Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

SAHİFE \K\ 12 Tcmmuz 1968 SÜITOZU Fakir BAYKURT ugün ilkokullarımızda dört miljona yakın çocuk var. Bunlar köyde 170, kentte 200 ffinden az olmamak üzere öğretim görüyorlar. «Beslenuıe eğittmi» adı verilen program gereğince bu eocuklara her gün Amerlkadan geleıı siit tozlannı critip içiriyoruz, UDU, yağı, peyniri çörek yapıp y e . diriyoruz. Vılda bu kadar giin ve dört mflyon çocuk, kendi okullanmızda kendi öğretmenlerimizin e le boyle bir işlemden geçirilirken, acaba aua babalar ve yüksek sorumluluklar boyle bir beslenme eğitiminin ne demek olduğunu lyice düsiuımekte ve bilmekte midirler? UNIVERSİTE B m ^emeye veriliyordu. Süt tocu torbaJannd» A* merikan bayraği, tokalasan iki el, her dilden bir takun yazılar yer alıyordu. Deniyordu kl, «Bu tozlar Amerikan halkından «Türk halka» bağiîtır.» Bir çoğnnun hâlâ nine ve dedesi sağ olan çocuklanmıza, hayatlannın en ağır işi olan bağışla beslenme, böyle «devlet toruyla» uygulanıyordu. Bunu gönlü götürmeyen, kaçan, kusan çocuklar görülüyordu, Bunlann ana babalan okullara çağnlıp torUnıyor. du. Fakat tepkiler yetkililere bir sey anlatmıyordn. | şler geçen ders yılı başına kadar böyle sür* d ü . 7, 8, 9 kasım gtinleri, Egenin ban köylerinde erftilmi; tozdan yapılmı; sütleri içen çocuklar kitleler halinde karın ağrısına tntuldular. Kıvrandılar, atesleri çıktı ve kustular. Ana babalar, ögretmenler telâsa düştü. Çocnklan kiilüstiir köy oto büslcrlne doldurup, dağlardan derelerden geçirip üağlık merkezlerine getirdiler. Beydoğan'dan Ödemiş'e 83 çocuk geldi. 15 tanesinin durumu ağirdı. hastahaneye yadrdılar. Ötekilerin midesini yıkayıp geri yolladılar. Bozdağ'dan daha fazla idi gelen çocuk... Biyo Kimya Doçenti Osman N. Koçtürkle birlikte TÖS adına bu yerlere gidip konuyu inceledik. Benzer olaylar E?enin başka ilçelerinde de meydana geldl. Ama ilçililer hâlâ konuyu kavramıyorlardı. Bozdağ'da bizden önce inceleme yapan resmi kuruldaki bir yetkill, okul müdürü Nurettin Özveri'ye: «Tabii!..» diyor, «Hazırlamayı bilemediniz, işi gevşek tuttunuz, çocuklar da rehirlendi!» En giiç kosullar içinde. 600 liraya calıjan öğrerınen hiç sesini çıkannıyor. Sadece bakıyor ilgililerin e«neyen gözlerine. Masanın üstünde elma var, sigara var, buyrun alın, demiyor. «Hiç olmazsa bu kadar bir öç aldım beylerden...» diyor bize. Süt tozu torbalannı gozden geçirdik. Torbalar üstünde adreg olarak neler yok: Fas. Karasi. Manilla. Turkey... Hep sömürülen ülkelerin adlan... Böyle böyle avsuniayıp besleyerek, gelecekte de sömüriiye elverisli bir yurttaslar ortamı gelijtirmek istiyorlar. 14 yılda uygulanan 12 projenin amaeı budur. Hele bunun sütie yapılanı daha nstacadır. tnsanın anasını çok sevmesinin temel nedeni olarak «sütbağını ilerl sürerler. Somürgen uluslar süt tozuyla böyle bir bağ kurma yolunu da ele ahyorlar ki. kendilerini 111e de sevdirecekler... Ama zehirlenen çocuklarımız? Onlar kusuyorlar. Ve yerel olarak Hükumet doktorlarınuı bazıla. rı, büyiik kentlerdeki laboratuvarlara bu tozlardan örnekler yolluyorlar. Farelere yediriyorlar. Fareler buruşuyor. bayılıyor ve ölüyor. Millî Eğitim Ba kanlığı gene de sesini çıkarmıyor. Örgiiflerimizin feryadı ve bildirileri üzerine ancak Sağlık Bakanlığı geçici olarak bir «Stop» çekiyor bu uygulamaya. Aroerikancı çevreler «stop» kısa sürsün diye, zehirlenmenin kaptan kacaktan, ve öğretmenlerin işi İyi yürütmeyişlerinden ileri geldiğini yavmağa çalısı yorlar. Biz îzmirdeyken süt tozu dolu bir vapur daha yanaşmıştı limanımua.» •••• Rektörler konferansı I ıProf. Dr. Hikmet BIRAND; ken, »onradan ilk okul SJretmenl ye okullan kununda rektörler, ya da yonun uçü Kültür Bakanlan, üçü nirekliliği sağlamak için eski rek Rektörler Konferansı tarafından ata üîtirmek »orunları da genisletilm' nan altı üyesi vardır. Komisyon Baş olan görev kapsamına girmiştir. Rek törler temsil ederler. djndan yanlış anlajılınasm, «Bakanlığı sıra ile degişir. Kor ! "'ıım törler konferansı Kurumunun götı Almanya Rektörler Konierangörevi Batı Aimanva'da akademik revlendirdiği sürekli komisyonlarıt> Rektörlerin yapıeı nitelikt» sınavian, özelliklp rîîrjloma sınavlan dan biri de Üniversite Kanunları olmayan göniîmeler (teftü1 efkâr) ni, öğrencilerin (iniverfife ve fa Komk'omıHıir. Komi«vnn fiiel»"; için yaptıklan toplantılar olmayıp, külte s**i»nı> ve de?i=ffrme (>i""i*hukuk. Szellikie kamu buKuku bil mikl ö'zpürlüeünü zedelemeden koÜniversitelerin Szerk yönetimle yük ginleridir. Aralannda ""'nik Üniordine etmek. baska ba'ka ve yaban lenmij olduklan agır sonımluJuğun versite sorunlanna âsina bir uzman cı memleket üniversitelerinde v»*>ı atı Almanya Rektörler Knnf»ran fereklerini bir düzeyde yerine geti da vardır. Bu komisyonun görevi lan öğrenimi gecerli saymak için ög sınm benzerlcri. îneiltere, Fran rebilmek için korporatif bilincin ya hukuki gelişmeleri izlemek. evaletsa. ttalva, fspanva. Nnrvec. B''r retim yönetmeliklerini düzenlemek rattığı köklü, gelişgin bir kurumdur. lerde hazırlanan kanun ta^arılarını leşik Amerika, Brezilya. K^nada. Is tir. Komisyon bu görevini başarabil inceleverek. olumlu sonuçlar vereDaha 1890'da F'rusya Üniversiteleri rail ve Birleşik *ran rnmhurivetin mek için çeşitli bilim dallanna men bilecek olanları desteklemek. olumnin Rektörleri bu amaç İçin toplan de de vardır. Kuruluş biçimleri, sup bilginlerden kurulan komiteler suz sonuçlar verebilecek Tİan eirişmak zorunluğunu duymuşlar ve memleketin politik rejimine göre den de yararlanır. Öğretim ve sınav melprç karsı çıkmak için kurumu 19031908 araJannda bu toplantıları üniversitelerin yetkileri. özerklik de vönetmelikleri. kanımca, üniversite ve üyesi olan üniversiteleri vaklerin en önemli görevlerini düzenle altı kez tekrarlamışlardır. Bu gün receleri nasıl ve ne olursa olsun tinde uyarmaktır. Kurumun görev«Batı Almanya Rektörler Konferan hepsinin amacı, işbirliği ve dayanış yen, öğrenci ve öğreticilerin uyalendirdiği yetkili kişilerden bir kosı» diye anılan kunım, adını işte o ma ile Üniversitelerde öğretim ve caklan usulleri kapsayan iç yasala rıdır. mitenin ödevi de gereken hallerde, toplantılardan almıs.tar. 1919'da ku bilimsel araştırma düzeyini güven altına almak, düşürmemek, yükselt sorumsuz kişilerin «'i'tünmelerini. rulan Weimar Cumhurivetinde. Üni mektir. eksik ya da van'ış bilgi vermeleriversite ve yüksek öğretim kurumni engellemek için Parlâmento orÖzerk Üniversiteler böyle bir ku Ian, kamu ovunda söz sahibi olmak ganları. miiletvekilleri ve Parlâruma bağlanmıs olmakla. özerklikve öğretim üyelerinin haklarını göu yrinetınelikler bİ7de. eşit olanmentoda temsil edilen siyasi parti lerini sınırlamamışlar. aksine onu zetmek için «Almanya yüksek okul daha etkiJi yapan. memleket kültür iannda bile Fakültelerde haBrupları ile tpmas etmpk. (^nivprsilan birliği»ni kurmuşlardır. Bu zırlanır, Senatorlan geçe r . yüpolitikasında ve kamu ovunda sözü te ve Millî Eğitimle ilgili önemli sobirlik, Almanya'da bilimin ve üni geçen bir orean yaratmışlardır Cün rürlüğe girer. <*nnra an) ?ıra şurası runlan açıklamak ve »vH>nlatmakversitelerin gelişmesi için birçok kü kurum, Üniversitelerin kurduğu hurası dpği'tirilir ve «"»kli tartıştır. Gene Rekförler Kurumunca ku ma. hattâ Danıştavda dâva konti'îu faydalı igler gördükten »onra Hit bir «tesis»dir ve üyeleri gibi ö^erk rulan bir komite, Doğu Almanya ve r tir: dış ilişiği ve eylemlerinde oz"îur. Kurumun ktı mu« oMu*" koler'in güdümlü rejimine kurban git Sovyefler Birliğinde eğitim ve \ükgür, üyeleri ile olanlarda «kollemisvonlardan biri de ilk ve nrt» öğ sek öğretimle ilgili Rplişmeleri sümiştir. gial», bundan dolayı da etkilidir. retim komisvonudur. Batı Almanva rekli olarak gözetlemek. simdilprdp Rektörler Konferansında ahnan kaevalet Kültür Bakanlan konferansı nasıl ve ne zaman gercpkleşeceei bi rarlar, üyelerin özerkliğine duyuüp orfaklasa kurulmuş olan *iv ko linmese bile Doğu ve Batı A'rr'=nlan saygı dolayısiyle. tavsîye nitelimisvon ör»elen orta ve lise öğreya birleştiği anda uygulanacak es»iğindedirîer, ama onlara uyulur; çün timi ve üniversitelere girebilmek tim sisteminin esaslarını simdiden üyelerin hepsinin arbten sonra 1949'da Batı Al kü kararlarda, için olgunluk sorunlan IV ••s:ırpaylaştığı bilimjel anlayış dile gelmanya'nın tngiliz işgali böigemiş olur. sinde. Kuzey Bah Almanya Rektörleri toplanmiflar, bunu Fran sız ve Amerikan işgal bölgelerindeki Üniversitelerin Rektörler Konfe ranslan izlemis. az sonra. gene 1949 urumun ftrgütü lorganisation'u) da, bölgeler üstü Batı Almanya Rek Acısını ıınutamayacağımız kıymetü varlığımi2 merhum şöyledir: Batı Almanva Rektörtörler Konferansı toplanarak GötY. KİMYACER ve ECZACI ler Konferansı. üye üniversitetingen Üniversitesinin himayesinde lerden bir yıl için başkan olarak se örgütienmiye başlamıştır. Bunu iz çilen bir Rektör v* süreklilifiı sağleyen yıllarda Federal devlet ve top lamak üzere eski Rektörlerden selum hayatındaki gelişme ve Hönüş çilen ve her yıl biri değisen üç eski meler göz önüne almarak Kurum Rpktörden olusan bir bsşkanlık koebediyete intikalinin birind yıldönümü dolayısiyle aziz ruhuna yeniden düzenlenmiş ve «Batı Al mitesi. merkezde başkan adıns işteithaf edilmek uzere 12 Temmuz 1968 cuma günü (Bugün) öğle manya Kültür Bakanlan Konferan ri yiirüten bir genel sekreter ile yönamazmı müteakip Şışli Camıinde seçkin hafızlar tarafından sı». «Bilim Kurumu». «Bilimsel Araj netilir. Merkezde genel sekretere bağ Kur'anı Keriın ve Mevlit okunacaktır. Bütün skraba, dost ve tırma Kurumu», Aleıander Von lı meslekdaşlarile. din kardeşlerimizi dâvet ederiz. AİLESİ Humbold Vakfı». «Akademik MübaA C.enpl Sekroterlik bürosu, dele Kurumu» <ribi bilimsel kurumO Arşiv. kitablık, larm yerleştirildiği Federal AlmanA Öğretim ve sınav yönetmelikC u m h u r i y e t 8078 ya 'nin hükumet merkezlerindeki lerl. Bad Godesberg'e taşınarak orada yap O Yüksek öğretim kanunlan tırılmış olan binasına yerleştirilmişİH Fakülte Konferanslan (eşit fatir. Kurum, bir kanun ya da karar kültelerin ortak sorunlarını çözümname ile kurulmuş degildir; Üniver lemek üzere kurum tarafından tersitelerin korporatif bilincinden do tiplenpn Dekanlar tpnlantısı), . ğan bir biriiktir. Üniversdteler, TekO UlusJararası yüksek öğretim Ryrnetli aile büyügünaüz, . nik Üniversiteler"w : on}afla" e*!'. sta ve eşit değerlilik (Aquivalenz) soBandirma eşrahndan tüccar tüye sahip (Rektörlükle yönetilen, runları, Doçentlik ve doktorluk payeleri ver O Doğu Avrupa yüksek öğrettm miye yetkili) olan yüksek okullar »orıınları, fbunlar 4 tanedir), Batı Almanya O Basın yayın, Radyo ve Televiz Rektörler Konferansı Kurumunun yon büroları üyesidirler. Kurumun bugün 38 üye vardu. si vardır. Üye Üniversite ve yüksek vefat etmiştir. Cenazesi 12.7.1968 Cuma günü, Cuma namazından sonra Bandırnıa Haydar Çavuş Camiinden kaldırılacaktır. I SORUNU hazırlamakls gSrevlidlr. Kurunı«a. ayrıca öğrenci işleri, öğrend birlikleri, öğrencl yurtlan, uluslar arası Üniversite Birliği. Unesco, Avrupa Konsoi, Avrupa Üniversite1 * Birliği, Avrupa Üniversitelerl Rektörler konferansı ile olan ilişki ve işlerüvi izleyen düzenleyen komisyon lan. bilirkişi komiteleri de vardır. Kurumun gördüğü işleri bir maka lede özetlemeye imkân yoktur. Kara kaplı defter «••a Yardımın türleri anfransisco Konferansmdan sonra polirlkaraıza, ticaretimize. maliye ve askeriyemlze kanşmaya başlayan Birleşik Amerikanm, eğl tim ve kültür hayatimızı plân dışı tutarağı düşünülemezdi. Nitekim, kredi. uzman ve malzeme yardımı hızla bu alanlara da sokuldu. 1947. Truman Doktrininin yürürlüğe girdiği yıldır. 19öA°de ise Amerikan yardunının bütün türleri, metod ve ilkeleri Türk eğitiminde uygulanmaya başlanmıştır. Önceleri adı «ICA» olan yardun örgütü, sonralan •AID»ye doniişerek başkentimizdeki dev binalara yerlesmij ve bugüne kadar sürüp gelmişjir. AID IçindekJ Kiiltür ve Eğitim bölümünii uzun süre yöneten Or. Wrinkle, daha önce Batı Almanya okullarmı Amerikanlastıran ünlii bir kimseydi. Her bakımdan tec rıibesi tam olan bu yaşlı kimsenin yönetimlndeki ilişkilerimiz birden arttı ve Millî Eğitimin kilit işlerine Amerikalı uzmanlar yerleştirildi. Türk ve Amerikan yetkililerinin çevirmenli tnplantılan, iş yemekleri, açılış törcnleri biribirini izledi. Bu toplantılarda, yemek ve (örenlcrde Türk Bakanlar ayağa kalkıp: «Sayın AID temsilcisl ve değerli arka daşlarım...» dlye söze basladılar. Dr. \Vrlnkle, a«(a yönetimiyle, Türk eğitimini Amerikanlaştırma işini 1960 Mayıs Devriminden sonra da sürdürmevi basardı. Ayağının takıldığı tck tarih, 1964'tür. Öğretmen Okullanmızdan sadece bir taneslne girebilmlj olan uygulajnayı genişleterek 29 taneslne birden sokmak isteyen projeye karsı o zanıanki Genel Müdür Selman Erdemle arkadaslarınm direnci çok dolaylı yollardan etkili olmuş, böylece Öğretmen Okullanmız büyiik bir bozuntndan kurtanlmıştır. Fakat özetle söyleyecek olursak, 1950 ile 1964 arasında uygulanmıs tam 12 tane Amerikan projesi var dır. Proğram geliştirmeden, öğretmen yetiştirmeye kadar varan bu projeler arasında ünlü «Bans Gönullüleri» ve «Beslenme Eğitimi» de vardır. :::: S A B ülkelerde •••• ••«• :::: B • •*! İİİİ •••1 ütün bu komisyon. komi'e vm temsilcilerin teklif ve tavsiyeleri. Rektörler Konferansı Başkan hğı tarafından kurumun genel kurul gündemine alınır. Genel kurul süzgecinden peçtikten sonra kurul kararı olur. Bu kararlar üye üniversitelere bildirir. Kurum kararlan, ko misvon. pörevli temsilci ve bilirkişi komitelerinin raoor ve tpklif'eri ku rul tarafınrlan «Kara Kaplı Deftprler» adlı ciltler halinde yaymîanır. Bu vayınlarda Gpnel kurul, kıj'ul BÜndemlerine bir göz atınca. bizimViler gibi özerk olan Batı Almanva Üniversiteleri, varlıklannm nedeni ile ilgili ortak sorunları. engin bir so rumluluk bilincinin ışıSında elbirll ği ile cözümlemeğe çalıştıkları görülür. (1). Kurum işte bu amaç için kurulmuş olan bir «Forum>dur. fl) Bu yazıyı Batı Almanya Rektörler Konferansı Genel Sekretprt Dr. Jürgen Fischer'in »Westdeut«che Rektören Konferpnz lflfifi» adlı hroşüründen özetlpdfm. Gerck Kurumun. çerek'îe Bilim Kurıılunun ra por ve yayınlartnm önpmlilprindpn benim tedarik edpMidikİprimin fi^ır lıjh. Almanva'da Üniver«itelpr' diizpnlemek üzere yan'lan ealışmnların yoTunluğunu göstpnnpk icin, pnsta ilp eöndpH'^imden bilivonım sövliyevlm, 14 kilo tutmustu. Dr. Fischer'e ve Frl. Von Bodecker'e bu hususta cösterdikleri lutufkârlık için teşekkür ederim. Rizde... •••• :::: B •«•• Hi: •••• •••• ••» •• •>*** •••« H •*•» •••' •••• •••• •••• •••• •••« •••• •••• •••• •••« •••• SON • \ aha önce çocuklarımız, evlerüıde yedikle•*"' ri belli öğünlerden ayn, okulda pek bir iey yemezlerdl. Kış aylarında köy çocuklan ttıısır, kendir ve bulgur kavurgası, iğde, meyve kurusu kasaba ve kent çocuklarından paralı olanlar da ku ru yemiş, çikolata, çörek bulup yerlerdi. Amerikan uzmanlarının yardımıyla şu görüşü benimsedik: Sabah kahvaltısı 7.30 ile 8.00 arasında yapılıyor. Öğle yemeği 12.30 da. 13.00 de.» Arada bes altı saat var. Çocuk acıkır. Okulda bir beslenme yapmak, entellektiıel çalışma yapan kitnselerin sinirleri ve bos midelerl için faydalıdır. Ayrıca bizim çocuklar besinlerinde prntein dengesi kurulmadığı için hep soluk benizli ve zayıftırlar. Böyle giderse beden gelis.mçleri tamam nlamaz. Onun için bu iki vakit arasında bir küçük beslenme yapmak, içinde protein bulunan Amerikan süt tozlarından siit yapıp içirmek iyldir. Bunun sınıflarda topluca yapılmasınm eğitsel faydalan da vardır, yapüan pedagojl arastırmalan da bu göriişü doğrulamaktadır.» Kars'm Sığırcı köy okullarına kadar her yere dağrlan siit rozFannı eritip çocuklarımna içtnneye basladık böylece. Yoğurt çaldınp ayran verdiğimis de oluyordu. Bu ijl gevsek rutan öğretmenler sıkıstınlıyor, rayıf teftlj raporuyla fiilen korkutuluyordn. Yöneticiler, siit tozu stoklarına iyi sahip olmadıklan gerekçesiyle sorguya çekiliyor, bazılan da K M EV L İ T J HETHAN CÇOKLAR «J Yapılacak iş ehirlenen sadece çocuklarımız degildir. Türk ositimi ve Türk kiiltürii de zehirten miştir çoktan. Midelerimizden ziyade klşiliklerimiz, kafalanmız zehirlenmektedir. Türkiye, öz çocuklarma ycdirecek besinden yoksun degildir. Vapurlar dolusu tnadeni, kuyular dolusu petrolü, pamuğu. keteni, palamutu verip süt tozu alma yolunu bırakmalıyız. Ticaretimizi Amerikanın açık veren kanallarına bağlamaktan vazgecmeliyiz. Yetkililer, tarhananın, kapsadığı tahıl ve hayvansal değerler dolayısivle dünyada essiz bir okul besini olabileceğini belirtiyorlar. Gelişmis ülkelerin pahalı ürünleri ni alahilmek için ütüJe ütiile yürüttüğümüz ticareri yoluna sokmalı. kendi endüstrimizi kurup alın terimizi ve servetlerhnizi kendimiz değerlendirmeliyiz. O zaman inciri. üzümü, fındığı, ce\izi de kendi çocuklanmıza yedircbilirir. Sadece çocuklanraıza değil. çalısan bütün halkımıza... Böylece eğitim'n ve bütün hayatımızın tozu alınmı; olur. Necdet Göknar'ın Heriı Rek.: 1977 . 7963 ÜtGCN v* TILMAZ C t U S O T A'l{«nl«ndıl«r •mmn Il.Tenunaz.lMR (Cumhuriyet 8098) bERAP »••• •>••• •••• ••>• • ••• • ••• VEFAT •*•• YEFAT ÜsküplU merhum Osman efendi ve Nazife harumın oğlu, Akile Güleş'in kıymetli eşi, Osman ve Cahlt Güleş'in sevgili babalan, Şenay Güleş' in kayın pedert, özer ve Metin Güleş'in sevgili dedeleri Tflccardan vefat etmiştir. Cenazesi 12 temmua 19ta günü Cuma namazını rnüteakip Aksaray Valide camisinden katdınlarak Edirnekapı Şehitligindeki aile kabristanına defnedilecektir. Mevlâ rahmet eyleye. (Cumhuriyet: 8095) OSMAN NURİ ERŞEN EŞİ VE ÇOCUKLARI Kurumun Hafız Lütfü GÜLEŞ K Merhum Nuri Özdoğan ile Sabriye Özdoğan'ın oğullan, Lâtife Özdoğan'jn pşi, Sibel ve Göksel'in babalan, Fevzıye Ünver, Emine Ersavaş ve Cemal Özdoğan'ın ağabeyleri, Gülek ailesinin kıymetli damadı, Bekir Gülek'in sevgili eniştesi, Tekel Genel Müdürliığü İdare ve Yardımcı İşler Grup Müdürü VEFAT •••»»••••••••••••»•»••••»•< • • • Üsküdar Türk Kız Koieji İLK ORTA ÜSB YATILI GÜNDÜZLÜ İlk kısma erkek de «iınır. urumun porevi. örgütünden an» laşıldığı gibi. üniversiteleri ilgilendiren bütün sorunlann. aykınlıkları önlemek için ortaklaşa çözümlenmelprini sağlamaktır. Bu amaçla. kurum başkanlığı bürolarının uçraştıkları konulara göre sürekli komisyonlar kurdueu eibi. ge üşmeleri izleyen ve pö^ofleyen damşmanlar da görevlendirir. Komis yonlar ve uzmanlar tarafmdan ha/ırlsnan. iglenen sorunlar. kurumun ilgili bürolarınca Başkanl'k Komite sine intikal ettirilir. ve Rpskan tarafından ırene! kurul gündemine alı nır. Bu Komi^yonlardan bir örnek vermek ve gereken hallerde kurumun devletle işbirliâirn göstermek için. öğretim ve Finav yöne*'"'"'likleri komisyonunun kuruluş ve çalışmasını özetleyeyim. L.. komisyon kurumun. eyalet Kültür "akan'arı sürekli Konferansı ile yaptığı bir aniaşmaya göre ki'rulmuştur. Komis Cumhuriyet 8099 KOÇ BURROUGHS TİCARET A.Ş. Süratle gelişen Computer Departmanma, 3 üncü nesü sistemlerinin satışlan ve fesis.'eri için SATIŞ MüMESSlLLERİ SYSTEM ANALİSTLERİ aramaktadır. İsteklüerin el yazısı ile yazılmış fotoğraflı hâl tercümelerini »Eiemar.» rümuru ile İstiklâl Caddesi No: 347 ye ivedilikle göndermeleri rica olunur. Müracaatlar tamamen srizli furulacaktır Manajans: 1973,8093 DOKTOR Mustafa özdiler Dahiliye Mütehassısı Muayene saatı: Her gün 15 ten sonra Tel: 27 S8 40 Lâleli Mesihpaşa Cad. No; 12 Aksaray Cumhuriyet 8101 ALİ ÖZDOĞAN 11/7/1968 günü Hakkın rahmetine ka\uşmuştur. 12'7/1968 cuma günü (Bugün) öğle namazını nıüteakip Aksaray Valide Camünden alınarak Koziu'd&ki aile kabristanına toprağa verilecektir. Allah rahmet eylesin. AİLESİ Cumhuriyet 8097 KAYITLAR BAŞLAMIŞTIR. Tel: 36 29 80 • • ••• SELİM YİİZAK ile BOHA HTSÇZR EvIendUer Beyofclu 12/7/19*8 Zîyaetfin Makfav Rdlak Burtın. Knfa» AJıı Cene Orrahısi ıvioteha»sısı TaKslm KeoepDas» Cad. 8/1 î'elpfon : 4 sD m K Cumhuriyet S102 Unktot tlp. »•••••••••••••••••••••••»•»< • >< • • . • • •• Cumhuriyet 8030 Pefroi Ofisî Jzmit İç Anadolu Bölgesi Müdürlüğünden: Bölgemiz ihtiyacı için, 605 M2 Kırmızı renkli plexigla» 408 M2 Beyaz renkli plexiglas 53 M2 Siyah renkli plodglas Kapah zarf suretiyle alınacaktrr. İhale 19.7.1968 cuma günü saat 14,30 da Petrol Ofisi îzmit İç Anadolu Bölgesi Müdürlügünde yapılaeaktır Bu işin muhammen bedeli 186550. TL. olup. muvakkat terninatı 1399125 TL. dır. Şartnamesi İzmit Bölgesi Müdürlügünde eörülebilir. İhaleye iştirak edeceklerin teklif mektuplannı ihale saatinden 1 saat evveline kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Ofis, ihaleyi yapıp yapmamakta reya dilediğine yapmakta serbe«!ttir. (Baîin: 21331/8091) DOKTOR APA VE SERBEST DÖVİZ SAHASINTDAxV ALINACAK TAHSİSİ ATFEN KAPALI TEKLİF ALINMAK SURETİYLE HAM DERİ SATIN ALINACAKTIR 1 Bu işe ait evsaf ve mütemmim malumat Müessesemiz:n Beykoz'daki Merkezinden veya Sirkeci'deki 5. Vak:f Han altında toptan mağazamızdan öğrenilebilir. 2 Kapaiı teklif mektuplan en gee 6^8/1968 günü saat 17.00 ye kadar Müessesemize verilmiş olacaktır. 3 Teklifler arasında şartlanmızla ihtiyacımıza en uygun olanı tercih edilecektir. SÜMERBAVK I>EKİ VE KUKDURA SANATÎİ MÜESSESESİ (Basın: 21065/8070) T.C. Devlel Demiryolları İşlelmesi Merkez Ahm ve Salııtı Komisyonu Reisliğinden: f adef ray çaHağı konfrol drezini 1 Yukarıda cins ve miktarı yazılı malzeme hariçten teklif alma suretiyle «latınalmacaktır. 2 Tekliflerin en geç 32 Ağiıstos 1968 pazartesi günü saat 15, e kadar Ankara'da Genel Müdürlük binasındaki Malzeme Dairesinde toplanan Komisyonumuza gelmiş veva verilmij olması sarttır. 3 Bu işe ait şartname TCDD nin Ankara'da Merkez ve İstanhııl'da Sirked veznelerinden 25, llm mukabilinrle temin edUebilir. 4 TCDD ihaleyi yapıp yapmamaJrta veya kısmen yapmakta ve tercih ettiği tâlibe yapmakta tamamen serbesttir. 5 Teklif zarfı üzerine, teklifin hangl işe att olduğu yazılacaktır. (Basın: 21333/8092) SÜREYYA ATAMAL «»p ürnlol Taksım Sıraselvıler 105/4 Tel: «4 57 44 Cumhuriyet 8103 U4HH.IYK IMI'IKIIASSISI C;mhuriyet 80S2 Dr. Kâmran Şenel I'aksim Sıraselviler c » a l l l / l Iri ı 44 M 14 Heı eün (1518 AlmaD Hant&nesı yanı) Cumhuriyet 8104 MEVLiDi ŞERiF Allemizin çok kıymetll ve lazlletli büyüğu. imanh aydm Turk kadını ve ar^ası Cemile Sahir SILAN Hanımefendlnln ebediyet alemlne göçüşünun ve toprağa verilişinln beşincl yıl dönümüne rastlayan 13 Temmuz 1968 Cumartesi günü Hahmetll ile aile toplulutumuzdan daha önce Hak" kın rahmetine kavuşrnus olanların nıhlarını taziz için tstanbul'da Erenköy tstasyonu yanınd» Z)hn4 Paşa Camtlnde öğle naraazmdan sonra Mevlid1 S«rtf okutulacaktır Rabmetllyi ve dljer rahmetllleri yad ve jâd etmek lsteyenler belirtUer' zamand» Zlhnl Paşa Camilnde bulunablllrler. Neemetldlıı Schlr Sılan. ÇoenUarı v« tortuüarı Cumhırljrat • MTt Devlet Orman Işletmesi Emet Müdürlüğünden Işletmemlzin Emet istif yerinden 55 partt haline 18/7/1968 Perşembe günü saat 14 için satışa konulan Orman emvalinin müfredatı aşağıya çıkanlmış olup buna dalr şartname ve eb'at listelen Orman Genel Müdürlügünde, Ankara ve Işletmemizde, «an lse Uşak, Kütahya, Bursa, Afyon, Eskişehır, Inegöl Ticaret Octelarj Ue Simav, Gedia, Kütahya. Tavsanlı, Uşak, tnegöl, Eskişehir Balıkesir îşletme MUdürlüklerinde görülebılir. Parti adedi 5 6 27 10 7 Cinsl ye neri Depo «4ı Emet M i k t s r 1 Adet M3. Dm3. 321 726 4749 1920 1149 TtMa 129. 128 279. 877 1418. 834 475. 069 199. 921 Muh. Be. Lira 385 300 250 175 130 77T7S: y> 7,5 t e m l n a t ı Lira 3730 6300 26610 6250 1950 44840 T. C. BAYINDIRLIK BAKANLIĞI Dmy. ve Lim. İnş. Reisliği İstanbul Limanlar Makina İkmal Grup 1 2490 sayılı kanuna göre kapaiı zarf usulü ile 150 adet Hamal srkaliğı yaptınlacaktır. 2 Tahmüı ediîen bedel 19.500. TL. olup muvakkat teminat 1463. TL. dır. 3 Bu i;e ait tsrtname Selimlye Harem'deki Satmalm* Komisyonundan bedebds olaraJc t*ıtı<Ti edilecektir. Amlrliğinden 4 İhale 26 Temmui 1968 cuma günü saat JJ5.00 de Selimlye Harem'deki Grup AmlrUğl biiMamd» yapılacaktır. 6 İsteklÜerln Oıale «rttnfl aaat 14,00 • kadar teklli mektuplaruu Selimly* Haram'dekl 8»tmalma Komlsyorıu •«««•kltıtilr. (Sum: 21122/8071) I İ.S.N.B.Ç. Tomruk Ü.S.N.B.Ç. Tomruk III.S.N.B.Ç. Tomruk III.S.N.B.Ç. Tomruk (Düçflk) III.S.KS.B.Ç. Tomruk M ( B a n a : 21295/8080)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog