Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

Finlandiyalî boks antrenörü Sten Suvio iddıalı konuştu Toviz vermiyecefliz Gureş Federasyonu Başkanı Cemil Erkök'ün beyanatı SEYFİ TATAR (Hedef Meksıka) Tiirk boksunun gelecefinden iimitli konnştu, Resimde Finlandiyalî boks antrenörü antrenmanda görülüyor. Sten SUTİO Seyfi Tatar için altın madalya hayal değil! Hürol BtLÂL ir antrenör var Türkiyede... Avrupada değıl, dünyada isim yaprnış, boksta otorıte olduğunu âdeta tescil ettirmiş bir antrenor. Ve bu antrenör getirildikten sonra bir program yapılmadığından 22 gunlük bir çalışma ıçin Ankara Bölgesine verılmiş.. Kendisiyle salonda boksörleri çalıştırırken karşılaştığımda şöhretli antrenör Sten Suvio çahsmasımn 25. günunde bir gün sonra ne yapacağını bilmiyordu. Gene tfe Boks Federasyonuna toz kondurmuyordu Suvio.. Isveç milli takımını çalıştınrken olduğu gibi bir program dahilinde hareket edeceğinj tahmin etmişti. Ama Suvio bilmiyordu ki, Türkiyede her şey plân ve programdan yoksundu.. Ve Suvio suallerimize şöyle cevap veriyordu... Evvelâ huzuru temin edeceğim eni Güres Federasyonu Başkanı Cemil Erkök, Dunya Universitelerarası Gureş Şampiyonasını seyretmiş ve bu arada şehrımızde de bazı temaslar yapmıstır. Cemil Erkök kendisıne konuşan gazetecilere, «Türk jüresini jçten yıkmaya çaiışanlar» hiçbir zaman taviz vermiyecegiz» demiş ve sonra da sozlerine şunlan eklemiştır : « Güresimiz eski yıllara nispetle bîr gerileme SÖstermektedir. Bizim tarafımızdan dünyada öğretilen ata sporumuzun, diger milletlerce bizden daba iyi tatbik edildigini kabul ediyorum. Sahsen valnız güresin defil, bütün spor dallarının modern teknik ve ilmin altında vapılmadıfı sürece basanya nlaşamıvacafını müsahede etmekteyim. Bunun dışında rürfşimizin, bir topluluk spornndan zivade, bir zümre veya sınıf spora baline Ketirilmis bnlnnması ba^ansızlıfın en biivük âmilidir. Bn alanda sporcular. vptistiriciler ve idareciier basarılarından dolayı mttkâfatlandırılmadıkları sürece, Türk güresinden bir sey bpklenemez. Benim en bavük gavem, gerek dıs seyahatlerde, çereksc iç temaslarda olsun. basari gösteren bölçe, antrenör ve sporculan mükâfadandırmak olacaktır. Türk güresinin geleceğinden çok ümitliyim.» Y B Sayın Bakan sporcu olduğunuzu unutmayınız Saim KAUR ürkiye'de spor işleri bir türlü Batılı anlamda düzene sokulamıvor ve spor, çesitli amaçtara nlaşmak için basamak yapılmaktan, türlü çıkarlar için araç olarak kallanılmaktan kurtulamıyor. Halbuki spor, ctntilmenliğin, doğrol ufan, iyi ahlâkın, faziletin, dürüst mücadelenin, yiğitliğin, fedakârlıfın, itaatin, iyi niyetin »embolüdür. Spor kadrolarında bulunanlar ister yönetici, ister çalıstı rıcı, ister hakem, ister sporcn olgnn, ynkarıda özetlediğimiz nitelikleri baiz olmalıdırlar. Bunlardan yoksun ve eksik olanlar hiçbir zaman beğcnilen, takdir jören 8rnek sporcn, yönetici olamazlar. Resmî örçüte, kalüplere, yöneticilere düsen en büyük görev, sporcu seviyesini gerçek anlama uygnn düsecek sekilde yüksek tntmak, kusurları dnzeltmek ve daima gelecek nesillere ivi örnek vermektir. Türkiyede spor işlerini yürüten Bakandan en gösterissiz kulübün idarecisine kadar herkes sporu böyle anlamak, böyle uvçuJamak zorondadır. Gençli^e böyle jdeal bir anlayısı benimsetmek bizce birkaç olimpiyat sampivonlugundan çok daba değerlidir. N'itekim son güresçi ayaklanması sırasında teskilâtın vakur t u t n m U n u nasıl takdir etmissek, üsküp bezimetinden hemen sonra suçluların Bakan tarafından affedilmesini hiçbir yönü iie asla kabnl etmiyor ve Türk sporunn soy SU zlasmaya götürecek bn kadar tehlikeli bir davranısa, Bakan dahil, kimsenin cesaret edemivecejine inanıyoruz. Millî kadroya çirmeyi reddedenler tek bir sartla haklı olabilirdi. O da, isyan ettikleri yöneticilerin ağır snç olması ge r eken biivük kabahatlerini Üsküp'ten önce açıklasalardı. Oevlet o zaman hakem ljk vapar. ya sporcuların iddiasını haklı görür, ya da vöneticileri. Fakat Devlet, söylenenleri doğru çörmemis, sporculan suçln «ördp Ceza Koruluna sevkettikten sonra alınan kötü bir sonuç üzerine derhal yön değistirmeğe kalkısmak hiçbir bakımdan hos görülemez v e bondan daha kötü bir tatbikat düsiinülemez. Bn konuda görüsünü önceden kesin olarak söylemiş bulnnan Genel Müdür, sporcula n n affına mâni olmazsa görevden çekilmesi kaçınılmaz hale gelecek v e Yenal, Türk spor tarihine prensip sahibi, gerçekten sporcn bir iflarecl oUr«k sreçttektlr. Devlet Bakanın» dflşefl, hatalı dtvranı?md» israr etme4en, otoriteyi kornmak üzere Ceza Kmmht karartn» s a y r «8«termesidir. Snnn bilmelidirler ki, Türk sporunda kötü örnek olacak her müdahalenin gerçek sporseverler ve iyi niyetnier tarafından protesto edilmesi devam edecektir. I Seyfi ve Celâl her gün çalışmaya geliyorlar. Tatar Romada gördüğümden daha iyi. Hızh ve teknik. Bugün Seyfi Tatar'ı Avrupada yenebilecek boksör yok. Celâl Sandal fizikman çok kuvvetli, Yadigâr da eskisine nazaran daha iyi, Tatar için Meksika'da altın madalya bir hayal değıldir. Bence Tatar ve Yadigâr' ın Meksika'dan madalyasız dönmeleri anormaldir. Türkiye ile vatanım Finlandiya arasında bir millî temas Türkiye'nin en az iki farklı galebesiyle sonuçlanır. Canla başla çalışan antrenörü seyrederken, gönül küçük hesaplardan habersiz bu insandan azami faydanm sağlanmasmı istiyordu. Meksika'ya gidecek elemanları simdiden eline teslim edemez mi idik acaba? Suvio Türkiye'yi ve Türkleri çok seviyordu. Yoksa Isveç milli takımının cazip teklifini reddedip cok sevdiği Tıirkiye'ye gelmezdi. Zaman geçiyor v e Olimpiyatlar yaklaşıyorken altın devrini yaşıyan Türk boksunun ismıni dünyaya duyurmak istiyor isek gerekeni biran evvel yapmalıyız. Boks Federasyonu Başkanı Şefik Tetik işlerin tanzimıne önayak olmahdır. Suvio'yu gayet iyi tanıyan Tetik'ten otoritesini kullanraasını istiyor ve biran önce harekete geçmesini beklivoruz. HADI GUL Marşand Güreşinden bir an... Birincilığı Bulgarıstan aldı Universite Takımımız ikinci oldu D ünya Üniversiteler Serrj«3t Gureş Şampiyonası son» ermış ve Milli Takımımız ikincilıgı kazanmıştır. Şampiyonluğu ıse Bulgaristan kazanmıştır. Musabakalann cereyanı şu sekılde olmuştur: İKİNCİ TfR GÜREŞLERİ 78 KİLO: Güreşçimiz İrfan Kaplan, Fransız P. Taberna'yı ittifakla mağlüp etti. Bu sıkletın diğer güreşınde ise Bulgar Bimbalo»r, Irak'lı Settar'ı 1 dakika 55 saniyede tuşla yendı. 87 KİLO: Bulgar Yusuf Muradov Süleyman Akbayır karşısında daha faik bir müsabaka çıkardı ve neticede ittıfakla galip geldi. Fransız Andre ise İtalyan Antonio'yu ittifakla mağlup ettı. 97 KİLO: Bulgar Delçev, Fransız Carbesse'yi 40 saniyede tuşla yenerek gecenın rekorunu kırdı. AĞIR: Bulgar Vasil Vasilev Ame rika'lı J. Levis'ı ittifakla yendi. ÜÇÜNCÜ TUR GÜREŞLERİ 52 KİLO: Ferhat Demirtaş Iraklı Mayrufu 5 dakikada tuşla mağlup etti. 57 KİLO: İnal Aras Iraklı Saad'ı ittifakla yendi, 63 KİLO: Aydın Uçak Bulgar Ivanov ile berabere kaldı. 70 KİLO: Nadı Gül Fransız Marşand'ı ittifakla yendı. 97 KİLO: Mehmet Ali Berber Fransız Carbesse'yi ittifakla yendi. Ağır sıklette Cemil Uzun Bulgar Vasıleve ittifakla yenildı. 70 kiloda Hadi Gül Irak'U Salih'i ittifakla yenildi. FERDÎ KLÂSMAN 52 KİLO: 1 Bulgar 2 Ferhat Oemirtaş 3 Iraklı 57 KİLO: 1 Bulgar 2 Unal Aras 3 Irak 63 KİLO: 1 Amenka 2 Aydın Uçak 3 Bulgarıstan 4 İtalya 5 Irak 70 KİLO: 1 Bulgaristan 2 Hadı Gül 3 Irak 4 Fransa 5 italya 78 KİLO: 1 Bulgaristan 2 İrfan Kaplan 3 Fransa 4 Irak 87 KİLO 1 Amerika 2 Bulgaristan 3 Fransa 4 Süleyman Akbayır 5 İtalya 97 KİLO: 1 Bulgaristan 2 M. Ali Berber 3 Fransa AĞIR 1 Bulgaristan 2 Amerika 3 Cemil Uzun TAKIM KLÂSMANI 1 Bulgaristan 37 2 Türkiye 29 3 Amerika 14 4 Irak 12 5 Fransa 11 6 İtalya . 4 KİMSEYE TAVİZ VERİLMtYECEK Yeniden seçilecek güres takımlan, Olimpiyatlara kampta hazırlanırken, ikilik yaratmak ısteyeceklere hiçbir zaman müsamaha edılmiyeceğını söyleyen Baskan, bu konuda da şunları demıştır: «Türk türfşinin içindrki hazursuzlufu, taviz politikasına sapmadan ortadan kaldırmaya çalısacak ve Olimpivatlara zinde bir hava irinde hazırlanmaya gayret edece^iz. önce huzurn temin edecefiı. Bu arada boykotçular hakkında ne Genel Müdürluk ve ne de Ceza Hevetinden Federasvona ıntikal eden bir durumun olmadıgını sövleven Erkök, «Pek tabii ki, Olimpiyat ve dünya sampiyonluklarına kadar yüksrlmis olan bo kimselerden faydalanmak istivornz. Ortada bir ceza ve suç nnsurn çösterilmeden ve bana rpsmen bir tehlieat vapılmadan hn röre«cil<r hakkında fikir beyan etmem doîm olma' • « f Anrak. kıvmetlerini önceden takdir ettijim • » •i. bu ffireşçllerin derhal kampa alınıp. form dnramlarının (esbit edilmeslnîn yerinde olaca|ına inanıyornm. Bir insan mahkemeye verilebilir. suçsaz oldnfu ortava ctkarsa, honları sncln olarak kabul etmek insafsızlık olnr. Ben sahsen daima hakkın yanında olan bir kimseyim» seklinde konusmuştur er İZMİRDE İL. K İMTİHAN Basketbol Genç Milli Taklmunlnn son şampiyonadaki kadrosu Basketbol Genç Millî Takımımız yarın Romanya ile karşılaşacak IZMtR 110 ağustoste îspanyada yaptfacaic Avrupa genç • ler basketbol şampiyonasına katılacak olan Genç Millî Easketbol takımımız yarın akşam sast 20 de şehrimizde Romen Genç Millî takınu ile karşılaşacaktır. Yeşilfcöyde, Büyükada'da hazırlık karşılaşmalan yapan basketbol Genç Millî takimımızm antrenörü Yalçm Granid, çalışmalardan memnun olduğunu, Romenlerle yapılacak 2 karşılaşmada durumun daha iyi anlaşılacağını belirtauştir. 14 kişilik Genç Miilî takımımızın kadrosunda şu elemanlar bulunmaktadır: Nur, Germen, Nadir, Ali, Serdar, Zeki, Firuz, Cihat, Fuat, Semih, Reşat, Necmi, Mahmut, Izzet. Vefa bugün Tılmaz ve Con'a ffloç Doğan için pey sürecek boşıno 6 bin lira teklif edildi 6 CAS BARTCJ (Dakıkası 66 lira) Ooğan ve îılmaz (Yine ayzu fonnayı giyecekJer) CENAP (Kime niyet kıme kısmet) Çiriç, Galatasaray antrenörü Kaloperovîç'i övdü Beşiktaş antrenöni Milovan Çiriç, Galatasaray çahştırıcısı Toma Kaloperoviç'i övmüştür. Çiriç, Galatasaray antrenörü Kaloperoviç hakkında sorulan bir suali şöyle cevaplandırmıştır: «Kaloperoviç'i çok iyi tanınm. Kendisi benim çahştırdığım î u goslav millî takımı ile BSK'da oynadı. Çok iyi futbolcuydu. Hem Galatasaray ve bem de Türk futbolü onun sayesinde cok şey kazanacak.» alatasaray'dan satışa çıkartılmış olan Doğan ile Yılmaz'a bugün Vefa talip olacaktır. San Kırmızılı yöneticiler, Vefa ile anlaştıklarını ve bu kulüpten başka Doğan ile Yılmaza talıp çıkmadıklarını söylemişlerdir. SIVAS, (Yücel Vönal bildiriGENÇLERBİRLİĞİ'NDEN ALİ Galatasaray, Gençlerbirliğınden Alı'yı alıp transferi kapayacakyor) 2. Türkiye Lıginde bu yıl tır. Yonetıcıler, kaleci v e haf sıkıntısını yenı transferlerle giderdıkbaşa oynıyacak olan Sıvasspor, lerını, ıyı bir takım da kurduklarını belirtmişlerdir. Fenerbahçelı Can'a maç başma KOCAELİSPOR SEZONU 6 bın lira teklıf etmiştir. Can'dan sonra yapacağı bir merasimle ahaber bekliyen Sıvassporlular, BUGÜN AÇIYOR çacaktır. «Rakiplerimize tzmit'te kendi oyuncularından Oğuz, Esin, Bursaspor'dan Mustafa'yı, Bey pnvan yok» diyen Yeşıl SıvahSüleyman ve Mehmet ile anlakoz'dan Metın ve Ali'yi, Trabzon lı ekıbın antrenörü Selâhattın şarak ıç transfen halletmiştir. Bugune kadar 250 bın lira har, Sebat Gençlık'ten Salıh'i, Boru Ünlü «Dışarıda yapacagımız maçspor'dan Emın'i, Kayserıspordan larda alacaeımız pnvanlar bizi cıyan Kırmızı Beyazlılar, BahŞevkıyı alarak kadrosunu hayli basa oynatacaktır. Bnna inanıyokesır'den K. Kâmıl, Altınay'dan kuvvetlendiren Kocaelıspor, yeni rum» demiştir. Muharrem, Iz. Güze!bahçe'den futbol sezonunu bugün öğleden Adnan, Afyonspor'dan Hüseyin, G.Saray Genç'ten Faruk'u renklerine kazandırmıslardır. En fazla parayı veren, A. Ordulu Genap'ı alacak Fenerbahçenın 5 günden beri sakladığı Altınordulu Cenap bugun yapacağı mukavele ile SanLâcıvertlilenn malı olacaktır. Ancak Cenap'a Beşiktaş'ın da talıp olacağı ve Fenerbahçeden fazla para vererek kendilerine maletmıye çalışacakları söylenmektedir. Bununla beraber Galatasaray'ın da Cenap için bazı şeyler düşündüğü tahmın edilmektedir. JCısaca.. BASKETBOL 110 Ağustos tarihleri arasında Ispanya'da yapılacak Avrupa Gençler Basketbol Sampiyonası'na katılacak Genç Milli Basketbol Takımımız yarın gece saat 20'de İzmir'de Romen Genç Milli Takımı ile karsılasacaktır. BİSfKLET Fransa Bısıklet Turu'nun 240.5 km.'lik 15. etabını, geçen yılın şampiyonu Fransız bisikletçisi Pingeon kazanmıştır. HALTER Tokyo'da yapılan Japonya Vlnsal Halter Şampiyonasınd» Tüy Siklette Masso Keto «ilkmede 145 kilo ile yeni bir düny» rekoru kırmıştır. Bisiklet yol birinciliği 28 Temmtızda İsfanbulda Mehmet Baturalp'ın oğlu oldu Teknik Universite basketbol takımı antrenörü eski Fenerbahçeli Mehmet Baturalp'ın bir oğlu dünyaya gelmiştir. Baturalp, geçen sezon çaltştır«lığı takımlann başarıdan ^aşanya koşması sebebiyle oğ'"^a «Zafer» Burak aduu vermiştu MEKSIKA HAZIRLIĞ1 Mcksika Olimpiyatlarına hazırlık mahiyetinde Batı Almanyanın kuzeyinde Kiel haftası» dolayısiyle İM yelkenlinin iştirakiyle varışlar yapılmıştır. 1972 Olimpiyatlarında yarışlarınu yapılacağı aynı yerde yapılan müsabakalar heyecanb geçmijtir. Gençler Snipe Şampiyonası Türkiye Yol öirinciliği 28 Temmuzda Istanbulda yapılacaktır. Bu yarısa 12 bölgenin 60 bisikletçisinin katılacağı yanşlann çekişmeli ve zevkli geçeceği söylenmektedir. ANKARA MÜKAVEMET BİSİKLET İ'ARISLARI ANKARA Ankara Mukavemet Birinciliği bisiklet yanşlan dün Ankara • Polath yolu 100 kilometre üzerinden yapılmıştır. 1 Mustafa Cengiz 2 saat 40 dakika 15 saniye 2 MPhme' Dpstan 2 saat 50 dakıka 25 sanıye Altınordulu futbolcular Bülent Esel'in safdışı kalmasına üzüSüyor tZMİR Türkiye Gençler Snipe Şampiyonasına Pendikte devam edilmektedir. İlk gün IstanbuJ yelkencileri, Izmir ve Kocaeli yelkencilerine karşı iistün bîr yarış çıkarmaktadırlar. tkinci müsabakada Fenerbahçeden Mii3 Doğaner Haluk Avunduk ekibi birinci gelmiş, Orhan Tiirker Ersin Öztokat ekibi ise uçuncu olmuştur. İstanbullu yelkencilerin çekiştikleri yarıjlarda hangi ekibin milli takımı temsil edeceği henüz belli olmamıjtır. t» •£££* ıtlUIUI UU t Altınordu'ya uzun yıllar eme0 geçen Bülent Esel'in antrenörlükten aunarak yerine Feriköv Menajeri Ismail Erçin'in getirilmest Altınordulu taraftarlar arasında günün konusu olmakta devam etmektedir. takımım en müşkül anlarda dahJ yalnız bırakmıyan ve her türlü zorluğa senelerdir ga ğüs geren Esel'in bır çırpıda sat dışı edilişf futbolcilaı arasında da hoş karşılanmamış ve endişe yaratmıştır. Futbolcular bu bozuk durumun bir an önre düzeleceğinı ümit etmektedırler. BfÎLt.M KM.L (Aforoz edıldı) ıtnııuıuuııuıuu • IUIIUIIUM
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog