Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

i n f Geroek DUnya Ç t * l r « ı S&AHATTIN HllAV Oajılım • KEMAL KARATEKİN umhuriYet KURUCUSU: YUNUS NADİ YOR 1968 YUNÜS N KAZAJKA Generalden astsuba n öğrencilerinden bütün lara, gediklilere kadar bü severek, duygulanarak, htfelı duyarak okuyacaklan Türfc Uk gerçekçi ASKER romanı. Fiatı 10 Lira. REMZİ KİTABEVİ ' tâncüık: .6987/ 45. yıl soyı 75792 Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: Istanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 99 Salı 16 îemmuz 1968 AP'liler isfanbul il Merkezini basmaya feşebbüs etti Kızgın partililer «Üyeler Meclis'e gidip yerlerini alsın, biz onları koruruz» dediler ve îl Başkanı Kemal Pekün'ün istifasını istediler Yüksek Seçim Kurulu'nun Belediye ve tl Genel Meclisi seçimleriyle ."gili son kararı, İstanbul AP teşkilâtındaki huzursuzluğu daha da ar*tırmış ve dün akşam, 100'den fazla bir AP'li grup, İl Merkezini basmaya teşebbüs etmiştir. Beyoğlundaki Mısırlı Hamn üçüncü katında bulunan İl Merkezine topluca giren ve içerdeki İl Divanı toplantısına katılmak isteyen AP'liler, bu arada «İl Başkanı Kemal Pekünön istifasını istiyoruz» diye bağırmışlardır. AP Genel Başkan Yardımcısı Talât Asal'a da, «AP'yi, YTP'nin haline mi çevirmek istiyorsun?» diyerek bağıran AP'liler, ayrıca, Belediye Meclisi ile îl Genel Meclis;nm de işgal edilmesini teklif etmişlerdir. Çekoslovakyadan "Başbakan Rus birliklerinin genclige gözdagı çekilmesi vermege durduruldu çalışıyor,, DubçekHh reform rejimine karsı sinir savası devam ediyor [Dış Haberler Servisi] RAG Sertlik tarafhsı Doğu Avrupa ülkelerinin Çekoslovakyaya karşı açtıkları sinir savaşı devam etmektedir. Beş Dogu Avrupa ülkesinin (Rusya, Doğu Almanya, Polonya, BulgarisUn, Macaristan) liderleri Varşovada toplanarak Aleksandr Dubçek'in reiorm rejimini baskı altına almağa çalışırken, Sovyet birliklerinin Çekoslovak topraklarmdan ayrılması «Si\il trafiğin yoğuıı olması sebebiyle» yeniden ertelenmisür. Varsova Paktı manevralarının sona ermesini takiben çeşitli bahanelerle iki hafta daha Çekoslovakya'da kalan ve nihayet geçen cumartesi günü Rusya, Polonya ve Doğu Almanyadaki daimi üyelerine dönmeğe başiayan Sovyet birliklerinden bir kısmı, kara yollannda, trafiğin yoğun olması yüzünden hızlı hareket imkânındari «Mahrum kalmışlardır.« Tahliyenin yavaşlaması, Varşovadaki komünist zinTe konferansı ile ayni ramana rastladığı için, zihinlerde bazı şüpheler uyandırmıştır. Çekoslovakyanın temsil edilmediği Varşova konferansında, Çekoslovakyadaki son (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) P Necdet Ugur son durumu eleştirdi CHP İstanbul İl Başkanı Necdet Uğur, dtn yaptığı basın toplantısında, Belediye ve İl Genel Mecüsleri seçimi hakkında Yüksek Seçim Kurulu'nun vermiş olduğu kararla meydana gelen son durumun eleştirmesini yapmış ve bu arada partisinin tutumunu da belirterek, «Gerek Belediye, gerekse tl tdaresinde halka hiztnet düşünce ve heyecanı hâkim Sinirler iyice gerildi Hiç bir gazeteeinin yaklaştırılmadığı olay mahalüne, nasılsa girmeye teşebbüs eden iki foto muhabiri ise sinirleri iyice gerilmiş bulunan AP'liler tarafından tartaklanarak uzaklaştmlmıştır. Kızgın AP'liler, kendi aralarında yaptıkları sert tarttşma sırasında da, «Ne bekllyoruz? Üyelerimlz Meclislerine git«inler. Yerlerini işgal etsinler. Bizler de onları koruruz» demişlerdir. Bu arada Nuri Boyar ve Refet Sezgin de suçlanmıştır. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Süleyman Demirel'in Dasm toplantısının yankıları ve tepkıleri dün de devam etmiş, bir demeç veren CHP Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ibrahim Öktem Başbakanın tenkitlere «içerlemeğe başladıgını» öne sürmüş üniversite gençliğine de «Göı dağı vermeye çalıştıgını» söylemiştir. öktem'in demeci özetle söyledir: «Sayın Başbakanın tnüsamaha lı görünrne gayretine rağmen, kendi fikirlerine «atılmıyanlara ve bele muhalefetten grlsin. basından gelsin, »«r.kitlere bir hayli içerlemekte oiduğo ba son toplantıda iaba iyi görülüyor.» NATO ile ilişkiler «CHP Partı Meclisinin (NATO ve ilişkilerimiz) konusundaki görüşüne karşı düşuncesı sorulan Sayın Demirel, ronidlu organlann ve kişileri? görüsleri ile hiç de uyuşmayan oldukça (Arkası Sa. 7. S3. 2 de) Hükumetçe tasarlanan hal şekli görüşülüyormu.ş öte yandan, il merkezinin kapısında beklemekte olan gazetecilerle bir konuşma yapan AP Mılletvekili O. Seyfi Orhon, toplantı hakkında kısaca bilgi vermiş ve: «İçerde hükumetçe tasarlanan hat şekli üzerinde konuşuluyor. Basbakanın takip edeceği belli hareket tarzı tesbit ediliyor. Arkadaslann fikirleri soruluyor. Bir açtklama yann yapılır sanırun» demiştir. Aynca, Yüksek Seçim Kunılunun karanm sert bir diUe tenkid eden AP Milletvekili, bu arada şunlan söylemiştir: (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) II, SUNAY VE BURGİBA HAVA ALANINDA Dll Tarih ve Hukukta yeni Yönetmelik açıklandı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Altıncı Filoya mensup gcmılerin Istanbul'a geli^ini protesto için Teknik Üniversite önünde caddelere yazılan yazılar Son boykot ve işgal hareketlerinden sonra öğrencilerin çesitli fakülteler yönetmeliklerinde sağladıkları değişiklikler Resmî Gazetede yayınlanmağa başlanmıştır. Dünkü Resmi Gazetede Hukuk Fakültesi lisans öğretim ve imtihan yönetmeliğinde yapılajı değişiklikler ile Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi öğretim ve imtihan yönetmeliğinin bazı maddelerindeki değişiklikler yayınlanmıştır. Tunus Devlet Başkanı Burgiba Istanbul'a geldi Tunus Devlet Başkanı Habib Burgiba, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın özel konuğu olarak dün ailesiyle birlikte cfokuz gün kalmak üzere Istanbul'a gelmiştir. Yeşilköy Havaalanında Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Devlet Bakanı Seyfi Öztürk, Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu, Dışişleri Bakanı Ihsan Sabri Çağlayangil, Ordu Komutanlan ve diğer protokol ilgilileri tarafından askeri toren ve 21 pare top atışı ile karşılanan Tunus Devlet Başkanı, verdiği demeçte. «Yurdunuzda gördügüm samimî tezahürat beni çok memnun etti. Yorucu olan Romanya gezimden sonra Türkiye'de bir hafta dinleneceğim için çok memnunum» demiş ve «Türkiye'nin bütün köşelerini görene kadar» yurdumuzu ziyarete devam edeceğini söylemıştir. İstanbul semalarmd'a, alana inmeden önce Hava Kuvvetlerine ait 4 jet'in eşliğinde iki tur atan Habib Burgiba, alana iner inmez, kendisinden dört gün önce Bn. Burgiba ile birlikte Istanbul'a gelen dokuz yaşındaki kızı Hacer Burgiba'yı aramış, hattâ merasim kıt'asını teftiş ederken dahi kızını yanından ayırmak istememiştir. DÖRT ÖZEL DOKTOR Içinde, oğlu ve Dışişleri Bakanı Burgiba Jr., kardeşi Bn. Neila Ben Amar, Bayan Burgiba'nın kızı ve damadı, Tunus'un Fas, Paris ve Cezayir Büyükelçileri ve dört özel doktor ile dört hizmetkârın bulunduğu 40 kişilik heyetle uçaktan indikten sonra, bir süre Şeref salonunda dinlenen Habib Burgiba, burada basın mensuplanna Türkiye'ye gelmekten duyduğu memnuniyeti belirten bir demeç vermiştir. Burgiba'nın bu demecine karşıhk Cumhurbaşkanı Sunay da, kendisini Türkiye'de ağırlamaktan duydukları memnuniyeti ifade eden bir konuşma yapmıştır. Bu arada oğlu ve Tunus Dışişleri Bakanı Burgiba Jr. da, Romanya gezisinin Tunus için faydalı sonuçlar verdiğini söyleyerek, Mısır Devlet Başkanı Nâsır'ın Moskova gezisi hakkında «önemsiz» demiştir. (Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) Çağlayangit Holandaya gitti Dışişleri Bakanı Ihsan Sabri Çağlayangil, Holânda Dışişleri Ba kanı Josef Luns'un dâvetlisi olarak dün Lahey'e gitmiştir. Yeşilköy'den ayrılmadan önce kısa bir demeç veren Çağlayangil, «Holândalı meslekdaşım Luns, geni; tec rübesi ile herkesin takdirini kazanmıştır. Bilhassa Ortadogu meselesinin banşçı bir çözüm yoluna bağlanması için büyük mesai sarfetmiştir. Ben de kendisine Kıbns meselesinin son safbasını ve hükurnetimizin görüşlerini açıklayacağun» demiştir. Demecinde, Holânda ile Türkiye arasındaki ilişkilerin uzun bir süredenberi iyi bir seyir takip ettiğini söyleyen Çağlayangil, sözlerini şöyle bitirmiştir: «Karşılıklı ziyaretimizin bu mesut gelişmeyi kuvvetlendireceği muhakkaktırj» Gençler 6. Filoyu protesto ettı/er Istanbul'a sekiz gün sürecek bir ziyaret yapmak üzere dün sabah Istanbul'a gelen A.B.D. Altıncı Filo'suna mensup bir uçak gemisi ile beş destroyer, limana girişlerinden beş saat sonra, 100 kadar genç tarafından Dolmabahçe Rıhtımı gönderlerinde Türk bayraklan yarıya çekilerek protesto edilmişlerdir. Bu arada dün gece baa öğrenciler. Amerikalı denizcilere mürekkep attıklanndan, şikâyet üzerine nezarete fliınmiş^rrtır Amerikan Filosuna mensup gemilerin saat 8'de limana girmesinden sonra, öğleye doğru gençler, ellerinde üç Türk bayrağı ile Dolmabahçe Rıhtımına gelmişler ve boş olan gönderlere bayraklan yarıya kadar çekmişlerdir. Gençlerin bu protestosu sırasında, polis ekipleri müdahalede bulunmamış, yalnız bir ekip, olay çıkmaması için protestocuların etrafını çevirmiştir. Teknik Üniversite'ye mensup gençlerin Altıncı Filoyu protesto için bayrak çekmeleri sırasında konuşan l.T.Ü.T.B. Başkanı Harun Karadeniz, «Türkiye'nin tam bağımsız olduğuna inanmıyornz ve onun için de bayrakları yarıya kadar çekiyoruz» demiştir. Bayraklar daha sonra görevli polisler tarafından yukarı çekilmiştir. 100 liralık burs payıdır,, arfışı SÜ$ NECDET UĞÜR Hukuk Fakültesi yönetmeliği Hukuk Fakültesi lisans öğretim ve imtihan yönetmeliğindeki değişiklikler özetle şöyledir : «Imtihanlar biri yaz, diğeri güx döneminde olmak üzere iki dönemde yapılır. öğrenci, çirmek istediği döneme göre 15 mayıs veya 15 eylül tarihine kadar im(Arkası Sa. 7. Sü. S da) ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Ankara Yüksek Okullar Taleolacaktır. Varlıklı ve nüfuzlu olmak, özel ilgi ve kolaylık görme j be Birliği Başkanı Galip Altın, yi gerektinneyecektir. Bütün va [ dün bir bildiri yayınlıyarak Başbakan Süleyman Demirel'in son tandaşlara kesinlikle eşit mua! basın toplantısında öğrenci mesemele yapılacaktır» demlştir. lelerine değinen sözlerini cevap İstanbul Belediye ve İl Genel landırrnıştır. Meclisleri kesin seçim sonuçlaDernirel'in öğrenci hareketleriynnın şimdi alındığını, bu sonuçle ilgili konuşmasını yeren öğlara göre, Belediye Başkanlığını renci derneği başkanı, «köklü reAP adayuıın, meclis üyelikleriformlar» dan ileri bir «eğitim ihnin çoğunlugunu da CHP adaytilâli» yapılmadan meselelerin larının kazanmış olduğunu belir(Arkası Sa. 7. Sü. 3 de) (Arkası Sa. 7. Sü. 8 de) ı Milletvekili Köksal, DP'liler için 217 imıa topladığını açıkladı KATSERt DP'lilerin siyasi haklarını geri vermek için yapılan çalışmalarda «Bayraktar» olduğunu söyliyen AP Kayseri milletvekülerinden Feyyaz Köksal, şehrimizcfe yaptığı açıklamâda, «Hazırlamış olduğum teklife 217 parlâmenter imza koydn» demiştir. Köksal, DP'lilerin siyasi haklarının iadesının memleket kaderi yönünden şart olduğunu belirterek şunları söylemiştir : «Anayasa hariç, Anayasa dısında kalanlarla Anayasaya aykın olarak yok edilmiş hakların geri verilmesini istiyoruz. Bu isteklerimizi Demokrat Parti mensuplarının siyasi partilere girme hakkı, bu partilerde görev alma hakkı, milletvekilliği hariç mahallî idarelere seçilme hakkı o(Devanu Sa. 7, Sü. 5 de) Altıncı Filo, 21 pare top atışı ile karşılandı Istanbul'a sekiz gün sürecek gayriresmî bir ziyaret yapan Amerikan Altıncı Filosuna mensup altı gemi, limana girişlerinde 21 pare top atışı ile selâmlanmışlardır. Ayrıca Amerikan Başkonsolosunun Amerikan uçak gemisi «tndependence» a çıkışı sırasında da 11 pare top atışı yapılmıştır. Gemiler limana girdikten sonra, Komutan Tümamiral L. R. Geis, Vali Vefa Poyraz'ı ziyaret etmis, Vali de bu ziyareti, öğleden sonra uçak gemisine giderek iade etmiştir. Geceki oiaylar Aralarında özellikle İTÜ'lü öğrencilerin bulunduğu bir grup dün gece Beyoğlu'nda bazı Amerikalı denizcilerin üzerlerine mürekksp atmışlardır. (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) BİR Yunanhlar 4 Türk motorunu tevkif etti KAŞ (Antalya), (Orhan ŞENER bildiriyor) Kaş sahili ile Yunanlilara ait Meis adası arasındaki sularda sünger avlayan dört Türk motoru, iki Yunan devriye hücumbotu taratından silâh tehdidi ile Meis adasına kaçmlmıştır. Dün akşam üzeri meydana gelen olayda kaçmlan Türk denizcilerinin sayısı 2832 arasındadır. Durum, sünger avlayan Özdemir Şengül ve Nail Akçay adlarındaki süngerciler tarafından Kas Kaymakamhğına bildirilmiştir. Durum daha sonra Ankara'ya iletilmistîr. DAKİKA: Yağma peş'mde Eski Demokratlar siyasî hafclannın iadesini istiyorlar. Farzedin ki. aldüar. Şunun şurasında ne kaldı? Seçimler geliyor. Farzedin ki, girdiler. Kim kazamr, kim kazanmaz? BeUi olmaz. Ama, farzedin ki, kazandılar. Hadi bir 10 sene daha. Hadi bir 27 Mayıs (yahut başka bir ay) daba. Hadi bir sürü zor durum daba. Eğer biri çıkmış «Tarih tekerrürden ibarettir» demişse, herhalde, böylesine «kör, kör, parmağim gözüne» demek istememistir: . D. N. Hür Berlin Üniversitesinin 100 kadar öğrencisi, Rektörlük binasını iki saat süreyle işgal altında tuttuktan sonra, resimde görüldügü gibi polis taraîından dışarı çıkanlmışlardır. İşgal hareketi, sol eğilimlerin hâkimiyeti altındaki Öğrenci Konseyi tarafından düzenlenmiştir. Hür Berlin Üniversitesinin daha fazla muhtariyete sahip olması tekliflerinin reddedilmesini" protesto amacıyla yapılan gösteriye katılanlardan 80 kadarı tutuklanmıştır. AP Milletvekili, Imran Öktem'in Yüce Divana verilmesini istedi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) AP. Kayseri milletvekili Mehmet Ateşoğlu, Cumhuriyet başsavcılığına bir muhtıra vererek, başsavcının Yargıtay Başkanı Imran Öktem'i Yüce Divana sevketmesini istemiştir. Ateşoğlu muhtırasuıda Imran Öktem'in •Allahı insanlar yarattu demek suretiyle, Türk milletinin inançlariyle alay ettiğini, dolayısiyle görevini kötüye kullandığını ve Anayasayı çiğnediğini öne türmügtür I 17 yaşındaki Prenses Anne, Breueden'dc binicilik okulunun bir gösterisinde kurbağa derisiuden ceket, büzgülü dantel eöğüslük ve üç köşeli şapka giymiştir. Prenses, üç okul arkadaşı ile birlikte gelecek ay Londra'da yapılacak olan millî dans müsabakalannda, binicilik oknlunu temsil edecektir. Şoförlere verilecek kredinin esasları belli oldu ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Sanayi Bakanlıgı tarafından kurulan ve ağustos ayından itibaren işlemeye başlayacak özel fon dan, kademeli olarak 200 bine yakm şoför donatım ve onanm kredisi alabilecektir. Halk Bankası ve Esnaf Kefalet Kooperatiflerl kar.alıyla dagıtılacak. kıedüer, 3 yıl vadeü olacak Te 3'er aylık eşit taksitlerle ödenecektir. Yetkililer, donatım İçin verilecek kredllerin 15'er bin, onanm .(Aıkası Sa. i, Sü. i de) (Aıkan 5a. 7. 6ü, 1 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog