Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

SAHtFE DÖRT 15 Temmuz 1968 eak duymayan kalmadı.. Hattı, cezaevinde yatan uyuşturucu maddelerin içimi, alımı ve satımından hüküm giymiş kimseler yeni misafiri beklemeye başladılar... Boğaziçindeki yalılardan birinde yapılan baskm sonunda nihayet; bir eroin lâboratuvannm 56 bın lira değerinde araçlan ele geçti... geçti ama, kaplar bulaşıktı, değildi, ügisi vardı yoktu derken, sanatkâr ve arkadaşlan paçayı kurtardılar... Bir takım adamlann fedailerin öne çıkarak, üçbeş ay yatmalanndan sonra olay kapandı... Yalnız sanatkâr hanım pek korktu bu lşlere kanşmaktan... Kısa bir süre ylne de faaliyetine devam etti... ve nihayet Beyrutta bir özel kliniğe yatarak tedavi oldu... Şimdi ise çok mutlu bir hayat sürüyor... aciye, bu arada tekrar eski dünyasma girdi... Suçlular... sabıkalılar... sabıkasız kanun dışı insanlar, tekrar sardı etralını... Direnmesi, aralanna kanşana kadardı herhalde!.. O hayatın temposuna, ayak uydurmaz, kendini vermezse, elbette yine ezilmesi, yok olması alna yazılıydı.. Bunu kestirdigi için bütün kadın gücü ile çıktı ortaya... Rerazinln keyfine diyecek yoktu. Hem Naciyeye kavusmuştu, hem de daha çok para kazanması işten değildi artık... Üçbeş tane esash i» yaparsa, hayatı boyunca sırtuıı klmse yere getiremezdi... Genç kadın da durumundan memnun görünüyordu. Cebine para girmeye başlayınca, eski kocası da yumuşamıştı... Sabrinln birçok ihtiyaçlanm annesi temin ediyor, babasına raasraf yaptırmıyordu... Sonra, kız kardeşleri ve büyük teyzesinin durumu düzelmişti. Küçük teyze ise afyon ve esrar kullanıyordu öteden beri... Ona da yardım ediyordu Naciye... Remzi de oturmaya başlamasından birkaç ay sonra iki kolu dirseğine kadar tekrar altın bileziklerle dolmustu... Yalnız bu defa aldığı paradan yatağınm altındaki bavula değil... bankaya yatınyordu. Renkli bir gece hayatı yaşıyordu dostuyla... Eğlence yerlerinde en ön masalar ayırtıyor, Remzi CUTVimJRtTET Ünlü bir san'atkârın kokain tutkusu... aciye, hiç bir anlamı olmayan, boş ve üıüntülü gtinler geçtrtyordu... Y«nında kaldığı teyıesinin ses çıkardığı yoktu ldmseye. Zat«n o da, genç kadının eline... getireceği paraya bakıyordu. Fakat, Naciye'nin artık metellfi kalmamıştı M!.. t e kızkarde şin okul masrafı vemeği, içmesi, giyinmesi az yükmüydü bir kadın için!.. Hepsini toplayınca beş can ediyorlardı... Ve ay dediğin, hele parasız olunca bir gün kadar ta. saydı!.. Onlann bu durumunu Remzi lle arkadaşlan gayet yakından izliyor... «Bakalım lnadı daha nekadar devam edecek?» diye bekliyorlardı... Eroin imâH ve satışı esklsi kadar hızhydı tstanbul'da... «Yenl kanun çıkaeak.. Cezalar agırlaşacak.. «idam verilecek» ?• /orlardı... Ama kimsenln inandığı, aldırdığı yoktu buna... Yalnız, son günlerde gayet sıkı takip altındaydı bütün «Mimli» eroinciler!.. Polisle köşe kapmaca oynuyorlardı... Öte yandan; büyük fabrikatörter arasında müthiş bir rekabet baslamıştı!.. Silâhlı çatışmalar oluyordu îstanbul sokaklannda.. Bunlar gazetelere, emnlyete, kabadayılık olaylan şeklinde aksediyordıı ama; aslında uyusturucu madde imal eden çetelerln yaşama savaşıydı... Birkaç ay lçln kiralanan ÜnlU klmselere alt köşklerde kuruluyor du eroin lâboratuarlan... Bazılan da denize açılıp, takalann içinde çalışıyor, baskın tehlikesi olunca tekneyi batınyorlardı... Aldığının karşılıgını vermek îstiyordu aciye kaptırmıştı kendirü hayaün akîşına... Ne eroin, ne de esrar yine kuUanmıyordu. Orada iradesi çelikleşiyordu kadmın... Fakat, rakı içiyor, eğleniyor . etrafmın güvenini, sevgisini töpluyordu. Esraraların piri diye bilinen Baba Musa ile sık sık ayni sofrada buluşuyorlardı. Onunla konusmak bilhassa hoşuna gidiyordu... Eski nikâyeler dinliyor, bugünkü olaylarla karşüaştırmaya çalısryordu... Zaman zaman fırsat buldukça Remzinin kendisine niçin «mal çıkarmayı» teklif etmediğinl de düsünmüyor değildi!.. Hattâ kızıyordu da biraz... ikide bir cebine sıkıstmlan binliklerin, kıymetli hediyelerin altında kalmak istemiyor, rnutlaka bir karsılılc vermeyi arzuluyordu... Acaba ne zaman başlayacaktı çalışmaya? Ne zaman kızgm maltızlann önünde terleyecek? Ne zaman kalbi küt küt atacak? Ve ne zaman kerıdinin yürüyüşünden bile ürkecekti?.. M YILMA2 ÇETİNER M M Sankızla çiîte kağıt sanp nasıl içiyorlar? N addi ve manevi bunalım geçirdiğl bir sırada Remzi'nin Naclyeyi elde etmesi iüç de güç olmadı.. Her şeyden önca paraya ihtiyacı olan genç kadın, artık beklemeye baslamıstı eski dostlatın kapıyı çalmasını.. Onlardan ne kadar kopmak, ayn bir dünyada rahat yasamak. iftediyse kader engellemisti!.. Birkaç yere çalısmak için baş vurmuştu ama, hepsl de «iyi hil» kâgıdı, «sabıka kaydı» falan deyip işi kanştırmışlardı. Naciye ürkmüştü bir kere!.. Bunları temin etmesi mUmkUn o)s* bile kendisine böyle bir «terrüz» evrakının verilmeyecefi kanısı yerlesmişti içüıe.. Bir daha hiçbtr kapıyı kurcalamamıştı.. Remziyle banştıklan günün akşamı, ünlü bir kadın şarkıcıyı dinleraeye gitmişlerdi... îstanbul' un pahalı gazinolarından (...) de, alaturka şarkılann en içlilerini okuyarak dinleylcileri ağlatan (...) sahte cennetin bütün konuklan tarafından tanınır ve sevllirdi... Herbir cumlesi, parola gibi ayn arüam tasırdı aralarındo... (...) kokain kullanıyordu. Hatt i bu tutkusunu örtmek için, tanınmıs bir yabaneı ile evlenerek sık aık dıs ülkelere çıkıyor, bilhassa Beyruta giderek ihtiyacını oradan temin odiyordu. Polis bu kıymetli sanatkârın durumundan şüphelenmiş ve gerekli haberleri almıştı ama, suçüstü yakalanması güçtü... Sonra, kpndi kendisini zehirleyen bir kadına ne yapıhrsa yapılsm, ceza ile halledilecek olay değiltiü bu!. Fakat, bir eüre geçince işin şekll deglsti... Sanatkârın, bir şebekenin, eroin, kokain şebekesinin elinde oyuncak olduğu bildirildi. Ortadoğu ile Îstanbul arasında çahşıyor ve büyük kazançlar sağlıyordu bir takım adamlar... Devrin polis müdüru. gittikçe artan dedlkodular karşısında «Ne olursa olsun yakalayacaksınu... Hiç olmaısa bunlan engelliyeceksinlz» emrini verdi kaçakçılık bürosuna... Sanatkârın içinde olduğu şebeke tutuldu, tutula Yarın: Dumanaltında Sarıkız içenler!.. Kaçakçıhk Bürosu memurlarından biri ile eski bir esrarkeş Tophanede Avrupaya, Ortadoğuya büyük parti eroin imâl edip, satan iki kardeşten biriydl Remzi... Ağabeyi yıllardır «Kürdan ucu» eroin çekerek idare ederdi kcndini.. O ise, sadece esrar kullanıyordu. Daha az zararlı buluyordu bunu.. Büyük pazarhklara, tehlikeli isifte kâğıt» esrarın Wr içillere girmezden önce, karar veme tarzıydı... İki âdet sirirken, plân hazırlarken hiç olgara, gayet muntazam dağımazsa bir gün «San kız» la betılarak kâğıtları birbirine tüküraber olmalıydı ki... kafası çarükle yapışUnlır... tütünü esrar lışsın, cesaret bulsun... Amerikakırıklarıyla harman edilir ve da gangsterler de ayni usulü sonra yeniden sarılırdı... O za tatbik ederlerdi... Büyük soygunlardan önce, çete mensupları man kalm bir sigara çıkardı ormutlaka ya biraz eroin çeker, ya taya... Içmeye başlayınca dnlgakokain veya esrar alırdı... ya, keyif halıne girilirdi... ile ikiüç erkek arkadasının yanında Naciye tek kadın olarak gidiyordu her yere... Oralarda ra kı içiliyordu. Fakat geç vakit eve dönünce Remzi bir «çifte kâğıt» sarmadan uyuyamıyor, böylece sabahı buluyorlardı... • " M İ I T sında birseyler oldugunu sezinliyor amı, »onucunu kestiremiyordu!.. Şüpheıi v« huzursuzluju o ölünceye kadar devam ettl .. Bîr gün Farugu, Sangüzelde kaldıgı ufak, sefil odada zehlrlenmis bulduklan zaman bir hayli rahatladı... «Az daha Naciye'nin başını yakacaktı » dedi ortak dostlırına.. Halbuki, bu sekilde kaygılanmasına hiî lüzum yoktu. Genç kv dın ile talihsiı boksör, Eyüp sırtlarında geçen olaydan sonra her gün blraz daha uzaklaşmışlardı birlbirlerinden... Naciye Paruk'taa umudunu kesmisti... Ve asıl önemradan uzun bir süre geçmelisl; boş kalan gönlUnü doldursine rağmen unutulmamıştı, mayı değil, bakmaya mecbur olNaciye'nin çıkardıgı malın fcalitesi... «Ab diyorlardı ah.. nere duğu yalcnlannı dUşünmeğe başlamıştı... Onun içln, ölüm habeHde o nefaset~ Nerede o saf, bilni aldığı zaman, tek damla ya? lfir gibl beyaı!..» Üstelik, Remzl akmarmştı gözlerinden... geng kadını seviyordu da.. Fakat, gururunu faramıyor, kendlne ye Vah vah yaak oldu genç diremlyordu duygulannı açıklamaadama, demiatl... Kurtannak isteyı... dim... kurtarunadım!.. Kendisi Boksör ParukTa Naciye'nin araseçti bu yolu:« uuunaa a a nasD nHfiucı te t\ I* ta «4 Vah vah,.. yazık oldu genceL C ca uaau aıacıo wQ A Ilaftalık bulmacanın radyo ÎSTANBUL 0625 06.30 07 00 07.05 07 cO 07 45 07.50 08 00 CS.15 08 45 C9.00 09.15 09 r.5 08 SO 10.00 10 05 10.20 10 40 11.00 11 45 12 05 12.00 12,25 12 40 13.00 13.15 13 30 14 00 14.15 14 30 14 45 15.00 15.05 15 20 16 00 16.15 17.00 17 05 17 30 17 50 19.C0 19 "5 19.30 19 45 20 00 2020 20 45 21.C0 2ı 05 21 10 21 30 22.00 22 45 23 C0 23 T5 A c ı l ı s : Droeram üunsvoın ı l ) Köve haberler Güna\dın ı XI < Haberler v e hav» durumu Istanbulda buaun liânlar v e hafli müzik Halil Batı muzıfii IJtkudar mu^ikl cemiveti C»rU Rahci Orkestrası Dort ses ve dört sazdan türküler Ev icin Keman aoloları S»ı estrleri Ara haberler Halif B t t ı mUzitt £cen Altan'dan «arkılar Ark&sı varın Sabah konserl F Akavdın C C a i l a ' d a n m z eserlerl M. A k e ü n d e n türküler Ara haberler: üânlar Hafıf miızik orkestlası Selma Ersöı'den s a r k ı U r Haberler Resmi Gazetede bucün T. CJvcun'dan sarkılar Reklâm rroeramları S Aflrbas Orkestras! M. Ueurludaıı s a r k ı U r N Kovutürk Orkettrası Ümit T o k c a n d a n türküler Ara haberler Cocuk bahcetl Yaz okulu Raovo ile İnsUizce (20. d e n ) Dinlevici istekleri Ara haberler Karma f?slı Köv o d u ı Keklanı Droeramlart Kaberler ve hava durumu Saz eserleri Kücük üânlar Tuna'dâr Semerk«nt'« M. Yıldırım'dan sarMtiar Gecen hafta Bu topratın sesl 24 sattir olavlan Kücük ilânlar Sona* saati Klâsik kcro Rfklâm Droeraınlan Haberler Tabi»t v e m ü z i k Özf.tler: oroeram: kaoanıs İSTANBLL İL RADYOSÜ Acılıs v e oroeram DiskcUeimizden Kücük konser Genclere müzik Senfonik müzik Haflf müzik Aksam konseri Gentlerle beraber LAtin Amtrika'dan halk sarkıları Koncertolar Ciean müziSl Gece konseri Caz müziei Hafif batı müzüîti P'ogram ve kaDanı» 123456789 Dişl Bond 4VIODES7V BLAISC mış 61et» karşılığı lkl söz. 2 Her divan şairlerimizden biri. 7 Tur Uçe merkezlerinhangi bir engelln üzerinden atla dumuzdaki yıp geçemlyen. 3 Esklden mü 1 2 3 4 3 6 7 8 9 den biri. tersl rekkeple yazılmış yazılan çabu HAilQlcl£iIl^^WM yemişlerden biridir. 8 Bir cak kurutmak için kullanılan toz kadın adı, eskl idi, solda bulundugu zaman h'.ç Türk gruplarınbir degeri bulunmayan sayı. 4 dan birintn ferNehirlerin yaptığı hareketi taklit di. 9 tnsaill ederek, bir harfin okunusu. 5 kişiler ne onun Lokomotil ve vagonlardan mürek; kep tren grupu, ay (Divan edebi Evvelkl »unkii n e d e kebabın yatında kullanılan eski bir terim buim«c«nm yanmasına ra» idi). 6 Dünya veya kâinat, eski haUedilmis sekll Oİmazlar. Garth 1 Bir çeşit resim yapma usulü (iki söz). 2 Bir ziya merkezinden faydalanıp aydınlanan^ (iki söz). 3 Sakin bir yerde.^ dinlenip huzura kavuşuş (iki söz).* 4 Bir soru takısının tersi, İstanbul çevresinde kışlası ile tanınmış bir semt. 5 «Enini veya boyunu kısaltır» anlamına bir çe kim, bir çeşit budala. 6 Serhoşlukla bir ilgisi bulunmayan durumda. 7 Ayak altında bulunmaması gereken şeyi kaldmp Evvelki günkü bumacanm oraya konulur, tllerimizden biri. haUedilmiş şekli 8 «Heykele bir göz at!» manasına iki sözlü bir emir. 9 NASIL HALLEDİLECEK Tukandakl rcfcamJi bulmacada M«Borç verdiğin paraya karşıhk o dece 4 taue anaHtat (ipucn) vc 8 tane SODOÇ rardu. Bos kalan 12 nun bir malının geçici olarak sen karenin içine 1 den 9 a kadar uygun birer rakam koyarak ve topde kalmasmı sağla!» anlamına lamu, çarpma, çü<artma, bölme isaretlerine dikkat ederek soldia iki sözlü bir emir. sağa ve yukandan •amgtva bulıoarada gösterilen «onuçlan bulunru. YUKARIDAN AŞAĞI1A: 1 «Bozulmus ve parçalan BUu vaktinizi alu «ma, bos vaktinizi hoşçn feçirmiş olursuuu» Tiffany Jones TIFFANY JONES r 16 55 17.00 17.J0 18 00 18 30 19 00 19 20 20.15 2.1.00 2130 22.00 22 15 23 00 23.30 01.00 PRETORİA fllLISL 5 mi ITam: MAURICE DEKOBRA \nnc Marıel Bu met ONK Coovrteht AlınsındaD «atın «111111111111 AN K ARA 06.30 06.25 07.00 07 05 07 30 07.45 08.00 08.05 08 10 08.40 09 00 09.20 09.40 10.00 10 05 10 25 10.55 11.15 11.30 12.00 1205 12 20 12.25 12.30 13.00 13.15 13 30 14 00 14.15 14.40 15.00 15 05 15 30 15.45 16 05 16 tb 17 00 17.05 17.30 17 50 19 00 19 30 19 35 19.50 20 05 2D.20 20 40 20.55 21 00 2105 22 05 22.25 23 45 23.00 23 45 Günaydın (I) Acılıs: Droeram Köve haberler Günavdın (U> Haberler ve hav» durumu Sabah m ü z i ö Ankarada bucün Kücük ilânlar Her telden Ü Yorükoelu'dan türküler Ev icin Sabah konseri Arkası varın Ara haberler: llanUr Türküler secidi Albtımlerden secmeler G Sövler'den sarkılar Cocuk bahcesi Konser saati Ara haberler. ilinlar K Koldas'tan türküllr Kıbrıs saati Kütük ilânlar Beraber v e solo sarkılar Haberler Resmi Gazetede bueiın Hafif müzik Reklâm Drosramları M Cevharürdan türküler Cesitli müzik M. Yıldızdoean'dan sarkılar Ar haberler: ilinlar Plâklar arasında Ş Can'dan türküler İ. Yazar'dan sarkılar Yaz okulu Radvo ile İneilizce (20 ders) Ara haberler Uanlar Yurttan aesler Köv odası Reklâm oroeramlan Haberler ve hava durumu Kücük ilSnlar K. KarasülevmanoSlu'dan sar kılar Cesitli roüzik Saz eserleri Gecen hafta Hafif müzik Bir varmıs: bir vokmuf 21 saatin olavları Mikrofonda tivatro Ahmet Melik'den farkılar Cejitli müzik Haberler Oocrs albümünden Gece varma dotru f oroeTam: kaoanıs Tren dağlann arasına girmişti. Manzaranm ihtişamı Patricia'yı da asabileştirmişti. Uyur gibi yapa rak gözlerini kapadı, sinirliliğini gizlemeğe çalışU. Bu, gerçekten, onun için endişeli bir yolculuktu. Sevdiği adamı aramak için meçhul yerlere yol almıştu Hareketlerini izah edemediği. sevgisinden şüpheye düştüğü bir erkek uğruna hayatında o güne ka ır zorluk, sıkıntı. üzüntü bilmeyen bir genç kız için akla gelmez bir macera olmuştu.. Sonunda ne bulacaktı? Acaba James'in izine tesadüf edebilecek mi idi? Belki bu uçsuz bucaksız kara kıfada tamamen kaybolmuştu. Belki o güzel kadın ona bütün Börevlerini unutturarak peşinde sürüklemUti?. Ümidinden tamamen vazgeçmesi gerektiğini bilmek için en kısa zamanda Pretoria'ya varmak istiyor du. Gözü kapalı inanmak gafletinde bulundugu bir saadete büsbütün veda edeceğinden emin olmak istiyordu. Tren kurşun gibi ağır bir güneş altında Pretoriaya vardı. Caddeleri süsleyen Holânda stilindeki güzel evleri görünce Patricia bir an için Afrikada olduğunu unuttu. Eski bir araba, yolcuları ağaçlı caddelerden şehrin göbeğine kadar götürdü. Miss Dunham normal bir turist olsa idi, bahçeleri dolduran mavi ve eflâtun jakarandaların renklerine dayanamazdı.. Apeldorn ile birlikte Harrysmith oteline gittiler. Genç adam her Pretoria'ya gelişinde orada kalırdı. Böyle küçük bir otele Patricia'yı götürdüğünden dolayı özür dilemiş. fakat göze batmamaları için faydalı oldu ğunu da eklemişti. Yan yana olan odaları birinci kat ta idi. Miss Weeds, genç kızınkine girerken içini çekiyordu: Zavallı yavrum, evinizin rahatmı arıyacaknnız.. Genç kız hiddetle: Weeds, dedi. gerekirse yerde, çadır altında ya tarım.. Yeter ki James'in ne olduğunu öğrenebileyim. Apeldorn ne yapmak îstediğini onlara anlattı. tlk i; olarak arkadaşı Polis Müdürüne gidecek ve onlar için ikâmet izni almağa çalışacaktı. Onu halletükten sonra da araştırmalara başhyacaklardı. Ertesi gün ne Patricia, ne dadısı dışarı çıkmadılar Endişe içinde beküyorlardı. Bütün gün odada dört dönen Miss Weeds akşama doğru: Patricia, dedi.. bizi burada bırakmıyacaklar.. sı nır dışı edecekler.. Kim bilir? belki de hapse atarlar. Susun canım.. neden böyle kötü jeyler söyleyip duruyorsunuz? Teğmeni nasıl bulabilirsiniz ki? tzini yok etmek için koca Afrika dururken. bir detektif ordusu bile onu bulamaz.. Allahım. moralimi yükseltmek için neler buluyorsunuz.. YajU kadın genç. kızın omzundan tuttu: { TEŞEKKÜR • Sevgili arkadaşımız. arkadaşımız. Sevgili S dostumuz eskl Kakkâri dt ki Kkkâi vekili değerl değerll MilletMillt AHMET ZEYDAN KİRALIK BÜRO İzmir T/caret Borsasından 1 Borsa Sarayının zemin katmın Cumhuriyet Bulvarı ve Gazi Bulvarı köşesinde her iki Bulvara cephesi bulunan her türlü büro ve banka hizmetlerine müsait takriben 450 metrekaıelik kısmı teklif almak suretiyle kiraya verilecektir. 2 Kira şartr.amesi her gün 914 arası borsa idaresinden temin edilebilir. 3 Kapalı zarfla yapılacak teklifler 1 Ağustos 1968 perşembe çünü saat 14 e kadat kabul edilecektir. 4 2490 sayılı kanunla bağlı bulunmıyan Borsa idaresi teklif sahiplerinden dilediğiyle sözleşme yapmakta veya hiçbir teklüi kabul etmemekte serbesttir. (Basın: î. 325221391/8211) Dr. KEMAL ÇAĞLAR Idraı VoUan »e l'enasfll HastalıkUn MStrhassısı Galatasaray l'urnacıbaşı Sok. No. U Uguı Apt Ssat 10 13 ve 13 18 Tel: 44 14 38 (îlâncıllk: 7449/8207) DOKTOH Ankaradan Hakkâriye giderken Diyarbakır Van arasında uçakta teblikeli bir kalp rahatEizlı£ı geçirmiştir. Kendisine en yakın ilgiyj gostererek arkadaşımıza rnânen yardımda bulunan ve ilk tıbb1" teciaviyi yapsn uçak perscnelinin bu insanca davramtlarına, Van hava meydanındaki şahısların yakın alâkalarına v e arkadaşımızı şifaya kavuşhıran Van Devlet Hastahanfsir.deki doktor ve personelinin fedakâr çalışmalarına arkadaşımız adına minnet v e teşekkürlerimizi bildlririz. ARKADAŞLARI A• • « • » * ı • •• •** Tarık Z. Kubakan Oert, 8a« re Zflitrevi Hıstalıklan Mütehassısı tstılüâi Caa Harmaktapı Na 90 Tel: «4 I 73 O Makine, Boya, Kimyevi Madde ve Çeşitli Malzeme Satılacaktır. Bu satışa ait şartname ve listeler Ankara'da Genel Müdürlük, Istanbul'da Alım ve Satım Müessesesi ile Sümerbank Müessese ve fabrikalarında görülebilir. Teklifler kapalı olarak 14/8/1968 jünü saat 14,00'e k»dar •/i7,5 muvakkat teminat akçesi ile birlikte Müessesemize verilmiş olması şarttır. Müessese, satışı yapıp yapmamakt» ve diledigine satmakta serbesttir. SÜMERBANK NAZtLLİ BASMA SANATİÎ MÜESSESESİ Yavrucuğum, beni en çok korkutan o kötü kadın.. dedi. Ondan bahsetmeyin.. Mrs. Sandra'nın lâfı bile onu çok üzmüştü. C kapıcı ne dereceye kadar doğru söylemişti? Belki de aldığı bahşiş karşıhğı bir şeyler uydurmak ihtiyacını duymuştu» Akşam Apeldorn memnun bir yüzle döndü. Yanmdaki iskemleye gümüş topuzlu bastonunu atarak: Miss Dunham, dedi. İlk sonucu aldık. Emniyetteki dostum sayesinde. hem size. hem de Miss Weeds'e altı aylık geçici bir izin kâğıdı temin edebildim. Fakat ikinizden de sorumlu benim. Eğer res mi makamlar burada kalmanizı istemezlerse. sınır dışı edileceksiniz, ve cezasmı da ben çekeceğim. Patricia bir kere daha yeni dostuna teşekkür ederek: Madem ki o 1 yoluna girdi, şimdi ne yapa5 cağız? diye sordu. Bilmediğimiz nedenler yüzünden kendisine Herr Schroeder dedirten teğmen Mackenzie .vma başhyacağız.. Şakaklarını ince parmaklan ile sıkan Patricia dikkatle dinliyordu: Ne tavsiye ediyorsunuz? dedi. Şimdilik kımüdamamanızı. Önce ben biraz et rafı kollayayım. Şu ara şehirde turistlik etmenin sırası değil. Her şeyi aöz önünde tutmalıyız. Üzücü de olsa şunu bilmeniz gerekiyor, belki de Mackenzie Schroeder sizinle karstlaşmak istemiyordur. Londra'dan Pretoria'va geldiğinizi öğrenirse, başka meçhul yerlere kaçabilir. Bu sözler Patricia'ya dokunmuştu. Genç adam bunu sezerek: Beni iyi anlayın Miss Dunham, diye ekledl. sizi ümitsizliee vermek için bunları söylemiyorum, amacım sadece tetikte olmanızı hatırlatmaktır. BU diğimiz yalnız kapıcımn sözleri.. Mackenzie bir as ker kaçağı olabiiir. Neden kaçtıjnm bilmiyoruz. Kumar mı? Mrs. Sandra mi? tşte bütün bu karanlıkta kalan sorulardan dolavı ayaklanmızm ucuna basarak ilertemem^ni^ «^rekiyor.. Patricia içini çekerek tasdik etti: Evet.. anlıyorum.. Madem ki bunu üstünüze alıyorsunuz. dilediğiniz gibi hareket edin.. Ben içimi yer, burada otururum.. Vakti öldürmek için d« Miss Weeds ile iskambil oynanz.. Ne demek istediğimi anlamanız beni memnuB etti Miss Dunham.. Apeldorn ilk günlerini bu işle geçiriyordu. Pek kolay olmuyordu. Hangi kapıcıya sorsa. Scroeder James'in oturduğu Tran«rvaal otelinin kapıcıs» We*t land'dan emir ahnıj ve kimseye orada kaldığını «öy lemiyordu. (Arfcası »ar) (Basın: 20959/8217)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog