Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

5AHÎFE ALT1 CT7MHTJRÎYET 15 Temmuz 1968 Tam karanlıkta resim çekmek ister misiniz?.. Tam karanhkta resim çekilmesini sağlayan yeni bir fotoğraf lihni yapıldı. Geride bıraktığımız yılın kasım ayı idi. Afrikamn Kenya ülkesindeki bir dağ eteğinde, gecenin ilerlemiş saatlerinde sadece iki gaz lâmbası ışığı altmda hayatmdan ümit kesilmiş bir yerliye ameliyat yapılmasj gerekiyordu. Cerrahın mahareti sayesüıde hasta kurtuldu. Bugün için tıp dünyasmda bu tür başanlar artık olağan karşılanmaya baslandı. Bunun yanı srra o gecenin diğer ilginç olayı, yapüan tıbbi müdahaîeyi dakikası dakikasma izleyen ve bu çok elverişsiz şartlar altmda ameliyat safhalarını gayet net ve en ince teferruatına kadar filme geçirmeye muvaffak olan fotoğrafçının çabalan idl. Eastman firması tarafından son aylarda piyasaya çıkanlmış olan son derece hassas Kodak Recording 2475 filmini tecrübe ediyordu. FUnün rahatça kullanılabileceği yerler hakkında bir fikir vermek icap ederse, sırası ile sayahm, örneğin karanljk bir müzikholde hokkabazın yaptığı elçabukluğu oyunlan, veya artistlerin çeşitli gösterileri, Striptease sahneleri, tam karanlıkta sadece bir kibrit ışığmdan yararlanarak çekilmiş portreler v.s. Böyleükle gölge ve ışık oranlarını bozup sert sonuçlar veren flâş tertibatına da paydos denilebilecek. Filmin hassasiyet derecesi 12.500 ASA (halbuki normal bir filmde olan hassasiyet derecesi 125 ASA olduğu gibi bugün için en hassas film sayılan filmlerin ise sadece 1250 ASA'dır). Bu bir ilerleme değil, foto endüstrisinde devrim sayılabilecek bir olay. Nitekim feza araştırmalannda gece resimleri için kullamldı ve çok faydalamldı. Buncan başka bir özelliği de filmin gayet ince bir seliüoit tabakası üzerine tatbik edilmiş olması, dolayısı ile çok kısa bir zamanda banyodan sonra kurutabilme imkânı mevcut. Bu inceliğine göre de çizilme ve yırtılmaya karşı gayet dayanıklı. Bütün bu avantajlan bir yana imalâtçılan bu yeni buluşlan için biraz da kuşkulu davramyorlar. Her türlü üstün niteliklerine rağmen böyle bir filmin özel hayatımıza girmesini biraz da sakıncalı bulmaktalaı. Bu derece hassas bir buluş, günlük yaşantımran gizli bir çok noktalarını da gün ışığı gibi ortaya dökecek güçte. Amerikada çok tutulan 2475 ASA, bugünlerde Belçika ve İsviçrede de satışa çıkarıldı. Fransadaki bir firması da yerli olarak imal etti, bu ay sonlannda piyasaya sürecek, Hepsi bir yana, amatör fotoğrafçıları çeşitli zorluklardan kurtanp, ışık bakımından yoksun her yerde resim çekebilmesini sağlayabilecek yep yeni bir imkân. Bir zamanlar ünlü bir aktördü... Reaşen makamında CumhuriYeİ 15 Temmuz 1929 tarihli Cumhuriyetten Reagan Başkan adayhğı için oynuyor Rizede seylâp TRABZON, 13, (a.a.) Yağan şiddetli yağmurlardan dereler taşmış, Rize ve Sürmene'de otuz dükkânı tahrip etmiştir. Rize'de beş Sürmene'de 20 kişi ölmüştür. Of köylerinde zayiat ve hasar çok olduğu ilçe ve köyler seylâptan büyük mikyasta zarar görmüştür. Şimdiye kadar tesbit edilebildiğine göre, 23 köyde 413 ev, 93 dükkân tamamen yıkılmış. 54 ev oturulamıyacak hale gelmiştir. Solaklı vadisinde nüfuzca zayiatm yekunu dört yüzü bulmuştur. On kadar köyden de henüz hiç bir haber alınamamıştır. Valinin başkanhğında bir heyet Of'da felâkete uğrayanlann yardımına koşmuş, gıda maddeleri götürmüştür. daki münasebetler daima dostanedir. Hudut üzerinde her zaman ve her yerde basit bazı hâdiseler olabilir. Fakat genel olarak asayiş düzgündür. Aşiretler Türkiye tarafına geçtikleri zaman daimi surette burada oturacaklardır, Komisyon tekrar Musul'da toplanacaktır. Şurasını söyleyeyim ki, yalnız Musullular değil, bütün Irakhlar Türkiye'nin dostudur. İki tarafın da birbirinde elçileri vardır.» Üzücü olaylann cereyan cttiği Başkanlık mücadelesinde bir aktör de ön seçiralere katıldı. Koyu sağcılığıyla iin japmış olan beyaz perdenin eski giiler yüzlü, iyi kalbii jonü Ronald Reagan, şimdi ne Aınerika, ne de dünya kamu oyu gözünde pek sevilen bir kişi değil. Reagan sanat hayatına veda çim mücadelesinden sonra tuttuettikten sonra politika hayatına gunu koparabildi. İki yıldan beri atılmıştı. Birçok yülanmış aktörKaliforniya eyaleti valisi Mc. ler gibi köşesine çekileceğine Carthy, Humphrey gibi kuvvetli fazla bir öğrenimi olmadığı halkişilerin kaynatmakta bulunduğu de bu tür çabalara girişmesini kazanda ne gibi bir varlık gösteAmerikan halkı gülerek karşüıreceği şimdiden kestirilemez. yordu. Çetin ve yorucu bir se Bilinen bir gerçek varsa o da sevimli valinin aşın sagın lideri Barry Goldwater'in yeni bir görüntüsü oldugudur. Ayni fikirleri taşımasma rağmen onun gibi asık bir yüzle değil de eski Cumhuriyetçi lider Eisenhower misali güleç bir yüzle konuşmasıdır. Birleşik Devletlerin hem en zengin ve hem de bilimsel endüstrilerinin çoğuna sahip bulunan bir eyaletin valisi olması, onu Başkan adayhğı sevdasına itmiş bulunuyor. Şimdi aktörün geleceğin mutlu Amerikası hakkında düşündüklerini kendi ağzından dinleyelim: Hudut dışı edilenlerin durumu 1936 senesinden beri Medeni haklarından yoksun bırakılmış ve sınır dışı edilmiş askeri ve mülkî memurlarm emekli maaşları iki taksitte ödenerek hazine ile ilgilerinin kesilmesine karar verilmiştir. Irak ve biz Irak hükumetinin Musul mutasarrıfı Abdullah Sana bey, dün şehrimize gelmiş ve Tokathyan oteline inmiştir. Iraklt misafirimiz bir muhabirimizle şunlan görüşmüştür: cîki ay izinli olarak geldim. Bir ay meraleketinizde kalacağım. Geri kalan izin günlerimi Suriye'de geçireceğim. TürkiyeIıak arasın Ekmek fiyatı Belediye tarafından ilân edildiğine göre Temmuz'un on altıncı Sah gününden itibaren ekmeğin kilosu onaltı kuruş ve francalanın kilosu ise 21 kuruş 10 para olarak tesbit edilmiştir. Bu duruma göre, bugün ekmeğe on para zam edilmiş demektir. ••••••••••»••••••••••»» • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • •• Aktorlüğü sırasında çevirdiği filimlerdcn bir sahne Eyaletimin halkı zengin, fakat mutlu değil «Genellikle Kaliforniyaulann başlarını sokacakları bir evleri ve iki de arabaları vardır. Orta hallisi bu duramda olan bir ülkede kazanç imkânlan çok fazladır. Bütün bunlara rağmen mutlu değiller, yollar yapılmaz, vergi oranlan her geçen gün artar, gençler topluma bas kaldıran bir yol tutmuştur, ailelerin çoğunun bahçelerinde muhteşem yüzme havuzlan vardır, fakat gönülleri ferahlıktan yoksundur. Bunun da sebebi her şcvi hükumetten ve onun uzmanlanndan beklemeleridir. Dertlerimizi, yaşayış tarzımızı bilmeycn kişilerin aldıkian kararlar elbetteki bünyemize uymaz. Bizi temsii edecek kişiler tayinle koltuğa gelmiş memurcuklar değil, içimizden kimseler, tercihan tüccar vatandaşlar olmalıdır.» «Habeş Kırahna yat hediye edeceğimize kendi sorunlarımıza eğilelim» diyen aktör vali sözlerine şöyle devam ediyor: «Halk için çalışacagı yerde (rittikçe halktan kopan bir hükumet var başımızda. Alınan bir takım karakuşi kararlarla hem kendimizin, hem de diğer dünya uluslarınan başına dert açıyoruz. Altın ihtiyatlarımız azalmış durumda, bunun yanı sıra dış ticaret dengesi açık vermekte, fivatlar ve ücretler artmakta, günden güne bir enflâsyon içine yuvarlanmaktayız. Ikinci Dünya Savaşından sonra sadece 19 ülkeye yardım ediyorduk, bu rakam şimdi 107 oldu. Habeşistan Kıralı Haile Selasiye'ye Z milyon dolarlık bir yat hediye ettik. Doğru diirüst elektriği olmayan başka bir ülkeye 10.000 televizyon alıcısı gönderdik. Kenya'ya yaptığımız yardım ise milietvekillerinin karılannın adedini artırmaya yaradı. Bütün bu saçma Iıklarla nu ulusal güvenliğimiz teminat altına alınacak? Böyle mânasız ve olumsuz davranışlara artık «paydos» demek zamanı geldi, hattâ geçti bile. Kendi sorunlarımız üzerine eğiielim, vatandaşların kardes kanı akıtmalarmı önleyelim.» İ İ SATIŞ MÜDÜRÜ \ AHAN1YOR California Valisi Reagen Beyaz Sarayın önünde. Başkanlığını nıı düşünüyor dersiniz? Smai ve Ticarî alanda faaliyet gösteren büyük bir müessesenin Satış Müdürlüğünü deruhte edebilecek formasyonda bir eleman alınacaktır. Aranan vasıflar : 1 Ticari mevzularda faaliyet gösteren müesseselerde asgarî 5 sene bilfiil sorumlu mevkilerde çalışmış bulunması, 2 Müşteri münasebetleri, pazarlama ve satıs plânlaması mevzularına yeteri kadar vakıf olması, 3 3040 yaşları arasında bulunması, lâzımdır. Ücret tatminkâr olup müracaatlar gizli tutulacaktır. Ayrıca Satış Şefligi için de eleman aranmaktadır. îsteklilerin hal tercümelerini ve referanslarını gösteren müracaatlarını el yazılariyle, PJ£. 323 Şişli İSTANBL'L adresine yapmaları rica olunur. Başkan adayı olarak kendisini destekleyenlere talimat verirken •••••••••»»» • • • • • • • • •••« '••»»»••»»••»»•»» (tlâncıhk: 7711/8206) Gözlerinizin rengini saklamayın Açık renkli ve parlak camlı gözlükler bu yıl revaçta Yazın §u en sıcak günlerinde hanımlaların korumaları gereken «uzuvlan»m» başmda gözleri varmış... Bütün işleri iıam)r;lar ile uğraşmak olan modacılar da ?on günlerin en tipik gözlüklerini bir araya toplayıp, teşhir ettiler. Hollanda'nın tanınmış moda evlerinden birisi, Jan Oostman, 1968 yazı'nda takılan gözlükler içinde en tipik olanlarını geçenlerde kolleksivonu arasında sundu. Bunlar içinde en dikkati çeken de, şimdiye kadar pek kullanılmıyan zincir saplı gözlükler oldu. Oostman, gö3lükleri teşhir ederken şöyle diyordu: «Hanımlar, o güzel gözlerinizi kapkara camlar ardında gizleyip herkesi, göfcünüzün ne renk olduğunu öğıenmek için merakta bırakmayın... En açık renkli ve en parlak camb gözlükleri seçerek, hem sız rahat edin, hem de beyler meraktan kurtulsnnlar...» Gözlüklerine isimler de takan Oostman, bunlan şöyle sıralıyor: «Papatya»: Güzel gözleri olan hanımların, bunları gizlemek le en büyük hatayı işledikleri su götürmez bir gerçektir. Model, Dieuwke de bu kurala uyup, camları iie çerçevesi çok açık renk olan papatya model gözlük kuüanacak.. «Maxime» : Romantik bir görünüş sahibi olmak isteyenler için biçilmiş kaftan olan bu gözlük de zincir sapı ile dikkat çekti. <ldaı>: Oval biçimde ve tamamen cam olan «tda» nın çerçevesiz oluşu, kırılmak açısmdan da pratik imiş... «Köşeli tda»: Rengi, «1da» dan biraz daha koyu olan bu gözlüğü, Oostman, 20 yaşını geçmiş olan hanımlara tavsiye ediyor. Pefrol Ofisi İznti) İc Anadolu Bölgesi müdürlüğynden: Bölgemiz ihtiyacı için, 605 M2 Kırmm renkli plexiglas 408 M2 Beyaz renkli olexiglas 53 M2 Siyah renkli plexiglas Kapalı zarf suretiyle alınacaktır. İhale 19 7.1968 cuma günü saat 14,30 da Petrol Ofisi İzmit İç Anadolu Bölgesi Müdürlüğünde yapılacaktir. Bu işin muhammen bedeli 186550. TL. olup, muvakkat teminatı 1399125 TL. dır. Şartnamesi İzmit Bölgesi Müdürlüğünde eörülebilir. İhaleye ıştirak edeceklerin teklif mektuplannı ihale saatinden 1 saat evveline kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Ofis, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. (Basm: 21331/8214) Tavşan kıziar Londra'nın Playboy kulüplerinde çalışan tavşan kızlar, açık havada düzenledikleri bir toplantı için çalışma kıyafetleri ile dışarı çıkmışlar, fakat âniden bastıran yağmur sebebiyle kcndilerini ve ellerindeki içkileri korumak için hepsi de birer şemsiye almak mecburiyetinde kalmışlardır. TERLERE TÜKÜRMEYlNtZ İYÎ AHLÂK DERNEĞİ ATLAS SlNBMASINDA DENlZ KURTLARI (I Mosc Hettieri Del Mare) PIER ANGELÎ CHANING POLLOCK Seanslar: 12.00 2.15 4.30 6.45 9.15 Badar Reklâm: 715/8198 Bugün Matinelerden îtibaren RenkU Türkçe İ L Â N Shras Belediye Başkanlığından: Belediyemiz Fen İşlerinde çalışbnlmak üzere 1 adet Mühendis veya Mimar ile 1 adet Topoğraf almacaktır. Teknik personel talimatnamesi gereğince 83, liraya kadar yevmiye ve 9, lira mahrumiyet zammı verilecektir. îsteklilerin Belediye Başkanlığına müracaatları. (Basm: 21143/8212) Bîf IfflVllk DfiVrİldİ ! V I Ü s a n i p Z a ( * e CelâPin doğumunun 100. yıldönumü dolayisiyle Şehir Dl! ItflTUIV U C f l l l l l l " " Tiyatroları tarafından Rumelihisannda sahneye konan «Bir Kavuk Devrildi. nin temsili devam etmektedir. Fotoğrafta la Ersan Barkın, Feridun Karakaya, Gül Gülgün ve Erguı Köknar oyunun bir sahnesinde görülüyor. EN SON SİSTEM HAVA SOĞUTMALI DİZEL MOTORLU DERHAL TESLIM KOMRR VEJ;ABANCALARI KÖŞELİ İDA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog