Bugünden 1930'a 5,452,219 adet makaleKatalog


«
»

r.*nİFE ALTI CÜMHLRJVKT 12 Temmuz Î9 Kel Hasan öldü, kapıya benim adım yazıldı,; F17 Cumhuriyel 12 Temmuz 1929 tarihli Cumhuriyetten Yunanlılarla müzakereler kesildi Aldığınuz haberlere göre Yunanlılarla Ankara'da cereyan etmekte olan müzakereler Yunanlıların halle yanaşmamaları yüzünden bir duraklama devresıne girmiş bulunuyor. Son durum hale kında dün Hariciye Vekilimız Tevfik Rüştü Beyle bir muhabirimizin görüşmelerinl aşağıya alıyoruz. Müzakerelerin kesildigl doğnı mudur? Hayır vaziyette bir değişiklik yoktur. Fakat mübadele murahhaslan Istanbula dönüyorlar. Mübadele murahhaslan muvakkaten İstanbula gıdebilırler, nıtekim murahhaslardan bazıları müzakereler sırasmda İstanbula gitmişlerdi. Yine de gelmişlerdir. Son vaziyet haldunda bizi ay dmlatır mısmız? Yeni Yunan Hariciye nazın M. Mihalokupulos müzakerelere ait bütün dosyalan îstemiş, Yunan murahhaslan bu dosyalan tetkık ve mütalâa içiıı bir zamana ihtiyaç olduğunu bildirdiler. Müzakere artık nihayetine gelmiştir. Yunanlılann verecekleri cevaba göre durum tavazzuh edecektir. Bu da Yunan Hariciye n»' zırının tetkikierini yapıp cevabım büdirinceye kadar aradan bir sure geçecektir. ı Eski Afgan Kıralı j «Neydi o Nese Bey'in yalısındaki toplantılar... 200 kişiyi ancak alan salonda perdeyi açar oyuna başlardık, sonra da kan ter içinde iist kata, çatı katına gidip üzerimizi, basımızı değiştirirdik... Şu hale bak sen, deniı botları, bikini mayolar... Yallah Neşe Bey'in yalısı jimdi baska neşelerle dolmus Bizim lamanlaz nerelerde kalmıs!... 55 yıl önce sahneye çıkan ve Peruz Hanımın kantosu yüzünden «Dümbüllü» adıni alan büvük halk sanatkârı «yoruldum» diyor Röportaj: Zeynep Avcı Fotoğraflar: Tulay Divitçioğlu Pembe beyaz bacaklı, bukle bukle saçlı, tombul tombul kollu kantocu Peruz Hanım, her gece sahnede kalçalarını bir sağ bir sol kı•nnp, fesli başlann da sağdan sola sallanmasma sebep olaraktan bir kanto söylerdi: «Ne bakarsm gozüme Dümbüllü derler özüme Bir daha yar sevmem Yemin ettım gozüme...» Sonra da kalçaJar hızlanıp ara nağmeye geçilirdi: «Kabalara kabalara Dümbüllü!...» «Dümbül» demek, «göbek atmak» demek... «Dümbüllü» diye de, göbek atan veya göbek atışı güzel olana deninniş... Nereden nereye... Peruz Hanım, kalçalarını kıvıra kıvıra •Dümbüllü» diye ara nağmesi söylerken, karşı tiyatrolardan birinde İcraı sanat»a yeni başlayan genç bir koraiğe soyadı olarak kantosunun adım verileceğini nereden bılsin... Ismail Dümbüllü sahneye veda ediyor Böylece «doğmus», Dümbüllü adı.. Sahneye «Dumbüllu» böyle çıkmış. Ve artık, sahne basamaklarına hoplaya zıplaya çıkan bacaklar, «Hey gidi koca Ismail, ne hallere» dustun diyen, ifade dolu bir yüz v« yorgun bir vücut ile iniyor. Dümbüllü Ismail, 55 yıl 6nc» «Aptal Bekçi» adlı komedi ile çıktığı Dilküşa tiyatrosundan başladı, «Bak kızım buralarda kıvrım kıvrun direkler. sütunlar doluydu, onun için Direklerarası derlerdi» diye anlattığı Şehzadebaşı'na kadar baştan aşağı tur attı Istanbul'da... Öyle bir zafer turuydu ki bu, «Ah, işte şurada da oynadım, burada da yazları oynardık... Aaa, bak bak, nerden geçiyoruz..» diye, önünden her geçtığimiz, yazlığı kışlığı smetnalar, eski konak tipi yapılar elinden kurtulamıyordu. Hepsinde oynamıştı, her sahneye basmıştı. Dümbullu'nun ilk oyununu oynadığı jer buıası, Dülküşa tiyatrosu.... Geriye kalan ahşap bir ev, yıkık dökük, paramparça... «Hey fidi giinler, Aptal Bekçi rolünde, kadın kılığına girip beyi eğlcndlrmek için şarkı söylerdim oyunda... Neydi bakayım sozleri, hah lfte föyleydi: (Çare bulnnmaz bo yâreye, yazık oldu, Dili avareye)» Italya Başvekili M. Mussolini'nın dâveti üzerine eski Afgan Kıralı Amanullah Han 24 kişılik ma iyeti ile birlikte Marsılya'dan Romaya gelmiştir. Kıralın üç hususî kâtıbi üzerlerinde Afgan Party yazılı, üzerlerine kilit vurulmuş çantalar taşımaktadırlar. Bu çantaların İçinde mücevherler bulundugu soylenmektedir. Mısafırler vapurdan inerken Kıraliça Sureyyanın kız kardeşi, ablasının yirmi yedi günluk kızı Hindıye'yi kolları arasrnda tutmuştu. Kıral ve Kıraliçe ve m. iyeti otomo billerle Romada kendilerıne ayrılan otellere yerleşmişlerdir. Atina Sefirimiz Atina 10 (a.a.) İspeçya adasında istirahatte bulunan Yunan ^umhurbaşkanı Amıral Kodor. yotis Atinaya dönmüş ve itimatnamesini vermek üzere Türkiyenin Atina Sefiri Enis beyi kabul etmıştır. Aptal Bekçi ff. Kızgın güneş altında «Bir Küçüksu yapalım da, bak göstereyim sana» dedi Dumbüllu, harekete geçtık.... Göğsünü bağrını iyice açü, ama başında şapka hiç eksilmedi... Boğaz yolundan Küçüksu'ya giderken, ilk oynadığı «Aptal Bekçi» yi sorduk, Küçüksu dönüşünde hâlâ anlatıyordu... 55 yıl önce oynadığı oyunu, tek başına otomobilin içinde yeni baştan oynayıverdi. «Sonra, hanımla bey bağınrlar, (Dal içeri) diye. ben perde arkasuıdan seslenirim, (Dalayım ama kaç kulaç olduğunu bılmiyorum) derim... Tabii, halk atar kahkahayı, basar alkışı... Bu sefer onlar, (Yani, buyur diyoruz, buyur) derler, ardından ben yine haykırınm (Buyrun beyler, donerimiz tazedir) derim tabii yine basarlar kahkahayı...» bu arada Dümbüllü de bastı kahkahayı ! «Aptal Bekçi»nin birinci perdesi biterken, Küçüksu'ya geldik. Eski, bahçesi bakımsız, tahta kapılı koca bir yalı'nın onünde. «Ay, durun durun> diye otomobili durdurdu, aşağı indi, pırıl pırıl gözlerini kısıp, duvara yaslandı. «tşte Neşe Bey'in yalısı burası... Eeeh, eelirdik buralara da bıitün zençinler bir araya toplajıırdı. biz de onlan güldürürduk..» dedi. Harap yalınm çatı katını gösterdi, «Burda, soyunma odaları vardı. aşağıda da iki yüz kişilik bir salon... Kimbilir ne hale koydular şimdi burayı..» Salon, tahta bölmelerle parçalanmış, boyalan dökülmüş kapının önüne bir bez bot konmuş, iplere bikini mayolar asılmıştı. Dümbüllü, salonu açıp da halini görünce. kapıyı kapa tıverdi... «Dışarıda çekin fotoğrafımı. içerinin eskiye benzeyen hiç bir tarafı kaimamış..» dedi. Otomobilde Ortaoyunu sonra Allah, «Yürü ya kulum» demış... Yurumuş... «Ama Açıkhava Tiyatrosuna kadar yurüdüm işte, artık duracam... Bir veda gecesi vereyim de Açık Havada, bifsin... Yoruldum, ya bir Spor Toto dükkâ nı açarım, ya da Millî Piyango bajiliği japarım... Bir de su ikinci kızı bir kocaya versem ya, o zaman ooooh, oh... Şöööoyle bi, bacağımı uzatıp yatacağım...» diyor Dümbüilu... Kadıköy İcra Memurluğundan 967/2263. T. Bir borçtan dolayı mahçuz Kadıköy Göztepe Mahallesi Bağdat Caddesınde 103 pafta, 401 ada ve 150 parsel sayıh gayrimenkulun 8/216 hisse karşılığı B blok çekme kat 7 nolu dairesi Kadıköy İcra Dairesi satı* mahallinde satılacaktır. İMAR DURUMU: Istanbul Belediye İmar Müdürlüğünün 10.5.1968 gün ve 1495 sayılı imar durumunda, iskan sahasında 1/2000 ve 1/500O mıkyaslı Bostancı Erenkoy ve umumi kat nızajıu mer'i imar plânı dahilinde, bina yüksekliği 12.50 metre, bina derinliği en çok 20 metre, önbahçe mesafesi en az 5 metre, komşu ve arkabahçe mesafesi 4 er metre bırakılmak suretiyle ayrık inşaat nizamında imar durumu verilmiş olup not olarak da çatı katı yapılamıyacağı, yönetmeliğin 3.12 a. maddesin» tâbi olduğu ve bina cephesi âzami 30 metre olacağı bildirilmiştir. EVSAFI: Mezkur gayrimenkul Kadıköy Göztepe Mahallesinde bağdat Caddesinden deniz istikametinde aynlan, Yeni Yok Sokak ile Sarıgül Sokaklarının keşiştıği köşede altında 3 dükkânı olan iki blok halinde ve betonarma karkas olarak inşa olunmuş tam kâgir apartman olup tâkip mevzuuna dahil B blok çekme kat 7 nolu dairesidir. Girişte zemini karo mozaik kaplı bir antre, bir koridor, bir salon, iki oda, bir mutfak ve bir banyo mahallinden müteşekkil olduğu, banyoda termosifon ve mermer kurna bulunduğu, fayans klozetli olduğu tesbit olunmuştur. Dairede elektrik, su ve havagazı tesisleri mevcuttur. Bu dairenın bulunduğu blokta ceman 8 daire mevcuttur. Gayrimenkul Kadjtöyün en mutena mevkünde ve Bağdat Caddesine çok yakm bir yerdedir. Tapu kaydı ve kadastro çapı gibi olup tamamı 1454 m2 dir. KIYMETİ: Bulunduğu mevki, imar durumu, inşaa taraı, halihazır vaziyeti ve bu civardaki gayrimenkul alım satun rayiçleri ile gayrimenkulün kıymetine müessir bilumum hususlar gözönünde bulundurulmak suretiyle satılacak olan 8/216 hisseye tefrikli B blok çekme kat 7 Nolu daireye 64.000.00 lira kıymet takdir edilmistir. SATIŞ SARTLARI: Mezkur gayrimenkul Kadıköy icra Dairesi satış mahallinde 3.9.1968 salı günü saat 1112 arasında yapılacak olan birinci arttırmada hiç tâlip zuhur etmez veya teklif edilen fiat muhammen kıymetin "i 75 ini bulmazsa 13.9.1968 cuma günü aynı yer ve aynı saatte yapılacak ikinci arttırma ile gayrimenkul en çok fiat verene satılacaktır. Istiyene masrafı gönderildiğinde sartnameden bir suret gönderilebiUr. Daha fazla mâlumat almak istiyenlerin 967/2263 T. numara ile memuriyetimize müracaatlan ilân olunur. (Basm: 4924) 8089 Gayrimenkul Satış ilânı Burada da oynamış Ismail Dümbüllü, bu sahneye de çıkmış... Biz gittiğünizde, Şehzadebaşı'nın bu eski binasında kowboy filimleri oynuyordu. Hiç bir şey demedi Dümbüllü, şöyle bir gişeye yaslandı, etrafa bakındı, sonra merdivenlerden ağır ağır inip, kalabalığı yardı. uzaklaştı. Kendisini seyredenlerin, konuşmak isteyenlerin yanında da fazla duramadı. Yoruldum... İşte böyle dolaştık. Istanbul'u... Üsküdar'da 55 yıl önce sahneye çıktığı Dülküşa tiyatrosundan geriye her tarafı kırık dökük bir ev kalmış... Isimler akhndan fırtına gibi gelip geçiyor, «Ama cisimler yok...» «Üsküdar'da Şevkl Bey'in yanında başladım, sonra Kel Hasan'a tanıttı, onun yanına girdim, eee, eoel bu, Kel Hasan öldü, onun yerine kapıya benim adım yazıldı...» Dümbüllü, Peruz Hanım'm kantosunu Anadolu şivesi ile okuduktan Dümbüllü Küçüksu eğlencelerini andı, sonra da havalara çıkan salıncaklara daldi «Heyt, şu hale bak, nerde bizim buralara gelip de milleti güldürdüğümüz dcvirlerin ip salıncaklan, nerde şu gö'ğe fırlayan kayık salıncaklar....» dedi. Kendini güneşe verip, eski günlerin lizerine sünger çekmek istercesine bir kahkaha koyuverdi. Oğretim Uyesi Alınacak ANKARA ZAFER Mühendislik ve Mimariık özel Yüksek Okulu Miidüriüğiinden: 19681969 öğretim yılı için İnşaat Makina Elektrik ve Mimariık bölümlerine, yanm, tercihan tam mesaî yapabilecek Hava Harb Okuluna Oğrenci Alınacaktır. 1 Hava Harb Oktıluna kabul edilmek Isteyen 8ğrenciler; gerekli bilgileri ve müracaat formlannı; okullarından, askerlik çubeleri, hava birlik ve tnüesseselerinden temin edebilirler. 2 Hava Harb Okuluna girmek lsteyenler; Yukanda belirtilen yerlerden alacaklan müracaat {ormlarını eksiksiz olarak dolduracaklar ve aynca, formla beraber şu belgelerl de aşağıda belirtilen tarihe kadar gönderecekler veya okul müdürlüklerince gönderilmesini sağlıyacaklardıp. a. İki adet vesikalık fotoğraf, b. Fotoğraflı, nüfus idaresinden veya noterden onayb nüfus kaydj suretl, c. Diploma veya mezuniyeti bildirir belge. Bütunlemeli veya üniversitelerden müracaat edenlerden öğrenim durumlarını belirten bir belgeyi okullanndan birinci, ikinci veya üçüncülükle mezun olanlar, okul idaresinden alacaklan bir belgeyi de Uâve edeccklerdir. d. Üzerinde 100 kuruşluk posta pulu yapışbrılmifl ve açık adresi vazslnuş bir adet zarf 3 Müracaatlann kabul edilecegi tarihler: 1 Teramın 31 Temmuz 1968 31 Temmuz tarihine kadar müracaat etmis olmak çarthr. 4 Müracaat adresi: Hava Harb Okulu Komutanlığı Yeşilyurt İstanbul. Duyurulur. Bv. EjHtim K lıği (Basın: I. 232418708/8076) Ve Dümbüllü evinde artık.^. Bir rahat koltuk bulup bacaklannı uzatacak, «Oooh dünya varmış, dinleneyim azıcık» diyecek... Yahut da kendi deyimi İle «Ya SporToto dükkânı. ya da Millî Piyango bayiliği açacak.» Fotoğrai: Tulay DtVİTÇİOĞLU 968/115 Izmitte Alemdar Caddesinde 55 numarada halıcılık ve mobilyacılıkla iştigal eden Ali Koç tarafından 8.6.968 tarihli dilekçe ile talep olunan •nuhlet Kocaeli îcra Tetkik Mercii Hâkimliğince kabul ve kendisin» 10.6.968 tarihinden iübaren iki aylık konkordato mühleti 8.6.968 tarih ve 968/115 sayıh kararla verilmiştir. Konkordato isteyen Ali Koçtan alacakh olduklarmı iddia edenlerin işbu ilânın tebliği tarihinden itibaren yirmi gün içinde alacaklannı lzmit İkinci İcra Memuru Enver Ayhana bildirmeleri. Hilâfına hareket edenlerin konkordato müzakeresine kabul edilmeyecekleri. Konkordato tekliflerini müzakere etmek için bütün alacaklıların 5/Ağustos/968 pazartesi günü saat 17.00'de Kocaeli Adliyesinde Baro oda sında hazır bulunmalan lüzumu İcra İflas K. nun 292 nci maddesina tevfikan ilân olunur. Konkordato Komiserl M. Enver Ayhan (Basın: 4932) 8090 Izmitte Ali Koç Konkordato Komiserliğinden • • ÖĞRETİM Üİ'ELERİNE ÖĞRETİM GÖREVLİLERİNE Siirt Valiliğinden Bayındırlık Bakanhğı Yapı ve İmar Işleri Reisliğinin: • ihtiyaç vardır. Isteklilerin, Profesör, Doçent veya öğretimde tecrübeli ve s&hasında doktora ya da yüksek ihtisas yapmış olmalan gerekmektedir. İlgililerin Müdürlüğümüze müracaatlan rica olunur. (Has: 2656/8077) Küçükçekmece Belediye Reisliğinden Belediyemızin ihtıyacı bulunan bir adet ÇÖP KAMYOBÎETİ ALINACAKTIR. Muhammen bedeli 75.000 lıradır. Bu işe ait geçici teminat 5625 liradır. İhale 24/7/968 tarih ve saat 15.30 da kapah zarf usulü ile yapılacaktır. Teklif mektuplan aynı gün ihale saatinden bir saat evvel Belediye Riyasetıne teslim edılecektir. Alınacak kamyonete ait şartname Belediye Yazıişlerinden bedelsız olarak temm edıiebilır. (Basın: 20988/8075) İLÂN Konya Valiliğinden 1 tl Jandarma Alay Komutanlığı için on adet SSB (10 Wat) telsiz cihazı kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 2 Muhammen bedeli 175.000 lira olup geçici teminatl 10.000 liradır. 3 Eksiltme 24/7/1968 çarşamba günü saat 16 da Ozel İdare Binasındaki İl Daimî Encümenine mahsus odasında icra edilecektir. 4 Bu ışe ait şartname her gün mesaî saatleri içinde tl Daiml Encümen Kaleminde ve İl Jandarma Alay Komutanlığında görülebilir. 5 İsteklileriı. 2490 sayıh kanunun 32 nci maddesi gereğince hazırhyacakları teklif mektuplan ile muvakkat teminat makbuzu ve şamameye uygun belgelerini havi kapah zarflarinı ihale saatinden bir saat evveline kadar İl Daimî Encümeni Başkanlığına makbuz mukabili vermeleri luzumu ilân olunur. 6 Postada vuku bulacak gecikmeler nazan (tibar» »lıtıma» (Basm: K. 1079 • Basın: 21057/8073) Milli Eğitim Bakanlığından Yabancı Memlekeller için İmtihan Tarihi 1983 • 1969 ders yılında Etibank, M. T. A. EnstitttsU, SUrnerbanfe Türkiye Petrolleri A. O. ve PETKÎMPetroklmya A. Ş. hesabına yabancı ülkelere gönderilecek «"rfjncller İçin 1519 Temrouz 1968 tarihlerinde yaptfaeağı Uftn edtimls olan «eçme lmtlhanlan görülec lüzum Uzerlne 914 VıJl 1968 tarihlenne bıratalmıştır. Bu bntihanlara kablmak lstlvenlerln dllekçe formlanra mezun olduklan okuUars verm» furasi da 19 Ağustos» kadar uzatünuştır. (BtflB: A. 8874 21104/8074) 1 Eruh Orta Okulu 6 dairell Sğretmen lojman inşaatı 2490 savılı kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 2 İsin kesif bedeli 330.544.40 liradır. 3 Eksiltme Siirt'te Bayındırhk Müdürlüğü Odasında 29.7.1968 pazartesi günü saat 10.00 da yaptınlacaktır. 4 Eksiltme şar+namesi ve diğer evrak Bayındirlık Müdürlü|ünde görülebilir. 5 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: A (16.971,78) liralık geçici teminatmı, B 1968 yılına ait ticaret belgesini, C Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri OEksiltme sartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) plân ve teçhizat beyannamesini, Teknik Personel Beyannamesini, Taahhüt Beyannamesini, Kredi imkânlarlnı bildiren malj rura büdirisini, Bayındırlık Bakanlığından alnuş olduklan (C) gruoundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterlr müteahhitlik karnesinl ibraz suretiyle Bayındırlık Müdürlügünden alacaklan yeterlik belgesini teklif mektuplan ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 6 tstekliler. teklif mektuplarınj 29.7.1968 pazartesi gtoö saat 9.00 a kadar makbuz mukabilinde İhala lomiayonu Başkanlîğına vereceklerdir. 7 v e terlik belgesi alınmasi için son mttracaat tarihl 24.7J.968 çarşamba günü mesaf saati sonuna kadardtr. Telgrafla müracaatlar ve postada vâM gecikmeler kabul edilroeı. flân oİTtntzr. (Bum: 20783/8072) İsl. Dz. Tek. M!z. SaJ, A!. Koms. Başkanhğından1. 1 Kapalı zarf usulfl ile Deniz Harb Okulu binaları onanmlan yaptınlacaktır. Muhammen bedeli 105245.57 lira olup geçi« teminatı 6512.28 liradır. TenziJâtm Uândaki muhammen bedel üzerinden yapılmasj şarttır. 2 Keşif ve şartnameler Komisyonumuzda. KJCJC Ankara ve İzmir Lv. Âmirliklerinde bedelsiz görülebilir. 3 İhalesi 31 Temmuz 1968 günü saat 15 30 da Kasımpasa'daki Komisyonumuzda yapılacaktır. 4 Isteklilerin 26 Temmuz 1968 günü mesaf saati sonuna kadar îîtanbul Deniz îrşaat Emlâk Kumandanlığına (Kasımpaşa) müracaatla alacaklan yeterlik belgelerini havi teklif mektuplannı 2490 sayıb kanunun hükümleri dahilinde hazrrlayarak ihale günü saat 14^0 a kadar Komisyonumuza vermeleri (Basır.: 20792/8069)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog