Bugünden 1930'a 5,466,546 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyeî BAS1N AHL.AK YASASINA UYMAY1 TAAHHTjT EDEK Sahlbl! NAZİM2 NADÎ # Genel Yayın MüdttrO ECVgl1 GÖRESİN Sorumlu Yazı ljlerl Müdürü GROL OALLI Buan *• Yayan CUMHURİYET MATBAACHJK ve GazetccUUc T. A. S • Cagalollu Htlkevl »okak No. 3941 GÖNET tCİERİ: RflçOtaart Meydanı Edirne Hanı ADANA Telefon «50 * ANKARA Atatürk Bulvmrt Tenor Ap. • Venljehır Telefon: 12 09 20 • 13 09 68 12 95 44 17 57 55 # İZMİR: Fevzipaşa Bulvan, 104105. Te!: 31230 24709 ABONE Sanettk • aylık S «ylık Türkly» 75.00 40.00 13.00 ve İLÂN Harfcl 198.00 99.00 49.50 Baflık (Maktu) 2 3 4 5 lncı laMfeierde (aanttrai) a 7 od iahUelet Nljan, Nikih. Bvlenrn*, Ooftum (Maktu) Ölüm. Mevlit, Teşekkür ve kayıp arama S ölüm, Mcrtlt Tesekkür (13 cü) 5 em » 5 LM 50 > 45 • «5 a ıoo » 150 » SA71S1 25 KURÜŞ Bakırköy'de sular akmaya başladı (Baştarafı t Inci sahifede) Beyoğlu tarafındaki yüksek semtler de bütün gün boyunca •u yüzü görememişlerdir. Buna karşılık. önceki gün kadınlan isyan eden Bakırköy'e, bol su vermek için, ilçenin Çırpıcı suyundan Topkapı'ya verilen kısım, dün kesilerek, «Çırpıcı suynnun tuntmı BakırkSy'e verilmistir.» Böylece, Dikilitaş, Zu huratbaba gibi semtler dün su alabilmişler ve Sular tdaresini basan kadınlar da dâvâlarını ka ztnmışlardır. Sular ldaresi nöbetçı memurîa n. bütün semtlerın borularının açık bulundugunu, fakat suyun aehre yeterl; olmayışı ile sarfıyatın her zamtnkinden çok olu su sebebiyle, basıncın az gelerek bir çok semtin susuz kaldıgını ileri sürmüştür. Izmirliler dünü çoğunlukla Çeşme'de geçirmişler, Sabahın ilk saatlerinden dün saat ll'e kadar Çeşme'ye gıden oto sayısının 3 bin 500 olduğu görülmüştür. Her otoda, beş kişi olduğu düşünülürse. hafta sonunu Çeşme'de geçirenlerin sayısının 17.500'e çıktığı hesaplanmıştır. Öte yandan, gece gündüz devam eden yüksek sıcakhk, gıda maddelerinin çok çabuk bozulmasına sebep olmakta, şehrin çeşitli semtlerinde yapılan Belediye kontrollarında 51 gıda maddesınden çoğunun bozuk sa tıldıgı görülerek esnafa ceza ya zılmaktadır. îzmir kıyıiarında deniz suyunun sıcakhgının 27 dereceye ka dar çıkması, halkın serinlemesine de ımkân vermemiş, halk göl Eede 41 dereceye yükselen sıcak ta ne yapacağını şaşırmıstır. Vurdvm, vurdum (Baştarafı l. Sahifede) tişkin iki oğlu, sjınelerinin bu hayatını hoş karşılamamış ve özellikle Dursun'la olan irtibatını kesmesini ve başka biriyle evlenmesini istemişlerdlr. Ancak ka dın, çocuklannın bu isteğinl ka bul etmemiş, Dursun'la kurduğu ilişkiyi devam ettirmiştir. Ne var ki, Dursun'la «metres hayatı» yaşayan Fatma. önceki ge ce saat 03'te işten dönen ve kapısını tıklatan dostunu. odasına almak istememlştir. Kapırun önünde, bir süre Fatma'ya yalvaran Dursun, nihayet içeri girmiştir. Fakat bu arada Fatma, kendisine, «Önce soyun. İyice yıkan da, ondan sonra yatağa gir» demiştir. Böylece, kendisinden iki yaş büyük metresinin sözünü dinliyen Dursun, hazırlanan leğenln içine girmiş ve tasla başına su dökerken, ansızın sol bögrüne sap lanan bıçak darbesiyle, «Ah yandım» diyerek bagırmıştır. Bundan sonra, leğenden çınlçıplak fırlıyan Dursun, kapıya dognı koşmuşsa da, Fatma elindeki kanh ekmek bıçagını, vücuduna saplamaya devam etmiştir. Sayısız bıçak darbelerinden sonra Dursıuı, bir «kan deryası hal.ne» Kelen odanın içine cansız bir şekilde düş müştür. Mulralefet Oemirele cevop verdi (Baştarafı 1 inci sayfada anayasada ve seçim yasalarında açıkça konmuş bulunan hül'.ıimlere göre seçilmeıniş ise. millî irade onun yararına de^il. ona karşı tecelli etmiştir) dhordu. Bu sefer tutanakları hükümsüz sayılan AP li adaylar da (Seçim yasalarında açıkça konmuş bulunan hükümlere Röre, seçUmemiş) kimselerdir. Bu durum, bizzat Sayın Başbakanın, seçim yasalarını, parti genel başkanı olarak açıkça ihlâl etmesinden doSmııştur. Böyle bir ihlâlin hukukî soııueunun vebalini Yüksek Seçim Kuruluna ve yasalara yüklemek hafcsızlıktır.» Ecevit, Başbakan Demirel'in basın toplantısında «Seçim mckanizması» nın değiştirileceği yolundakı sözleri ele alarak, özetle sunlan söylemiştir: «Herhangi bir vatandaş gibi, bir Başbakan da, bir iktidar rinderi de, yürürlükteki bazı yasaları beğenmeyebilir, onların değişmesini isteyebilir. Herhanji bir vatandaştan farklı olarak, hir iktidar önderi, Değenmedisi yasaları değistirmek bakunındaıı (teniş imkanlara da sahiptir. Fakat. seçim yasalarında degiştirilmesi çerekli birçok hususlar olduğunu, 2 hatiran seçimlerinden önceki aylarda partimiz ısrarla bplirttiji halde, sayın Demircl ve arkadaşları buna ikna rdilememişlerdi. Sayın Oemirel ve arkadaşları, sadece millî bakiye sistemini değiştirmekle yetinmişlerdi. Sayın Demlrel, ancak 2 haziran seçimlerinden sonra, seçim yasaları üzerine daha derinliğine cjilmek ihtiyacını duymağa başlamıştır. Fakat serçekte, Sayın Demirel, şimdi de daha çok, kendi kanunsuz tasarnıflarını ve kendi partisinin tüzültüne aykın işlemlerini mutebrr sayacak hir acaip seçim ve hukuk düzeninin özlemlni çeker fibi ıtörünUyor. Sayın Başbakan, yasalardan ve yargi organtarından şikâyet etmeden önce, yasalara ve yasa hü kümlerine uygun davranmayı öğremnelidir.» Ecevit devamla, tstanbul ll Genel Meclisi ve Belediye Meclisine seçilen CHP lilerin, «Ortanın solu anlayışına uygun halkçı bir profrram» uygulayacaklarını, Vali ile Belediye Bajkanuım böyle bir program çerçevesindeki çalışmalarma yardımcı ve destek olacaklannı bildirmiştir. Güven Partisi Genel Easkanı Turhan Feyzioğlu ise, özetle şunları söylemiştir : «Hilesiz seçinıi ancak adli teminat saflayabilir. Son karar, seçim kanununda de^isiklik zaruretini ortaya çıkarmıştır. Seçim kanunu degiştirilerek, listelerin geçerli olup olmadığı hnkkında kesin kararın, seçün kurullarınca, seçimden i'.nce verilmesl sağlaomaİHİır. Böylece hem Bsulüz, iisteleıin iptali rijimkün olur, hem de vatandaşuı nıuteber oylarının iptâli öulenîr AP ye verilen oylarla TİP lilerin seçllmesindeki garabeti kimse inkâr edemez. Ancak, kanunun boşluğunu ve AP teşkilâtının kusurunu hâkimlere yüklemeye çalışmak da yersizdir.» YTP Genel Başkanı Yusuf Azizoğlu ise, ayni konuyla ilgili olarak şu demeci vermiştir: «Seçim kanununun bazı aksaklık ve formaüteler vüzünden esası bertaraf edecek hükümleri vardır. Biz de kanunun bu yönlerinin değiştirilmesinde fayda görürüz. Yalnız bundan evvel de teşebbüs edildiği gibi seçim kanunlarını büyük partilerin menfaati yönünde değiştirerek demokrasinin temeli olan seçim hakkında suikastte buluntnamak şartıyla..» kan da çok istifade etmiş. Bizim şikâyetlerimizi şimdi daha iyi kavrayacak hale çelmiş.» c DP'liler, Demirel'i devirmek için birleşiyorlarmıs. Görüsünüzü söyler misiniz?> « Başkalannın işlerine kansmak âdetim defildir.» * DP'lilerin siyasi haklannın iadesine çalışılıyor. Düşünceniz?» « Başbakan onu hallediyor. Kannn meselesidir diyor.» İsraet tnönü, denizde beş dakika kalmış, daha ziyade sırtüstü yüzmüştür. Denizden çıktıktan sonra «Deniz çok mükemmel. Tarın daha iyi olacak» demiştir. VEFAT Dul Bayan Despina Kondoğlu, Bay ve Bayan Stavros Kondoğlu ve evlâtları. Bay ve Bayan Nikola Kondoğlu ve evlâtları, Bay ve Bayan Emel Kalabalığı ve evlâtlan, sevgili eşi. babaları, büyük babalan ve akrabaları Satın alırken Bay VASİL KONDOĞLU DİŞ TABİBİ vefat ettiğini teessürle bildirirler. Cenaze merasimi (bugün) Pazartesi 15 Temmuz 1968 saat 13'te Feriköy 12 Apostol Rum Ortodoks Kilisesinde icra olunacaktır. İşbu ilân Dâvetiye yerine kaimdir. Cenaze Servisi Pistof Tel. 49 98 7249 68 45 ucuz *kullanırken En az 10 defa kulltnılan PERMASHARP ile beher tıraş 6 ilâ 7 kumşa gelir. PERMASHARP keseniıin ve cildinizin dostudur. PERMASHARP Sıcakhk bütün hızı ile devam ediyor öte yandan Istanbu!, dün yine sıcaktan «felce nframış» bir şehir olmaktan kurtulamamış, ve şehrin en serin semti olan Ye silköy'de sıcakhk, 32 derece olurken, çukur ve rüzgâr almayan yerlerde 35 dereceyi aşmıştır. Yüksek sıcakhk ve bunaltıcı hava yüzünden halk, sahillere ve sayfiye yerlerine akın etmiş, her ağacın altı serinlemeye uğraşanlarla dolmuştur. Yeşilköy Meteoroloji lstasyonu ilgilileri. havada bir değişme beklenmediğinı, sıcaklann aynı hızla devam edeceğini bıldirmış ler, bugün tstanbul'da sıcakllgın dünden daha fazla olacağını söy lemişlerdir. Marmara deniz suyunun sıcaklığı ise dün 23 derece olarak tesbit edilmistir. Son günlerde bütün yurdu sa ran sıcaklar, Izmir'de gıda mad delerinin bozulmasına sebep olur ve esnafın Belediye'den sık sık ceza yemesine yol açarken, Devlet Meteoroloji Işlerinden de yurdun bütün bölgelerinde sıcakhkların yükselmeye Utvom edeceği açıklanmıştır. Amik Gölü kurudu tSKEıVDERt'N Bölgemizcfe devam eden şiddetli sıcaklar yüzünden Asi Nehri ile «Amik» Ğölü kurumuş, hayat anormalleşmistir. Hatay'ın birçok yerlerinde sıcaktan ölen ve bayılanlar olmaktadır. Bu arada. Kâmil Ahcı adında bir emekli subay, güneş çarpması sonunda ölmüş, Burhan Öksüz adında bir isçi de komaya girmiştir. Öte yandan Orman Basmüdürlüğü, ormanlarda yangın ihtimaline karşı, teşkilâtına alârm vermiştir. CK.M.P'Jf gençlere komando dersieri verilecek IZMİR, (Cumhuriyet Biirosu) Eski Millî Birlik Komitesl üyesi Rifat Baykal, «CKMP li gençleri, her bakımdan dinamik ve son derece etkili bir kadro haline getireceğiz» demiş ve önümüzdekl günler içinde gençlik teşkilâtı için deniz kenannda açılacak kampta komando derslerinln verileceğini bildirmiştir. tzmir'de parti merkezinde yaptığı toplantıda daha çok eğitim konusuna deginen GKMP milletvekili Baykal, üniversitelerdekl boykot konulanyla ilgili ol&r&k «Biz AP nin bedava lutulmuş boykot kırıcıları defiliz. Aksine boykotçuların haklı isteklrrinin vamndayız. CKMP yi boykotU AP ile ayni paralelde föstermek isteyenler yanümaktadır» demiştir. Kaatil kadın cinayeti nasıl işlediğini anlatıyor Beyaz üzerine pembe çiçelcli em pirme elbise ^iymiş, lri cüsseîi, güçlükuvvetli ^ir kadın olan Fatma Çakmak, şaşı gözlerini biraz daha şaşılatarak, önünde duran kanlı ekmek bıçagı İle Dursunu nasıl öldürdüğünü, şu şekilde anlatmıştır: «Sabaha karşıydı, kapınm her (Baştarafı I üıci savfada zamanki gibi dövüldügtinö duydunı. Aldırmadım önce. Fakat kaolan Çağlayangil'e eşi. Batı Dairesi Genel Müdürü Melih Ak pıyı dövmeye devam etti. Bunuıı bil, Siyaset Plânlama Dairesi Ge üzerine, kapının »rkasıntlan. ne istediğini sorrium Bana (Aç kanel Müdürü Özdemir Yiğit ve Öpıyı) dedi. Açmadım. Zorlamaya zel Kalem Müdürü Tanju Ulgen başladı. Kendisine, içeri girersen, eşlik edeceklerdir. öldürürüm, dedim. Dursun, (Sen Çağlayangil'in Holânda Dışişkapıyı aç da, benim ölümüm seleri Bakanı Luns ile yapacağı nin elinden olsun) dedi. Bu aragörüşmede su konuların ele a da kapının zemberrgi kurtuldu ve Çeşme'de hafta sonu J'iması beklenmektedir : ksndiliğinden aç'dı. İçeri girdi. H tki ülke arasındaki ilişkiler, Elbiseleri üzerinde vardı ve onu bilânçosu: 17 bin Q Doju ve Batı Blokları arasınbu halivle öldürecegime aklım kps 500 kişi daki gelişmeler, bu arada NATO medi. Bıçak islemez diyerek düBakanar Konseyinin Reykjavik şündüm. Onuıı için, kendtsine, ÜU tZMİR Şehir içinde sıcakvapayım da vıkan. ondan sonra toplantısında «Akdeniz'deki Sovhgın çok fazla olması yüzünden yatağa firersin. dedim. O soyunyet gemileri» ile «karşılıkh ve dn. Hanrladığım lefrenin içine dengeli kuvvet indirimi» konuoturdu. Kafasına tasla su dökiilarında alınan kararlar üzerinde yordu ki, arkasından ekmek *ııÇağlayangil'in Moskova'da Groçağinı sol tarafından soktunt... (BaşUran IİMSI Sarfkds) miko ile yaptıgı fikir teatisinden Eğitim sorunlarının geçici ted edinilen Sovyet Hükumetinin dü Dursun, bıçaği kapmak istedi. fırsat vermedim. Dönenmeye başlabirler yüzünden infilâk ettiğini şünceleri ele alınacaktır. Aynı lefcenden fırladı, kabelirten Tunç, Türktş'in bu kokonuda Çağlayangil, Belçika Dış dı. Bu arada Bar bar bağınyordu. pıya koştu.. nudaki görüşünü açıklamış ve işleri Bakanı Pier Harmell ile Kapının anahtarını alıp, onu açözetle şunları söylemiştir: •° görüşecektir. ^ mava çahşıyordu. Ben gene vur«Tfirk işçl hareketi, herşeyden ^ 9 Ortadoğu ve Vietnam sorunmaya başladım. Kaç tane rurdugııSnce, ejitimde fırsat eşitliğinin mu hatırlamıyorum. Sadece ilkini '••n, Mglanmasını istemektedir. N»hatırlıyonım. Vurdum, vurdum!.. Q | Uluslararası silâhsızlanm». «art olarak tdm yarttaşlannm Vurdum anasını sataynn!..» Çağlayangil, 20 temmuzda Beliçin kabnl ve ilftn edilmiş olsn çika'ya geçecek ve orada Belçiegitim hakkından pratikte, tnadka Dışişleri Bakanı Pier HarmAl df bakımdan varlıklı kflçfik bir ile görüsecektir. Dışişleri Bakanı zümrenin yararlanmasının kar> hastası mı? 21 temmuzda Türkiyeye dönecekfisındayıı. öte yandan soruşturmayı yütir. Bugün ber iilke dünyadaki yerüten Savcı, kaatil kadınuı ifade rini bilimsel alandaki gayret Çağlayangil İstanbul'da verişindeki sogukkanhlık, davrave çalışmasıvla değerlendirerek nışlanndaki anormallik karşısmTunus Devlet Başkanını karşıkornmak lomndadır. Bu sebepda. «Bunun bir akıl hastası» olaladıktan sonra, Hollanda'ya hale, egitim yalnız bilimsel gelişbileceğlnl bclirtmiştir. Belirll bir reket erfecek olan Dışişleri Baneyi etkilemesi bir yana. artık sebep olmadan. yılm en kanlı dekonomik gidişi de etkileyen te kanı Çağlayangil. dün saat 17.30 nayetini işliyen kadınuı, tevkiften da uçakla şehrimize gelmiştir. mel faktSrlerin haşına geçmişîonra, mahkeme karan ile Akıl Çağlayangil, Hava Alanında tir. Bu yüzden Türkiye eğitiHastahanesine gttnderileceği de gazetecilerin sorularınt cevapsız minde bir ibtilfil yapmak gereği bu arada ifade edilmistir. bırakmıştır. vardır.» Mânizade merhum hacı Hasan efendi ve Ayşe hanım kızı, merhum armatör Hamdi Selimoğlu'nun refikası, Lutfiye Kulein, Veysi Selimoğlu, Zeyyat Selimoglu'nun anneleri, Nimet Selimoğlu ve Muhterem Selimoğlu'nun kayınvalideleri, Hüseyin ve Osman Kulein ile Zeynep ve Ahmet Selimoğlunun anneleri vefat etmiştir. Cenazesi 15 Temmuz 1968 Pazartesi (btıgün) öğle namazını mütaakip Şisli camiinden alınarak Feriköy mezarlığındaki aile kabristanına tevdi edilecektir. Allah rahmet eyleye. Not: Çelenk gönderilmemefi rica olunur. AÎLESt Cumhuriyet: 8226 VEFAT Oeaal DittribatOrfl: Krom Çelik A. Ş. Tel.: 4444 14. Yeni AJans 3979 8195 İTALYA'DA BEŞİNGİ DEFA DÜZENLENEN ÖNEMÜ BİR İHTİSAS SERGİSİ Ev eşyası Kristal Seramik Ocmir eşya Avadanlık SİZİN İÇİN MİLANO'DA TEŞHİR EDİLECEKTİR. Seniye Selimoğlu 5. MACEF SERGİSt 710 Eylül 1968 5. MACEF, FAALİYETİNİZİN BAŞARIS1 İÇİN, DÜNYA ÜRETİMİNİN EN KALİTELİ MAMÛLLERİYLE KARŞILAŞMANIZ1 SAGLAYAN ÖNEMLİ BİR SERGİDİR. Milletlerarası Milano Fuarı sahasında düzenlenecek olan 5. MACEF SERGİSİ. sadece ilgili branşlırdaki tücctrUra mahsus olacaktır Sergı Sekreterliğı Mılano'dakı ikametinizl her ıınıf otelda organıze etmek, Sergiye ücretsiz giriş kartı ve her türlü bilgi sa|lamak üzere hizmetinize âmade bulunmaktadır. M A C E F Segretaria Generale Via Solftrlno 25 Çağlayangil Bu yıl 186 Orta okul ve //se binası yaptınlacak ANKARA, (Cumhuriyet Biirosu) Bayındırlık Bakanhgınca bu yıl 63 ilde 186 ortaokul ve lise binası yapılacağı nçıklannuştır. 150 milyon liraya mal clacmğı hesaplanan bu binalar 110 bin öğ renciye eğitim olanağı sağlayacaktır. Yedi tip projenin uygulandığı bu okul binalarmdan ayn olarak 5 milyon lira sarfıyla 17 ortaokulun da onarımı tamamlanacaktır. Şinalann tamamı bir inşaat mevami^nde bitiriîeceği bildirilmektedir. VEFAT Merhume îrfan Saydam'ın eşi, Erdoğan.Hüly», Erçivan, Madlen, Ermukan, Feray, Ergican, Ayla Saydam'ın babalan, Murad. îpek. Gün. Ayda, Gülây, Leylâ Stydam'ın dedeleri, Melek Ssydam, Saadet tzgi. Salih. Mahir Yagızer ve Edibe Kaynakçı'nın ağabeyleri Eski Muhariplerden Emekli Albay 328B2 MİLANO (lUlya) llf (Basın: 30647/8300 TESEKKUR B.sarıh bir «mellyltl» benl Ea£ltga kavj»tur«n sayın G«neral Dr. Necml AYANOĞLU' na; Coç. Dr. Ntcmti KÖLHAN'a, Ba; Aslstan Alb. Dr. Talit BORAZANClya; Aslstan Dr. K«dri TELCt'ye; Dr. Necıti SOYK/lNa Dr. Cemal CZER'e ve Gülhane Tıp Akademisbün diğcr ptnonflin» en dertn te^ekkürlerinü tunmayı borç biliıim. Kenul EROEN Fğilim Araçları ve i Teknik Isblrlttl İ And Rekltm: 797 • S328 I Acı kayıp Işslzlik Çok (tvcUl, fi nıf trkadaıımıı Piyıd. Albây Feyzioğlunun görüşü Arif SAYDAM (Zeyrek) 14 Temmuz 1968 Pazar günü ebediyete intikâl etmiştir. Cenazesi 15 Temmuz 1968 Pazartesi günü (Bugün) o'ğle namazını mütankip Şisli Camiinden alınarak Zincirlikuyu mezarlığına kaldırılacaktır. • *ıtto*ttt bir atat j L. Fazıl KOçUk geliyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Kıbrıs Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve geçici Türk yönetlmi başkanı Dr. Fazıl Küçük, ailesi ile birlikte yaz tetilini geçirmek üzere bu hafta içinde Türkiye'ye gelecektir. Gayriresmî bir nitelik tasryan bu ziyaret muhtemel olarak bir ay devam edecek ve Dr. Küçük, yaz tatilini Ege ve Akdeıüz kıyılannda geçlrecektir. Bununla birlikte Dr. Küçük, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Başbakan Süleyman Demirel ve Dışişleri Bakanı Ihsan Sabri Çağlayangil ile birer görüşme ya pacaktır. Cumhuriyet: 8225 • İMÎ . İM» Bursada lk*n 12 Temmuz 1M8 Cum» yünü gtC<rdi|i kalb krizl sonımda vefat ederek blzlert derir. elemlere gark etmljtlr. Kederll atleslne, sınıf arkadafUrına; mtsai «rksdıjlırı ile ken«Jııinl tanıyan Tt Kvenlerc b«tutiıtı dUoia. AUah ejrlesin. 1M1 Rırbokulu •ınıf arkadaflan Herl| Bcklâm: 1«78 8127 Şevki Coşkuner Azizoğlunun demeci Gaz borusu (Baştarafı 1 lncl sayfada de, yol inşaatı sırasında zedelenen havagazı borusunun iki günden beri gaz kaçırdığı, fakat çevreden hiç bir sikâyet gelme diği için Havagazı idarecilerinin hiç bir faaiiyette bulunmadıklan öğrenilmiştir. Olay yerine ge len Havagazı tdaresi ilgilileri. patlak boruyu bir bez parçası ile tıkamışlar ve üzerine de top rak atarak «Tehlikenin şimdilik önlendifini» söylemişlerdir. Ya nan takside ise beş bin liralık hasar olduğu sanılmaktadır. Marmaris'fe çıkan bir oiaydan Sükan da şikâvetçi oldu MUĞLA Marmaris limajnnı ziyaret eden Deniz Kuvvetlerimize ait A590 numaralı Amasra gemisinin subay ve assubaylan turistik Lidya otelinde içki yüzünden hâdise çıkarmışlardır. Otelde bulunan yüzlerce turist ile birlikte tçişleri Bakanı Faruk Sükan'ın da bulunduğu kavgaya, gemi komutanının içkili olarak o(Bastarafı l. sahîrede) tele gelip garsonlarla tartışması nın sebep olduğu iddia edilmek den ittbaren yapılmaya başlanatedir. Ayrıca, gemi süvarisinin, caktır. daha sonra olay yerine gemi perBazı Fakülte Genet Kurullan sonelini de gönderdiği ve otel tarafından yaz sınavlarının Tempersonelinin bundan korktuğu da muz ve Eylül aylannda seçime belirtilmektedir. bağlı olarak yapılmasına karar Oiaydan büyük üzüntü duyduverilmiş olması sebebiyle bu fakültelerdeki öğrenciler ve bu ğunu belirten tçişleri Bakanı Faruk Sükan. îzmir Valisi ile Güney gün başlayacak sınavlara gireSaha Deniz Komutanma telefon cekler, yada Eylül ayındakilere ecîerek, gerekli kovuşturmanın katılacaklardır. Bilindiği gibi yapılmasını isterniştir. Temmuz smav hakkını kullanscak olanlar Eylülde bu haklarını kullanamayacaklardır. üniversite (Baştarafı 1. sahirede) saat sonra da miğferli ve coplu polisler, olay yerinde görünmüşler dir. Öğrencilerin meydana getirdiği bir kalabalığı dağıtmak istiyen polis, bunların karşı koyması üzerine gaz bombası kullanmış, buna karşılık hücuma geçen öğrenciler, kaldırım taşları ile polislerin otomobil camlarını kırrnışlardır. Gece yarısı olay yerine sevke dilen 16 kamyon dolusu polis bozgun halinde kaçmakta olan gös tericiler üzerine göz yaşartıcı bomba atmış, eline gecirdiklerini coplamış, bu arada bir kısmını da karakollara sevketmiştir Son gelen haberlere göre olay1ar. şimdilik yatısmış görünmektedir. Paris'te tster çok seyahat eden biri olun ister ilk uçak yolculuğuna hazırlanın bu işi, bir bilene bırakın «Şikâyetlerimizi daha iyi kavrayacak iıâle gelmiş» CHP Genel Başkanı îsmet Inönü, dün Başbakan Demirel'in ba5in toplantısındaki sözlerine değinerek. «Bizim şikâyetlerimizi daha iyi kavrayacak hale gelmiş» demiştir. Îsmet Inönü, kızının Kartal'daki evinde, mevsimin ilk deniz banyosunu almış, ancak ünlü «çivileme» sini, kıyının kayalık oluşundan yapamamıştır. Bu arada, Inönü ile gazeteciler arasında şu görüşme cereyan etmiştir : « Başbakanın basın toplantısındaki sözlerini nasıl buldunuz?» « Çok istifadeli. Bugün okndum. Çok istifadeli ama, Başba Yanan Löbnan şilebinin taytalan kuttanldı Kilyos'un 20 mil açıgmda önceki gece yanmaya başlıyan «Palome» adlı Lübnan şilebinin bütün tayfaları, dün kurtarılarak sahile çıkarılmıstır. Saç levha yüklü bulunan 850 gros tonluk şilebin makina dairesinde çıkan yangımn, çıkıs *e bebi anlaşılamamıştır. Denizcilik Bankasına ait «Alemdar2» kur tarma gemisi, Lübnan şilebini kurtarmak için. olay mahaline sevkedilmiştir. Ancak, dün geç vakt e kadar, geminin kurtanlması için herhangi bir müracaat olmadığından, kurtarma gemisi herhangi bir müdahalede bulunmamıştır. Nükleer (Baştarafı 1. Sahifede) îç hukuk yönünden bazı usul nedenleri ile bugüne kadar an • ANKARA Türkiye Kamu laşmayı imzalamada geciken Tür ! Personeü Sendikalan Konfedekiye Hükumetinin. Londra Bü i rasyonu ile Türkiye Devlet Personeli Sendikalan Konfederasyükelçisi Haluk Bayülken'e bu yonlarınm tek Konfederasyon konuda gerekli imza yetkisini halinde birleştirilmesi kararlaşvereceği öğrenilmiştir. tmlmıştır. Karar her iki KonfeBu anlaşmaya taraf olabilmek derasyonun dün Kızılay Genel için, Londra, Moskova ve WasMerkezinde j'aptığı müşterek top hington gibi başkentlerin birınlantıda alınmıştır. Yeni kurulude imza atmak gerekmektedir. şun kısa adı «TurkPersen» olacaktır. Her iki Konfederasyon Türkiyenin bu işlemi Londra'cfa Başkanı, bu birlesme ile daha yerine getireceği anlaşılmaktagüçlü bir hale gelindiğini belirt"dır. mişler ve «Senelerin mahsnlünü bngfin almış bulnnuyoruz» demişlerdir. İki metnur konfederasyonu birleşti SANTA FEE (ARJAKTİN) (a.a.) Santa Fee şehrinde bir kiliseyi işgal ederek açlık grevine başlıyan, Santa Fee Katolik üniversitesinin 12'si kız olan 18 öğrencisi bugün polis tarafından kiliseden çıkarılmışlardır. Öğrenciler, açlık grevine Edebiyat Fakültesinin kapatılmasını protesto etmek amacı ile giriştiklerini söylemişlerdir. rencifer kiliseyi işgal etti DP lilerin (Baştarafı 1. Sahifede) lesi halinde göstermek gibi bir kötü niyet sahibi olduğu intibaım silemiyecektirj Öte yandan YTP nln fcanun teklifine son olarak imza koyan milletvekillen arasında Erol Yılmaz Akçal (AP), Tevfik Koraltan (AP), Yüksel Menderes (AP), Selçuk Aytan (AP), Tahir Yücekök (AP), Sami Binlcioğlu (CKMP), Muslihittin Gürer (AP) bulunmaktadır. Meclisler kapancUğı için imza toplama faaliyeti şimdilik durmuştur. Mecüsler yeniden açıldık tan sonra bu yolda çahşmalara devam edilecektir. FK.F. Oüçbirliğinin dışında kaldı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Fikir Kuiüplerı Federasyonu dün bir bildiri yayınlayarak «Devrimciler Güçbirliği» nden ayrıldığını açıklamıştır. «Izledigi politika itibariyle Türkiye sosyalizmi vararına olmadığı» gerekçesiyle Güçbirliğinden ayrılan Federasyon, bu durumu bir telgrafla Bırlık lcra Konsevine bıldunnştır, ÇANAKKALE Ezine'den Çanakkale'ye gelmekte olan bir otobüs devrilmiş, üç kişi ölmüş 15 kişi yaralanmıştır. Olay Ünal Özkan yönetimindeki «20 AV 268» plâkalı otobüsün fazla sür'at yüzünden bir virajı alamaması sebebiyle meydana gelmiş, otobüste bulunan 24 yolcudan Hatice Kara, Hasan Coşkun ve Afımet Şem derhal ölmüştur. Şoför Ünal Özkan dahil hüviyetleri henüz tesbit edilemeyen 15 yaralı Ezine Devlet Hastanesine kaldmlmıştır. Çanakkale'de ibir otobiis deıvrildi üç kişi öldü HASARAT Yüksek Öğretmenler günü kutlandı | I S i Geler.eksel Yüksek Öğretmenli ler günü, dün Yüksek Öğretmen Okulunda yapılan bir törenle kutlanmıştır. Törende, açış konuşmasını Okul Müdürü yapmış ve ardından da eski Yüksek ögretmen Okulu merunları anılarmı anla^ mışlardır. Törende, folklor ve dlğer birçok gosteriler, dftvetliler taraiından ilgi lle lzienmiştir, ı j ! | . 2774/8201 NÎGDE Merkeze bağlı Dündarh kasabasında particilik yüzünden altı AP'li, bir CHP'liyi, pusu kurarak öldürmüşlerdir. İzzet Geylân adındakı CHP'li, önceki gün tarlasına giderken, iddia edildiğine göre, yoluna pusu kuran AP'lilerden Lâtif özdemir, Feyzullah Bay, tbrahim Çıkan, Feyzi Elmas, Hüs^yin Yıldınm ve Ibrahim Baştürk tarafından önce tabanca i!e yari.lanmış, sonra da tabancada kurşun kalmayınca bıçakla delıkdeşik edilerekrilrfürülmn^tür.Sanıkiar nezarete alınmıştır, 6 A. P. Lt, BİR C. H. P. LİYİ ÖLDÜRMÜŞ Seyahat Acentanızı görünüz. Ona sadece nereye. ne zaman gitmek istediğinizi söyleyin, gerisi onun işidir. Büyük bir ihtimalle. kendisi gitmek istediğiniz yerde daha önce bulunmuştur Seyahat acentalanmız dünyayı gezip gören, sizi uçurduğumuz yerleri iyi bilen kimseterdir. ister az. ister çok seyahat edin. yolculuğunuzun düzenlenmesini işin ehlıne bırakmakta fayda vardır OUNVArı DOLA$AN oıoensENiz sızı « u o ı KARSICAYACAK a n oosrru» Yer ayırtmak ve her turlü bilgi için en yakın «eyahat acentanıza veya »şağıdaki adreslere müraeaat edintz İSTANBUL: BEA Cumhuriyet Cad. Harbiye No. 10 • Tel: 47 67 75 ANKARA: BOAC Mifli Müdafaa Cad. Güven Apt. 12/5. Kızılay Tel: 17 76 54 OANTAS. BOAC VE AIR INDIA HAVA YOLLARI İŞTİRAKİ İ L E S S
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog