Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

umhuriyeC KURUCUST: TÜNÜS NADÎ SERİSİ MinTnr Kr. 250 500 S90 300 &0 4dl 250 ^•00 |O50 Konugma Sanatı Duşünme Sanatı <3( Saygı Kurallan q| Markslzm 4 tJBKkbMnA SömürgecillSlıı Sonu Sosyal Sinıflar Slyasl Rejlmler Siyaat Propaganda EdebiTat S O S V M B Ü ^ ^ B Bourgin ve Hferr* Rimtfcrt SoqraU*^r d T. S S K M ^J£3ury ur Koo 45. yıi tayı 15789 Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet istanbul Posta Kutusu: îstanfout No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42OT 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 99 Cumoffes/ 13 Temmuz f9<8 Remzi ]Kjtal^n Yöksek Seçim Kurulu 14 ilçede AP'li üyelerin tutanaklannı iptal etti Ekrem Şerif Egeli, Demirel'e verdiği muhtırayı açıkladı: Meclisinde CHP ekseriyette ATABEY, BELEDİYE MECLÎSİNDE TEK AP'Lİ IJYE OLARAK KALDI Yüksek Seçim Kurulu istanbul' ıın 14 iîçesinde Belediye Meclisi ve H Genel MeclİFİ seçimlerinde AP'li ariayiara verilen oyian geçersiz saymış, AP"den üyc seçilenlerin tutanaklannı iptal etmistir. CHP İstanbul İl Teşkiîâlınm yaptığı olağanüstü itiraz üzcrine ahnan karar sonucunda, İstanbul Beleehye Mecüsinde bir tek AP'li üye kaJm?yacaktır. Bunlarm yerine aldıkları oylara fore CHP. TÎP, MP ve diğer partiiere nıensup adaylarla baKimssiz fadaylar Belediye Meclisi üyesi o'acaklardjr. İl Gtnel Meclisinin kurnlusıında da CHP'nin lelıine büyük bir değisiklik clacaktır. BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI HALİNDE "Islanbulda yeni İstanbul tl bir üniversite ve Belediye kurulmalıdır,, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Şerif Egeli Başbakan Süleyman Demirele, Üniversite öğrencilerinin sosyal sorunlannı kapsayan bir muhtıra vermiştir. Öğrenci sosyal konulanna değinen bu teklifler ile ilgili olarak dünkü Senato toplantısında da açık lamada bulunan Rektör Prof. Dr. Egeli bugiin Anadolu Ajansı muha birine sunlan söylemiştir: . tstanbul Üniversitesinin. ,şitli zamanlarda üniversiteyi ve öğ renci problemlerini rözüm yoluna ebtürme knnusıında gercekçi çalış malan vardır. Bunlar. sırası geldik ce yetkili makamlara ulastınimış, bir kısmma çozüm yolu bulunmustur. Bugünün şartları içinde kolaylıkla çözümlenmesini mümkün gör dÜRÜmıiz konuları da Başbakana ulaştırdım. ~ *• "* Bir Emniyet Genef Müfettişi intihar etti ANKARA ı Cumhuriyet Bürosu) Emniyet Genel Müdürlüğü Müfettişlerinden Selâhattin Baktüroğlu dün Ankara'da benüz anlaşılamayan bir sebepten ötürü havagazı ile intihar etmistir. Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Hey'etinde görevli olan eski Emniyet Müdürü Baktüroğlu dün yıllık iznine başlamış ve teftiş heyeti başkanına vedâ ettıkten sonra evıne gıderek havagazı ile kendini oldürmuştur. Eski bir subay olan ve arkadaşlan arasında çok iyi bir insan olarak tanınan Baktüroğlu'nun niçin ^ ^ canına kıydığı anlaşılamamıştırt^~l*'*İ Evli olan Baktüroğlu geride inti "• hanyla ilgili herhangi bir mektup bırakmamıştır. Savcılık olaya el koymuş ve soruşturmaya başlamıştır. ' Üniversiteye giriş Önce, Üniversiteye girmek isteyen büyük öğrenci sayısı gerccğinl gözönüne almak lâzımdır. İkinci olarak da sayısı 12'yi bulan t<tanbul Üniversitesi Fakültelerinin bir idare altında yönetimindeki zorlukları ortadan kaldıracak rarcnin tstanbulda yeni bir üniversite kıırulması ile çözümleneccğini dikka te alan Üniversitemiz Senatosu altı ay önce bir komisynn kurarak konuyu inceleraeye başlamiştı. Nitekim. İstanbuttfn rtâMıu pianını düzenllyen büyük komhyon ile de ortak toplantılar yaparak yeni üni(Arkası Sa. 7 Sü. ' de) Olıır şey Degil ski Demokratların «sahI nei siyasete» dönmek a. macıvla bir süredir giriş'tikleri sistemli çabalar karsısında sayın Süleyman Demirel'in boş dnrmadığını görüyornz. A.P. Genel Baskanı olayı parti duvarları arasında hapsedip mücadeleyi gizli kapaklı sürdürmektense atik davranmak suretiyle her seyi kamu oyu önüne getirmeyi kendi politikasına daha uygun bulmuş görünüyor. Bu, şüphesiz bir oyundur ve 21 Mayıs'a karşı olan cephede geçtigi için bizi ilgilendirmemek gerekir. Ama, apaçık ortaya atıldıfcına göre, biz de konn iizerine eğilmek i e «oyun» yanını dikkate almaksızııı olayın eski Demokratlarla ilgili Özü bakkında düsündüklerimizi belirtmeyi gerekli bnlnyonız. Evet, olnr şey degil ya, bir an lçin eski Demokratların siyasal haklarına kavustuklarını varsayalım. A.P. saflarındaki taraftarlarının cabasiyle banlar Demirel'i devirsinler de, 1969 seçimleri sonnnda, gerekli Anayasa değisikligini başarabilecek bir çogunluğu ilkin Millet Meclisine, bir yıl sonra da Cumhuriyet Senatosuna getirmiş bnlunsunlar.. Ne olur? Yassıad» hükümlüsü biitün eski Demokrıtlar, seçme ve seçilme haklarına yeniden kavusurlar. Içlerinden bir kısmı milletvekili, bir kısmı da senatör olarak parlâmentoya girer. Sayın Samet Agaoğln nun deyimi ile bir hükumet darbesinden baska bir sey olınayan 27 Mayıs Devriminin yarattığı bir baksızlık da boylece ortadan kaldırılmış, adalet yerini bulmus olnr. Ama iş bu kadarla biter mi? 27 Mayıstan bu yana, arada geçen yıllann hesabı sorulmasın, muhasebesi görülmesin, buna imkân var mı? Eski Demokratlar çözünde 27 Mayıs harfketi, meşru bir iktidarın gayrimesru yollarla devrilmis olmasından ibarettir. Içlerinde bu görüşü en iyi temsil eden kişi de Celâl Bayar'dır. Bundan altmış yıl önce Abdiilhamid'in »ıskal» ı ile sonuçlanan harekette rolü oldnğunu bildiğimiz Bayar. benzer koşnllar altında gcçmis olmasına rağmen, kendi «düşük» lüğünü kabul etmemekte, dolayısiyle 27 Mayıs realitesini inkâr etmektedir. Doğrusu o, bu konuda ilk gündenberi cesnr ve tutarlı bir davranışın çizgisindea sasmamış, hiçbir zaman af isteminde bulunmamıs, hattâ dokiora başvurup istirabat raporn atmaya bile tenezzül etmemistir. Kisisel alanda gösterdiği bu kfsin, cesaretli ve takdire değer tntnmu vaktiyle sosyal alanda da esirgemeyip on yıllık Başkanlıgı sırasında Meclisten geçirilen antidemokratik kanunlardan bir kısmını olsun velo etseydi, belki bir gün seçimleri kaybedfr, ama simdi ber balde Abdülhamit'le bir hizada «düşük» bir Devlet Baskanı olmak ve bu kompleks içinde çırpınmak dnmnnnda kalmazdı. Yüksek Seçim Kurulu karan : Yüksek Seçim Kurulu İstanbul tl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi seçimleri için birbirine benzeyen iki ayn karar ahnıştır. Bu kararlann sonuç kısmı açıklanmıştır. Gerekçe dalıa sonra açıklanacaktır, bu sonuç kısmının birinci msddeainde DClirtildiğine göre, Adalar, Bakırköy, Beşiktaş, Beykoz. Beyoğlu, Eminönü, Eyüp, Fatih, Gaziosmannaşa, Kadıköy, Sanyer, Şişli, Üsküdar ve Zeytinburnu ilçelerinde Belediye ve îl Genel Meclisi seçimlerinde AP li li Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri adaylanna verilmiş bulunan ovların «Geçersiz ve bunun olağan sonucu olarak» bu ilçelerde AP den Belediye Meclisi ve tl Genel Meclisi, asil ve yedek üyeliklerini kazananlann tutanaklarının biikümsüz sayılmasına karar verilmiştir. Üyclikler diğer partiiere ve bağunsızlara verilecektir Kararın ikinci maddesinde ise «Bu ilçelerde diğer siyasi parti adaylanyla bağımstz adaylann aldıkları oy miktarlarına göre, Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi üyeliklerinin llçe Seçim Kurullannca yeniden tahsis» edıleceği anlaşümaktadır. Boylece bu ılçelerin seçim kurulları AP adaylanna verilen oyları dikkate alnaadan diğer partıler adaylannın oylannı tesbit edecek ve alman oylara göre üyelikleri de (Arkası Sa. 7, Sü. S da) Yüksek Seçim Kurolunun İptal kararından sonra Ü Genel ve Belediye Meclisinin yeni üyeleri belli olmnştur. Bu duruma gore, İl Genel Meclisine CHP 71, TİP 15, AP 9, MP 7. BP de 1 üye ile katılacaktır. Belediye Meclisinde ise, AP'yi yalnız Belediye Baskanı Fahri Atabey temsil edecektir. Buna karşıhk mecliste CHP 80, TİP 15, MP 3, BP 2, GP 1 üye bulunduracaktır. İptal kararı ile meclise bir de bağımsız üye girecektir. İl Genel ve Belediye Meclis üye lerinin adları, ilçelerine göre söyledir: (I ve Belediye Neclisinin yeni üyeleri İstanbul Hukuk Fakiilfesinde sözlii sınavlar kaldırıldı Plâjlarda. deniz suyundan olduğu kadar günes ışınlarından da gereği kadar faydalanmak için sereserpe uzanan gıuellerin etrafı, çoğu zaman kendileri farkina varmadan bazı gençler tarafından cevrilir. Ne var ki, bu çevrilme, genellikle rahatsiz edici olur ve çoğu zaman da, olaylara sebep olur. Resimde, plâjda güneşliyen iki genç kız ve etrafını saranlar görülmektedir. İstanbul Hukuk Fakültesi Y5netim Kurulu, onceki gun yapılan bir toplanü ile, Hukuk Fakültesinde. sınavların sadece yazı'.ı olarak yapılmasına ve sözlü sınavların kaldırılmasına karar vermiştir. Ka rar, önümüzdeki ekim smavlanndan itibaren yürürlükte olacaktır. Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Reha Poroy dün yaptığı bir açıklamada ayrıca, Hukuk Fakültesi öğ rencilerinin sınavlara temmuz veya eylul aylarında girmelerinin kendi seçimlerine bırakılacağını söylemiş, .İsteyen öğıenci 196768 dönemi smavlarına temmuz ayında girecek, bu ay içinde girmek istemiyenler ise sınavlarını eylul'de verebileceklerdir» demiştir. Ruben Asa'ya Pasaport sağlayan şahıs Istanbul'da yakalandı Cezaevınden hastahaneye göturulurken, bir şebeke tarafından kaçırılan, 34 yıl hapse mahkum ünlü dövız Kaçakçısı Ruben Asa'ya, yurt dışına çıkmasl ıçın pasaport temın eden şahıs, dun Istanbul'da yakalanmıştır. îstanbul polısının 12 günlük araştırması sonucunda ar.cak ele geçirilen Osman Çatalkaya adlı şahıs, verdığı ıfadede, «Ruben Asa'ya Abdullah Yazıeının araeıl|gı ile pasaport trmin ettiğini» itıraf ederek, «Ruben'e 5000 lira karşılığında pasaport temin edecektim. Abdullah'tan (Arkası Sa. 7, Su. 4 de) İl Genel Meclisi Adalar: (CHP) Sıdıka Dermancı Özgen, Bakırköy: (CHP) Hüseyin Çetindemir, Rıdvan Ünal, İlban Özbay, Bilge Orel, Abdullah Soliç, (TİP) Ahmet Cansıyoğun, (MP) îzzet Gür. Beşiktaş: (CHP) Saim Öner, Paik Atıla, Aydın Kazancı, Fazıl Köyağasıoğlu, (TİP) Kadri Esmeray. Beykoz: (CHP) Perihan Pekkip, Macit Durmaz, Hasan Kayadomac, (MP) 1.. (Arkası Sa. " «n. 4 de) Ynrdnmnzda sıcafclar dewam edecek İNGİLTERE'DE ŞlDDETLl YAĞMURLAR 8 KÎŞİNÎN ÖLÜMÜNE SEBEP OLDU LONDRA, (•«.) Batı îr.gütere'yi önceki gece etkisi altına alan gorülmemiş şıddetteki yağmurlar sonucunda 8 kişi ölmuş, bınlerce kişi barınaksız kalmış ve mılyonlarca sterlin tutarında zarar meydana gelmiştir. Ülkenin orta kısunlannda ise, sulann yükselmesi sebebiyle 3 kasabanın tahliye edilmesi gerekmiştir. Hemen her yerde, ölçüsüz şekilde yükselen ırmaklar, su baskınlanna sebep olmuş, köprüleri yıkmış, telgral direklerini devirmiş ve birçok binaıun yıkjlmasına yol açmıştır. Kıbrıs Ticaret Odasına yardım yapılacak îstanbul Ticaret Odası, Sanayi Odası ve Ticaret Boısası Yönetiıa Kurulları, Ticaret Borsası Meclis salonunda ortak bir toplantı yaparak Kıbns Türk Ticaret Odasının sarsüan mali durumunu düzeltmek üzere alınacak tedbirleri görüşmüşlerdir. Bu toplantıda alınan karar gereğınce, «Kıbns'ta normal duruma dönülünceye kadar», yılda bir defa olmak üzere Kıbns Türk Ticaret Odasına ortak bir yardun yapılacaktır. (a.a.) serap.. Rusya yeni bir ekonomik loahhiil ollıno girmedj A NKARA (Cumhuriyet Bürosu) Dışışlerı Bakanı Ihsan Sabrı Çağlayangil'ın Moskova zıyaretı ile ilgili Turk Sovyet ortak bildirisi dun iki başkentte yayınlanmıştır. Bildiride, resmi ziyareti dün sona eren Çağlayangil'ın Sovyet Dışışlerı Bakanı Gromıko'yu Turkiye'ye zıyarette bulunmaya davet ettıği ve bu davetin tarihi ilerıde tesbit edilmek üzere kabul edıldiği açıklanmaktadır. Susuz kaldılar Warwickshire kasabası halkı, sel sulannın içme suyu depolannı istilâ etmesi dolayısiyle susuz kalmıştır. 75.000 kişi âcil olarak içme suyu getirilmesini bekıemektedır. Somerset'te, çamurlu sel sulannın sürükledıği bir otomobilde bulunan 3 kişilik aıle bulunamamamaktadır. Ailenin kızmuı nişanlısı olan ve ayni otomobilde bulunan genç, arabanm sürıiklenmesi sırasında dısarı çıkarak (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) İsmet InönO Istanbul'da CHP Genel Baskanı İsmet Inönü, dün karayoluyla Ankaıadan şehrımıze gelmiştir. Saat 13 de Istanbula gelen Inönü, Kartal'daki kızı özden Toker'in evine gıtmiştır. Kunseyle görüşmeyen ve dinlenmek üzere Istanbul'a geldiğini bildiren Inönü, yanndan itibaren deniz banyolanna başlayacaktır. Yeni Fransız Kabinesi kuruldu PARİS (a a) Couve De Murville'in başkanlığında kurulan yeni Fransız kabinesi dün akşam bir Sıldiriyle açıklanmıştır. Murvuille kabinesindeki görev bölümü §öyledir: Devlet Bakanı (Tomlumsal işlerle görevli): Maurice Schumann, Devlet Bakanı (Parlâmentoyla ılışkilerle görevli): Roger Fray, Devlet Bakanı: Jean Marcel Jeanneney, Adalet Bakanı: Rene Capıtant, Dışisleri Bakanı: Michem Debre, İçişleri Bakanı: Raymond Marcellin, Ordu Bakanı: Pierrc Menmtr, tktlıat ve Maliye Bakı(Azkaa S*. J, SU. I A») Yorgun Savaşçı"nın yazarı, ödülünü aldı 1967 • 196S Tnnns Nadi Tarışmasında, «îorgun Savasçı» adlı eseri ile birincilik kazanan roman yazarı Kemal Tabir, (azetemize gelerek ödülünü almıştır. Resimde, gazetemiz Başyazarı Nadir Nadi, Kemal Tahir'e (solda), ödülünü verirken görülmektedir. Başbakan bugün basın toplantısı yapıyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Süleyman Demirel, mutad basın toplantılanndan birini bugün yapacaktır. Basın toplantısı, Dışisleri Bakanlığı toplantı salonunda düzenlenmıştir. Bu toplantı Demirel'in seçimlerden bu yana yaptığı ilk basın toplantısı olacakUr. NADİR NADİ (Aıkası Sı. 7. Sü. 3 de) ÇAjĞLAYAKGİL İLE KOSİGİN GÖBÜ9ÜYOBLAB Bildirid'e yer alan konular özetle şu noktalarda toplanmaktadır: (T) Taraflar karşılıklı anlayış ve açıklık havası içinde Türk Sovyet iliskileri ile uluslararası «orunları ele «Imısl.r ve dostıiAzkatı S«. 1. Stt. T I U )
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog