Bugünden 1930'a 5,452,219 adet makaleKatalog


«
»

SAHİFE tKİ ' 16 Tenamıu 1968 CUMHURÎYET Gençlik, üniversile ve REFORM... Dr. Erdal ATABEK finya Üniversitelerinden başlayan gençlik hareketleri bize de geldiği zaman degisik çevrelerde degişik yorumJar yapıldı. Bazı çevreler bu hareketi bir özenti, bir gösteriş olarak nitelediier. Diger bazı çevreler harekette ideofojik ve politik etkenler bıılunduçunu önerdiler. Bazılan, öğretim üyeleri ile öğrenciler arasındaIri anlaşmazbklann, fiğrencilerin kola. sınıf gfçme Isteğinin, öğretim üyelerinin kendi aralarındaki geçimsiziiklerin bu olavda etkili olduğu *anısını belirttiler. Herkesin kendi açısından yorum yapması dofaj sayılabilir. ama yanılmaları 6nIeyebUmek ve probleml gerçekten çözmek ıçin neden • sonuç arasındaki iliskiyi dojrru olarak tanımak ve çöziim yollarını bulabilmek gerekir. Aksl halde isgalin kalkması ve hattâ boykotun dunna:ı olayın yözeydeki durulması olacak ve lç kaynaşma bir takım olavlar doeurabilecek sekiide d^am edecektir. önce eençlik hareketlerinln dünyada ve bizde taşıdıgı özellikleri inceliyeTÜRK TABÎPLERÎ BİRLİCÎ BAŞKANI lerin halka ulaştıniması gOrevleri önemli ölçüde eksiktir. Üniversitelerimiz, bir anlamda, hâla yüksek meslek okuiları niteliğinde kalmışlardır. • • • • Toplumsal arastırmalar. Üniversitelerden ziyade, • • • • >••• Üniversite dısı araştırmacılar tarafından yapılmaktadır Bu durumun, bugünün Üniversite fiğrencisini etkilememesi mümkün değildir. Onun içindir ki, halka donük eğitim diyen, eğitim reformu diyen öğrenciler haklıdırlar. llir Aınerikan raprıı ve \ VIII Sezai ORKUNT EMEKLl AMtRAL S ki ay kadar evvel Amerika'I da, memlelcetio milll güvcn* hğı ile ilgili önemli bir rapor yayınlandı. Bu rapor, yalnız Ame rika'nın konularım ihtıva etmış olsaydı mahallî bir değer taşıyacafc ve onun müttefık ve dostlarını ilgilendinnıyecektı. Ancak, Amerika gibi büyiik bir devletin millî güvenlik sorunları demek, dünya sorunları demek olduğundan, Amerikan politikasmın etkisi altında bulunan bütün devletlerin dikkatinı çekecek bir mahıyet tasımaktadır. Rapor, 19551962 yıllan arasında A.B.D.'nin Millî Savunma makenizmasının en yüksek mevkılerini işgal etmiş bulunan sivil ve askerî zevattan mütesekkil bir komisyon taradndan hazırlanmıjtır. 18 Nisan 1968 tarihll olan rapor (•); 1960'da Amerikada iktirfara gelen demokrat partinin kabul ettiği ve NATO'ya da ısrarla empoze ederek onun tehlikeli bölgelerindeki üyelerinin tepkilerine rağmen nihayet 1967 Arahgında kabul ettirdiği (Elâstiki mukabele) ile Vietnam'da uyguladığı yıpratma taktiğini kapsıyan (Tırmanma harbi) doktrınlerıni ve bunlarm menfi etkilerini «lestirraektedir. mis. bang yerine feiiket getir aynı ölcülerle olabileceği neticemistir. sini istihraç edebilecektir. Oldukça eski askerî bir konNATO bakımından, büvük ve sept olan (Elâstikî mokabele) anî bir konvansivonel taarraza baddizatında basit ve itirazı müm karsı ise konvansivonel mukabekün olmıvan bir doktrindir. le imkânsızdır. Bn terim, gerilla harbinden bas NATO askerî stratejistleri bunu lıvarak rayrı mahdut bir harbe gavet iyi bilmektedirler. Doğu kadar her seviyedeki barp ka Avrupa komünizminin. bSlfenin biliyetini haiz askerî kuvvetlerin politik cerçeklerile mütenasip idamesi ve mücadelesi anlamma maazzam konvan«iivonel eücü, gelir. veni elâstikî mukabele doktrini Uzon vıllar. A.B.D.Herinin sl karsısında bütiin Avrupa icin çok lâhlı knvvetleri bu doktrine bağ ciddî bir tehlike olabilecektir. Iı kalmıstır. Son vıllarda ise bu Stratejide vapılan bo temel dedoktrin. çok tehlikeli bir tarif fi«!iklikten evvelki devrede. NAile bans aracı olmak verine harbi TO'nun eüvenliSi. renel harpten tahrik ediei olmostor. daha kfıcük captaki harekâta karMuhtemel Mütecaviz ySnünden, «ı konvansivonel bir karsılıjı Bn bueünki iktidar tarafından tadii CÖrecek sekilde mütalâa edilmisedilen sekli ile (Elâstiki muka ti. Bunonla beraber, dünvada cerbele): vapacağı askerî tnüdahale van eden olavlar muvacehesinde lerin sfidece kendisininki ile mu bövle bir kabflivetin eiddî tahkayese edilebilecek nisbetteki ditlere marnz balnndugu da %Skuvvetlerie karsılanacağı anla rülmüs ve anlasılmıstır. mını tasımaktadır. BSvIe bir harp bir mfitecavizi, birtakım cazip ihtimalleri denemeve davet ve tesvik etmekte ve eöze aldıftı bir riskle muharebenln veri. zamanı ttifakı bo Hmitier dışına Iteve vasıtalannın seciminde kendicek olan bir düsmanı süratîr « >e «erbestlik vermektedir. le Snlîyecek kuvvetler lâzın»merika'nın ezicl veflstflngıl dır. Bövle bîr kuvvetin îse gercö yerine küçük birliklerin ceklestirilmesi asla mamkün demnharebeye dahil olacatına fildir. Halen NATO plinlanvla emin olan bir düsman sürfince hiriestirilen elistikl mokabele mede kalacak bir ihtilâfın kendidoktrininin baslanpcta konvanrisi için daha vararlı oldufunn vonel bir savonmava îstinad rSrmekte ve tescl edilmektedir. edecefi anlasılmaktadır. Bövlece. (Elüstiki mokabe)e)nin Bu Svle bir doktrindîr ki. her venl anlamı harbi dâvet etmek hanji hir siUhlı catısmada lleri te, (Tırmanma harhi) de bir defa bBlrelerin kavbedilmesi anlamıbasIamKi olan harbi giddetlendir na celir. mektedir. Bundan sonra İse, müttefik (Tırmanma harbi). harbin <id raklarını Istal edecek olan topdetlenmesinl önlemek için düsü man kuvvetlerile mücadele düsiçin. nülmüs iken bu?ün tecavüze kartah«ı zamanında kovvet kolianılma plân seciminde cok efddî bir Düsdidat ile karsılasılacaktır. tnası »uretlle hemen hemen aksi manın ilk movaffakiveti elde etnetirevi tevlit etmektedir. (Elâgtikî mukabele). tepkilerl mesinden «onra. onnn avantailı nmmîzi körlestirir ve te<îirini azaltır duromondan vareeceeeiini 51uva ken, tırmanma harbi de mütea mak. ivinner bir cörfisleveva en komar ovnamak kip tepkilerimizde ezici bir knv miine ihtimal ile mağlubivetl kakfitü vet kollanmıvacaiımız kanaatini bul etmek demektir. düsmana vermektedir.» Teni (Elâstikî mnkabele) doktrininin batı Avrupa açısından cüvenilir olabilmesi için konvansivonel kuvvetlerinin büvük 51apor. bundan ^onra Vietnam' çftrf* »rttırılmasına bailıdır. Bövle bir artıs o kadar bfivflk d a tecrübe edılen (Tırmanma " harbiinın iflâ^a u5radı8ını, olacaktır ki ekonomik ve politik hakımdan tahakkukn njümkün^ defildir. * * •* jüİOi a y i n ^ p ^ e ^ y l j y ve bıı harbin vanlıs uveoTBnısı dolavıBiz. ba venl doktrinin" NATO «ivle nnOOW) kiiilık bir zsviata, (rtvenlik plânlınna Itbal edil50 miivar dolar eibi cnk aSır Mr mis olmasını. kovvet komünİ7mimasrafa miincer o!du5una. ulu«" nin girmesi i<in acık bırakılmn lararaM ili<;kılerdp cıHdî vara'ar bir kapı politikası olarak *5raçtıgına ve Amerikan halkını iki mekteviz. ve böldüiüne i'isrpt etmekte ve Bu venl doktrinin ilerl rtrtlidevamla « Bn ıioktrine i^rarla mesinden kısa bir müddet «lonra. haSlı kalmak sâdere memnnniP>tj Almanva'nın es!d hasbakam ret<:i7İiiH daba fa7İa arttırmnkla Adenauer. bnnun NATO'vn zakalmaz, avnı 7am»pı'a bîr diirfa r'fl»t).rS*,nı v »ti»»kıo h«lnnhnTHînfk fîılîcîn <pblikelprini de niKin» sehen olarafını «Bvlemiscofraltır. (E)â<îtikî mııUahele) ti. Fski bashakanın tahminlerı rtoUi'in'min reni \e mn^rfHel sek d«*ru cıkmıstır. li höleese! ol»rak rolilnü vanaBu soretie. hn veni elSstiki momomaktadır. Rnnnn milletin h»kabele dottrini hir kac vıl ribl vatî menfaa+larıpa nlan TarTİı kısa bir süre icinde Batmın doetkİMrtı"ir.v»ölfücnndedir.» dernmnnu riddî bir sekilde zaafa nilmektedır uğratmıstır.» ı İLÂN Konya Valiliğinden 1 t Jandarma Alay Komutanlığı Için on «det SSB (10 Wat) telsiz dhazj kapah zarf usulü ile satm «lıtMicakbr. 2 Muhammen bedeli 175.000 Ura olup geçid teminatı 10.000 liradir. 3 Ek?iltme 24/7/1968 çarşamba günü «aat 16 da Özel İdare Binasındaki İl Daiml Eincünjenine mahsus odasında icra edilecektir. 4 Bu ışe ait şartname her gün mesa! saatleri içinde h Daimf Encümen Kaleminde v« İl Jandarma Alay Kotnutanlığında görülcbilir. 5 Ntektileriu 2490 sayıh kanunun 32 nd maddesi gereğince hrzırlıyacaklan teklif mektuplan ile muvakkat teminaf makbuzu ve şarnameye uygun belgelenni havi kapalı zarflarlnı ihale aatinden bir saat evveline kadar tl Daimî Encıimeni Baçkanlığına makbuz mukabili vermeleri lüzumu ilân olunur. 6 Po^tsda vuloı bulacak gecikmeler nazan itibar* abnmaz. (Basm: K 1079 Basın: 0057/8238) Tıp Fakülteleri Fakültesinden yetişmis bir bekim olarak eördüğümüz eğitimiD iyi ve kötii yan •••* Iannı incelediğimiz zaman, sorunun nedenlerl :•: ••• :: ni yalmz Tıp Pakültelerine özel bulmuyoruz. Bo, aslında tüm Üniversitenin problemidir Fakat konuyu Tıp Fakülteleri açısından incelemek bizim için daha doğru olacaktır. Çünkü bu eksikliklerl. biz, calışma hayatımızda vaşayarak gördük. (î) TOPLÜMDAN KOPMUİŞ EĞtTÎM.Tıp efcitimini iyi izleyen bir öğrenci. bir hastayı iyi tedari etmeyi öğrenir. Yurt dışmda çalısan aekimlerimiz, bulunduklan yerlerde şasırtıcı basanlar ~W\ ah» 1yi tanıdığımız Batı dünyasında, geelde etmişlerdir. Tıp eğitimimizi tedavi edic) he* * nel olarak çok iyi rarkedemedjğimiz ve kimlik açısından, flerde değinecegimiz aksaklık • • « • •• lzleyemedigimiz çok önemli gelişmeler olmaktalara rafmen, iyi bir öğretim seviyesinde buluyo • «••« •••a • • «•• dır. Batılı psikologlar, sosyologlar ve yazarlar ruz. Ancak bu eğitim «hasta kişinin tedavisi» ni •••• devamtı olarak bu gelişmeleri incelemektedirler. öğretmektedir. Toplumsal sağlık sorunlan *ç> BUdiğimiz kadanyla özetlersek, uygarlık dünyası sından çok eksiktir. Üniversitelerin eğilmesl efv tl'.i mekanik ve elektronik alamndaki gelismelerin rekli Uk problem «TUrk haltamn hastalıklardan lnsan kişili&ini geri plâna atmasınm bunalıroını uzak kalması için nelerin yapılması, hangl tedyasamaktadır. Toplumu yöneten güçler, ffitgide birlerin alınması gereleir?» sornsudur. Sağlam loinsanlann kendi bür istek ve Iradeleri olmaktan sanlar ülkesı olmanın şartlan nelerdir? Hastalançıkmakta. büyiik organizasyonlar, şirketler, banmamak. hastalıklara karsı dirençli olmak için na» kalar, güçlü sanayi fcollarınm pazar mücadelelesıl beslenmek. nasü bannmak. nasıl avdmlanmak. ri, fertleri, büvük bir makinenin küçük çarklan ısınmak, çalısmak ve dinlenmek gereklidir? Bu Raporun tam metninl bu süve vidalan durumuna sokmaktadır. tnsanlar ölçölerle halkımız nasıl beslenmektedir. nasıl batünîarda vermiye yer müsait olKendi istek ve iradeleri dısında calısmakta. eğrınmaktadır, hangi suyu kullanır. hangi suyu Içer madığından, içinden önemli görelenmekte veya savaşmaktadırlar. Bu güçlü or?akonusunu incelemek ve halkın içine pirerek bunrek aldığırnız kısımiarı ksyıt sunizasvonlann dısında çalısma ve iş bulma imkâlan fförmek, öğrenmek şarttır. Konıyucu hekitnretile bunlan NATO ve Türkive m vok eibidir Büyiik reklâm kampanyalan insan lik kitap sayfalannda değil, halkın vasamuıı t<V açısından ineelemekte faide Rörlann dinlenme ve eğlenmelerini hile hu nğurda birerek öğrenilir. İşte bu, büvük bir ihtiyaç oldumekteyiz. Bundan maksad, büyük çimlendirmektedir. tnsan kendi özüne yabancığu halde bizde eksiktir. Aynca sağlık ekonoraidevletlerin dünya ölçüsünde uvlaşmakta, birbirinl anlamaya dahi istek ve imsinin de öğrenilmesi gerekir. Halkın sağlık flıtigulamak istedikleri ve menfaatkân bulamamaktadır. Aslında kendini voketme yaçlan ile fivat denpesi arasındaki ilirkiler. her lanna uvgun gördükleri pohtikademek olan ve ortadan kalkması gereken savas, yönü ile hekim adaylannca încelenmeli ve kâğıt nın: dost ve müttefik küçük dev•••* •adece bazı çıkarlan sa&layabilmek ve ekonomik fizerindeki bilgilerin niçin halkın vasamına nlav letlerin milH menfaat ve güvenmücadelenin çıkmazlannı açabilmek için sürdütınlamadığı araştınlmalıdır. Iıkleri ile her zaman bağdaşamırülraekte ve insanlar kendi özleri için yabancı yacağmı bir kere daha münakaşa f2) PRATtK ÇALISMA EKStKLÎĞt: Hattâ, olan istek ve emeller uğruna birhirlerini yoketetmektir. rereğindeo de fazla teorik bilgi verildiği halde, meye zoılanmaktadır. •••• bu bilgileri uyjrulama yeteneğiıd arttıran pratik •••• :::: çalısma yönünden tıp eğitimi eksiktir. Üzerinde öyleyse, (dşiligin ezilmesfne karşı, savasa ÇOK durulan bu konu. bir yıl meslek pratiği (inkarsı ve insanı bnnlara zorlavan statükocu yöneternlik) kuruluşu ile giderilmeye çalışılmaktadır. apor, 1961 yılının basından time karşı. gençler, düsünenler ve aydınlar başAncak bu konuvu da çok düsünmek ve tıp cğ. ıtibaren birbirile münasebetkaldırmalıdır. rencilerini 7 vıllık bir fiilî öğretim süresine zorli olan bu iki doktrinin gelamamak mutlaka sağlanmalıdır. Bu her iki koBatı dünvasındald bunalımın nedenlerl böyle listirilmiye baslandığını ve mütenunun da çözümünü kolaylastıracak bir yol var(Srfinmektedir. akip yıllarda Millî Savunma plân••*• dır. Bizde ise dunım bundan farklıdır. Sanayiles*••• larının temelden değiştirildiğini ••• (1) TIP FAKÜLTELERÎNDE ÜCRETTÎ YAZ • • • • « me henfiz ilk dönemini yasamaktadır. Mekanik belirttikten sonra bunların izabSTAJLARI: Fıp Fakültesi öğrencilerineficretlivaz ve elektronik, toplnma bfr baskı vapnuktan çok larını yapmaktarfır: « .. Bo iki stajlannı bir metot olarak kurmak ve eeliî'iruzaktır. Barışçı görfia çok insanca ohnakla be doktrinda»4>rri, sr»ele« de (Elasmk otağanfistü bir önem tasımaktadır. Bu stnjraber, eger savasmak zonında kalırsak, bn hîf * tikf mokapiia olâttletfcde edilen ların, sosyal ve ekonomik yönden düşük bir düaavonma savası olacajhndan haklı ve yerinde bir • ••• bir konseptin anlam bakımından •••• zeyde bıılunan bölgeleri incelemek ve buralarvla mflcadele olacaktır. Düsünen insanlann hizdeld esastan defislirilmesi. diSeri de hekimlere vardımcı olarak çalışarak. hem öğproblemleri, baskalannm menfaati için bir sava(Gradualism = Tırmanma harbi) renmek hem de sağlık hizmetlerine katkida buşa sürüklenmemek ve az gelismiş bir ülke olarak olarak tanımlanan bir harp takti•••• lunmak ve vurt gerceklerini tanımak araacına aosyal • ekonomik kalkınmamızı bfîviik bir sfiratğidir. •••• •••• vönelmeleri zorunlodur Bu saretle. hekimlic'n le ve toplumsal açıdan gerçekleştirebilmektir. (Elâstikî mokabele) slmdikl dfitoplumsal amacına daha çok vaklasmıs olacağı Diger önemli bir problem lâiklik prensibinin eksünfis ve nvgulanıs sekli ile tarisüphesizdir slksiz yasaması ve tiim Atatürk devrimlerinin hî anlamında knllanılmamsktatavizsiz sürdüriilmesidir. (T) Tam erün (full • time) çahşma diız>ni: Tıp dır. Bu terimin eski anlamı: deFaküitelerinin ve biitün Üniversitenin tam fün fcisik tehdit sekillerini karsılayaözetle. Batı dünyası gelişmlşliğin. bizler as çalısma düzenine girmesi kaçımlmaz bir zoruncak kodrette ve ono tfnava ye(relismisligin problemleri içindeyiz. Gerek Batı ve luloktur. Bırakınız diğer mahzurlanm. sadece ö*terli bir kabilivet demektir. Dogumm, gerekse az gelismiş ülkelerin bu hareretim üvelerinin çörevinin öğretmek olduğunu Bagün için ise, (Elâstikî mokettetd ortak vanı vöneticileıin gitgide statükohatırlamak bu zorunluluk için veterlidir. Bir öğkabele) çıkmazdan baska bir se.v culuğa ve biçimci bir evleme sanlmalan ve buretim üyesi «öğretmek» için bütün zamanını. imtevlit etmiven asın temkinli bir tün ülke gençlerinin. problemlerin çözümlenmekânını ve enerjisini Üniversiteve hasretmek rotepki politikası halindedir. sinde dinamik. radikal ve devrimci bir tutumn rundadır. Bunun vanında öğretim üvesi. öğrenci 8ngörmeleri ve bunu gereekleşıirınek Için yöneti(Elâstikî mukabele) ve (Tır için bir örnektir. öğretmeninin. dısarda hasta t»me katılmalannın zonınln olduğunu belirtmelemanma harbi) doktrinleri düsündavi ederek kazandıeı ile vasadıSını ?ören ve bo ridir. ce vapıları itibarile ayrı olmakla durumu Hrnek olarak düşünen bir öğrencınin fcoberaber avnı tesiri icra etmekte • ••• ruyucu hekimlik anlavışının zedelenmemesi müm•••• ve rücümüziin Snemini cöleelekün müdür? Sonra vasama için temel nnsur sermekte. kovvetlerimize « m vorbest çalısma olunca. genç bir hekimin kend.st makta. hakikaten mevcnt olan ösiçin tek alternatif olan bu alanda karşılaşacağı areketin Doğuda, Batıda ve bizde t'niversüPrtünlütümüzü (EStT) bir durnma • de başlamasının büyiik bir önemi ve anlanıı RÜçlükleri düşünmemesi ve hayata bir çekinReuçetlrmektedir. lik, bir kırcınlıkla başlamaması mümkün müdıir? vardır. Bizdeki hareketin temelinde de, sonanda Bütün bonların arfcasındaki Bu ve diğer nedenler. öğretim üveleri ve asisÜniversitelere özgü istekler somutlaştıeı halde. ivimser ümid: barısçı gayeleri tanlann tam çün çalısma düzenine. sosyal ve Olkenip genel problemleri önemli bir etken olmn?. olan gösterilerle, düsmanı teeaekonomik baklan en iyi sekilde sağlanarak, en tnr ve uyancıdır. Üniversiteler, bir ülkenin düvüzden alıkovmak ve banstn yokısa zamanda girmelerini kaçımlmaz bir zorunsünen beytıi savılırlar ve ö?Ie de olmalan gerelono acmaktır. luluk haline getirmektedir. kir. Üniversiteler bir meslek oknlu değildir. Butvi nivetle dösanölmü* olmaknun içindir ki. Üniversitelerin temel görevleri. la beraber. ba Amerika için felâyüksek öğretim yapmak. arastırma ve tnceleme ket olmostor. Ba tatam. evveti yapmak ve bilimsel verileri halka vefilkeyeyayasın bir ihtivat. sonra tereddüt k, Üniversite ve reform arasındaki çizmak olarak tammlanır. ve daha sonra A* bararsızlıklarla »iyi basit ve gündelik sıkıntılara. nzentilere. BugBn. bütiin bo gdrevlerin Üniversltelerimiz rürmrian oıkanlmıstır. sivasal etkenlere, kolav smıf geçme Isteklerine tarafından veterli sekilde vapıldığmı snvlemek hağlamak konuvu anlamamak ve vozlastırmaktı<Karsı durnlmsz bir kovvet, mümkün değildir Ancak. dfinya Üniversitelerinde Bu etken ve isteklerin bireysel olarak etki vapmamütereddit davranıslarla kemiriloldu£rı gibi. bizim Üniversitelerimizde de diinsı mümkün olsa dahi bu olağanüstfl toplumsal mistir. Amerika'nın tecrübe edilyanın ve ülkenin önemli sorunlarıvla ağraşan, bi hareketi tanımlıvamıvacaktır. mis olan bans koravoealafa, bösorunlan düşünen. çöziim yollannı araştıran bir tiin rtHnvad» eüvenilirlitini kavÖğrenciler lehîne yapılacafı bildirilen v5öğrenci nesli yetişmektedir $fipbesiz biitün Ünlbetmistir. Ba saretle, her iki netmelik değisiklikleri. bazı tedbirler de olaylaversite öğrencilerini bu diisrince vnlnnda, bu sö4oktrinde AJB.D.'ye kötülük genn esprisi içinde veterli olmayacaktır. önemli rüs açısmda saymak mümkün decildir. Hele. bitirmistir. olan. Üniversitelerin toplumun düsünce vapısmds zim statik ve ezberci eçitim sistemiraiz, 5(renve sosyoekonomib sorunlannda öncülük edebH* ciyi, aynca okuvarak ve kendi kendini vetiştirocek dinamizm) kazanabilmesi ve ülkenin yasarek genis ve veterli bir ktiltüre ulaşmasını saçmında ağırlığını duyurabibnesidir. Üniversite lamab zornnda bırakmıştır. Oysa normal eğitim özerkliği. bu kurumlann toplumla ilfisini azaltgörmüî herkesin bir ölçüde dinamik kültüre, ması için değil. tersine bn flgiyl kurarken göstereolaylara analizci ve sentezci bir süzeeçle bakabilcegi dinamizmin idarf ve politik baskıdan uzak me gücüne nlaşmış olması trerekirdi. Ancak bııtutulması için eereklidir. Bu dinamizme katkıda gün, sosyal olaylar düşünen herkesi o kadar etbulunmalan için. özellikle bnnnn İçin, Bğrencnea iki doktrin: tecavözü k8rükkilemektedir ki, özellikle egitimde Üniversite kv rin vönetime katilmalan zonmludur. lemiş. bir harbi bem ozatmıs demesine gelmiş ve henüz hayatın yıpratıcı soBeslenme, bannma. vönetmelikleT. tdtaplvr ve hem de kademeli bir sekilrumluluklanndan uzak ırençlerin belirli bir riüve bursiar gibi konularda. gençler, isteklerini öyde siddetini arttırmıs, Ittifaklasünce çücüne ulaşnus olmalan ve bu diisünceleles'.ne açık ve belirli olarak anlattılar ki, buria rımızı çürütmü», milleti ikive rini evlem alanına çıkarmak çabalan doğa) olbir şey katmak çerektiğini sanmıyonım. hölmö» ve ihtiyatlanmızı tamamaktadır. men erftmiştir. onlumıı yönetenlere dSsen görev, attık, Üniversitelerimiz, yüksek öğretim yapma e3•lavîara kendi açısından yonun vapmak deTesebbüs kabillveti olmıvan yerevlerini, eksikliklerine raçmen, yapabilmektedirğil, bu düşünce ve evlem çağının gerçeklerine ni (Elâstikî mnkabele) doktrini, • ••• ler. Ancak, geniş balk gruplannın yasama düzeeğilmek ve çağ dışı kalmamanın çarelerini bu!A.B.D.'nin harbi Bnleme iktidayine etkili olacak arastırmalar ve bilimsel verimakttr. nna olan güveni aanarak dünya çapınd» bir buhran dognrmnştar. Harbi ve barbin tedricî bir «ekilde şiddetlenmesini önleyeme MUHASEBECİ ALlMACAK Bir Anonım Şırketin muhasebe işlerini devamh surette deruhte edecek. Yük?ek Ticaret veya Ticaret Lisesi merunu BAYAN ELEIVIAN almacaktır. İstekülerin 49 48 32 No. lu teîefona veva Karaköy rermeneciler Cad Ko 35 e müracaatlan rica olunur. Cumhuriyet 8243 Dünyada ve bizde Hümkün değil A İ Giresun Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünden: İlân C în s I Pirinç Toz çeker Limon Yumurta Miktan 1P700 Kg. 1800 » 40000 Adet 47000 » Tatan G8950 59400 16000 18800 TL. » » » ' Temlnah 4fi<»8 4220 1200 1410 TL. » » » Rapor'un b'zeli R Iflas elti 1 Gıresun Devlet Göju's Hastalıkları Hastaneleriyle Dogumevi Baştabipliklerinin 1969 mali vılı ihaleleri yapıhncava kadar ihtiyaç olarak tesbıt edilen, vukanda cins, mıktar. tahmin bedellerı ile geçici teminatları vazılı (4) kalem gıda maddesi kapalı zarf eksiltmesi usulü ile 24/7/1968 çarşamba günü saat 15 te Gıresun Safihk Müdürlüğü bina«ınd"a toplanacak Satınalma Komi";vonu huzurunda ihale edilecektir. 2 Geçicı teminat her maddenin hizalarmda gösterilmiş olup, fartnameleri bedelsiz olarak mesai giin ve saatierinde Giresun Sağlık Müdiirlüğü ve Göğüs Hasta'ıkiarı Hastanesi Kalemlerinde görulebilir 3 Isteklilerin muvakkat teminatı, Ticaret Odası veya Esnaf Kefalef Kooperatifinden alaeaklan geçerli vesika ve belgelerivle birlikte teklıf mektuplannı 2490 savılı Kanun hükümleri riaıre=inde hazırlıvarak ihale saatınden en 82 bir saat evvel, makbuz mukabili Komisvon BaşkanlıSma vermeleri veva posta ile göndermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler ile gaatinden evvel venlmeven mekfuplann kahul oltınmıvacaSı ilân olunur (Basın: 20206/8238) Hava Harb Okuluna Öğrenci Almacaktır. 1 Hava Harb Okuluna kabul edilmek Uteyen 68renciler; gerekli biljjileri v» mflracaat fertnlannı; okullanndan, askerlik subeleri. hava birlik v« mOesseselerindeo t«min edebilirler 2 Hava Hatb Okuluna glrmek urtevenler; Yukand» belirtilen yerlerden alaeaklan müracaat termlannı eksilcsuc olarak dolduracaklar ve aynca formla berab*r itı belgeleri de asapnda belirtilen tarihe kadar cönderecekler veya okul miidürh'iklerince eönderilmesini sağhyacaklardlt. a İki adet vesikalık fotograi, b Fotoârafİ! nüfus idaresinden veya ooterdeo onayb nüfus kavdı mıreti. c DipîoTia veya mezuniveti bildirir belge. Bütuniemeli veva önivpr^itelerden mfiracaai edenlerden öörenim durumlannı belir'en bir beleevi okullanndan birinci. Udnd veya üçünoijîükle mezun o'anlar okul idaresinden alaeaklan birbeİBevi de ilâve edpceklerdir d Üzerinde 100 kurusluk posta pu!u yapıstuüraıa ve açık adresi vazılmı» bir adet rarf 3 Müracaptlann kahul edıleeeei tarihler: 1 Temmaz 31 Temmuz 1968 31 Tframuı tarihine kadar müracaat etmis olmak sarttır. 4 Wirac^at adresi: Hava Harb Olculu Komutanlıjı Yeşilyurt İstanbul. Duyurulur. Hv Eğirlm K lıfı (Basın: t 232418708/8239) Niçin VJniversiteler? NATO^va çelince Drierlendirilmeli l l l f A IV A I I I c u va gelınce: rapnrria kavıtlar mevcut B Sonuç « NATO. A.B.D.'nin Elâstikî mukabele bakkındaki teklifinl 1%7 Aralik avında kabol ettigini ilân etmistir. Ancak. A.B.D.'nin 1960ların hasinda hcnimsedifi bn doktrin için NATO'va da haska bir altar mdan sonra Rscor. avnı mihver etrafmda anrii'ler. kan»atlar hahnde tenkitlerle r!evrnn etmekte ve «omıclanmaktadrr Bu raporun. «tva«f ve a«kerf vnnetımindeki bi'itıin ileiliterce tam metninin nkunma<!inda ve d»gerlenriirilme=inde herhalde faIHP vardir C) 2 » yitan !9fifl tarihlı U S. < and World Reports der fv Avropa Sovvet Komünizmi. A.B.D.'nin ve N^Ti'nun ho nolitikasından: Dotodan vapılacak bir b»«k«n» k»™ VATO'nıtn ««kerî mokabeleıinin haşlanpçta n»ti* »S*t<rllnı»»»""e«j. Cipdi. Do YARIN TÜRKİYE açısından durura Tecavüıö körükledi AYGAZ A.Ş. SAYIN HİSSEDARLARINA A. Ş. Yenl Ajans: 3994/8233 1967 takvim yıh kâr hisseleri dağıtımına başlanmıştır. Saym hissedarlarımlzın bu yıl için hisse senetleri ile birlikte Şirketimizin Harbiye, Cumhuriyet Caddesi 361 numaradaki Merkezine mıiracaatlarj rica oiunur. Siirt Valiliğinden Bayındtrf^ Bakanhğı Yag| ve İmar İşleri Reisliğinin: 1 Eruh Orta Okulu 6 dalrell 55retmen loiman injaatı 2^on ,., .,], ! j a n u n hükiimlerine eöre kapalı zarf usulü He eksiltmeve konulmiMfıır 2 îsin tesif Ivdeli 330 544.40 liradir 3 EksiHme Siiıt'te Bavmdirlık Müdürlüğü Odasında 29 7.1968 pazartesi euniî sa?t 10.00 da vapbnlacaktır 4 Eksiltme şar*nsmesi ve diger ev<ak Bayındlrlüt Müdürlü^i'mde eörülebilir 5 Eksiltmeye ffirebilmek icin îsteklilerin: A PRP.717R) liralık eecici teminatını. B 1968 yılma ait ticaret beleesinl. C Ivföracaa» dilekcelerivle hirlikfe verecekleri fEk«ilrme sartnamesin'io belirtilen ve usulüne eöre hszırlanmıs olan> plân ve techizat beyannamesini. Teknik Per«on»î Bfvannamesini Taahhfît BevannamMmî Krfdi imkânlannı Hldiren mal! nım büdjrisinl. Bavmdırlıfc Bakanhüından almtf elduklan (C) CTupnndan kesif b*det) kadar îsin ek«iltmesine rireb'VreklerinJ gösterir mfiteahhitlik ksrnesini Ibra? suretivle Bayuıdırlık Müdürln«5nden alaeaklan veterUk beİBeatal tekli/ mektuplan ile birlikte zarfa koymalan lâ«mdır S tsfekliler teklif mektuplarin) 29.7.1968 pazartesl gunfl saat 900 a kadar makhuz mukabihnde thale fComlsvonu 8askanl:Sına vepccekferdir ' Yeterlik belffesi almması icin son mfiracaat tarihl 24.7.1968 çsrsambs «rüna mesaj saati sonuna kadardır Tpl«n>«1» miiracaatlar ve postada vSki gecikmeler kabul edilmez. Keyfivet ilân olunur (Basın: 20783/8237) B AYGAZ r Tel: 47 I I 30 31 32 •• » » • • • • • • » » • • • • • • » • ••• • • • • • ••• • • • • O İsl. Dz. Tek. MIz. Sat. A(. Koms. Başkanlığından; 1 Kapalı rarf usulü ile Deniz Harb Okulu binalan onanmlan yaptınlacaktır. Muhammen bedeli 10524557 lira olup geçici teminatı 6512.28 llradlr. Tenzilâtın ilândaki muhammen bedel üzerinden yapılması şarttu. 2 Kesif ve şartnameler Komisyonumuzda, K.KJC Ankara ve İzmir Lv. Âmirliklerinde bedelsiz görulebilir. 3 İhalesi 31 Temmuz 1968 güniî saat 15 30 da Kasımpaşa'daki Komisyonumuzda yapılacaktır. 4 İsteklilsrin 26 Temmuz 1968 günü mesaî saati sonuna kadar fstanbul Deniz fnsaat Emlâk KumandanlıSma (Kasımpaşa) müracaatla slacaklan yeterlik betgelerini havi teklif mektuplannı 2490 sayüj kanunun hükümleri dahilinde hazırlayarak ihala günü saat 14 30 a kadar Komisyonumtıza vermeleri (Basın: 20792/8241)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog