Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

Yeni Başkan, Cemil Erkök... Kâmil Ocak da isyancılara katıldı Antrenörlüklere Celâl Atik ile Halit Balamir tayin edildiler 1. Dünya tîniversiteler Serbest Güreş Şampiyonası BAKAN İSYANCI GÜREŞÇİLERİN OÜMPIYATLARA HAZIRLANMALARINI İSTEDİ KÂMİL OCAK (İsyancılara katıldı) S por işlennl yürütmekle görevli Devlet Bakanı Kamil Ocak, Güreş Federasyonu Başkanı Cıhat Uskan'ın istifası üzerine, isyancı güreşçüerden »Göreve hanr olduklannı» bildiren bir dilekçe istemiştiMustafa Dağıstanlı yazayı hazarladıklannı ve Ocak'a vereceklerinl söyle' miştlr. öte yandan, Uskan'ın lstifasıyla bosalan Federasyon Başkanhğına şimdilik bir atama yapılmayacak, Genel Sekreter Alp Karabiber başkanlığında bir komite, Federasyon işlerini ve Olimpiyat kamp hazırhklannı bir süre yürüteceklerdir. Cıhat Uskan'ın istifasıyla birlikte, Bursa'da açılacak Meksika Olimpiyat kampında görev alacak antrenörler de değiştirilmiştir. Serbest Güreş antrenörü Nasuh Akar'm yerine Celâl Atik, GrekoBomen Güreş antrenörü Mehmet Oktay'ın yerine de Halit Balamir getirilmişlerdir. Servet Meriç ve Müzahir Sille bunlara yardımeı olarak atanmışlardır. Aynca Tesfik Böke kamp fizik kondüsyın • Öğretmenliğine getirilmiştir. İSMAİL HAKKI BAYINDIR i t DA ÎSTÎFA ETTÎ o Cıhat Uskan'm lstüasından ] | sonra Federasyonun organizas «. yon komitesi başkanı fsmaıl • Hakkı Bayındır da görevinden f istifa etmiştir. £ Bayındır, istifa lle llgUl ola • rak söyle konuşmuştur: J' «Töhmet altında bnlonan bir .> federasyondan aynlarmk gerek < * güreş oteritelerinin, gerekse ' ' Türk güreşini kaUondıracak bir <', federasyon kurmasına yardımcı • obnak gayesiyle istifa ettim.» • İSYANCI GÜREŞÇÎLER Z AFFEDİLDÎ • Cihat Uskan'dan bosalan Güreş Federasyonu Başkanhğına Cemil Erkök getirilmiş, Güreş j Federasyonu üyeleri ile antre £ nörleri yeniden tespit olunmuş, • isyân eden 7 güreşçi hakkında af J çıkmış ve Bursa kampına gönde + rilmeleri kararlaştmlmıştır. Spor işleri ile görevli Devlet Bakanı Kamil Ocak, dün saat 19 sıralarında, Cemil Erkök £ ile bir görüşme yaparak, yeni Federasyon Baskanhğım teklif etmis, gures sporunun kalkmdı J nlması yoluntfa alacağı bütün + hamleci tedbirlerini destekliye • ceğini bildirmiştir. * Devlet Bakanı Kamil Ocak, • 18.30 sıralarında AP Genel Ida • re Kurulu toplantısından çıkar £ ken, gazetecilere verdiği demeç • te: «Daha önce kampa katılmayı î kabul etmeyen 17 milll güreşçi + miz, bugün benden af istedi. Kendilerini af ediyoruz. Bu kıymetli güreşçüerimizi derhal Bursadaki olimpiyat kampına gön • dereceğiz. Hepsi de güreşmey» J hazır vaziyette. Bu ihtilâfı da • böylece tatlıya bağlamış oluyo • ruz» demiştir. Güreşçiler adına + Kamil Ocakia bizzat Ahmet • Avık konuşmuştur. J en bozuk düzen içinde Muhterem ÖZYURT ürklyede »oor caSında <On «On nor Miiyonluk» Milyonluk» genç kusak varvardır. Bu «ayıyı orta o&r»tim dır. Ru uvıvi nrt» öğretim lle Üniversite çagına uygularsak; 7 rnilyon insanın spor yapması lâzım gelir. 1967 yılına kadar B. T. Teskilatına kayıt olmuj 200 000 lisan«iye sporcu mevcuttur. 1967 yılına kadar; lisanslye clmuj bu sporcular dan sadece 55.000 1 vizesinl yaptırıp faal sporcu durumunu korumuştur. Bu sayıların analizl spor idareclleri için düşündürücüdur. Demek kl B. T. Teskilâtl genç kusakda 140 da 1 ltişiye spor yaptırmaktadır. Lisansh 55.000 sporcunun 40 000 1 futbolcudur. Bu futbolcular Jçinden aynı lisansU başka amator spor yapanlar da vardır. B. T. Teskllâtı geri kalan 1015 bin faal sporcu lçin 18 Federasyon kurmus ve Tesküât yı!d a 25 miiyonluk bir bütç» ayırmıstır. Mevcut 1600 kulObfln lPSO'st «a«Jece futbol oynatır. Bu kuluplerd» 3040 sporcu mevcutsa; kulüpler bi»yük faaliyet gdsteriyor demektir. Bu kulupler kendl yağları lle kavrulur; Federasyon bu amatör kulüpler lçin harcadığı para 300.000 llra clvarmda olup; o da Türkiy» Birinclliği: Genç Takımlar Organirasyonu gfbi faallyetler lçlndir. Bu auretle sporcu basına. 10 llra düsm«dlgi görülür. •"•fincl; n jıd v» TH Oneü profnyonel lig kulüplerinin bütçelertaln tcplamı bu yıl a'*81"* 6070 milyon lira civanndsdır. Bu para; bu kulüplerde hâlen faal 2.000 profesyonel futbolcu lçln harcanmaktadır. Profesyorel başına hareanan para yılda 35.000 liradır. Okuyan genç kusagm % 4 fl Ünlversiteye girer Bu sayı yılda ortalama 40.000 klşiye ulajmaktadır. Teşkilât; Onlversiteye bayramlık ve sus yapı olarak blr miktar ödı?nek verlr. Bununla «Oniverslte Spor Bayramı» finanse edilir. Bu yıl 400.000 lira harcanmıstır. Hiçbir y« tiftirme ve gellstlrme amscı gütmlyen; sportif hlçbtr değerl olmıyan; Vulüplerde faal blrkaç yüz sporcu lle yapılap bu •şenliğe» yüzbinler verlllr: fakat Ünlverslteler icin kapalı: açık blr spor tesisl; blr st>or malzemesl y» da blr yetlçtiricl lçin tek blr kuruş verilmez. Böylece 140 Oniversiteliden birl tÇogu Drofesyonel olarskj kulüpler arseıhğı lle soor'a devam eder. 140 da 3 0 llsede yanm yamalak yaptıfı sıvfru bırakın 140 d» 136 sı ise hlç fpor yapmaz. Oniversltede okuyan; ya da o e*ga gelip okumayan penclerin bannma alanı kantinler:diskotekler; knh veler ve oyun salonlarıdtr ^u kl*lenin spor lhtiyarını karsılayacak hiçbir ö'^üt yoktur. Reform tsteyen Üniversitelinln tutuTnunda tatminslzliği; beden ve moral güclerlne el uıatıimasının rolfl yb»ıetlcilerin vebaH kadar cktur. Turklye Llgine Biren ve mllvonerlerin kulübil olarak iftihar eden bir tlsekkültimüz; 2 profesvonel fu*bolcusu Için *lç vılda 6 mihon Hra harcamıstır. Blr yanda bir tek futbolcu için vılda vuzbin lira harcıyan bir fculüp; 8te vanda amatör futbolcu lçin on lira harcamıyan bir Federasyon; berl yanda amatör srorcular lçin vapılıo da. yıl da 35.000 Ura «arf edilen blrkaç bln profesyonel futbolcuya tahsls edilmla mllyarlık spor teslslerl, diğer ynnda kahve köşelerlne •ığınmıs; ya da bavul lçtedc taşınan amatör Sençllk kulüplerl; bu kulüpleTİn karşısında; 30 milyon bütçell blr tesküât; bu teşkilâtın futbolcu kaçıran kulüplerl; yüzbinlik transfer yapan futbolcular ve de 140 Onlversltell gençten spor yapamıyan 139 «enç. B. T. Tejkilât! bSylece bozuk dflEendekl yerinl en kötü jekU 11» almif oluyop. Nilıaj'et Devlet Bakanuıı da kendi taraflarına çeken isyancı güreşçiler toplu halde T Yüzme Maratonu 3 yaşında Sabah 5.30 da denize girecek olan yüzücüler 16 km yüzecekler arın Dolmabahçe Stadında başlıyacak olan Dunya Ünıversıteler Serbest Gureş Şampiyonası ıçın gureşçılenmız butun hazırlıklannı bitirmişlerdir. ! ANTRENÖRLER NE DÎTOR7 Üniversıte Güreş Takımımızın antrenorlerı, şampiyona için sunları söylemislerdir : Bayram Şıt: « Şampiyona 5 *• • • • • • • • • • • • • • • • »••••••••••••••• ' ekip arasında yapılacak. Ata spornmnz güreşin üniversite çapındaki mücadelesine biz Amerika ve Japonyamn da katılmasını isterdik. Fakat bu iki ekip de Kelemiyorlarmıs. Fakat en sevindijimiz nokta sudnr ki, bn sampiyonaya katılacak Bnlgar ekibinde 5 millî güreşçi varmıs. Bnl garlarla yapacafımız mücadele çetin olacaktır. Sampiyonlnk Bnl garlarla bizim aramızda olacaktır. tnsallah bundan sonraki sampivonalara çok takım katılır da biz de kendimizi göstermek fır•atını bulnrnz.» Kadır Akat : « Güreşçilerimiz biitün hazırhklannı bitirdiler. Uzıın siireden beri kamp yapıyoruz. Minderde Bulgarlarla yapacafımız mücadele çetin olaeak.» Y ENBUYÜK RÂKIBIMIZ BULGARLAR î Genç Basketçiler :: Romanya maçına İ hazırlanıyor Romanya Türkiye genç takımlar basketbol millî maçı 16 temmuz salı günü saat 21 de Atatürk spor salonunda oynanacaktır. tsfanbul Bükre? arasında temsili karşılaşma ise bir gün sonra aynı yerde ve aynı aaatte yapılacaktır. DÜN YAP1LAN HAZIRLIK MAÇI Genç milll basketbol takımımız dün Yeşilköy takımı ile yap tığı hazırlık maçmı 10693 kazan mi'îtır. îlk devresi 5833 genç milli takım lehine kapanan maç ta sayılar şu çekildedir: Takımlar : Genç Millî: Cihat (7), Nadir (12), Zeki (14), Nur (6), Serdar (4), Necmi (2), Reşat (19), Ali (4), Mahmut (6), Hür (2), tzzet (2), îlhan (0), Aydın (0), K. Aydın (4), Necdet (0), Fuat (24), Yaşar (0) Yeşilköy: Güner (17), Halil (23) önder (22). Haluk (20). Tülay (6), Naim (5), Nusret (0). Birinci etap bugün başlıyor Tuncer BENOKAN HCSEYÎN ALP (Sivassporlu oldu) üluslararası Marmara yüzm» maratoou bugün Fendikten Mısır, Macar, TUrk ve Bulgar maratonc ulannın iştirakiyle başlayacaktır. İLK ETAB Musabakalar bu sabah saat 5 30 da Pendıkte Yat kulübünün önünden denize g^recekler 16 kilometre yüzdükten sonra Burgaz adasında karaya çıkacaklardır. TAKIMIMIZ •••••••••••••••< Bu yarışmaya şu maratonculanmız gıreceklerdır. Nejat Nakkaş, 46 yaşında bulunan ve 33 seneden ben yüzme sporunun her branşını yapan Nakkaş. onceki senelerde Uluslaraosı maraton yarışmasında bınnrılıkler almıştır. Bugunku müsabakada Nakkaş Burgaz'a çıkmadan yoluna devam pdecek ve Fenerbahçe'Js karaya çıktıktan son yuzme sporuna veda edecektır. Erdal Acet, çok genç elemanımız. tlk maraton yarışmasında Ihtiyar Balina Nejat Nakkaş ile çetin mücadele yapmıştı. Geçen sene cezalı olduğu için yarışmaya girememişti. Bu müsabakada çok ıddıalı bulunmakta, «Rakiplerimi geçebilirim» demektedir. Selâhattin Morkal, geçen seneye kadar uzun mesafelere alışmadığını gördüğümüz Morkal, geçen sene Bulgar rakiplerinin ariıasından üçuncti gelmiştir. Morkal, bu müsabakaya iyi hazırlandığını söylemektedir. Ersuı Aydın. Tek kız maratoncumuz. Canan Ateş. Bu müsabakalara çok iyi bir şekilde hazırlandı. Mısırlı rakıplerini geride bırakacağını tahmm edıyor. Fakat 28 kilornetre mesafenın zorluğunu da söylemek ten çekinmiyor. RAKÎPLER Bugunkü müsabakada Mısırlı erkekler ve kızlar, Macar Imre' nin İyi maratoncu olduklan söylenmektedir. öte yandan Bulgarlar erkek v^ kızlarda birinciliklerı alabilirler. Mısırlı yüzücü Abdürrahim, favori olarak gösterilmektedir. ÎKÎNCİ ETAB Ikincl etab yann sabah saat 5.30 da Burgaz adasmdan başlayacak ve Fenerbahçede Istanbul Yelken Kulübünün önünde sona erecektir. 12 kilometrelik bu etabın daha çekiştneli geçmesi beklenmektedir. Bu müsabakada her yüzücüye bir pilot verilecektir. Bir sandal ile maratoncuyu ızleyecek olan pilot, ayni zamanda o müsabıka yol gösterecektir. Yüzme Sutopu ve Atlama Federasyonu Başkanı Fahiman Akdağ, maraton vanşı konusunda şu bilgiyi verdi: «28 kilometre yüzmek kolay değil. Yüzücülerüniz bu vanşlara iyi bir şekilde hazırlandılar. Sv soğnk olursa, vözücüler donm» tehlikesi geçlrebilirler. Devamh konyak içerler. Bizim denizlerde bövle bir şey olamaz. bu mevsimde. Çünkü 22 derecede vüzecekler, 10 kilometreden sonra maratonculann kendilerini kavbetmeleri, el ve ayak hareketlerini refleksle yapmalan da enteresandır bu maratonda. Hiç unutmam 15 sene önce 110 kiloluk bir Yunanlı jrelmişti. Anadolukavağından denize girdi. Mavıs »yında, Dolmabahçe önlerine gel diği zaman konnşamıyor, batıp çıkıyordu. Su soğuktu. Sandala aldık. Yüzmeğe devam ediyordu Randalın Içersinde. Hajtknede 3. rTransfer... Transfer Ordu Takımîmızı Ermeniler yuhalamışlar.. BURSA, yor) Bursa'ya misafir olarak gelen Bağdat Emniyet Müdüril Muhammed Aziz Irak'da oynanan ve hâdisell biten TUrkiyB • Yunanlstan Ordu Milll Maçı hakkında blr açıklama yaparak stadda meydana gelen büyük olaylann ve Türk Ordu takımı aleyhine yapılan tezahüratın Irak'lı müslümanlar tarafından değil Ermeniler tarafmdan yapıldığını öne sürmüş ve Türk basınında çıkan yazüann Irak'da tizüntü yarattığını bildirmiştir. Muhammed Azdz olaylar hakkında şöyle konuşmuştur: «Irak mllletl TUrk milletlnl çok flBver ve dalma kendisine ömek «lır. HSr sell geçen maçtan sonıg VEHBİ EMRE'DEN « FAYDALANILACAK • Devlet Bakanı Kâmil Ocak, eskl J Gııres Federasyonu Başkanlann * dan Vehbi Emre'den, «Müşavir ola • rak» istifade edileceğini belirtmiş, J «Vehbi Beyin görüş ve tecrübeleri * önemli. O'nun müşavir sıfatı ile • tecrubelerinden istifade ederek gü ^ reşimizi kalkmdıracağız» diye ko • nuşmuş, yeni güreş millî takım ant • renörleri konusunda şöyle konuş ^ muştur: • «Serbest Milli Güreş Takımı ant • renörlüğüne Celâl Atik'i tâyin et + tim. Celâl Atik, bundan sonra biz • zat soyunup minderde öğrermenlik * yapacak. Çocuklan bizzat kendisi + hazırlayacak, Greko Romen takı • BUGÜN YAPILACAK EEYNELMİLEL YÜZME MARATONUNA mını da Kalit Balamir hazırlaya J KATILACAK CANAN ATEŞ (SOLDA) VE ERDAL ACET (SAĞDA) cak.» + GÖRÜLÜYOR, CEMİL ERKÖK KİMDÎR? • Güreş Federasyonu Başkanhğına getirilen Cemil Erkök, eski güreşçilerdendir. Antrenörlük yapmış, muhtelif güreş federasyonlarmda görevler almıştır. Sümerbank, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunda, azot sanayiinde çeşitli görevlerde bulunmuştur. Halen şeker jirketinde müşavirlik yapmaktadır. Bakan Ocak ile yaptığı görüşmeyi takiben, federasyon başkanlığı görevini kabul eden Cemil Erkök, gazetecilere verdiği ilk demecinde, şunlan söylemiştir: •Bu vazifeyi en İyi blr şekilde yapmağa calı;aca?im. Kritik bir zamanda görev aldığima müdrikim, Başedilecek Imkânlarla bu spor, en kısa zamanda arzu edilen seviJJ ençlerbırliğine ikı sezon ğ yeye ulaştınlacaktır.» " i ç i n d e 25 gol kazandıran ^ Salim, Fenerbahçeli olur olmaz, f% San Lâcıvertli kulübün taraf î tarları tarafından şöhretli Arjan 4 tinli futbolcuya benzetilip yeni { (Enver AYHAN Bildiriyor) ismi tescil edütfi: Yerli Rattin. H yazılan yazılarda Iraklı müslüman Fenerbahçe'nin Rattın'i 1944 y\L vatandaşlann aleyhte tezahürat lında Ankara'da doğmuş. Fut J yaptığı bellrttlmiştir. Bu hiçbir zabola 16 yaşında Onbir Ateş ta , man böyle olmadı. Aleyhte tezahü kımında başlaır.ıs ve asker olun % rat yapan kişiler Ermenilerdir. O caya kadar da Petrol Ofis'te oy y gün 33 bin kişiMk Bağdat Stadın namıj. Askerliğı müddetince An k, da 25 bin Ermeni vardı ve ma r kara Jandarmagücü'nde kalmış * biletlertni daha önceden temln et bu arada bir defa da Surıye'ye mişlerdl. Nitekim maç başlama karsı Ordu Takımının formasını g dan kardeş Türk takımı aleyhine gıyen Salım'in Türkiye liginde $ tezahürata basladılar. Stadda bu kı ilk takımı Altay. Sezon orta % lunan devlet büyüklerl bu durunrı sında gittiği Altay'da beş lig ma'v önlemek lçta anons yaptırdılar SALİM Fenerbahçeye hayli Fakat ytae önlenenıeyince Irak pahalıya malolan genç futbolcu çına çıkan 1.80 bovund'aki genç ğ Devlet büy<iklerl stadı terkettiler. «Bana bu değcri verenleri mahçup futbolcu, daha sonra Gençlerbir ^ Paha sonra devlet ileri gelenleri etmiyeceğim» demektedir. Resimde. lıği'ne transfer olarak iki sene A ^"tlrk Ordu 'i'akımı idarecilerine Sallm San LScivertll forma lle Kırmın Siyahlı takım için ter g M durumu anlatıp firllr dlledUar. kuiüp hlnmının önütıde (orUİÜyar. dokmüçlür. bundan M. Idman Yurdu Osman'ı kaçırdı MERSİN ı ersin Idman Yurdu ile Besıktaş arasında anlaşmazlık I konusu olan Osman'ı Mersin Idman Yurdu idarecıleri kaçırmıslardır. îstanbuldan kaçırılan Osman'ın koruyuculuğunu kamp müdürü Bayram Birinci yapmıstır. ALTINORDULU CENAP Altınordu Kulübü, Fenerbahçe'nin özel muhafızlarla Boğaziçi oteüerinde gizledıği Cenap'ı Beşiktaş'a vermek istemektedir. Beşiktaşh yöneticilerle bir görüsme yapan Altınordu Başkanı Doğan Katırcıoğlu, Cenap karşılığında Styah Beyazh kulüpten Fethi ve Ismail'in verilmesini şart koşmuştur. Altmordu Başkanı Katırcıoğlunun teklıfinı prensipte kabul eden Besiktaşhlar, «Ş»yet Fethl ve Ismail maddi bakımdan tatmin edilirse, bu teklifi kabnl edebiliriz» demişlerdir. Bu görüşmeden sonra Siyah Beyazhlar temas kurmak için Cenap'ı aramaya koyulmuşlardır. ESKtSEHtRSPORDA ESKtŞEHÎR Pazartesi gününden beri Eskişehirde bulunan Zonguldakspor solaçığı Uğur şu âna kadar kulübünün bonservisıni göndermemesi üzerine dün istifa mektubunu Zonguldak Bulgesine ve Zonguldakspor Kulübüne göndermiş ve Eskişehirspor'la mukavele imzalamıştır. Dığer taraftan Vefa'lı Zeki ve Zonguldakspor'lu Halil'le prensıp anlaşmasına varan Eskişehirsporlular her ikı futbolcunun kuluplerinden bonservis alamamaları yüzünden mukavele yapamamıstır. Vefalılar «Şayet Zekivi satmıya karar verirsek Dost kulüp Eskisehirspor'n tercih edeceğiz» derlerken, Zonguldakspor da «Biz başa güreşecefiz» gerekçesiyle Halil'in transferine yanaşmamaktadırlar. Eskişehırspor Gegiç'in talimatı üzerine transfer ayımn sonuna kadar her iki futbolcu için fırsat kollayacak, böylece baska hiçbir futbolcuyu transfer etmivecektir. GALATASARAY ESKİSEHİRSPORT>AN ATALAY'I ALDI Eskişchirsporlu sağaçık Atalay dün 125 bin lira karşılıgında Galatasaraylı olmuştur. San • Kırmınlılar 125 bln llranın 65 bln StVAS Türklye'nın 2.14 boyundaki dev basketboıcusu Hüseyın Alp, Teknık Ünıversite'den Sivasspor'a geçmışUr. Yeni kulübü ile mukavele lmzalayan Hüseyin, önümüzdekl sezon yeni kurulan Sıvasspor basketbol takımında yer alacak t e antrenörlük yapacaktır. Sivasspor umumi kaptaru Nusret Akça, spora kendi memleketınde devam etmeye karar veren millî basketbolcu ile olan anlaşmalan hakkında, «Kendisi bize antrenör • oyuncn olarak geliyor. Hüseyin'den büyük fayda sağlayacağız» demiştir. « • • • • • • • • • • • • • •• • ••••••••••••••«•i Hüseyin Alp Sivassporlu oldu M Kaleci Ali'nin gazelecilere tecavüzü utanç vericidir» îzmir'de gazetecilere tecavüa eden Göztepeli Ali hakkında Türkiye Spor Yazarlan Demeğl bir bildirl yayınlamıştır. Bildiri şöyledir: «Türkiye Spor Yazarlan Derneğinden tebliğ edilmiştir: 1» temmuz 1968 çarşamba günü îzmir'de normal çazetecilik RÖrevini yapan spor foto mııhabiri arkadaşımız Şcnol Çetin, Göztepe kulübünün profesvonel futbol takımından millî kaleci Aü Artnner'in tecavüzüne uğranuştır. Birçok yönetici ve gazetecinin gözü önünde cereyan eden hâdisevi üzüntü ile karşılarız. Tflrk sporuna vararlı olan ve yurt spontnun serbest ülkeler seviyesine çıkması lçin nğraşan kıvmetU spor yazan arkadaşlanmıza karşı vnku bulacak bu tip ntanç verid olaylann cezasız kalmayacağından emin bulunmaktayız Türkiye Spor Yazarlan Derneği Yönetim Kurulu.» GÖZTEPE, ALİ"YE CEZA VERECEK IZMtR Göztepe İdare Heyeti Çiğli'de gazetecilere saldıran kaled AUyo ceza vermek üzere önümüzdekl günlerde olağanüstü blr toplana yapacaktır. AU'nln harekeünin son derece çirkln olduğunu bildiren yöneöciler «Kendisi en ağır şekilde cezalandınlacaktır. Esasen son günlerdekl tutumnnn bU de beğenmiyoruz» şeklinde konusmuşlardır. Diğer taraftan transfer komltesinin çaUşmasını beğenmeyen yüzlerce San Kırmızıl] taraftar ise bir sessiz yürüyuş yapmaya hazırlanmaktadır. Yeterl kadar transfer yapamadıklan lçin komitenln tutumunu yeren SanKırmızılı taraftarlar, «Bu sezon da 11 ovuncu ile başa güre$eıue>iz> demektedır. OSMAN Kaçınldı nı Atalay'a 60 bin lirasını da Eskışehırspor'a ödemişlerdır. METİN İSE 120 BİN LİRA ALDI Diğer taraftan dört yılı sona eren Metin de Galatasaray'da kalmıştır. Sarı Kırmızilı yöneticiler mıktarını saklamışlarsa da Metin'e 120 bin lira verildiği öğrenilmiştir. ALİ URASTAN BOŞALAN İDARE HEYETİ UYELIĞİNE PROF. KEMAL AHMET ARÜ GETİRİLDı Prof. Ali Uras'ın istifa etmesiyle bosalan idare heyeti üyeliğine yine bir profesör (Kemal Ahmet Aru) getirilmiştir. ıımıııı F. Bahçe'nin yeni santraforu I Salim: Yerli Rattin Fransa Bisiklet Turu'nda İspanya SEO DE DRGEIi Fransa bisiklet turunun 13 üncü etabının sonunda talamlann genel sınıflaması şöyledir: 1 İspanya: 220.19.45 2 Belçika (B): 220.20.37 3 Belçika (A): 220.21.29 4 İtalya: 220.22.27 5 Fransa (B): 220.28.13 bîrinci dunımda Namık Sevik'ttı annesi vefal etti Türkiye Spor Yazarlan Derneğl Başkanı Namık Sevık'in annesi Mükerrem Sevik vefat etmiştir. Merhumenin cenazesi bugün Osmanağa camiinden öğle namazıru müteakip kaldınlacak ve Çamüeadaki aile kabristanına defnedilecektir. Merhumeve rshmet. Sevik ailesine bassağlıgi dilerii.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog