olmamızı istemez. Bol E luk zamamnda oldugu gibi. vok E luk 7amanında rla W7 onun rnüs S terisiviz. Ona karşı vecibelerimi E zi verine eetirece»iz. Bizim bu E durumumuzu. rutıiTnumuzu tak E dir ettigine inandıgımız Tekel = tdaresi. elbptte daha adilâne bir E dagıtım nizamı kurar, vanhslık E lar. usulsüzlükler. adaietsizlikle S re sebeD olanlara sereklt tenbihi E yapar inanemdavım. E Suavtp Cetin. Kflcüka = vMofva. Mman rnddesi, No: 221 tstanbul E Tekel maddeleri | sahcılarının dileği | SiUvrinin De«irmen kövündekl harmanlarda ddn cıkan hir vangın sonunda dört köylüve 8it 20 ton bu&dav vanarak kül olmustur. Bakırkövden hareket eden itfalvenin müdahaiesi ile daha fazla tenislemesine fırsat verilmeden kontrol altına nlınan vaneının, çıkıs sebebi ise henüz anlasılamamıştır. Olavla ilpli soruşturmava landarmaca devam edilmektedir. 20 ton bugday yandı Adana'da sıcaklık düştü ADANA Sıcaklık. 42 dereee iken 37 dereceye düşmü» fakat nem oranının % 68'e yükjelmesi Ue hava boğucu bir hal almıs> tır. ?9 bin çiftçiye toorak dağıtılacak ANKARA (Cumhurivet Bürosul Köy lşleri Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklamava göre 1968 yıh İçinde 29 394 tonraksız çiftçi ailesine 1.544.7M dönüm Hazine ar*7isi dağıtılacaktır. Bu cümleden olarak Niğde tlinin 5 köyünde 988 çiftçi »ilesine 38.141 dönüm arnzinin ilk elde dağıtımı yapılacaktır. Gaz içen çocuk öldü Hamallann kavgasmda 5 kişi yaralandı Unkapanı Taş iskelesinde görevli hamallar arasmda «kâhva !ık yüzünden dün çıkan meydan kavgası sonunda, 5 kişi yaralan mıs. 10 kişi de nezaret altına alınmıstır. Kırktan fazla hamalın taş, sopa ve bıçakla birbirine girdiği kantı kavgada yaralananlar tedavi altına alınmıstır. Kavga, Cemil adındaki eski bir tâhyanın, kendisini kabul etmiv»n diğer hamallann oturdufu «Zara> kahvesini. 30 kadar taraftarı ile ansızm ba<m"«ı wni'Hi" da çıkmıstır. Kahvede oturan ve hazırlıksız bulunan hamallar, baskın karsısında ne yaDacaklannı ""irnııs ve diâer arkadailan yarHıma eelinceve kadar iHprinden bircojru varalanmıstır. Ancak. poM?in olava eeç eelmesi. kavganın "zun süre devam etme'sine sebep olmus, olav veri tam bir «muhar phe mevdanına» dönmiî^tür VİÇtN BASKIN YAPILDI? Göreü tanıklarının ifadelerine gö° hamallar ara'inda birer «prens» ^ibi ya*=ıvan kâhvalar ara^ndakî cin "^^im^İT^'V. ntavm pıVma da baslıca rolü oynamıstır. Demokrat Parti dp\Tİnde. tavinle i? Hasına "plen kâhvalar. ISfiO tan sonra se"îmle işbaşına gelmeğe başlamış'ardır. Ne var ki. A P nin iktidara SeÇ"ipsinden son^a dıırum tpkrar de^'«mis ve eski devri Ö7İivenler. kaba kuv\'ete davanar^V kâVıva olma volımu secmislprdir Nitekim »ecîmle başa eelemiveceğini anhvan eski kâhva taraffarları ile birlikte. kendisini kabul etmiyen hamallara ba?kın vaomış ve bu suretle eÖTİprini VnVııta"o*mı sanmıştır. Polis ' e ^avcılık. olavın hu vSnîi ile de ilgilenmeye başlamıştır. Kaytp 45 fcız ailelerine tesiim edildi İZMİR (Cumhuriyet Bürosu) Haziran ayı içinde lzmirde k«ybolan yaşlan 18 den küçük 45 kız İkinci Şubev elemanlan tarafından yakalanmiî « ailelerine tesiim edilmiştir: tkinci Şube Müdürü Rifat ö z birgül, kaybolduklan aileleri Urafından polise bildirilen bütün kızların yakalanıp tekrar ailelerine tesiim edildlklerini söylemiş «büyük çalışma gösteren fabetniz, yasları küçük olan genç kızları, kötü havata başlamadan, ncunı • mun önünden cevirmiştir. Ailelerini terkeden küçük yastakl kızların, ailelerine iadesinden sonra da arkalan takip edilmekte ve pnlls kontroiu altmda tutulmaktadır» demiştir. ZONGULDAK Karabük ilçesi Yenice bucaimda 3 yaşında Nezahat Aktaş adındaki küçük kus bir sişe içinde bulunan pazyağını su diye içmiş ve ölmüştür. Sosyal Sigortalar Kurumu İstanbul Satmalma Müdüriüğiinden: 1 Sağlık Tesislerimiz münferit ihtiyaçlarmı karşılamak üzere 500.000 metre Gaz Hydrphyle idari ve fenni şartnamesi esasları dahilinde kapah teklif alma suretiyle satmalmacaktır. 2 Bu işe ait kapah teklif mektupları engeç 12.8.1968 pazartesi günü çalışma saati sonuna kadar Müdürlüğümüze verilecek veya engeç avnı saatte bulunacak şekilde posta ile gönderilecektir. 3 Postada vâki eecikmeler kabul edilmez, 4 Bu ise ait idarî ve fennî şartname. bedelsiz rlarak 1 No. lu Satıralma Komisyonumuzdan alınabilir. 5 Kurumumuı Artırma, Eksiltme ve thale Kanununa tâbi olmadıgından ihalevı vapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 21047^8248) Sıcaklar devam edecek Yeşilköv Meteoroloıı lstiivtv nundan alınan bügiye göre. tstanbul ve dolavların'ii. önümüzdeki haftn içinde MC<Vlık a?'ışı devam edecek. Avrupa ve B3İkanlar '"^nrındp oulun^n serm hava etkisini vnrrtıım'i»rta eöstermevecektir Meteoroloil, hava sıcaklıklsrı ile birlikte, deniz su vu »ıcaklıfiının da artacaâmı ve 24 derecevp kadar çık»ca*ını söy lemistir Yapılan gözlpmlpre göre, bu hafta içinde tstanbul'da sıcakhğın 3") dereceve kadar çık Avruoa'dan alınan meteorolojl ranorlarına BÖ're. Orta noSu'nun en sıcak sehri 42 derece İle An» talva olmus. Avrupa'da İse Oslo, 11 derece ile en so5uk sehir ola rak te«bit edilmistir Bir cevap 15.4.19fi8 pünlü Cumhurivet ga • 7ete«inde «Yalovada teblike var. : baslıjh altınds yayınlanan yazı in : cel°nrmstir. • Gazetede Yalovada basıbo* kö • neklerin sörüler halinde dolastı : 61 ve tehlike arzettiği belirtilmek • tedir. l tlçemiz dahilinde Belediye. Ve : •teriner Müdürlü&ü ile bu konu : haVkmda sıkı isbirliği yapılmak • tadır. • Avnc» Hçe Hıfzıssıhha Meclisi : hakkmda kesin ve icracı kararlar • toplantılarında bu gibi konular • almmıs olup Belpdive Başkanlı j ğmca her av verilen ™»<^i CP< : vellerinden de anlasılacaSi vechil* • bu konuva ciddi şekilde dpğinil j tlçemiz dahilinde ve hattâ diâe' turistik verlerde her sün bu ameliveye devam edildigi müsaharle edilmekte mezkur sahsın bevs nının dogru olmadıfiını bilgilerinize sunarım. FKREM GÖNEN »«lanhul Valisl V VııH Magvinl Yağ: skandalının son sanığı da tahliye edildi tZ>TİR (Cumhuriyet Bürosu) ttalva'ya ihraç edilen parafinli vağlarla ilgili olarak tkind A5ır Ceza Mahkemesinde aeılan dâvanın dünkü durusrna'irtda. tu*'iklu bulunan tek samk Mehmet özsaran da tahlive edilmistir. DuruTnada. idriîacmı ok'ivan savcı. Gomellprin heraetini. Mehmet özsaran ile Mu^tafa Çetin'>n 3 aydan bes vıla kadar haois cezasıyla cezalandırılma^ını Istemiştir, Dunısma karar için başk» bir PROPOSED ADVERTISEMENT TURKISH COMPAXY WITH INTERNATTONAL CONNECTIONS PLANNIG EXPANSÎON INTO CONSUMER GOODS FIELD REQUIRES YOUNG AMBITIOl'S MAN WITH SOME MARKETING KNOWLEDGE \VHO WILL EVENTUALLY BE RESPONSIBLE FOE ALL MARKETING FUNCT1ONS WITH1N COMPANY I^TPORTA^^r FACET OF HIS WORK WrLL BE MARKET RESEAPCH. I^TTTTAL FEASTBILITY STUDIES AND NEW PRODtirT LAUNCHING. HF WILL WORK UNDER SUPERVISION INTERNAT1ONAL COMPANY STAFF EXCELLENT OPPflRTTTNTTY W1TH W1DE RESPONSIBITTES CANDIDATE SHOULD BE AROUND 2535 YEABS OLD. HAVE GOOD COMMAND TURKTSH ANT3 ENGLISH AND PREFERABLY WOFK1NG ALPEADY F S1MILAR KIND OF N ACTrviTY TRAINÎNG PERIOD ENVISAGED COULD mCLUDE CEBTATN TIME W1TH ASSOCIATED EUROPEAN COMPANTES. BASs: TVTLL BE IPTANBtn. WITH POSS1BILITTES LATER IF DFSIRED OF OVERSEAS EMPLOY^ÎENT. Apply to Yarınıca Nisasta ve Glikoz Fabrikalan T.A S. Emin6nB Kantarcılsr Ypni Ko7İ!i'a Han kat 5 Hv letter. Enclosing Curriculum Vita» Cumhuriyet 8255 Demir parmakhk kaldınldı CSazetenlzfn 233 19f8 tarihli nüs'lasmda çıkan «Yava kaldınma nasıl demir t»rmakhls çevrillr» ba?hklj vazı Ugililer tarafından tncelenmiştln «Bahis konusu B kapı sayıiı bt? na BnUne lsabet eden trotuarda yapılan değişiklik eski fıallne eetirilerek, halkın eeçişine açılmıstır.» RAKIM ZÎYAOĞLU BasınTayın ve T1urizm MUdilr Bir cevap İzmir'de de su yürüyüşü tZMtR Su sıkıntısı çeken Kocaya kaçarken baba evini soydu GERMENCtK Mesudive mahallesinde oturan 17 yaşındaki N. G.. bir süredenberi sevişmekte olduğu 24 yasmdaki Mehmet Ildır ile önceki gece kaçarken, hamallık yaoan babasının 12 bin Hra parsn Ue 2 bin Hrs kivmetinde mflde almıshr. Cpvti«rlerini ma firari âşıkları aramaktadır. 16 Tenmu7Rpbiürâhır 20 V. | 4.40;il.3O'l«.19|lt,3»|2lSC] E I 9 00] i 41)' 8 39] 12 001 Ba>ıanm eikâvetl Ü7erinp landar 1 S7| 8.50 rillllllllllllIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIiyilllllllllllllMIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIl.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog