Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

12 Tenunnr 1968 OuMhlüHl SAHÎFE BE8 Hamile bir kadmı götüren cânkurtaran devrildi ANKAR*. (Cumhuriyet Burotra) Doğum sancısı tutan genç bır kadını ha«tahaneye gMuren Se^al Sıeortalar haOahanesıne aıt ambulansın fazla suratten rotu çıkmış ve bu sırada çsrptığı Hulusı Karapolat adındakt emeklı bır oğretmen ezılerek ol mu<;tur Kaza onceki akşam saat WW) cıvarında Samsun yolu uzrrınde olmuş, Zelıha Yavî» adıtıdaki hamı'e genç kadını Sosva! Sıportalar HastahaneMn» goturen 06AE132 plâka numarah ambulâns. Avdınhkevler cıvannda rotu çıkarak devrılmiştir Bu n rada yoldan geçnn'k'e olan emeklı oğretmen ambulân«ın altında kalarak ezılmış, ambulânsın soforu Ali Rıza Kurf'U ve gorevlı hemsıre Nıdi Ugu»" pğır şekılde varalanmıslardır Genç hamile Zelıha Yayla'ya Vaza sırasınHa herhangi bırscv olrramış \e daha sonra kaldınldıSı hastahanede bır erkek çocuğu dun>ava getırmıştır. Uludağa çıkmak istiyenlerin karşısina "Teleferik bozuktur,, Jevhası Bursa'da festival var BLRSA, (Yasar Yalçın Işkâr blldirı>or) Halkta bir heyecan». 7 temmuz pazar Bursa Cumhurıyet Alanı ve Setbası Caddesı tum enstruman seslen ıle çınlıyor Davul, keman, zurna, kontrabas zılh def, klarnet en tız seslennı çıkararak muzık turlusu sunuyorlar Ekıplerde hevecan, halkta hevecan Bursa Ulu^lararası Halk Oyun lan Festıvah başh\or başıı>acak Yerlı, yabancı Turıstler, onbmlerce Bursalı ve Festıvale katılan ekıpler, yerlı, yabancı televızyoncularla basın mensupları a>akta bekleşıvor Bız beklıve durahm Bursa Valısı ıle Beleaıye Başkanı, Pakıstan Dışışlerı Bakanı Arshad Husevın şerefıne verılen ogle vemeğınde Denıldığıne gore Protokolda Beledıye Başkanının bulunuşu, Valının hoşuna gıtmıyor Bu hoşnutsuzluğunu da açıkça salonda herkesın duyabıleceğı bır şekılde soyluyor Beledıye Başkanı da bu durum karşısında sınırlenerek yemeğe katılmayıp Çelık Palas'ı terkedıyor Bu «protokol olayı»nm çıkması ortalığı karıştırıyor Halk beklı>or, bız bekhyoruz. ekıpler beklıyor, daha doğrusu beklenıyor lar(') kaka gerı puskurtujor Prestıjuıl jıne kurtarıyor Ve boylece ekıpîer geçıyor Halk ıyı goreyım dıyor, polıs yetışıyor «Eğlenceye dft \et toreni» bıtıyor Buısa'\a Festival dolayısiyle gelen bınlerce yerlı ve jabancı turı<;t Uludağ'a çıkmak ıstıjor \e Te leferık Istasyonuna çıkarak «Teleferık Bozuk» levhası ıle karşılaşıyor Bu durumda da \uzu gulen turıstler değil de Bursalı şoforler olu\or \e Tıcaret Bakanı saat 19 da 5 Bursa Mılli Fuarını açarak •Mâmur ve mureffeh Turkıye yaratıvo"u7 dıvor Bo>lece bır hafta surecek olan Bıır^a U'uslararası 7 Halk Ojunları Feshvalı \e bır ay surecek ö Bursa Mılli Fuarı ıl» hall.m dert festıvah devam edıp gıdı>or Bursa fe^tival lorenindc, Kafkas ekıbi «Kazaska» oynarken gorulu>or. Sağdaki tozluklu, Moskova Universitesi mezunu ekip oğretmenidir. (Fotoğraflar: Yaşar Yalçın IşkârBursa) dikildi Çekoslr^ak Halk Ovunlan Ekipl de .Orman'da> isımll o>un ıle eğlencevs dâvet geçidıne katılmıştır. Resimde, Çekoslovak ekıpinin «yunu gorulüjor. AfABEY DERT DINLIYOR Beledıye Başkanı Fahrı Atabey vatandas.ların çeşıtlı Beledıye hizmetlerı kor.usundakı dert ve ısteklennı tesbıt etmek ıçın \atandaUarla gbruşmuştur Bu arada Beledıvede gorevh kışJer de deri'erını bıldırmişlerdır. FotoğrafU; A'abey bır temızl'k ısçısı ıle konuşurken goruluyor. Bankalar dışmdaki tasarruf yatırım sahasına çekilecek T ÎZMtR, (Cumhuriyet Burosa) Bankalar dışında, şahı^lann elınd e bulunan tasarruliarın : e nı yatınmlar ıçın Kanauze edıl me<ı konusunda, E^e bolgesı Sanayı Odası yenı bır çaLşma 12 TcmmuzRebiurâhır 16 IklndJ t V I 1 1 *7 12 19 16 19 19 41 21 40 8 55 4 11 8 37 12 CO < 1 > Ih 1 2 25 1 59 813 ya gırmıştır. Sanayı Odası, Dolgedeki atıl tasarruf gucu uzerınde ınccleme vapmakta ve oluralu sonuç alın dığı takdırde çalışmalano Tıırkıye çapında genelleştırnmesi uzerınde durmaktadır. Yetkılıler, Ege boıgesı çalısmalarının olumlu soııuç vermesı halınde bır çok tesıslenn Izmır ve Ege kesımının dı^e»1 bolumlerınde kurulmaMnın mumkun olacağını sovlemısler ve lısmaların olamin safnava ması, Bankaların ta&arrudarı terinde pek etkıll olrnayacaktır. Bnrsa'da karulacak 45 roil\on srrnıaveli çlmcnto (abrıkası. sermavesinin lîankalar üzerındekı etkısı ancak 2 mılvon lira olmustur. Bu nedenle calış maların musbet «onuca Banka ların tasarrof mevduatlarının azalmasına sebebıyet vertneyecektir» demışlerdır. Motosiklet kaza8inda öldii ADANA Ahmet Dınçer y<Snetımındekı 01 DC 437 plâkalı kamvon, Yeşılevler yolu kavsığında bır motosıkletle çarpısmıstır Kaza sonucunda motosiklet surucusu 41 yaşında Alı Sami özlututar derhal olmuş, 13 yaşındakı oğlu Erol da ağır sekılde \ aralanmıştır. Başanlı bir tören Nıhavet saat 17 de başlaması lâzım gelen «Eğlencelere dâ\et» adı altındakı geçıt toreni, 55 dakıkalık bır gecıkne ıle 17 55 de Valı Ertuğ rul UNLUER m koruşması ıle 7. Bursa Uluslararası Halk Oyunlannm geçıt toreni başlıyor. Efsaneler ekıpı Mehter takımı önde yeşıl bayrakları, arkada ' kor at, sojlenen marşın sırtma yuklenen buvuk davulların apırhğı altında ezılerek >uruyor. Kor At'ın arkasından baltası ellerınde bır ^IIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllIllllhlllllllllllllllllllllllllMltlllllllMIIIII ^H • M ™ • • E j ™ • 11 Ij = j E j Arazilerimize su istiyoruz £• Türkiye'nin en genç Belediye Başkanı ^Pİ Ersis'te IIIIMIIIIIIIIIIIIIIMIIIMI|i= ARTVİN Artvın'm Yusufeli ilçesının Ersıs bucağının yenı Beledıye Başkanı, Tunçay özarı lan . Lıseden ayrılmış.. Turkıyenın en genç Beledne Başkanı olduğunu soyluyor. Saltanatını yıktığı rakıbı AP'll Alı Osman 18 vıldır Erais'ln Beleriı\e Başkanlığını yapnıaKta ıı'ı. Hıç bır rakıbı onu bugune dek venememıştı Genç Beledıve Başkanı, «Artık herJıeı iyıyl jor me>e başlamıştır» dıyor. Ersıs' ın buyuk gelır kaynajll olan çeitık urununun verımını arttırmak ve uretıcıyt memnun ttmek ıçın bır kooperatıf kuraca Jını da soylujor Başkan Genç Başkanı tum Ersıs lılcr, «18 jıllık saltanatı yıkan Reis* dıvor şımdı özarslan, «EJer hemşebri lerım ban» vardım edcrlerae, Erıiı'i cermefe çevıreceğını» dıyerek buyuklerıne bucajjinı gor meje dâvet edıyor orman hıkâvesını anlatan Halk Oyunu ıle Çekoslovakja ekıpı, protokol trıbununun onunde gosteri >apı>or Bır anda Cumhurıyet Ala nı davul zurna seslerı ıle doluyor ve de Karavılan en kıvrak Anadolu ezgısını davulunun derısınde ezercesıne tokmağmı vurarak gelıjor. Hem çalıyor, hem oynuyor. Isveç ekıpı soğuk ıklım ınsanlarına ozgu bır canlılıkla alana gırıyor, en hareketlı oyunlarından bırınl gosterecek . Halk daha ivi gorelım dıye bıraz ilerı çıkıyor.. Polif yetıjıp halkı ıte Bir tokatta öldürdü ANKARA, (Cunhunyet Bürosu) Tahsın Akça adınıia oır sahıs, çocuk yuzunden savga ettığı Ra^ım Karamao adınja 18 yaşındakı gencı bır tokatta oldurmuştur. Olay dun akşam Arıa'aıtalarda cerevan etmış. Tahsın Akça* nın tokadıyla once feıidiık f.pçi rerek bayılan genç, djha sonra hastahaneye kaldırılır<en yolda olmuştur. Izmir'de tapu verileceği haberi (izerine yeni gecekondular yapılıyor İZMİR Beledıye Başkanı Osman Kıbar'ın 26 bin gecekonduya tapu verıleceğıni açıklanıası uzerıne ıki gıin içinde Naldöken sırtlarında 30 a yakın gecekondu yapılmiştır. Mımarlar Odası Başkanı Akif Kınay «Yapılan gecekondulara tapu dağıtımının, gecekondu »orununu halletmeveceğini» bildırmış ve «Bızim Koruşumüı ucuı konut sahası ihdas etmektir. Ise plânla başlamak gerekmektedır. Ama işin içine siyasi tnaceralar girdifi içın freçtieimız seçimlerde vuzlerce gayri sıhhi gecekondu yapıldı» demıştir. 39 BtN GECEKONDU Izmır'de 20 bın gecekondu bulunduğunu ve buralarda 150 bin vatandaşın oturdugunu so> leyen Akıf Kınay, Imar planının rasyonel hale getirllmestnln sart ol dugunu behrtmla ve »unlan aöylemistlr: «TezimU, lskin dıgı •ahalano açılnusı Te pUnlann hanrlanıp vatandaşa verilmesidir. O zammn, slmdi maliyeti Iki mlsllne çıkan cecekondu, yan yanya çıkacaktır.» öte yandan tzmır'de gecekondu bölgesı olarak bılmen Vejılyurt, Gültepe, Altmdağ, Kadıîekale ve Naldöken'de yaşayanların yüzde 85 irıın hasta olduğu tesbit edılmiştır. Kayseri'de çimento fiyatları arttı KAYSfcRl Şehrımızdekı insaatların rekor sevıyeve ulasması, çimento fıatlannın bırden artmasına sebep olmustur öncekı gun torbası 15 lırava vukselen Sıvas çımentosu, dun de kontrolsuzluk yuzunden karaborsa fıjatını muhafaza etmıştır. Çimento fıyatlannın bu şekılde artması, buyuk kooperatıf ınsaatlarının durmasına sebep olmuştur. nm • Tedi koyun arıklı durumu 11/3/1967 (arihinde Cutnhuriyet gazetesi kanalı ile Devlet Su Işleri Umum Mudurluğune israrla duyurulmustur. L'mum Mtıdurluk 11/8/1967 günlı ELâzığ Su Işleti Idareşine gereken talimftt verildiği Iıalde bu Idare tesklâtı bu koylerin aciUı durumuna hor bakmaktadırlar. Çunkd Tedl Koyun (7000) yakuı nufuslan perişan re •efalet içinde yaşıyorlar. Milli gelenek tarihlerimizden kuraklık ve geçimsizlik yuzunden Orta Asya'dan Ata dedelerimız goç etmişlerdir. içinde yaşadığımız 20 inci asnn son yansında yaşıyoruz. Tabiativle eski yasayı; ile jundiki yatayi}i mukayese edilirse çok fark gorulu>or. Fakir koyler >az geünre yuzde yetmişi Devlet Demiryollarmda Balaş işinde çalışmak için Van'dan Trakvaya kadar çoluk çocuğu ıle çalışma seferıne giderler, yaşayışı sefaletle devam eder. Bu koylerin arazılerin bitişiğinde yapılan Surgu Barajında bu koyler fakir ve mağdurijetimızi devlet babaya bildirip arazimize su istiyoruz. Bu barajda arazilerimize su verilirse medenl dunya âletninde (7000) nüfnsta yaşıyacaktrr. Evvelâ Allah sonra raedet devlet babadan bekliyen 7000 nufus »ayın Su Ijlen Umum Mudumnun ellerinden operler. Arazimize su istiyoruz. 7 koyun halkına izaieten. Çiftçi KaHar Elmas Doğanşehir Çığlık koyii Haklar tanınmamış | ki kesilmiş olsun | Gazetenızın 31.5 I')b8 tarıhlı E nushasının 5'ıncı sahıfe, Cum Ş hurıyete mektuplar sutununda s; «Rasat memurlarının durumu» E başlıgı altında, Mıthat Ferah Ş ımzası ıle yayınlanan yazıda o Ş zet olarak, «DSl'de rasatçı ola 5 rak gorev almakta ıken toplu E ış sozleşmesının 24'uncu madde E sı gereğınce parttaym oıardk = çalıştırılmaları hakkında karar s aündığını belırterek, mağdurı E yetlerının onlenmesı» ıstenıl E mektedır. E llgılının uyesı olduğu anlaşı E lan Teslş Federasyonu ue Ba S kanlıgımıza bağlı DSİ Genel E Mudurluğu arasında ırnzalanmış E bulunan 2. Donem Toplu lş Soz ş leşmesının (Kapsam) matlabını E taşıyan 2 maddesının «C» fık E rasının 3. bendınde «Parttaym = ışlerınde çalısanlar bu Toplu lş = Sozleşmesınde haklarmda du E zenlenmıs bulunan ozel hukum E lere tâbı olup sozleşmemn dığer Ş hukumlerınden ıstıfade etmez s ler» denmekte ve bu kâbıl ışler E de çaiışanlar ıçın sozleşmeje ko E nulmuş bulunan 24. nıadde ıse: Z «Parttaym çalışan ışçılerın uc ZZ retlerl bu pozısyonlar ıçın (Ek. 2) sayılı cedvelde lesbn edılen ^ asgari derecenın 1 kademesı jev Ş mıyesı 8 e bolunmek «uretıyle s bulunacak saat ucreti; bu ışler E ıçın sarfettıkleri mesaı saatlen E ne çarpılmak suretıyle tesbıt e ^ dılır Bu tesbıtte ışçının halen E almakta olduğu yevmıye duşu E rulemez» şeklmde tedvın olun S muştur. Parttavm çalışan ve rasatçı ~ olduğu anlaşılan ılgılıye esasen sozleşme ıle çocuk zammı, ye E mek parası Ve ucret artışı gıbı saır haklar tanınmamış olduğu tZ cıhetle, bunların ışverea tarafın E dan kesilmesı gıbı bır durum mevcut değıldır. E tşbu jazının gazetemzde neş E rı suretı>le konunun cçıklanma E sını rıca ederım Enerjı ve Tabıî Kaynaklar E Bakanı ~ Refet SEZGİN = Inönü bugün îstanbul'a gidiyor ANKARA (Cumhurijet Bürosu) CHP Genel Başkanı Ismet tnonu, bugun kara yoluyla tstanbuıa gıdecektır. Inonu İstanbuldaki evinde bır sure dınlenec»ktır. = ; . 1 Su durumu | anormal ise de... ~ S E = E E E S E E E E E Ş E E E E E ^ ~ E E ü E = «6 aydan berı su yuzu gormedık» başlıkh jazı ügılüer taraimdan ıncelenmıştır cHer ne kadar bu semtın su durumu anormal bır şekıl arzetmekte ıse de 6 a\dan berı ^u aıamadık ları ıddıası vârıt değıldır. Ancak geçen hafta içinde aralıksız cereyan kesılmelerı vuku bulnıuş oldugundan, Karadenız Caddesı ıle Nevşehırlı Ibrahım Paça Sokağmdakı bınalar normal su ala mamıslardır. Esa^en bu mıntıkadaki bınaların ârızalar harıç, her gun saat 8 00 ıle 11 00 arası ıkıncı katlara kadar 11 00 ılâ 15 00 arası uç ve dorduncu kat lara kadar su almaları kabıl olmak tadır. înşasma başlanılmış bulunan Ahbey ko\u barajından şımdıhk ey lul ayından ıtıbaren gunde 20 000 m3 kadar ılâve su almak \e bu suretle şehre \erılen su mıktarınm °o 10 cı varında arttırmak mumkun olacak tır» Rakım Zlyaoğlu Bir açıklama Gazetenızın 27 5 1968 gunlü nüs hasının 5. Savfa, 1. Sutununda \a>ımlanan «Mılli Eğıtım Bakanlığından Cevap Beklıyorum» başlıkh yazı ıncelendı. 1 Murat Cıhan, 2 5 1967 gunlu Fışdılekçe ıle IzmırBuca Eğıtım Enstıtusunde açılan E|ıtım tdarecıhğı Kursuna katılmak uzere başvurmuş ve odeneKİerının Rıze Malıye Sayman lığına e^nderılme^ını Ktemıştır 2 Kendısme, adı geçen kursa katılmak uzere 26 6 1967 gun ve 13236 sayılı odeme emnyle Rıze Defterdarhk Muhasebe Mudurluğunp (500 TL ) odenek gonderılmıştır. 3 23 1 1968 tarıhlı dılekçeslle gonderılen 500 lıra odeneğın yetışmedığınden bahısle yıne (Rıze) Saymanlığına (350) lıra daha odenek gonderılmesını ıstedığı bu odeneğın de 2 2 1968 gun ve 39895 sayılı odeme emrıle Rıze Savmanlığına gonderılmıs ve durum 6 2 1968 gun ve 148 sayılı ya7imızla (Murat Cıhat • Gündoğdu Ortaokulu Mudurü) adre sınt bıldiTilmıştır A. YAZIN FAZLA GÜNEŞTE DURMAKTAN İLERİ GELEN AGRILARINA KARŞI Turkı\eniı> en genç Ke!edi>e Başkanı Tuncay Özarslan İ Belediye Encümeninde | 3 parti koalisyon yaptı GAZİAN'TEP 2 hazıran'da yapılan mahalli seçımlerden 38 gun sonra Gazıantep Beledıyesı Ba<;kan Vekıllığı ve Encumen ujehklerının seçımı yapılabılmıstır. Buna gore, Başkan Vekılhğine CHP'lı Selâhattın Çolakoğlu, Encumen uyelıklerıne AP'll Osman Üzumcu, CHP'lı Emın Erdem, TÎP'lı Resıt Guçkıran seçılmlşlerdır Beledıve Meclısınrfe partılerın sandalye durumu şoyledır : AP: 16 CHP 14, GP 7, TlP: 2 G.P.'DE ÇÖZtLME AFÎON Şehrımız GP ll teıkılatmda çozulmeler başlamıştır. tlımızde GP'nın buyuk umıt ve ıddıalarla gırdığı Beledıye Başkanlığı seçımlerınde başarı gösteremeyıp beklenenın tam tersi ıle karşılaşması, ıl teşkılâtı elemanları arasında huzursuzluk ,ıkmasına ve bırbırlerıne duşme=ıne yolaçmıştır Bu cumleden otarak GP tl Başkanı Bekır Tlrvakıoğlu başkanlıktan ıstıfa ederken, isımlerinın açıklanmasını ıstemiyen bazı GP'lıler de partilerinden aynlmışlardır. Partl llert felenlerlntfen alınan bilgiye g3re, durum duzeltilmek amacıyla Gcnel Merkez* bildirilmiı, ytrdım UUnmiıÜr, Ferit SANER | Yolumuzu yapabilme Mılli Eğıtım Bakanı Başmusteşar İ miz için yardıtn Şahit arıyor İ bekliycruz E Bızler, Karsm Arpaçav kaza«ına S bağh, Şahnalar koyu sâkınlerıyız E Câmı, ıçme suvu. sıılama suyu, oE kul, koy kutuphanesı, postahane E gıbi ıhtıyaçlan şahsı gayretlerımız E le meydana getırmış durumdayız S Koyumuzun zaruri ıhtıyacı olan = ve Kars hudut şosesını Kâze Kars E hudut tren hattına bağhjacak, ay E nı zamanda koy ıçmden geçerek. ko yumuzu çamur deryasmdan kurE tarmağa yarayacak olan ıki km uE zunluğundakı yolun yapılman koE yumuzun takatı dışında olduğunE dan yapılamamaktadır Bu yoldakı E muracaatlarımız akım kalmıştır E Yolu yapabılmemız ıçm devlet taE rafından bızlere grayder, dozer gı E bl araç yardımında bulunıılmasını E bekllyoruz. Onıc Sam E Şahnalar Köy Mh. CHP Merkezinde kooperatifçilik bürosu kuruldu 4NKARA (Cumhurijet Burosn) CHP Gencl Merkezinde bır «Kooperatıfçılık Buro=n« kurulmuştur. Başına Doç Dr Zıya Gokalp Mulaım'ın getırıldığı bır buroda CHP nın kooperatıfçıhk konusundakı go ruşlerı etraflı bır «jeküde tesbıt edl lecek ve ortanm soluna uygun bır kooperatifçilik gelıştınlmeğe çalışı lacaktır. 13/5/1966 tarıhınıJe Adana 1 1 1 Kozan llçesı Yuksekoren ko\unde tetbırsızhk ve dıkkatsızlık sonucu kaj'invalıdem Hatıce Sakallının olumune sebeb olmuştum. Tertıplı ve tahkık IOnucu ahnan sahıt beyanlanyla kasten oldürmekten 15 yıla mah kum oldum Mahkumıyetım tastık edıldıkten sonra olay 4nmda huvıyetıni tesbıt edemedığımız bır sahsın bıçerıne ekın temın etmek ıçın koyumuzde ve olay yerınde bulunduğunu 8ğrenmış bulunuyoruz Olayın faılı benım esrarengız bır sekilde kayıp olan ve tanımadığımız bu sahsm sahıt olarak ınsaniyet namına adresim» veya Kozan Ağır Ceza Mahkemetln» mflrat caat ctmesınl yalrararak riea ederlm. Ne olur acıyın bize i Bızler yıllardan ben 5 km. yo lumuzun yapılmasını beklıyo ~ ruz. Ne yazık kı Devlet bıze elı E nı uzatmıyor, bızım koylen hıç E bır Devlet adamı ılgılenmıyor. Ş Koyumuıun yolunun plânı yapıl ~ dı, çızıldl, kazıklar çakıldı, ıste nılen parayı ıstenılen Bankava E vatırdık. Çevremızdeki koylerin ^ vollan yapıldı, bızım koyun yolu » vapılmıyor. Dın ayrımı yapıldı Ş Şınrfan, hastalanmızı sırtımızda E tasıyoruz Kımıni yetıştırıyoruz E doktora, kımı yolda oluyor Ne S olur S km lik yolumuzu yapsa s nız. Sayın Koy îşlerı Bakanının bununla ilgılenmesınl art ede rim. OÜNOÖR 8ERBE8T = Oflıeltepe KBrfl SÖKE E Inşaatların sokağa taşması önleniyor İZMİR, (Cnmhnrivet Büro§n) Buntfan sonra Izmır'dekı ın<;aat!ar da hasır veya tahta perde ıle ortulecektir tnşaatların örtulmemesi nedenıyle bırçok kaza olma<;ı, Beledıve îmar tşlen Mudurluğunu bu volda bır karar almava sevketmıştir. Ayrıca ınşaatlar onunde bulunan tretuvarlara veva caddelere, sokaklara kum, çakıî. çımento ve riemır gıhı ınşaat maltemeslnin knnmııınt da müsaadt •dılmiyecektir, OPON faydalıdır OPON, bas, dis, adale, sinir, lumbago ve romaiızma ağrüannı leskın eder OPON, bayanlann muayyen zamanlardakı sancılannda başarı ıle kullanılır OPON, gunde 6 iablete kadaı almabılıı nıııııiıııııiMiııiHiııııııııııııııııiMiıııııııııııııuııııııııııımımıııııııııııımıııııııııımıııııııııııııııııııııııııııııii7 Yenı Ajans: 3955/8109
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog