Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

rŞAHESER ROMANLAR, En fiüvüfc Yazarların £n Güıtl Eserltn GERMİNAL Onlü yazar, bu romanında elc aldığı lcohramanlarının bütün ıslıraplarını. sevînçlerini, emellerıni gerçelcçı üslubuyla işleyertk sanattnın şoheserini yaratmıstır. Emile ZOLA YENİ Ç1KTI GUVEN V A Y I N E V I umhurivet KURÜCUSU: TUNTJS NADİ hicivleri de tsteme Ad. P.K/10 8172 45. yıf sayı T5790 Telgrai v e mektup adresi: Cumhuriyet İstanbul Poffta Kutusu: İstanbul No. 24* Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 8 7 * 2 2 4 3 9 8 2 2 4 2 99 Pozar T4 Temmuz 1968 DP ' lilerin haklarının iadesi Meclislere bağlıdır t> «Işgaller ve altlarında yatan teşvikler kanunsuzluğu giinlük mesele yapma çahalarıdır» Demirel, Yüksek Seçim Kuruluna hücum elti Ankara (Ciımhuriyet Bürosu) Sovyet askerleri 13 gün gecikme ile Çekoslovakya'yı terke başladı Sosyalist ülkeler liderleri "Zirve Toplantısı „ için Varşova'ya gidiyor [Dış Haberler Servisi] VARŞOVÂ Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri Leonid Brejnef'in başkanhğındaki bir Sovyet heyeti, Sosyalist Ülkeler liderlerinin toplantısma katılmak üzere dün Varşova'ya gelmiştir. Muhalefet îktidarı B ı ^ ir Beledive Meclisi dıisü1 " J n e b ı l i r misiniz ki, BaşkaJ P J n ı iktidar partisine mtn^ m ^ sup olduğu balde bütün üyeleri muhalefet temsilcilerinden knrulu olsun? Havsalanın kabul edemiyecefi bu acayip durum bugün Türkiye'nin en büyük sehri olan Istanbul'da bir jerçek olarak karşımızdadır. Bu akıl almaz sonuçta İstanbul halkının kusnru yoktur. Halk •andtk basına gidip de Baskanlık için çoğunlukla A.P. adayı Doktor Fahri Atabey'e, üvelıkler İçin de tüm muhaliflere ov \ermis değildir. Tersine, halk, Belediye Başkamnın da, onun birlikte çalışacağı Meclis üyeleri çoğunluğunun da A.P.'den olmaaı dofrnltnsanda oyunu kullanmıstır. Aksaklık ve mantıksızlık A.P. içindeki hizip \e roenfaat çatışmalanndan doğmustur, bu meydandadır. tstanbul Beledive Başkanı olarak sayın Atabey 'ın adaylıgını A.P. Genel Merkezi desteklemis, fakat İstanbul teskilatında el altından çalısan birtakım hiıipler bu dtstege karsv cephe almıslar, ilkin Atabey'i kazandırmamak, Atabey ön seçimleri kazandıktan sonra da A.P. üyeliklerini geçersiz kılarak 4*enel Merkezi müskül durumda bırakmak u|runa ellerinden gelen çabayı harcamıslardır. Bu komplovu bazırlayıp uvgulayan hizipçiler seçim kurnllarına değisik A.P. listeleri verirken kanuna aykırı davrandıklarını, Yüksek Seçim Kurulunun ileride A.P. oylannı iptal edeceğini elbette biliyorlardı. Taptıklan is düpedüz kendi partilerine karşı agır bir sabotaj hareketinden başka bir şey degildi. Bunun gürültülü yankılarının ne gibi gelişmelere yol açacağını hep göreceğiz. Fartisiz bir yazar olarak bizi bu olayda kaygılandıran daha xiyade îstanbul'un kaderidir. € zun yıllar ihmal edilen, yurdumnzun iktisaden en verimli, dun>anın da en güzel kentlerinden biri olduğu halde bir türlü lâ>ık olduğu ilgiyi göremiyen tstanbul simdi ne olacaktır? Son iptal olayının doğurabilece|i parti içi ve partiler arası çatısmalar yüzünden gene mi kabak tstanbul'un basında patlayacaktır? Yeni Belediye Baskanı sayın Atabey'in yapıcı ve yaratıcı gücü hakkında henüz yeter derece fikir sahibi olmaya vakit bulamadık. Simdiki durum karsısında nasıl bir yol tutacagını da bilmiyoruz. Atabey, görevine devam etmek isterse, içlerinde bir tek A.P.1İ bulunmayan bir muhalefetin onu destekleyip desteklemiyeceği, eğer desteklerse ne dereceye kadar destekliyeceği hakkmda da bir yargıya varmıs değiliz. Iktidar içinde bir nevi iktidar sayılması gereken bu muhalefet dilediği zaman Baskanın bütün icraatını baltalamak, engellemek, hattâ dilerse Baskanı düsürmek imkânlarını elinde tutmaktadır. Bu takdirde Belediye Baskanlığı seçımlerıni yenilemek gerekecektir ki, bu durumda gene A.P.'nin kazanması ve İstanbul belediye islerinin bir kısır çember içinde yuvarlanıp dönmesi ihtimali kuvvetlidir. tnanılması güç olmakla beraber en iyi ihtiraal Belediye Baskanınm muhalefet çoğunlnğu ile anlaşarak Istanbul'da doğra dürüst bir çalışma ve is görme tabanı yaratabilmesidir. Bu ise sadece Baskanın değil, aynı zamanda Belediye iktidarını ele geçiren C.H.P. muhalefetinin tutnraona bağlıdır. Fakat, hayal saydığımız böyle bir isbirliğinin gerçekleştiğini bir an kabul etsek bile, bunu Ankara'daki iktidar takımı nasıl karsılayacaktır? Bilindiği gibi, belediyelerle ilgili birçok tasavvurlar ancak hükumetin onavı \e yardımı ıle gerçeklesebilmektedir. Hele tstanbul gibi dert ve ihtiyaçları yurt çapında önem tasıyan bir kentte hükuraet yardımı olmaksızın hizmet görmeye imkân yoktur. Bu kosullar altında A.P. iktidar ının «muhalefet kendıne pay çıkann kavgısına kapılarak, (Arkası Sa. 7, Su. 6 da) SABIkLARI TAŞTI aşbakan Süleyi'nan Demirel olağan basm toplantılarından «oııuncuKunu tiun yapmış ve *Seçim kanuniînda öngörülmüş mrkani/manın değistirileceçini> bir soruva. cevaD olarak açîklamış vc İPtanbul Belediye Meclisi ile II Meclisı seçimieri hakkındaki YukseJc Seçim Kurulu kararını siddetle eleştirerek flutanakları iptal edip, serilmcmis kimseleri işbaşına getimıek, secîimiş kiınselori isbasmdan iizaklaştırmak, secim müessesesi ile kabıli telif değildir. Bu seçim değil tâyin oimaktadır. Vatandaşın oy hakkı ile tezat teşkil eder» d8?Tiişt:r. İktidar ve tahrikler» Demirel. yazıh konuşmasında aynca «işgaller» hakkında «Üniversite işgali. fabıika isgali. tapulu ararinin iseali ve butun bunla.y rın altında yatan teşvikler memlekette kanunusuzluğu gunluk mescle haline getirmek çabalarının isaretleridir. Bunlar iktidarı mii"kul duruma sokmak, gozden duşiırmek. zaaf içinde gostermek için >apılıyor. Veya iktidarı kanun devleünin meşru sınırlanmn dısma taşırmak için japıüyor» ıfadesını kullandıktan sonra şöyle demıştır ^^ «Şunu kesinlikle ifade edelinv ^P Kanun devletinin meşru sınırlaunı aşmadan kanunları hâkim kıimava muktediriz. Böyle yapıyoruz ve böyle yapma>a da devam edeceğiz» Bu arada bir soruya ce vap olarak da Adalet Bakanlığm ca Başbokanlığa sevkedılımş olan «Temel Hak re Hürriyetleri Koruma Kanun Tasarısı» nın henuz Bakanlar Kurulunda gorüşulmedığı ıçın esasları hakkında herhan gı bir açıklamada bulunamıyacağını soylemıştır. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) «Endişe duymuyoruz» Hollanda Avnıpa Siyasî Birliğinin gecikmesinden şîkâyetçi Dışişleri Bakanı Josef Luns Türk gazetecilerini kabul etti La Haye (a.a.) Holanda Dışişlerl Bakanı J«zef Luns, Holandavı «ıvaret etmekte olan beş Turk gazetecısını makamında kabul ederek bır sure göruşmuş, daha sonra Anadolu Aiansına özel bir demeç vermiştir. Dışişleri Bakanı Çağlayangılın eşı ile birhkte Holandava yapacağı resmî ziyaretten dolavı «büvük memnunluk duydugnnt» be lırterek sözlerıne başlayan Holanda Dışişleri Bakanı Luns, Turk Holanda iliskilennden söz (Arkası Sa 7. Sü. « da) Sovyet «TASS» ve Polonya «PAP» ajanslannın verdıkleri haberlere gdre, heyete Devlet Başkanı Nıkalaı Podgornı ile Poitrn Şe lest ve Konstantin Katuşev dahıldır «PAP» ajansı, «Sosyalist ülkeler liderlerinin» toplantısma katılaca* dıger «liderlerin» adlarını henüz açıklamamıştır. Sıyasi çevreler, Varşova'da, yeni bir sosyalist zırve konferansının toplanmak üzere oldugunu tahmin etmektedırler. PRAG Aleksandr Dubçek rîjiminın Kremlın karşısında ağır basmasından sonra, uzun bir suredır Çekoslovakyada bulunan «yabancı birlikler» nıhayet, dun sabahm erken saatlennde Çek topraklarım terketmeye başlamışlardır. 30 hazıranda biten Varsova Paktı manevralarına katıldıktan ionra, Prag rejiminin erzusu hilafına Çekoslovakyada kalan Rus birlıkleri, Kremlının verdıği temınat uyarınca, dun sabah, Çekoslovakyadan Polonyaya geçmışlerdır. Prag'da yaymlanan resmî bir bildiride şöyle denılmektedir' «Geçen ay Çekoslovakya'da yapılan Varsova antlaşması manevraIarına katilmış olan birliklerin soB kafilesi de bu sabah Çekoslovakyadan ayrılmıştır. Bu sabah ayrılan kuvvetler arasında Sovj'et ordusuna bağlı muhabere ve ulaştırma birlikleri bulunmaktadır. Bu birliklerin, askerî eğitim bolgelerinden aynlarak Çek toprakları dışındaki daimi üslerine donmuşlerdir.» Yabancı birlikler MP ye göre seçıme hile kanştınldığı ıspatlandı MP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Onder, dun Yuksek Seçim Kurulunun Istanbulda 14 ılçede AP oylannı ıptalı ıle ılgılı olarak verdığı demeçte, Yuksek Seçim Kurulu kararlarının son seçımlere «Hile nanstırıldığını» gosterdığmı soylemıştır. Onder demecınde »öyle demektedır: «Son günlerdeki Tüksek Seçim Kurulu kararları duvulan haberlerin dogruluğunu teyıt et mektedir. L'sul bakımından noksansız olarak yapılan ber ıtıraıdan müspet netice alınmakta olusu gösteriyor ki, seçime her >erde hile kansmıştır. DijCer yer lerdekı seçimlerin bozulmamasını ancak bu hileyi vvktinde se2ip te merciine haber vermeyenlerın saffeti saflamıstır. Bdyle bir seçime elbette mesrtı bir seçim denilemez. Bozulan seçimlerden iktidar utanmalı, İ1 ve tlçe Seçim Kumlları da gerekli ibret dersini almalıdırlar.» Başbakan, Akdenız'dekı Sovyet donanmasından «Bugiın için herhangi bir endişe duymuyoruz» (Arkası Sa. 7, Sü 2 de) Yeni Meclis üyelerinin mazbatalan hazırlanıyor Yuksek Seçim Kurulunun iptal karan ıle AP lılerden boşalan İstanbul Belediye ve ll Genel Meclis uyehklerıne gelecek CHP, TİP ve MP hlerın mazbatalannın hazırlanmasına başlarulmıştır. Karann AP îstanbul îl Teşkilâtında uyandırdığl «şok» ve «şaşkınlık» dün de devam etmış(Arkası Sa. 7. Sü. 6 da) Ressamlcr da Avrupa'dan «tek seçı'cf» getlrilmesini isîediler Bakırköylü hanunlar, ellerinde kovalar ve eteklerinde çocuklan ile Sular Idaresi önünde. (Fotoğraf: Tulây DİVİTÇİOĞLÜ) ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Turkıye Guzel Sanatlar Federasyonuna bağlı S5 ıcadar ressam, devlet resım ve heykel sergılerinın düzenlenışı konusunda Mıllî Eğıtım Bakanı llhamı Ertem'e bır muhtıra vererek, bu sergüenn duzenlenışinden, jurılerınden yakınmışlar ve Avrupadan «Tek Seçici» getınlmesinı ıstemışlerdır. Muhtırada Devlet Resım ve Heykel Sergilerinın düzenlenışınde jürilerce yıllardanberı hak sır ışlemler yapüdığı on« süriilmekte, son devlet resim ve heykel Sergisınde «yer kıfayetsızlıği» dolayısiyle 70 kadar sanatçınm eserlerının lade edildiğı, serginin sadece 149 resim ve 20 heykelle açıldığı, bu dunımun «Türk sanat hareketinin en büyük hatâlanndan biri olduğu> ıfade edılmektedir. (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) Kızıl yıldız Yan taraflanııda, kml yıldız Işareti bulunan yüzlerce askert kamyonun gün ağanrken Polonya sınınna açılan yola dizildjği gd(ArKası Sa 7 Sü. 1 de) Atabey yakındı: "Sabote ed///yorum,, Susuzluktan bunalan kadınlar • Sular Idaresini bastı akırkoylu kadınlar, llçe Sular Idaresini dun saat tam 12'yi 2 dakika geçe bastılar... Once, Sular Idaresınin onundeki musluk yalağına bır aydır gormedikleri bolhıkta akan suyun ıçine dalıp, tepeden aşaşağı ıslanmış çocuklan merdivenlere dızdıler, ardından «Bayrakları açm« dedıler... Bayraklar açıldı, kovalar bırbınne vuruldu, cumle âlem, çolukçocuk Sular Idaresi binasına dalındı. Cumartesi gunu, oğle sıcağında, ^b buram • buram terleyen me^•^ murlar neye uğradıklarım anlayamadan. bır curcunadır koptu: «Zuhurat baba üvey evlât da, Ataköy pasa torunu mn? Biz bir aydır alamazken, Ataköy'e nasıl şakkır da sakır sular verilir? Pislikten koktuk, bitlerin pirelei hücumuna rin hü B Eski Suudî Arabistan Kıralımn mini etekli kızları gemiden inerken Sabık Kıral Suud ile 17 kişilik ailesi Istanbulda Zevnep AVCI Suudı Arabistan eski Kıralı Suud, yanında 17 kışılık aılesı, ıkı otomobıh, ozel mutfak murettebatı, ahçısı ve dokuz kişılık hizmetçıler heyetı olduğu halde, «Ausonia» gemısi ile dun îstanbul'a gelmıştır. Yanında beş mıni etekli kızı bulunan Suudl Arabıstan eski Kıralı, şehrımızde bir gece kalacaktır. Eşlerının altsıne, kızlaruun hepsi aşın derecede mmı etek giymiş olan Kıralın, berabermde bulunan ahçısı, geml lçrndeki yemekîer Kıral aılesince yenmediğinden her gun özel yemek pışirmekte ve kendısme «Ausonia» da özel bır mutfak aynlmış bulunmaktadır. Kıralm kızlarmdan Prenses Fatlmi Najjarinea ve Cevahır Suud, dün gemiden çıkarken resimleri(Oevamı Ss. 7, Sü. S de) NADÎR NADt Beledıje Baskanı Dr. Fahrı Atabey dun «tstanbul Sular 1daresinde çalısanlar beni sabote ediyorlar» demıştır. Dr. Atabey, her yerde susuzluktan yakınıldığını, Istanbulluların sıcak yaz gunlerım susuz geçırmelenne tahammul edeme(îığını belırtmış, sozlerını, «tstanbulda bol miktaıda su var. Fakat bu, abonelere ulastınlmıyor» dıyerek tamamlamıştır. Belediye Başkanı, su tesis inşaatının ağır yurüddğunden de yakınmış ve şunları soylemıştır: « Arastırıyorum. Bir semte beş gündenberi su verilmemiş. Neden verilmemiş, niçin verilmemiş bilen yok. Vanayı çeviren memur, neyi nereye çevirdiğini bilerek yapmıyor. Bir yere su verirken, bir yeri günlerce susuz bırakıyor. tsletmenin basında bulunanlar ve ben, bu yuzden netice alamıyor, dertlerle karşılasıyoruz. tstanbul Sular tdaresinde çalısanlar benl te ediyorUr.» «Olay yerine derhal polis sevkedildi!..» Sıcaktan beyınlerı ıyıce kaynamış polısler, bır cıp ıie kadınlan yatıstırmak uzere jetistıklerınde, dyle bır yaygara ile karşılaştılar kı, kımısı gerısıa gerije (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) Belediye Zabıtası ilk cezayı Başkanına kesti REŞtT ÜLKEK IstanbuPda kanalizasyon için bir dernek kuruldu Alaeddin BİLGİ Istanbul'da «o'Iüm» saçan «çocuk felci» ve «sanlık» gıbı bulaşıcı hastalıklann onünü almak ve şe'.ırı mıkroplardan kurtarmak ıçın, nıhayet «kanalizasyon yapmayı amaç edinen» bır dernek kurulmuştur. BANDIRMA Belediye Zabıtası, dün sabahkı kontrollarında ılk ceza zaptını mşaat muteahhıdi olan Beledıye Başkanı Hasan Sur'a kesmıştır. Ceza, Sur' un muteahhjdi bulunduğu bır ınşaatın malzeraelenyle yaya kaldınmını ışgal etmesı yuzunden kesılmıştır. İstanbul Milletvekili Reşit Ülker tarafından tuzıiğu hazırlanan ve onümüzdeki hafta resmen faaliyete geçecek olan bu derneğin adı" «İstanbul Kanalizasyon Yaptırma Derneği» dır. (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLÎ ERDEM'Ü* BASIN TOP LANTISINDAN İNCİLER: IŞÇİSt IŞSİZDİR...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog