Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

/ • Cumhuriye! • BASIN AHLAK VASASINA L •'MAY1 TAAHHÜT EDER S&hîbl! NAZİMZ N4.DÎ • Genel Taym MödflrO BCVTT Sorunüu Vazı Ijleri Müdürıl KAYHAN 8AÖLAKKB Basu T« Tayan CUMHURİYET MATBAACILIK *• GazetedUk T. A. 9 C«8alojlu Hılkvri nkak Ne. »»41 GÖNKT tTıT.Trfi lleydaaı EdİTM Banı BÜROLAR ADANA Ttletoo 4M0 * ANKARA Atatflrk Buhran T«n«r Ap. Yenljehlr Telefon 35 0» 20 l i O «8 12 9S 44 B 17 *T 3S A tZMİR: Fevzlpaj» Buhrarı, Affaıoglu İjhanı 104109 Tel 31S3O 2470» ABONE Scnellk 6ajlık 3 «7lık TOrkly» 7S00 40.00 »00 ve İLÂN Harlel 198 00 MOO 4990 BafUk (llaktu) 1 S 4 S ted «httelatd* (mttanl) 1 1 gd uhtt«to Nlfan. Niklh. Evlecm». Dojum (llaktu) ölüm, Mrrlit. Ttfckkaz T» kayıp arama • «n ölüm. Mevlit. Te»ekkür (23 eO) S em «35 U n 50 > 45 » S5 » 100 » 190 » SA7ISI 25 KURÜŞ AP Temsilciler Mec/ısf Ağustos ta toplanacak ANKARA, (Cumhurıyet Burosu) AP Genel Idare Kurulu, dün sabah Başbakan ve Genel Başkan Demırel ın başkanlığmda toplanmıştır baat 10 30 da başlayan toplantıda Başbakan Demırel, teşkılât konulan uzerınde bır konuşma yapmış, ancak bu konuşma basına açıklanmamıştır. Dığer taraftan, Genel îdare Kurulunun toplantısı ıle ilgıli olarak Genel Başkan Yardımcısı Talat Asal toplantıda alınan kararlan açıklamıştır. Asal'ın açıklamasına gore, Genel îdare Kurulu merkez temsilciler meclısmın 3 ağustos cumartesi gunu saat 10 00 aa toplan masım, ılçe kongrelennın eylul 196a sonuna, ıl kongrelerırun ısa ekım sonuna kadar bıtinlmesml kararlaştırmıştır Bu duruma gore, sıyası parüler kanununun huKumlen çerçevesınde AP buyuk kongresı kasım ayı ıçınde yapılacmır. (Baştarsn 1. uhlfede) tantin, Ulkesıne dönünceye kadar bu gorevıne devam edecektır 64 sayfalık taslakta, Anavasanın yürürluğe konacağı zaman /e genel seçlmlere ne valut gıdıle ceğl hususunda en ufak bir ıpucu dahl venlmemektedır. Yunon Kıralının yefkileri Vedat Etensel (B&ştarafı 1. nüüfede) rllen arkadasımızın tabutunun başında, gazeteci arkadaşlan •• » askeTİer nöbet tutmuşlardır öftle namazını müteakip, kılman Ce naze namazından sonra Vedat Etensel'ın tabutu arkadaşlan ^ dostlannın elleri Uzerlnde önce Gazeteciler Cemiyetine sonr» da gazetemize getinlmiştir Cumhuriyetin bntınde arkadaşımızın nı huna okıman Pfttıha'dan sonra kısa bir konuşma yapan Gazetemiz Yazı îşlert MUdürü Erol Dal lı «tyl bir dost ve lyı bir arka daşı kaybettifc C n u yıllarca hiz met ettıği gazetemizden acı içm de uğurluyoruz O'nun lyiligı dostluğn, insanlığı hakkında çok sey soylemek mUmkün. Fakat, ü züntümüz, bunlan anlatmay& tm kân vermiyoD demiş ve cenaze gene arkadaslannm elleri Uzerinde kapıda bekleven arabaya, çok sevdıgi çıçeklerden yapılan ç«lenklerin arasma konmuştur. Etensel'in ölümdnden duyulan UzlıntUnün rrrer ornegi sayılan jıize yakın çelenk arasında cenaze arabası, CağaloSlu, Karaköy yolu ile Kabataş'a gelmis, özel vapurla Üsküdara «»eçınlmistir. Cenaze «rabası ÜskUdara geçişin de Arabalı vapur, düdüklertni cal mış »aygı duruşunda bulunmuştur Motosikletli trafık polislerinln refakatinde Karacaahmet mezarlığına getinlen arkadaşımızın tabutu, istirahatgâhına konduktan sonra Gazetecıler Cemiyeti Başkanı Burhan Felek, konuşmuş, «tvi bır insan daha aramızdan avrılıvor Gozyaşları arasmda O nu uğurluyoruz Bundan örnek alahm ve birbırimızi kırmayalım Ns ekersek onu bıçeceğız» demiştlr Arkadaşımıza Tanndan mağfiret, dostlarına ve yakınlanna sabırlar dılenz Hükumetin kurulması Anavasanın «Hükumft kunıllliskin maddelerlne goO Kıral Parlâmentoda çoğunluğu elinde bulnnduran partinin liderini yeni bükumeti kurmakla gorevlendirir, 0 Eğer hiçbir parti çogunluk ta değilae, o vakit Başbakanı yalama organı seçer. Eski Kıraliyet Konseyınin yerinı alacak ulusal konse>, Kıralın Başkanlıgında toplanır Kıral bü tün önemll sorunlarda bu konseye danışmaya mecburdur ve kon seyin, oy çoğunluğu ile alacağı kararlara uyacaktır. Konsey uyeleri şunlardır Başbakan, Parlâmento Başkanı, Par lâmcntoda temsil edilen partilerin liderleri, eski Başbakanlar, yargı organlanntn başkanlan, Si lâhlı Kuvvetler Komutanlan ve Üniversite rektörleri. ! re Seçım bfilgeıi t»ynı 55 ten U e indinlmektedir. Mıllet Meclısınin yetkilerl hükuraet lebıne jeni? çapts kıntlanmaktadır. 14 aralıktaki başarısıı darbe tesebbüsünden sonra kaçan Kıral Konstantını tenye hukümet çafırabılecektır. Meclıs doneml d5rt yıldao beşe cıkmaktadır. Komunıst Parttei kanan dışı olmakt» devam edeeektir. Alitalia ile bütUn yollar Roma' ya çıkar. 3 Temmuz'dan itibaren Alitalia Italyan Hava Yollan ile Roma'ya haftada direkt 3 sefer ve Roma'dan dünyanın her yerıne, vakit kaybettirmeyen aktarmalar... Iş münasebetlerinizi dakik ve rahat bir şekilde plânlamanızı sağlayan seri bir yolculuk. Alıtalıa'nın'şahâne jetleriyle uçunuz... Mukemmel servis... Samımi misafirperverhk, tipık vo hoş bir italyan atmosferi seyahatinize zevk katacaktır. «Hasta» Yunanistan Anajasayı bizzat «kuvveth «dam» Papadopulos açıklamıştır. Yunanıstanı 21 nısan 1967 darbesındenberı bır hastava benzetrneve devam eden Papadopulos, «Hasta hâlâ alçıdadır. Şimdi alçıvı kırmava baslıvoruz. Hastanın bazı verlerı alçıda kalacaktır. Rfferandum, hastanın genel dnrumn ıçın mnhtemelen bır kontrol olacaktır. Bızım yapabilecegimız, hastanın »lçıdan çıktıktan sonra dcfneksiı yüruvfip v urumıyecegini anlam»ktır» demıstır. Papadopulos kendisinin seçimlerde adayhğını koyup koymıyacağı sorularını kaçamaklı cevaplandırmış ve cunta uyelerınm seç mlere katılabıleceklerını ım» e'mıştır. AUTAUA Kilit mevkiler ANKARA Makına ve Kımja Endustrısı Kurumu Elmadağ Kıral, eskisi gibi Sılâhlı KuvBarut Fabrıkası depolarında dun | vetler Başkomutanı olmaya deogleden sonra tahmınen 300 vavam edecektır. Ancak, kılıt mevrıl kadar tırotıl ve barut ınfılâk kıinde bulunan askerl makamla ederek vanmıştır Saat 1815'ö!e ra taym yapma yetkısi elmden i sondurulebılen jangında, bırı lmmıştır Bu gıbı sorunlarla, yük ağır olmak uzere ıkı ısçı yarasek rutbeli subaylardan meydana lanarak hastaneye kaldırılmı»gelecek bır Askert Şura meşçul lardır olacak ve alacağı kararlara hıç bir şekilde itıraz edüemiyecektır Ankara'dan ve Kınkkale'den Anayasanın basmla ilışkin mad gelen ekıplerle otlara sırayet delerıne gore ıse eden vangın 18 15 de soncturulmuş, Mehmet Madallı ısımlı ış% Kilise veya Kıralh^a hücum çının durumu ağır olduğundan etmek, cezayı gerektiren bir suçAnkara > a getırılerek tedavi altur. tına alınmıştır. (^ Silâhlı Kuvvetler mensuplannı kuçultucu yaym vapmak, kanun dışı görüşleri yaymaya çalışmak ve kanun dışı kurulus\arın propagandasını yapmak suç Turk Hava Yollarmın Amerısavılacaktır. kan «Douglas» fırmasına ısmarYenı Anavasanın ongordusru ">eladığı «DC9.30» tıpı Funtjet kılde çıkanlacak yeni bır Basın uçaklarından ılkı dun torenle Kanunu, gazete çıkarmak isteyen Yeşılkoy Hava Alanına ındırıllerde aranacak şartlan ortaya se mıştır recektır Yenı kanur ayrıca, ga 103 volcu taşıyan, gerektığı zazetecılerden bazı vasıflar aranma man 111 jolcu taşıyabılecek hasmı ongormektedır le getırılebılen uçağın merdıvenTasarıda belırtıldıgı gıbı Par lerı elektnklıdır îstenıldıgı zalâmentodaki üve savısı 300 den man volcu koltukları kaldırıla150 ye indınlmıştır Dort donem rak kargo (vuk) servısınde kularka arkaya seçımlere katılabılelanılabılmektedır cekler sadece eskı Başbakanlar Saatte 933 kılometre hız vapaıle parti liderleri olacaktır M'l bılen Funjet uçağı dunjanın en letvekilleri, ozel durumlar harıç modern, kısa, orta menzıl jejt Bakan olamivacaklardır özel du uçaklarından kabul edılmekterumlar ise şoyledır dır. % Bir mıHetvekili Başbakan o labihr Q Başbakan vardımcılarından en fazla ikısı Meclısten seçıiır Tasan, sıyasî partılerın tüzuk Pendık, Sapanbağlan mahallolenni ınceleyecek yenı bır Anaya sınde dun bır kahvede çıkan kavsa Mahkemesi kurulmasını amır>./«a sonucu Nazıl Çam isimli bir dir. Ayni tasan hükmnlejınde^ e şahıs kaibmden vurulmak suretiyğitimin sıyaset dışında kalrö*sıle oldurülmüştur nı sağlayacak bir ulusal efitım Kavgaya, akrabalannm yanına konseyi kurulacaktır tıırıst olarak çelen Yugoslavyalı Barut fabrikası depolarında yangın VEFAT Merhum Şefık bey ve merhume Dılâra hanımın mahdumu, merhume Necmuıısa Gelendos ve merhum Behçet Oz dogancı ıle Fahrınısa ve FIKret özdoğancı'mn kardeşlen, Orhan Özdoğancı'mn babası, Yıldız Özdoğancı'mn kayınpederı, Armral Sına, Tıjen, Leyla O7dogancı ıle Nerma ve Slrus Ahrabı nın davıları Mına, Ilter ve Lale Turkmen'ın anıcaları, Alpay ve Tuncay Özdogancımn buyukbabalan, Ziraat Vekâletı Muşavırlığınden emeklı, \liksek Zıraat MuhendiM Çarşamba Pazar Cuma Ilk Türk Jet yolcu ııçağı geldi Çalışma Bakanı (Baftarah 1. Mhifede) • Gumruk kapılarında guçluklerle kar^ılasıvorlar. • TahJil çağındakl çocuklarının geleceklerı, • Seçme ve seçılme haklannın kanunla sağlanmaM, • Kadın ışçıler, profesvonel kadınların gonderılmemesını ve bunlaıın daha ınce bır suzgeçten geçırılmelerını ıstemektedırler • Çocuk zamlarının olduğu gıbi Turkıveve gonderılmesı saglanmahdıı A Almanva'dakı Türk ısçılerinin vılhk tasarmfn 800 milyon marktır. £ | Almanva o*a oc«tk mavıs 1968 rionemınde evlenen 986 Turk ışçısının 181ı vabancılarla evlenI mı«tır Servet OZDOĞANCI 11 7 1968 Perşembe gunu vefat etmıştır Merhumun cenazesı bugun (Cuma gunu) Üs kudar Dogancılar Camnnden f u na namazını muteakıp kaldırıUrak Karacaahmettekı aıle kabrıstanına defnedılecektır Allah rahmet evlesın 4ILESİ (Cumhurivet 8109) Münakaşa cinayetle son buldu VEFAT Merhume Ndfıa hanım ıle meıhtım Huseyın beyın kızı, meıhume Nazmı>e Bosut Kemal Çorekçıoğlu. Bedrıye ve Kemal Edıp Kurkçuoglu'nun kıvmetlı kardeşı, Dr Guzın v« Yb Orhan Serım, Edıp ve Emel Kurkçuoglu nun çok sevgıh tevzelen, kuçuk Denız Serım' ın bıncık Uvet'ı Atılla Çorekçıoglu nun halası Ondokuz Mayıs llkokulu Oğretmenlennden Avustralya'ya işçi sevki Eylül'de başhyor Avustralvava ışçı aılesı sev kıyatına ejlul ajından ıtıharen baı lanacaçını Çalışma Bakanı Alı Naılı Erdem dun açıklamıştır Bakan, ılk vıl 540 ışçı aılesının gonderılecegını, gelecek vıl bu savının 600 e çıkacağını bıldırmıştır fiâncthk: 7557/8061 Sevdı Muyonovıç ı'> Yugoslav goçmenı Hamıt Çam'ın münakaşa etmelerı sebep olmuştur Akrabası öztürk aılesı vanmda kalmakta olan Sevdı ıle Hamıt Çam bundan bır sure once de Yuçoslavva'da kavga etmışler ve Sevdı'nm tstanbul'a gelmesı üzerıne Hamıt Çam ile akrabalan ve arkadaşlan Sevdi ıle Abıdm Ozturk Aydın ÖztürK ve Havrettın Özturk'un oturmakta olduğu kahveve gelmışlerdır Hamıt SevdVve yumruk atınca or tahk bırden kanşmıştır Bu sıra da bır tabanca patlamış ve Hamıt' in akrabalanndan Nazıf kalbıne ısabet eden tek kurşunla derhal olrruştur Komünist Partisi Gecekondu camii (Bastanh 1 Sahifede) Kaçak camı ınsaatiyle ilgiH olarak basına bılgı veren Kadıkoy Beledıye Şube Mudürü Orhan Zıjalar, «Mühendislen ınsaat sahasına gonderdık r?uhsatları olmadıgı anlaşıldı Bu yıizden, şantiye binasım muhürlettık Şım dı, Vakıflar ve Anıtlara aıt ol duğunu tesbıt ettığımız bu arsa üzennde, camı yapma musaadelerının olup olmadıgını tetkık edıyoruz. Eger bu musaade ellermde yoksa, 775 aayüı Gecekondu Kanununa göre, jantiye bınasıru da yıktırtacağız Inşaatla ilgili bütün faalıyetlert durdurduk» demıştir. Edınılen bilgiye göre, Bagdat caddesi üzennde bır camı ınşa etmek isteyen, Hayırsevenler Derneği yetkılılerl, bulduklan Vakıflara aıt arsalardan hıçbıri içın, herhangi bır yetld ve müsaade aJamamışlardır. Son olarak, Dernek Başkanı, Tuğlacıbaşı mahallesi, Yol sokaktaki şahsına ait (Tapuda pafu: 143, Ada: 610, Parsel: 57'ye kayıtlı) arsada cami yaptıracağını ılgililere bıldırmiş ve Vakıflarca da DU ınşaatm yapılmasında herhangi bır sakınca gorülraemlştir. Ne var kı. adı geçen arsada camı yaptırılması beklenırken, Bağdat caddesi üzennde, Çiftehavuzlar Se lamıçeşme arasındakı cYeni Koşk» durağmda, «Namazgâh» olarak bilmen arsa üzennde, bir şantıyenın kurulduğu görülmüstur Çok geçmeden şantiye bınasının onüne, «Çıft mınarelı ve tesisli cami inşaatı» levhasmı asan Dernek yoneticüeri, binlerce vatandaşın gözleri önünde <aalıyete geçmışlerdir. Ne var M, bu durumu başlangıçtan beri hayretle lzlemekte olan bazı vatandaşlar, Kadıkoy Beledıje Şube Müdürluğu üe Vakıflar Hayınşlert Müdürlüğünü durumdan haberdar etmışlerdır Dun Vakıfiar Hayırişlen Mti duru, «Bıze durum mtikal etti. Arkadaşlan insaat yerine gonderdık. Rapor hazırlıyorlar. Yann sıze bu konuda açıklama yapacagız» demiştir. ötekı onemlı hukumler lartfır : sun Rus birlikleri (Baştarafı 1 mcl savfada bır muhabere alayı geçenleıde Çeko"=lovakya>ı terketmı^ fak<ıt geri kalan Ru>; birlikleri Yakubovskınm henuz gereklı emrı vermemış olması sebebıyle bulundukları yerlerden ayrılmamışlardır Yarbaya gore, Sovyetlfr Bırlığıne şıddetle hucum eden bevannameler, Moskova Hukumetını derın bır endışeye sevketmıMır Ulkeden ayrılmıvan Sovyet Bırlıklerının bır kısmı Batı Bohemvada. bır k'smı da Batı Moravja da bulunmaktadır MÜRÜV\rET BOSUT 11/7/1968 tarıhınde aramızdan ebed ven ayrılarak bızlerı perı^an etmıştır Sevgıh Uvet'ımızın cenazesı bugun (12 7 19681 oğle namazını muteakıp Sı*lı Cımunden kaldırılarak Ferıkoy mezaıhgına defnedılecektır. Mevla rahmet e>les,ın AİLESI (Cunıhunvet 8110ı (Baştarafı 1 inci sayfada Marmara deniz suyu sıcaklığı da hava sıcaklıgına paralel olarak artış kaydetmıştir. önceki gün 22 derece olan deniz suyu sıcaklıgı dun 24 dereceye yukselmiştir. Sıcoklık Ege ve Akdeniı lar, tarlalarda tarım ışçılerının çahşmalannı engellemekte, normal ış hayatım felce uğratmaktadır Şe» hırde de sıcaklardan sık sık bayılanlara rastlanmaktadır. Cumhurıyet Re^at Hamıt AZ17 .Napolvon 24 a y ı ı fcul 116.50 117 lftl .182 ,i 133.13S, 118..119 132.1T3 17S5 177« Nazilli'de bir ölü var NAZİLLİ 3 günden ben bolgemız kavurucu sıcakların etkısı altındadır. Sıcaklar nedenıyle ışyerlennde çalışmak mumkun olamamaktadır. Sıcaklar yuzunden Sultanhısara bağlı Hasar koyunden 73 yaşındakı Saım Fındık, tarlasında çalışırken fenalaşarak olmuştur. Öte yandan. sıcaklardan çevrede 30 kışı bayıhrken, 100120 kılomet re hızla esen kavurucu sıcak rüzgâr lar yuzunden sebze ve bostan urununun yapraklan kavrulmuştur. Uretıci bu bakımdan kotu durumda kalmıştır Fırtına bu arada çevredeki telefon direklerını de yıktığından telefon konuşmaları aksamıştır Su sıkıntısı da başlamı; bulunmaktadır. İzmir'de sıcakhk 41 derece IZAIIR. rCumhuriyet Burosu) Butun Egejı saran şıddeüı sıcaklar devam etmektedır. Dun Izmırde hava sıcaklıgı 41 dereceye kadar yukselmiştir Meteorolojı ısının hafta sonunda duşeceğını bıldırmıstır. Bunaltıcı sıcaklar nedenıvle bazı ' ^r şışe suvunu 50 kuruşa satmak ist» mışlerdır Ege bolgesının bazı il v# ı'çelennde sıcaklık durumu soyledır Manısa 40,5 Avdın 40. Denızli 40, Mugla 39,7, Bahkesır 39, Akhısar 40 Salıhh 40,3, Turgutlu 40, Ala|«hır 40 3 Ote yandan sıcaklar pamuğa zarar vermıştır Sanıklar jakalanmış olup, sılâhın kımın tarafından patlatılmıŞ olduğu tesbıt edılmej'e çalışılmaktadır. Çok Acı Bir Kayıp Denız N.Wıv=t' TA Şırketı bsi mdkınlstlerınden emekli Feri' T^raça ıle Sabahdt Tanaçarın b rıcık kızları Malıye Bakanlıgı Kontrolorlennden Fahrettın Gucer m eşı Gulen ve Vasf ı Gucer ın sev gılı annelerı, VEFAT Perıhan Guven'ın ve Namık Sevık'ın annelen, M AJı Guven'ın kayın"olıdesı, Ercan ve Ahmet Guven'ın anneannelen, Sevgı, Ercument Erajbar, Incı \e Orhan Erturkmen'ın teyrelen, Acar ve Nedret Umaç'm halalarl, Hasene Ilgaz'ın yengesı, Ruhsar Işıkel ın kuzenı Amerikan Hava Kuvvetleri Komutanı Ankarada ANK4R4, (Cumhurivet Burosu) A B D Avruna iava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Preston dun Ankara'va gelmıştır Orgeneral Preston'un Amerıka'ya atandıgı ıçın gorevınden ayrılması munasebetıvle NATO ulkelerı başkentlerını zıyaret ettığı, bu arada Ankara va geldığı bıldırılmıştır Hükumetin acıklaması Ote vandan Çekoslovak Hukume tı resmı CTK Ajansı aracılıâıvla •vaptığı açıklamada, Varşova Paktı Başkomutanlığının Sovyet bırhklerının gelecek cumartesı gununden ıtıbaren çekılmeğe başlavacaklarını bıldırdığmı naV'otrpektedır Hukumet sozcusu, «Çekılme ıçın ge reklı şartlan hazırlamak amacıvla Başkomutanlıkla sureklı temas ha lındevız» demıştir Gungor GÜCER genç jasında Hakkın rahnıetıne kavı.şınuştur Cenazesı 12 7 1968 Cuma gunu > ızıltoprak Zuhtu Pasa Camnnden ogle namazını muteakıp Karacaahmet aıle kabrıstanına delnedılecektır Allah rshmet eylıye (Reklamcılık 2786 8105) Kuvvet gösterisi Hakkın rahmetıne kavuşmustur. Cenazesı (bugun) 12 71968 Cuma gunu oğle namazım muteakıp Kadıkov Osmanağa Camıınden kaldırılarak Çamhca'dakı aıle kabnstanıra defnedılecektır. AILESİ Cumhurıyet 8108 MÜKERREM SEVİK Çalışma hayatı felce uğradı ADANA, (Cumhuriyet Burosu) Evlerın içındeki eşyalan dahı dokunulamıyacak halde ısıtan ve uç gunden ben devam eden sıcaklık, dun de 42 derecede olanca ;ıd deüyle devam etmistır îlgılilerin ıfadesıne gore, 1941 yılından ben ılk defa gorulen sıcak Mersin'de AIERSIN Ikı günden beri bfitun Çukurova'yı etkısi altına alan kavurucu ruzgâr. onceki gun öğl» den sonra şehrımızde de hıssedilmeve başlanmıştır Akşama doğru ruzgâr hafıflemis, fakat etkısını arttıran boğucu «• caklar, saat 20'de 35 dereceyi bulmuş ve nem oranı yuzde 80'e kadar jukselmıştır Halk, sennlemek içın denize akın etmış ve bunaltıcı sıcağa dayanamı >an vatandaşlardan bazılan gec» geç vakıt gumruk alanmdaki havuza elbıselenyle gıre^k sermlempve çalışmışlardır. Ote yandan, sebze ureticıleri, bu sıcaklarm ıkı gun daha devam etmesı halınde urunu kavurabıleceği nı sovlejerek durumu endışe ile ız lemektedırler Meteorolojı yetkililerının bıldırdıklerıne gore sıcaklık bugun de devam edecektır. Bu arada Çekos'ovakva UİJ>al Meclısmın dun akşamkı toolantısında Meclıs BaşkRtılısına Komunıst Psrtı Merkez Komıtesı Sekreterı Ceştmır Cızar «eçılmıstır Cı7ar Moskovanın sıdde'le hucum et fBastarafı 1 tıpı bır lıberaldır Anavasanın emrettiğı reformlar, Ote vandan Yu"oslav Tanvug sosval adalet ve sosval guvenlik Ajansına gore, o r tak toplantılan mumkun olan suratle ve samimiyet favdalı kabul etmekle bırhkte gele çerceklestırılmelıdır. nel kanaate gore Ceko<0ovakya ya tktıdar. denenmış ve iflas etmiş. mlması Sovvetler Bırlığı, Polonva, bel bağlavanları da. memleketı de Doğu Almanva Macarıstan ve Bul buvuk ıstırablara suruMeınış zarar „ . Kntnıtnıst Partıien tarafın lı bır zıhnıvetın kotu bir taklıtçisi dan ıstenmış olan Varşova toplanolmaktan başka cıddi b'r sev vaptısına katılmıyacaktır mami'tır » Tanvug Aıansının ayrıca behrtti Feyzioğlu gezide ğıne gore CekoslovaVva Komum=t GPden bıldırıldıâtne srore Genel I Paıtısı Prezıdyumu beş Komunıst B=skan Prof Turhan Fevzıoğlu. Par'ı tarafınnan gonden'Tiıs olan Kav^erı înce^u ve Yesılh'^arda bı mektuplara verı'ecek cevabı karar rer konuşma vapmıs «GP hem adala'tırmıştır letsızlıklcrle hem hurrıvet dusma Sovyetler Bırlığı ıle Çekoslovak nı vkıcı cere*anlarla cesur şekilde yanın ılencı yenı vonetıc.lerı ara mucadVle pdılme'inı isteven partlsmda bi1 kuvvet gosterısı başlamışdır» demıstır tır Bu kuvvet eosterısınm nasıl so nuçlanacağı h»rhalde nısbeten kısa bır zamanda anlaşılacaktır Genellıkle ıvı haber alan çevrelerm kanaatıne gore, Ceko«lovakva<1»kı a= (Baştarafı 1 İnci sahifede) kerı manevralara katılan < ! '" % c t tınalı ıle ilışkı kurarak Mıdılh adakuvvetlerının Cekoslovakv ' ı k?1 sma en kısa voldan u'aşmanın çamaları ıle 45 temmuz tanhlerındf resını aramıştır Mıdılh adasma en Çekoslovakva Komunıst Partısı v yakın yenn Avvaıık olduğunu, netımme Sovjet, Polonva Dnğu \ grumruk rnuhafaza meı larından manya Macarıstan ve Bulearı^tan Komunıs* Partılerınce kaleme ahn Huseyın Doganla beraber aynı gün mıs notalar verılmp"!! olavlan bır Ayvalık'a hareket etmışlerdır bırlerıne bağlıdır Verılen notaiarAyvalık ta Ahmet Arabacıogluna da Çekoslovakva Komunı=t Partıaıt Vah=ı» adındakı motor kaptası vonetımıne bır sual «;orulmaktanı ıle anlaşan AM'iHah Yazifi Rudır Ve Sovvet kuv<»tlerı bu suale ben A=anın kjllanacağı sahte pamektupla değıl de fıılen cevap vesaport'un eırış ve çıkış slrmlerını rılınceve kadar Çekoslovak}ada ka tamamlamıştır lacaktır Kacma plânına v » Hımc olan saNotaların gerçek amacm n Çpkos nıkla>dan Hu=nu 7 Wı Cavıt 1lık, lovakva vonetıcılerını, sorum'nız Oraer T"Tmıo»lu Hn«evın Doğan, un^urları zararsız bitp •• 'prpk ul "• Çukru Sırtmalı halen nwaret alkpfî^Vî durrımu dıkVn*le ele alm^k tmdar>ıv KaçmR plânm n hazırlavızo ıınHs bırakTiak oıdusu sanıltısı AbduU^h Yazıcı \<° ıtun aramaktadır. malara rağmen yakalanamamısUr Bölükbaşı ACI BİR KAYIP Merhum Kınvazof Mehmet bev ıa ve merhum Zernışan hanımefendı'nın oğlu, Razıye Gokçek'ın eşı, Mone Bılge, Zernışan, Metın ve Seray'm babaları, Osman Kaljoncu ve Ahmet Sağmen'ın kayınpederı, Arıf Devecı nın dedesı Ankara ış adamlanndan Bayındırlık Bakanhğı Karayolları Genel Miidürlüğii Birinci Böige Müdürlüğünden: 1 Eksıl*meye konulan iş Yalova Ulaşlı İzmıt yolunun 37+230 67I00O ve 10+100 39+870 kılometrelerı arasmda yapılacak asfalt temel ve asfalt betonu yapımı ışı olup keşıf bedeh 5644191 80 lıradır. 2 Eksıltmesı 30 Temmuz 1968 salı gunu saat 11.00 de Istanbu] Ku^ukyalı'daki Bolge Mudürluğunde kapalı zarf usuluyle yapılacaktır. 3 Eksıltme evrakı 50 00 lira mukabihnde Bolge Müdürlüğünden ahnabılır 4 EksıUmcye gırebılmek ıçins) İstekhlerin 1968 yılına ait Tıcaret ve Sanavi Odası beleesı şırkeilerın ilân tarıhınden sonra ahnmış hali faalivet belgesi ile usuld gereğınce 183075 75 lıralık geçıcı temınat vermelen, b) istekhlerin engeç 24 Temmuz 1968 çarşamba gunü saat 16 00 yı kadar dılekçe ile Karayollan 1 inci Bolge Mudurlüğure muracaat etmeleri, müracaatta genel evrak kaydı tarıhi muteberdir Dilekçelerine Bayındırlık Bakanlığından alınmı; B grupundan en az bu işın keşif bedeli kadar müteahhitlik kamesi (Makına ve teçhızat beyannamesinde gösterecekleri Ana İnşaat Makmalannın sahibi olduklanna daır belgeleri ıbraz etmeleri, kira İle hariçten temin edılecek Ana İnsaat Makinalan için beyanda bulunmamalan) çalışma tnsansı ile teçhizat, teknik personelı, taahhüt bıldırileri ı'e bu eksiltmenin ilân tarihinden sonra alınmış mall durum bildmsi ve b\ınu tevsik eden banka mektubunu eksiksiz olarak bağlayarak bu iş içın iştirak belgesi almalan lâzımdır. «İştırak belgeleri içuı telgrafla muracaat kabul edilmez.» 5 Isteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde hazırlayacaklan teklif mektuplannı eksiltme gunü saat 10 00 a kadar makbuz mtıkabilınde Komisvon Başkanjığına vermeleri lâzımdır. Postada olacak gedkmdcr nacan itibare alınmaz. OBann: S1081/80M) Orman yangını (Baftarafı liıei larına atlamasından koıku!maktadır. İSTVIAİL GÖKÇEK duça olduğu hastahktan kurtulamıvarak, Hakkın rahmetme kavuşmustur Cenazesı 12 71968 Cuma gunu oğle namazını muteakıp Şışlı Camnnden ahnarak Zıncırhkuyu asrî mezarlıgına defnedılecektır AILESI (Cumhunvet 8111) Ruben Asa (Baştanb 1 ind «ayfadm »nlamış bnlnnnyornm. DUeklerini bir vSnetici olarak, bütün imkânlanmı knllanarak yerine %ttirecefim. tşgal karşıliklı anlaşma neticesınde kaldırılmıştır» demıştir. Kendısıni evınden almaya gelen oğrencılerıne, <Biı bir aileyiz. Benim kimse ile anlasamazlığım yok. Bazı konusmalar yanlış aksettiriliyor» dıyen Dekan, ışgahn kalkmasından sonra Fakulte anfmnde ogrencılere hitaben bir konuşma vapmıştır. Dekan Yurttakl diğer yangınlar KUŞADASl, üçe^niD Değırmendere mevkıınde oncekı gece çıkan yangın sonunda liOO dekar fundalık yanmı^, ancak bundan sonra yangımn onu alı nabılmıştır Yangına sebep, Esat özçehk adh uır şansıo tarlasında kuru ot ve amzları >akarken ruzgânn ateşı aııp gotur mesıdır. Adana'ya bağlı Pos ormanlannda onceki gun çıkan ve 14 saat siıren yangında 400 dekarhk sahadakı orman tamaıneu vanmıstır. Bu bolgede Turkıyeuın en yaşh ve en uzun çam ormao lan bulunmaktaydı Avnca, bır kıntılı bolgesınde çıkan yangın 10.5 saat devam etmıs, 170 dekar orman yanmıştır. Karaisalı'da da 2 yangın olmuş, Yaprakh mevkuude çıkan yangın ekıplerce derhal ncntrul altına alınmıştır. Dığer vangında ıse 9 hektarlık orman tamamen yandıktan sonra sonduru lebılmıştır. Antalya'ya bağlı tfândoğmuş ormanlarında 24 saaıtenben devam eden yangın ıse dun saat 10'da kontrol altına aluıanılmış tır. Bu arada feci bır olay ol muş, Zekı Eren adh orman bakım memuru vangını shndurme si »ırH'inrts hdvuk bir knva paı Türkiye sıcaktan yanarken Avrupa'da fırtına, yağış ve sel, felâket halinde a.a.) Şıddetli ya8murlarla bırhkte başhyan fırüna onoeki akşam Ingılterenın gü neyınde, Galler bolgesınde ve Fe deral Almanyanm Badawurtemberg eyaletınde onemü zararlar» vp Ineılterede can kayıplarma yol açmıştır tngıltere'de, ozellıkle Somerset bolgesındekı Pensford koyünün çevre ıle ılgısı kesılmış ve köy ki'smen boşaitılmış bırçok ev yıkılmış, ya da cokme tehhkesi güs termış Seller koprulen götürmuş, Devon bölgesındekı Şıdburv'de 80 yaşında bır kadın yatağmda boğularak ölmuştür Devoa Kontluğunun bütün dogu kısmı vanm metreve yakın su altındadır. bolgedeki Hontıon şehnntn çevre ile ilışkıleri tamamen kesilmıştır Sellerın taşıdığı enkaz yollan «eçılmez hale getırdıgi tçm trafık tamamen rlurmuş, elektrik cereyam yer yer kesilmlş, teleloa f ACI KflYBIMIZ Derneğımize buyük hizmetleri buluran Başkanlarımızdan Tekel Genel Mudurluğü tdare \r Yarduncı tşler Grupu Mudnr Ali ÖZDOĞAN'ı 10/7/1968 gunu ebedıven kajbetm.5 olmanın derın uzüntıısu lçırdevız Cenazesı 12/7/1968 Cuma gunu ogle namazını muteakıp Aksaray Valde Camimden kaldırılarak KozJu dakl aıle kabrıstsnına defnedllecektlr Tanrıd?n er.guj rahmet dıler, gerlde bırnk'ıgı aıle vs arkadaşlarına baçsdgliRi dılerız. Tekcl Genei Müdürluğll Memur ve nizmetlilerl Vardıml»«m« (fieklimcUU. 1800 (Baştarafı 1 inci ••yfada mize bngıln teblig edilen karann metnini, genel karulumnı 29 Haziran 1963 tanhli preosip karan ile ilgıli görmemi» ve 1962 tanhli prensip karannın nyınlanmasına devam edilmegini kararlastırmıstır. Ruçün vapılan genel knrol toplantısında fakültemızın akademık siyasetine hâkım olacak esaslan tespite vetkili knrnlnn genel knral oldnğo teyıt edılmıs oldnfn için istifa lebebı kalmamıstırj Anlasmazlık konusu olan senato kararı dunku toplantıda ıncelenmış, ashnda bunun Hukuk Fakultesı Genel Kurulu prensıp kdrorlıırın» »vkırı olmtdıjı lonu euna varümiftır, Ankara Hukuk Sttının tltında ezilip ölmüştur. konuşnıalan. yapıiaınamıştır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog