Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

15 Temmuz 1968 CUMHURÎTET DI9 HABE RLER Avrupa'nın güvenliği Avrupa'lılara aittir Kosigin konuştu.. Çekoslovakya ve Moskova'nın taahütieri vardır " Pakllar kaldırılmalı! „ S STOCKHOLM (a.a.) ovyetler Birliği Başbakam Aleksi Kosigin Stockholm'de yaptığı basın toplantısında bir saatten fazla konuşmuş, bu arada çeşitli dünya sorunlannı teker teker ele alarak gazetecilerin sonılannı ce. vaplandırmıştır. "AZ gelişmiş ülkeler tarım yerine endüstriye yönelmeli,, VVASHtNGTON, (a.a.) merikanın önde gelen tarım uzmanlanndan birisi, alışümış siyasetin tamamen aksine olarak, gelişmekte olan ülkeleri, kendilerine yetecek taran ürünü yetiştirmeye çabalamaktan vaz geçerek endüstriye yönelmeye çağırmaktadır. Bu yeni siyasetin HncüsU G. Lewis'e göre, geri kalmış ülkeler endüstriden elde edecekleri parayla. Amerika Birleşık Devletleri ve diğer gelişmiş tarım ülkelerinden gıdalannı temin edebileceklerdir. Amerika hükumetinin iktisat ve tarım uzmanı olan Lewis'ın görüsii şudur: Gelişme yolunda olan fllkelerin kendi besin ihtiyaçlannı temine çalışmalan, daha önce Birleşik Amerikanın karsılaştığı, genişleyen gecekondn bölgeleri, ayaklanmalar ve kanşıklıklann, bu ülkelerde daha geniş ölçüde tekranna yol açmaktadır. Bu itibarla gelişme yolundaki ülkelerin, şehirlerde iş yerlerf açmadan tanm metodlannı modernleştirmpleri, şehirlere issiz akınını arttırmaktadır. Amerikalı uzmana göre, resmi tahmirüenn aksine dünya hnbubat istihsali artmaktadır. îlmî metodlarla çalışan çiftçiler, dünya hububat fiatlan biraz yükseltilirse içinde bulundugumuz yüz yılın sonuna kadar dünvayı besleyecek hububat vetiştirmeye muktedir olurlar. Lewis, gelişmekte olan ülkelertn düşük ücretll iş giıcunü sanayi alanına aktarmada daha büyük favda sağlayacaklannı söylemektedir. tanın Panoraması Mehmet Barlas Bu balık!. alıkçı Zübtfi efendl; Büyük balık, küçuk baD J l ı ğ ı yutar.. derler değil mi ^ efendim?. Onun için İstanbulda bu sene çiroz obnadı. SatUanlann hepsi geçen seneninnskumrulan kufana yedL. dediKufana dişli balıktır. Tazlıkta olduğumuz zaman a. rasıra uğrar. Ne zaman geleceği belli olmaz. Balık bulur, keyfi eserse gelir. Göztepelidir. Oldum bittim balıkçıdır. Okur yazar adamdır, sözü sohbeti yerinde bir şehir uşağıdır. Yazm babğı ancak ondan alırsak yiycbüiriz. Gerçek tstanbullular iyi bîllrler.. Eskiden îstanbulda bahk daha mı fazla idi bilmiyorum; an» mahallelerden babkçüar geçer; sık sık balık yenirdi. Bazan da; Balık karaya vurmuşî derler. Fakir zengin, bilbassa fakir fıkara ucuz balık alrp yer idi. Şimdi hem balık kıtlandı, hem cinsi azaldı, hem de tabü çok pahalılastı. Zühtü efendi: Görülmüş şey ml beyefendl?. Meza* yerinde Tekir bahğı 30 tiradan satılıyor.. tstakoza ne diyelim?.. 100 lira. 50 lira.. Ne olacak bunun sonu? Merak etme düzelir Zühtü efendi! Düzelir divorsunuz beybn ama düzeldiği yok!. Vallaha müsteriye fiyat söylemeye utanıyoBilmiyorum Türldyede ve İstan bulda balık dâvasiyle uğraşia var mı?.. Balık dâvası nedir?.. Bahk dâvası tstanbul haltnna ucuz balık yedirebilmektir. Çünkü bahk. başka gıda maddelerine benzemez. Her zaman ucuz tedariki mümkündür; ne et gibi hayvan beslenmesine ve masrafa muhtaçtır; ne toprak mahsulâtı gibi ekip biçmeye.. Jyi donatıun:? kayıklarla balık utular. Tabil bahk varsa veya yeri büinirse! tstanbulda baük 71lık eskisine nazaran tekâmül etmiş değildîr. Ve maalesef bomba ile balık avlanma usulünü getirenler, tstanbulda bir çok balık nesillerini ım ha etmişlerdir. Türkiyede eskiden balıklann gelis gidişini. hangi mevsimde iyi, hangi mevsimde kötü olduğunu amprik o> larak bilen balıkçı reisleri vardı. Bunlann hikâyelerini Esref Şefik bey biraderimiz tatb tatlı anl.v tır.. Ama Umi şekilde tstanbuldaki balıklann halini hiç bir balıkçı bilmez. Geçen akşam Marmara denizinin diplerüif dair bir radyo konuşmasuu dinlerken memnun oldum. Nerelerde ne balıklan var?.. Ne derinliktedir? Onlan söylüyordu.. Şu olmuş, bu olmuş.. Balık eksilmiş mi, artmış mı orası malum değil ama tstanbulda balık istihlâki çoğabmştır. Nüfus artrmştır. Balık lokanta .c otellerden toplandığı için pahalılanmıstır. Buzhanelerde b?hk saklamak bir bakıma her mevsimde balık bulunmasına imkân venniş ise de bir bakıma balık boUandıgı zaman fiyatın düşmesine mini ol muşrnr. Üstelik buzhane bahğı Istanbulun taze bahk söhretini de bozmustur.. Ama ne dersenit deytnlz.. gerek Türkiyede, gerek .stanbnlda babkçıhk dünyadaki Uerleyişe oymamıstır. Bir kere Türkiyede tatlısu balığı makbul değildir. Avrupada yediğiniz üç bahktan ikisi tathsu balığıdır. Ve bir çok göllerde ve büyük havuzlarda ba bahklar üretilir. Böylece balıkçıbk bizdeki gibi tesadüfe bağ.'ı fcalm^j, Ondan sonra bizde Avrupada, Amerikada, Japonyada olduğu gibi açıkdeniz bahkçılığı da yoktur. Neden voktur? Tenbellikten. Büyük balıkçılık baslamv dan bizde balık, lüks yemek olmaktan kurtulamaz. tstanbulda mevsimlerin balıklan vardır. ^imdi sardalyanın mevsimidir; çünkü yağhdır. Asmayaprağma sanp ızgarası yapıur güzel OIUT. Domates, limonla tepside bir çeyrek pişirilirse de güzel olur; olur ama sardalya nerede?. Şimdi sardalyayı konserveciler alıyorlar. Tabü sehre pek a• kalıyor. tstanbula mahsus bahklar da vardır ki onlan mevsiminde yemek lâzımdır. Kalkan bahğı, lüter balığı gibi.. Bunlardan kalkan hâlâ durumunu muhafaza ediyor, ama lüfer, iyi lüfer azaldı. Buna mukabil Kufana bollaştı. Bir ara palamut kadar Kufanalar paiamuttan ncuz satüıyordu. Lezzetli fakat ağu bir babktu. Elimizde ciddi istatistikler olsa tstanbulda ve Türkiyede balık ıstihsalinin ne grafik tokip ettiğini öğrenir, ona göre bir hüküm verebilirdik; ama ne olursa olson iyi şey muhakkaktır: tstanbulda nüfus artmıs, lokanta ve oteller artmış, ve balık istihlâki de artmıştır. İstanbulda eskiden bir çok aileler, bilbassa Anadoludan gelmiş olanlar balığa rağbet etmezlerken şimdJ herkes balık yer olmuş, binaenaleyh ıstihlâk o bakımdan da artmıştır. Buna mukabil istihsaün o nispette çoğalmadığı da muhakkaktiT. Buna bazı bahk oeslinin tstanbul ve civan denizlerinden çekildiğinJ veya kuruduğunu da !âve etmek isteriz. Eskiden bu mevsimlerde balıkçı tablalarında kuzu gibi yatan kıhç balıklan ne oldu?. Hamsi kadar bol degilse de hergün bulunan gümüş balığı nerede?.. Neede lâkerdahk torikler, sivriler, tltıparmaklar nerede?.. Nerede îüzel has kefallar, tstakoz eti giM kırlangıçlar nerede? Hattâ nerede tulum çıkanlan beyaz etli ıri izmaritler?. Ne oldn bunlara? tstanbulda balığm azaldığı muhakkak.. Neden azaldığuu da merak eden yok galiba!.. Denizdo balık» Türkçede evham sayılırEvhama da itibar yoktur B. FELEK A ir hafta da, önemini belli etmeden geçti işte... Halbuki 12 Temmuz tarihli «The Times» gazetesini açıp, Türkiye üe ilgıli haberi okusaydımz, geçen haftanın ne kadar önemli olduğunu sız de anlıyacaktınız!.. LoncTra'da yayınlanan ünlü gazetenin 5 ıncı sayfasındaki haberin başlığı şöyleydi: «Türkiye'ye vapılan Sovyet yardımı eleştiriliyor». «Bu yardımı acaba kim elestirdi?» dıye merakla habere dalıyordunuz ve «Marksist, anti Amerikan Türkiye tsçi Partisinin tcra Heyeti üyesi Çetin Altan...» A.P. Moskova'ya, T.I.P. Pekin'e!?. şeklindeki bir girişle karşılaşıyordunuz. «The Times» ın Ankara'daki özel muhabiri, Çetin Altan'ın bir yazısmı özetlemişti haberde... Sovyetler Birliğinin, Adalet Partisi hükumetine verdiği yardımlara hücum eden yazı, The Times'ın muhabirine göre Türk politikasında bir dönüm noktasıydı. T.ÎP.'nin ilk defa bu siddette bir hücumu Sovyetler Birliğine yönelttiğine i«aret eden «The Times» muhabırı, Ankarada dolaşan söylentileri de naklediyordu: Bu söylentilere Eöreyse, Türkive Isçi Partisi, «Dünya sosyalizminin Çin ySrungesine doğm kayabilirdi». Ünlü gazetenin Ankara'daki gözlemcisi, ne yazık ki, haberini burada bitiriyordu. T.Î.P.'nin Çin kanadına kaymasmdan sonra, partiler yelpazesindeki yeni duruma da rfeğinseydi, bizim için çok faydalı bilgileri ortaya koymuş olacaktı halbuki... B AP nerede? T.l.P. yöneticısı Çetin Altan, Sovyetler Birliği ile Adalet Partisi hükumeti arasmdaki ilişkilere çattığına ve bu çatış Türkiye Işçi Partisini Çin yörüngesine ittiğine göre. Tj.P.'den boşalan yeri Adalet Partisi dolduruyordu. Son C.H.P. Parti Meclisinin bildirisi ise, «Turkiye"nin NATO" da kalması uygnndur» fetvasını vermışti. Partı Meclisi toplantısında konuşan Sayın Inönü de, «NATO'da şartlı olarak kalalım demek olmaz. NATO'ya ya giriIir ya da girilmez. Şartlar ise girildikten sonra konnşulur» sözleriyle, C.H.P. bildirisinin gerekçesini ortaya koymuştu. Adalet Partisi iktidarının Dışişleri Bakanı Çağlayangil'in NATO ile Moskova arasındaki koşuşmasına bakınca, CH.P.'nin ne kadar sağda kaldığını anlıyordunuz. Çağlayangil, hem paktlar arası yakınlaşmayı sağlamaya uğraşıyor, hem de Pekincileri kızdıracak şekilde Sovyet yardımı almaya çalısıyordu. Gerçi, son Moskova yolculuğundan yardımla ilgili bir şey sağlayamadan dönmüştü ama, Türk Sovyet bildirisi yine de pek olumluydu. Demirel kabinesinin Bakanı, Sovyet meslekdaşıyla «karsılıklı anlayıs ve açıklık havası içinde» gdrüşmüştü Moskova'da... Eğer siz de «The Times» ın muhabiri olarak Ankara'da bulunsaydınız ve gözlemleriniz bu muhabir kadar sağlam olabilseydi, Londra'ya gönderdiğiniz haberde, «TjJ. Mao'cu oluyor» dedikten sonra herhalde, «Adalet Partisi Moskova'cı, C.H.P. ise NATO'cu yörüngeye girdl» diye yazardınız. Sonra da oturup, Bölükbaşı, Türkeş ve Feyzioğlu'nun partileri için yörünge aramaya başlar ve belki de bulurdunuz... Peki ya Demirel'i devirmeye çalışan Demokratlar, dış politika açısından hangi başkentin yörüngesine girebilirlerdi?.. Tabil ki, ne Pekin, ne de Moskova'nın.. Bunlar olsa olsa, çeşitli kentlerde (başkentler değil) açılan «Bizim Ev» lerin doğrultusuna girerlerdi... Uzun lâfın kısası, böyle bir haber denemesine girdikt«n sonra yorulur, «The Times» ğibi bir gazetenin Ankara muhabiri olmadığınıza şükrederdiniz. Çünkü ipsiz sapsız şeyler yazmak her vıSiHın kârı olama7fiı' VARŞOVA, (a.a. • Radyolar) ovyet ve Doğu Avrupa liderleri Çekoslovakya'daki yeni reform dalgasını gözden geçirmek amacıyla dün Varşova'da toplanmışlardır. Toplantı gündemi açıklanmamıştır. Fakat Sovyet heyetinin Brejnef'li, Podgorniii yapısı, Moskovanın bu toplantıya verdiği önemi ortaya koy maktadır. Moskova radyosu, tsveç gezisinl henüz tamamlamış olan Başbakan Aleksi Kosigin'in de daha sonra Varşova toplantasına katılacağını bildirmistir. Şimdiki halde toplantıya hangi Doğu Avrupa hderlerının katılacağı, Çekoslovak heyetinin bulunup bulunmayacağı bilinmemektedir. Gözlemcılere göre, konferansa Rusya, Doğu Almanya, Polonya, Macaristan ve Bulgaristan katüacaktır. Prag, daha önce bir zirve toplantısmın ikili hazırhk görüşmeleri sonucu yapılmasma taraftar olduğunu bildirmişti. Bu sebeple temsilci göndermemesi muhtemeldir. S Che Guevara'mn günliiğii nasıl Kaslro'va ailli? B BUENOS AtRES, (a.a.) uenos Aires'te yayınlanan «Raton» gazetesinin bildirdiğine göre. Che Guevara'nın gttnlüğu, Fidel Castro'nnn bir sjanı tarafından, yazarınm ölümiinden 24 saat sonra, yfiksek riitbeli bir Bolivyah subayın snç ortaklığı sayesinde, filme alınmıstır. Gazeteye göre, kendini Amerikah bir gazeteci olarak tanıtan ajan, Bolivya 8. ci Tümen eski Komutanı Albay Joaquin Zenteno Anaya'ya 30.000 dolâr (yaklaçık olarak 300.000 TL.) vermis ve 9 kasım 1967 tarihinde, Guevera'nm bir gün önce öldürülmüs olduğu Higueros şehrinde. günlüğün birkaç sayfasınm fotokopisini çıkarma iznini almıştır. Ancak bu çalısma sahte gazetecinin 6 saatini almış, zira bu süre içinde günlüğün tamamının fotokopisi çıkarılmıştır. Albay daha sonra günlüğü kendi üstlerine verirken, Castro'nun ajanı âa fotokopileri Prag yoluyla Havana'ya göndermiştir. Çin uydu aîacak S LONDRA, <a.a.) unday Telegraph gazetesinin uzay meseleleri uzmanına göre Çinliler kıt'alararası bir balistik füzenin inşaatmı tamamlamıslardır ve şimdi hafif bir uyduyu yörüngesine oturtma çalışmalannda buluntnaktadırlar. Komünist kaynaklı haberlere göre, deneme Çin Türkistanındaki Takla Makan Çölünde yapılacaktır ve bnradaki hazırlıklar tamamlanmıstır. Kosgın'ın basm toplantısında ele aldıgı başlıea konular şunlardır: • Çekoslovakya meselesi. Bu ülkedeki durumu vorumlayan Kosigitı, Sovyet ve Çek ulusları ile iki ülke Komünist partileri arasındaki eski vc sıkı dostluğa değinmiş, Çek Komünist Partisi ülke içindeki nazım rolünü hiç kimseye kaptırnuyacaktır, sanıyoruz» derruştir. Kosıgın sözlerine şöyle devam etmiştır: «Sovyet ve Çek ulusları arasındaki dostluğu hiçbir kuvvetin yıkamıyacağına inanmış bulunuyorum. İki ülke de Varsova Paktı çerçevesi içinde müttefiktirler ve karşılıklı taahhütlcri vardır.» A 0 Avrupa: Sovyet Başbakanı, Avrupa'nın guvenhğı mesele lerinin ınceleneceğı bir genel konferansın toplanmasından yana olduğunu söyledıkten sonra, bu konferansa A.B.D.'nin de katılması ıhtimaline karşı şöyle konuşmuştur: «Bu konuda karar verme hakkına doğrudan doğruya konferansa katılan ülkelerin sabip olduğuna inanmak la birlikte, konferansa önce Avrupa ülkelerinin katılmalan ve WASHtNGTON, (»A.) o n d a n s o n r a B.D. Savunma Bakanı Clark A.B.D.'nin dâvet Clifford. Bakanhğa atandığın« " » * ed.lnıeınes. »ususunun • • * Clifford, Bakanhia atandığınnan bu yana ilkt defa olarak bıtı gerektığı kamsındayım.» dan >,„ „„„, i i A*,» „,,„!, Kosigin bu arada Avrupa'da gumuharebe alanlarını sezmek üzevenlığın sağlanmasınm en emın re Saygon'a gitmektedir. ve kestırme yolunun paktların Beraberinde Amerikan Orduyanı Varşova Paktı ve NATO' lararası Kurmay Başkani General nun, kaldınlması olduğunu sözEarle Wheeler olduğu halde Saylerine eklemıştır. gon'a müteveccihen hareketinden # Berhn: Bir gazetecinin, önce bir demeç veren Clifford, NEW YORK, (a.a.) Sovyetler Bırliğının sıvil ulaşıGüney Vietnam'ın girişmiş olduma kayıtlar koyarak Berlın'de M merikan kadın moda vazarğu «çeriye doğrn tırmanma» hagergınhğın artmasına nıçın seA lan mini ete&e karsı aıtıklareketine nazire yapacağı yerde * * n savaşı ka»anabileoekler bep olduğunu soran gazetecıye Saygon'a karşt yeni bir saldırıva mi? Tanınmış moda yazarlannKosigin şu cevabı vennıştır; hazırlanmakta olduğunu ileri sürdan çoğunun mini etek öldü, ya «Soru yanlış sorulmuştur. Sovdüğü Kuzey Vietnam'ı şiddetle da can çeldşiyor iddiasma karşı yetler Birliği, müttefik kuvveteleştirmiştir. bazılan da bir modanın hiç bu lere ikmâl maddelerinin sevkiSaygon çevresinde kesif düşkadar tutunduçnmı hatırlamadıkyatı konusunda imzalanmış olan man birlikleri bulunduğu ve başlannı ilerl sünnekte ve daha udörtlü anlaşma bükümlerıne kente yapılmakta oîan sızmaların run söre yasayacagım belirtn»ekharfiyen uymaktadır. Sivil nla devam etmesinin yeni bir Vietsıma gelince. bu nnsus, alaşımın ' tedirler. kong saldırısı endişesi doğurup kendi toprakları üzerinde cereModa,cılar arasında karsılıklı doğurmadığı sorusu üzerine Clifyan ettigi Doğu Almanya hükü çekişme. Amerikan moda ciünyaford, düşmanın amacının Saygon metini UgUendirir. Şurasuıı çoit sının «tncili» sayılan «VVomens' ve çevrelerinde kanşıklık çıkariyı bilirsiniı ki, Doğu Almanya VVear • Kadın Gi>imi» adlı gıinmak ve Paris'teki Amerikan göda dab.il olmak üzere, bütün ba lük gazetenin baş moda yazan rüşmelerini etki altına almak oltarafından gazetede çalışan moğımsız ülkeler kendi toprakları duğunu belirtmiştir. da yazarlanna gönderilen bir taüzerinde gerekli gördükleri tedClifford1 daha sonra Baskan mimle başlamıstır. Idare nıüdiıbirleri almakta serbesttirler.» Johnson tarafından Vietnam'da rünün de imzasını taşıyan ta# Vıetnam: Vietnam konusunGeneral Abrams ile askerî dumim, gazetede çalışan kachnlara da, Kosıgın, Parıs görüşmelerirum ve Güney Vietnamhların ha nın bir çözüme vanlmasına yar «Mini etek öldü» parolasım verirekâta katılma konusundaki gayyordu. Ayni zamanda gazetede dımcı olacağına ınandığını söyretleri hususunda temaslarda buçalışan personele, işe gelirken lemiş, tarafların doğrudan doğlunmakla görevlendirilmiş oldumini etek giymemeleri bilrtirildi. ruya müzakerelere gırıştiklerı ğunu da açıklamıştır. Hattâ emre uymayanlann içeri bir sırada Sovyetlerin aracılıkta A.B.D. Savunma Bakanı, savaş alınmayacağı ihtar edildi. Gazebulunmasına ihtıyaç olmadığım alanlarını incelemeğe çıkmadan te idarehanesinin duvarlannı çok ıfrfde etmıştır. önce Saygon'da 23 gün dinlenKosıgın sözlerıni şöyle tamam , çabuk aşan bu sır. New York'un mek nivetinde olduSunu =özleriterzi atölyelerinin bulunduğu 7. lamıştır: «Vietnam. saldırgana ne eklemiş, daha sonra HonoluAvenU'de bir bomba gibi patlakarşı kendisini savunmak için lu'ya giderek 20 temmuza doğru mıştır. yerli güc e sahiptir. Esas olan Ba?kan Johnson ile General Tisudur ki, Kuzey Vietnam'a K»rBirkaç gün sonra ayni gazete yö arasında yapılacak görüşmesı girisilmiş olan saldın durilk sayfasında Paris modasından lere katılacağını ifade etmiştir. durulmazsa, dostlarımıı olan Ku haberler başlığı ile yaymladığı zey Vietnam'lılara elimizden ge bir yazıda mini eteğin öldüğünü len yardımı yapaca|ımıx mnbildirmistir. hakkaktır.» İktisatçı Ferhnnde BİLEN ile tktfcatçı önder BALLKAYA Nişanlandılar. Eeyoğlu 13.7.1968 A. B. D. Savunma Bakanı Saygon yolunda A Amerika'da mini etek ünya Bankasınm Müdürü olarak Türkiye'yi liyaret eden McNamara, NATO ile Varşova Paktı arasında köprü kurmak için Moskova'ya giden Çağlayangilie birlikte gazete sayfalannı işgal etti geçen hafta .. Aslında ikisi de ekonomik durumumuzla yakından ilgiliydi bu seyahatlerin .. McNamara'dan, Dünya Bankasının, devlet aracüıçıyla Türk özel sektörüne açtıfcı kredileri artırması isteniyordu... Çağlayançil ise, Sovyetlerden Türkiye'ye verilen proje finansman kredrierinin genişlemesini talep edecekti. Sonuç, karsılıklı görüsmelerden öteye çitmedi ve anlaşıldıgına göre, özellikle McNamara'dan bol bol nasihat alındı... Bu arada merak edilen, Sterlin devalüasyonu, Amerikan dolârındaki sarsıntı ve altın meselesiyle ilgili gelismelerle, Türk ekonomisi arasındaki ilişkilerin ele alınıp alınmadığı olacaktı.. Türkiye'ye ilişkin olmayan gelismelerin en önemlisi, De Gaulle' ün 6 vıllık Basbakanı Pompidou'nun istifası ve yerine Couve de Murville'in atantnasıydı. Ünlü isimlerden kurulu yeni kabinenin (Malraux hariç), sonbaharda yeniden patlak vereceğe benzeyen buhranın önüne geçmek için, hızlı bir çalısma devresine gireceği anlaşılıyor. Pompidou'nun, De Gaulle'e halef olma ümitlerini yitirmesi ve General Baskan'm sonbaharda istifa etmiyecetinin açığa çıkması da, Fransa siyasetinin dikkati çeken noktalarındandı . Uluslararası diğer bir konu da, Varsova Paktı manevraları dolayısiyle Çekoslovakya'ya giren Sovyet birliklerinin durumuydu . «Teni Vietnamlar» a karşı «Teni Macaristanlar» a sarılanlann ümidi boşa çıktı ve Sovyet Birlikleri 13 gün rötarla Çekoslovakya"yı terk ettiler . Bu arada, Doğulu liderlerin dün Varşova'da olağanüstü bir toplantıyı baslattıklan da dikkati çekti. Tnnan Cuntasının acıkladıfı Anavasa taslafı ise, komsumuz olan bu talihsız ülkenin kaderindeki yeni bir noktayı daha belirliyordu. Teni Anayasaya göre, Tunanistanın statüsü «Taçlı Parlâmenter Demokrasi» dir, fakat Kıralın, istediçi bir kimseyi Basbakanlığa tâyin etmek hakkı, elinden alınmamakla beraber, zecrî kayıtlara baelanmıstır. Teni Anayasanın, knrulmasını öngördüğfl yenî bir ulusal konsey, Kırala önemli konularda danışmanlık yapacaktır. Kıral bu konseyin tavsiyesini almadan, ülkenin hayatî çıkarlarını ilgilendiren konularda bir karar alma yetkisinden mahrum bırakılmıstır. Teni Anayasa ayrıca, basını ölçülü bir kontrol altına almaktadır. D 8IR KAÇ GEUSME Malzemenin cinsi Miktan M.Teminatı Tarihi Günü Saati Kırmızı fosfor 13.000 Kg. 3.495,00 TL. 13/8/968 Salı 10 Boncuk tutkal 25.000 Kg. 15.375,00 TL.) 29/7/968 Pürtesi 10 Kenar tutkal 3.300 Kg. 2.025,00 TL.) 1 Yukarıda cins ve miktarları yazılı malzemeler mevcut şartnamelenne gore hizalarında yazılı tarih, gün ve saatlerde ?• Unkapamfidakı Merkez Satınalma Komisyonunda iç ve dıs pıyasadan pazarhkla satın abnacaktır. 2 Şartnamelerı her gün Kom'îsyonumuzda görülebilir. 3 Isteklilerin muvakkat teminat makbuzları, sair lüzumlu vesikalan ile birlikte belirli gun ve saatlerde Komisyonumuza müracaatlan üân olunur. (Basm: 21374/8218) Tekel Genel Müdürlüğünden: Özel İKTİSADÎ YE TİCARÎ İÜMLER YİİKSEK OKULU Müdürlüğünden 1 Yüksek Okulumuz 19681969 öğretim yılı yeni öğrencı kaydına başlamıştır. GUNDÜZ ve ÂKŞAM öğretimine müracaat sırası esas olmak üzere Bakanlıkça tespit olunan kontenjan dahilinde öğrenci alınacaktır. Iktisadî ve Ticarî llimler Akademileri ile benzerimiz Fakülte ve Yüksek Okullardan 2. ve 3. sınıflara naklen öğrenci kabul ediiecektir. 2 Yüksek Okulumuza Lise ve Ticaret Lisesi mezunları kabul edilmektedir. Yüksek Okulumuzun 1. ve 2. sınıflarında genel öğretim, 3. ve 4. sınıflarında ihtisas öğretimi yapılır. (MaliyeMuhasebe), (İktisadî İşletmecilik), (Dış Ticaret ve Turizm) olmak üzere üç ihtisas şubesi vardır. 3 Yüksek Okulumuz 4 Kasım Pazartesi günü Yedinci Öğretim Yılına girecektir. Daha geniş biîgi için okuldan broşür istenebilir. Cumhunyef 8229 SON KİTABI «AMERİKA MEYDAN OKUÎOR» YAZARININ J. J. Servan Schriber BİR TOPLUMUN UYANIŞI MAYIS/HAZİRAN 1968 GENÇLİK HAREKETLERÎ Necdet Sander'ın çevırisı ıle çıktı. 144 sayfa, 7,5 Lira. N o t : AMERİKA MEYDAN OKUYOR tükenmektedır. 15 Lira. Taşra bâyilerinin sıparışlerinı acele postalamaları rica. SANDER KtTABEVİ lstiklâl Cad. 178, Beyoğlu tstanbul. (tlâncılık: . . / 8 Halâskârgazi Caddesi 236 Tel. 48 29 15 ŞİŞLt Santral Organızasyon Reklâmcüık (2735) 8202 Kimya Mühendisi Makina Mühendisi Mersin Petrol Tasfıyehanemude dolgun ücret ve iyi yaşama şartlan temin edilmek suretiyle bir Kimya Mühendisi üe bir Makina Mühendisi istihdam edilecektir. Istihdam edileceklerin rapor yazabilecek ve rahatça konuşabilecek şekilde iyı İngilizce bilmeleri, askerlik hizmetierini ıfa etmiş olmalan, 40 yaşından jrukan olmamalan ve askerlik hizmeti dışında asgarî beş senalik iş tecrübeleri olması gerekirİlgililerin ATAŞ, P.K. 37, Mersin adresine engeç 24 Temmuz 1968 tarihine kadar kendi İngilizceleri ile yazacaklan bir mektupla müracaaüarı rica olunur. ATAŞ, Anadoln Tasfiyehanesi A. ŞCumhunyet 8222 Ve RESMİ GAZETECİLİK YÜKSEK OKULU VASIF VE SEVİYESİNDE; ONLARIN BÜTÜN HAKLARINASAHİP BAŞKENT GAZETECİLİK OZEL YÜKSEK OKULU Kâinai güzeli Brezilya'lı Brezilya güzeli Martha Vascancellos «KÂinat Güzeln seçilmiştir. 20 yaşında yeşil gözlü, kahverengi saçh güzel, Salvador Polis Müdürünün kızıdır. Brezilya güzeli 65 güzel arasından seçilmiştir. Yansmada Cu. "ao Adası güzeli Anne Marie Braafheid ikinci. Finlandiya güzeli Leena Brusiin üçüncü, Venezuela güzeli Peggy Kopp dördüncü ve A.B.D. gtizell Dorothy Anstett besinci olmislardır. Fotojrafta Kâinat piıeU görülüyor. (Radioloto • AP.) Miaai (Gündüz ve akşam öğretim süresi üç yıldır) Müdürü: Doç, Ferruh AU Sanır (M. Eğitim Bakanlığı Eski nköğretim Genel itfüdürü) 1 2 3 NAMZET KAY1TLARINA 1 TEMMUZDAN İTİBAREN BAŞLAMIŞTIR, RONTENJAN MAHDUTTÜR. BROŞÜR İSTEYİNİZ. ADRES: Ankara . Cebed Dörryol Dumlupmar CaddegJ No: 24 Tel: 11 03 47 11 78 21 Has 2704; 822U
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog