Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

16 Temmuz 1968 CUMHURtTET SAHİFE OÇ Sartre, Rochet'yi suçladı Fransız Komünisl Parlisinin Genel Sekrelerl Hoskova'da «ÇekosIovakSarı serbest ' bırâkmalıvız» ' flmerikalılar vergiyi dünden itibaren % 10 zamlı ödemeye başladılar Washington, (AP) aşkan Johnson'un Vletnam savaşı açığını kapamak içln Kongreye teklif ettiği '/«İO g»lir vergisi zammı kanunu dünden İtibaren yürürlüğe girmiş ve P«deral Hükumet maaş ve Ucretler den daha büyük vergl payı almıya başlanuştır. Başkan Johnson bu kanun teklifini geçen Agustosta Kongreye sunmuş ve 1 Ekime kadar kabul edllmesinl istemişti. Kongre bu tarihe kadar teklif Ustünde bir ka rar vermeyince Johnson kanunun şahıslar için geçen Nisan ayırun başından itibaren yürürlüğe gtrmesinl teklif etmiş, ve bu tarih Kongre tarafından kabul edllmişti. Saygon'da endişe dolu bir hava esiyor Saygon, (a.a. AP) eni bir Vietkong laldınsının an meselesi olduğuna inanan müttefik komutanlık, başkenti savunan bütün askerl birliklere alârm vermiştir. Tepeden tırnağa kadar lilâhlı askeri poliı kuvvetleri, Amerikan Büyükelçiliği ile Cumhurbaşkanlığı sarayı çevresinde ter tibat alırken. yeni bir roket taarruzuna hedef olması beklenen askeri hava alanı dolayların da yeni takviye kuvvetleri •evkedilmistir. Sovyetler MersEIKebir'de bir deniz üssü kurmak istiyorlarmış Moskova, (a.a.) DIŞBASINDA Kıl payı De Gaulle'ün hedefi e Gaulle'un Besind Cumhuriyeti kuralıberi yılmadan izlediği politika ve ulasmıya çahştığı hedef, Fransayı sola kaydırarak modası geçmis geleneklerden kurtarmaktır. Bu hedefe üç ayn devrede ulaşılmıya çalışılmıştır. Debre'nin Başbakanlığındaki ilk dönemde Fransız împarator luğu son bulmuş ve müstemlekeler terkedilmiştir. Nitekim Fransa. Cezayirden bu devrede çıkmıştır. Pompidou'nun Başbakanlığındaki ikinci dönemde ise, Fransa soğuk savaştan ötürü Batıya yaptığı taahhütlerden javas ya vaş sıyrılmıs ve daha tarafsız bir statüye yönelmıştir. Rusya ile ilişkiler sıklaştınlmıs, Kızıl Çin tanınmış ve Kuzey Vietnam desteklenmiştir. D B Y S ovyetler Birliği Savunroa Bakanı Mareşal Andrei Greçko, Cumhurbaşkanı Hu. ari Bumedyen'in davetlisi olarak dün Moskova'dan Cezayir'e hareket etmiştir. N OSKOVA Tas» Ajangınm bildirdiğine göre Fransıı Ko münist Parti Genel Sekreteri Waldeck Rochet, Sjvyet Komünist Parti Merkez Komitesinin dâveti üzerine dün Moskovaya gelmiştir. arafsiz bir gözlemcl. Çekoslovak ulusuna karşı ancak acıma ve takdir I öt P yandan tanmmıs Fransız duygulanyla dolu olabi | filozof ve yazarı Jean Paul SartHr. Bir avuç Çek ve Slovak, dev re, Batı Alman «Der Spiegel» Rusyanın ve güçlü ortodoks kodergisine Bonn'da verdiği demeç müıiist mütteflklerinin çirkin ve te, Fransız Komünist Partisini korkutucu taktikleruıe rağmen Mayıs ihtilâline ihanet etmekle •yılmamakta, demokratlaşma ve suçlamıştır. liberalizasyon yolundan çıkma mıştır. Mayıs buhranı sırasında Fran «Tarafiar, dostane iyi koraşuluk I sız Komünist Partisinin değil ihesası dairesinde ve bağımsızlık, | tilâlci, reformist bir davramşta dahi bulunmadığını ileri süren toprak bütünlügü, hükümranlik, hak eşitliği ve içişlerine ademi mü I yazar, «Fransız Komünist Par. dahale prensiplerine uygun ola | tisi, Başan De Gaulle ile objektif suç ortaklıfı halinde bolnnrak... Münasebetlerinl geliştirme hususunda...» I maktadır» demiştir. Yukarıdaki paragrafı daha üç I Sartre. Fransız Komünistlerigün önce. 12 Temmuzda yayınlanin seçimlere büyük bır yenilginan ÇAĞLAYANGİL GROMİKO I ye uğrayacaklarını bildiVlerini ortak bildirisinden aldık. Moskov e buna rağmen buna karşı çıkvanın Prag'a karşı tutumu, bağlı I kğını ilân ettiği ilkelere kavra I madıklarını, zira hiçbir şekilde iktidara gelmek istemediklerini mın tam anlamıyla çelişmektedir. ifade etmiştir. İki gelişme Moskovanın Prag l daki liberallere açtığı sinir sava | Bunun sebeplerl üzerinde de sını doruğa ulaştırmıştır. duran yazar, Komünist Parüsi iktidara geldiği takdirde, lşçiBirincisl, 70 Çekoslovak aydı lerin De Gaulle'cülerden koparnının beyaz ihtilâlin temposunun dıkları hakları verecek «re bun hızlandınlmasmı dileyen manifesdan dogacak iktisadî KÜçlüklere tosudnr. Manifestoya göre, beyaz karsı koyacak gücü kcndilerinihtilâlin tekerleğine taş koyan de bulamadıklarını açıklamıştır. muhafazakâr yöneticller derhal tasfiye edilmelidir. tkincisi de, ilericl lideı, DUB ÇEK'in yeni bir Doğu Avrupa Zirve Konferansına katılmayı inat I îa reddetmesidir. Öncekl gün | Varşova'da başlayan Zirve Kooferansmda Çekoslovakyadaki re | fortn dalgasının bir defa daha | ROMA. U J I ) ttalyan Adagözden geçirileceği şüphesizdir. let tarihinin en olağanüstü dâDUBÇEK, asık suratlı hâkimler I valarından biri olan «Braibanti Urafından ifadesinin alınacagını | olayı» sonuçlanmış ve ttalyan ve mahkum edileceğinl bilmektedir. DUBÇEK ve arkadaslaruım I filozofu Aldo Braibanti dokuz daha önce defalarca maruz kal | yıl hapse hüküm giymiştir. Ctza ıının iki yılı ertelenmiştir. dıklan muanıele namütenahl devam edemezdi. Yazar ve filozof Braibanti, bilgisinin enginliğiyle iki rteliSovyet Komünist Partisl orgakaıflıyı «Slâddî'Ve teanevt'ySnnı •Pravda», Varşova'da "vcrilecek den tamamiyle kendine boyan hiikmü ve gerekçesini önceden eğer duruma getirmek», böylebUdirmişti. Çekoslovak ilericilece aile, cinsiyet konulannda dev rin «kullandıklan metodlar, yenl rimci düşüncelerini benimsetdeğildi. 1956 da Macar karşı ihtilâlcilerine de başvurulmuştu. Şimmekle suçlandırılmaktaydı. di 12 yıl sonra, aynı metodlar, Çeîtalyada şimdiye kadar Ceza koslovak ilericiler tarafından da I ha haince ve ustalıkla tekrarlan I Kanununun bu maddesi ilk defa uygulanmaktadır. Karar, maktaydı. Sosyalizm düşmanian, demokratlaşma ve liberalizasyon I gençlerin ve üniversitelilerin ço sloganlan arkasına gizlenerek iki | ğu arasında heyecan uyanctırmıs tır. yüzlülük yapmaktaydılar. Çekos lovakyadaki sağcı ve karşı ihtilâlci kuvvetlerin emperyalistlerle işbirliği bugün artık aydmlığa kavuşmuşto.» Hükmiin açıklanmasinda ortodoks komünist ULBRİCHT'ın bonısu «Neve» Deutschland» «PravMİAMİ BEACH, (Florida) ajk da» ya katılıyordu. Cumartesi gecesi yapılan va«Pravda»: Kusya, Çekoslovak rışmada Kâinat Güzeli ^eçilen komünistleri (yani muhafazakârmavi gözlii Brezilya güzellik ları) olanca gücüyle destckliyeKıraliçesi Martha Vascencellos, cektir. Eylül ayı için plânladığı evliliği•Neves Dentschland»: Çekosloni bir süre geri bırakmak zorunvakyanın içişlerine siyasî bir müda kalacağını söylemıştir. dahaleden söz etmek yanlış olmıyacaktır. Bir polis memurunun kızı oÇekoslovaklann kendilerl için lan 20 yaşındaki güzel, Kâinat çizdikleri çetin ve nazik yol şöyGüzeli seçilmekle 10.000 dolar le özetlenebilir: Öteki Marksist nakit para, bir kürk maııto. yiiz sosyalist ülkelerle dost kalarak lilerce çeşitli hediye ve önümüzde beralizasyon ve demokratlaşma ki 12 ay içinde 100.000 dolar paprogramuu gerçekleştirmek. ra yapma şansını îrizanınıştır. Gittikçe artan ve her türlü ölVücut ölçüleri 916391 olan çüyü aşarak bunaltıcı hale gelen Martha, doğduğu sehır olao Salbaskı, Çekler ve Slovaklan yollavador'lu bir mühendis ile nişan nndan saptırabilir. Ya pes» edip hdır. reformlardan vazgeçerler. Ya da canlannı dişlerine takıp sırtlannı Moskovaya tamamen döner ve reformlan tamamlarlar. tkinci Ihtimal tehlikelerle dolu olmasma rağmen daha ağır basMOSKOVA, (a.a) Tanınmış maktadır. Komünistlerarası bir Sovyet yazarlarından Konstanhesaplaşmanın Sovyet Blokunun tin Paoustovsky, Moskova'da tesmırlanndan taşıp tüm Avrupayı, hattâ dünyayı kana boyaması, davi edilmekte olduŞu hastahapekâlâ mümkiindür. I nede ölmüştür. 76 yaşındaki yaDünya kamu oyunun, STALİN'in | zarın uzun süredtn beri hasta 20 yıl önceki Yugoslav denemeolduğu bildirilmiştlT. sinden hiç ders alamadığı anlaşılan Kremlin'den yapmasını bekleLirik bir şair olan Paoustov»diğini TİTO dile getirmektedir.: ky'nin eserlen a'asında en ta•Çabalannda Çekoslovaklan sernınmıçı, Sendi otobiografisi obest bırakmahyız.» lan «Bir hayatın hikâyesi» çeKayhan SAĞLAIVIER şitli dillere çevrilmistir. Bu, Fransız Komünist Partisinin 23.30 Haziran genel eeçim lerinde ağır bir yenilgiye uğramasından sonra Rochet'nin Sovyet başkentine yaptığı ilk ziyarettir. Bundan ötürü, vegi, 1968 yıümn sade 9 ayı için ödenecektir. Fakat kanun makabline şâmil olduğundan, Nisan ayında çıkmasından önceki ilk üç ayın vergisi de gelecek Nisan 15 e kadar hazırlanacak olan Federal gelir ver gisi listelerine dahü edilecektir. Yeni kanun sayesinde, 1968 ver gilerinde '/t 1$ bir artış elde edilecektir. Kanunun gelecek Tem muz ayının 30 unda yürürlükten kalkması beklenmektedir Vergl zammının: yılda 28 mllyar dolan bulan Vietnam savaşı giderlerini karşılayacağı umut edilmektedir. Aynca, bu kanun sayesinde, Başkan Johnson'un «Büyük Toplum» programının gerçekleştirilebileceği, enflâsyonun durdurulacağı ve geçen mall yıida 25 müyar dolara ulasan bütçe açığının kspatılacağı tahmin edilmektedir. Müttefik Komutanhk, endişe dolu bir hava içinde Vietkong' un ne zaman, hangi usulle ve nereden Saygon'a saldıracağını beklemektedir. Denilebilir ki, Saygon bugünlerde, yakın zamanlann en endişeli günlerini yaşamaktadır. Herkesin âsabı gerilmiştir. Vıet kong'un caldıracağına muhakkak nazarı ile bakıldığından, fev kalâde emniyet tedbirleri alınmaktadır. Bu gergin hava içinde, hükümet polisi, Vietkong çetecılere ait olduğu tahmin edilen üç ka sa silâh ele geçirmistir. Amerikan «B52» uçakları ise, dün geç vakitlerde. Kuzey Vietnama yeniden akınlarda bulun muşlardır. Bir yıla yakın bir za mandır ilk kez tampon bölgeyı aşan dev uçan kaleler, Mu Gia geçidinin çevresindeki sızma vol larına tonlarca bomba atmı$lardır. Müttefik Komutanhk Vietkong'un birkaç yere birden aynı zamanda taarruz edeceğmi sanmaktadır. Hedeflerden birinin Kuzeydeki tarihî Hue şehri olduğu tahmin edilmektedır. Greçko'nun aynı zamanda Cezayir Savunma Bakanı da olan Albay Bumedyen ile bazı «askeri sorunlar» üzerinde fikir teati sinde bulunacağı samlmaktadır. Israrla dolaşan söylentilere bakı lırsa, Sovyetler Birliği, Fransanın Oran yakınlarında kurduğu v e daha sonradan Cezayir hükümetine teslim ettiği Mer»ElKebir limanında, bir deniz üssüne sahip olmak arzusundadır. Taraflar bu hususta bir anlaşmaya varabildikleri takdirde, Akdenizdeki Sovyet donanması, Batıya oldukça yakın değerli bir üsse kavuşmuş olacaktır. Sovyet donanması hâlen Iskenderiye limanında üslenmektedir. Yeni düzen Süleyman Tapınağı KCDÜS, (a.a) Amerikan Mason Locası, Hazreti Süleymanın tapınağını onaramıyaeaktır. Amerikan Mason Locası bu tapınağın onarılması için 100 milyon dolar ayırmış ve bunun için Kudus'teki Müslüman tstınaf Mahkemesine başvurmuştu. Fskat bu mahkemenin başkanı Şeyh Hilmi Elmühtesip, şimdi KubbeÜsSahra'nın yükseldiği yerde bulunan Süleyman tapınağının üçüncü defa yapılması iznlni Amerikan Mason Locasına vermemiştir. Şimdi ise, Couve de Murville' in Başbakanlığında son dönem başlamaktadır. Bu dönemde, he def, Fransamn artık modası geç miş sosyal, sinal ve tarım sistemlenni değiştirmek ve 1930 larda Roosevelt'in Amerikaya getirdiği «New Deal, Yenl Düzen» ın, bir benzerini, Fransaya getirmektir. Ne garip bir tesadüftür kl, De Gaulle Cezayiri terketmek için, Cezayirin Fransız olduğuna inanan Debre'yi kullanmış, Ameri kan taraftarı olan Pompidou'yu, Fransayı Amerikadan uzaklaştırmakla görevlendirmiş ve muhafazakâr bir maliyeci olan Couve de Murville'i de, Fransız frangını güç durumda bırakacak bir sosyal devrime önderlik etmesi için iş başına getirmiştir. Kanımıza göre, Beşinci Cumhuriyetin ilk dönemine «de kolonizasron • müstemlekelerden nyrılma». ikincisine «bağimsızlık» üçüncüsüne de «iştirak» dö nemi denebilir. patronlann işbirliği yapman kastedilmektedir. De Gaulle'cülerin sol kanadına mensup olan Louis Vallon ile Rene Capitant, iştirak'ın gerçek anlamım bir çok kez tar tışmışlarsa da, olumlu bir sonu ca ulaşamamışlardır. Fakat De Gaulle'cüler bu sistem altında, Üniversiteden, tarım ve fabrika lara kadar tüm yönetenlerle yönetilenlerin işbirliği yapacaklarını ümit etmektedirler. Generâl büyük bir ihtimalle, son buhrandan Pompidou'nun Fransamn ikinci kuvvetli adamı olarak çıkmasından pek hoşnut kalmamıştır. Fakat Başbakanı azletmesinin asıl önemli nedeni yapılacak olan değişiklikler için Pompidou'yn çok muhafazakâr bulmasıdır. Grevler yüzünden Fransamn uğradığı zararlar, yüksek işsizlik oranı ve sendikalara venlen tavizler neticesinde, Fransız iktisadı çok kritik bir döneme gir miştir. Eski bir bankacı olan Pompidou De Gaulle'e ihtiyath hareket etmesini tavsiye etmiştir. General ise ihtiyatlı hareket etmek istememektedir. Yaşlı bir adam olup, bekliyecek zama nı yoktur. slına bakarsann kıl 18" renç bir seydir. Yemeğinden kıl çıkan adamm 1 gönlü bnlamr. Allah kılı kırka yarsmlar dty» yaratmamıştır. Gerçi Ulu Tannm kılı yaratırken beyanatta bnlnnmamıştır ama, kılm çıktığı yeriere bakarak bunun vazifesl vücudün muayyen yerlerini koruma olduğunu anlamak için profesöt zekâsına hacet yoktur. Bütün kısık yerlerle ayıpl'k yerleri ve faıce toz toprak girmesi zararlı olan delik ağızlan kıllarU örtülfidür. Üst tarafmı siı arastırmt. Doğru mu değü ml »oittm b«n« söylersinlz! İnsan oğlu küı kesmeğe nravaffak olduğa ândan itibaren onnnla nğraşmıştır. Kaj, Hrpik re aa« fiire girmiştir. Keman kaşlı güzel deyince Necati'nin çaldıgı keman anlasılmagın.. keman, ok atmaya mahsu* •yay» a denlr.. Haddini bilmiyenlerin kafası kesileceğine dalr bir eski salrin su: «Sezayı tîğ olur haddin tecavüz eyleyen muiar» «Anınçün tiğden âzâdedir müj gânü ebrular» Kızıl teblike Kurt politikacı, Pompidou'yu gayet parlak bir seçım kampanyasının hazırlanmasında kul lanmış ve Pompidou da kendin e verilen görevin altından başarı ile kalkmıştır. Başbakan bu kampanyada, Komünist tehlike si, diktatörlük korkusu gibi sloganlarla muhafazakâr Fransız halkını avlamasını bilmis ve seçimler De Gaulle'cülerin parlak zaferi ile bitmiştir. Zaferin meyvelerini toplaroak istiyen Generalin ilk ışi ise, ken dine bu zaferi hediye edeni saf dıçı bırakmak olmuştur. De Gaulle bu son ve en parlak zaferinde devrimcilerin arzettiği teh like üstüne parmak basarak, Fransada devrim yapmak yoluna gitmiştir. İştirak lştirak'ın tam olarak ne anlama geldiği henüz belirli değildir. Şimdilik bu kelime ile sınal tesebbüslerin yönetimine katılma ve kârı paylaşmada işçi ile Stıçu, bilgisinin cok olması TRAtfSİSTORLlI SALOtf GRU Tlp 146TT. «International Herald Tribııne» Kâinat Giizeünin I evlenmesi gecikecek ONDRA îngiliz vergi dairesine göre, mini etekler, saderece erkekleri tahrik etmekle kalmayıp, vergi kaçakçılarının da işine yaramaktadır. Gerçekten, mini etekler, her yıl Majestelerinin hazinesine binlerce sterline malolmaktadır. Vergi dairesinden bir yetkilinin verdiği bilgiye göre, mevcut mevzuata göre, sadece 24 inçten uzun etekliklerden satış vergisi ahnmaktadır. Bundan daha kısa eteklikler ise, çocuk elbiseleri sınıfına girdiği için, satıs vergisinden muaftır. Bütün bayanlann da pekâli bildiği gibi, 24 inçlik bir etek (60 santira kadar) hemen hemen maksidir. Standart mini etek boyları 13 inç ile 20 inç (33 santim ile 50 santim) arasında değişmektedir. Vergi dairesi, mini eteklerden de satıs vergisi alınması için bir tasarı hazırlamıştır. Mini etek Ingiliz hazinesini zarara sofcuvor 9 BATIYOR Amerikan Kıyı Kornma Teşkilâtı tarafından bildirildiğine göre, «Kazan» adlı bir Holânda şüepl, Hirrt Oky». nosnnda batmak uzere olduğuna ve mürettebatın gemiyi terkettigini bUdirmistir. 393 tonluk teknede 4050 kişilik mürettebat bnlunduğu sanılmaktadır. • MÜSTEHÇEN Montreal ahlâk zabıtası «Ben bir kaduum» adındaki Isveç filminin ingilizce ve fransızca kopyalanna el koyduktan sonra bu «müstehçen» filmi oynatan sinemalann müdürlerini tevkif etmiştir. • YALANLAMA BoUvya, ordusu sekizinci tümen komutanı albay Joaquin Zenteno, «Che» Guevara'nın giinlüğünün fotokopilerini Küba hükumetinin temsilcilerine sattıği yolunda ŞUi radyosunun ileri sürdüğü iddialan valanlamıştır. Şilj radyosn, albay Zenteno'nun günlükten başka fotokopUeri CIA Ue Bolivya'daki Fransa Büyükelçiliğine de sattığını ileri sürmüştü. • CLIFFORD Savunma Bakanı Cark Clifford, Amerikanın Batı Avrupa'dakl askeri gücünde, yeniden bazı azaltmalar yapümasına taraftardır. Bakan, «34,000 Amerikan askerinin geri çekilmekte olduğunu, bunlann yurda dönüşünden sonra meselenin yeniden ele ahnacağıru» beUrtmiş ve «Şahsen bir kısrmnı daha geri çekmeye taraftanm> diye konuşmuştur. • StYONtZM Arap Birliği Genel Sekreteri Abdülhalik Hassuna, Tunus'a yapmış olduğu beş günlük ziyareti tamamlayarak Cezayir'e gelmiş, «Siyonist saldınsının kalıntılannı ortadan kaldırmak üzere girişilmiş bulunaa siyasî faaliyetler sonnç vermediği takdirde, bizden kuvvet knllanılarak aknmıs olanlan yine kuvvet kuUanarak geri almafc mecbariyetinde kalabüiriz» demiştir. I beyti söylemls. Ne demektir o?. Haddinden fazla uzayan kıllar kesilir.. onun için de kas ve kirpik kesilmekten kurrulur, demektir. Gel gelelim. kalksm bu lâfı eden şair şimdi görsün.. ka? yolunması yeni değildir. Kirpiğe ilâveler yapılması sakız çiğner gibi ahvali âdiyeden oldu.. Haddini tecavüz eden kıllara gelince, onlar artık yemekten çıkmadan mlde bolandıracak hal aldı. Geçende maruf bir konsoloshanenin bahçe kapısından savuluyorlardı.. 45 tane sünepe, aç, sefil, ileze, yalınayak.. saçlar omuzda, sakal göğüste.. bacağmda bir bedbaht Blucin, elinde bir pasa« port.. yegâne insanlık delili... Bunlar da seyyah.. düsecek yec arıyor. Ulan ayağına glyeeek pahucun yoksa, ne gurbet illere diişüyor sun! Bunlar yen) dalga seyyah^ hayatı beğenmiyor... da guya protesto ediyor. Tenbel, aylak, e s rarkeş, dejenere insanlar.. yegâne güvendiklerl «kıl» saçlar, sakallar, bıyıklar. Sünnet takkesinl yeni çıkarmis «nâbâlığı mürahık» lar zoraki sakal koyuvermeye çalısıyorlar. Sakalı enikonu sürmüş olanlar ise saçlannı enselere kadar uzatıyor, sakalı çember edip elmacıklarda •Hakkünnisâ = Kan hakkı» bırakıyorlar. Bıyıkların burun altını yolup ağız köşelerini uzatarak bir nevi Çin bıyığı özentisi gösteriyorlar. İçlerinde güzel delikanIılar da var. Lâkin böyle saç sakala karışmış, kâkül gözün üstüne düşmüs. Bakımsız. kılıksız, tayafetsrz gençlere nasıl acıyornm. İnsan bir kere aynaya bakar yahu! Eskidenberi bllinen bir soologie gerçeği vardır: Bütün hayvanlann erkekleri güzeldir. En güzel mlsali, horoz, tavnsknşu, arslan, koç gibi insan bunun istisnasıdır. tnsanın dlşisi . yani kadın . güzeldir.. derdik.. kadınlar Evelallah giyimleri, kuşamlan, saçlan, tırnaklan ve biçimsiz ayaklan ile bu üstünlüklerini kaybederken, erkekler dururlar mı, onlar da ileri atıldı, ve kadından daha peimnrde, daha bakımsız, daha kıllı ve daha kıl esiri, kü bürümüf hale geldiler.. Anlıyorum.. moda.. Ben de 1927 senelerinde • modaya uymuştum. O zamanlar da gimdiki gibi «kotlet» denilen sakal dipleri yanağa doğru uzanırdı.. hem de biraz çarpık kesilmek suretiyle.. ben onu meşhur sinema artisti Ramon Novaro'ya bakarak yapmıştım.. çirkin olmuyordum.. delili de o tarihte P o lonyada yaptığımız bir seyahatte zengin bir Polonyalı ailenin kna bana rutulur gibi ohnuştu zamanm eereyanına uyarak bryığnnın da tras etmiştik.. sonradan hepsi geçti.. sakalı kestik* bıyığı bıraktık nonnal halimize geldik.. yine de söylerim. çirkin kimse çirkin olmadıBugünküler kız olsun, erkek ol. sun inadına çirkin olmaya çalışıyorlar. Sen ıslah et Yarabbi! Ne lmiş.. bunalım.. Allah kurtarsın çocuklan. Galiba birbirinden korkarak bu «kıl» esaretine paydoa demiyorlar. Içlerinden biri çıkıp da: Paydos ba kıl esaretine! dese seyreyle sen berber dükkânlarm« ne iş yaparlar, ne iş yaparlar.. memleket de ne güzel gençı ler kazanır.. hani o giuıler?!. / B. FELEK Üstün teknik imkânları ile en mükemmelini imâl etmeği kendisine görev bilmiş olan GRUNDIG, şimdi de salonlarınızın güzelliğine güzellik katacak transistorlu radyosunu piyasaya arzetmiştir. GRUNDIG tip 146 TT büyük boy transistorlu salon radyosunda parazit yoktur. Tatlı bir ses tonuna ve bastlz kontroluna sahiptir. Paouslovsky öldii TİP 146 TT. TRANSİSTORLU SALON RADYOSU 10 Transistor 4 diod»4 dalga bandlı ( 2 kısaor~ tauzun) çift hoparlör 5 pozisyonlu döner komitatör ferro magnetik ve çerçeve anten parazit kesici filtre ve poliester cilalı lüks kabine CİHAN KOM. ORT. Sultanhamam Kjtırcıoğlu han kat 5 Istanbuı Cumnunyet 8246 MOSKOVA, ( u . ) De\'let Hava Yollan «Aeroflot» un bir «tlyuşiıı62» yolcu uçağı Moskova ile New York arasında kurulan direkt hava yolunun ilk seferine dün çıkmıştır. Moskova New York hava yolunun, bir yıl önce hizmete girmesi gerekiyordu. Fakat bazı tek nik anlaşmazlıklar, seferlerin baş lamasını bugüne kadar geciktirmiştir. Moskova New York hava yolu, Sovyetlerin tarafında «Aeroflot», Amerikanın tarafında ise, «Pan American» Dünya hava yol lan tarafından isletilecektir. tlk «Panam» uçağının da bugün Moskovaya gelmesi beklenmektedir. Moskova Nsw York hava yolu açıldı Nlşanlandık. ATŞE D. İRDE TAVBZ KOCAÖMEE ^ Cumhurlyet: 8250 Hubert Humphrey bir danışmanlar heyeti kurdu ASHİNGTON (a.a.) Cumhurbaşkanı yardımcısı Hubert Humprey, Demokrat Partinin dış sorularda izliyeceği resmî tutum yüzünden yakında patlak vermesi beklenen kurul tay öncesi mücadeleye az bir zaman kala önemli dış siyaset ko nularrnda kendisine danışmanhk yapacak dokuz kişilik bir heyet tespit etmiştir. Humphrey, dış sorunlar arasında en önemli konu kabul ettiği doğubatı ilişkileri «masasına», doğu ile batı arasındaki bir ya kınlaşmaya hararetle taraftar o lan Columbia Üniversitesi profesörü Zbigniew Bressiznki'yi tayin etmiştir. Bu profesör bir süre öncesine kadar, Dışişleri Bakanbğınin politika plânlama konseyin de bulunmaktaydı. Avrupa sorunlarında Humphrey ç danışmanlık vapacak olan kimse, La Jolla'daki Salk Enstitüsünün tekrarlamak tekrar tekrârlayarak tekrar etmek tekrarlamaklaN (tekrarJamaJan ( t e k r a r | amaktan tekrar, tekrar/^ \ "tek&rh X V tekrarlayıp W Müdürü Joseph Slater'dir. Heyetin diğer üyeleri şunlardır. Asya: Columhia ÜniversHeghl den Çin meseleleri uzmanı Doak Barnett. Silâh stratejisi, kontrolu ve silâhsızlanma: Columbia Üniversitesi profesörlerinden Marshal) Shulman. Profesör Shulman, Columbia'nm Rusya Enstitüsü Müdürü olup, bir vakitler, eski Dışişleri Bakanı Dean Acheson'a danısmanlık yapmıştır. Lâtin Amerika: Amerikalılara rası ilişkiler merkezinin müdürü VVilliam Rogers. Afrika: Ulusal Güvenlik Konseyinin eski üyesi Ulric Hayaes Jr. Birlesmiş Milletler: Adlai Stevenson'un eski yardımcısı ve e«ki Laos, Suriye ve Fas Bfiyfikelcisi Charles Yost. Ortadoğu: Columbia Üniversit*si profesörü Dankwart B«f« tow. LİNGUAFON ENSTİTÜSÜ SirkeciAn!aı«ıCaddesi No. 107 ISTANBUL Adres:. I I S^ N V A6< ^«N» ' ^ A £ * S 1 ÇV rt ^ ^^\^*t^^)*&^l\& Vt! î « \ d ^ ^ J | ^ JjjesletaJ ^^W »««If HHIW ıll^B »^M • > > • • ^ • • • i >>•
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog