Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

Miano umhurJYel KURUCUSU: YUNUS NADİ i Yayın rdln de SaintPierre Virginie mbak 45. yıl sayı 1S791 Telgraf ve mektup adresi: Curahurıyet Istanbul Posta Kutusu: İstanbul No 246 Telefonlar. 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Pazaıtesı 15 Temmuz 1968 Paris'te yeniden gösteriye başlayan öğrenciler polisle çatıştı Bastille Meydanmd aki otomobilllerden bir kısmı ateşe verîldi (DIŞ HAEERLER SERVİSİ) PARtS Paris'te önceki akşam yeniden başlıyan gosterıler sıra sında. Basülle meydanmdan polıs marıfetıyle çıkarılan gostencıler, çevredekı mahallelerde barıkatlar kurmuş ve bazı arabaları ateşe vermışlerdır Yangmm genışlemesıne engel olmak uzere ıtfaıye ınudahalede bulunmuştur. Ote yandan Quartıer Latin'de «aat 01 00 Grat de toplanan bır kısım gosterıcı, pohblcr tarafmdan çenıber ıçme alınmış ve coplarla dovulmuştur Polıslerın ehnden kurtulamıjanlar karakollara goturulerek kımlıklen tesbıt edıl mıştır. Fransızların en bu\uk bayramı olan 14 Temmuzun arıfesınde yapılan bu gosterıler Quar*ıer Laün'de de saat 02 00 Gmt'ja doğru yatışmıştır Sabahleyın bulvar kahveleri, kapılarını muşterılerıne açtıkla rında, muştenlerın buyuk çoğunluğunun gecedenberı tamamıyle ortadan kalkmamış gaz bombala rının kokusundan kendılerım konımak amacı ıle mendıllerıvle burunlarını kapadıkları gorulmek tevdı Gece saat 22'ye (GMT) dogru ellerınde kızıl ve sıyah bajraklar bulunan bırkaç yuz oğrencı, 14 Temmuz ulusal bajramjıın sadece «De Gaulle'culer tarafından kutIanmasını onlemek amacı>la> Bastille mevdanında toplanmağa başlamıştır thtılâlci yazılar ihtiva eden broşurler dağıtmakta olan oğrencı lerın meydana gelmesınden yarım (Arkası Sa. 7. Su. 3 de) Muhalefet Demirel'e cevap verdi FEYZİOĞLU ECEVtT AZİZOĞLU İnönü: "Başbakan şikâyetlerimizi daha iyi kavrayacak hale gelmiş,, 'Kusur hâkime yüklenemeı, ANKARA Cumhuriyet Bürosu Başbakan Suleyman Demırel'ırı oncekı gun basın toplantısında Yüksek Seçım Kurulu'nun son kararı konusunda soyledıklerı ıle seçım mekamzmasımn değıştırıleceğını belırtmesı, dun, çeşıtlı partılerın ıleri gelenlerı tarafından cevaplandınlmıştır CHP Genel Sekreterı Bulent Ecevit, Yuksek Seçım Kurulu'nun son karan ıle ılgılı olarak tstanbul'da meydana gelen durumtın «Başbakamn, seçim yasalaruu, parti Genel Başkanı olarak, açıkça ihlâl elmesinden» doğduğunu bne surmüştür. GP Genel Başkanı Turhan Feyzıoğlu ıse, Yuksek Seçım Kurulu'nun son karannın seçim kanununda değışıkhk yapılması zorunluğunu ortaya çıkardığını, ancak «AP teşkilâtının kusurunu, hâkimlere yüklemeve çaIısmanın yersiz olduğunu» belırtmıştır YTP Genel Başkanı Azızoğlu, seçım kanununun büyük partılerın yaranna olarak değıştırılmesıne karşı olduklannı soylemıstır * > D.P.'lilerin siyasî hakları için YTP imza toplamaya devam ediyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosn) Eskı DP Ulenn sıyasi haklannın ıadesı konusunda YTP'ce ha zırlanan ve Anayasanm geçıcı 11. maddesını değıştırmeyı ongoren kanun teklıfını şımdıye kadar 38 mılletvekılı ımzalamışür. Dun bır demeç veren YTP Genel Başkanı Dr. Yusuf Azızoğlu, meclıslenn tatüi sona erdıkten sonra imza kampanyasma devam edıleceğıni soylemış, Başbakan Demırel'ın eskı DP hlere haklannın ıadesi gorüşune karşı olduğunu belırterek, «Bu eğilımi sebebiyle Demirel'in AP Genel Başkanlığını terketmek zorunda kalacağına inandığıru» ıfade etmiştır. YTP Genel Başkanı. eski DP Ulenn sıyasi haklarıyla ılgüi son yayınlar ve YTP nin kanun teklıfı konusunda ozetle şunlan soylemıştir: Ağrılı nokta «YTP'nin teklifi, Sayın Demirelin en ağrılı noktasına dokunmuştur. Sayın Demirel, bu nesriyatı tertiplemek zorunluğunu duymuştur. Bu neşriyatm istikameti ve dunku basın toplantısında cevabı, Demirel'in bu hakkın iadesine karşı olmak ard niyetine sahip olduğunu gbstermektedir. Birçok zarurî kanunlar \e yapılması gerekU işlera mevcut olmasına rağmen, meclislerin alelacele tatile sevkedılmesinde de bu kanun ları geri\e bırakmak ar İNÖMJ DENtZE GIRMEDEN ÖNCE SAATİNİ EŞİNE VERIRKEN. zusunun tosiri olmuştur. Ama öyle sanıyorum H, Demirel, kendl grupu içinde de bu temayülü yüzfinden yıpraııacak ve belki bu yfizden başkanlığı terketmek durumuna duşecektir. Hele okul kıtaplannda DP liler hakkındaki ağır isnatlar karsısın da (Ne yapalım, gerçek bu..) cevabı çok ibret »ericidir. Bu konuda Demirel'i daha çok açıklığa dâvet ediyoruz. üemirel'in üzerinde durduğu gerçek nedlr? Eski Demokratlan vatan haini olarak çocuklarımıza tanıtmakU Bakırkoy'iu kadınların su yüniyusü, dün ancak Eakırkoy semti ne çeşit bir zorunJuluk ve baskı Hazıran ayında yurdumuzun ıçın yararlı olmuş, bır kısmı Topkapı'ya verüen Çırpıcı suyunun tamamı mevcuttur. Ve hepimizin özlediçeşıtlı Ünıversıtelerınde meyda I ği iç barış ve toplum huzuru böy Pakırkoy'e verüerek semt suya kavuşturulurken, Istanbul'un dığer le mı sağlanacaktır? Demirel, bu na gelmış olan boykot ve ışgal semtlerı y.ne 35 derece sıcak altında susuzluktan yanmışlardır. hususu açıklamazsa. sahsî meseolayları dolayısıyle ertelenmış lelenni muesseselerinuzin mesebulunan «Yaz sınavlan» bugunSular Idaresı mıntıka sebeke(Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) lerınden alınan bılgıye gore, dun sabahtan akşama kadar, su ] •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••I ları kesılmeden akan ılçeler pek az olmuş, Beşıktaş, Beyoğlu, Ka dıkoj, Fatıh gıbı buyuk ılçelerm çoğu semtlerı gunu susuz ge çırmışlerdır Kadıkoy'de uzak semtlerın, Bostancı, Erenkoy, Goztepe, Kozyatağı, Yeldeğırme nı'nın suları gece yarısına kadar akmamıştır. Aynı şekılde, (Arkası Sa. 7. Sfl. l de) Ecevit'in demeci CHP Genel Sekreterı Bulent Ecevit, dün verdığl demeçte, Yuksek Seçım Kurulu son karannın CHP nin itirazlan üzenne alındığmı belırterek ozetle şunlan soylemıstır: «Partimizce yapılan itirazlann nedeni, AP yoneticilerinin, ozellikle AP Genel Başkanının, seçim yasaklanna açıkça aykırı davranışları idi. Birkaç yıl once gene AP nin bir seçım yasasına avkın davranışı üzerine verilen bir kararda, Yuksek Seçim Kurulu (Bir adaj, IArkası Sa 7. Sö. 4 de) Baskın yapan kadıolar kazandı "Işsizlik yüzünden hapishaneler do/up taştyor,, ANKARA, (Cumhurijet Burostı) lç Anadolu Tutun, Muşkırat, Gıda ve Yardımcı tşçılerı Sendıkasının dun japılan kongresın de konuşan Çalışma Bakanı Alı j Naıh Erdem. «Turkiyenın guç j lenmesi sanayilesmesiyle mumkfindür» demıştır. Turklş konferans salonunda yapılan kongrede okunan Sendıka Yurutme Kurulu raporunda, temel reformlar vapılmadık ça Turkıyedekı kesıf ışsıılığe çâre bulunamayacağı belırtılmış, yatırımlann ağ'r sanajı\e kavdırılması zorunluluf,una değınerek, «Tnrdumuzda ıssızlık vuzunden hapishaneler, gıdasızlık yüzünden de hastahanelerın dolnp taştığı» ılerı surulmuştur İsçılerın juzde 80'ının gecekon dularda oturdukları ıddıa edılen raporda avrıca, tuz fıatlarının arttırılarak kılosunun 20 kuruşa çıkarılması ıstentıek'eydı Kongre başkanının davetı uzerıne konuşan Çalışma Bakanı Erdem, sanayı ve tarım alanlarında çahşan nufus arasındakı dengesızlığe değınerek sanaulesmenın onemmı belırtmış, Sosyal Sıgorta kapsamının genısletılmesı ıçın çalışmalar yapıldığı nı soylemıstır öte yandan Turkls Genel Sek reterı Halıl Tunç. Sendıkacıhk kolejının 10 donem mezunlannın dıploma torenınde vaptığı konuşmada, «Eğitım sıstemımizde bir ihtilâl yapmak gereklıdır» demıştır. (Arka«ı Sa 7 Sü. 1 de) BAKIRKÖYDE SULAR AKMAYA BAŞLADI Dostu Dursun Akturk'u olduren Fatma Çaknıak, elındekı kanlı bıçakla işlediği cinayeti anlatırken gorulmektedir. Fotoğraf: Tula\ DIVITÇIOĞLU " Vurdum, vurdum!... Vurd um anasını satayım Öldnrulen Dursun Akturk'un ikincı karısı ve çoeugu ıle mutlu Çağloyangil Holânda'ya gidiyor ANKARA, (Cnmhuriyet Bürosu) Dısışlerı Bakanı Ihsan Sabrı Çağlayangıl, bugun Holânda'ya yapacağı resmi zıyaretten yararlanarak yarın Holânda Dısışlerı Bakanı Joseph Luns ve 20 temmuz cumartesı gunu de Belçıkaya geçerek Belçıka Dışıslen Bakanı Pıer Harmell ıle bır goruşme yapacak ve bu goruşmelerde, kendismın Moskova'da Gromıko ıle Reykjavık toplantısı kararları üzennde yaptığı fıkır teatısi hakkında bılgı verecektır. Holânda Dışışlerı Bakanı Luns1 un ekım 1967 de Turkıye'ye yaptığı resmî zıyaretı ıade edecek (Arkası Sa. 7, Sü 2 de) yülarında çekılen bır aile hâtırası Tunç'un konuşması Bir kadın, 3 kanlı 7 çocuklu dostunu önce yıkadı sonra öldürdii Fenkoj'de, 40 yaşında 2 çocuk anası bır kadın, 3 kansı ve 7 çocu£ıı bulunan 13 yıllık dostunu, leğene oturtup yıkadıktan sonra, bıçaklıyarak olclurmustur Son yıllarm en kanlı cmayetını ışlıyen Fatma Çakmak, jaK?:andıktan sonra Dursun Akturk'u nasıl oldurduğunu butun ayrıntılaıı ıle anlattıktan sonra, «Ne kadar vurduğumu batırlamıjorum ama, vurdum. Vurdum!.. Vurdum anasını satayım!» demıştır Osmanbey'de yerden sızan havagazı ile alev alarak yanan «34 ER 979> plâkalı taksinin sonduıuldukten sonraki hali... Fotoğraf: Tnlay DİVİTÇİOĞLU Patlak gaz borusunun üzerine park eden taksi Bir filozof engin bilgisî yüzünden 7 yıl hapis yatacak ROMA itaHan adalet tarıhının en olağanustu davalarından bırı olan «Braıbanti olayı» sonuçlanmış ve Italvan filozofu Aldo Braıbanti 9 jıl hapse hukum gıymıstır Cezasının 2 jılı ertelenmıstır Yazar ve filozof Braıbanti, bügısının engınlığıjle ıkı delıkanlıi ı «Maddî ve manevi yonden tamamiyle kendine boynn eğer duruma getirmek», bo\ lece aıle, cınsıyet konularında devrımcı duşuncelerını benımsetmekle suç lana'ırılmaktav dı Italja'da sımdıve kadar ceza kanununun bu maddesı ılk defa u\gulanmaktadır Karar gençlerın ve unıversıtelılerın çoğu arasında heyecan uvandırmıştır Onceki gun Alsancak'taki 5 katlı bir binayı bir anda kul eden vangının kendi tutun tleposuııa atlamasını önlemek isteyen Alâettm Tezol ıle Belediye Başkanı Osman Kibar arasında şiddetli tartışma çıkmıştır. fotoğrafta tartışma görüluyor. (Ahmet Gumuşçu Izmır) Cinayet nasıl işlendi? R. C. 0. Z/rve Top/antısı Tahran'da AVKARA, (Cumlrariyet Bürosu) Nükleer Silâhsızlanma anlaşmasına katılıyoruz ANKARA, (Cnmhuriyft Bürosu) Nukleer sılâhların va\ılmasını onleme anlaşmasına Turkıye onumuzdekı gunlerde, muhtemel olarak Londra'da, imza koyacaktır. Bugune kadar vetmışe yakın ulkenın imza koyarak taraf olduğu bu aniasma ıle ılgılı çalışmalar Turk Hukumetınce basındanbeıı desteklenmış \ e olumlu karşılanmıştır, i Arkası Sa. 1. Su. 1 de) Ferıkoy, Yay Fabrıkası arkası, 12/3 numaralı apartman odasında oncekı gece saat 03^0 sıralarında ışlenen cinayet, tamklann ve bızzat kaatüın ıfadelerıne gore şöyle cereyan etmıştır: Ordu'nun «Aydınlar» koyünden 10 yıl once îstanbula gelen Dursun Akturk, Harbıyede bır lokantada bulaşıkçı olarak çalışma>a başlamıştır. Aym koyden olan Fatma Çakmak da bır ıplık fabnkasmda ış bulmustur. Koyde lkl karısı bulunan Dursun, uçuncıi kansıyle bırlıkte Fenkoy, Yay Fabrıkası alt kısmmdakı bır opartmamn 100 lıraya kıraladığı tek odasına yerleşmıştır. Fatma da bılâhare aym apartmanın başka bır odasını kıralamıştır. Urun yıllar ajrı odalarda yatmalanna rağmen bırlıkte yaşıyan Dursunla Fatma'nın munasebetı, «dost • metres» havatı şekluıı almıştır. Ancak, 39 vaşındakl Fatma'nın ve(Arkası Sa. 7, Su. 3 de) AP II Divanı iptal karannı görüşecefc Adalet Partısı îl Genel Başkanı Kemal Pekun, partısının îstanbul dıvanını bugun bir toplantıya çagırmıştır Partı ıl merkezınde saat 16'da yapılacak toplantıya Istanbul «enator ve mılletvekıllen, ıl ıdare kurulu uvelerı, partı seçım kurulu baskanı, ılçe başkanları, il ve beledıje meclısı uyelerı dâvet edılmıştır Toplantıda Yuksek Seçım Kurulunun AP lı Beledıje 1 Genel 1 Meclısı ır.elerı hakkıncfa aldığı ıptal kararı goruşulecek v e ızlenecek yol tesbıt edılecektır. tutuştu Kalkınma ıçın bolgesel ışbırSon yıllarda gorulen otoraolığı Ramsar Çalışma Grupu ıkı bıl kazalarından en ılgı çekıcı gunluk çalışmalarına dun Dısışolanı, dun sabah Osmanbey'de lerı Bakanlığı toplantı salonunmeydana gelmış ve yolcu ındır da başlamıştır. mek uzere patlak bır havagazı Toplantıda Iran'ı Başbakan borusu uzerınde duran «34 ER Yardımcısı Dr. Kazemzade. Pa979» plâkalı taksı, motorun sıkıstan'ı Plânlama Musteşari Qacaklığının etkısı ve havagazının marun îslım, Turkıyeyı D.P.T. patlama sonucu tutuşmuştur. Mustesarı Turgut özal temsıl et îçındekı uç yolcuyu, Osmanmektedırler. Ayrıca, tarafların bey Otobus durağı yakmlarmda dığer yetkılılerı de bu toplantımdırmek uzere yol ınşaatı bulu ya katılmışlardır. nan bır yerde duran Mehmet R C.D. ulkelerı arasında tıcaAkgun ıdaresındekı taksı, yolcu ret ılışkılerını gelıştırmek ve lar ındıkten hemen sonra bırmevcut sanayıı tesıslerını genış denbıre âlev almıştır. Son yolletmek amacı ıle almması gere cu, kendını bu arada zor dışarı ken tedbırlerın goruşulduğu bu atmış ve taksinin etrafında da toplantıda ahnacak on kararlar ânı patlamadan oturu panık çılc bır rapor halınde 20 Temmuzda mıştır. Alevlerın gıttıkçe artmaEyup Han Sah Pehlevî ve muhte sı uzerıne, taksı patlak havaga zı borusundan uzaklaştınlmıs melen Başbakan Demırel'.n katı . O s m a n b e y d e bir taksinin vamnave yangın sondurulmuştur. lacagı Tahran ia vapılacak RCD s m a ^ ^ o l a n h a v Zırve Toplantısına sunulacaktır i t.kamaja çalışan vatandaşlar Daha sonra yapılan ıncelemebugun son verı • gorulmektedır (Arka«iT Sa. 7. Su. l de) lecektır. lüHiıııııııııııııı ı ıııııııııııımmı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog