Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

15 Temmuz 1968 CUMHTTRÎYFT SAHİFE BES Alacağmı isteyince kurşun yağmuruna tutuldu ! ADANA Dün «abshın er' ken saatlerinde toptancı sebze halinde bir komisyoncu 50 lira alacajı için bir arabacıyı üc kur •unla komaya sokmuştur. Mahmut Karasoylu adındaki arabacı, sabahın erken saatlerinde if için geldiği toptancı halinde alacakhsı komisyoncu Ekrem Işıkla karşılasmış ve müna kaşaya tutujmuştur. Komisyoncu Ekrem, bu sırada tabancasını çekerek Mahmut'un üzerine ateş etmeye başlamıştır. Çıkan kurşunlardan biri arabacı Mahmut'un sol omuzuna, ikisi de sol bacağma isabet ederek ağır şekilde yaralanmasına sebep olmuştur. Komisyoncu Ekrem kaç mıştır. Hastahaneye kaldırılan Mahmu»'un hayatı tehlikeli görulmektedir. 12 ilde tarım kooperatifleri tesis edilecek GAZİANTEP Ticaret Bakanlığınca Diyarbakır ile Mersın arasında bulunan 12 ilde kurulacak Tarım Kooperatifleri için ön çalışmalara başlanmıştır. Bu cümleden olarak Diyarba nü Poyraz'ın başkanhğındaki bir kır ve Urfa'dan sonra ilimize ge heyet. ilımizde de incelemelere len Ticaret Bakanlığı Teşküâtlanbaşlamıştır. m» Genel Müdür Yardımcıu HüsTicaret Bakanhğının kuracağı kooperatifler, üreticiyi aracının elinden kurtarıp her türlü ürünü • Şehir Operası yaz temtilleri başlıyor satabilecek şekilde bir kuruluş olacaktır. Bağdat caddesi üzerinde «Namazgâh» olarak tarıhe geçmis seratte, ruhsatsız olarak iıışa e dilmek istenen caminin kaçak şantiyesine mühür vuran Kadıköy Belediye Şubesinin, bu konuyla ilgili soruşturması devam etmektedir. Kaçak şantiye tinası vurulan mühürden sonra, cami lle ilgili bütün faaliyeti de dur duran ilgililer, bu arada yapılar bazı ilâveleri de yıktırmıştır. Halen, kaçak cami şantiyesinı yapanlar hakkında Imar Kanunur.un 20. maddesine göre soruşrur ma yürutülmektedir. Bağdaf eaddasindeki kaçak camiyle ilgili soraştnrma devam ediyor Çok acı bir ölüm Mcrhum tzmir Yalı Mııderrisi Hacı Ali Efendi ve merhume Gülsum hanımın oğlu. merhum \üzbaşı Asım bey ve Sıdıka ha n.mın damadı. N»rmin Karabey'in muhterem eş'ı. AU Bedran Karabey'in sevgill babası, Bırnice Karabey'in kayınpederi. ve îîermin Karabey'ın biricik dedesi. Avniyo Duru'nun enistesi, emekli Albay Abdurrahman Duru'nun bacanaeı: Hacettepe H»stah?nesl 'Müdurü Erd'îğan \e eczacı Suna Duru, Bedia ve Kaptan Pılot Cclâl Yeprem1 in bu;ük eniçteleri. hayır sever insanlık timsali İstanbul Limanı Sshil Sıhhiye Merkezi Baftablblijinden emekll İzmirli Doktor Istanbul Beledivesl Şehir Operasının Açıkhava Tiyatrosundaki yaz temsillerine 18 temmus perşembe akşamı baslanacaktır. Şehir Operası yaz temslllnrinde O. Nicolai'nin «Wlndsonm Şen Kadmlan» adll gUldürii operasını oynayacaktır. Misafir soprano Hanna Fiala' nın katılması İle temsil edilecek eserde Selma Voigt, Güner Güney, Selma Berk, Atillâ Manızade. Leylâ Selçuk, Özer Sezen, Handan Şardağ, Bedros Kuyumcu, Vural Akbabagil, Serdar öztürk ve Kevrok Boyacı rol almışlardır. Orkestrayı Pino Trost, koroyu Muhiddin Sadak yönetmekte. eKurulduğu günden bugüne kadar büyük gelifmeler Içtaı!» «lan seri de Elmar Voigt sahneye koySamsun Fuarı içinde Atatiirk'ü dile getirmek ve O'na olan borcunıumuş bulunmaktadır. zun minnettarlığım sembolize etmek maksadiyle Vali Saatçigil'in yerinde bir kararı ile Anıt Kablrden sonra Atayı dillendiren Fnar i{faıde bir biblo eser ortaya getirilmlştir. Fıskıyeli, havuzlu, arslan heykelll ve Türk motifleriyle süslenmiş bu bina. Mllli Eiitim Bakanhğına devredilmi; bulunduğundan, bu sene Fuarla birlikte Atatürk Miizeri resmen kapılarmı liyaretçiler» açmıs bulunmaktadır. ADANA Şehrirnizde bir Atatürk Müzesi Samsun Fuarma büyük ölçüde manevt bir »enakıl hastanesi yaptırılması ıçın ginlik kazandırmıstır. bır süredenberi devam eden ça hşmalar son safhaya gelmiştır. llgililerin bildirdiklerine göre Bu defa vakit dardır değerli Akıl hastanesi yapımı için şehrın Gurttepe semtinde 160 bin okuyucular. Çünkü metre karlelik bir arsa satın alın mıştır. 1969 yıh içinde temeli atılacak olan hastane, 450 yataklı olacaktır. Amasra'daki zengin kömiir yataklan işletilecek kaybetmemesi için gerekli tedbirler alınıyor AMASRA, (öıer ÖZTEP bıl i diriyor) Turistik Amasra'nın : gelecek yıllarda da turistik vas • fının bozulmamasına ve 1970 yı • lından ıtıbaren faaliyete geçe \ cek olan komür ocaklarmın, seh : ri tehdit etmiyecek şekilde çalış ' ; tırılmasma karar verümiştir. • TKİ yetkilileri de çok iyi va ; sıflı olan kbmürlerin ancak as • kerl maksatlar için rezerv ola : rak saklatılmasım istemışlerdi. : Bu arada Maden YetkikArama ; Enstitüsu elemanlarına yaptın j lan sondajlardan sonra Amasra : havzasında en az 100 yıl işlene : cek kömür olduğu anlaşılmıs ve ; bir zamanlar kapatılan ocakla ' rın yeniden açılması karar altı : na alınmıştır. ; Bunun üzerine Türkiye Kö ; mür Işletmeleri Genel Müdur; luğü, en modern tesislerin yapıl j masına başlamıştır. Turistik seh : rın vasfının bozulmaması için j butün Zonguldak Milletvekille • liyle Senatörleri elbirliğiyle ça • lışmış ve lavvar tesisleriyle plâj • lan kirletecek diğer pis sula : rın boşalma kanaliannın açık : denize Tarlaağızl köyünden b o ; şaltılmasını karajlastırjpışlatdır. ; ğınm elınin değmedıği. Turkiye j nm en güzel turistik tatil yer : lerinden biri olan Amasraya i bundan böyle hem turistlerden, • hem dünyaca meşhur ağaç işle! rinden, hem balıkçılıktan hem i de köraur işletmesinden para gi i rerek çabuk kalkmmasını sağlı • yacaktır. : Her yıl daha fazla turist akınına ugrayan Amasranın genel gbrünüşü ^IIIIIIIIIIMIMIIIIMIIIIIIIinilllİIMMMnillhlllllllllllllimillllllimilllliıHIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIMIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIU ~ 1 JJ i Samsun Fuarında Alalürk Müzesi açıldı Akıl hastanesi yaptmlacak ABDt KARABEY Hafckııı rahmetine kavuçmuştur. Cer.azesi 137698 Cumartesi günü Karacaahmet'deki istir.Vıatgâh;na tevdl edilmlştlr. Dost ve akrabalara duyurulur. AİLESt Cumhurlyet: 8230 15 TemmuzRebiül'âhir 19 * I i V. ı 4.39 12.20 16.19^8.40 21.37 2 29 E. | S.58 4 39' 8 . 3 * 1 2 . 0 0 ' 1 5 7 ] 6.48 118 TEMMUZ'da • MIUİ PIYANGO çekiliyor. BÜYÜK İKRAMİYE : •ÇATALLIKÖY» Esklşehir Şeker Fabrikası Kültür Deraeğinin memur ve işci uyeleri, Ali Yörük'ün «Çatallı Köy. ünü sahneye koyarak basarı ile oynadılar. Esat Bozok, Vedat Arslan ve Ajlan Aktuğ'un yönetimindeki oyun, İaönü ve Muttalıp'da S, Eskişehirde iıe 7 kez oynandı. Resimde, «Çatallıköy» de ovnıyan Şeker Fabrikası ljçi ve memurlan görülüyor. (Resim: Eskişehir İsmail Sadık) Istanbul Belediye **Başkanlığmdan 1 ttfaıye Müdürlüğüne ait 13 adet hurda motopomp cem'an 6848 lira muhammen bedel üzerinden satılacaktır. İlk teminatı 513,60 liradır. (Levazım Müd. de) 2 Zeynep Kâtnil Hastahanesinde bir sene içinde hâsıl olacak et yağı ve kemık artıkları kılosu 75 kurus hesabiyle 3000 Kg. 2230 lira muhammen bedel üzerinden satılacaktır. llk teminatı 168,25 liradır. (Levazım Müd. de) 3 Darülâceze Mudürlüğünde mevcut bir adet 1936 model Dodge marka hurda otobüs 2000 lira muhammen bedel üzerinden satılacaktır. llk teminatı 150 liradır. (Darülâceze Müd. de) 4 Haseki Hastahanesinde bir sene zarfında hâsıl olacak yemek artıkları 2000 lira muhammen bedel üzerinden satılacaktır. llk teminatı 150 liradır. 'Levazım Müd. de) 5 Fatih Abdisubaşı mahallesi Çesmearkası sokağında 2212 ada. 39 parsel, 6 taj kapı numaralı kârgir bina enkazı 702 lira muhammen bedel üzerinden ihale olunacaktır. İlk teminatı 52.65 liradır. (Emlâk ve İstimlâk Müd. de) 6 Sağlık İşleri Müdürlüğü Istanbul Tephirhanesinde mevcut bir adet hurda etüv 300 lira muhammen bedel üzerinden satılacaktır. İlk teminatı 2250 liradır. (Levazım Müd. de) 7 Mezarlıklar Mudürlüğünde mevcut 160 kalem hurda malzeme 252.90 liralık tahmin bedeli üzerinden satılacaktır. llk teminatı 18.97 liradır. (Levazım Müd. de) Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarlan yukanda yazıh işler 2 Ağustos 1968 Cuma günü saat 11 de Belediye Sarayında toplanan Belediye Encümeninde, 1,2.3,4 üncü işler kapalı zarf arttırması, diğerleri açık arttırma suretiyle sartnameleri veçhile ayn ayrı ihale olunacaktır. Sartnameleri hizalarmda yazıh Müdürlüklerde bedelsiz olarak görülecek veya alınacaktır. Açık arttırmalara iştirak edeceklerin ilk teminat makbuz veya banka teminat mektuplarını hâmilen muayyen gün ve saatte Belediye Encümeninde bulunmaları. Kapalı zarf arttırmalanna iştirak edeceklerin ilk teminat makbuz veya banka teminat mektuplarım havi olarak hazırhyacakları kapalı zarflarını ihale günü saat 9.30 dan 10 a kadar Belediye Encümenine vermeleri lâzımdır. (Basın 213198219) Elbetteki, 18 TEMMUZ'da Yüzbinleri, Onbinleri kazananlar yine bilet alanlar olacaktır* k 5 0 0 BİN LIR& TOPLAM İKRAMİYE : 6 MILYON 3 8 6 BİN LİRA Tam bilet 20, Yarım bilet 10, Çeyrek bilel 5 lira. Biz de size bol şanslar diliyoruz. Basın 20961 8210 Bir firari | içkili âlem | yaparken yakalandı | ÖĞRETMEN OKULU Hasanoğlan'da •NALINLAR. I OYNADILAR Kars ALAŞEHİR Esrar kaçakçı E Atatürk llköğretmen Okulu öğrencileri, edellinin Alpaslan Lisesl oğrendleri. Necati Culığı suçundan 8 yıl 4 ay hapse = biyat öğretmenleri Meral Garan'ın yönetiminmalı'nın «Nalınlar» adlı eserini sahneye ko mahkum edilen Hulusi Pek = de Cevat Fehmi Baskut'un «Buzlar Çözülme>arak başarı ile oynamıslardır. Öğretmen Nadir yürek, Niğde Cezaevinden firar 5 den. G. Dilmen'in «Kurban» ve Recep BllgiOdabaş'ın yönettiğt oyun, tiyatro sevcrlerüı etmis ve Alaşehir Sarısu ban Ş ner'in •tsyancılar. adlı piyeslerinl basan ile aşırı isteğiyle dört kez tekrarlanmıştır. Resimyolannda içkili âlem yaparken = oynamıslardır. Resimde Kurban'ın bir sahnede. muhtar rolünü oynıyan Tuncer Kırhan İle yakalanmıştır. E sinde kara çarsaflı «Cadı Kadınlar» görülüyor. Döndü Karakuş'u oynıyan Gülser Erim görülCezaevi firarisi olan esrar ka E mektedir. (Resim: Kars Özel) çakçısı jandarma nezaretinde E Niğdeye gonderilmiştir. niMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIMIIIIIIIIIIIIUIIIIIMMMIIUIIIMIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIUIIlH Istanbul Belediye Başkanlığmdan 1 Itfaiye Müdürluğü personeline lüzumlu 5 kalem melbusat cem'an 427.697,50 liralık tahrnm bedeli dahilinde satın alınacaktır. İlk teminatı 20557.90 liradır. (Levazım Müd. de 1069 kuruş). 2 Atölye ve Garailar Mudürlüğünde 145 kalem Bolinder Grayder yedek parçası cem'an 168.685.40 liralık tahmin bedeli dahilinde satm alınacaktır. llk teminatı 9684.27 liradır. (Atölye ve Garajlar Müd. de 422 kuruş). 3 Beyoğlu Karaköy Ziraat Bankası yanında isletmeci tarafmdan yapılacak satış büfesi aylık 4500 lira muhammen bedel üzerinden 3 sene müddetle ihale olunacaktır. İlk teminatı 9350 liradır. (Emlâk ve İstimlâk Müd. de 405 kuruş). 4 Belediyeye bağlı hastahanelerle diğer müesseselere 1968 mali yılında lüzumlu 74900 kilo patates, 36300 kilo kuru soğan ve 230 kilo sarmısak cem'an 115.865 liralık tahmin bedeli dahilinde satm alınacaktır. İlk teminatı 7043,25 liradır. (Levazım Müd. de 290 kuruş). 5 Belediyeye bağh hastahanelerle diğer müesseselere 1968 malî yılında lüzumlu 22600 kilo makarna ile 4650 kilo şehriye cem'an 68.125 liralık tahmin bedeli dahilinde satın alınacaktır. İlk teminatı 4656.25 liradır. (Levazım Müd. 170 kuruş). 6 Park ve Bahçeler Müdürlüğüne lüzumlu 500 m3 kum, 300 m3 2 No.lu mıcır ve 5000 adet ocak tuğlası 45.875 liralık tahmin bedeli dahilinde satın alınacaktır. İlk teminatı 3440.62 liradır. (Park ve Bahçeler Müd. 115 kuruş). 7 Park ve Bahçeler Müdürlüğüne lüzumlu muhtelif cins sakst 30.079.50 liralık tahmin bedeli dahilinde satın alınacaktır. İlk teminatı 2255,96 liradır. (Levazım Müd. de 75 kuruş). 8 Taksim Harbiye arasında Cumhuriyet caddesi orta refüjünün Babil sokağı karşısından Orduevi karşısına kadar olan kısmın otopark olarak işletilmesi işi yıllık 15.000 lira muhamroen bedel üzerinden 2 yıl müddetle ihale olunacaktır. îlk teminatı 2250 liradır. (Emlâk ve İstimlâk Müd de 75 kuruş). 9 Haller Müdürlüğü elektrokarları tekerleklerine lâstik kaplama işi 21.033 Hralık keşif bedeli dahilinde yaptınlacaktır. İlk teminatı 1577.47 liradır. (Haller Müd. de). 10 Şehir Tiyatroları Müdürlüğüne lüzumlu 35 kalem elektrik malzemesi 18.386.75 liralık tahmin bedeli dahilinde satın alınacaktır. İlk teminatı 1379 liradır. (Sehir Tiyatrolan Müd. de) Keşif, tahmin bedelleri, işletme bedel ve süreleri ile ilk teminat miktarlan yukanda yazıh işler 30 Temmuz 1968 Salı günü saat 11 de Belediye Sarayında toplanan Belediye Encümeninde. 9 uncu is açık eksiltme, 3 ve 8 inci işler kapalı zarf arttırması, diğerleri kapalı zarf eksiltmesi suretiyle sartnameleri veçhile ayrı ayrı ihale olunacakhr. Sartnameleri hizalannda yazıh Müdürlüklerde bedelsiz olarak görülecek veya tesbit olunan ücretleri mukabilinde setın alınacaktır. Açık eksiltmeye iştirak edeceklerin ilk teminat makbuz veya banka teminat mektuplarını, 1968 yıh Ticaret Odası ve*ik»sı veya bağh bulundukları dernek belgelerini hamilen muayyen gün ve saatte Belediye Encümeninde bulunmaları. Kapalı zarf arttırma ve eksiltmelerine iştirak edeceklerin llk teminat makbuz veya banka teminat mektuplannı, (3 ve 8 inci işler hariç) 1968 yıh Ticaret Odası vesikası veya bağh bulundukları dernek belgelerini havi olarak hazırlıyacaklan kapalı zarflarını ihale günü saat 9.30 dan 10 a kadar Belediye Encümenine vermeleri lâzımdır. (Ba»ın 20980821») 99*f%••••••••••••••••••••• T.G. Devlat Demiryolları İşlelmesi Merkez Alım ve Satınt Komisyonu Reisliğinden: I ade) ray çallağı kontrol drezini 1 Yukarıda câns ve miktarı ya»b malzeme hariçten teklif alma suretiyle satınahnacaktır. 2 Tekliflerin en geç 12 Ağustos 1968 pazartesi günü saat 15, e kadar Ankara'da Genel Müdürlük binasindaki Malzeme Dairesinde toplanan Komisyonumuza gelmiş veya verilmiş olması sartbr. 3 Bu işe ait şartname TCDD nin Ankara'da Merkez ve İstenbtıl'da Sirkeci veznelerinden 25, lira mukabilinde temin edilebilir. 4 TCDD ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta ve tercih ettiği tâlibe yapmakta tamamen ser • besttir. 5 Teklif zarfı üzerine, teklifm hangi işe ait olduğu yazılacakfır. ISTANBUL Ankara Gençiık Parkı Park Tiyatrosunda Yarın Akşamdan İUbaren Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürüli&ü Birinciiölge Müdürlüğünden: 1 Fksiltmeye konulan iş: Yalova Ulaîlı • tzmlt yolunun 37J230 67+000 ve 10+100 39+870 kilometteleri arasında yapılacak asfalt temel ve asfalt betonu yapımı işi olup keşif bedeli 5644191.80 liradır. 2 Eksiltmesi 30 Temmuz 1968 salı günü saat 11.00 de Isfsnbul Küçukyalı'daki Bölge Müdüriüğünde kapalı zarf usulüvle yapılacaktır. 3 Eksltme evrakı 50.00 lira mukabilinde Bölge Müdürlüğürıden alınabilir. 4 Eis,ltmeye girebılmek İçin: a) îsteklilerin 1968 yılına ait Ticaret ve Sanayl Odası bel^esi şirketlerin ilân tarihinden sonra aluımış hali faaliyet belgesi ile usulü gereğince 183075.75 liralık geçıcı teminat vermeleri. b) tstPklilerin engeç 24 Temmuz 1968 çarşamba günü saat 16 00 ya kadar dilekçe ile Karayollan 1 lnci Bölge Mıidürlüğüne müracaat etmeleri. müracaatta genel evrab kaydı tarihi muteberdir. Dilekçelerine Bayındırlık Bakanlığından almmış B. grubundan en az bu ışm keşif bedeli kadar müteahhitlik kamesi (Maklna ve teçhizat beyannamesinde gösterecekleri Ana tn?a«t Makinalarının sahibi olduklanna dair belgeleri ıbra? etmeleri, kira ile narlçten temln edilecek Ana tnşaat Makinalan için beyanda bulunmamalan) çalışma tasansı ile teçhizat, teknik personell, taahhüt bıldirileri ile bu eksiltmenin llftn tarihinden sonra alınmıs malî durum bildirlsi ve bunu tevslk eden banka mektubunu eksiksız olarak bağlıyarak bu İş Içtn iştirak belgesi almalan l&zımdır. «İştirak belgeleri İçin telgrafla müracaat kabul edilmer.» 5 Îsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen lzahat dalresmde hazırlıyacaklan tekltf mektuplannı eksiltme günü saat 10.00 a kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postada olacak gecikmelnr nazan ltlbare alıamu. BENÎ KİMSE DURDURAMAZ Komedi 3 Perde Biletler: Gençük Parkı Tralık kapısındaki gişede satılmaktadır. Reklâmcıhk (2782) 8303 > • • • • • • • » •• • • • • • • # •• » • (Basın: 21333/8213) TOrklye 1$ Bankası ve Bank of Amerıca tarafııtdan kurulan İNŞAAT İLÂNI Kızılay Genei Merkezinden: 1 İş: Çamkoru Gençlik Kampı: Tel engel ve onarımı. 2 Keşif bedeli: 61.392.89 TL. 3 Geçici teminatı: 5.000.00 TL. 4 İhale usulü: Birinci fiat 1968 kapalı zarf % 20 zamlı 5 İştirak belgesi müracaatı için en geç gün saat ve yer: 22 Temmuz 1968 pazartesi saat 17.00 (Kızılay Genel Merkeri, Genel Muhaberat Servisi, Ankara) 6 Teklif mektuplannm verileceği en geç gün ve saat ve yer: 25 Temtnuz 1968 perşembe saat 15,00 (Kızılay Genel Merkezi Genel Muhaberat Ser\"si). 7 Eksiltmenin yapılacağı tarih ve saat ve yer: 25 Temmuz 1968 perşembe gaat 16.00 (Kızılay Genel Merkezi Ankara). 8 İstirak edecek müteahhitlerde aranan vasıflar: a) Bavındırhk Bakanlığı kapalı zarf eksiltme sartnamesinde yazılı olanlar. 9 Eksiltme evrakınm Kızılay Genel Müdürlüğü, Fen Müşavirliğind» (Karanfil Sokak 7/1Ankara) tetkik edilmesi v» imzalanması eerfklidir. 10 Kızılay 24»0 sayılı Iranuna tâH degildlr. Cumburıyet 8231 AMERİKAN TÜRK BANKASI 100D00 tüuı, S0O00 DIŞ TÎCARET tsfanbut: Cumhuriyet Caddesi 207, Harbiy* Ankara: Atatürk Bulvarı 76/A Izmir: Cumhuriyet Bulvarı 68 (Basın: 21061/8215 8197
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog