Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

Persler Aiakhyka Çvrtrvn: Gân«ttr DHaw MU1) y.ffiftrn Bakanlıgınea j»yıml»»«««t eDünya Edebiyanndan Teretimeler» mrisinde 1. def* basılmıstır. Bakanlık yayınevleriyle bütün kitapçılarda 375 kurus fiatla satılmaktadır. (Basın: 21441/8108) umhuriyet KTJKÖCUSTJ: l u n u s NADİ Kayıdara, fcaşj Güven Osmanbey H Telefon: \ 45. yıi sayı »5788 Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet İstanbul Poeta Kutusu: İstuıbul No, 246 Telefonlar: 22 42 80 22 42 96 22 42 »7 22 42 09 23 42 90 Cumcr T2 Temmuz f9<8 'tlâncuık: 7441/8084 Rus birliklerinin "Avrupa daha çok Çekoslovakyadan Türk isçisi çekilmesi gecikti «Iktidar, memleketi istiyor,, ıstıraba (Dış Haberler Servisi) Çalışma Bakanı Ali Naili Erdem basın toplantısı yaptı Junta, yeni Anayasa tasarısını acıkladı siiriiklemiş zihniyetin kötîi bir taklididir» • ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) k Çalışma Bakanı Ali Naili Erdem, Avrupa'da bes ulkede Türk işçileri ile ilgıli incelemelerı hakkında dun bir basın toplantısı duzenlemiş ve «Avrupa daha çok Türk isçisi istiyor» dedıkten sonra, cMünih lokaklarında Istanbullu kabadayılar ile bazı profesyonel kadınlar dolaşmaktadır» şeklinde konuşmuştur. RAG Çekoslovak gazeteleri, Varşova Paktı manevralarının iki halta once sona ermıs olmasına rağmen, yabancı bırlıklenn hâlâ memlekette kalmalannın sebebinı sormakta \e hukumetten bu konuda aydınlatıcı bılgı ıstemektedırler. Öte yandan Moskova Prag ilışkılerı daha da gergınle<=mektedır. Manevralardan hemen sonra, General Josef Cepıcky Sovyet birhkleri dahıl butun yabancı birliklerin üç gün içinde Çekoslovak topraklarını P MOSKOVA PRAG İÜŞKİLERt GERGtNLEŞİYOR SUNGURLU Beraberinde Genel Başkan Yardımcıları, partili mılletvekıli ve senatorler olduğu halde bir yurt gezisine çıkan MP Genel Başkanı Osman Bolukbaşı, dun Sungurluda bir açık hava toplantısında konuşmus: «Biz iktidar dan mucizeler yaratmasını istemiyoruz. Orta zekâda iyi nivet sahibi tasanların yapabileceklerini yapmasını istiyoruz. Yalnız müstakbel •eçimleri değil, biraz da müstakbel nesilleri düşunmesinl istiyoruz» demiştir. Konuşmasmda düzen değişikliği tartışmalarını eleştiren Bölükbaşı, memleketimizdeki sosyal ve ekono mik dengesizliklere de değinerek iktidarın bu konudaki tutumunu şiddetle yermiş, Amerikanın bile bu konuda çıkı? yolları aradığın» işaret ederek şunları söylemiştir: «Bugün Tiirkiyede adaletsizlikler ve haksızhklar her sahada vicdanları yaralayacak ve yarın için •ndişeler doğuracak bir mertebededir. Bu gidlşi isiah edecek, Anajaunın ruhuna ve metnlne uygun ha le getirecek, ciddi bir davranıj ufukta gonilmemektedir. (Artası Sa. 7. Sü. 1 de) Altı büyük ormon yangını kontrol allına alındı (Tart Haberleri Servisi) Muğla, Kuşadası, Adana, Karaısalı ve Antalya'daki 6 ormanda çıkan yanguı'.ar kuntrol altına alınmış fakat henüz sondurulememıştir. MüGLA'DA MUĞLA öncekı gün Yatağan'ın Kavaklıdere ve Go ttepe ormanlarında meydar.a gelen j yangın. burada tamamen lont rol altına alınmışsa da. l>eı an çıkması muhtemel Mddetlı rüzİstekleri gârın, yangını tekrar bir felâket haline getırmesınden korkul O Avrupa'daki Türk isçilerimaktadır. Öncekı gun Yumaklı nın istek ve endişeleri ise özetve Kalemçay mevkılerme sıçra le su noktalarda toplanmaktayan yangın, kontrol alt'nda, fadır : kat şiddetle devam etmektedir. # Türkiye'ye dönüşlerind* if Bu durum karşısında bulma imkânı, gelışebılecek yangının • Kurduklan 138 sirket hakbolgesınden Muğla boıcesine kında Türk Hükumetinin düşündoğru kayarak Kcuağa; cjmanceleri, (Arkası Sa. î, Sü. 7 dej (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) Çalışma Bakanı Ali Naili Erdem, otuz günlük gezisinde Isviçre, Holânda, Belçika, Almanya ve Avusturya'daki Türk işçılerinin sorunları üzerinde incelemeler yaptığını belirttikten sonra izlenimlerini özetle şu noktalarda toplamıştır : A Belçika'da en çok kazanan yabancı isçi Türk isçisidir. Holânda'da Türk isçileri arasında yüzkızartıcı suç, hiç yoktur. tsviçre'de Türk isçisi barıs unsorudur. Almanya'daki Türk isçisi çalıskandır, Avustnrya'daki Türk isçisi ise milliyetperverdir. O Bes ulkede Turk ışçisinin sayısı 170 bin civanndadır. Bu ülkeler daha çok Türk işçisl istemekte ve aralarında yarışmaktadırlar. Q Belçika'daki işçilerinmin yüzde 10'a kalifiye iken bugün bu rakam yüzde 40'a, Almanyada ise yüzde 40'tan yüzde 51'e çıkmıstır. O Koln ve Berlin'deki Türk isçileri arasında aşın cereyanlar etkili olmaya çahşmaktadır. Hamburg'ta da bunun serpintileri vardır. Aşın cereyanlardan etkılenmiş Türk isçisinin sayısı yuzbınçfe 100'dür. Aşırı cereyanlardan kara bayraklar (faşizm) değil, kızıl bayraklar (komünizm) etkı yapmaktadır. Türk işçisi yabancı radyolardaki muzır yayınları dinlememektedir. Sadece sarkıları dinleyip, muzır yayınlar başlayınca radyoyu kapatmaktadırlar. Kızıl bayrakları Türk işçılerinın ıçine Türk vatandaşlığından çıkarılmış, ya da bu suçlardan mahkumiyeti bulunup da yurt dışına kaçanlar ile yabancı ajanlar sokmağa çaediler ve binası mühürlenen cami ınşaat Bağdat caddcsi üzerinde, kaçak olarak \apıldığı hsmaktacfır. Ancak, sağduyu sahıbı Turk isçileri bunlarla müca şantiyesi gorülmektedir. deleyi bizzat kendileri yapmaktadırlar. 0 Almanya'daki Türk isçileri, Italyan, Amerikan, Yngoslav işçilerinden sonra suç işleme oranında dördüncü sırayı işgal etmektedirler. Türk işçilerini TnAlâeddin BİLGİ nan ve tspanyol isçiieri izlemekîstanbuTun en gozde semtlerinden biri olan Bağ faaliyette bulunan «Hayırseverler Dernegı» taraftntedir. Türk isçileri arasında özellikle Almanya'da pasaport sahte dat Caddesi «Namazgâh» mevklinde, yansı Vakıf dan inşasına başlanan camiye ait şantiye binası, lar, yansı da Anıtlar Demeğine alt arsa üzerinde, dün yspüan Ihbar üzerine, Kadıköy Belediye Şube kârhğı ve tahrifatı artmıstır. Paruhsatsız ve müsaadesiz olarak bir «gecekondu» ca Müdörlüğü elriplerince mühürlenıniç TO lnşaatla 11saport geçer akçe haline ıçelmiştir. Münih sokaklarında tstanbnl ml yapılmak Istenmiştir. Göztepede iki yıldanberi gıh faaliyet durdurulmuştur. (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) lu kabadayılar ile bazı profesyonel kadınlar dolaşmaktadır. Bunların gönderilmemesini Türk isçileri istemektedirler. GECEKONDU CAMI terkedeceklerıni söylemış, fakat ertesi günü birlıklerın hareket tarıhlerınin tesbit edılmedığini bıldirmişti. General Vaclac Prchlik, manevraya gelen Sovyet Birliklerinin nıçın hâlâ dönmediklerini soran bir gazetecive, «Yeni bir dummla karşı karşıyayız. Bu konuda müzakereler devam ediyor. Şimdilik bilgi veremem» demiştir. Çekoslovakya Savunma Bakanlığının kurmay subaylanndan biri de Sovyet Komutanlarınm. bir kısım Rus bırliklerini, Prag makamla rının arzulan hilâfına Çekoslovakyada tutmakto olduklarını açıklamıştır. Savunma Bakanlığı basın sdzcüsü olan kurmay yarbay Frantisek Kudrna, Bratislava'da çıkan «Lud» gazetesınin dünku sayısına verdiği demeçte şunlan söylemiştir. • Llusal Savunma Bakanlığı, Sovyet Birliklerinin en kısa zamanda Çekoslovakyadan ayrılacağını um nıaktadır. Fakat Muttefik Silâhlı Kuvvetler Başkomutanı Mareşal 1. İ. Yakubovski, bu birliklerin geri çekilmesi için henuz emir vermemi; tir.» Yarbay Kudrna, hâlen Cekoslovakyada bulunan Sovyet Birlikleri mn sayı gücünün, iddia edildiğı gıbi «birkac bini> değil. sadece •birkaç yürü buldufunu» bildirmiçtir. Kurmay Yarbay, Çekoslovakya'nın bazı yerlerinde. Sovyetler Birliğine hücum eden beyannameler dağıtıldığını ve Mareşal Yakubovski'nin, birliklerin geri çekilmesi için henüz emir vermeyişinin sebep lerinden birinin bu olabileceğini söylemiştir.' "••'• yetkıleri kısıilandL hürriyeli gölgeleniyor PAPADOPULOS Kıralının basın KIRAL KONSTANTİN VE KIRALİÇE ANNA MARİA DAPONTE bildiriyor) TİNA Başbakan Yorgo Papadopulos hükumetinin dün aç'kladığ1. J38. nıaddelik yeni Anayasa Tasansı, Kralın yetkilerini büyük ölçüde kısıtlamakta ve müstakbel KraHan, senıbolik bir devlet başkanı haîîne getirmektedlr. A Yarbay Kudrna, Macar ve Polon ya kuvvetlerinin bir süre önce Çekoslovakyadan ayrılmış olduklarını belirtmiştir, Sovyet Birliklerine ge Hnce: Iki motorlu niyade tııçavı ile (Arkası Sa. 7. Sü 2 de) • k Dekan, Bczacıhk Fakültesini dün teslim aldı Dekan'la oğrencıler arasıncfa çıkan ıhtilâf yuzunden, dığer fakultelere kıyasla. 12 gun daha fazla ışgal altında kalan Eczacılık Fakültesmdekı ışgal dun kalkmıştır. Fakulte binası oğlen saatlerinde öğretım üyelenne teslim edılmış, öğleden sonra toplanan İstanbul Ünıversitesi Senatosu da, bu Fakültedekı kapatma kararını kaldırmıştır. îşgalci öğrenciler sabah Dekan adına Fakülteyı teslim almaya gelen Prof. Şevket Tekman'a binayı teslim etmemışler, öğrencilerden bir grup, yanlannda basın mensupları olduğu halde Dekan Kasım Güven'in evıne giderek, kendısim Fakülteyı teslim almaya çağınnışlartfır. Saat 11.45 sıralarında öğrencı temsilcılen ile birlikte Fakülteye gelen Dekan binayı gezmiş, öğrencilere hitaben bir konuşma yapmıştır. Dekan Kasım Cemal Güven, basın mensuplanna yaptığı açıklamada «öğTencilerle niçbir problemim yoktur. Dertlerini kendileriyie yaptıgım konuşmalarda (Arkası Sa. 7. Sü. 6 da) İNŞAATİ MUHURLBNDI Yeni Anayasaya göre, Yunanistanın statusü «Taçlı Parlâmenter Demokrasidir», fakat Kıralm, 'stediği bir kımsevi Bp^bakanlığa td yin etme hakkı, elinden alınmamakla beraber, zecri kayıtlara bağlanmıştır. Yem Anayasamn ku rulmasını öngördüğu yeni bir ulusal konsey, Kırala önemli konularda danışmanlık yapacaknr. Kıral bu konseyın t&vsiyesini almadan, iilkenin hayatî çıkarlannı ilgilendiren konularda bir karar alraa yetkisinden mahrum bırakılmıştır. Sosyal Bonk kurulması teklif edıldi £ SSK paralannın iyi işletilmediği öne sürüldü ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Adana Milletvekıü Kemal Sanibrahımotlu (CHP), dün yaptığı bir basın toplanüsında Sosyal Sigortalar Kurumu paralarıru daha verimll işletmek içın SosyalBank adıyla bir banka kurulması için kanun teklifi hazırladıgını açıklamıştır. Sanıbrahirrıoğlu, basın toplanbsında Sosyal Sigortalar Kurumu paralannın 1yi işletilmediğinı, çeşıtü bankalara dusiik faızle yatırıldığını, özel sektöre 1 milyar lira civarında kredi verildiğini öne sürmuştür. Sarıibrahimoğlu'na göre, Sosyal Sigortalar Kurumunun 1968 yüındaki öz varlığı 4 milyar 841 milyon liradır. Kesilen primlerden toplanan paralar her yıl artmış 1967 yılında 1 milyar 717 milyon üraya ulaşmıştır. Bu paraların faiz vesaire gelin ise 1966 yıunda 254 milyon üradır. Sosyal Sigortalar Kurumu, 1967 yılında 794 milyon lira yüzde 66,5 faizle tahvillere para yatırmıştır. Çeşitli bankalardaki vadeli hesabı ise 3 milyar 47 milyon lirayı bulmaktadır. CHP U miUetvekilı, bu paralann SosyalBank adıyla isurulacaJc bir bankada toplanmasım, bu bankanın sermayesinin yüzde 65 inin Sosyal Sigortalar Kurumuna verılmesinı banka yöneticileri arasında sendika temsilcilerinın de bulunmasını istemiş, böylece bu paralann daha iyi isletilece»inj öne sürmuştür. ÖIçülü kontrol Yeni Anayasa aynca, basuu ölçülil bir kontrol altına almaktadır. Anayasa taslağı 29 eylülde referanduma sunulacaktır. Metin, halk tarafından fcabui edildiğl taK dirde, nisan 1967 darbesinden son ra bazı maddelerl yürürlükten kaldırüan 1952 Anayasasının yerinl alacaktır. 1967 darbesi ile geçen aralık ayındaki karşı darbe teşebbüsünü Izliyen olaylan ilgilendiren «İntikal bölümüne» ilişkin maddeye göre, Kıral Naibı Korgeneral Yorgo Zoytakis, yeni genel seçimlere veya 27 yaşındaki Kıral Kons(Arkası Sa. 7. Sü 2 de) Sıcaklık, Ege ve Akdeniz kıyılarımızda Ingiltere ve filmanya'da 40 dereceyi aştı şiddetli fırtına ve sel hasar yaptı (Yurt Haberleri Servisi) Atina'da bütün gecekondular yıktınlıyor ATİNA, (a.a.) Yunan hükumeti, «Şehri çirkinleştiriyor» mü lâhazasıyla Atinada bulunan bütün gecekonduların yıkılmasını emretmiştır. Esasen, gecekondu adına Atina civarında, sadece, birkaç tane vardır. Hükumet, burada oturanlar için venı bmalar yapılmasına da karar vermıştır. Gerçekten son zamanlarda, Atinayı daha cazıp tıaJe getırmek ıçın büyük gayretler sartedıimektedir. Sehrin manzarasmı bozan eskı tip bınalar yıkılmakta. şehır ıçındekı askerî tesısler dışarıya ta^ınmakta ve çenış caddeler ile park haline getırıien meydanlar açılmaktadır. Atına, bir şantiye halinı arzetmeKtedır. dünyaca tanmmış şarkıcılar katılacak ATİNA (Kosta Daponte bildiriyor) Atına'da Temmuzun son haftasmda üç gün sürecek «Beste Olimpıyadı» fınaline kaian besteleri soyleyecek solıstler arasında ünlü şarkıcıların bulunduğu belirtilmektedır. Ünlü Fransız şantörü Gilbert Becaud'dan başka Italyan şantözü Rıta Pavone, ayrıca Maddalena Inglesias, Annik Gronlob, Nuriye Falu, Michellne Rammet, Louls Nifs, Ricardo Credi, Etti Trentı'nin katılacağı bildirilmiştir. Türkiye'd»n finale kalan Selmi Andâkuı «Ve Ben Yalnız> şarkısuu Sevinç Tevs ve Selçuk Başar'ın «Özleyiş» sarkısını Ajda Pekkan söylemek üzere festivale katılacaklardır. Türkiyeyi kaplayan sıcak dalgası hayatı büyük ölçüde etkileyip ölüm ve bayılmalara sebep olurken, Ingiltere ve Federal Almanyada da fırtına ve seller can ve mal kaybına yol açmıştır. "> Bu arada Türkiyecfe sıcaktan, diğer iki ulkede sellerden zırai mahsuller büyük ölçüde zarar gormüştur. İstanbul'da îstanbul ve çevresi dün 33 derece ile Atına ile birlikte Avruparun en sıcak şehri olmuştur. Şehrimizde havanm bugün de 33 derece civarında olması beklenmektedir. (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Ankara Hukuk Fakültesi Dekanı Yaşar Karayalçın, dün yapılan ve 3 saat devam eden Fakülte Genel Kurul toplantısından sonra görevinden istıfa etmekten vazgeçmiştir. Bu durum, toplantıdan sonra yayınlanan bir bıldirı ile resmen açıklanmıstır. Bildiri söyledir: «Üniversite Senatomuzun 9 Temmua 1968 tarihli ve fakülte(Arkası Sa. 7. Sü. r da) Fakültesi Dekanı, istifadan vazgeçti Ruben Asa'nın kaçışma yardım edenler nezaret altına alındı 1ZMIR, (Cumhuriyet Bürosu) Jandarma nezaretiııde getirildiği İlk Yardım Hastanesinden bir kolayını bularak kaçan beynelmilel kaçakçı Ruben Asa'aın yurt dışına kaçışı. Izmir polisince gün ışığına çıkarılmış, sanığm firarından altı saat sonra Midilli adasına ulaştığı tespit edilmiştir. İkmci Sube Müdürü Rifat Özbiriul ile Ağır Suçlar Masası Şefl 'akir Çanga'nm aydınlattığı olayia bütün rolü veznedar namı ila 'anınan Abdullah Yazıcı'nm oynadığı, kaçma plânını da bu şal> •n hazırladığı anlaşılmıştır. ı 27 Haziıan günü şehrimize geldiği anlaşılan Abdullah Yazıcı, Basmane'deki bir kahvehaned» Hüsnü Zihli. Cavit îlik, Ömer Tuzcuoğlu, Hü«eyin Doğan. Şükrii Sır» (Ak Sa. 7. Sü. 1 de) Vedat Etensel i toprağa verdik ölümü Türk basımnda büyük Uzüntü yaratan Gazetemiz Istihbarat Şeli Vedat Etensel, dün arkadaş T« dostlannın gözyaçlan arasında toprağa verilmlştlr. lunmuş, acımıza hUkumet adına lyl inaan, büyük dost Vedat E katümıştır. tensel'in cenaze törenlnde AdliNuru Osm&nlye Camllne getlye Bakanı Hasan Dinçer <to bu(Aıkın Sa. 7. Sü. 4 de) ARie\DAŞLARININ ELLERİ ÜZERİNDE Fırıncılar Derneği Başkanı Ab dullah Özaychn, dun basına yaptığı açıklamada, «önümüzdeki gunlerde yeniden kaliteli fran:a!t imâlint baçlanacağını» ıoylemışUr, Francala yeniden imâl ediliyor CHP Partl MecliM bfldirlsi: Türldye'nin NATO'da fraJması nysrıindur!
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog