Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

PRATIK FOTOĞRAFÇILIK 8ÜMER ERYILMAZ Totoğraf makineleri, aksamlan, fllmleri, çekme, rötu», filtre, flâ», banyo, tab, kurutma, «grandisman vetalr bfltün bilgiler hakkında amatSr T» profeıyoneller» feniş bilgiler veren mflkemmel bir eserdir. Fiatı 10 liradır. Aynca: Hasan Denlıin AMATÖR FOTOCRAFÇILIK kitabı da mevcuttur. 5 liradır. ÎNKILAP T« AKA KÎTABEVLERÎ 'İlâncıLk: 7440/8057) umhuriyet 45. yıl soyı 15787 J*y ? KURUCUSD: YUNTTS NADİ P^rşembe 11 Temmuz 1968 Tatilde ç T ^ k l a ^ B ^ ^ B h i y e Ü a , , okuta| büeceğ Kemalettin Köprüaltı Çocuklkn Hır Ah Bu Çocuklar Çocv Eskid Baba Huysus nnın OğJu Sokak ' Birbirinden güzel ve terbiyevt olan bu rouealan mutlaka isteyiniz. İTİMAT KİTABEVİ : Cağaloğlu bahçe Sokak No: 19, Posta Kutusu İSTANBUL. Feza Reklâm: 3270/8053 I Çocuk felci artışında rekor Türkiye 'de Dünya Sağlık Teşkilâtına göre, 1951 de 43 olan vak'a sayısı, 1961 de 676 ya, 1966 da ise 1,975'e fırladı ünya Sağlık Teskilâtmın son bülteninde bildirildiğiııe göre, bütün dünyada çocuk felci, en fazla sıcak ülkelerde artış gösterımş, özeHikle Türkiye'de olağanüsiü rakkama ıılaşmış, buna karşılık Kuzey Amerika, Avrupa ve Okyanııs bölgelerinde önemli bir azalma göstermiştir. Selciz Rektör Ankara'da toplandı tstanbulda gün »cçtikçe artan hava sıcaklığı, hem insanların, hera de taşıtlann bunalmasına sebep olrauştur. Resimde, sıcaktan calışamıyarak motorları havalandınlan taksiler gorülmektedir. Fotoğraf: İbrahim Köseoğlu Universitede reform görüşülüyör ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) D Oradan ne Getirecek? flnys Bankası Genel Dii rektörü McNamara ile 1 Ankara'da yapılan kredi görüşmelerine paralel olarak Dışişleri Bakanı Çağlayangil'in de Moskova'da temaslara giristiğinl biliyornı. Gerçi Sayın ÇaglayangH'in Sovyet ilgilileri Snüne aynca içinde önemli politik konnlar bulunan bir çanta cereceği açıklanmıştır. Bn arada NATO ile Varşova paktlarını birbirinc yaklaştıracak bir köprü'den söz edilmiştir. Ortada Almanya sorann gibi yirmi iki yıldır askıda kalmış son dereee pflrüzlü bir engel durup dornrken herhangi bir köprü kurulabileceğine, hattâ plânı çizilebilecegine biz akıl erdiremeyiz. Böylesine fantezi projeler ngrun» Moskova'ya kadar zabmet etmeye degmez. Onnn için Moskova görüşmeleri gündeminde bizim kredl isteklerimizle ilgili maddenin ön plânda yer alacağına inanmak dojru olur. Bilindiği üzere Sovyetlerle Imlaladığımıı 300 milyon dolârlık kredi anlaşmasının temeli 1965 yıhnda. o zamanki Başbakan Snat Hayri Ürgüplü'nun kuzey komşnmnza yaptığı resmî ziyaret sırasında atılmıştı. T'yçun •artlar altında hazırlanan bu anlasmays göre Sovyetler, Türkiye'de demir çelik fabrikası, petrol rafinerisi, baraj gibi alt yapı ve endüstri tesisleri kuracaklar, bunun karsılığını ise biz dövizle değil Sovyet Rusya'ya tarım ürünlerimizi ihraç etmek »uretiyle ödeyecektik. Vâdesi uıun. faizi düsük olduçu ve bizi döviz fedakârlıçına da zorlamadıjı için her bakımdan elverisli olan bu anlasma nedense baslangıçta ağır tntnlmus olmakla berabcr nihayet yürürlüğe girrais, nvgulanma asamasına varmıstır. Simdi Savın Çaflavançil bu kredinin volümünü (kapsamını) genisletmek amacıvla Moskova'da çaba harcamaktadır. Buçiine değin her fırsatta belirttiçimiz gibi biz hesapsız. kitapsız. asın borclanmaların karşısındayısdır. Böyle olduğu halde Sayın Çağlayangil'in son girişimini olumlu karsıladışımra sövlemeliyiz. Zira bu kredi isteminde bir hesapsızlık bulunduğu kanısmda değiliz. Amerika'da baş gösteren sıkıntılar VVashington Hükumetini birtakım kısıntı tedbirleri almava zorlamış, bu yüzden bizim Ikinci Beş Tıllık Plân bblümlerinin gereei gibi uygulanamaması ihtimalleri belirmistir. Sovyet Rusya ile yeni bir anlaşmaya vanldığı takdirde dış finansman eksiğimiz bir dereceye kadar giderilecek, böylece plâmn büyük ölçiide aksaması belld önlenebilecektir. Biz, ötedenberi tek taraîlı baglantılara da karşıyızdır. Tıllar yıb bir Amerika'dır tutturduk, gittik. Nerede ise Amerikahdan fazla Amerikalı olduk. Ulusal çıkarlanmızın eşitlik ilkeleri içinde her ulusla dost geçinmemizi gerektirdiğinl unuttuk. Bizi bu yola sürükleyen nedenler arasında gerçi Stalin derri Sovyet politikasmın ağır basraadıgı söylenemez. Ama başkalannın hatalan yfizünden girdiğimiz tek yönltt, alternatifsiz bir yolda, karşımızdakiler hatalannı acıkça kabullendikten sonra da direnmrk neye? Böyle bir tutum ba?kalannın hatasını kendl aleyhimize sflrdurmek anlamına gebnes mi? Soyyet Rusya Oe dostluk re iri komraluk iHskileri içinde y»şamak lstefi, kunıldufu gundenberl TürHye Cumhuriyetinin içtenllkle baglandıgı bir politika olmu9tur. Temelleri Atatürk ve Lenln tarahndan atüan Törk • Soyyet dostlugu ayakta 'urdufu sfireoe Ud mlllet de rshrt etmlş, dosthv (Arkaaı Sa. T, Stt. X d«) Ayni zamanda bu bültenle birlikte sunulan resmi ıstatıstike göre, yapılan incelemeler en faz la artışın Türkiyede olduğunu göstermektedır. Turkıyeds, bu istatıstığin belirttığı rakamlarla 19511955 döneminde ortalama yılhk vak'a 43 ıken 196119oâ dö nemınde 676 ya yükselmış ve 1966 yılı ıncelemesınde ise 1975 (Arkası Sa. 7, Sü. S de) iniltSS ». 1981 IMt UMOUM k£ IMC'4* ÇC K F L İ TUK 0 U EC 0RT1UM VU'â Tâlll Boğucu sıcaklar bir 8 Dün Antalya 43, hafta daha Adana 42, fzmir 40, Isfanbul 37 devam edecek dereceydi eş giinden beri biitim yurdu saran sıcaklar, özellikle İstanbul ve dolajlannda gittikçe yükselmiş vc dün İstanbullulara cehcnnemî bir gün yaşatmıştır. Rüzgânn etkileycraediği yerlerde sıcaklık 37 dereceye kadar çıkaıak son yıHann rekorunu kırmıştır. Meteoroloji ilgilileri, sıcakJıçın bir hafta daha artacağını, ııemli havaların ctkisi ile çelecek haftadan itibapen yurdurnuzun yağıs alabileceğini bildirmislerdir. B universitenın rektörleri dün Ankara Cniversitesi Rektörlüğünde toplanarak unıversıte sorunlarını ve üniversite reformu konusunu goruşmüşlerdır. öğleden onceki toplantıdan sonra, bir suredlr istisarî bir organ olarak mevcut olan Üniversite Rektörleri Bırliğinin böylece ilk toplantısının gerçekleştirildiği büdirilmiştir. Saat 10 da Ankara Unıversıtesi Rektoru odasında başlayan toplantıya Îstanbul Üniversitesı Rektörü Ekrem Şerif Egeli, Ankara Üniversıtesı Rektorü Cumhur Fennan, fstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Bedri Karafakıoğlu, Hacettepe Üniversıtesı Rektorü Ihsan Doğramacı, Ege Ünıversitesi Rektörü Mustafa Uluöz, Atatürk Üniversıtesı Rektorü Reşit Sonmez, Karadenız Teknik Üniversıtesı Rektörü Ahmet Özel ve Orta Doğu Teknik Ünıversıtesi Rektörü Kemal Kurdaş katılmışlardır. Toplantıdan sonra Ünıversite Rektörlerı Birliği olarak ilk toplantının yapıldığı, bu arada son öğrenci hareketleri üzenne ortaya çıkan sonuçların ele alındığı, üniversite reformu konusunun göruşüldüeü rektörler tara(Arkası Sa. 7. Sü. 3 de) Özel okullardaki işgalci öğrenciler için de açıldı Gecekondu tartışması genişledi ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) CHP Genel Başkam îsmet tnönünün Papazderesmde gecekondulan yıktınlan vatandaşlar ıçın Başbakana çektiğı telgraf, taraflar arasuıda uzayıp gıden tartışmalara vesıle olmaktadır. Dun, Imar ve tskân Bakanlığında yapılan «Arsa» ve «Kredi dağıtımı» töreninde Bakan Haldun Menteşeoğlu, ' ^r kere daha înönü'nün bu hareketini olumsuz karşılarken, CHP Merkez Yönetim Kurulu üyesi Ankara Milletvekili tlyas Seçkin de basına de(Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) soruşturma Alâeddin BİLGİ îstanbul Savcılığı, şehrimizdeki özel yüksek okullarda girışilen işgal olayları ile ilgili olarak, bu okullardaki işgalci öğ renciler hakkmda da soruşturmaya başlandığınt açıklamıştır. Üniversite ve özel okullardaki İ5gal olayları soruşturmasını yüriit mekle görevli Savcı Servet Köseoğlu, dün bu konuda ısaca bilgi vererek, «Özel okullardaki işgal olayı tahrikçi ve suçlulanm da tes bite çalışmaktayız. Bunlar hakkında. polisin tesbit işleml bitince dâva açılacaktır» demiştir. Savcı Köseoğlu, bu arada, özel okul öğrencileri hakkındaki soruşturmanın Türk Ceza Kanununun 201/2. Maddesine göre yürütüldüğünü, işgalci öğrencilere isnat edilen suçun da, «Bir kimseyi, ticaretten men etmek. olduğunu bildirmiştir. Öte yandan, Üniversitedeki işgal olaylarının suçlularının tesbiti için de soruşturma açmış bulunan Savcı, fakülte dekanlarına fakültelerindeki tahribat hakkında bilgi verilmesi konusunda yazmış olduğu yazılara, henüz bir cevap gelmediğini söylemiştir. I I â»rif« ikt«l, Tnl Uümit n M.B. Pompidou istifa etti9 yeni Fransız Kabinesini Murville Yatağan kuracak ormanlannda PARİS, (a.a.) Pransa Başbakanı Georges Pompidou'nun ıstıfası ve Maurice Couve De Murvılle'in yeni kabineyi kunnakla gorevlendirildigi dün resmen açıklanmıştır. General De Gaulle, dün Türkiye saatiyle 18.30 da Couve De Murville'i kabul etmlş ve kendisini yeni hükumetl kurmakla görevlendirmiştir. Couve De Murville, hükumeti kurmak üzere temaslanna başlamıştır. Yeni hükumetin Cuma günü açıklanması beklenmektedir. Yeni kabinenin llk Bakanlar Kurulu toplantısı Cumartesi günü yapılacaktır. Maurice Couve De Murville'ln Başbakanlık görevine atanması kararmm bildirilmeslnden bir saat önce, eski Başbakan Pompidou Elysee Sarayına giderek De Gaulle'e istifasını sunmuştur. Pompidou, Başbakanlıkta 6 yıl 3 ay kalmıştı. Arabistan uzerinrfe bulunan »ıcak hava dalgasının bütun şıddetıyle yurdumuzu etkısı altına alması sonucu, sıcaklıklar Güneydoğu Anadoludan başlayarak yükselmeye başlamış, boylece Ortadoğunun en sıcak merkezJerınden olan Bağdatta sıcaklık 38 dereee iken Istanbul'da 37'ye kadar çıkmıştır. Dün îstanbul, yıne Avrupanın en sıcak jehri olmuştur. Yesilköy Meteoroloji îstasyonundan aldığımız bilgiye gbre, Istanbulda dünkü hava sıcaklıkları, bölgelere göre de değişik olarak tesbit etfilmiş; Yesilköy ve çevresınde sıcaklık 34 dereee iken, Eminönünde zaman zaman 37'ye yukselmistir. Dun Istanbulun en serin bölgeleri Anadolu Yakasında Erenkoy ve cıvarı olmuş, hava sıcaklığının en fazla (Arkası Sa. 7. Sü. € da) yangın devam ediyor MUĞLA Yatağan ilçesine bağh Kavaklıdere'deki devlet ormanlannda önceki gün öğleden sonra baslıyarak şiddetle gelişen ve büyük bir sahayı içine alan korkunç yangın, dün de kontrol altma alınamamış ve Yumaklı mevkiine atlamış, tarlalan da tehdit etmeğ» başlaraıştır. Dün sabah »aat 5'de Muğlü Orman Muhafaza Okulu ile Yılanh Işçi Eğitim Kampı ve mükelleflerden bir grupun güneybaa yönünde ilerliyen yanguıı önlemesi, bir ara yangının kontrol altına alındığı hissini vermiştir. Hâlen şiddetli rüz gârın körüklediği yangının söndürülmesi için aralıksız çah}ümaktadır. G'tlgede 37. güneşte ise 50 dereceye kadar yükselen hava sıcaklığı, dun Istanbulluları bir gölge altına sığınma>a zorladı. Resimde, (ocuklannı günejten korumaya çalışan bir karıkoca gorülmektedir. (Fotoğraf: İbrahim KÖSEOĞLU) Bölükbaşı,fiPİktidarını snçladı 'Suistimal, vurgun ve israf en yüksek seviyeye erişti,, İSKlLİP Beraberinde Genel Başkan Yardımcılan, Genel İdare Kurulu üyeleri, milletvekılleri olduğu halde Çorumdan îskilip'e gelen MP Genel Baskanı Osman Bölükbaşı açık hava toplantısmda yaptığı uzun konuşmada, özellikle iktidarın hizmet anlayışı üzerinde durmus, özetle funlan söylemiştir: •Demokrasiyi soysuzlajtıran ve hattâ felakete sürükleyen belli baş lı sebeplerden blri de sefalet ve cehaletin sömürülmesidir. Her şeyi devletten bekleyen yoksul kitlelerln yasadığı geri kalmıj memleketlerde inançsiz iktidarlar, mlllet pa raslle yaptıkları icraatı bir lutuf gibi gösterirler. Demokrasiyi ve hürriyetleri geniş ölcüde kâğıt üzerinde kalmaya mahkum ederler, suilstimalleri, vurgunlan, israflan ve ihmalleri vatan ölçüsünde tesbit, mllletten almanla millets verilen arasmdakl farkı ölçmek imkânını bulamıyan vatandaşlara kendilerin! mficizeler yaratan, iş basından uzaklaşmaîanndan memleket için felSketler dogabileeek müstesna ve gbkden 7»mhi11e inmis varliklar oluak foştp'irlpr.» (Arluuı S*. 7, Stt. 4 fe) HABERLER SERVİSt) oskovayı resmen zıyaret etmekte olan Dısışlerı Bakanı Çağlayangıl, Dışişleri Bakanı Gromıko ve Devlet Başkanı Podgoraı'den sonra dun de Başbakan Kosıgın ile görüşmüştür. Ankaraya gelen haberlere göre, ıkı ülke arasındakı ekonomik ılışkılen ayrıntılı olarak incelemek üzere kurulan ortak komite çahşmalarma başlamıştır. Çağlayangıl ile Gromıko önceki gün aksam yemeğinde yaptıkları konuşmada «karsılıkh itimad ve samimiyet kavramlan» üze(Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) Türk Sovyet Ekonomik Komıtesi kuruldu M (OIŞ Bağdat Caddesinde bir kaza daha oldu Suratli ve ehlıyetsiz araba surenlerın dehşet saçtığı Bağdat Caddesinde dun de bir trafik kazası olmuş ve Fatma Aydm isimh bir kadın, ehliyetsız araba kullanan bır surucü tarafınöTan ezilmıstır. 34 NU 421 plâkah arabayı kullanan ehliyetsız Hayrettin Yeti, Plâjyolu'ndaki Budak Sinemasının onunde saat 15'de karşıdan karşıya geçmekte olan 41 yaşındaki Fatma Aydına çarpmış ve derhal ölumüne sebep olmuştur. Hayrettin suçüstu yakalanmıj ve nezarete alınmıştır. Kimdir? Maurice Couve De Murville, General De Gaulle'ün bundan on yıl önce 1958 de iktidara dönüşünden bu yana kurulan bütün hükumetlerde Andre Malraux İle blrllkt* yer alan tek Bakandır. < Sükan geldi Yangının büyümesi üzerine îçişleri Bakanı Faruk Sukan, dun Muğla'ya gelerek bazı tedbirler aldırmıştır. Bu arada Aydın ilin den istenen 600 jandarma yangı< Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) VEDAT ETENSEL'İN TABUTU YESİLKÖY HAVA ALAMNDA ARKAD.\SL\RI TVKAFINDAN UÇAKTÂN ALINARAK CENAZE ARABASINA YERLEŞTİRILIYOR IAZISIZ NADÎR NADt DÛNTA BANKA8INDAM KREDt İSTEOİK Gueteler Türk basuırna 26 yıl ernek veren ve aekiz yıldan beri de gazetemizin İTtLhbarat Servisi Şeflığini bajarı Ue yaparken 47 yaşında vefat eden arksdasımız Vedat Et»n«el':n naşı, Vedot Elensel'i bugün toprağa veriyoruz dün Londra'dan uçakla şehrimize getırilmiştir. Etensel'in çıkmıs olduğu son yolculuğunda kendisiyle birlıkte olan sayın esi ile 11 yaşmHakl kızı da, ovn; ııçaHa vurda ddnmüştür. Arkadaşlanmn kalbinde daimm en iyi yeri almasını bilen Vedat Etensel'in, nâşını, s a t 15'te Yeşil(Arkssı Sa. 7, Sü. 3 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog